Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00205 003477 22431524 na godz. na dobę w sumie
Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja-GIMNAZJUM - ebook/pdf
Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja-GIMNAZJUM - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 204
Wydawca: Impuls Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7587-843-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> słowniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik zawiera program nauczania wychowania fizycznego, napisany w oparciu o nowa podstawę programową (01.09.2009 r.) wraz z propozycjami zajęć fakultatywnych. W poradniku znajdują się także gotowe propozycje podstawowej dokumentacji pracy nauczyciela - rozkład materiału oraz standardy wymagań wraz z zasadami oceniania.

Podstawa programowa określa siedem głównych działów kształcenia: diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego, trening zdrowotny, sporty całego życia i wypoczynek, bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista, sport, taniec, edukacja zdrowotna. Tak posegregowane treści nauczania pozwalają nauczycielowi na precyzyjne zaplanowanie swojej pracy i jednocześnie są czytelną prognozą podejmowanych działań w zakresie edukacji fizycznej.
Proponowany materiał należy traktować jako wskazówki i propozycje ułatwiające tworzenie własnych dokumentów pracy, a nie gotowe przepisy działania.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 © Copyright by O(cid:322) cyna Wydawnicza (cid:317)Impuls”, Kraków 2009 Recenzent: prof. WSEWS dr Czes(cid:119)awa Tukiendorf Redakcja wydawnicza(cid:289) Zuzanna Bochenek Projekt okładki(cid:289) Andrzej Augusty(cid:246)ski ISBN 978-83-7587-843-1 O(cid:322) cyna Wydawnicza (cid:317)Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (cid:288)12) 422-41-80, fax (cid:288)12) 422-59-47 www.impulso(cid:322) cyna.com.pl, e-mail(cid:289) impuls(cid:292)impulso(cid:322) cyna.com.pl Wydanie II, Kraków 2011 U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 SPIS TRE(cid:261)CI WPROWADZENIE ........................................................................................................................................................................... 7 PROgRAm WychOWANIA fIZycZNEgO • gImNAZjum ................................................................................................ 9 DIAgNOZA I PROgNOZA ............................................................................................................................................................ 53 Wst(cid:269)p ............................................................................................................................................................................................ 53 Diagnoza stanu zdrowia i rozwoju izycznego ...................................................................................................................... 55 Diagnoza sprawno(cid:292)ci izycznej ................................................................................................................................................ 57 Diagnoza posiadanych umiej(cid:269)tno(cid:292)ci i wiadomo(cid:292)ci .............................................................................................................. 58 Diagnoza rozwoju emocjonalno-społecznego ........................................................................................................................ 63 SZCZEGÓŁOWE ROcZNE PLANy PRAcy .............................................................................................................................. 65 Uwagi organizacyjne ................................................................................................................................................................. 67 Szczegółowy roczny plan pracy nauczyciela wychowania izycznego w klasie I gimnazjum... ................................... 69 Szczegółowy roczny plan pracy nauczyciela wychowania izycznego w klasie II gimnazjum... .................................. 83 Szczegółowy roczny plan pracy nauczyciela wychowania izycznego w klasie III gimnazjum... ................................. 96 PROPOZYCJE ZAJ(cid:268)Ć W RAMACH FAKULTETÓW ................................................................................................................ 109 Fakultety sportowe .................................................................................................................................................................... 110 Plan realizacji zaj(cid:269)ć fakultetu sportowego – narciarstwo biegowe ..................................................................................... 111 U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 6 SPIS TRE(cid:261)CI Plan realizacji zaj(cid:269)ć fakultetu sportowego – piłka siatkowa ................................................................................................ 119 Fakultet turystyczny .................................................................................................................................................................. 125 Fakultet rekreacyjny ................................................................................................................................................................... 132 OcENIANIE ...................................................................................................................................................................................... 141 Wst(cid:269)p ............................................................................................................................................................................................ 141 Zasady oceniania. Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania izycznego w gimnazjum… ................................. 144 Samoocena ................................................................................................................................................................................... 182 EWALuAcjA .................................................................................................................................................................................... 187 Ewaluacja jednostek lekcyjnych ............................................................................................................................................... 188 Ewaluacja programu nauczania ............................................................................................................................................... 192 WYKAZ PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW PRAWNYCH… ........................................................................................... 203 OBOWI(cid:263)ZKOWE DOKUMENTY WEWN(cid:263)TRZSZKOLNE ..................................................................................................... 207 BIBLIOgRAfIA ................................................................................................................................................................................. 209 U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 Zmiana podstawy programowej, wprowadzona do gim- nazjum 1 wrze(cid:292)nia 2009 r., uszczegóławia tre(cid:292)ci nauczania przedstawione jako wymagania szczegółowe w zakresie wychowania izycznego. Podstawa programowa okre(cid:292)la siedem głównych działów kształcenia: 1. Diagnoza sprawno(cid:292)ci i aktywno(cid:292)ci izycznej oraz rozwo- ju izycznego. 2. Trening zdrowotny. 3. Sporty całego (cid:304)ycia i wypoczynek. 4. Bezpieczna aktywno(cid:292)ć izyczna i higiena osobista. 5. Sport. 6. Taniec. 7. Edukacja zdrowotna. Tak posegregowane tre(cid:292)ci nauczania pozwalaj(cid:264) nauczycie- lowi na precyzyjne zaplanowanie swojej pracy i jednocze(cid:292)nie s(cid:264) czyteln(cid:264) prognoz(cid:264) podejmowanych działa(cid:281) w zakresie edukacji izycznej. WPROWADZENIE Wprowadzone zmiany wymuszaj(cid:264) dostosowanie obo- wi(cid:264)zuj(cid:264)cych programów nauczania do aktualnych tre(cid:292)ci podstawy programowej. Z kolei zmiany w ustawie o sys- temie o(cid:292)wiaty – ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie o(cid:292)wiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 z dnia 7 kwietnia 2009 r.) – nakładaj(cid:264) na dyrektorów szkół obowi(cid:264)zek do- puszczenia programów zgodnych z now(cid:264) podstaw(cid:264) pro- gramow(cid:264) do u(cid:304)ytku szkolnego. Ju(cid:304) nie minister edukacji, a dyrektor szkoły decyduje o dopuszczeniu programu do realizacji. Nauczyciel mo(cid:304)e stać si(cid:269) autorem programu lub skorzystać z programów opracowanych przez innych. Zda- j(cid:264)c sobie spraw(cid:269) z tego, i(cid:304) wielu nauczycieli, szczególnie z małym sta(cid:304)em pracy, nie jest przygotowanych do tworze- nia programów autorskich, proponujemy program „Zdro- wie • Sport • Rekreacja”. Jest on cz(cid:269)(cid:292)ci(cid:264) kompleksowej koncepcji kształcenia w zakresie wychowania izycznego dla wszystkich etapów edukacyjnych. Obligatoryjne tre(cid:292)ci tego programu, zgodne z podstaw(cid:264) programow(cid:264), zostały U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 8 WPROWADZENIE uzupełnione o tre(cid:292)ci fakultatywne, mo(cid:304)liwe do realizacji w zale(cid:304)no(cid:292)ci od warunków (cid:292)rodowiskowych i bazy mate- rialnej. W celu ułatwienia pracy nauczycielom stworzona została jednocze(cid:292)nie obudowa dydaktyczna, która zawiera plany pracy, przedmiotowy system oceniania, jak równie(cid:304) przykłady form diagnozy i ewaluacji działa(cid:281) w zakresie wychowania izycznego. Ka(cid:304)dy nauczyciel powinien w swej pracy wykazać si(cid:269) innowacyjno(cid:292)ci(cid:264), zaanga(cid:304)owaniem, samodzielno(cid:292)ci(cid:264) i twór- czym podej(cid:292)ciem do zało(cid:304)e(cid:281) programowych. Praktyczne wykorzystanie umiej(cid:269)tno(cid:292)ci i wiadomo(cid:292)ci dydaktyczno-wy- chowawczych powinno zaowocować samodzielnie opraco- wanymi materiałami, w tym tak(cid:304)e własnymi programami nauczania. Dlatego proponowany materiał nale(cid:304)y trakto- wać jako wskazówki i propozycje ułatwiaj(cid:264)ce tworzenie własnych dokumentów pracy, a nie gotowe przepisy dzia- łania. Prezentowane w poradniku materiały to rezultat własnej pracy autorów nad doskonaleniem warsztatu pedagogicz- nego. W ko(cid:281)cowej cz(cid:269)(cid:292)ci zamieszczono wykaz aktualnych dokumentów prawnych, których znajomo(cid:292)ć dla nauczycie- la wychowania izycznego wydaje si(cid:269) niezb(cid:269)dna. Mamy nadziej(cid:269), (cid:304)e pozycja ta, chocia(cid:304) w niewielkim stopniu, ułatwi nauczycielom wychowania izycznego reali- zowanie zada(cid:281) dydaktyczno-wychowawczych i organizacyj- nych w zakresie prowadzenia podstawowej dokumentacji pracy. Autorzy U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 PROGRAM WYChOWANIA FIZYCZNEGO • GIMNAZJUM Autor(cid:289) Urszula Kierczak ZDROWIE • SPORT • REKREACJA Koncepcja wychowania (cid:322)zycznego dla wszystkich etapów edukacyjnych Zało(cid:304)enia wst(cid:269)pne: 1. Program jest cz(cid:269)(cid:292)ci(cid:264) ogólnej koncepcji kształcenia w za- kresie wychowania izycznego dla wszystkich etapów kształcenia. 2. Program stanowi opis sposobu realizacji zada(cid:281) edukacyj- nych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 3. W programie zawarte zostały propozycje zada(cid:281) dodatko- wych, w tym propozycje tre(cid:292)ci fakultatywnych. 4. Program powinien si(cid:269) stać inspiracj(cid:264) dla nauczycieli wychowania izycznego do samodzielnych poszukiwa(cid:281) zarówno w zakresie sposobów realizacji celów, jak i syste- matycznego uzupełniania oraz dostosowywania tre(cid:292)ci do mo(cid:304)liwo(cid:292)ci, potrzeb, inwencji i zainteresowa(cid:281) uczniów. 5. Nauczyciele wychowania izycznego powinni modyi- kować program w zale(cid:304)no(cid:292)ci od uwarunkowa(cid:281) (cid:292)rodo- wiskowych i posiadanej bazy materialno-dydaktycznej z zachowaniem tre(cid:292)ci okre(cid:292)lonych w podstawie progra- mowej. U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 10 PROGRAM WYChOWANIA FIZYCZNEGO • GIMNAZJUM Uwagi wstępne które nios(cid:264) przyjemne prze(cid:304)ycia, zadowolenie i rado(cid:292)ć. Rozwijanie zainteresowa(cid:281), przekona(cid:281) i pozytywnych po- staw wobec szeroko rozumianego uczestnictwa w kulturze izycznej. Wychowanie izyczne, według nowej podstawy programo- wej, to nie tylko działania zmierzaj(cid:264)ce do poprawy sprawno(cid:292)ci izycznej, to przede wszystkim wdra(cid:304)anie do troski o zdrowie izyczne, psychiczne i społeczne oraz przygotowanie do ak- tywnego uczestnictwa w kulturze izycznej. Dla wychowania izycznego podstaw(cid:264) działania jest wiedza naukowa, której (cid:302)ródła stanowi(cid:264) teoria i metody- ka kultury izycznej oraz osi(cid:264)gni(cid:269)cia nauk przyrodniczych i społecznych. Zmieniaj(cid:264)ce si(cid:269) na przestrzeni lat teoretyczne podej(cid:292)cie do wychowania izycznego obejmowało na pocz(cid:264)t- ku jedynie kształtowanie ciała (ćwiczenia cielesne), nast(cid:269)pnie wychowanie przez ćwiczenia ciała, współcze(cid:292)nie za(cid:292) mamy do czynienia z koncepcj(cid:264) wychowania w trosce o ciało. Program w swoich zało(cid:304)eniach teoretycznych jest zgod- ny z podstawowymi tendencjami rozwoju szkolnej edukacji izycznej. Stanowi(cid:264) je przede wszystkim: • Wychowanie zdrowotne – rozumiane jako troska o zdro- wie, dbało(cid:292)ć i poszanowanie swojego ciała, kształtowanie zdrowego stylu (cid:304)ycia. Ukazywanie szkodliwo(cid:292)ci u(cid:304)y- wek, kształtowanie odpowiedzialno(cid:292)ci za zdrowie swoje i innych, postaw asertywnych, umiej(cid:269)tno(cid:292)ci obrony wła- snego zdania i przeciwstawienia si(cid:269) naciskom. • Wychowanie dla przyszło(cid:292)ci, wychowanie do rekrea- cji – wytworzenie nawyku uprawiania ró(cid:304)nych form rekreacji ruchowej i sportu w czasie wolnym. Wy- kształcenie potrzeby ruchu i czynnego wypoczynku, • Autoedukacja – stopniowe zast(cid:269)powanie kontroli samo- kontrol(cid:264), oceny – samoocen(cid:264). Poszerzanie udziału ucznia w samodzielnym podejmowaniu działa(cid:281), u(cid:292)wiadamianie współodpowiedzialno(cid:292)ci za efekty kształcenia i współ- tworzenie zaj(cid:269)ć. Kształcenie umiej(cid:269)tno(cid:292)ci oceny własnej sprawno(cid:292)ci izycznej i przebiegu rozwoju izycznego. • Indywidualizacja – dostrzeganie indywidualnych i zró(cid:304)- nicowanych potrzeb oraz wła(cid:292)ciwo(cid:292)ci psychoizycznych uczniów. Indywidualizacja prowadzonych zaj(cid:269)ć, stoso- wanie metod twórczych, uwzgl(cid:269)dniaj(cid:264)cych predyspozycje i uzdolnienia wychowanków. • Humanizacja – człowiek jest najwy(cid:304)szym dobrem. Ucze(cid:281) jest podmiotem, a nie przedmiotem działa(cid:281), jest osob(cid:264), która posiada prawo do wyra(cid:304)ania własnych pogl(cid:264)dów. Nauczyciel swoim przykładem, profesjonali- zmem w działaniu powinien ukazać uczniom (cid:292)wiat war- to(cid:292)ci kultury izycznej. Ucze(cid:281), identyikuj(cid:264)c si(cid:269) z tymi warto(cid:292)ciami, powinien chcieć aktywnie i kreatywnie po- dejmować wysiłek izyczny. Mo(cid:304)na wymusić obecno(cid:292)ć uczniów na zaj(cid:269)ciach, ale nie ich zaanga(cid:304)owanie. • Intelektualizacja – uczestnik lekcji powinien posiadać (cid:292)wiadomo(cid:292)ć uczestnictwa, powinien wiedzieć, po co U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 PROGRAM WYChOWANIA FIZYCZNEGO • GIMNAZJUM 11 ćwiczy, jakie s(cid:264) korzy(cid:292)ci z podejmowanego wysiłku. Wiedza powinna si(cid:269) stać podstaw(cid:264) działania. Wychowa- nie izyczne powinno umo(cid:304)liwić uczniowi zrozumienie siebie i swoich potrzeb. • Holizm – jedno(cid:292)ć procesu edukacyjnego we wszystkich dziedzinach, spójno(cid:292)ć nauczania i wychowania. Rozwija- nie ogólnej kultury człowieka i jego pełnej osobowo(cid:292)ci. Ucze(cid:281) w trakcie edukacji izycznej powinien być wpro- wadzany w (cid:292)wiat kultury izycznej w obszarach: – kultury współzawodnictwa – zasad czystej i uczciwej rywalizacji, równo(cid:292)ci szans dla wszystkich; – kultury kibicowania – wła(cid:292)ciwego zachowania si(cid:269) na try- bunach sportowych zarówno w sytuacji zwyci(cid:269)stwa, jak i pora(cid:304)ki swoich faworytów; – kultury s(cid:269)dziowania – sprawiedliwej, uczciwej, rzetelnej i obiektywnej oceny wyników. Zaj(cid:269)cia wychowania izycznego powinny tak(cid:304)e za- wierać zało(cid:304)enia edukacji olimpijskiej według pedagogiki sportowej Pierre’a de Coubertina i kształtować takie war- to(cid:292)ci moralne, jak: uczciwo(cid:292)ć, odwaga, lojalno(cid:292)ć, współ- praca w zespole, przestrzeganie obowi(cid:264)zuj(cid:264)cych norm, przepisów i reguł. U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 12 PROGRAM WYChOWANIA FIZYCZNEGO • GIMNAZJUM Cel główny realizacji zajęć wychowania (cid:322)zycznego w programie (cid:317)Zdrowie • Sport • Rekreacja. Gimnazjum” Wdra(cid:304)anie do dbało(cid:292)ci o sprawno(cid:292)ć izyczn(cid:264) i prawidłowy rozwój, do troski o zdrowie swoje i innych. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze izycznej. Wymagania ogólne: 1. Nabycie umiej(cid:269)tno(cid:292)ci oceny własnej sprawno(cid:292)ci izycznej i przebiegu rozwoju izycznego. 2. Zrozumienie i akceptacja zmian zwi(cid:264)zanych z dojrzewa- niem izycznym i psychicznym. 3. U(cid:292)wiadomienie zale(cid:304)no(cid:292)ci zdrowia od aktywno(cid:292)ci i- zycznej. 4. Rozwijanie zachowa(cid:281) prozdrowotnych, kształcenie umie- j(cid:269)tno(cid:292)ci dbania o zdrowie swoje i innych. 5. Przygotowanie do udziału w ró(cid:304)nych formach aktywno(cid:292)ci sportowo-rekreacyjnej. Dla poszczególnych wymaga(cid:281) ogólnych dobrane zosta- ły szczegółowe wymagania edukacyjne zgodne z tre(cid:292)ciami podstawy programowej wychowania izycznego. Wiado- mo(cid:292)ci i umiej(cid:269)tno(cid:292)ci, które ucze(cid:281) zdobywa, opisane s(cid:264) jako efekty kształcenia. Materiał nauczania został podzielony na moduły, zgodnie z propozycjami w podstawie progra- mowej. Podstawowe tre(cid:292)ci nauczania przewidziane s(cid:264) do realizacji w wymiarze czterech godzin dydaktycznych w tygodniu z jednoczesn(cid:264) mo(cid:304)liwo(cid:292)ci(cid:264) rozbudowania zaj(cid:269)ć o tre(cid:292)ci zaj(cid:269)ć fakultatywnych. U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 PROGRAM WYChOWANIA FIZYCZNEGO • GIMNAZJUM 13 Diagnoza sprawno(cid:262)ci i aktywno(cid:262)ci (cid:322)zycznej oraz rozwoju (cid:322)zycznego JAKI JESTEM? CO POTRAFIę? Cele kształcenia – wymagania ogólne Nabycie umiejęt- no(cid:262)ci samooceny i samokontroli aktywno(cid:262)ci (cid:322)zycznej, rozwoju (cid:322)zycznego, spraw- no(cid:262)ci i umiejętno- (cid:262)ci ruchowych. U(cid:262)wiadomienie zmian (cid:322)zycznych zachodzących w okresie dojrzewania i ich związku z aktyw- no(cid:262)cią (cid:322)zyczną. Zrozumienie powodów i sensu starań o zdrowie własne i innych, w tym przestrze- ganie zasad prawidłowego od(cid:282)ywiania się. Planowanie rozwoju własnej sprawno(cid:262)ci (cid:322)zycznej. Tre(cid:262)ci nauczania – szczegółowe wymagania edukacyjne Analiza poziomu własnego udziału w kulturze (cid:322)zycznej. Samoocena i obserwacja rozwoju (cid:322)zycznego (cid:288)pomiary wysoko(cid:262)ci i cię(cid:282)aru ciała, obwodów mię(cid:262)ni ud, podudzia i ramion). Samokontrola i samoocena umiejętno(cid:262)ci ruchowych (cid:288)utylitarnych, rekreacyjnych i sportowych). Samokontrola i samoocena sprawno(cid:262)ci (cid:322)zycznej i wydolno(cid:262)ci organizmu wybranym testem sprawno(cid:262)ci. Ćwiczenia i działania wpływające na sprawno(cid:262)ć (cid:322)zyczną i wydolno(cid:262)ć organizmu. Ćwiczenia gimnastyczne kształtujące wytrzymało(cid:262)ć, siłę i gibko(cid:262)ć. Ćwiczenia gimnastyczne(cid:289) w podporach i zwisach, z pokonywa- niem oporu własnego ciała lub cię(cid:282)aru współćwiczącego. Cechy prawidłowej postawy ciała, samoocena i kontrola własnej sylwetki. Wady postawy ciała, przyczyny ich powstawania. Ćwiczenia korekcyjno-wyrównawcze. Zmiany (cid:322)zyczne w organizmie związane z okresem dojrzewania. Szczególne znaczenie aktywno(cid:262)ci ruchowej w okresie dojrzewa- nia. Odpowiednia masa ciała jako wynik wła(cid:262)ciwie dobranej diety i aktywno(cid:262)ci ruchowej. Okre(cid:262)lenie wska(cid:280)nika wagowo-wzrostowego (cid:288)BMI). Składniki pokarmowe i ich rola. Zasady prawidłowego od(cid:282)ywiania a rozwój (cid:322)zyczny. Trening w siłowni, szkodliwe działanie sterydów na organizm. Efekty kształcenia – przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie(cid:289) postaw umiejętno(cid:262)ci Wykazuje troskę o zachowanie prawidłowej postawy ciała. Rozumie potrzebę dbania o własną sprawno(cid:262)ć (cid:322)zyczną. Stosuje wła(cid:262)ciwą dietę. Jest przeciwnikiem stosowania sterydów i (cid:262)rodków dopingujących. Potra(cid:322) ocenić swój poziom aktywno(cid:262)ci (cid:322)zycznej. Umie ocenić swój rozwój (cid:322)zyczny i zna sposoby jego kształtowania. Potra(cid:322) dokonać sa- mooceny i kontroli swoich umiejętno- (cid:262)ci ruchowych. Stosuje autokorektę postawy. Potra(cid:322) dobrać i wy- konać ćwiczenia korygujące wady postawy i przeciw- działające im. Potra(cid:322) uło(cid:282)yć odpowiedni dla siebie jadłospis. wiadomo(cid:262)ci Wie, jak wysiłek (cid:322)zyczny wpływa na rozwój i funk- cjonowanie orga- nizmu oraz jakie ćwiczenia wspo- magają prawidłowy rozwój sylwetki i zapobiegają zniekształceniom. Wie, jakie zmiany (cid:322)zyczne i psychicz- ne zachodzą w or- ganizmie w okresie dojrzewania. Zna cechy prawid- łowej postawy ciała, wie, jakie są najczęstsze wady postawy i przyczyny ich powstawania. Wie, jak rozwijać sprawno(cid:262)ć morfo- funkcjonalną wła- snego organizmu. Wie, jakie dobrać ćwiczenia kształtu- jące i doskonalące okre(cid:262)lone zdolno(cid:262)ci ruchowe. Uwagi o realizacji Do wyboru(cid:289) test Coopera dla dzieci, EUROFIT, Indeks Sprawno(cid:262)ci Fizycz- nej K. Zuchory lub inne. Diagnoza minimum dwa razy w ciągu roku szkolnego. U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 14 PROGRAM WYChOWANIA FIZYCZNEGO • GIMNAZJUM Trening zdrowotny KSZTAŁTUJę SIEBIE I SWOJE CIAŁO Uwagi o realizacji Jak najczę(cid:262)ciej prowadzić zajęcia w terenie. W czasie zajęć przekazywać elementy wiedzy o regionie. Cele kształcenia – wymagania ogólne Zrozumienie związku aktyw- no(cid:262)ci (cid:322)zycznej ze zdrowiem. Kształtowanie sprawno(cid:262)ci kondycyjnej, koordynacyjnej i morfofunkcjo- nalnej. Rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego roz- woju (cid:322)zycznego. Rozwijanie wytrwało(cid:262)ci w dą(cid:282)eniu do celu, kształtowanie ambicji. Tre(cid:262)ci nauczania – szczegółowe wymagania edukacyjne Zasady bezpieczeństwa i higieny wypoczynku w czasie wolnym, wypoczynek czynny i bierny. Znaczenie wysiłku (cid:322)zycznego dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. SPRAWNO(cid:261)Ć KONDyCyJNA(cid:289) Gry i ćwiczenia bie(cid:282)ne z przyborami i bez. Gry ruchowe z mocowaniem, przeciąganiem, przepychaniem, przenoszeniem współćwiczącego. Ró(cid:282)norodne formy ruchu z pokonywaniem cię(cid:282)aru własnego ciała i oporowaniem przez współćwiczącego. Bieg krótki i starty z ró(cid:282)nych pozycji. Biegi z przyspieszeniem. Sztafety z elementami współzawodnictwa. Ćwiczenia z elementami stretchingu. Ćwiczenia z piłkami lekarskimi. Podpory, rzuty, d(cid:280)wiganie, wspinanie, zwisy. Wieloskoki. Skoki przez przyrządy typowe i nietypowe indywidu- alnie i z współpartnerem. Skoki dosię(cid:282)ne z miejsca i z rozbiegu. Pokonywanie przeszkód skokiem w dal i wzwy(cid:282). Ćwiczenia akrobatyczne. Atletyka terenowa i zabawy biegowe. Biegi przełajowe. Marszobiegi. Cross. Aerobik. Ćwiczenia na siłowni. Gry zespołowe. Sporty walki. Efekty kształcenia – przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie(cid:289) postaw Nie stosuje sterydów i (cid:282)adnych (cid:262)rodków dopingujących. Chętnie uczest- niczy w grach i zabawach z wykorzysta- niem własnych umiejętno(cid:262)ci motorycznych. Doskonali własną sprawno(cid:262)ć (cid:322)zycz- ną i ruchową. Zna warto(cid:262)ć ruchu w terenie, rozumie potrzebę hartowa- nia organizmu. Jest wytrwały w dą(cid:282)eniu do celu. Pora(cid:282)kę traktuje jako mobilizację do zwiększenia wysiłku. umiejętno(cid:262)ci Potra(cid:322) wskazać korzy(cid:262)ci płynące z aktywno(cid:262)ci (cid:322)- zycznej w terenie. Potra(cid:322) samodziel- nie przygotować i przeprowadzić rozgrzewkę dostosowaną do planowanych zajęć. Umie opracować i zademonstrować zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolno(cid:262)ci motoryczne, okre(cid:262)lone partie mię(cid:262)ni, korygujące postawę. Potra(cid:322) zaplanować i wykonać prosty układ gimna- styczny, wybrać i pokonać trasę crossu. wiadomo(cid:262)ci Wie, jakie zmiany zachodzą w organizmie podczas wysiłku (cid:322)zycznego, jakie korzy(cid:262)ci dla zdrowia wynikają z ró(cid:282)nych form aktywno(cid:262)ci (cid:322)zycznej. Zna ró(cid:282)nice po- między wypoczyn- kiem czynnym i biernym, pracą umysłową i (cid:322)zyczną. Wie, jakie gry, ćwiczenia i zaba- wy kształtują po- szczególne zdol- no(cid:262)ci motoryczne i jak wpływają na funkcjonowanie organizmu. U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 PROGRAM WYChOWANIA FIZYCZNEGO • GIMNAZJUM 15 Umie wykorzystać warunki naturalne do uprawiania sportu. Potra(cid:322) samodziel- nie przygotować zadania sprawno- (cid:262)ciowe dostoso- wane do własnej wydolno(cid:262)ci. SPRAWNO(cid:261)Ć KOORDyNACyJNA(cid:289) Ćwiczenia i gry kształtujące orientację i szybko(cid:262)ć reakcji. Zmiany pozycji ciała i kierunku poruszania się na sygnały wzrokowo-d(cid:280)więkowe. Chwytanie i podrzucanie kilku przedmiotów jednocze(cid:262)nie. Gry i zabawy szybko(cid:262)ciowo-zwinno(cid:262)ciowe. Kontrolowanie uło(cid:282)enia ciała w przestrzeni (cid:288)przewroty, łączenie przewrotów, przerzuty bokiem, przetaczanie, stanie na rękach). Tory przeszkód. Elementy gier zespołowych. Gry terenowe, biegi na orientację. Równowaga, ćwiczenia na przyrządach równowa(cid:282)nych. Ćwiczenia kształtujące umiejętno(cid:262)ć działania na ró(cid:282)nych płaszczyznach. Ćwiczenia kształtujące umiejętno(cid:262)ć działania na ró(cid:282)nym podło(cid:282)u. Jazda na ły(cid:282)wach, nartach, wrotkach, rowerze. SPRAWNO(cid:261)Ć MORFOFUNKCJONALNA(cid:289) Ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające wydolno(cid:262)ć układów krą(cid:282)enia i oddychania. Ćwiczenia gry i zabawy rozwijające, wzmacniające i korygujące układ ruchu. U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 16 PROGRAM WYChOWANIA FIZYCZNEGO • GIMNAZJUM Sporty całego (cid:282)ycia i wypoczynek BAWMy SIę RUCHEM Cele kształcenia – wymagania ogólne Przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kul- turze (cid:322)zycznej. Wdra(cid:282)anie do aktywnego wypo- czynku, podnosze- nie aktywno(cid:262)ci ruchowej poprzez ró(cid:282)nego rodzaju formy rekreacji, turystyki i współ- zawodnictwa sportowego. Rozwijanie aktyw- no(cid:262)ci ruchowej poprzez zajęcia w wodzie. Kształtowanie i podnoszenie odporno(cid:262)ci organizmu poprzez zajęcia ruchowe na (cid:262)wie(cid:282)ym powietrzu. Zasady kultury kibicowania i do- pingowania swoich faworytów – (cid:317)kulturalny kibic”. Tre(cid:262)ci nauczania – szczegółowe wymagania edukacyjne Walory sportowe i rekreacyjne wybranych dyscyplin sportowych. PŁyWANIE(cid:289) Pływanie wybranym stylem na piersiach i grzbiecie (cid:288)minimum 25 m). Pływanie pod wodą dowolnym sposobem na krótkim odcinku. Nurkowanie pionowe do 2 m głęboko(cid:262)ci. Skoki na nogi i na głowę z ró(cid:282)nych wysoko(cid:262)ci. Przygotowanie do zdobycia karty pływackiej. Zabawy z elementami gry w piłkę wodną i z elementami pływa- nia synchronicznego. Praktyczne zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć nad wodą i w wodzie, zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu pływają- cego. Elementy ratownictwa, udzielanie pierwszej pomocy tonącemu. SANECZKARSTWO(cid:289) Zjazd na wprost i w skos stoku, kierowanie, hamowanie, zjazd slalomem z podnoszeniem przedmiotów, wy(cid:262)cigi. NARCIARSTWO BIEGOWE I ZJAZDOWE(cid:289) Dostosowanie kroków biegowych do ukształtowania terenu, zjazd na wprost i w skos stoku ze zmianą prędko(cid:262)ci, jazda slalomem, indywidualny dobór sprzętu narciarskiego. Ły(cid:281)WIARSTWO(cid:289) Jazda w przód i po kole, przekładanka przodem i tyłem, slalom, zatrzymanie ró(cid:282)nymi sposobami. Elementy hokeja, elementy jazdy (cid:322)gurowej. Gry i zabawy z zastosowaniem elementów techniki jazdy na sankach, ły(cid:282)wach i nartach. Zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć na (cid:262)niegu i lodzie. Efekty kształcenia – przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie(cid:289) postaw umiejętno(cid:262)ci wiadomo(cid:262)ci Aktywnie uczestni- czy we wszelkich zajęciach rucho- wych. Wykazuje inicja- tywę w organi- zowaniu imprez rekreacyjnych i sportowych dla rówie(cid:262)ników. Podczas zajęć ruchowych stosuje zasady zachowa- nia zapewniające bezpieczeństwo sobie i innym. Podejmuje wła(cid:262)ciwe decyzje w przypadku za- gro(cid:282)enia zdrowia lub (cid:282)ycia. Jest (cid:262)wiadomy potrzeby czynnego wypoczynku na (cid:262)wie(cid:282)ym powietrzu. Uczestniczy w pozalekcyjnych działaniach Przepływa wybra- nym przez siebie stylem dystans o 25 m dłu(cid:282)szy ni(cid:282) wstępna diagnoza. Nurkuje, podno- sząc z dna ró(cid:282)no- rodne przedmioty. Potra(cid:322) udzielić pierwszej pomocy tonącemu. Ma opanowane podstawowe ele- menty wybranych dyscyplin sporto- wych w stopniu umo(cid:282)liwiającym wykorzystanie je w rekreacji. Potra(cid:322) zapro- ponować i zor- ganizować dla siebie i swoich rówie(cid:262)ników ró(cid:282)norodne bez- pieczne wycieczki, gry i zabawy rekreacyjne. Potra(cid:322) wykorzystać Wie, jaki hartujący wpływ na orga- nizm ma woda i słońce. Wie, jak zajęcia na (cid:262)wie(cid:282)ym po- wietrzu wpływają na hartowanie organizmu. Zna i stosuje zasady bezpie- czeństwa w czasie wszystkich form aktywno(cid:262)ci (cid:322)zycznej. Wie, w jaki sposób się zrelaksować po męczącej pracy umysłowej. Zna warto(cid:262)ć czyn- nego wypoczynku. Wie, jak aktywno(cid:262)ć ruchowa wpływa na funkcjonowanie organizmu. Zna podstawowe reguły organizo- wania i prze- prowadzania Uwagi o realizacji Tre(cid:262)ci dostosować do posiadanego sprzętu i warun- ków naturalnych. Jak najwięcej zajęć organizować na (cid:262)wie(cid:282)ym powietrzu. Wyko- rzystać warunki najbli(cid:282)szej okolicy do uprawiania sportu i rekreacji. We wszystkie działania rekre- acyjne włączać rodziców zarówno w roli współor- ganizatorów, jak i współuczestni- ków. PROGRAM WYChOWANIA FIZYCZNEGO • GIMNAZJUM 17 ró(cid:282)norodnych form aktywno(cid:262)ci rucho- wej o charakterze rekreacyjnym. walory rekreacyj- ne i sportowe najbli(cid:282)szej okolicy do organizowania dla siebie i innych wypoczynku czynnego. U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 rekreacyjnych organizowanych przez szkołę. Wykazuje się stałą aktywno(cid:262)cią (cid:322)zyczną w czasie wolnym (cid:288)rekre- acyjną, sportową, turystyczną). Dba o swoje ciało i zdrowie. Rozumie sprzecz- no(cid:262)ć pomiędzy uprawianiem sportu a uzale(cid:282)nie- niami. TENIS ZIEMNy I STOŁOWy(cid:289) Sprawno(cid:262)ć techniczna(cid:289) sylwetka, chwyt rakiety, praca nóg. Uderzenia(cid:289) bekhend, forhend, lob, półwolej, return, serwis, smecz, wolej. Sprawno(cid:262)ć taktyczna(cid:289) plan gry, gra pojedyncza, gra podwójna, gra mieszana, formacje taktyczne, rytm gry, zachowania taktycz- ne, skuteczno(cid:262)ć. Przepisy gry i sędziowanie, zasady organizacji turniejów i rozgrywek. ZESPOŁOWE GRy SPORTOWE(cid:289) Piłka siatkowa, koszykowa, no(cid:282)na i ręczna. Zabawowe formy nauczania podstawowych elementów techniki i taktyki w grach zespołowych. Gra szkolna i wła(cid:262)ciwa. Wykorzystanie w grze poznanych elementów techniki i taktyki. Przepisy zespołowych gier sportowych. Pełnienie ról organizatora, sędziego, zawodnika i kibica w zespo- łowych grach sportowych. Zasada fair play, uczciwa rywalizacja. Kultura kibicowania i dopingowania swoich faworytów. Kluby sportowe, zawodnicy, rozgrywki w regionie, Polsce i (cid:262)wiecie. RELAKS, WyPOCZyNEK(cid:289) Wycieczki terenowe na rowerach. Sprawno(cid:262)ć techniczna roweru. Przepisy ruchu drogowego. Zabawy i gry na wrotkach. Gry i zabawy rekreacyjne jako sposób wypoczynku i relaksu. (cid:261)cie(cid:282)ka zdrowia. Rekreacja psychiczna jako jeden z elementów racjonalnego wypoczynku. Relaks, czyli chwila codziennego wypoczynku. Techniki relak- sacyjne. Masa(cid:282), technika automasa(cid:282)u. Akupresura. Gimnastyka oddechowa. Formy wypoczynku w czasie wakacji. Walory sportowe i rekreacyjne własnego regionu. U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 18 PROGRAM WYChOWANIA FIZYCZNEGO • GIMNAZJUM Sporty całego (cid:282)ycia i wypoczynek, cd. Cele kształcenia – wymagania ogólne Tre(cid:262)ci nauczania – szczegółowe wymagania edukacyjne ĆWICZENIA W TERENIE (cid:288)marsze na orientację, podchody, patrolowa- nie, zwiady, tropienie(cid:290) okre(cid:262)lanie stron (cid:262)wiata według słońca i zegarka(cid:290) okre(cid:262)lanie azymutu(cid:290) orientowanie i czytanie mapy turystycznej(cid:290) marsz ulicami miasta wyznaczoną trasą, marsz we- dług szkicu terenowego(cid:290) zawody w ocenie odległo(cid:262)ci(cid:290) obserwacja (cid:262)rodowiska). Efekty kształcenia – przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie(cid:289) postaw umiejętno(cid:262)ci wiadomo(cid:262)ci Uwagi o realizacji U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 Bezpieczna aktywno(cid:262)ć (cid:322)zyczna i higiena osobista RUCH TO ZDROWIE Tre(cid:262)ci nauczania – szczegółowe wymagania edukacyjne przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie(cid:289) postaw wiadomo(cid:262)ci PROGRAM WYChOWANIA FIZYCZNEGO • GIMNAZJUM 19 Efekty kształcenia – Uwagi o realizacji Cele kształcenia tego działu powinny być realizowane na ka(cid:282)dych zajęciach. Cele kształcenia – wymagania ogólne Wykształcenie umiejętno(cid:262)ci oso- bistych i społecz- nych sprzyjających zdrowiu i bezpie- czeństwu. Utrwalanie pod- stawowych zasad bezpiecznego uprawiania sportu i rekreacji. Rozwijanie tę(cid:282)yzny (cid:322)zycznej. Kształtowanie wła(cid:262)ciwej sylwetki i ogólnej spraw- no(cid:262)ci poprzez gimnastykę podstawową i artystyczną. Organizacja i bezpieczeństwo w trakcie wszelkich zajęć ruchowych. Bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, regulaminy korzystania z obiektów sportowych. Wła(cid:262)ciwe przygotowanie do zajęć ruchowych (cid:288)ubiór, rozgrzew- ka, wybór bezpiecznego miejsca). Wypadki i urazy w czasie zajęć ruchowych, zasady zachowania się podczas nagłych wypadków, udzielanie pierwszej pomocy. Czy sport zawsze jest zdrowy? Zagro(cid:282)enia związane z uprawia- niem niektórych dyscyplin sportu. Ćwiczenia na (cid:262)ciance wspinaczkowej. Zdrowe nawyki. Wykorzystanie w (cid:282)yciu codziennym praw ergonometrii. Zmiany zachodzące w organizmie w okresie dojrzewania ze szczególnym uwzględnieniem zasad higieny. Wskazania i przeciwwskazania do uprawiania sportu i rekreacji w okresie dojrzewania. Samodyscyplina, asekuracja i samoasekuracja. Przepisy ruchu drogowego i bezpieczny udział w ruchu drogowym. Gimnastyka poranna, ćwiczenia (cid:262)ródlekcyjne i międzylekcyjne. Ćwiczenia kształtujące indywidualne, z partnerem, z przyborem i bez. Ćwiczenia równowa(cid:282)ne wolne i na przyrządach (cid:288)wej(cid:262)cia, zej(cid:262)cia, zeskoki, biegi). Przewroty w przód z marszu i biegu oraz przez niskie przeszko- dy, łączenie przewrotów. Przewrót w tył ze stania do rozkroku. Prowadzi higie- niczny i zdrowy tryb (cid:282)ycia. Unika sytuacji zagra(cid:282)ających zdrowiu i (cid:282)yciu. W (cid:282)yciu codzien- nym stosuje prawa ergonometrii. Dostrzega gro(cid:282)ące niebezpieczeń- stwo, zapewnia bezpieczeństwo sobie i innym. Stosuje samokon- trolę i samoocenę w czasie ćwiczeń. W bezpieczny sposób organizuje dla siebie i innych wszelkie zajęcia ruchowe. Aktywnie uczest- niczy w zajęciach gimnastycznych, rzetelnie wykonuje wszystkie ćwi- czenia. umiejętno(cid:262)ci Potra(cid:322) bezpiecz- nie się zacho- wać w czasie zajęć szkolnych i w czasie wypo- czynku w ró(cid:282)nych (cid:262)rodowiskach. Umie udzielić pierwszej pomocy i wła(cid:262)ciwie się zachować w sytuacjach zagra(cid:282)ających (cid:282)yciu i zdrowiu. Potra(cid:322) samo- dzielnie uło(cid:282)yć dostosowane do własnych mo(cid:282)- liwo(cid:262)ci zestawy ćwiczeń gimna- styki porannej i relaksującej. Wie, jakie są przyczyny oraz okoliczno(cid:262)ci wy- padków i urazów w czasie zajęć ruchowych. Zna zasady bezpiecznego organizowania wszelkich zajęć ruchowych. Wie, jakie zagro- (cid:282)enia wynikają z uprawiania nie- których dyscyplin sportowych. Zna i stosuje zasady higieny związane ze zmianami zacho- dzącymi w okresie dojrzewania. U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 20 PROGRAM WYChOWANIA FIZYCZNEGO • GIMNAZJUM Bezpieczna aktywno(cid:262)ć (cid:322)zyczna i higiena osobista, cd. Cele kształcenia – wymagania ogólne Tre(cid:262)ci nauczania – szczegółowe wymagania edukacyjne Ćwiczenia równowa(cid:282)ne wolne i na przyrządach typowych i nietypowych. Zwisy, wymyki i odmyki na drą(cid:282)kach. Przemachy okroczne na niskich przyrządach. Stanie na rękach, przerzut bokiem, stanie na głowie. Skoki kuczne, zawrotne i rozkroczne na przyrządach typowych i nietypowych. Proste ćwiczenia zwinno(cid:262)ciowo-akrobatyczne (cid:288)piramidy dwójko- we lub trójkowe). Wspinanie po linie zgodnie z indywidualnymi mo(cid:282)liwo(cid:262)ciami. Elementy gimnastyki artystycznej. Proste układy gimnastyczne, samodzielne tworzenie układów ćwiczeń z przyborem lub bez. Samoasekuracja i samokontrola w czasie ćwiczeń. Literatura związana z rozwojem (cid:322)zycznym, zdrowiem i aktywno- (cid:262)cią ruchową. Efekty kształcenia – przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie(cid:289) postaw umiejętno(cid:262)ci wiadomo(cid:262)ci Uwagi o realizacji U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 PROGRAM WYChOWANIA FIZYCZNEGO • GIMNAZJUM 21 UCZCIWA RyWALIZACJA Sport Cele kształcenia – wymagania ogólne Wykształcenie umiejętno(cid:262)ci orga- nizacji i przeprowa- dzania rozgrywek sportowych. Poznanie przepi- sów ró(cid:282)norodnych dyscyplin sportowych. Zaznajomienie z ideami olimpi- zmu i symbolami olimpijskimi. Kształtowanie umiejętno(cid:262)ci współ- pracy w grupie i umiejętno(cid:262)ci podporządkowania się okre(cid:262)lonym regułom działania w zespole. Zasady kultury kibicowania i dopingowania swoich faworytów – (cid:317)kulturalny kibic”. Tre(cid:262)ci nauczania – szczegółowe wymagania edukacyjne Efekty kształcenia – przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie(cid:289) postaw umiejętno(cid:262)ci wiadomo(cid:262)ci Przepisy organizacyjne i sędziowanie w wybranych dyscyplinach sportowych. Rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i (cid:317)ka(cid:282)dy z ka(cid:282)dym”. Pełnienie ról organizatora, sędziego, zawodnika i kibica w wybra- nych dyscyplinach sportowych. Zasada fair play, uczciwa rywalizacja. Kultura kibicowania i dopingowania swoich faworytów. Symbole olimpijskie i zasady olimpizmu, P. de Cubertian. LEKKOATLETyKA(cid:289) Przepisy poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych. Organizacja zawodów lekkoatletycznych. Biegi płaski, krótkie (cid:288)60 i 100 m). Biegi przełajowe (cid:288)do 1500 m dziewczęta i do 2000 m chłopcy). Sztafety (cid:288)4 x 60 m, 4 x 100 m, 4 x 200 m). Biegi przez płotki (cid:288)50–100 m). Skoki(cid:289) w dal, wzwy(cid:282), trójskok – elementy techniki wykonania. Rzuty(cid:289) kula (cid:288)3 kg dziewczęta, do 5 kg chłopcy), dysk (cid:288)1 kg), oszczep (cid:288)400 g dziewczęta, 600 g chłopcy). Pięciobój(cid:289) bieg 60 m lub 100 m, bieg przez płotki, skok wzwy(cid:282) lub skok w dal, 800 m dziewczęta, 1000 m chłopcy. Pomiar i ocena wyników. GRy ZESPOŁOWE(cid:289) Podstawowe zało(cid:282)enia taktyki w grach zespołowych. Wykorzy- stanie w grze szkolnej wła(cid:262)ciwej poznanych elementów techniki i taktyki. PIŁKA RęCZNA(cid:289) Elementy techniki gry(cid:289) podania, chwyty, kozłowanie, rzuty na bramkę, zwody, blokowanie, gra bramkarza. Krycie (cid:317)ka(cid:282)dy swego”. Nie wykorzystuje przewagi losowej, zwraca uwagę na uczucia przeciw- nika, minimalizuje cierpienia rywala. Przestrzega zasady fair play. Panuje nad swoimi emocjami, przedkłada rado(cid:262)ć z rywalizacji sportowej nad jej rezultat. Wykazuje się charakterem i siłą woli, pomaga słabszym. Wła(cid:262)ciwie się za- chowuje zarówno w roli zawodnika, jak i kibica. Przestrzega zasad olimpizmu w sporcie i (cid:282)yciu codziennym. Rozumie związek pomiędzy podejmowanym wysiłkiem Potra(cid:322) zorganizo- wać i bezpiecznie przeprowadzić z rówie(cid:262)nikami rozgrywki w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Pełni role zawod- nika, sędziego i ki- bica na zawodach sportowych. Potra(cid:322) podporząd- kować się prze- pisom i regułom działania. Potra(cid:322) popraw- nie wykonać podstawowe elementy techniki i zastosować w działaniu zasady taktyki w wybra- nych dyscyplinach sportowych. Wie, co oznaczają symbole olimpijskie, zna tradycję ruchu olimpijskiego. Posiada zasób wiadomo(cid:262)ci po- zwalający na udział w wybra- nych dyscyplinach sportowych w ro- lach zawodnika, sędziego i kibica. Zna przepisy wy- branych dyscyplin sportowych. Zna zasady kulturalnego zachowania się na imprezach sportowych jako kibic i zawodnik. Zna zasady pomiaru wyników i oceny rezultatu w konkurencjach olimpijskich. Uwagi o realizacji Zwrócić baczną uwagę na wła(cid:262)ci- we zachowanie się w czasie imprez sportowych, zarówno w roli zawodnika, jak i kibica. W ka(cid:282)dym roku nauki utrwalać ju(cid:282) nabyte umiejęt- no(cid:262)ci i kształcić nowe w zale(cid:282)no(cid:262)ci od poziomu opanowania wcze(cid:262)niejszych. U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 22 PROGRAM WYChOWANIA FIZYCZNEGO • GIMNAZJUM Sport, cd. Cele kształcenia – wymagania ogólne Tre(cid:262)ci nauczania – szczegółowe wymagania edukacyjne KOSZyKóWKA(cid:289) Elementy techniki gry(cid:289) podania, chwyty, kozłowanie, rzuty, obroty, zwody, zatrzymania, ominięcia, (cid:262)cięcia do piłki, wyj(cid:262)cia do piłki. Obrona (cid:317)ka(cid:282)dy swego”. PIŁKA SIATKOWA(cid:289) Elementy techniki gry(cid:289) odbicia górne i dolne, zagrywka, wysta- wienie, zbicie i przyjęcie piłki. Pozycja siatkarska. Ustawienie na boisku w obronie i ataku. PIŁKA NO(cid:281)NA(cid:289) Elementy techniki gry(cid:289) przyjęcie, podanie i prowadzenie piłki, strzały na bramkę, (cid:282)onglerka, zwody, gra bramkarza. Podstawowe formy obrony zespołowej. Uwagi o realizacji Efekty kształcenia – wiadomo(cid:262)ci umiejętno(cid:262)ci przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie(cid:289) postaw treningowym a osiągnięciami w sporcie. Wykazuje zain- teresowanie wy- braną dyscypliną sportu, na bie(cid:282)ąco (cid:262)ledzi wydarzenia sportowe w kraju i na (cid:262)wiecie. U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 Taniec, zajęcia ruchowe z muzyką MUZyKA ŁAGODZI OByCZAJE PROGRAM WYChOWANIA FIZYCZNEGO • GIMNAZJUM 23 Efekty kształcenia – Cele kształcenia – wymagania ogólne Rozwijanie zdol- no(cid:262)ci rytmiczno- -tanecznych, harmonii i piękna ruchu. Tre(cid:262)ci nauczania – szczegółowe wymagania edukacyjne Ćwiczenia w zmiennym rytmie z podkładem muzycznym, z przyborami (cid:288)skakanki, wstą(cid:282)ki, laski gimnastyczne, hula-hoop, piłki) i bez przyborów. Ćwiczenia w rytmie z podkładem muzycznym indywidualnie i grupowo. Ruch w zmiennym rytmie indywidualnie i grupowo. Zabawy na(cid:262)ladowcze, improwizacje ruchowe. Układy ćwiczeń gimnastycznych z elementami tanecznymi. Ustawienia, chwyty i układy rąk, kroki taneczne. Łączenie pojedynczych tematów ruchowych w prosty układ ruchowy. Tańce regionalne, narodowe i towarzyskie (cid:288)minimum po jednym w ka(cid:282)dym roku nauki). Nauczanie poszczególnych elementów techniki wybranych tańców jako (cid:262)rodek podnoszący sprawno(cid:262)ć (cid:322)zyczną, kształtujący prawidłową sylwetkę, rozwijający muskulaturę i doskonalący koordynację ruchową. Układy taneczne według inwencji uczniów i nauczyciela. Tworzenie układów tanecznych do muzyki dyskotekowej. Ruchowa ilustracja utworów muzycznych, estetyka ruchu. Improwizacja ruchowa oddająca charakter i nastój muzyki. Organizacja i zachowanie się w czasie zabaw tanecznych i balów. Uwagi o realizacji Zwrócić szczególną uwagę na rozwój własnej ekspresji twórczej. W ciągu roku szkolnego nauczyć jednego tańca ludowego i towarzyskiego. przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie(cid:289) postaw umiejętno(cid:262)ci wiadomo(cid:262)ci Zna zasady savoir- -vivre’u i stosuje je na co dzień. Wie, jaką warto(cid:262)ć relaksującą ma muzyka. Zna stroje, muzykę i instrumenty lu- dowe ze swojego regionu. Inicjuje i chętnie uczestniczy w za- bawach tanecz- nych i w zajęciach rytmiczno-tanecz- nych. Jest kreatywny w wyborze form i (cid:262)rodków ruchu. Docenia wpływ ćwiczeń z muzyką na zachowanie smukłej sylwetki, kondycji i dobrego samopoczucia. Ruch i muzyka są dla niego (cid:280)ródłem rado(cid:262)ci i optymi- zmu. Potra(cid:322) opracować i wykonać indywi- dualnie, w parze lub zespole do- wolną kompozycję własną wybranego tańca ludowego i towarzyskiego. Ma wykształcone poczucie rytmu i estetyki ruchu. Potra(cid:322) odtworzyć ró(cid:282)norodne formy ruchu z wyobra(cid:280)ni i z pokazu, dostosować je do rytmu ruchów współćwiczącego. U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 24 PROGRAM WYChOWANIA FIZYCZNEGO • GIMNAZJUM Edukacja zdrowotna SZLACHETNE ZDROWIE, NIKT SIę NIE DOWIE, JAKO SMAKUJESZ, A(cid:281) SIę ZEPSUJESZ Cele kształcenia – wymagania ogólne Kształcenie postaw prozdrowotnych. Umiejętno(cid:262)ć dbania o zdrowie własne i innych. Tre(cid:262)ci nauczania – szczegółowe wymagania edukacyjne Pojęcia zdrowia i choroby. Czynniki sprzyjające zdrowiu. Prozdrowotne zachowania. Tryb (cid:282)ycia a zdrowie. Co mo(cid:282)e pozbawić nas zdrowia? Hartowanie organizmu i pielęgnacja własnego ciała. Utrwalenie podstawowych nawyków higienicznych. Higiena psychiczna i (cid:322)zyczna. Co sprawia, (cid:282)e jeste(cid:262)my rado(cid:262)ni i pogodni? Dobre samopoczucie – jak je sobie zapewnić? W czym jeste(cid:262)my dobrzy? Nasze mocne strony. Co powinni(cid:262)my zmienić? Nasze słabe strony. Negatywne emocje – jak je rozpoznać i jak sobie z nimi radzić? Zło(cid:262)ć i agresja. Jak zapanować nad tymi uczuciami? Co powoduje stres? Jakie są objawy stresu? Jak się zachować w sytuacji stresowej? Pozytywny i negatywny wpływ adrenaliny na organizm. My i nasi rodzice. Co nas łączy, co nas dzieli? Kole(cid:282)anki i koledzy. Przyja(cid:280)ń. Miło(cid:262)ć. Sytuacje, w których sobie nie radzimy. Kogo i jak prosić o pomoc? Umiejętno(cid:262)ć rozmowy i słuchania innych. Kto ma na mnie wpływ? Umiejętno(cid:262)ć odmawiania. Kształcenie postaw asertywnych. Szkodliwy wpływ alkoholu, nikotyny i narkotyków na organizm. Co to jest nałóg? Od czego mo(cid:282)na się uzale(cid:282)nić? Uzale(cid:282)nienie, jego przyczyny i skutki. Uwagi o realizacji Tre(cid:262)ci zajęć powinny być dosto- sowane do potrzeb uczniów ustalonych w wyniku diagnozy wstępnej. Nale(cid:282)y dą(cid:282)yć do jak największej ak- tywno(cid:262)ci uczniów na wszystkich płaszczyznach. Nauczyciel przed planowaniem zajęć z tego modułu powinien uzgodnić tre(cid:262)ci z nauczy- cielami innych przedmiotów. Efekty kształcenia – umiejętno(cid:262)ci wiadomo(cid:262)ci Wie, co to jest zdrowie psychiczne i (cid:322)zyczne, zna czynniki, które na nie wpływają. Wie, gdzie szukać wsparcia w rozwią- zywaniu swoich problemów. Zna swoje słabe i mocne strony. Wie, jakie są szkodliwe skutki u(cid:282)ywania alkoholu, nikotyny i innych substancji psycho- aktywnych. przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie(cid:289) postaw Jest (cid:262)wiadomy celowo(cid:262)ci i koniecz- no(cid:262)ci pracy nad sobą w kształceniu postaw prozdrowot- nych. Prowadzi zdrowy styl (cid:282)ycia. Dokonuje wyborów korzystnych dla zdrowia. Dba o zdrowie swoje i innych. Wła(cid:262)ciwie zacho- wuje się w sytu- acjach stresowych. W pozytywny sposób radzi sobie z negatywnymi emocjami. Utrzymuje dobre relacje z osobami starszymi, rodzicami i rówie(cid:262)nikami, tak(cid:282)e przeciwnej płci. Zachowuje się asertywnie. Potra(cid:322) dyskutować, umie wysłuchać innych, szuka kompromisu. Potra(cid:322) rozpoznać sytuacje i czynniki zagra(cid:282)ające zdro- wiu. Potra(cid:322) oprzeć się presji i namowom do u(cid:282)ywania substancji psychoaktywnych i innych zachowań szkodliwych dla zdrowia. Planuje rozwój swoich pozytyw- nych cech i pracuje nad poprawą słabych stron charakteru. Potra(cid:322) drogą negocjacji prze- konać innych do własnej koncepcji postępowania. Potra(cid:322) wykorzystać swoją wiedzę i umiejętno(cid:262)ci do kształtowania zachowań pro- zdrowotnych własnych i rówie- (cid:262)ników. U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 PROGRAM WYChOWANIA FIZYCZNEGO • GIMNAZJUM 25 Opis zało(cid:282)onych osiągnięć uczniów W edukacji izycznej wyst(cid:269)puj(cid:264) dwa procesy: kształce- nie izyczne, a w nim kształtowanie ciała (umiej(cid:269)tno(cid:292)ci i sprawno(cid:292)ci) i kształcenie na temat ciała (wiedza), oraz wychowanie izyczne (warto(cid:292)ci, postawy, przekonania). St(cid:264)d w programie zało(cid:304)one osi(cid:264)gni(cid:269)cia uczniów dla ko- lejnych szczegółowych wymaga(cid:281) edukacyjnych okre(cid:292)laj(cid:264), jakie umiej(cid:269)tno(cid:292)ci, wiadomo(cid:292)ci i postawy ucze(cid:281) zdob(cid:269)dzie w wyniku realizacji materiału nauczania. Opisane wymagania szczegółowe odnosz(cid:264) si(cid:269) do zaj(cid:269)ć prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym, w ramach siedmiu bloków tematycznych okre(cid:292)lonych w podstawie programowej: 1. Diagnoza sprawno(cid:292)ci i aktywno(cid:292)ci izycznej oraz rozwo- ju izycznego. 2. Trening zdrowotny. 3. Sporty całego (cid:304)ycia i wypoczynek. 4. Bezpieczna aktywno(cid:292)ć izyczna i higiena osobista. 5. Sport. 6. Taniec. 7. Edukacja zdrowotna. W celu uszczegółowienia wymaga(cid:281) okre(cid:292)lone zostały podstawowe osi(cid:264)gni(cid:269)cia uczniów po zako(cid:281)czeniu edu- kacji w zakresie wychowania izycznego w gimnazjum. Wszyscy uczniowie powinni nabyć umiej(cid:269)tno(cid:292)ci dokony- wania rzetelnej samooceny sprawno(cid:292)ci izycznej, analizy osi(cid:264)gni(cid:269)tych wyników oraz planowania sposobów ich poprawy. Podstawowe osiągnięcia uczniów w zakresie edukacji (cid:322)zycznej po zakończeniu III etapu edukacyjnego (Szarym tłem zostały oznaczone wiadomo(cid:292)ci i umiej(cid:269)tno- (cid:292)ci, które s(cid:264) wymienione w podstawie programowej, a ich zdobycie przez uczniów jest obowi(cid:264)zkowe, niezale(cid:304)nie od sposobów i form realizacji tre(cid:292)ci nauczania.) 1. W zakresie umiej(cid:269)tno(cid:292)ci i sprawno(cid:292)ci ucze(cid:281): – bezpiecznie zachowuje si(cid:269) w czasie zaj(cid:269)ć szkolnych i w czasie wypoczynku w ró(cid:304)nych (cid:292)rodowiskach; – proponuje i organizuje dla swoich rówie(cid:292)ników bez- pieczne zabawy we wszystkich (cid:292)rodowiskach; – udziela pierwszej pomocy w przypadku oparze(cid:281), od- mro(cid:304)e(cid:281), omdle(cid:281), utraty przytomno(cid:292)ci i krwotoków; – opracowuje rozkład dnia, uwzgl(cid:269)dniaj(cid:264)c proporcje mi(cid:269)dzy prac(cid:264) a wypoczynkiem, wysiłkiem umysło- wym a izycznym; U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 26 PROGRAM WYChOWANIA FIZYCZNEGO • GIMNAZJUM – ocenia poziom własnej aktywno(cid:292)ci izycznej; – wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób do oceny wytrzymało(cid:292)ci, siły i gibko(cid:292)ci; – ocenia swój ogólny rozwój izyczny; – opracowuje i demonstruje zestaw ćwicze(cid:281) kształtuj(cid:264)- cych wybrane zdolno(cid:292)ci motoryczne, w tym wzmacnia- j(cid:264)ce mi(cid:269)(cid:292)nie brzucha, grzbietu oraz ko(cid:281)czyn górnych i dolnych, rozwijaj(cid:264)ce gibko(cid:292)ć, zwi(cid:269)kszaj(cid:264)ce wytrzy- mało(cid:292)ć, a tak(cid:304)e ułatwiaj(cid:264)ce utrzymanie prawidłowej postawy ciała; – dobiera i wykonuje ćwiczenia koryguj(cid:264)ce i przeciw- działaj(cid:264)ce wadom postawy; – przeprowadza rozgrzewk(cid:269); – planuje i wykonuje prosty układ gimnastyczny; – wybiera i pokonuje tras(cid:269) crossu; – stosuje w grze: odbicie piłki obur(cid:264)cz sposobem dol- nym, zagrywk(cid:269), forhend i bekhend, zwody; – ustawia si(cid:269) prawidłowo na boisku w ataku i obronie; – demonstruje ergonomiczne podnoszenie przedmiotów, przenoszenie przedmiotów o ró(cid:304)nej wielko(cid:292)ci i ró(cid:304)- nym ci(cid:269)(cid:304)arze; – organizuje dla swoich rówie(cid:292)ników zawody w wybra- nych dyscyplinach sportowych; – pełni role organizatora, zawodnika, s(cid:269)dziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych; – planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i „ka(cid:304)dy z ka(cid:304)dym”; – opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ ta(cid:281)ca; – przepływa wybranym przez siebie stylem dystans o 25 m dłu(cid:304)szy ni(cid:304) wst(cid:269)pna diagnoza; – nurkuje, podnosz(cid:264)c z dna ró(cid:304)norodne przedmioty; – je(cid:302)dzi na sankach, ły(cid:304)wach lub nartach w stopniu umo(cid:304)liwiaj(cid:264)cym udział w ró(cid:304)nych grach i zawodach; – poprawnie wykonuje podstawowe elementy techniki ró(cid:304)nych dyscyplin sportowych i stosuje w działaniu zasady taktyki. 2. W zakresie wiedzy ucze(cid:281): – omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z ne- gatywnymi emocjami; – wymienia miejsca, obiekty i urz(cid:264)dzenia w najbli(cid:304)szej okolicy, które mo(cid:304)na wykorzystać do aktywno(cid:292)ci i- zycznej; – omawia zmiany zachodz(cid:264)ce w organizmie w czasie wysiłku izycznego; – wskazuje zagro(cid:304)enia zwi(cid:264)zane z uprawianiem niektó- rych dyscyplin sportowych; – wskazuje korzy(cid:292)ci z zaj(cid:269)ć ruchowych w terenie; – wyja(cid:292)nia, co symbolizuj(cid:264) laga i znicz olimpijski; – wyja(cid:292)nia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływaj(cid:264) pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które mo(cid:304)e mieć wpływ; U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 PROGRAM WYChOWANIA FIZYCZNEGO • GIMNAZJUM 27 – wymienia zachowania sprzyjaj(cid:264)ce i zagra(cid:304)aj(cid:264)ce zdro- wiu oraz wyja(cid:292)nia, na czym polega i od czego zale(cid:304)y dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia; – wyja(cid:292)nia, co oznacza zachowanie asertywne, i podaje jego przykłady; – omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny; – wymienia najcz(cid:269)stsze przyczyny oraz okoliczno(cid:292)ci wypadków i urazów w czasie zaj(cid:269)ć ruchowych, oma- wia sposoby zapobiegania im; – wyja(cid:292)nia wymogi higieny wynikaj(cid:264)ce ze zmian zacho- dz(cid:264)cych w organizmie w okresie dojrzewania; – wyja(cid:292)nia, jakie zmiany zachodz(cid:264) w budowie ciała i sprawno(cid:292)ci izycznej w okresie dojrzewania płcio- wego; – wymienia zasady prawidłowego (cid:304)ywienia; wie, jakie s(cid:264) składniki pokarmowe i jaka jest ich rola w organi- zmie; – wymienia przyczyny i skutki otyło(cid:292)ci oraz nieuzasad- nionego odchudzania si(cid:269) i u(cid:304)ywania sterydów w celu zwi(cid:269)kszenia masy mi(cid:269)(cid:292)ni; – wymienia szkodliwe skutki u(cid:304)ywania alkoholu, niko- tyny i innych substancji psychoaktywnych; – układa odpowiedni dla siebie jadłospis; – opisuje najcz(cid:269)stsze wady postawy i przyczyny ich po- wstawania; – wie, jakie ćwiczenia wspomagaj(cid:264) prawidłowy rozwój sylwetki i zapobiegaj(cid:264) zniekształceniom; – zna ćwiczenia, gry i zabawy kształtuj(cid:264)ce i doskonal(cid:264)ce okre(cid:292)lone zdolno(cid:292)ci ruchowe; – omawia korzy(cid:292)ci dla zdrowia z podejmowania ró(cid:304)- nych form aktywno(cid:292)ci w kolejnych okresach (cid:304)ycia człowieka; – wie, na czym polega ró(cid:304)nica pomi(cid:269)dzy wypoczynkiem czynnym i biernym, prac(cid:264) izyczn(cid:264) i umysłow(cid:264); – wie, w jaki sposób zrelaksować si(cid:269) po m(cid:269)cz(cid:264)cej pracy umysłowej oraz jak(cid:264) warto(cid:292)ć relaksuj(cid:264)c(cid:264) ma muzyka; – zna przepisy ruchu drogowego dotycz(cid:264)ce rowerzy- – zna przepisy i zasady pomiaru wyników w wybranych stów i motorowerzystów; dyscyplinach sportowych; – rozpoznaje stroje, muzyk(cid:269) i instrumenty ludowe ze swojego regionu; – wymienia podstawowe reguły organizowania i prze- prowadzania ró(cid:304)norodnych form aktywno(cid:292)ci rucho- wej o charakterze rekreacyjnym. 3. W zakresie warto(cid:292)ci, postaw, przekona(cid:281) ucze(cid:281): – zachowuje si(cid:269) wła(cid:292)ciwie w sytuacjach zagra(cid:304)aj(cid:264)cych (cid:304)yciu i zdrowiu; – omawia szkody zdrowotne i społeczne zwi(cid:264)zane z paleniem tytoniu, nadu(cid:304)ywaniem alkoholu i u(cid:304)ywa- niem innych substancji psychoaktywnych; wyja(cid:292)nia, dlaczego i w jaki sposób nale(cid:304)y si(cid:269) opierać presji oraz namowom do u(cid:304)ywania substancji psychoaktywnych i innych zachowa(cid:281) ryzykownych; U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 28 PROGRAM WYChOWANIA FIZYCZNEGO • GIMNAZJUM – drog(cid:264) negocjacji przekonuje zespół do własnej koncepcji – podejmuje wła(cid:292)ciwe decyzje w sytuacjach zagro(cid:304)enia post(cid:269)powania; – zachowuje si(cid:269) poprawnie w roli kibica sportowego za- równo w sytuacji zwyci(cid:269)stwa, jak i pora(cid:304)ki swoich fa- worytów; – podporz(cid:264)dkowuje si(cid:269) przepisom i regułom działania; – prowadzi higieniczny i zdrowy tryb (cid:304)ycia, unika sytu- acji zagra(cid:304)aj(cid:264)cych zdrowiu i (cid:304)yciu, dba o swoje ciało i zdrowie; – stosuje zasady „czystej gry”: niewykorzystywanie prze- wagi losowej, umiej(cid:269)tno(cid:292)ć zachowania si(cid:269) w sytuacji zwyci(cid:269)stwa i pora(cid:304)ki; – identyikuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju oraz ma (cid:292)wiadomo(cid:292)ć słabych stron, nad który- mi nale(cid:304)y pracować; – potrai si(cid:269) zachować asertywnie; – rozumie sprzeczno(cid:292)ć pomi(cid:269)dzy uprawianiem sportu a uzale(cid:304)nieniami; – dostrzega gro(cid:304)(cid:264)ce niebezpiecze(cid:281)stwo, w ró(cid:304)norodnych sytuacjach codziennych i w czasie aktywno(cid:292)ci izycznej; ciała; – stosuje w czasie ćwicze(cid:281) samoochron(cid:269) i asekuracj(cid:269), sa- zdrowia lub (cid:304)ycia; mokontrol(cid:269) i samoocen(cid:269); – wykazuje trosk(cid:269) o zachowanie prawidłowej postawy – ch(cid:269)tnie uczestniczy we wszystkich zaj(cid:269)ciach ruchowych z pełnym wykorzystaniem własnych umiej(cid:269)tno(cid:292)ci moto- rycznych; – uczestniczy w pozalekcyjnych działaniach rekreacyjnych organizowanych przez szkoł(cid:269); – wykazuje si(cid:269) stał(cid:264) aktywno(cid:292)ci(cid:264) izyczn(cid:264) w czasie wol- nym (rekreacyjn(cid:264), sportow(cid:264), turystyczn(cid:264)); – jest wytrwały w d(cid:264)(cid:304)eniu do celu, pora(cid:304)k(cid:269) traktuje jako mobilizacj(cid:269) do zwi(cid:269)kszenia wysiłku; – współpracuje w grupie w celu osi(cid:264)gni(cid:269)cia zamierzonego wyniku, pomaga słabszym; – wykazuje zainteresowanie wybran(cid:264) dyscyplin(cid:264) sportu, na bie(cid:304)(cid:264)co (cid:292)ledzi wydarzenia sportowe w kraju i na (cid:292)wiecie. U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-843-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 PROGRAM WYChOWANIA FIZYCZNEGO • GIMNAZJUM 29 Procedury osiągania szczegółowych wymagań edukacyjnych, zało(cid:282)enia dydaktyczne i wychowawcze oraz ich relacja w stosunku do podstawy programowej kształcenia ogólnego Przygotowanie do pełnej aktywno(cid:292)ci w kulturze izycznej, która jest głównym celem zaj(cid:269)ć wychowania izycznego, obejmuje uczestnictwo na jej dwóch poziomach. Na pierwszym – poziomie kultury masowej – ucze(cid:281) pełni rol(cid:269) kibica w widowisku sportowym. Tre(cid:292)ci programu przygotowuj(cid:264) go do pełnego odbioru i oceny widow
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja-GIMNAZJUM
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: