Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00228 003814 24127605 na godz. na dobę w sumie
Koncesja na roboty budowlane lub usługi - ebook/pdf
Koncesja na roboty budowlane lub usługi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 410
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0862-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Fenomen partnerskich inicjatyw nawiązywanych pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym odzwierciedla przede wszystkim bardzo ważną potrzebę rozwoju prawa w tych obszarach. Partnerstwo publiczno-prywatne jest przejrzystym instrumentem prawnym umożliwiającym realizację usług publicznych i stanowi innowacyjny interfejs łączący oba sektory.

Niniejszy Komentarz do ustawy z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101) oraz z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) jest szczególnym krokiem naprzód w kierunku oczekiwań zarówno sfery publicznej jak i sfery prywatnej na popularyzację wiedzy o możliwościach współpracy między sektorami. Jest to o tyle ważne, że w czasach szybko rozwijającej się recesji oraz kryzysu gospodarczego, niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań osłonowych spowalniającej gospodarki, w celu jej zdynamizowania.

Przygotowywany Komentarz bazuje na bogatym orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz poglądach doktryny zarówno polskiej jak i zagranicznej, co poszerza horyzonty spojrzenia na instrumenty prawne zastosowane w komentowanych ustawach, tym bardziej, że większość norm w nich zawartych ma charakter dosyć ogólny, pozostawiający dużą swobodę w kształtowaniu umowy partnerskiej.


Stan prawny: Czerwiec 2009 r.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Koncesja na roboty budowlane lub usługi Partnerstwo publiczno-prywatne Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: M. Wolanin USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH J. Chaciński OCHRONA PRAW LOKATORÓW, wyd. 2 D. Pęchorzewski, M. Horoszko GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI J. Gołaczyński, M. Leśniak ZASTAW REJESTROWY I REJESTR ZASTAWÓW M. Goszczyk ZMIANY STATUTU I KAPITAŁU W SPÓŁCE AKCYJNEJ. ART. 430–458 KSH J. Ignaczewski ROZWÓD PO NOWELIZACJI. ART. 56–61 KRO J. Ignaczewski OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY PO NOWELIZACJI. ART. 128–1441 W. Maciejko, A. Korcz-Maciejko ŚWIADCZENIA RODZINNE, wyd. 3 G. Rejman ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ. ART. 8–31 KK www.sklep.beck.pl Koncesja na roboty budowlane lub usługi Partnerstwo publiczno-prywatne Komentarz Andrzej Panasiuk WYDAWNICTWO C.. H. BECK WARSZAWA 2009 Koncesja na roboty budowlane lub usługi Partnerstwo publiczno-prywatne Stan prawny: czerwiec 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk © Wydawnictwo C.H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-0862-3 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII A. Tekst ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 9.1.2009 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz do ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 21 23 23 35 59 70 77 80 80 94 Art. 1. Zakres przedmiotowy; zobowiązanie koncesjonariusza; wynagrodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Objaśnienie pojęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Podmioty zawierające umowę koncesji . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy. . . . . . . . . . . . Art. 5. Odesłanie do Kodeksu cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie o zawarcie umowy koncesji . . . . . . . . . Art. 6. Zasady postępowania o zawarcie umowy koncesji . . . . . Art. 7. Opis przedmiotu koncesji; specyfi kacja techniczna . . . . . Art. 8. Brak możliwości uznania oferty za nieodpowiadającą wymaganiom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Art. 9. Podstawa obliczenia szacunkowej wartości koncesji na roboty budowlane i usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Art. 10. Ogłoszenie o koncesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Art. 11. Treść ogłoszenia o koncesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Art. 12. Termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Art. 13. Wniosek o zawarcie umowy koncesji; oświadczenie o zgłoszeniu udziału w postępowaniu; oświadczenie o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu warunków udziału . . . . . . 141 Art. 14. Zaproszenie do negocjacji; zakres negocjacji; zakończenie negocjacji, jawność protokołu . . . . . . . . . . . . . . . . 147 V Spis treści Art. 15. Zaproszenie do złożenia ofert; opis warunków koncesji; termin składania ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Art. 16. Wyjaśnienie, sprecyzowanie lub dopracowanie ofert . . 166 Art. 17. Wybór oferty; kryteria wyboru; informacja o wyborze oferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Art. 18. Obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . 178 Art. 19. Odwołanie postępowania o zawarcie umowy koncesji . 186 Art. 20. Treść protokołu z postępowania; jawność protokołu . . . 188 Rozdział 3. Umowa koncesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Art. 21. Umowa koncesji; termin zawarcia; forma umowy . . . . 190 Art. 22. Treść umowy koncesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Art. 23. Zakaz zmian umowy w stosunku do oferty . . . . . . . . . . 235 Art. 24. Okres trwania umowy koncesji a zwrot nakładów koncesjonariusza poniesionych w związku z wykonywaniem koncesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Art. 25. Dodatkowa umowa na roboty budowlane; wartość umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Art. 26. Odesłanie do ustawy – Prawo zamówień publicznych 244 Rozdział 4. Skarga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Art. 27. Skarga; odesłanie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Art. 28. Termin wniesienia skargi; właściwość wojewódzkiego sądu administracyjnego; uwzględnienie skargi przez koncesjodawcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Art. 29. Skutek wniesienia skargi; zgoda wojewódzkiego sądu administracyjnego na zawarcie umowy . . . . . . . . . . . . . . . 253 Art. 30. Orzeczenia sądu; związanie treścią skargi; roszczenie o odszkodowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Art. 31. Termin rozpoznania skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . 259 Art. 32. Drogi publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Art. 33. Autostrady płatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Art. 34. Gospodarka komunalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Art. 35. Prawo zamówień publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Art. 36. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Art. 37. Postępowania w toku; odesłanie do ustawy Prawo zamówień publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Art. 38. Wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 VI Spis treści C. Tekst ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z 19.12.2008 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) . . . . . . . . . . . . . 271 D. Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym 287 Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Art. 1. Zakres przedmiotowy; przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Art. 2. Objaśnienie pojęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Art. 3. Zadania ministra właściwego do spraw gospodarki . . . . 315 Rozdział 2. Wybór partnera prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Art. 4. Wybór partnera prywatnego; odesłanie do ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Art. 5. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno- -prywatnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Art. 6. Oferta najkorzystniejsza; kryteria oceny ofert . . . . . . . . . 322 Rozdział 3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Art. 7. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym; wynagrodzenie partnera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Art. 8. Uprawnienia kontrolne podmiotu publicz nego . . . . . . . . 332 Art. 9. Wkład własny w postaci składnika mająt kowego . . . . . . 336 Art. 10. Wybór nowego partnera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Art. 11. Przekazanie składnika majątkowego; przedawnienie roszczenia o przekazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Art. 12. Prawo pierwokupu; termin wykonania prawa . . . . . . . . 342 Art. 13. Zakaz zmian umowy w stosunku do oferty . . . . . . . . . . 343 Rozdział 4. Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki . . . 344 Art. 14. Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki . . . . . 344 Art. 15. Wymóg zgody wszystkich wspólników albo akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Art. 16. Prawo pierwokupu; termin wykonania prawa; nieważność zbycia akcji lub udziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Rozdział 5. Przepisy z zakresu fi nansów publicznych . . . . . . . . . 354 Art. 17. Łączna kwota zobowiązania fi nansowego z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Art. 18. Wymóg zgody ministra właściwego do spraw fi nansów publicznych; treść wniosku o wydanie zgody . . . . . . . . . . . . . . . 356 Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . 358 Art. 19. Drogi publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Art. 20. Podatek dochodowy od osób fi zycznych . . . . . . . . . . . 359 Art. 21 . Zakład opieki zdrowotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 VII Spis treści Art. 22. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Art. 23. Podatek dochodowy od osób prawnych . . . . . . . . . . . . 361 Art. 24. Gospodarka komunalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Art. 25. Gospodarka nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Art. 26. Prawo ochrony srodowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Art. 27. Transport kolejowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Art. 28. Działalność pożytku publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Art. 29. Agencja Rynku Rolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Art. 30. Finanse publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Art. 31. Finansowanie infarstruktury transportu lądowego . . . . 369 Art. 32. Zasady prowadzenia polityki rozwoju . . . . . . . . . . . . . . 369 Art. 33. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej . . . . . . . . . . . . . . . 370 Art. 34. Przygotowanie fi nałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Art. 35. Wykonywanie kar pozbawienia wolności poza zakładem karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Rozdział 7. Przepisy przejściowe i przepis końcowy . . . . . . . . . . . 372 Art. 36. Sprawy w toku; skuteczność czynności prawnych . . . . 372 Art. 37. Derogacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Art. 38. Wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 VIII Przedmowa Fenomen partnerskich inicjatyw nawiązywanych pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym odzwierciedla przede wszystkim bardzo ważną potrzebę rozwoju prawa w tych obszarach, szczególnie prawa w Unii Euro- pejskiej. Partnerstwo publiczno-prywatne jest przejrzystym instrumentem prawnym umożliwiającym realizację usług publicznych i stanowi innowa- cyjny interfejs łączący oba sektory. Inicjatywy partnerskie powinny być nawiązywane poprzez system gwarantujący konkurencyjność, otwartość czy też równość podejmowanych decyzji dotyczących wyboru partnera. Po- trzeba przygotowania takich regulacji prawnych jest dostrzegana zarówno z poziomu prawa Unii Europejskiej, jak i prawa krajowego. Głównym jednak celem powinno być opracowanie instrumentów prawnych umożliwiających uproszczenie i standaryzację procesu nawiązywania inicjatyw partnerskich. Krokiem milowym zmierzającym w kierunku uproszczenia i standaryzacji procedur partnerstwa publiczno-prywatnego było uchwalenie dwóch aktów normatywnych regulujących przedmiotową problematykę. Należy zauważyć, że minęło już ponad 3 lata od wejścia w życie pierwszej ustawy z 28.7.2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420 ze zm.). W dalszym ciągu system nawiązywania inicjatyw partner- skich pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym jest w powijakach. Brak jest tak na dobrą sprawę efektywnych regulacji umożliwiających sprawne nawiązywanie inicjatyw partnerskich. Dotychczasowa ustawa doczekała się licznych komentarzy, ale z powodu szeregu błędów natury zasadniczej nie mogła być w ogóle stosowana. Należy jednak podkreślić, że w Polsce formy współpracy sektora publicznego z prywatnym nawiązywane były już w okresie braku szczególnych regulacji prawnych w tym zakresie, jak rów- nież i na podstawie szczegółowych regulacji, takich jak chociażby ustawa z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Dro- gowym (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 ze zm.). Nie należy również zapominać, że w okresie międzywojennym również obowiązywały regulacje prawne umożliwiające udzielanie koncesji, mające szczególne znaczenie w obszarze prawa kolejowego [pakiet regulacji prawnych odnoszących się do problematyki koncesji w obszarze prawa kolejowego tworzyły nastę- pujące akty normatywne: ustawa z 14.10.1921 r. o udzielaniu koncesji na koleje żelazne prywatne (Dz.U. Nr 88, poz. 646); ustawa z 27.4.1931 r. o od- daniu „Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu”, Spółce Akcyjnej IX Przedmowa w Paryżu, kolei Herby Nowe – Gdynia z odnogą Siemkowice – Częstochowa do eksploatacji oraz o udzielaniu poręki państwowej (Dz.U. Nr 40, poz. 350), zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.4.1931 r. o nadaniu „Francu- sko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu Spółce Akcyjnej w Paryżu, koncesji na dokończenie budowy i eksploatację kolei Herby Nowe – Gdynia z odnogą Siemkowice – Częstochowa (Dz.U. Nr 40, poz. 351)]. Ponadto, możliwe było nawiązywanie współpracy na zasadach ogólnych na podstawie Kodeksu cywilnego i przepisów ustawy z 10.6.1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344 ze zm.), a następnie ustawy z 29.1.2004 r. – Pra- wo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), w miarę konieczności z uwzględnieniem administracyjnych przepisów szczególnych, takich jak np. ustawa z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.). Mimo tego, w piśmiennictwie przedmiotu i poglądach doktryny, coraz częściej pojawiały się głosy, opowiadające się za koniecz- nością pilnej nowelizacji aktów normatywnych w przedmiotowym zakresie. W związku z powyższym, podjęte zostały prace związane z przygotowaniem aktów normatywnych regulujących kompleksowo problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego, zakończone uchwaleniem dwóch aktów prawnych, ustawy z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101) oraz ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100). W przypadku ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jest to zupełnie nowy akt prawny, do przygotowania którego zastosowanie miała zupełnie inna metodologia jej opracowania. Akt ten uchylił z obowiązującego porządku prawnego dotychczasową ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, będącą reliktem, a zarazem dumnym pomnikiem polskiej myśli legislacyjnej tworzącej ustawy, które nie mają żadnego znaczenia dla gospodarki, a jednocześnie uniemożliwiają realizację celów w nich zawartych. Obecne wydanie Komentarza do dwóch ustaw tzw. „ustawy koncesyjnej” oraz „ustawy partnerskiej”, jest szczególnym krokiem naprzód w kierunku oczekiwań zarówno sfery publicznej, jak i sfery prywatnej na popularyza- cję wiedzy o możliwościach współpracy między sektorami. Jest to o tyle ważne, że w czasach szybko rozwijającej się recesji oraz kryzysu gospo- darczego, niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań osłonowych spowalniającej gospodarki, w celu jej zdynamizowania. Jednocześnie, sektor publiczny w Polsce staje przed coraz to nowszymi wyzwaniami związanymi z realizacją zadań publicznych, do których nie zawsze jest w pełni przygoto- wany, wynikających z procesów globalizacji i innowacyjności, związanych z nowymi technologiami. Brak przygotowania do należytego wykonywa- nia zadań publicznych wynikać może z niewystarczającego przygotowania X Przedmowa merytorycznego do realizacji określonych zadań w szczególności zadań użyteczności publicznej, jak również, a może przede wszystkim z braku dostatecznych środków fi nansowych, na sprawne wykonywanie tychże zadań. Sektor publiczny aby sprostać wymogom stawianym przez szereg przepisów prawnych warunkujących prawidłowe wykonywanie zadań pub- licznych w różnych obszarach życia, takich jak ochrona środowiska, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, gospodarka komunalna, niejednokrotnie zmuszony jest do modernizacji istniejącej infrastruktury lub budowy nowej, co przy braku wystarczających środków fi nansowych, jest znacznie ograniczone lub wręcz niemożliwe. Stąd jednym z możliwych rozwiązań jest znalezienie właściwego podmiotu prywatnego, z którym przy ściśle określonej współ- pracy dojdzie do realizacji zadań publicznych. Komentarz do ustaw tworzących zinstytucjonalizowany system współ- pracy podmiotów publicznych z prywatnymi, został skonstruowany w taki sposób, aby dostarczać zainteresowanym osobom kompleksowej wiedzy zarówno w obszarze samej procedury wyboru partnera prywatnego („usta- wa koncesyjna”), jak i w obszarach regulowanych już po wyborze part- nera prywatnego („ustawa partnerska”). Zainteresowane podmioty mogą korzystać jedynie z norm prawnych zawartych w procedurze „ustawy koncesyjnej”, jeżeli jednak będą chciały odpowiednio uregulować kwestie związane np. z utworzeniem spółki celowej lub wniesieniem wkładów do takiej spółki, wówczas będą zmuszone do sięgnięcia do norm prawnych za- wartych w „ustawie partnerskiej”. Przedmiotowy Komentarz zawiera uwagi i opinie zarówno w zakresie „ustawy koncesyjnej”, będącej nadrzędnym aktem prawnym w stosunku do „ustawy partnerskiej”, jak i do samej „ustawy partnerskiej”. Oddany do rąk Czytelników Komentarz bazuje na bogatym orzecznictwie Sądu Najwyższego, w szczególności przy omawianiu problematyki cywilno- prawnej, ale również nie stroni od poglądów doktryny zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Mam nadzieję, że przybliżenie poglądów doktryny przy ko- mentowaniu poszczególnych jednostek normatywnych, poszerzy horyzonty spojrzenia na instrumenty prawne zawarte w komentowanych ustawach tym bardziej, że większość norm w nich uchwalonych ma charakter dosyć ogólny pozostawiający dużą swobodę w kształtowaniu umowy partnerskiej. Warszawa, sierpień 2009 Prof. dr hab. Andrzej Panasiuk XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DokProjR . . . . . . . . . . . rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku- mentacji projektowej, specyfi kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro- gramu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) Dyrektywa 2004/17/WE Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskie- go i Rady z 31.3.2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, trans- portu i usług pocztowych (Dz.Urz.UE L 134/1) Dyrektywa 2004/18/WE Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskie- go i Rady z 31.3.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz.UE L 134/114) KC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KSH. . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KoncRobBudU . . . . . . . ustawa z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budow- lane lub usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101) Konstytucja RP . . . . . . . ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospo- litej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KZ . . . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) OchrInfNiejU . . . . . . . . ustawa z 22.1.1999 r. o ochronie informacji nie- jawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) XIII Wykaz skrótów PartPublPrywU . . . . . . . ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno- PartPublPrywU2005 . . ustawa z 28.7.2005 r. o partnerstwie publiczno- -prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) -prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420 ze zm.) PrAut . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) PrPostSA . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrUSA . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów admi- nistracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) PrZamPubl . . . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień pub- licznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) SwobDziałGospU . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) TWE . . . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy orzekające ETPCz . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości SA . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów SPI . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Pierwszej Instancji TK . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny ZA . . . . . . . . . . . . . . . . Zespół Arbitrów 3. Czasopisma i publikatory AUW . . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis BIP . . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Informacji Publicznej XIV Wykaz skrótów Biul. SN. . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego BZP . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Zamówień Publicznych COM . . . . . . . . . . . . . . . EU Document Number Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej KPP . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalik Prawa Publicznego NP . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OJ . . . . . . . . . . . . . . . . . Offi cial Journal OSA . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Izba Karna OSS . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych OTK-A . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A Pal. . . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PiP . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PPH . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPHZ . . . . . . . . . . . . . . Problemy Prawne Handlu Zagranicznego Prok. i Pr. . . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PS . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PZP . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Zamówień Publicznych Rej. . . . . . . . . . . . . . . . . Rejent RP . . . . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny Rz. . . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SC . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SP . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze ST . . . . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny TED . . . . . . . . . . . . . . . Tenders Electronic Daily (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) Wok. . . . . . . . . . . . . . . . Wokanda Zam.Publ.Dor. . . . . . . . Zamówinia Publiczne Doradca Zb. Orz. . . . . . . . . . . . . . Zbiory Orzecznictwa Trybunału Europejskiego ZNUJ . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . . artykuł CPA . . . . . . . . . . . . . . . . Classifi cation of Products by Activity (Klasyfi kacja produktów według działalności) XV Wykaz skrótów CPC . . . . . . . . . . . . . . . Central Product Classifi cation (Centralna klasy- fi kacja produktów) CPV . . . . . . . . . . . . . . . Common Procurement Vocabulary (Wspólny Słownik Zamówień) cz. . . . . . . . . . . . . . . . . . część EBI . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Bank Inwestycyjny EBOR . . . . . . . . . . . . . . Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju GPA . . . . . . . . . . . . . . . . Government Procurement Agreement (Porozumie- nie w sprawie zamówień publicznych) lit. . . . . . . . . . . . . . . . . . litera n. . . . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) NACE . . . . . . . . . . . . . . Nomenclature statistique des Activités économi- ques dans la Communauté Européenne (Ogól- na klasyfi kacja działalności gospodarczych we Wspólnocie Europejskiej) niepubl. . . . . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) np. . . . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . numer orz. . . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie PE . . . . . . . . . . . . . . . . . Parlament Europejski pkt . . . . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . . . . porównaj post. . . . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . rok red. . . . . . . . . . . . . . . . . redakcja s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . tom t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednoliy uchw. . . . . . . . . . . . . . . uchwała UE . . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska UKIE . . . . . . . . . . . . . . Urząd Komitetu Integracji Europejskiej UZP . . . . . . . . . . . . . . . Urząd Zamówień Publicznych WE . . . . . . . . . . . . . . . . Wspólnota Europejska WTO . . . . . . . . . . . . . . . World Trade Organization (Światowa Organizacja Handlu) wyr. . . . . . . . . . . . . . . . wyrok z. . . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt zd. . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . . . . . . . . . ze zmianami zob. . . . . . . . . . . . . . . . zobacz XVI Wykaz literatury A. Agopszowicz, Zarys prawa samorządu terytorialnego, Katowice 1994; S. Arrowsmith, The Law on Public and Utilities Procurement, Londyn 1996; V. Auricchio, The problem of Discrimination and Anticompetitive behav- iour In the execution phase of public contracts, In. Public Procurement Law Review 1998; S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych, Warszawa 1994; T. Bigo, Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928; J. Boć, Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji, Wrocław 1985; tenże, Prawo administracyjne, Wrocław 1993; tenże, Prawo administracyjne, Wrocław 2001; J. Borkowski, Polskie postępowanie administracyjne, Warszawa 1992; Ch. Bovis, The Effects of the Principles of Transparency and Accontabil- ity on Public Procurement and Public Private Partnership Regulation, European Public Private Partnership Law Review, The Legal Publisher Lexxion 2008, vol. 3, No. 1; M. Bowsher, EU Procurement: The Regulation of Negotiations, Changes and Extensions of Contracts, Monckton Chambers, marzec 2002; M. Burnett, PPP during the Contract Execution Phase – a Need for Greater Certainty in Community Law, European Public Private Partnership Law Review, The Legal Publisher Lexxion 2008, vol. 3, No. 2; K. Byjoch, S. Redeł, Prawo gospodarki komunalnej, Warszawa 2000; M. Ciemiński, Glosa do wyr. SN z 17.12.2004 r., II CK 300/04, PS 2007, Nr 3; P. P. Craig, Administrative law, Londyn 1994; W. Czachórski, Prawo zobowiązań w zarysie, Warszawa 1968; tenże, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994; T. Czajkowski (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, UZP, Warszawa 2004; G. Ćmikiewicz, Postępowanie przetargowe jako konstrukcja szczególnego trybu zawarcia umowy, PPHZ 1983, Nr 7; B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o po- stępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Kraków 2006; XVII Wykaz literatury W. Dawidowicz, Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warsza- wa 1983; L. Domański, Instytucje kodeksu zobowiązań, część ogólna, Warszawa 1936; P. Drapała, Glosa do wyr. SN z 8.7.2004 r., IV CK 522/03, OSP 2005, Nr 7–8; S. Dudzik, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problema- tyka prawna, Kraków 1998; tenże, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspól- noty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Kraków 2002; T. Dybowski, Części składowe rzeczy, NP 1969, Nr 1; M. Dykty, Kryteria oceny ofert, Informator UZP, luty 2004; European Commission, Green Paper on Public – Private Partnership and Community Law on Public Contracts and Concessions, COM(2004) 327 fi nal; A. Gajewska-Jedwabny, Partnerstwo publiczno-prywatne, Warszawa 2007; B. Gawlik, Pojęcie umowy nienazwanej, SC 1971, t. XVIII; J. Gęsiak, Zawarcie umowy w drodze przetargu, Rej. 1999, Nr 9; E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczo- we. Komentarz, Kraków 2001; D. G. Goyder, EC Competition Law, Oxford 1998; Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions, COM(2004) 327 fi nal; S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Ossolineum 1976; Guidelines for Successful Public-Private Partnerships, opublikowane przez KE, marzec 2003; M. Gutowski, Charakter prawny oferty na tle niedawnych zmian w kodeksie cywilnym, PiP 2005, Nr 3; W. Heinz (ed.), Public-Private Partnership – ein neuer Weg zur Stadtent- wicklung?, Stuttgart 1993; B. M. Hoekman, P. C. Mavroidis, Basic elements of Agreement on Govern- ment Procurement, Michigan 1997; E. Iserzon, Prawo administracyjne, Warszawa 1968; H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna, Warszawa 1999; J. Jacyszyn, Umowy nienazwane, Rz. 1996, Nr 1; J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 1999; W. Jakimowicz, Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006; M. Jasiakiewicz, Ofertowy system zawierania umów w polskim prawie cy- wilnym, Toruń 1993; J. Jendrośka, System jurysdykcyjnego postępowania, [w:] T. Rabska, J. Łę- towwski (red.), System prawa administracyjnego, t. III, Wrocław 1978; XVIII Wykaz literatury W. J. Kettinger, Die Offentliche Verwaltung (DOV) 1996; S. Kałużny, Leksykon kontroli, Warszawa 2002; R. Kasprzyk, Glosa do uchw. SN z 30.9.1996 r., III CZP 85/96, Pal. 1997, Nr 5–6; W. Katner, M. Stahl, W. Nykiel, Umowa sprzedaży w obrocie gospodar- czym. Zagadnienia prawa cywilnego, administracyjnego i podatkowe- go, Warszawa 1996; K. Kiczka, Administracyjnoprawne środki kształtowania sytuacji prawnej przedsiębiorców. Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2003; L. Kieres, Związki i porozumienia komunalne, ST 1991, Nr 10; D. R. Kijowski, Pozwolenia w administracji publicznej, Białystok 2000; A. Klein, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 2005; J. Klingmann, L. Knopp, B. Friedrich, Cooperation between State and economy In Germany compared to Poland exemplifi ed by the PPP, Eu- ropean Public Private Partnership Law Review, The Legal Publisher Lexxion 2008, vol. 3, No. 1; B. P. Korbus, M. Strawiński, Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, Warszawa 2006; M. Korn, PPP In the Sector of Road Infrastructure on the County and Municipal Level in Germany. A story for the future?, European Public Private Partnership Law Review, The Legal Publisher Lexxion 2008, vol. 3, No. 2; C. Kosikowski, Działalność gospodarcza gminy, Białystok 1992; tenże, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 1995; tenże, Sektor fi nansów publicznych w Polsce, Warszawa 2006; E. Kowalewski, [w:] T. Sangowski (red.), Ryzyko w działalności człowieka i możliwości jego ograniczenia. Ubezpieczenia gospodarcze, Warszawa 1998; M. Krajewski, Niezachowanie należytej staranności – problem bezprawności czy winy, PiP 1997, Nr 10; A. Krupa, Określenie robót budowlanych jako przedmiotu zamówienia publicznego. Szacowanie kosztów inwestycji budowlanych, Warszawa 1999; M. Kulesza, Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzen- nej, Warszawa 1987; M. Kulesza, M. Bitner, A. Kozłowska, Ustawa o partnerstwie publiczno- -prywatnym. Komentarz, Warszawa 2006; A. Kurowska, M. Sarnowski, G. Wicik, P. Wiśniewski, Analiza wyroków są- dów okręgowych oraz analiza orzeczeń zespołów arbitrów wydanych na podstawie przepisów prawa zamówień publicznych, UZP, Warsza- wa 2006; XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Koncesja na roboty budowlane lub usługi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: