Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00179 004673 20272763 na godz. na dobę w sumie
Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI - ebook/pdf
Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 202
Wydawca: Impuls Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7850-033-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wprowadzona do drugiego etapu edukacyjnego od 01 września 2012 roku. Najważniejszą zmianą, wprowadzaną tym aktem prawnym, jest zapis treści nauczania w formie wymagań szczegółowych.

Polecamy najnowszy poradnik metodyczny do Wychowania Fizycznego II etapy edukacyjnego dla Szkół Podstawowych - klas IV-VI. Jest to poradnik oparty na nowej podstawie programowej, zawierający nowe wytyczne oraz proponowane rozwiązania.

Nauczyciel może stać się autorem własnego programu lub skorzystać z programów opracowanych przez innych. Zdając sobie sprawę z tego, iż wielu nauczycieli, szczególnie z małym stażem pracy nie jest przygotowanych do tworzenia programów autorskich proponujemy program „ZDROWIE SPORT REKREACJA”. Proponowany program nauczania  jest integralną częścią całościowej, zwartej koncepcji edukacji w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich czterech etapów kształcenia. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) program „ZDROWIE SPORT REKREACJA” stanowi opis realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych określonych w podstawie programowej oraz zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z podstawą programową, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, opis założonych osiągnięć ucznia a także propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Obligatoryjne treści tego programu, zgodne z podstawą programową, zostały uzupełnione o treści fakultatywne, możliwe do realizacji, w zależności od warunków środowiskowych i bazy materialnej. Integralną częścią programu jest szczegółowy plan pracy, czyli rozkład materiału nauczania dla poszczególnych klas oraz standardy wymagań i zasady oceniania tworzące przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego.

Każdy nauczyciel powinien w swej pracy wykazać się innowacyjnością, zaangażowaniem, samodzielnością i twórczym podejściem do założeń programowych. Praktyczne wykorzystanie umiejętności i wiadomości dydaktyczno - wychowawczych winno zaowocować samodzielnie opracowanymi materiałami, w tym także własnymi programami nauczania. Dlatego proponowany materiał należy traktować, jako wskazówki i propozycje ułatwiające tworzenie własnych dokumentów pracy, a nie gotowe przepisy działania. Autorka wyraża zgodę na modyfikowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz osiągnięć i sposobów ich sprawdzania, z uwzględnianiem potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich program ma być realizowany z absolutną koniecznością zachowania wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Urszula Kierczak Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie • Sport • Rekreacja Szkoła podstawowa – klasy IV–VI Szkoła podstawowa – klasy IV–VI Szkoła podstawowa – klasy IV–VI Program nauczania • Plany pracy • Przedmiotowy system oceniania Poradnik metodyczny © Copyright by O cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012 Recenzent: dr Antoni Nawrat Recenzja dostępna na stronie: www.impulso cyna.com.pl Redakcja wydawnicza: Zespół Projekt okładki: Andrzej Augustyński ISBN 978-83-7850-033-9 O cyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (12) 422-41-80, fax (12) 422-59-47 www.impulso cyna.com.pl, e-mail: impuls@impulso cyna.com.pl Wydanie I, Kraków 2012 U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI; Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-033-9, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 SPIS TREŚCI ZMIANY W SZKOLNYM WYCHOWANIU FIZYCZNYM ................................................................................................... 7 PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO ............................. 11 Cele ogólne .................................................................................................................................................................................. 14 Treści nauczania. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania ..................................................................................................... 15 Opis założonych osiągnięć uczniów ............................................................................................................................................. 27 Propozycje treści fakultetów ......................................................................................................................................................... 30 Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania ...................................................................................................................... 50 Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia ............................................................................................. 53 Procedury ewaluacji programu ..................................................................................................................................................... 55 Podstawy opracowania programu ................................................................................................................................................. 57 SZCZEGÓŁOWE ROCZNE PLANY PRACY .......................................................................................................................... 59 Uwagi wstępne ............................................................................................................................................................................. 59 Budżet godzin .............................................................................................................................................................................. 64 Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy IV ................................................................................................................................ 65 Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy V .................................................................................................................................. 81 Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy VI ................................................................................................................................ 97 Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego – lekkoatletyka ........................................................................................................... 113 Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego – minipiłka nożna ...................................................................................................... 119 U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI; Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-033-9, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 6 SPIS TREŚCI Plan realizacji zajęć – fakultet turystyczny .................................................................................................................................... 125 Plan realizacji zajęć – fakultet rekreacyjny .................................................................................................................................... 130 Uwagi o realizacji planów pracy ................................................................................................................................................... 136 OCENIANIE .................................................................................................................................................................................. 141 Wstęp ........................................................................................................................................................................................... 141 Zasady oceniania ......................................................................................................................................................................... 144 Standardy wymagań dla klasy IV ................................................................................................................................................. 146 Standardy wymagań dla klasy V ................................................................................................................................................... 161 Standardy wymagań dla klasy VI ................................................................................................................................................. 176 Samoocena ................................................................................................................................................................................... 191 Dzienniczek samokontroli i samooceny ....................................................................................................................................... 192 EWALUACJA ................................................................................................................................................................................. 197 Przykłady ewaluacji jednostek lekcyjnych .................................................................................................................................... 198 PRZYKŁADY KART EWALUACJI LEKCJI .............................................................................................................................. 199 PRZYKŁAD KARTY EWALUACJI CYKLU .............................................................................................................................. 203 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................................................. 205 U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI; Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-033-9, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 ZMIANY W SZKOLNYM WYCHOWANIU FIZYCZNYM Podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wprowadzona do drugiego etapu edukacyj- nego od 1 września 2012 roku. Najważniejszą zmianą, wprowa- dzaną tym aktem prawnym, jest zapis treści nauczania w formie wymagań szczegółowych. Już w 1999 roku zrezygnowano z centralnie opracowywanych programów nauczania na rzecz ogólnych założeń edukacyjnych w formie podstaw programowych oraz wymagań egzaminacyj- nych, które określały efekty kształcenia. Odejście od centralnie regulowanego procesu dydaktycznego poszerzyło znacznie zakres autonomii szkół w doborze treści kształcenia. Jednakże brak jed- noznacznie sprecyzowanych wymagań edukacyjnych spowodował rozmycie odpowiedzialności nauczycieli za wyniki kształcenia. W obowiązującym rozporządzeniu treści nauczania zostały za- pisane w formie wymagań szczegółowych, co jednoznacznie określa, jednolite dla całego kraju, efekty edukacji. W ten sposób rozporzą- dzenie ministerialne defi niuje wspólne dla wszystkich polskich szkół standardy edukacyjne, które muszą być realizowane w każdym pro- gramie nauczania, pozostawia natomiast do decyzji szkół i nauczycieli zakres treści i form, które pozwolą na osiągnięcie tych efektów. Szcze- gółowe określenie wymagań wprowadza w polskim systemie edukacji dokładnie sprecyzowaną „edukacyjną odpowiedzialność”1 nauczycieli, czyli jednoznacznie opisuje, w jakie umiejętności, wiadomości i posta- wy powinien wyposażyć swojego ucznia nauczyciel na danym etapie kształcenia. Dlatego autorzy programów muszą tak dobrać treści na- uczania do sformułowanych centralnie założonych osiągnięć ucznia, by zrealizować wymagania podstawy programowej. Podstawa programowa wychowania fi zycznego dla drugiego etapu kształcenia określa sześć głównych działów kształcenia: 1. Diagnoza sprawności i aktywności fi zycznej oraz rozwoju fi - 2. Trening zdrowotny. 3. Sporty całego życia i wypoczynek. zycznego. 1 Podstawa programowa z komentarzami. T. 8: Wychowanie fi zyczne i edukacja dla bezpieczeństwa. Komentarz do podstawy programowej. MEN, Warszawa 2009. U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI; Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-033-9, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 8 ZMIANY W SZKOLNYM WYCHOWANIU FIZYCZNYM 4. Bezpieczna aktywność fi zyczna i higiena osobista. 5. Sport. 6. Taniec. Tak posegregowane treści nauczania pozwalają nauczycielowi na precyzyjne zaplanowanie swojej pracy i jednocześnie są czytelną prognozą podejmowanych działań w zakresie edukacji fi zycznej. Nauczyciele na kolejnych poziomach edukacji mają prawo ocze- kiwać, że uczniowie będą mieli opanowane osiągnięcia określone w podstawie programowej dla wcześniejszych etapów. Jednocześ- nie nauczyciele mają możliwość autorskiego różnicowania osiąg- nięć przez wskazywanie ich we własnych programach nauczania. W podstawie programowej wychowania fi zycznego zapisano, że szkoła, biorąc pod uwagę wymagania zapisane w podstawie programowej, powinna rozwijać i rozbudowywać własną ofer- tę programową. Oznacza to, że każda placówka oświatowa – na bazie podstawy programowej – powinna zbudować swój własny szkolny zestaw programów nauczania. Na każdym etapie kształ- cenia należy dążyć do rozwoju potrzeby aktywności fi zycznej i dlatego tak ważne jest, by szkolna oferta wychowania fi zycznego jak najszerzej i najpełniej zaspokajała potrzeby i zainteresowania uczniów. Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki zapisom Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fi zycznego (Dz.U. Nr 136, poz. 1116). Rozporządzenie to określa dopuszczalne formy realizacji dwóch obowiązkowych zajęć wychowania fi zycznego, w ramach tygodniowego wymiaru godzin. Zajęcia te mogą być prowadzone jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkolne w formie zajęć sportowych, rekreacyjno-zdrowotnych, tanecznych lub aktywnych form turystyki. Dyrektor szkoły – po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły – przygotowuje propozycje form realizacji dwóch godzin zajęć wychowania fi zycznego. Propozycje powinny uwzględniać: 1. Potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiąg- nięcia sportowe w danej dziedzinie sportu lub aktywności fi - zycznej. 2. Uwarunkowania lokalne. 3. Miejsce zamieszkania uczniów. 4. Tradycje sportowe środowiska lub szkoły. 5. Możliwości kadrowe. W sposobie realizacji dopuszcza się możliwość łączenia, w okre- sie nie dłuższym niż cztery tygodnie, dwóch godzin obowiązko- wych zajęć wychowania fi zycznego, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lute- go 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 204) stanowi, że w trzyletnim okresie nauczania dla drugiego etapu edukacyjnego wychowanie fi zyczne należy realizować w wymiarze co najmniej 385 godzin. W rozpo- rządzeniu tym obowiązkowe zajęcia edukacyjne zostały obliczone na 32-tygodniowy rok szkolny, czyli wychowanie fi zyczne powinno być realizowane w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Proponowany program został skonstruowany z założeniem, że 2 godziny wy- chowania fi zycznego prowadzi się w systemie klasowo-lekcyjnym, a pozostałe 2 w formie obowiązkowych co do obecności, a fakulta- tywnych co do treści zajęć szkolnych. U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI; Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-033-9, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 ZMIANY W SZKOLNYM WYCHOWANIU FIZYCZNYM 9 Nauczyciel może się stać autorem własnego programu lub sko- rzystać z programów opracowanych przez innych. Zdając sobie sprawę z tego, że wielu nauczycieli, szczególnie z małym stażem pracy, nie jest przygotowanych do tworzenia programów autorskich, proponujemy program „Zdrowie • Sport • Rekreacja”. Program ten jest integralną częścią całościowej, zwartej koncepcji edukacji w zakresie wychowania fi zycznego dla wszystkich czterech etapów kształcenia. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopusz- czenia do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730) program „Zdrowie • Sport • Rekreacja” stanowi opis realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych określonych w podstawie progra- mowej oraz zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z podstawą programową, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, opis założonych osiągnięć ucznia, a także propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć wycho- wanka. Obligatoryjne treści tego programu, zgodne z podstawą programową, zostały uzupełnione o treści fakultatywne – możliwe do realizacji w zależności od warunków środowiskowych i bazy ma- terialnej. Integralną częścią programu jest szczegółowy plan pracy, czyli rozkład materiału nauczania dla poszczególnych klas oraz stan- dardy wymagań i zasady oceniania tworzące przedmiotowy system oceniania z wychowania fi zycznego. Każdy nauczyciel powinien w swej pracy wykazać się inno- wacyjnością, zaangażowaniem, samodzielnością i twórczym po- dejściem do założeń programowych. Praktyczne wykorzystanie umiejętności i wiadomości dydaktyczno-wychowawczych winno zaowocować samodzielnie opracowanymi materiałami, w tym także własnymi programami nauczania. Dlatego proponowany materiał należy traktować jako wskazówki i propozycje ułatwiające tworzenie własnych dokumentów pracy, a nie gotowe przepisy działania. Autorka wyraża zgodę na modyfi kowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz osiągnięć i sposobów ich sprawdzania, z uwzględnianiem potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program ma być realizowany, z absolutną koniecznością zachowania wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej. U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI; Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-033-9, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO ZDROWIE • SPORT • REKREACJA Koncepcja wychowania  zycznego dla wszystkich etapów edukacyjnych II etap edukacyjny Klasy IV–VI szkoły podstawowej Założenia wstępne: 1. Program jest częścią ogólnej koncepcji kształcenia w zakresie wychowania fi zycznego dla wszystkich etapów kształcenia. 2. Program stanowi opis sposobu realizacji zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 3. W programie zawarte zostały propozycje treści fakultatyw- nych. 4. Program zakłada realizację zajęć wychowania fi zycznego w wy- miarze co najmniej 385 godzin w trzyletnim cyklu kształcenia. 5. Program powinien się stać inspiracją dla nauczycieli wychowa- nia fi zycznego do samodzielnych poszukiwań zarówno w za- kresie sposobów realizacji celów, jak i systematycznego uzu- pełniania oraz dostosowywania treści do możliwości, potrzeb, inwencji i zainteresowań uczniów. 6. Nauczyciele wychowania fi zycznego powinni modyfi kować program w zależności od uwarunkowań środowiskowych i po- siadanej bazy materialno-dydaktycznej z zachowaniem przewi- dywanych efektów określonych w podstawie programowej. Założenia teoretyczne dla koncepcji edukacji fi zycznej na wszystkich etapach nauczania: Wychowanie fi zyczne według nowej podstawy programowej to przede wszystkim wdrażanie do troski o zdrowie fi zyczne, psy- chiczne i społeczne oraz przygotowanie do aktywnego uczestnic- twa w kulturze fi zycznej. Dla wychowania fi zycznego podstawą U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI; Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-033-9, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 12 PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO działania jest wiedza naukowa, której źródła stanowią teoria i me- todyka kultury fi zycznej oraz osiągnięcia nauk przyrodniczych i społecznych. Zmieniające się na przestrzeni lat teoretyczne po- dejście do wychowania fi zycznego obejmowało na początku jedy- nie kształtowanie ciała (ćwiczenia cielesne), następnie wychowanie przez ćwiczenia ciała aż do współczesnej koncepcji wychowania w trosce o ciało. Program jest zgodny z podstawowymi tendencjami rozwoju szkolnej edukacji fi zycznej. Stanowią je przede wszystkim: Wychowanie zdrowotne – rozumiane jako troska o zdrowie, dbałość i poszanowanie własnego ciała, kształtowanie zdrowego stylu życia. Ukazywanie szkodliwości używek, kształtowanie od- powiedzialności za zdrowie swoje i innych, postaw asertywnych, umiejętności obrony własnego zdania i przeciwstawienia się na- ciskom. Wychowanie dla przyszłości, wychowanie do rekreacji – wy- tworzenie nawyku uprawiania różnych form rekreacji ruchowej i sportu w czasie wolnym. Wykształcenie potrzeby ruchu i czynne- go wypoczynku, który wywołuje przyjemne przeżycia, zadowolenie i radość. Rozwijanie zainteresowań, przekonań i pozytywnych po- staw wobec szeroko rozumianego uczestnictwa w kulturze fi zycznej. Autoedukacja – stopniowe zastępowanie kontroli – samokon- trolą, oceny – samooceną. Poszerzenie udziału ucznia w samo- dzielnym podejmowaniu działań, uświadamianie współodpowie- dzialności za efekty kształcenia i współtworzenie zajęć. Kształcenie umiejętności oceny własnej sprawności fi zycznej i przebiegu roz- woju fi zycznego. Indywidualizacja – wychowanie fi zyczne powinno uwzględ- niać zróżnicowane potrzeby i właściwości psychofi zyczne uczniów. Indywidualizacja prowadzonych zajęć, stosowanie metod twór- czych, uwzględniających indywidualne predyspozycje i uzdolnienia wychowanków. Humanizacja – człowiek jest najwyższym dobrem. Uczeń jest podmiotem, a nie przedmiotem działań, jest osobą, która ma prawo do wyrażania własnych poglądów. Nauczyciel swoim przy- kładem, profesjonalizmem w działaniu powinien ukazać uczniom świat wartości kultury fi zycznej. Uczeń, identyfi kując się z tymi wartościami, powinien chcieć aktywnie i kreatywnie podejmować wysiłek fi zyczny. Można wymusić obecność uczniów na zajęciach, ale nie ich zaangażowanie. Intelektualizacja – uczestnik lekcji powinien mieć świado- mość uczestnictwa, powinien wiedzieć, po co ćwiczy, jakie są ko- rzyści z podejmowanego wysiłku. Wiedza powinna się stać podsta- wą działania. Wychowanie fi zyczne powinno umożliwić uczniowi zrozumienie siebie i swoich potrzeb. Holizm – jedność procesu edukacyjnego we wszystkich dzie- dzinach, spójność nauczania i wychowania. Rozwijanie ogólnej kultury człowieka i jego pełnej osobowości. Uczeń w trakcie edukacji fi zycznej powinien być wprowadzany w świat kultury fi zycznej w obszarach: – kultury współzawodnictwa – zasad czystej i uczciwej rywaliza- cji, równości szans dla wszystkich; – kultury kibicowania – właściwego zachowania się na trybunach sportowych zarówno w sytuacji zwycięstwa, jak i porażki swo- ich faworytów; – kultury sędziowania – sprawiedliwej, uczciwej, rzetelnej i obiek- tywnej oceny wyników. U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI; Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-033-9, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO 13 Zajęcia wychowania fi zycznego powinny zawierać założenia edukacji olimpijskiej według pedagogiki sportowej P. de Couber- tina i kształtować takie wartości moralne, jak: uczciwość, odwaga, lojalność, współpraca w zespole, przestrzeganie obowiązujących norm, przepisów i reguł. Wymagania szczegółowe, określone w podstawie programo- wej, w programie wymienione zostały jako podstawowe osiągnięcia dla poszczególnych klas, ponieważ ich realizacja jest dla każdego nauczyciela obowiązkowa. Program zawiera treści nauczania, czyli zakres materiału, którego realizacja pozwala osiągnąć zaplanowane cele edukacyjne. Przewi- dywane efekty kształcenia jako wymagania szczegółowe określone zostały w zakresie wiadomości, umiejętności oraz postaw. Podsta- wowe treści nauczania przewidziane zostały do realizacji w wymia- rze czterech godzin dydaktycznych w tygodniu lub dwóch z jed- noczesną możliwością rozbudowania zajęć o treści fakultatywne. Materiał nauczania – zgodnie z podstawą programową – został podzielony na sześć modułów: 1. Diagnoza sprawności i aktywności fi zycznej oraz rozwoju fi - 2. Trening zdrowotny – Kształtuję siebie i swoje ciało. 3. Sporty całego życia i wypoczynek – Odpoczywam i bawię się. 4. Bezpieczna aktywność fi zyczna i higiena osobista – Dbam o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. 5. Sport – Trening czyni mistrza. 6. Taniec – Muzyka łagodzi obyczaje. zycznego – Co potrafi ę? U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI; Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-033-9, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 14 PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO Cele ogólne Cel główny wychowania fi zycznego w koncepcji edukacji fi zycz- nej „Zdrowie • Sport • Rekreacja”: Wdrażanie do dbałości o sprawność fi zyczną i prawidłowy rozwój, do troski o zdrowie własne i innych. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fi zycznej. Cel programu dla drugiego etapu edukacyjnego – klasy IV–VI szkoły podstawowej: Wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, uświa- domienie konieczności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Rozbudzanie potrzeby aktywności fi zycznej. Etapowe cele kształcenia i wychowania dla klas IV–VI szkoły podstawowej zgodnie z podstawa programową: 1. Udział w aktywności fi zycznej ukierunkowanej na zdrowie, 2. Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fi zycznej. 3. Poznanie własnego rozwoju fi zycznego i sprawności fi zycznej wypoczynek i sport. oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych. U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI; Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-033-9, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Treści nauczania. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 15 Treści nauczania. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Co potra ę? DIAGNOZA SPRAWNOŚCI I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ ROZWOJU FIZYCZNEGO Treści nauczania Efekty kształcenia – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie postaw umiejętności wiadomości Samoocena własnej aktywności. Z pomocą nauczyciela ocena i obserwacja rozwoju  zycznego (pomiary wysokości i ciężaru ciała, obwodów mięśni ud, podudzia i ramion), analiza uzyskanych wyników i ich interpretacja z pomocą nauczyciela. Ocena i samoocena umiejętności ruchowych (utylitarnych, rekre- acyjnych i sportowych) w trakcie zajęć i na podstawie wyników sprawdzianów. Samodzielne badanie umiejętności ruchowych przez zabawy (bieżne, z elementami rzutów i skoków). Ocena i samoocena sprawności  zycznej i wydolności organizmu wybranym testem sprawności. Próby sprawnościowe pozwalające określić wytrzymałość tlenową, siłę mięśni posturalnych i gibkość dolnego odcinka kręgosłupa. Interpretacja wyników testów sprawnościowych z pomocą nauczyciela. Marszowo-biegowy test Coopera. Ćwiczenia i działania wpływające na sprawność  zyczną i wydol- ność organizmu. Ćwiczenia specjalne kształtujące określone cechy motoryczne w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów. Ćwiczenia gimnastyczne: w podporach i zwisach, z pokonywa- niem oporu własnego ciała lub ciężaru współćwiczącego. Cechy prawidłowej postawy ciała, ocena i kontrola własnej sylwetki. Najczęstsze wady postawy, przyczyny ich powstawania, sposoby zapobiegania i korekcji. Wykazuje troskę o zachowanie prawidłowej postawy ciała. Stosuje korektę swojej postawy. Rozumie potrzebę dbania o własną sprawność  zyczną. Kontroluje swój poziom spraw- ności ruchowej. Wykonuje bez zatrzymania marszowo-biegowy test Coopera. Z pomocą nauczyciela potra ocenić swój poziom aktywności  zycznej i rozwój  zyczny. Z pomocą nauczyciela potra dokonać oceny swoich umiejęt- ności ruchowych. Wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzy- małość tlenową, siłę mięśni posturalnych i gibkość dolnego odcinka kręgosłupa. Z pomocą nauczyciela interpretuje uzyska- ne wyniki. Potra ocenić własną postawę ciała. Stosuje korektę postawy. Potra dobrać i wykonać ćwi- czenia korygujące wady postawy i przeciwdziałające im. Potra wykonać prawidłowo ćwiczenia wspomagające rozwój sylwetki i zapobiegające zniekształceniom. Wie, jaki są cechy prawidłowej sylwetki. Wie, jak uniknąć wad postawy. Umie zastosować wybrany przez siebie test dla sprawdzenia i oceny własnej motoryki. Zna swój wzrost i swoją wagę. Zna poziom własnych zdolności motorycznych. Wie, jak wysiłek  zyczny wpły- wa na rozwój i funkcjonowanie organizmu oraz jakie ćwiczenia wspomagają prawidłowy rozwój sylwetki i zapobiegają zniekształceniom. Wie, jak rozwijać sprawność morfofunkcjonalną własnego organizmu. Wie, jakie dobrać ćwiczenia kształtujące i doskonalące określone zdolności ruchowe. U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI; Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-033-9, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 16 PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO DIAGNOZA SPRAWNOŚCI I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ ROZWOJU FIZYCZNEGO, CD. Treści nauczania Efekty kształcenia – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie postaw umiejętności wiadomości Wzajemna ocena postawy ciała. Prawidłowe stanie, siedzenie, leżenie. Symetryczny chód, marsz i bieg (koordynacja ruchów). Ćwiczenia korekcyjno-wyrównawcze. Odpowiednia masa ciała jako wynik właściwie dobranej diety i aktywności ruchowej. Z pomocą nauczyciela określenie wskaźnika wagowo-wzrostowe- go (BMI). Podstawowe zasady prawidłowego odżywiania. Obserwacja zmian w pracy układu oddechowego i krwionośnego pod wpływem wysiłku  zycznego. Potra samodzielnie dokonać pomiaru wzrostu i wagi ciała, a z pomocą nauczyciela zinter- pretować wyniki tych pomiarów. Potra w zabawie określić swoje umiejętności ruchowe i ocenić własną sprawność. Uwagi o realizacji: Do wyboru test Coopera dla dzieci, EUROFIT, Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchory lub inne. Diagnozę sprawności fi zycznej i rozwoju fi zycznego należy przeprowadzać dwa razy w ciągu roku szkolnego. Zaleca się wprowadzenie zeszytu samokontroli i samooceny. U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI; Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-033-9, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Treści nauczania. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 17 Kształtuję siebie i swoje ciało TRENING ZDROWOTNY Treści nauczania Efekty kształcenia – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie postaw Chętnie uczestniczy w grach i zabawach z wykorzy- staniem własnych umiejętności motorycznych. Ma opanowaną koordynację wzrokowo-ruchową. Uzyskuje postęp w rozwoju swoich cech motorycznych. Doskonali własną sprawność  zyczną. Zna wartość ruchu w terenie, rozumie potrzebę hartowania organizmu. Jest ambitny, wytrwale dąży do celu, traktując sukces, jak również porażkę jako motywację do podjęcia większego wysiłku. Aktywnie uczestniczy w zaję- ciach gimnastycznych, rzetelnie wykonuje wszystkie ćwiczenia. Stosuje w czasie ćwiczeń samoochronę i asekurację. Właściwie zachowuje się w sytuacji zarówno zwycięstwa, jak i porażki. Organizacja nauki i wypoczynku czynnego i biernego w czasie dnia, tygodnia, miesiąca i roku. Reagowanie na złożone i zmieniające się sytuacje w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Wielozadaniowe formy ruchu w aspek- cie zmian sytuacyjnych (ruch drogowy i pieszy), np. poruszanie się między osobami, przyborami i przyrządami będącymi w ruchu. Poruszanie się różnymi środkami lokomocji, reagowanie na sygnały optyczne i akustyczne. Pomiar tętna w spoczynku i po wysiłku. Znaczenie wysiłku  zycznego dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zasady i metody hartowania organizmu. Podstawowe parametry  zjologiczne – rytm serca i oddechu przy różnym wysiłku. Ćwiczenia kształtujące wybrane zdolności moto- ryczne oraz ułatwiające utrzymanie prawidłowej postawy ciała. SPRAWNOŚĆ KONDYCYJNA: Gry i zabawy bieżne z przyborami i bez. Szybkie wykonywanie zadań na sygnał. Różnorodne formy ruchu z pokonywaniem ciężaru własnego ciała i oporowaniem przez współćwiczącego. Gry ruchowe z mocowaniem, przeciąganiem, przepychaniem, przenoszeniem współćwiczącego. Biegi płaskie na krótkich dystansach (60 m). Bieg długi (600 m dziewczynki, 1000 m chłopcy, w klasie VI odpowiednio 800 m i 1500 m). Bieg krótki z maksymalną prędkością i starty z różnych pozycji. Bieg z przyspieszeniem. Bieg wahadłowy i sztafetowy. Start niski i wysoki. Skok w dal i wzwyż sposobem naturalnym. Zabawy rzutne, zabawy z mocowaniem. Rzuty prawą i lewą ręką, rzuty do celu i w dal. Rzuty przyborami typowymi i nietypowymi o różnej wadze i wielkości. Ćwiczenia z piłkami lekarskimi. Dźwiganie i przenoszenie przedmiotów na odległość. umiejętności wiadomości Wie, jakie zmiany zachodzą w organizmie podczas wysiłku  zycznego. Wie, jakie są zasady i metody hartowania organizmu. Zna wartość ruchu w terenie. Wie, jakie jest znaczenie różno- rodnych form aktywności. Wie, jak bezpiecznie zorganizo- wać zawody w poszczególnych dyscyplinach lekkiej atletyki. Wie, jakie dobrać ćwiczenia kształtujące i doskonalące okre- ślone zdolności ruchowe. Zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Potra wskazać korzyści płynące z aktywności  zycznej w terenie. Potra samodzielnie przygotować i przeprowadzić rozgrzewkę. Potra przygotować swój organizm do wysiłku. Potra przygotować zestawy ćwiczeń do gimnastyki porannej, śródlekcyjnej i międzylekcyjnej. Wykonuje co najmniej po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne oraz ułatwiającym utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Potra zmierzyć tętno w spo- czynku i po wysiłku. Wykonuje próbę wielobojową składającą się z biegu, rzutu i skoku. Potra wykonać przewrót w przód z marszu, przewrót w tył oraz prosty układ gimnastyczny. Potra wykorzystać warunki naturalne dla rekreacji. Potra z pomocą pełnić funkcję sędziego na zawodach lekkoatle- tycznych. U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI; Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-033-9, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 18 PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO TRENING ZDROWOTNY, CD. Treści nauczania Efekty kształcenia – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie postaw umiejętności wiadomości Zabawy skoczne. Skoki, przeskoki, zeskoki. Wieloskoki na różnym podłożu, jednonóż i obunóż. Wyskoki dosiężne z miejsca i z rozbiegu. Pokonywanie przeszkód skokiem w dal i wzwyż. Wielobój z elementami biegu, skoku i rzutu. Pomiar wyników w poszczególnych dyscyplinach. Zasady organi- zacji zawodów lekkoatletycznych. Zabawy i biegi terenowe. Biegi przełajowe. Marszobiegi. Wspinanie się na przyrządy typowe i nietypowe. Zwisy, wymy- ki i odmyki na drążkach. Różne pozycje wyjściowe i końcowe w ćwiczeniach. Skoki kuczne zawrotne i rozkroczne na przyrządach typowych i nietypowych. Zasady bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń gimnastycznych, asekuracja i samoasekuracja. Aerobik, proste układy ćwiczeń wykonywane w określonym rytmie. SPRAWNOŚĆ KOORDYNACYJNA: Ćwiczenia i zabawy rozwijające sprawność wzrokowo-ruchową, wyczucie własnego ciała i szybkość reakcji. Ćwiczenia, zabawy i gry kształtujące orientację. Ćwiczenia zwinnościowe, przewroty w tył, w przód, łączenie przewrotów, przetaczania, skłony, skrętoskłony. Podpory przodem w klęku, tyłem z siadu podpartego. Ćwiczenia rozwijające umiejętność działania w różnych płaszczy- znach i na zmiennym podłożu. Wymijanie, omijanie, przetaczanie się, przeskoki. Wbieganie i zbieganie po płaszczyznach ustawionych pod różnym kątem. Zabawy zwinnościowe. Tory przeszkód. Ćwiczenia i zabawy kształtujące orientację kinestetyczną (np. żonglerka, przyjmowanie określonych pozycji z zamkniętymi U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI; Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-033-9, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Treści nauczania. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 19 oczyma) i przestrzenną (np. omijanie przeszkód stałych i będących w ruchu, bieg z mapą na orientację w terenie). Zmiany pozycji ciała i kierunku poruszania się na sygnały wzrokowo-dźwiękowe. Chwytanie i podrzucanie kilku przedmiotów jednocześnie. Gry i zabawy szybkościowo-zwinnościowe. Kontrolowanie ułożenia ciała w przestrzeni (przewroty, łączenie przewrotów, przetaczanie). Przewrót w przód z marszu, przewrót w tył dowolnym sposobem. Równowaga. Prosty układ gimnastyczny. Proste ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne (piramidy dwójkowe lub trójkowe). Elementy gimnastyki artystycznej (dla dziewcząt). Samodzielne opracowywanie prostych układów z zastosowaniem znanych elementów rytmiki, akrobatyki i ćwiczeń z przyborami. Jazda na łyżwach, nartach, wrotkach, rowerze. SPRAWNOŚĆ MORFOFUNKCJONALNA: Gry i zabawy rozwijające wydolność układów ruchu, krążenia i oddychania. Ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające, wzmacniające i korygują- ce układ ruchu. Uwagi o realizacji: Jak najczęściej prowadzić zajęcia w terenie. W czasie zajęć przekazywać elementy wiedzy o regionie. Zwracać uwagę na walory turystyczne i rekreacyjne terenu. Zajęcia z dys- cyplin lekkoatletycznych wprowadzać w  formach zabawowych, wykorzystując naturalną chęć rywalizacji. Elementy gimnastyki powinny wystąpić na każdych zajęciach. U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI; Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-033-9, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 20 PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO Odpoczywam i bawię się SPORTY CAŁEGO ŻYCIA I WYPOCZYNEK Treści nauczania Efekty kształcenia – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie postaw umiejętności wiadomości Walory sportowe i rekreacyjne wybranych dyscyplin sportowych. Bierny i aktywny wypoczynek. Zasady aktywnego wypoczynku. Różnorodne zabawy, gry ruchowe i rekreacyjne – przepisy, zasady bezpiecznej organizacji w grupie rówieśniczej. Uproszczone przepisy zabaw i gier sportowych i rekreacyjnych. PŁYWANIE: Zabawy oswajające z wodą, ćwiczenia oddechowe i wypornoś- ciowe. Pływanie dowolne, utrzymywanie się na wodzie. Pływanie wybranym stylem na piersiach i grzbiecie. Praca rąk i nóg stylem dowolnym i klasycznym na piersiach i grzbiecie. Dowolne skoki do wody na nogi. Nurkowanie pionowe na małych głębokościach. Zasady bezpieczeństwa zabaw w wodzie i nad wodą. Zachowanie się w wypadku niebezpiecznych sytuacji w czasie zajęć w wodzie. Zabawy z elementami gry w piłkę wodną. SANECZKARSTWO, NARCIARSTWO, ŁYŻWIARSTWO: Zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu i lodzie, zacho- wanie się w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Zabawy i gry ruchowe na śniegu. Zjazdy ze stoku, kierowanie, hamowanie, zjazd slalomem, zjazd z podnoszeniem przedmiotów, wyścigi zaprzęgów. Kroki biegowe, zjazd na wprost i w poprzek stoku, jazda pługiem, zatrzymanie. Jazda w przód z różnym ustawieniem łyżew, przekładanka przodem, wymijanie i omijanie, zatrzymanie na jednej i dwóch łyżwach. Gry i zabawy z zastosowaniem elementów techniki jazdy na sankach, łyżwach i nartach. Aktywnie uczestniczy we wszel- kich zajęciach ruchowych. Stosuje zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć w wodzie i nad wodą. Podejmuje właściwe decyzje w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia w czasie zajęć w wodzie i nad wodą. Aktywnie i chętnie uczestniczy we wszelkich zajęciach na świeżym powietrzu zimą. Wykazuje inicjatywę w organi- zowaniu imprez rekreacyjnych i sportowych dla rówieśników. Podczas zajęć ruchowych stosuje zasady zachowania zapewnia- jące bezpieczeństwo własne i innych. Współpracuje w grupie w celu osiągnięcia zamierzonego wyniku. Stara się pomagać słabszym. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych. Stosuje zasadę fair play w czasie wszystkich gier i zabaw. Właściwie zachowuje się w roli kibica. Potra się zanurzyć cały w wodzie. Potra się samodzielnie utrzymać na wodzie. Ma opanowane podstawowe elementy jazdy na sankach, łyżwach lub nartach. Potra sam zaproponować i zorganizować zabawy zimowe. Ma opanowane podstawowe elementy wybranych dyscyplin sportowych w stopniu umoż- liwiającym wykorzystanie ich w rekreacji. Stosuje w grze kozło- wanie piłki ze zmianą kierunku ruchu, podanie piłki oburącz i jednorącz, rzut piłki do kosza, rzut i strzał piłki do bramki, odbicie piłki oburącz sposobem górnym. Potra się podporządkować przepisom i regułom działania. Potra samodzielnie stosować nabyte wiadomości i umiejętno- ści techniki i taktyki w czasie gry. Potra z pomocą przygotować i przeprowadzić rozgrywki klasowe i szkolne w minigrach zespołowych. Wie, jak bezpiecznie zorgani- zować zajęcia rekreacyjne dla siebie i swoich rówieśników. Rozumie potrzebę hartowania organizmu. Wie, jakie są zalety czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu zimą. Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa w czasie wszystkich form aktywności  zycznej. Ma zasób umiejętności i wiadomości pozwalający na udział w zespołowych grach sportowych w roli zawodnika. Wie, jakie gry, ćwiczenia i zabawy kształtują poszczególne zdolności motoryczne i jak wpływają na funkcjonowanie jego organizmu. Wie, w jaki sposób zrelakso- wać się po męczącej pracy umysłowej. Zna zasady i wartość czynnego wypoczynku. Zna podstawowe reguły orga- nizowania i przeprowadzania różnorodnych form aktywności ruchowej o charakterze rekrea- cyjnym. U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI; Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-033-9, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Treści nauczania. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 21 Potra zaproponować i zor- ganizować dla siebie i swoich rówieśników różnorodne, bezpieczne gry i zabawy rekrea- cyjne, stosując przepisy w formie uproszczonej. Uczestniczy w pozalekcyj- nych działaniach rekreacyjnych organizowanych przez szkołę. Wykazuje się stałą aktywnością  zyczną w czasie wolnym (rekre- acyjną, sportową, turystyczną). Dba o swoje ciało i zdrowie. Rozumie sprzeczność pomiędzy uprawianiem sportu a uzależ- nieniami. TENIS STOŁOWY LUB ZIEMNY: Sprawność techniczna: sylwetka, chwyt rakiety, praca nóg. Ude- rzenia dowolnym sposobem. Przepisy uproszczonej gry i sędziowanie, zasady organizacji turniejów i rozgrywek. ZESPOŁOWE MINIGRY SPORTOWE: Piłka siatkowa, koszykowa, nożna i ręczna. Podstawy zespołowych gier sportowych. Zabawowe formy nauczania podstawowych elementów techniki i taktyki w grach zespołowych. Gra szkolna i właściwa. Pełnienie roli organizatora, sędziego i kibica w zespołowych grach sporto- wych. Zasada fair play. Ćwiczenia, gry i zabawy kształtujące: pra- widłowe kozłowanie, kozłowanie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, poruszanie się z piłką i bez niej po boisku, rzuty do kosza, podania i chwyty, podanie piłki oburącz i jednorącz. Rzut lub strzał piłki do bramki. Postawa bramkarza. Ćwiczenia, gry i zabawy kształ- tujące właściwą postawę ciała w czasie gry, prawidłowe ułożenie ramion do odbicia dolnego i górnego. Odbicie piłki sposobem górnym. Ćwiczenia zagrywki dolnej. Gra w małych grupach (pary, dwójki, trójki). Ćwiczenia, gry i zabawy kształtujące umiejętności prowadzenia piłki w marszu i biegu, przyjęcia i podania piłki dowolnym sposobem, strzały na bramkę i obronę bramki. REKREACJA: Jazda na rowerze – doskonalenie umiejętności, przygotowanie do zdobycia karty rowerowej. Wycieczki terenowe na rowerach. Sprawność techniczna roweru. Przepisy ruchu drogowego. Jazda na wrotkach, nartorolkach lub desce – podstawowe elemen- ty, zasady bezpieczeństwa. Zabawy i gry w czasie przerw śródlekcyjnych i międzylekcyjnych. Gry i zabawy rekreacyjne jako sposób wypoczynku i relaksu. Relaks, czyli chwila codziennego wypoczynku. Formy wypoczynku w czasie wakacji. Walory sportowe i rekreacyjne regionu. Ćwiczenia w terenie – podchody, patrolowanie, zwiady, tropienie; określanie stron świata według słońca i zegarka; określanie azymutu; oriento- wanie i czytanie mapy turystycznej; marsz ulicami miasta wyznaczo- ną trasą; zawody w ocenie odległości; obserwacja środowiska. U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI; Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-033-9, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 22 PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO Dbam o swoje zdrowie i bezpieczeństwo BEZPIECZNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I HIGIENA OSOBISTA Treści nauczania Efekty kształcenia – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie postaw umiejętności wiadomości Organizacja i bezpieczeństwo w trakcie wszelkich zajęć ruchowych. Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych i sportowych (indywidualnie i grupowo). Bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego. Przepisy używania przyborów i sprzętu sportowego, regulaminy korzystania z obiek- tów sportowych. Właściwe przygotowanie do zajęć ruchowych (ubiór, rozgrzewka, wybór bezpiecznego miejsca). Reguły organizacji zabaw i gier, wybór bezpiecznego miejsca zabaw. Przepisy zabaw i gier sportowych. Samodyscyplina, asekuracja i samoasekuracja. Gimnastyka poranna, ćwiczenia śródlekcyjne i międzylekcyjne. Ćwiczenia kształtujące indywidualne, z partnerem, z przyborem i bez. Proste ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne. Wspinanie po linie zgodnie z indywidualnymi możliwościami. Bezpieczna droga do szkoły, podstawowe przepisy ruchu drogowe- go (samodzielne uczestnictwo w ruchu drogowym w roli pieszego i rowerzysty). Przygotowanie do zdobycia karty rowerowej. Podstawowe nawyki higieniczne (czystość ubrania i ciała, troska o własne ciało). Hartowanie ciała przez częste uczestniczenie w zajęciach na świeżym powietrzu, uprawianie sportów zimowych, podejmowanie aktywności ruchowej bez względu na pogodę. Dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych i rodzaju zajęć (zmiana stroju po zajęciach ruchowych). Wypadki i urazy w czasie zajęć ruchowych, zasady udzielania pierwszej pomocy (zranienia, stłuczenia, zwichnięcia). Zachowanie się w nagłych wypadkach (sposoby wzywania pomocy, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji). Stosuje zasady bezpiecznego uczestnictwa we wszelkich formach aktywności ruchowej. Bezpiecznie korzysta ze sprzętu i przyborów sportowych. Stosuje samoasekurację, samokontrolę i samodyscyplinę w czasie zajęć ruchowych. Dba o własne ciało i zdrowie. Prowadzi higieniczny i zdrowy tryb życia. Unika sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. W życiu codziennym stosuje prawa ergonometrii. Dostrzega grożące niebezpie- czeństwo, rozpoznaje przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych. Stosuje samoasekurację i samokontrolę w czasie ćwiczeń. W bezpieczny sposób organizuje dla siebie i innych wszelkie zajęcia ruchowe. Stosuje zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach. Potra wybrać bezpieczne miejsce zabawy. Potra dostrzec grożące niebez- pieczeństwo, podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo sobie i innym. Potra udzielić pierwszej pomocy i właściwie się zachować w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Potra się właściwie przygoto- wać do zajęć. Umie dobrać strój i obuwie spor- towe do ćwiczeń, w zależności od miejsca zajęć oraz warunków atmosferycznych. Potra zorganizować z pomocą wycieczkę pieszą lub rowerową dla siebie i swoich rówieśników. Potra czytać mapę turystyczną, posługiwać się rozkładami jazdy pociągów i autobusów. Umie bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym oraz zachować się w czasie zajęć szkolnych i w czasie wypoczyn- ku w różnych środowiskach. Potra bezpiecznie korzystać ze sprzętu i urządzeń sportowych. Wie, jakie są zasady bezpieczne- go uczestnictwa we wszystkich formach aktywności ruchowej. Wie, jak udzielić pierwszej pomocy i jak wezwać pomoc w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu. Zna podstawowe przepisy ruchu drogowego. Zna sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Zna zasady bezpiecznego organizowania wszelkich zajęć ruchowych. Wie, jakie są zasady bezpiecz- nego zachowania się w górach i nad wodą, zna sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecz- nieniem. Wie, jakie zagrożenia wynikają z uprawiania niektórych dyscy- plin sportowych. U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI; Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-033-9, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Wpływ aktywności ruchowej na organizm. Walory rekreacyjno-sportowe najbliższej okolicy. Wycieczki jednodniowe, turystyka. Biegi i marsze na orientację, podchody, zwiady, tropienie, zgadywanka terenowa. Orientacja w terenie. Szacunkowe pomiary dużych odległości, zabawy i gry z elementa- mi tropienia. Szkolna ścieżka zdrowia. Zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu. Wskazania i przeciwwskazania w uprawianiu sportu. Zdrowe nawyki. Wykorzystanie w życiu codziennym praw ergonometrii. Trening interwałowy. Treści nauczania. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 23 Potra samodzielnie ułożyć dostosowane do własnych możli- wości zestawy ćwiczeń gimnasty- ki porannej i relaksującej. U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI; Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-033-9, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 24 PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO Trening czyni mistrza SPORT Treści nauczania Efekty kształcenia – przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie postaw umiejętności wiadomości Zasady organizacji i sędziowanie w wybranych dyscyplinach sportowych. Rozgrywki sportowe według systemu każdy z każdym. Wykorzystanie w grze poznanych elementów techniki i taktyki. Podstawowe przepisy zespołowych gier sportowych. Organizacja zawodów klasowych i ogólnoszkolnych w wybranych dyscyplinach sportu oraz udział w nich. Pełnienie roli organizatora, sędziego, zawodnika i kibica w zespo- łowych grach sportowych. Zasada fair play, uczciwa rywalizacja. Kultura kibicowania i dopingowania swoich faworytów. Kluby sportowe, zawodnicy, rozgrywki w regionie, Polsce i świe- cie. Symbole olimpijskie i zasady olimpizmu, P. de Coubertin. Przestrzeganie ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej. LEKKOATLETYKA: Przepisy poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych. Organizacja zawodów lekkoatletycznych. Biegi płaskie, krótkie (60 m). Biegi przełajowe (do 1000 m dziew- częta i do 1500 m chłopcy). Sztafety (4 x 60 m). Skoki w dal. Rzuty piłeczką palantową. Pomiar i ocena wyników. GRY ZESPOŁOWE: Podstawowe założenia taktyki w grach zespołowych. Wykorzy- stanie w grze szkolnej poznanych elementów techniki i taktyki. Organizacja klasowych rozgrywek sportowych w grach zespoło- wych. Systemy rozgrywek. Bierze udział w klasowych i szkolnych zawodach sporto- wych. Wykazuje zainteresowanie wybraną dyscypliną sportu, na bieżąco śledzi wydarzenia sportowe w kraju i na świecie. Nie wykorzystuje przewagi losowej. Przestrzega zasady fair play. Panuje nad swoimi emocjami, przekłada radość z rywalizacji sportowej nad jej rezultat. Dziękuje za wspólną grę. Właściwie się zachowuje zarówno w roli zawodnika, jak i kibica. Podporządkowuje się decyzjom sędziego. Wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej. Przestrzega zasad olimpizmu w sporcie i życiu codziennym. Rozumie związek pomię- dzy podejmowanym wysiłkiem treningowym a osiągnięciami w sporcie. Potra z pomocą nauczyciela zorganizować i bezpiecznie przeprowadzić z rówieśnika- mi rozgrywki w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Pełni rolę zawodnika, sędziego i kibica na zawodach sportowych. Potra się podporządkować prze- pisom i regułom działania. Potra wyjaśnić zasady kulturalnego kibicowania. Potra poprawnie wykonać podstawowe elementy techniki i zastosować w działaniu zasady taktyki w wybranych dyscypli- nach sportowych. Wie, co oznaczają olimpijskie symbole, zna tradycję ruchu olimpijskiego. Ma zasób wiadomości pozwa- lający na udział w wybranych dyscyplinach sportowych w roli zawodnika i kibica. Zna przepisy wybranych dyscy- plin sportowych. Zna zasady kulturalnego zacho- wania się na imprezach sporto- wych jako kibic i zawodnik. Zna zasady pomiaru wyników i oceny rezultatu w konkurencjach olimpijskich. U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI; Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-033-9, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Uwagi o realizacji: Zwrócić baczną uwagę na właściwe zachowa- nie się ucznia w czasie imprez sportowych – zarówno w roli za- wodnika, jak i kibica. W każdym roku nauki utrwalać nabyte już umiejętności i kształ- cić nowe w zależności od poziomu opanowania wcześniejszych. Rozwijać zainteresowania wybraną dyscypliną sportową przez przygotowanie gazetek tematycznych, spotkania z zawodnikami, wyjścia na zawody, wspólne oglądanie transmisji sportowych, śle- dzenie na bieżąco wydarzeń sportowych w kraju i na świecie. Treści nauczania. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 25 U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI; Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-033-9, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: