Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00038 004145 21517976 na godz. na dobę w sumie
Koncepcja Global Sourcing. Teoria i praktyka - ebook/pdf
Koncepcja Global Sourcing. Teoria i praktyka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Difin Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7930-688-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W dobie dzisiejszej silnej konkurencji przedsiębiorcy zmuszeni są do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym będą mogli walczyć o poprawę pozycji swoich firm na tle konkurentów. Jednym z takich rozwiązań jest międzynarodowe zaopatrzenie w niezbędne do produkcji części i elementy. W jego wyniku przedsiębiorstwa mają możliwość zakupu znacznie tańszych, a jakościowo podobnych do dotychczas nabywanych na rynku lokalnym/krajowym, towarów.

Zebrane informacje w sposób precyzyjny identyfikują czynniki skłaniające do wyboru opisanej metody dokonywania zakupów i wskazują jednoznacznie wynikające z niej korzyści. Może to przyczynić się do dalszego rozwoju Global Sourcing na tle innych sposobów zaopatrzenia. Ponadto zgromadzone w publikacji materiały mogą doprowadzić do usprawnienia działalności innych przedsiębiorstw i stać się przydatnymi dla wszystkich firm zainteresowanych implementacją metody do swoich struktur.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Barbara GALIŃSKA KONCEPCJA GLOBAL SOURCING TEORIA I PRAKTYKA Moim wspaniałym Rodzicom i kochanemu Mężowi Difin Copyright © by Difin SA Warszawa 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione. Książka ta jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło, a kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo. Recenzent Prof. PP dr hab. inż. Jacek Żak Redaktor prowadzący Piotr Małyszko Korekta Weronika Skarżyńska Projekt okładki Łukasz Piotrowski ISBN 978-83-7930-688-6 Difin SA Warszawa 2015, wydanie pierwsze 00-768 Warszawa, ul. F. Kostrzewskiego 1 tel. 22 851 45 61, 22 851 45 62, fax 22 841 98 91 Księgarnie internetowe Difin: www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Skład i łamanie: Edit sp. z o.o., www.editstudio.pl Wydrukowano w Polsce Spis treści Wstęp Rozdział 1. Wpływ zaopatrzenia na przedsiębiorstwo 1.1. Znaczenie zagadnienia „logistyka” 1.2. Proces logistyczny przedsiębiorstwa 1.2.1. Znaczenie procesu logistycznego 1.2.2. Infrastruktura procesu logistycznego 1.2.3. Elementy procesu logistycznego 1.3. Koszty logistyczne 1.4. Wpływ zaopatrzenia na funkcjonowanie firmy i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej Rozdział 2. Outsourcing jako metoda zaopatrzenia 2.1. Definicja i cechy charakterystyczne outsourcingu 2.2. Historia outsourcingu 2.3. Cele, warunki i zasady outsourcingu 2.4. Obszary podlegające outsourcingowi 2.5. Outsourcing produkcji 2.6. Korzyści i zagrożenia wynikające z wprowadzenia outsourcingu produkcji Rozdział 3. Global Sourcing – koncepcja światowych zakupów 3.1. Definicja i cechy charakterystyczne Global Sourcing 3.2. Proces Global Sourcing 3.3. Wdrażanie Global Sourcing 3.3.1. Wybór krajów 7 9 9 16 16 21 29 37 42 46 46 50 52 56 59 61 66 66 69 74 74 6 Koncepcja Global Sourcing. Teoria i Praktyka 3.3.2. Wybór dostawców 3.3.3. Wybór produktów Rozdział 4. Czynniki skłaniające do wyboru koncepcji Global Sourcing 4.1. Analiza czynników globalnych 4.2. Analiza czynników wewnętrznych 4.2.1. Czynniki związane z wyborem zagranicznych dostawców 4.2.2. Czynniki związane ze współpracą z zagranicznymi dostawcami 4.2.3. Czynniki związane ze specyfiką nabywanych dóbr, stosowanym rodzajem transportu oraz wykorzystywanymi rodzajami opakowań 4.3. Identyfikacja i ocena czynników najważniejszych Rozdział 5. Korzyści wynikające z zastosowania koncepcji Global Sourcing 5.1. Analiza oczekiwań i obaw, związanych z globalnym zaopatrzeniem 5.2. Analiza osiąganych w ramach Global Sourcing korzyści 5.3. Identyfikacja i ocena korzyści najistotniejszych Rozdział 6. Problemy w Global Sourcing 6.1. Identyfikacja i analiza obszarów problemowych 6.1.1. Transport 6.1.2. Opakowanie 6.1.3. Jakość 6.1.4. Komunikacja 6.2. Identyfikacja czynników negatywnych, występujących po wdrożeniu koncepcji 6.3. Analiza najważniejszych ryzyk Podsumowanie Podstawowe informacje dla polskich przedsiębiorców Bibliografia Spis ilustracji Spis tabel 81 90 93 93 98 98 101 105 109 113 113 115 123 126 126 126 133 136 137 140 141 145 146 149 155 157 Wstęp Obecnie w różnych pozycjach literatury przedmiotu można spotkać opisy inno- wacyjnych metod, technik i koncepcji zarządzania. Ich celem jest rozwój współ- czesnych przedsiębiorstw i dążenie do poprawy ich pozycji konkurencyjnej na rynku. Jedną z nich jest koncepcja Global Sourcing, która oznacza efektywne korzystanie z globalnych zasobów naturalnych. Stanowi ona, w dobie dzisiej- szych wyzwań i zróżnicowanych procesów gospodarczych, ciekawą propozycję dla firm. W wyniku jej implementacji mogą one redukować koszty wytworzenia produktów, poprawiać ich jakość, korzystać z praktycznie nieograniczonych, międzynarodowych zasobów i zwiększać zdolności do konkurowania. Warto podkreślić, że w literaturze przedmiotu brak jest polskich publikacji na temat Global Sourcing. Ponadto brakuje badań empirycznych na jej temat, zwłaszcza w odniesieniu do polskich firm, które zainteresowane są zakupem od zagranicznych kontrahentów. Global Sourcing jako koncepcja zaopatrze- nia nie została dotychczas w polskiej literaturze zidentyfikowana. Wydaje się zatem uzasadnione badanie tej ciągle rozwijającej się koncepcji zaopatrzenia, zwłaszcza w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw, których rozwój powinien być coraz bardziej widoczny na rynku globalnym. Niniejsza monografia ma charakter studium teoretyczno-empirycznego. Została przygotowana w oparciu o: • studia literatury przedmiotu w obszarze zaopatrzenia, outsourcingu oraz zagranicznych źródeł zaopatrzenia, • badania ankietowe, które zostały przeprowadzone w przedsiębiorstwach, doko- nujących zakupów w ramach koncepcji międzynarodowego zaopatrzenia. W rozdziale pierwszym omówiono istotę zaopatrzenia i jego wpływ na przedsiębiorstwo. Za punkt wyjścia do przeprowadzonych rozważań przyjęto znaczenie terminu „logistyka” i procesu logistycznego, z uwzględnieniem jego poszczególnych faz (głównie fazy zaopatrzenia). Następnie przedstawiono istotę i charakterystykę kosztów logistycznych. Zwrócono tu szczególną uwagę na 8 Koncepcja Global Sourcing. Teoria i Praktyka wydatki generowane na etapie zakupu. Rozdział kończą rozważania na temat wpływu zaopatrzenia na funkcjonowanie firmy i możliwość osiągnięcia przez nią przewagi konkurencyjnej. Rozdział drugi obejmuje zagadnienia związane z outsourcingiem. W pierw- szej części zaprezentowano jego teoretyczne podstawy. Omówiono główne defi- nicje i cechy charakterystyczne tej metody zaopatrzenia, przedstawiono jej histo- rię. Następnie scharakteryzowane zostały cele, warunki i zasady outsourcingu oraz obszary, które mu podlegają. Dalszą część rozdziału poświęcono zagadnie- niu outsourcingu produkcji. Omówiono także szanse i zagrożenia, wynikające z jego implementacji do przedsiębiorstwa. Rozdział trzeci opisuje zagadnienia związane z koncepcją Global Sourcing. Przedstawiono w nim definicje i cechy charakterystyczne światowego zaopatrze- nia. Następnie streszczono proces Global Sourcing. W kolejnej części rozdziału zaprezentowany został schemat wdrażania koncepcji, ze szczegółowym omówie- niem poszczególnych faz (wyboru odpowiedniego regionu zaopatrzeniowego, właściwych dostawców oraz odpowiednich dóbr, nadających się do zakupu na rynku międzynarodowym). W rozdziale czwartym poddano analizie czynniki, skłaniające do wyboru Global Sourcing. Wskazano czynniki globalne i wewnętrzne, dzięki którym przedsiębiorcy decydują się na poszukiwanie partnerów handlowych za granicą. Rozdział kończy identyfikacja i ocena czynników najważniejszych, które bezpo- średnio lub pośrednio skłaniają do wyboru koncepcji międzynarodowego zaopa- trzenia. Rozdział piąty przedstawia analizę najważniejszych korzyści, jakie można osiągnąć w wyniku zaimplementowania do firmy koncepcji Global Sourcing. W początkowej części rozdziału zidentyfikowano główne oczekiwania i obawy związane z globalnym zaopatrzeniem. Następnie dokonano analizy osiąganych korzyści. W końcowej części rozdziału scharakteryzowano i oceniono korzyści najistotniejsze. W rozdziale szóstym wskazano i opisano najważniejsze obszary proble- mowe, związane z opisywaną koncepcją, w tym z transportem, jakością nabywa- nych dóbr, opakowaniami i komunikacją z zagranicznymi dostawcami. Następ- nie zidentyfikowano możliwe negatywne skutki implementacji Global Sourcing i najważniejsze ryzyka z nią powiązane. Na zakończenie dokonano podsumowania i sformułowano rekomendacje dla polskich przedsiębiorców, którzy zainteresowani są wdrożeniem koncepcji Glo- bal Sourcing i zakupem na rynku światowym. Rozdział 1 Wpływ zaopatrzenia na przedsiębiorstwo 1.1. Znaczenie zagadnienia „logistyka” Termin „logistyka” pojawił się w praktyce gospodarczej w latach siedemdziesią- tych XX. wieku, ale jego korzenie sięgają czasów starożytnych. Samo słowo ma wiele źródeł. Jednym z nich jest grecki wyraz logos lub logicos, który posiada wiele znaczeń i może być tłumaczony jako: liczenie, umiejętność liczenia, prawidłowo myślący, rozsądny1. Innym greckim słowem, będącym źródłem terminu „logi- styka”, jest logistikos, które oznacza człowieka myślącego według matematycz- nych i filozoficznych reguł. Bliski znaczeniowo tego wyrazu jest łaciński przy- miotnik logisticus, który można przetłumaczyć jako – racjonalny, zrozumiały, zdolny do logicznego myślenia2. W starożytnym Rzymie termin logistikas oznaczał zaopatrzenie oddziałów wojska w środki do życia. W praktyce oznaczało to takie planowanie tras prze- mieszczania legionów, by w pobliżu ich postojów znajdowały się np. pola uprawne i pastwiska dla bydła3. Rzymskie określenie utrwaliło się w szerszym zakresie dzięki panującemu w latach 886–912 cesarzowi biznatyjskiemu – Leonowi VI. W swym dziele, noszącym tytuł „Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej”, wyróżnił on obok strategii i taktyki logistykę, jako trzecią z nauk o prowadzeniu wojny. Uważał on, że rzeczą logistyki jest ,,(…) żeby potrzeby wojska były dostatecznie i w odpowiednim czasie zaspokojone a każda wyprawa wojenna odpowiednio przygo- towana, tzn. przestrzeń i czas odpowiednio obliczone, obszar oszacowany z uwzględnie- 1 M. Dobrzyński, Logistyka, Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, Białystok 1999, s. 9. 2 http://www.transportowcy.info/index.php?option=com_content task=view id=27 Ite- mid=2, 15.03.2007. 3 S. Krawczyk, Zarządzanie procesami logistycznymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War- szawa 2001, s. 30. 10 Koncepcja Global Sourcing. Teoria i Praktyka niem ruchu wojsk, a także siły oporu przeciwnika, i zgodnie z tymi funkcjami należy regulować i porządkować ruchy i podział własnych sił zbrojnych’’ 4. Współczesne znaczenie „logistyki” nawiązuje do francuskiego słowa logi- stique. Wywodzi się ono z terminologii wojskowej i oznacza praktyczną sztukę przemieszczania armii, która obejmuje również systematyczne jej zaopatrywa- nie oraz wszelkiego rodzaju prace inżynierskie i sztabowe5. Takie rozumienie logistyki można odnaleźć w dziele wojskowym ,,Zarys sztuki wojennej”, wydanym w 1837 roku w Paryżu przez barona Henriego de Jomini. W szóstym rozdziale pt. ,,O logistyce, czyli sztuce wprawiania oddziałów w ruch” definiuje on obszar logi- styki jako nauki o lokalizowaniu i zaopatrzeniu magazynów, planowaniu i realiza- cji przemarszów, ochronie środków transportowych i organizowaniu dróg komu- nikacyjnych. Powyższe dzieło zostało przetłumaczone na język angielski i dodane do listy lektur amerykańskich oficerów, sama logistyka zaś jako przedmiot znalaz- ła się w 1885 roku w programie nauczania w Szkole Marynarki Wojennej USA6. Szczególny rozwój logistyki nastąpił w okresie II wojny światowej. Fakt ten był związany z działaniami wojennymi USA, prowadzonymi na odległych obsza- rach, co stwarzało liczne problemy transportowe i zaopatrzeniowe. Trudności te były rozwiązywane przez specjalne, interdyscyplinarne zespoły do spraw badań operacyjnych7. Sprawnie i efektywnie prowadzona logistyka militarna przyczy- niła się wówczas do osiągnięcia sukcesów przez wojska alianckie. To zaś wpły- nęło na powstanie twierdzenia, iż logistyka stanowi swoistego rodzaju most pomiędzy produkcją a rynkami, które są od siebie odległe w czasie i przestrzeni8. Do połowy lat pięćdziesiątych logistyka pełniła rolę podrzędną i pomocni- czą w odniesieniu do produkcji. W okresie tym była utożsamiana z dystrybucją fizyczną, na której temat dysponowano niskim poziomem informacji. Jeszcze w 1961 roku Peter Drucker porównywał poziom wiedzy o dystrybucji z wiedzą Napoleona o Czarnym Lądzie, mówiąc: ,,(…) dzisiaj wiemy o problemach dystrybu- cji niewiele więcej niż Napoleon wiedział o wnętrzu Afryki; wiemy, że istnieje i wiemy, że jest wielki… i to wszystko”9. To z kolei stanowiło przyczynę wysokiego poziomu kosztów dystrybucji. 4 K. Grzybowska, Podstawy logistyki, Difin, Warszawa 2009, s. 13. 5 http://www.transportowcy.info/index.php?option=com_content task=view id=27 Ite- mid=2, 15.03.2007. 6 M. Dobrzyński, Logistyka…, dz. cyt., s. 9; F.J. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000, s. 15. 7 M. Dobrzyński, Logistyka…, dz. cyt., s. 10. 8 E. Gołembska, Podstawy logistyki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2006, s. 8. 9 M. Dobrzyński, Logistyka…, dz. cyt., s. 11. Rozdział 1. Wpływ zaopatrzenia na przedsiębiorstwo 11 W kolejnym okresie rozwoju koncepcji logistyki zrozumiano, że przyczyna barier racjonalizacji procesów dystrybucji i struktury jej kosztów tkwi w nie- docenianiu funkcji dystrybucji fizycznej, które były traktowane jako funkcje pomocnicze. Poszczególne elementy procesu dystrybucji fizycznej, jak np.: magazynowanie, transport, utrzymywanie zapasów, pakowanie, były najczęściej organizowane w sposób odrębny w poszczególnych sferach działalności przed- siębiorstw czy fazach całego cyklu przepływu materiałów. Nowe podejście do dystrybucji przyczyniło się do zintegrowania dystrybucji fizycznej i jej funkcji w jednolitą całość. To natomiast spowodowało powstanie nowej fazy rozwoju logistyki, w której nastąpiło rozpowszechnianie znaczenia integracji procesów logistycznych w skali przedsiębiorstwa i rozwój nowych koncepcji logistyki10. Dekada lat siedemdziesiątych była bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju logistyki. W okresie tym miał miejsce kryzys naftowy spowodowany podwyżką cen ropy i gazu przez państwa Bliskiego Wschodu. Doprowadziło to do zaburzeń w ogólnokrajowym systemie logistycznym USA, co z kolei przyczyniło się do lepszego planowania i sterowania systemami logistycznymi, głównie transpor- towymi. W tych latach nastąpiła również głęboka recesja, która doprowadziła do bankructwa wielu przedsiębiorstw. Zarządy pozostałych firm zrozumiały konieczność rozwoju procesów logistycznych w celu skuteczniejszego dostoso- wania się do warunków panujących na rynku oraz w celu redukcji kosztów. Kolej- nym zjawiskiem tej dekady był znaczny wzrost międzynarodowej konkurencji, co zmusiło firmy amerykańskie do dalszego rozwoju w obszarach logistycznych i w sferach bezpośrednio z nimi powiązanych11. Te wszystkie zjawiska lat siedem- dziesiątych przyczyniły się do gwałtownego rozwoju metod i technik zarządza- nia logistycznego, a tym samym do znacznego wzrostu jego znaczenia. Lata osiemdziesiąte przyniosły kolejne zmiany, wśród których najistotniejszy wpływ na logistykę miały: • globalizacja wymiany towarów i konkurencji na rynkach międzynarodowych, • zmiany strukturalne w obszarach biznesowych, • zmiany w dziedzinie technologii. W okresie tym nastąpił kolejny wzrost konkurencji na rynkach światowych, który wpłynął na sposób działania przedsiębiorstw. Odnotowano znaczną inter- nacjonalizację operacji, zarówno w obszarze wykorzystywania środków do pro- dukcji, realizacji międzynarodowych koncepcji marketingowych, czy wprowadza- 10 P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 25–28. 11 M. Dobrzyński, Logistyka…, dz. cyt., s. 11–12. 12 Koncepcja Global Sourcing. Teoria i Praktyka niu globalnych systemów sprzedaży. Zauważono wzrost kosztów logistycznych i zmianę ich struktury. Koniecznością stała się integracja krajowych i międzyna- rodowych systemów logistycznych. Dodatkowo w latach osiemdziesiątych nastą- pił znaczny postęp technologiczny w dziedzinie telekomunikacji i informatyki. Wpłynął on w latach dziewięćdziesiątych na system bankowy, pozwolił na wpro- wadzenie systemu elektronicznej wymiany danych EDI12, który zrewolucjoni- zował tradycyjne operacje bankowe czy system transakcji w innych dziedzinach przedsiębiorczości13. Ta faza przyczyniła się do wzrostu znaczenia procesu prze- pływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacji. Niekiedy wskazuje się, że obecnie logistyka przechodzi przez kolejny etap rozwoju, który wynika z intensywnego postępu w kształtowaniu się sektora usług logistycznych i stosunkowo niewielkich barier wejścia do niego, co skut- kuje wysokim poziomem natężenia konkurencji między jego wyspecjalizowa- nymi uczestnikami. Cechą charakterystyczną współczesnej logistyki staje się rosnące skomplikowanie wysiłków podejmowanych przez przedsiębiorstwa dążące do poprawy wyników. Wysiłki te nie zależą już wyłącznie od samych firm, a od umiejętności nawiązania sprawnej współpracy między nimi. Efekty logistyczne są współcześnie determinowane przez działania wewnątrzorganiza- cyjne i zewnętrzne14. Znaczenie pojęcia „logistyka” uległo wielu przekształceniom. W początko- wej fazie rozwoju była ona utożsamiana z fizyczną dystrybucją towarów i zajmo- wała się optymalizacją procesów transportu i magazynowania. W okresie później- szym termin ten kojarzony był również z lokalizacją produkcji i magazynowania, sterowaniem zapasami firmy czy przepływem informacji. Coraz większy był zakres kosztów obejmowanych analizą logistyczną, a równocześnie zaczęto interesować się rynkowymi aspektami procesów logistycznych15. Dzisiejsze oblicze logistyki zawdzięcza się jej długotrwałemu i wieloetapowemu rozwojowi. Do głównych czynników, które przyczyniły się do wzrostu jej znaczenia zalicza się16: • spadek możliwości redukcji kosztów produkcji, 12 EDI – Electronic Data Interchange – narzędzie, dzięki któremu następuje przepływ informa- cji o określonej strukturze, w formie standardowego komunikatu pomiędzy dwoma komputerami drogą elektroniczną; por.: E. Gołembska, Podstawy logistyki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2006, s. 9. 13 M. Dobrzyński, Logistyka…, dz. cyt., s. 12–13. 14 Współczesne kierunki rozwoju logistyki, E. Gołembska (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomicz- ne, Warszawa 2006, s. 34–36. 15 Logistyka we współczesnym zarządzaniu, M. Ciesielski (red.), Akademia Ekonomiczna w Pozna- niu, Poznań 2003, s. 9. 16 M. Ciesielski, Logistyka w strategiach firm, PWN, Warszawa–Poznań 1999, s. 9. Rozdział 1. Wpływ zaopatrzenia na przedsiębiorstwo 13 • wzrost zróżnicowania produktów, • rosnące koszty transportu, • globalizację procesów gospodarczych, • wzrost kosztów obsługi zapasów, • rozwój technik komputerowych, które umożliwiają tworzenie nowych roz- wiązań optymalizacyjnych. We współczesnej literaturze przedmiotu znajduje się wiele definicji logi- styki. Za podstawową z nich uważa się sformułowanie międzynarodowej Rady Zarządzania Logistycznego (Council of Logistics Management, CLM), zgod- nie z którym ,,logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizacji i kon- trolowania sprawności i ekonomicznej efektywności przepływu surowców, produkcji nie zakończonej i wyrobów gotowych oraz związanych z tym informacji od miejsca pocho- dzenia do miejsc konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klientów”17. Definicja ta wskazuje, że wszystkie materiały (surowce, materiały do produkcji oraz wyroby gotowe) muszą być transportowane pomiędzy miejscami wydobycia, zakładami produkcyjnymi, magazynami oraz rynkami zbytu, czyli klientami. Zadaniem organizacji jest zapewnienie właściwej ich ilości, odpowiadającej wymaganiom klientów oraz bezpieczeństwo podczas transportu. Definicja ta podkreśla rów- nież znaczenie przepływu informacji, który towarzyszy całemu procesowi od momentu pozyskania surowca do miejsca zbytu wyrobu finalnego. Pojęcie to koncentruje się na fizycznym, materialnym wymiarze logistyki18. Kolejna definicja, zwana ,,sześć r” przedstawia logistykę jako działania zmie- rzające do dostarczenia19: • właściwego produktu (wyrób gotowy, energia, informacja), • we właściwej ilości, • do właściwego miejsca w systemie (dostawca, producent, klient), • we właściwym czasie, • z właściwą jakością ( bez błędów, według ISO 9…), • po właściwej cenie. Definicja ta określa czasowo-przestrzenne uwarunkowania logistyki (miej- sce, czas). Zwraca również uwagę na koszty i obsługę. Menedżerowie systemów 17 What It’s All About, Council of Logistics Management, Oak Broak 1992, s. 3, cyt. za S. Kraw- czyk, Zarządzanie procesami…, dz. cyt., s. 31–32. 18 M. Dobrzyński, Logistyka…, dz. cyt., s. 15. 19 H. Wannenwetsch, Integrierte Materialwirtschaft und Logistik, Springer Verlag, Berlin 2004, 2. Auflage, s. 7. 14 Koncepcja Global Sourcing. Teoria i Praktyka logistycznych powinni w sposób ciągły monitorować zmiany tych czynników i wykrywać ich źródła. Powyższy termin wiąże się ściśle z regułą ,,7 R”, w której to z punktu ,,do właści- wego miejsca w systemie” wyodrębniony został osobny ,,właściwemu klientowi”20. Według Stefana Abta logistyka związana jest z licznymi dziedzinami naukowo- -badawczymi i wykorzystuje ich metody do procesów logistycznych. Procesy te to szeregi czynności, dotyczące przepływu dóbr, obejmujące fizyczne przemieszcza- nie i magazynowanie materiałów i wyrobów oraz przepływ informacji przez kolejne etapy różnego rodzaju procesów gospodarczych. Ciągi tych czynności muszą być tak zorganizowane, by ich realizacja była sprawna i ekonomicznie uzasadniona21. Stanisław Krawczyk w swej definicji logistyki nawiązuje w nieznacznym stop- niu do wszystkich wyżej opisanych. Według niego ,,logistyka obejmuje planowanie, koordynację i sterowanie, zarówno w aspekcie czasu, jak i przestrzeni, przebiegiem proce- sów realnych, których organizacja jest uczestnikiem, w celu efektywnego osiągania celów tej organizacji. Wymienione aktywności dotyczą w szczególności przestrzennego i czasowego rozmieszczenia, stanu i przepływu dóbr, będących składowymi tych procesów, a więc ludzi, dóbr materialnych, informacji i środków finansowych”. Autor stwierdza również, iż w przypadku, gdy organizacją jest przedsiębiorstwo produkcyjne ,,logistyka obejmuje planowanie, koordynację i sterowanie przepływami materiałów i produktów oraz przepły- wami informacji od dostawców do przedsiębiorstwa, wewnątrz przedsiębiorstwa i od przed- siębiorstwa do klientów w celu zaspokojenia oczekiwań klientów i uzyskania pożądanych efektów dla przedsiębiorstwa; planowanie, koordynację i sterowanie należy rozpatrywać w powiązaniu ze wszystkimi innymi procesami w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, które mają wpływ na czas, miejsce i efektywność wyróżnionych przepływów”22. Kolejna koncepcja nadaje logistyce charakter strategiczny. Zgodnie z nią ,, logi- styka to proces strategicznego zarządzania zaopatrzeniem, przechowywaniem i transpor- tem materiałów, części oraz gotowych produktów (wraz z odpowiednią dokumentacją) w ramach organizacji oraz poprzez jej kanały marketingowe, zapewniający maksymali- zację obecnych i przyszłych zysków oraz najbardziej efektywną realizację zamówień”23. Inne wyjaśnienie przedstawia logistykę jako ,,zintegrowany system kształtowania i kontroli procesów fizycznego przepływu towarów oraz ich informacyjnych uwarunko- wań, zmierzających do osiągnięcia możliwie najkorzystniejszych relacji między pozio- 20 http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/1_J.Szoltysek_S.Twarog_Koncepcja_logistyki_ spolecznej….pdf, 13.01.2015. 21 S. Abt, Logistyka. W teorii i praktyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2001, s. 12. 22 S. Krawczyk, Zarządzanie procesami…, dz. cyt., s. 41–42. 23 M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo Profesjonalnej Szko- ły Biznesu, Kraków 1998, s. 11. Rozdział 1. Wpływ zaopatrzenia na przedsiębiorstwo 15 mem świadczonych usług a poziomem i strukturą związanych z tym kosztów”24. System logistyczny ukierunkowany jest na maksymalne zaspokojenie potrzeb i oczeki- wań klientów przy minimalnych kosztach organizacji. W znacznym stopniu przyczynia się również do skutecznej realizacji strategicznych, taktycznych i operacyjnych celów przedsiębiorstwa25. Jeszcze inna definicja logistyki wskazuje na jej koncepcyjne znaczenie. Logi- styka w świetle tego ujęcia stanowi ,,koncepcję zarządzania zintegrowanymi przepły- wami towarów i informacji, realizowanymi w skali przedsiębiorstwa oraz jego relacji z partnerami rynkowymi” 26. Działania logistyczne obejmują następujące sfery27: • marketingową – w zakresie obsługi klientów, • inżynierską – w sferze konfiguracji sieci logistycznej i doboru właściwych środków technicznych, • ekonomiczną – związaną z weryfikacją efektywności ekonomicznej zastoso- wanych rozwiązań, • informatyczną – jako dobór narzędzi systemowych, wspomagających procesy informacyjno-decyzyjne. Ponadto działania te powinny być realizowane na następujących płaszczyz- nach28: • krótkookresowej – na poziomie operacyjnym, • średniookresowej – na poziomie taktycznym, • długookresowej – na poziomie strategicznym. Podsumowując przedstawione rozważania, można stwierdzić, że różnorod- ność powyższych definicji przedstawia szerokie spektrum aspektów logistyki. Współczesna logistyka jest traktowana i opisywana jako29: • zasada, idea, koncepcja myślenia i zarządzania, 24 Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekono- miczne, Warszawa 1999, s. 15. 25 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 390. 26 Integracja marketingu i logistyki – wybrane problemy, R. Matwiejczuk (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2005, s. 17. 27 J. Bendkowski, M. Pietrucha-Pacut, Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, s. 7. 28 L. Dwiliński, Wstęp do logistyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998, s. 14–16. 29 P. Blaik, Logistyka. Koncepcja… 2001, dz. cyt., s. 24.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Koncepcja Global Sourcing. Teoria i praktyka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: