Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00123 008890 22995941 na godz. na dobę w sumie
Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 2: Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne - ebook/pdf
Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 2: Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 220
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788322633670 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> media i dziennikarstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Przedmiotem studiów zaprezentowanych w publikacji są teoretyczne oraz praktyczne aspekty komunikowania lokalno-regionalnego. Szkice oraz opracowania prezentujące wyniki badań empirycznych dotyczą głównie problematyki komunikowania wyborczego w warunkach rywalizacji samorządowej, polityki informacyjnej samorządów oraz aktywności mediów lokalno-regionalnych. Autorzy kładą nacisk na empirię, ilustrując w wielowymiarowej analizie złożoność i wielość funkcji komunikowania, które w najwyższym stopniu wpływa na proces kształtowania się lokalnej i regionalnej wspólnoty. Książka łączy naukowe perspektywy badawcze medioznastwa i politologii, adresowana jest zwłaszcza do osób zainteresowanych lokalnymi i regionalnymi relacjami mediów i polityki.

 

Monika Kornacka-Grzonka, doktor, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół komunikowania lokalnego i mediów lokalnych (ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych mediów internetowych), tożsamości i podmiotowości społeczności lokalnych oraz nowych mediów. W 2014 wyróżniona przez JM Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe i działalność popularnonaukową. Zwyciężczyni dziewiątej edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu Nauk o Mediach i Komunikacji Społecznej DOKTORAT ’16.

 

Marek Mazur, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, dr hab., adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

Zainteresowania badawcze: problematyka komunikowania politycznego, zwłaszcza profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii wyborczych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego Tom 2 Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne . Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego Tom 2 Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne pod redakcją Marka Mazura i Moniki Kornackiej-Grzonki Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2018 Redaktor serii: Nauki polityczne Mariusz Kolczyński Recenzent Agnieszka Hess Tom dedykowany jest Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu Wstęp W dniach 24–25 listopada 2016 roku odbyła się w Ustroniu konferencja na- ukowa Komunikowanie lokalno ‑regionalne w  dobie społeczeństwa medialnego. Wygłoszono ponad 40 referatów poświęconych różnym aspektom komuniko- wania lokalnego i regionalnego w Polsce i za granicą. Konferencję zorganizował Zakład Komunikacji Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego pracujący w  następującym składzie: prof. dr hab. Sta- nisław Michalczyk – kierownik, dr hab. Marek Mazur, dr Katarzyna Brzoza, dr Monika Kornacka ‑Grzonka, dr Grażyna Pawlik – pracownicy Zakładu. Łącz- nie w  spotkaniu wzięło udział ponad 70 medioznawców, politologów i  dzien- nikarzy reprezentujących prawie wszystkie polskie ośrodki uniwersyteckie ba- dające lokalny i  regionalny obszar komunikowania masowego. Zagranicznym uczestnikiem konferencji był prof. Aleksander Koroczeński z Rosji. Dziennikar- stwo lokalne bywa niekiedy nazywane „zapomnianym sektorem”, co związa- ne jest z  dominacją problematyki ogólnokrajowej w  mediach oraz procesami globalizacji. Referaty pokazały jednak, że tak wcale być nie musi, a  lokalność i regionalność odgrywają w komunikowaniu masowym istotną rolę. Pokłosiem konferencji są dwa tomy zawierające zdecydowaną większość wy- głoszonych referatów. Tom 2 został poświęcony politycznym, społecznym i  technologicznym aspektom komunikowania lokalno ‑regionalnego. Zawiera 15 artykułów. Otwie- ra go szkic Agnieszki Waleckiej ‑Rynduch, w którym autorka analizuje lokalizm i regionalizm w pierwszym po wyborze jasnogórskim przemówieniu Andrzeja Dudy. Centralnym pojęciem jest w artykule MediaEgo, co oznacza zmianę pa- radygmatów w  strategii wizerunkowej. Kolejne opracowanie dotyczy dzienni- karstwa śledczego. Wojciech Adamczyk omawia patologie instytucji samorzą- dowych jako przedmiot publikacji śledczych i interwencyjnych w niezależnych mediach lokalnych. Niestety, jak donosi autor, problematyka nadużyć władzy lokalnej gości na łamach prasy nader rzadko, mimo iż zainteresowanie dzienni- karzy śledczych nadużyciami władzy na szczeblu lokalnym ma długie tradycje, sięgające w niektórych państwach drugiej połowy XIX wieku. 8 Wstęp Cztery artykuły dotyczą szeroko pojętej problematyki samorządowej. Patry- cja Szostok stawia pytanie: Co samorząd musi w komunikacji? Chodzi o komu- nikacyjne aspekty realizacji postulatu upodmiotowienia społeczności lokalnych. Opierając się na badaniach empirycznych, autorka dowodzi, że w polityce infor- macyjnej samorządy mają sporo do zrobienia i nadrobienia. Jarosław Flis i Mate- usz Wanatowicz przedstawiają rzadko omawiany problem wpływu samych nazw lokalnych komitetów wyborczych na ich percepcję społeczną i rezultaty wybor- cze. Stąd tytuł artykułu Poetyka polityka – komitet jako komunikat w wyborach lokalnych. Agnieszka Szymańska poddała drobiazgowej ocenie programy i sta- nowiska wyborcze kandydatów na urząd prezydenta Krakowa oraz komitetów wyborczych w wyborach 2014 roku. We wnioskach stwierdziła m.in., że przy- gotowanie poszczególnych kandydatów i komitetów do małopolskich wyborów samorządowych było nierówne. Zauważyła, że często brakuje im profesjonali- zmu, ale też są oznaki lekceważenia potrzeb informacyjnych wyborców. Rafał Leśniczak prześledził reklamy wyborcze w  regionalnej prasie łódzkiej w  kam- panii parlamentarnej 2015 roku („Dziennik Łódzki”, „Express Ilustrowany”). Dominujący przekaz był pozytywny, a najczęściej stosowanym sposobem argu- mentacji były perswazyja oraz aspekt wizerunkowy. Trzy teksty w tomie zostały napisane przez pracowników Zakładu Polityki Społecznej INPiDz UŚ. Marian Mitręga (kierownik Zakładu) skupił się na re- klamie społecznej w  kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw działających bardzo często w  skali lokalnej i  regionalnej. Nośnikami reklamy społecznej są zwykle media lokalne i regionalne, co pozwala zwiększyć poziom wiedzy obywateli o istnieniu danego problemu w najbliższym otoczeniu. Paweł Grzywna poddał analizie komunikowanie w  promocji zdrowia na przykładzie wybranych miast województwa śląskiego (m.in. Bielska ‑Białej, Częstochowy, Gliwic, Katowic, Rybnika). Implementacja konkretnych rozwiązań wymaga nie tylko działań lokalnych polityków, ale także wykorzystania lokalnych instru- mentów komunikacyjnych. Natalia Stępień ‑Lampa scharakteryzowała działania samorządu gminnego wobec podwyższenia wieku obowiązku szkolnego. Przed- stawiła wybrane strategie samorządów w tym obszarze m.in. na przykładzie Ty- chów, Rybnika i Sosnowca. Sześć materiałów tomu analizuje wybrane technologiczne wymiary komuni- kowania lokalno ‑regionalnego. Aleksander Koroczeński w swoim szkicu stwier- dza, iż w wyniku narastającej komercjalizacji sfery medialnej i konkurencji ze strony nowych mediów dziennikarstwo współczesne stanęło przed nowymi wyzwaniami, czego przejawem jest m.in. hybrydyzacja tekstów. Można mówić o  „postdziennikarstwie” i  pojawieniu się zjawiska „PR ‑dziennikarstwa”. Autor przybliża czytelnikowi te procesy na przykładzie dziennikarstwa rosyjskiego. Zbigniew Kantyka podjął próbę scharakteryzowania mediów hiperlokalnych jako nowego elementu systemu komunikowania społecznego. Oparty na ame- rykańskiej i  brytyjskiej literaturze artykuł wnosi wiele nowego do naszej wie- Wstęp 9 dzy o  tym zjawisku. Media te funkcjonują na poziomie hiperlokalnym, czyli węższym niż poziom lokalny (niekiedy poziom ten nazywany jest w literaturze sublokalnym). Hiperlokalność wiąże się z nowymi mediami i cyfryzacją. Henryk Grzonka w  klarowny sposób opisuje rozwój radiofonii w  Polsce w  kontekście jej cyfryzacji. Szkic ma duże wartości poznawcze i dydaktyczne. Stanowi swe- go rodzaju syntezę problemów zmian technologicznych w  radiofonii, głownie regionalnej. Dariusz Krawczyk prezentuje wyniki własnych badań przeprowa- dzonych w 2016 roku na grupie 70 studentów dziennikarstwa i komunikacji spo- łecznej Uniwersytetu Śląskiego na temat postrzegania i oceny konwergencji oraz jej wpływu na sytuację zawodową dziennikarzy. Kinga Jarmołowicz dokonuje przeglądu nowych technologii w  komunikowaniu lokalnym na przykładzie e - ‑partycypacji Lublina. Udowadnia, że współcześnie mądre zarządzanie miastem wymaga nowoczesnych form komunikacji, nie wystarczy już tradycyjna ko- munikacja jednostronna (urząd – obywatel), gdyż mieszkańcy oczekują więcej, chcą zarządzania partycypacyjnego. Tom zamyka artykuł Klaudii Mularczyk, która przeprowadziła analizę treści publikowanych na tablicy ogłoszeń sołectwa Szreniawy (na portalu Facebook). Znajdują się tam posty zamieszczane zarówno przez sołtysa, jak i mieszkańców. Jest to typowy przykład lokalnej komunikacji dwukierunkowej. W  temacie konferencji oraz w  dwóch tomach publikacji składających się z artykułów inspirowanych konferencyjną debatą naukową przyjęte zostało za- łożenie, że współcześnie nie da się ściśle oddzielić masowego komunikowania lokalnego od masowego komunikowania regionalnego. Następuje swego rodza- ju „mieszanie” problematyki i zawartości mediów wszystkich typów, czyli prasy, radia, telewizji i Internetu. Najbardziej jest to widoczne w najstarszym medium, tj. prasie. Analizy zawartości pokazują, że gazeta o zasięgu przestrzennym re- gionalnym jest w dużym stopniu lokalna ze względu na zawartość, „obsługuje” region kolportażowo, ale „obsługuje” jednocześnie społeczności lokalne treścio- wo. Te ostatnie nie są już społecznościami zamkniętymi, jak było dawniej, są otwarte, ich „granice” są płynne i w dużej mierze subiektywne. Aktualne jest jednak twierdzenie Waltera Schütza, że region (komunikacyjny) to suma ko- munikacyjna obszarów lokalnych. Wynika stąd pewne zamieszanie pojęciowo‑ ‑terminologiczne, nieobce także fachowej zagranicznej literaturze przedmiotu. Dla przykładu, wydana w  2010 roku praca zbiorowa pod redakcją prof. Mike Friedrichsena nosi tytuł Przyszłość mediów a  gazety regionalne. Ale podtytuł brzmi: Przestrzeń lokalna w cyfrowym i mobilnym świecie medialnym1. Poszcze- gólni autorzy omawiają zarówno pierwszy, jak i drugi obszar komunikacyjny, a  dwa terminy często stosowane są wymiennie. Wspólną kategorią może tu być „bliskość” wyrażająca się nie tylko geograficznie, lecz przede wszystkim 1 M. Friedrichsen, hrsg.: Medienzukunft und regionale Zeitungen. Der lokale Raum in der digitalen und mobilen Medienwelt. Baden ‑Baden 2010. 10 Wstęp emocjonalnie, będąca jednocześnie efektem konwergencji lokalności i regional- ności. Interesujące, choć już dobrze znane polskiej literaturze uwagi i spostrzeżenia poczynił prof. Berndt ‑Peter Arnold w książce poświęconej informacji2. W roz- dziale pt. Ludzie potrzebują bliskości – dwa znaczenia informacji lokalnej i regio‑ nalnej stwierdza m.in.: „Gazeta regionalna jest ostatnim medium integracyjnym w społeczeństwie”; „90 wszystkich dziennikarzy uczyło się zawodu w redak- cjach lokalnych”; „Gazeta lokalna jest rezultatem świata bliskości”; „Dziennikar- stwo śledcze nie dotyczy tylko afery Watergate w »Washington Post« czy innych afer opisywanych w »Der Spiegel«, ale również zwykłych gazet lokalnych/regio- nalnych”3. Oprócz „bliskości” inną ważną kategorią jest tutaj „involvement”. Jest to w pewnym sensie kategoria magiczna i oznacza w nauce o mediach i komu- nikowaniu konstrukt polegający na silnym związku, relacji między jednostką a informacją medialną w określonej sytuacji. Innymi słowy, jest to powiązanie odbiorcy z sytuacją komunikacyjną, osobiste znaczenia, „dotyczenie”. Używa się także w tym kontekście terminu „ego ‑involvement”. Informacji „involvemento- wych” dostarczają – rzecz jasna – wszystkie media, jednak w mediach lokalnych/ regionalnych jest ich szczególnie wiele. Stąd też wynikają ich siła i perspektywy na przyszłość. 2 B. ‑P. Arnold: Nachrichten. Schüssel zu aller Information. Baden ‑Baden 2016. 3 Ibidem, s. 167. Marek Mazur Monika Kornacka ‑Grzonka Spis treści Wstęp (Marek Mazur, Monika Kornacka-Grzonka) / 7 Agnieszka Walecka‑Rynduch MediaEgo w MediaPolis. Lokalizm i regionalizm w pierwszym jasnogórskim przemó- wieniu Andrzeja Dudy jako przykład strategii wizerunkowej / 11 Wojciech Adamczyk Patologie instytucji samorządowych jako przedmiot publikacji śledczych i interwencyj- nych w niezależnych mediach lokalnych / 30 Patrycja Szostok Co samorząd musi w komunikacji? O komunikacyjnych aspektach realizacji postulatu upodmiotowienia społeczności lokalnych / 47 Jarosław Flis, Mateusz Wanatowicz Poetyka polityka – komitet jako komunikat w wyborach lokalnych / 64 Agnieszka Szymańska Wybory samorządowe 2014 w Małopolsce – stanowisko kandydatów na urząd prezy- denta Krakowa oraz komitetów wyborczych w wybranych kwestiach politycznych i ka- nały dystrybucji informacji wyborczej / 81 Rafał Leśniczak Reklama wyborcza w regionalnej prasie łódzkiej w perspektywie kampanii parlamen- tarnej 2015 r. / 95 Marian Mitręga Reklama społeczna a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw / 110 Paweł Grzywna Komunikowanie w promocji zdrowia. Przykład wybranych miast województwa śląskie- go / 122 Natalia Stępień‑Lampa Samorząd gminny wobec podwyższenia wieku obowiązku szkolnego. Działania gmin zachęcające do wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole / 138 218 Spis treści Aлександр П. короченский Гибридизация медиатекстов в контексте „пост‑журналистики” / 151 Zbigniew Kantyka Media hiperlokalne – nowy element systemu społecznego komunikowania / 159 Henryk Grzonka Rozwój radiofonii a zmiany technologiczne / 174 Dariusz Krawczyk Wpływ konwergencji w mediach na sytuację zawodową pracowników środków maso- wego przekazu w odbiorze studentów dziennikarstwa / 185 Kinga Jarmołowicz Rola nowych technologii w komunikowaniu lokalnym na przykładzie e-partycypacji Lublina / 197 Klaudia Mularczyk E‑tablica ogłoszeń jako nowy sposób komunikacji sołectw z mieszkańcami / 210 Redakcja: Katarzyna Wyrwas Projekt okładki: Agata Augustynik Redakcja techniczna: Małgorzata Pleśniar Korekta: Wiesława Piskor Łamanie: Alicja Załęcka Copyright © 2018 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3366-3 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3367-0 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 13,75. Ark. wyd. 17,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71‑063 Szczecin
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 2: Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: