Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00936 017684 20453302 na godz. na dobę w sumie
Koncesje i zezwolenia. Analiza ekonomiczna - ebook/pdf
Koncesje i zezwolenia. Analiza ekonomiczna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-7352-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Założeniem prezentowanej monografii jest lepsze poznanie ekonomicznych konsekwencji posługiwania się przez prawodawcę instytucjami koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, jak również wypracowanie reguł i warunków służących minimalizacji społecznych kosztów regulowania newralgicznych rodzajów działalności gospodarczej.

Wiedza ta może być szczególnie pomocna w toku obecnej debaty o deregulacji gospodarki. Stosowanie koncesji i zezwoleń pozwala bowiem na uzyskanie pewnych korzyści ekonomicznych, ale jednocześnie niesie ze sobą wiele problemów, co w świetle postulatu efektywności ekonomicznej prawa czyni omawiane narzędzia kontrowersyjnymi instrumentami regulacji.

Adresaci:
Książka zainteresuje legislatorów, jak również pracowników naukowych wydziałów prawa (o specjalności teoria i filozofia prawa oraz publiczne prawo gospodarcze), wydziałów ekonomicznych zajmujących się badaniami z pogranicza ekonomii i prawa, a także studentów tych wydziałów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wykaz skrótów.......................................................................................... 9 Przedmowa.............................................................................................. 11 Podziękowania........................................................................................ 1 Część I. Przedmiot, metoda, założenia.............................................. 17 Rozdział 1. Charakterystyka koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej...................................................................... 19 1.1..Publiczne.prawo.gospodarcze...................................................... 19 1.2...Reglamentacja.gospodarcza.......................................................... 22 1.3...Charakterystyka.koncesji.............................................................. 24 1.4. Charakterystyka zezwoleń............................................................ 31 1....Koncesje.a.zezwolenia.................................................................. 34 Rozdział 2. Law Economics............................................................... 40 2.1...Charakterystyka.Law. .Economics.............................................40 2.2. Założenia analizy.......................................................................... 61 Rozdział 3. Law Economics a publiczne prawo gospodarcze......... 82 3.1...Teorie.regulacji............................................................................. 82 3.2. Przydatność analizy ekonomicznej norm publicznego . prawa.gospodarczego................................................................... 94 3.3. Sposób postrzegania koncesji i zezwoleń na gruncie . Law. .Economics........................................................................98 Rozdział 4. Kryteria efektywności....................................................... 102 4.1. Pojęcie kryteriów efektywności.................................................. 102 4.2...Optimum.Pareto........................................................................ 104  Spis treści 4.3...Kryterium.Pareto-ulepszenia...................................................... 10 4.4...Kryterium.Kaldora-Hicksa......................................................... 106 4....Kryterium.Posnera...................................................................... 111 4.6. Aplikacja kryteriów efektywności............................................... 114 Część II. Ekonomiczne racje oraz skutki stosowania koncesji i zezwoleń............................................................................... 117 Rozdział 1. Ekonomiczne uzasadnienie koncesji i zezwoleń............................................................................... 119 1.1...Argumenty.ekonomiczne.w.dyskursie.o.koncesjach.. i.zezwoleniach............................................................................ 120 1.2. Asymetria informacji................................................................... 121 1.2.1...Negatywna.selekcja.......................................................... 123 1.2.2. Pokusa nadużycia............................................................. 127 1.2.3. Rola koncesji i zezwoleń w likwidowaniu ujemnych następstw asymetrii informacji......................................... 131 1.3. Negatywne efekty zewnętrzne.................................................... 134 1.3.1. Pojęcie negatywnych efektów zewnętrznych.................... 134 1.3.2...Problem.dóbr.wspólnych................................................. 138 1.3.3. Rola koncesji i zezwoleń w likwidowaniu problemu negatywnych efektów zewnętrznych................................ 144 Rozdział 2. Ekonomiczne koszty posługiwania się koncesjami i zezwoleniami.................................................................. 146 2.1...Ograniczenie.konkurencji.......................................................... 146 2.2. Problem pryncypała–agenta....................................................... 13 2.3. Pogoń za rentą............................................................................ 17 2.4. Spadek jakość dóbr na rynkach reglamentowanych................... 16 2.5. Problem skuteczności koncesji i zezwoleń................................. 166 2.6. Pozostałe wątpliwości................................................................. 169 Część III. Alternatywne metody regulacji....................................... 171 Rozdział 1. Kierunek analizy............................................................... 173 1.1...Postulat.minimalizacji.kosztów.regulacji.................................... 173 1.2...Alternatywne.metody.regulacji................................................... 177 6 Spis treści Rozdział 2. Analiza alternatywnych metod regulacji spoza publicznego prawa gospodarczego........................................... 182 2.1...Prawo.cywilne............................................................................. 182 2.1.1. Prawo cywilne w walce z asymetrią informacji................. 182 2.1.2. Prawo cywilne w walce z negatywnymi efektami zewnętrznymi................................................................... 19 2.2...Prawo.karne................................................................................ 20 2.2.1. Zarys ekonomicznej teorii przestępczości i kar................ 20 2.2.2. Rola prawa karnego w walce z asymetrią informacji i negatywnymi efektami zewnętrznymi............................ 209 Rozdział 3. Analiza alternatywnych metod regulacji wywodzących się z publicznego prawa gospodarczego............................216 3.1...Uwagi.metodologiczne............................................................... 216 3.2. System certyfikatów publicznych............................................... 217 3.3. Regulowana działalność gospodarcza......................................... 227 Część IV. Optymalizacja regulacji.................................................... 239 Rozdział 1. Algorytm optymalizacyjny..................................................241 Rozdział 2. zasada proporcjonalności a algorytm optymalizacyjny..... 249 Rozdział 3. Analiza wybranych ustaw................................................. 24 3.1. Uwagi wstępne........................................................................... 24 3.2. Działalność koncesjonowana...................................................... 2 3.2.1...Prawo.geologiczne.i.górnicze........................................... 26 3.2.2...Ustawa.o.ochronie.osób.i.mienia..................................... 260 3.3. Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia.......................... 264 3.3.1. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi................ 264 3.3.2...Ustawa.o.transporcie.drogowym...................................... 270 Rozdział 4. Analiza uzasadnień projektów aktów normatywnych......274 4.1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej......................... 274 4.2. Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie . niektórych.zawodów................................................................... 279 4.3. Porównanie uzasadnień projektów aktów normatywnych.......... 287 Podsumowanie...................................................................................... 289 Bibliografia............................................................................................ 293 7 8 Wykaz skrótów k.c. Konstytucja MoP p.g.g. TK u.o.i.f. u.o.o.m. u.s.d.g. u.t.d. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst.jedn.:.Dz..U..z.2014.r.,.poz..121) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – Monitor Prawniczy – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i.górnicze.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2011.r..Nr.163,.poz..981. z późn. zm.) – Trybunał Konstytucyjny – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94) – ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mie- nia.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.200.r..Nr.14,.poz..1221. z późn. zm.) – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2013.r..poz..672. z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogo- wym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) 9 10 Przedmowa Przedmiotem niniejszej książki jest analiza instytucji koncesji i zezwo- leń na prowadzenie działalności gospodarczej w świetle poglądów głoszo- nych.w.ramach.ruchu.badawczego.zwanego.Law Economics..Ruch.ten,. określany również mianem ekonomicznej analizy prawa lub ekonomicznej teorii prawa, rozwinął się w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XX w. Przedmiotem jego zainteresowania są badania na pograniczu prawa i ekono- mii, zmierzające w szczególności do udzielania odpowiedzi na pytanie, jakie wymogi musi spełniać prawo, aby mogło ono stanowić instrument maksy- malizacji dobrobytu społecznego (efektywności ekonomicznej). Rozważania w niniejszej książce prowadzone są właśnie w tym duchu, koncentrując się przede wszystkim na sformułowaniu przesłanek warunkujących bardziej efektywne korzystanie z koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Książka została podzielona na cztery części. Każda z nich realizuje określone cele szczegółowe, służące osiągnięciu celu głównego nakreślo- nego powyżej. Część I ma charakter wprowadzający i została poświęcona charakterystyce przedmiotu analizy, którym są koncesje i zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, jak również opisowi instrumentów ekonomicznych wykorzystywanych w dalszej części książki. Zawarte w tej części rozważania przynoszą również odpowiedź na pytanie, czy metoda ekonomiczna może być przydatna dla publicznego prawa gospodarczego, a w szczególności w realizacji jego funkcji reglamentacyjnej. Ponadto została zaprezentowana optyka właściwa dla Law Economics, w świetle której prawo (w tym koncesje i zezwolenia) widziane jest jako system bodźców motywujących adresatów prawa do podejmowania działań maksymalizują- cych dobrobyt społeczny. 11 Przedmowa Celem części II jest analiza ekonomiczna koncesji i zezwoleń na prowa- dzenie działalności gospodarczej w znaczeniu ścisłym. W jej ramach zostały zaprezentowane.ekonomiczne.konsekwencje posługiwania się wspomnia- nymi instrumentami prawnymi. Główna teza części II brzmi, iż stosowanie koncesji i zezwoleń pozwala na uzyskanie pewnych korzyści ekonomicznych, ale jednocześnie niesie ze sobą wiele zakłóceń i problemów, co w świetle postulatu efektywności ekonomicznej prawa czyni omawiane narzędzia kontrowersyjnymi.instrumentami.regulacji. Części III i IV wskazują jeden ze sposobów rozwiązania dylematu wy- łaniającego się z analizy przeprowadzonej w części II. Rozwiązanie to polega na wypracowaniu zestawu reguł, których zastosowanie zminimalizuje ryzyko nieefektywnego wykorzystywania koncesji i zezwoleń. Optymalizacyjny efekt wspomnianych reguł bazuje na odpowiednim posłużeniu się alternatywnymi metodami regulacji zachowań adresatów prawa. Pierwszym krokiem na drodze do wypracowania reguł optymalizacyjnych jest.scharakteryzowanie.wspomnianych wybranych.alternatywnych.metod.re- gulowania zachowań. Zadanie to realizowane jest w części III. W stosunku do każdej z tych metod zostały postawione dwa pytania. Po pierwsze, czy dana metoda jest w stanie równie skutecznie, jak koncesje i zezwolenia, nakłaniać adresatów prawa do podejmowania zachowań maksymalizujących dobrobyt społeczny. I po drugie, czy dana metoda na tle koncesji i zezwoleń odznacza się pozytywnie w zakresie generowanych przez nią kosztów. Punktem kulminacyjnym analizy prowadzonej w niniejszej książce jest wypracowanie w części IV algorytmu optymalizacyjnego pozwalającego na minimalizację kosztów regulacji. Algorytm ten wskazuje przesłanki zasto- sowania każdej z metod regulacji, w tym w szczególności pozwala określić warunki korzystania z koncesji i zezwoleń. W części IV została również prze- testowana teza głosząca, iż model optymalizacyjny może zostać potraktowany jako.ekonomiczna.interpretacja.znanej.publicznemu.prawu.gospodarczemu. zasady proporcjonalności. Niezależnie od powyższych rozważań teoretycz- nych część IV realizuje także cele aplikacyjne. Na przykładzie konkretnych ustaw zostało zaprezentowane, jak algorytm optymalizacyjny mógłby funk- cjonować w praktyce. Ponadto podjęta została próba oceny, z perspektywy ekonomicznej, założeń leżących u podłoża wybranych aktów normatywnych, wyrażanych w uzasadnieniach do projektów tych aktów. Rezultatem przeprowadzonych w niniejszej książce badań jest lepsze poznanie ekonomicznych konsekwencji posługiwania się przez prawodawcę 12 Przedmowa instytucjami koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, jak również wypracowanie reguł i warunków służących minimalizacji spo- łecznych kosztów regulowania newralgicznych rodzajów działalności gospo- darczej. Wydaje się, iż wiedza ta może być szczególnie pomocna w toczącej się obecnie debacie o deregulacji gospodarki. Zagadnienia prawne związane z koncesjami i zezwoleniami, intere- sujące z perspektywy Law Economics, można podzielić na co najmniej trzy kategorie, tj.: 1) kwestie dotyczące specyfiki instytucji koncesji i ze- zwoleń, znajdujące odzwierciedlenie w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustaw względem niej szczególnych, 2) zagadnienia związane z organizacją i ustrojem organów wydających koncesje i zezwolenia oraz 3) problem procedury, wedle której te organy działają. Przedmiotem rozważań przeprowadzonych w niniejszej książce będą zasadniczo tylko zagadnienia pierwszego typu. Kwestie zwią- zane z ustrojem, a w szczególności zagadnienia proceduralne, z uwagi na swoją złożoność wymagają osobnego opracowania. Rozważania o charakterze dogmatycznym są w niniejszej książce pro- wadzone tylko w niezbędnym zakresie. Jest to spowodowane trzema czyn- nikami. Po pierwsze, nie sposób zaprezentować w publikacji z pogranicza dwóch dziedzin, tj. ekonomii i prawa, wszystkich interesujących kwestii, które w innych okolicznościach wymagałyby przedstawienia, uwzględniając ograniczenia wynikające z rozmiaru książki. Po drugie, analiza ekonomicz- na danej instytucji prawnej nie wymaga bardzo szczegółowych rozważań o charakterze prawnodogmatycznym. Powinna być ona skoncentrowana tylko na tych elementach instytucji prawnej, które odgrywają istotną rolę z perspektywy ekonomicznej. I po trzecie, zbyt szczegółowa prezentacja problemów dogmatycznych mogłaby prowadzić do rozmycia głównego wątku książki oraz utrudnić osiągnięcie celów w niej przyjętych. Niniejsza publikacja koncentruje się na ekonomicznej analizie takich instytucji prawnych, warunkujących podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej,.jak.koncesje,.zezwolenia,.zgody,.licencje,.pozwolenia,.okre- ślanych w książce zbiorczą nazwą koncesji i zezwoleń, jednakże rozważania w niej prowadzone mogą być odnoszone w pewnym zakresie również do zbliżonych do koncesji i zezwoleń instrumentów prawnych. Analogia taka będzie dopuszczalna wówczas, gdy ekonomiczna natura oraz ekonomiczne skutki danego rozwiązania prawnego będą podobne do tych właściwych dla koncesji i zezwoleń. Mowa tutaj w szczególności o takich cechach rozwiąza- 13 Przedmowa nia prawnego, jak uzależnienie możliwości legalnego podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej od dokonania przed organem lub instytucją okre- ślonych prawem czynności (np. obowiązek uzyskania określonych kwalifikacji potwierdzanych przez organ lub instytucję, obowiązek komisyjnego zdania egzaminu przed organem lub instytucją) oraz objęcie przedsiębiorcy nad- zorem tego organu lub instytucji, wyposażonych we władcze kompetencje wobec niego (np. prawo kontroli sposobu wykonywania działalności gospo- darczej, prawo wystosowania wiążących zaleceń co do sposobu wykonywania działalności lub nałożenia sankcji w przypadku stwierdzenia naruszenia norm określających sposób wykonywania tej działalności). Przykładem regulacji zbliżonych pod względem ekonomicznym do koncesji i zezwoleń mogą być chociażby przepisy odnoszące się do wykonywania niektórych wolnych zawodów. 14 Podziękowania Niniejsza książka stanowi zmienioną wersję rozprawy doktorskiej przygotowanej w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Uniwersyte- tu Jagiellońskiego, obronionej 1 lipca 2013 r. Powstanie pracy doktorskiej i niniejszej książki było możliwe dzięki pomocy oraz życzliwości wielu osób, którym chciałbym podziękować. Słowa podziękowania kieruję w pierwszej kolejności w stronę mojego promotora Pana prof. dr. hab. Bartosza Broż- ka,.za.sprawowanie.opieki.promotorskiej,.nieocenione.wsparcie.naukowe. oraz okazane zaufanie. Bez ogromnej przychylności oraz pomocy Profesora Brożka zarówno dysertacja, jak i niniejsza publikacja nigdy by nie powstały. Dziękuję również recenzentom rozprawy doktorskiej Pani prof. dr hab. Annie Walaszek-Pyzioł oraz Panu prof. dr. hab. Tomaszowi Staweckiemu. Ich uwagi, wyrażone w recenzjach oraz podczas obrony pracy, pozwoliły na znaczne wzbogacenie pierwotnej treści doktoratu, co znalazło odzwierciedle- nie w niniejszej książce. Pragnę również wyrazić ogromną wdzięczność Panu prof. dr. hab. Jerzemu Stelmachowi oraz Panu prof. dr. hab. Wojciechowi Załuskiemu za inspiracje do dociekań naukowych oraz liczne i niezwykle owocne dyskusje w trakcie całych studiów doktoranckich. W końcu chciał- bym podziękować wszystkim, którzy udzielili mi wsparcia w czasie przy- gotowywania rozprawy, w szczególności mec. Annie Kabzie, dr. Jakubowi Milczarkowi.oraz.Dawidowi.Kabzie. Kwiecień, 2014 r. Jakub Kabza 1 16 Część I Przedmiot, metoda, założenia Część I niniejszej książki ma charakter wprowadzający. Jej celem jest przedstawienie podstawowych pojęć oraz założeń, które będą przydatne w dalszej analizie ekonomicznej. Przedmiotem rozdziału pierwszego są za- gadnienia dogmatyczne związane z instytucjami koncesji i zezwoleń. Roz- dział drugi omawia ruch Law Economics. Rozdział trzeci zawiera pierwsze, ogólne.uwagi.z.pogranicza.Law Economics.oraz.publicznego.prawa.gospo- darczego. Natomiast rozdział czwarty skupia się na problematyce kryteriów efektywności ekonomicznej. 17 18 Rozdział 1 Charakterystyka koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej Rozdział pierwszy podzielony został na cztery podrozdziały. Podrozdział pierwszy (punkt 1.1) zawiera krótkie przedstawienie gałęzi prawa określa- nej mianem publicznego prawa gospodarczego. W podrozdziale drugim (punkt 1.2) zaprezentowano pojęcie reglamentacji działalności gospodarczej, a także wskazano właściwy wycinek reglamentacji gospodarczej, który podle- ga dalszej ocenie ekonomicznej. Podrozdział trzeci (punkt 1.3) poświęcony jest charakterystyce koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej, natomiast podrozdział czwarty (punkt 1.4) – charakterystyce zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Podrozdział piąty (punkt 1.5) poru- sza problem różnic jurydycznych pomiędzy koncesjami i zezwoleniami. 1.1. Publiczne prawo gospodarcze Zanim skupimy się na przedmiocie analizy ekonomicznej, a więc na instytucji koncesji i zezwoleń, warto scharakteryzować gałąź prawa, z której się one wywodzą1. Taka charakterystyka wydaje się nieodzowna dla póź- niejszego opisu systemu koncesji i zezwoleń, a zwłaszcza oceny możliwości wykorzystania narzędzi oferowanych przez Law Economics.do.ich.analizy.. 1..Por..C..Kosikowski,.Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 193 i 198; C. Banasiński i in., Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne,. red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, Warszawa 2009, s. 179; K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2005, s. 209 i 213. 19 CZęść I. Przedmiot, metoda, założenia Należy jednak zaznaczyć, że przedstawione poniżej rozważania nie będą się koncentrowały na próbie precyzyjnego wyodrębnienia norm publicznego prawa gospodarczego spośród innych norm prawnych czy też na próbie zdefiniowania tej gałęzi prawa. Jest to spowodowane nie tylko charakterem niniejszej publikacji, ale również trudnościami towarzyszącymi wspomnia- nemu zabiegowi oraz wątpliwościami, czy w ogóle jest możliwe wskazanie odpowiednich i uniwersalnych kryteriów pozwalających na ścisłe rozróżnienie publicznego prawa gospodarczego od innych gałęzi prawa (np. od prawa cywilnego). Wśród autorów podręczników nie ma zgody co do tego, jaki katalog norm mieści w sobie dział prawa określany mianem publicznego prawa gospodarczego (pomijając głosy sceptyczne co do sensowności wydzielania takiego działu prawa)2. Jest to spowodowane co najmniej kilkoma przyczy- nami. Po pierwsze, określenie zbioru norm publicznego prawa gospodar- czego może być dokonane różnymi metodami. Można wskazać chociażby metodę klasyfikacyjną polegającą na dokonaniu wielopoziomowego podziału logicznego.na.stosunkowo.szerokim.zbiorze.norm.(np..prawa.publicznego. lub prawa gospodarczego) czy metodę polegającą na zbudowaniu definicji klasycznej. Po drugie, zakres zbioru norm publicznego prawa gospodarczego może być wyznaczony przy użyciu różnych kryteriów (które uwypuklają różne jego cechy), począwszy od podmiotowych (koncentrujących się na podmiotach właściwych dla tej gałęzi prawa), poprzez przedmiotowe (zwracające uwagę na dziedziny regulowane za jego pomocą) i funkcjonalne (podkreślające cele realizowane przez te gałęzie), a skończywszy na kryteriach mieszanych (łączących kilka z wymienionych wcześniej kryteriów, np. kryteria podmio- towo-przedmiotowe lub przedmiotowo-funkcjonalne)3. Po trzecie, cele wyodrębnienia zespołu norm publicznego prawa go- spodarczego mogą być różne – są to zwykle cele naukowe, dydaktyczne lub legislacyjne. To właśnie one determinują zarówno metodę, jak i kryteria służące do dokonania odpowiedniego wyróżnienia. Rzadko kiedy cele te są jasno artykułowane przez poszczególnych autorów, co nie sprzyja porównaniu różnych definicji publicznego prawa gospodarczego i dodatkowo komplikuje próbę wypracowania jednolitego stanowiska w analizowanej materii. 2..Zob..C..Kosikowski,.Publiczne…,.s..42. 3..Zob. tamże, s. 44; K. Strzyczkowski, Prawo…,.s..36. 20 Rozdział 1. Charakterystyka koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej Powyższe uwagi wskazują, że zakres zbioru norm publicznego prawa gospodarczego jest determinowany przyjętym sposobem opisu lub, inaczej mówiąc, jego granice są kwestią pewnej konwencji przyjmowanej na kon- kretny użytek, a to z kolei owocuje ich płynnością4. Mając tego świadomość, można pokusić się o podanie definicji publicznego prawa gospodarczego, zastrzegając przy tym, iż nie rości sobie ona prawa do absolutności, a jedynie służy lepszemu zrozumieniu ekonomicznej natury koncesji i zezwoleń. Publiczne prawo gospodarcze może być definiowane jako zespół norm regulujących dopuszczalność władczej ingerencji państwa (rozumianego jako cały jego aparat) w sferę stosunków gospodarczych. Innymi słowy, publiczne prawo.gospodarcze.wyznacza.zasady.i.warunki.(rozumiane.bardzo.szeroko),. na jakich państwo może jednostronnie ingerować w sferę gospodarczą. Mimo tego, iż jest to prawo wyznaczające zakres dopuszczalnych zachowań państwa względem gospodarki, nie jest ono adresowane wyłącznie do państwa (jego organów). Duża część jego norm skierowana jest do przedsiębiorców, co jest konsekwencją zarezerwowania (zawłaszczenia) dla państwa pewnego wycinka sfery gospodarczej, w ramach której państwo może przyznawać pra- wa i nakładać obowiązki. Uszczegóławiając powyższą definicję, należałoby więc dodać, iż normy publicznego prawa gospodarczego nie tylko w sensie ścisłym wyznaczają zakres dopuszczalności władczej ingerencji państwa w sferę gospodarczą (aspekt delimitacyjny), ale również regulują sposoby (aspekt formalny) i przejawy (aspekt materialny) korzystania przez państwo z.zarezerwowanych.dla.niego.praw. Należy podkreślić, że publiczne prawo gospodarcze odgrywa istot- ną rolę zwłaszcza w systemie gospodarki rynkowej mieszanej, której funk- cjonowanie opiera się na działaniu mechanizmu rynkowego, a zadaniem państwa jest jedynie jego wspieranie (korygowanie). W takim systemie jednym z głównych celów prawa powinno być określenie zakresu, form i trybu władczego wpływania państwa na stosunki gospodarcze. Ma to zna- czenie.przede.wszystkim.dla.uczestników.procesu.gospodarowania,.wobec. których wspomniane normy pełnią funkcję ochronną, zapewniając im tym samym, iż państwo w swoich oddziaływaniach na gospodarkę nie przekroczy ustanowionych reguł. Ma to jednak również znaczenie dla samego państwa 4..Por..C..Kosikowski,.Publiczne…,.s..49. ..Zaprezentowane.rozumienie.publicznego.prawa.gospodarczego.jest.analogiczne.do. zaproponowanego.przez.C..Kosikowskiego,.Publiczne..., s. 44–46. 21 CZęść I. Przedmiot, metoda, założenia (reprezentowanego przez jego organy i instytucje), dając mu legitymację do ingerowania w sferę wolności jednostek. 1.2. Reglamentacja gospodarcza Reglamentację gospodarczą można definiować na wiele sposobów. Dla przykładu można ją postrzegać jako restrykcyjną interwencję publiczną, po- legającą na zapewnieniu zgodności z interesem publicznym funkcjonowania gospodarki.rynkowej.przede.wszystkim.przez.ograniczenie.swobody.i.podej- mowania działalności gospodarczej6. Inna definicja mówi, iż reglamentacja oznacza podporządkowanie określonego rodzaju działalności gospodarczej szczególnym wymogom związanym z jej podjęciem i prowadzeniem7. Jest ona również definiowana jako działalność państwa w obszarze gospodarki, której istotą jest ograniczenie swobody zachowań przedsiębiorców8..Z.tych.oraz. innych definicji pojęcia reglamentacji gospodarczej można wyciągnąć na- stępujące wnioski. Po pierwsze, reglamentacja jest formą interwencjonizmu państwowego9. Interwencjonizm polega na oddziaływaniu przez państwo na.przebieg.procesów.gospodarczych10. W jego efekcie następuje korekta funkcjonowania rynku lub uzupełnienie działania mechanizmu rynkowego. Po drugie, interwencja państwa na rynku odbywa się za pomocą specjalnych środków prawnych, jakimi są ograniczenia podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Ich sens wyraża się we wprowadzeniu formalnych wymogów dopuszczających dany podmiot do wykonywania określonego rodzaju działalności gospodarczej11..Typowymi.instrumentami.reglamentacji. są koncesje i zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Po trze- cie, ingerencja w wolność gospodarczą jest podejmowana, aby zrealizować 6..K..Strzyczkowski,.Prawo…,.s..167. 7..C. Banasiński i in., Prawo…, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, s. 177. 8..C..Kosikowski,.Publiczne…,.s..186. 9..Mianem interwencjonizmu państwowego określa się również teorię ekonomiczną postulującą ingerowanie państwa w gospodarkę. Zob. C. Banasiński i in., Prawo…,.red.. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, s. 27–29. 10..Por. M. Bednarski i in., Ekonomia dla prawników i nie tylko, red. M. Bednarski, J. Wilkin, Warszawa 2008, s. 101. 11..Por. C. Banasiński i in., Prawo…, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, s..178. 22 Rozdział 1. Charakterystyka koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej określone cele lub gdy rynek nie pozwala na ich osiągnięcie. Interwencja publiczna orientuje więc gospodarkę rynkową na realizację celów niemożli- wych do osiągnięcia wyłącznie przy wykorzystaniu motywacji, wynikających z.mechanizmów.rynkowych12. Głównym celem interwencji w naszym syste- mie prawnym jest ochrona interesu publicznego, który może być zagrożony wykonywaniem konkretnej działalności gospodarczej13. Pod pojęciem in- teresu publicznego kryją się takie dobra, jak interesy zewnętrzne państwa, prawidłowe funkcjonowanie rynku, wyczerpywalne zasoby naturalne, interesy konsumentów, interesy gospodarcze państwa czy też wolna konkurencja14.. Katalog dóbr podlegających ochronie w drodze reglamentacji nie jest stały i odpowiada aktualnym wymogom polityki państwa oraz aksjologii uznawanej przez społeczeństwo1. Reglamentacja może zostać podzielona na warunkującą: 1) dopusz- czalność wykonywania działalności gospodarczej oraz 2) sposób wykony- wania działalności gospodarczej. Ta pierwsza przejawia się w uprzedniej i obligatoryjnej kontroli przez właściwy organ (lub samokontroli przedsię- biorcy w ramach działalności regulowanej) spełniania przez przedsiębiorcę ustawowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Druga po- lega na weryfikowaniu przez organ administracji (właściwy do wydawania aktu dopuszczającego do wykonywania działalności lub prowadzący rejestr działalności regulowanej), czy przedsiębiorca wykonuje podjętą działalność gospodarczą w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa. W niniejszej publikacji skupiono się na obu rodzajach reglamentacji, gdyż zarówno regla- mentacja prewencyjna, jak i represyjna mają znaczenie ekonomiczne (obie determinują sytuację motywacyjną adresata prawa). W zakresie podejmowania działalności gospodarczej można wyróżnić trzy instrumenty reglamentacji, tj.: 1) obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, 2) obowiązek uzyskania zezwolenia (pozwolenia, licencji, zgody itp.) na prowadzenie działalności gospodarczej oraz 3) obowią- zek uzyskania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej. Kolejność wymienionych instrumentów reglamentacji wskazuje na rosnący poziom s..178. 12..K..Strzyczkowski,.Prawo…,.s..167. 13..Por. C. Banasiński i in., Prawo…, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, 14..C..Kosikowski,.Publiczne…,.s..187. 1..Por. tamże, s. 187–188. 23 CZęść I. Przedmiot, metoda, założenia ingerencji państwa w działalność gospodarczą nimi objętą16..Przedmiotem. niniejszej książki uczyniono te instrumenty reglamentacji, których efektem jest akt zgody władzy publicznej na podjęcie działalności gospodarczej, a więc obowiązek uzyskania zezwolenia oraz koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej. Poza zakresem podstawowej analizy pozostanie działalność regulowana, w której stwierdzenie spełnienia szczególnych wymogów podję- cia i prowadzenia działalności gospodarczej następuje na podstawie oświad- czenia samego zainteresowanego. Działalność regulowana będzie jednak przedmiotem rozważań w części III, przy okazji omawiania alternatywnych metod.regulacji. 1.3. Charakterystyka koncesji Koncesja jest najsilniejszym instrumentem reglamentacji działalno- ści gospodarczej17. W związku z tym możliwość skorzystania z niej jest obwarowana.restrykcyjnymi.wymogami..Zgodnie.z.art..46.ust..3.u.s.d.g. wprowadzenie koncesji w określonej dziedzinie działalności gospodarczej jest dopuszczalne po spełnieniu trzech warunków. Po pierwsze, dany rodzaj działalności gospodarczej musi mieć szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny. Po drugie, dana działalność nie może być wykonywana jako wolna lub po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia. I po trzecie, wymaga to zmiany ustawy o swobodzie działalności gospo- darczej. Historycznie koncesja związana jest z monopolem państwa. Odno- siła się ona do tych sfer gospodarki, które były zastrzeżone do wyłącznej właściwości państwa. Ich wprowadzenie wiązało się z procesem prywaty- zacji niektórych funkcji państwa18. W jego wyniku podmioty prywatne były dopuszczane do wykonywania zadań publicznych, w zamian za co czerpały pewne korzyści finansowe. Dzięki tej instytucji państwo mogło zapewnić 16..C. Banasiński i in., Prawo…, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, s. 180. 17..Por..S..Koroluk.i.in.,.Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz,.red.. A. Powałowski, Warszawa 2007, komentarz do art. 46. 18..Por. C. Banasiński i in., Prawo…, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, s..186. 24 Rozdział 1. Charakterystyka koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej m.in. większą efektywność realizowania jego zadań lub uzyskać korzyści finansowe o charakterze publicznym lub prywatnym, nie tracąc przy tym kontroli nad sferą działalności gospodarczej objętą jego monopolem. Klasyczny model koncesji pochodzi z tradycji francuskiej19. W jego ramach państwo odstępowało od monopolu na rzecz podmiotów niepań- stwowych, przekazując im do wykonania zadania publiczne o charakterze gospodarczym. Wraz z koncesją przekazywane były określone uprawnienia organu państwowego, takie jak prawo wywłaszczenia, sprawowanie poli- cji.administracyjnej.czy.prowadzenie.egzekucji.administracyjnej20..Kon- cesja udzielana była na podstawie długoterminowej umowy zawieranej między organem a podmiotem niepaństwowym lub na podstawie umowy połączonej z wydaniem decyzji administracyjnej21. W wyniku zawarcia umowy koncesjonariusz przejmował obowiązek osobistego zapewnienia funkcjonowania służby publicznej i ryzyko z tym związane. Wynagrodze- niem koncesjonariusza były opłaty pobierane od użytkowników, zgodnie z określoną taryfą. Inny typ koncesji wykształcił się na gruncie nauki austro-niemieckiej. Podobnie jak w prawie francuskim udzielenie koncesji wiązało się ze zgodą na podjęcie działalności gospodarczej w sferze objętej monopolem państwa. W przeciwieństwie jednak do modelu francuskiego nie następowało tutaj przekazanie kompetencji do wykonywania władztwa administracyjnego. Koncesja była kwalifikowanym pozwoleniem przemysłowym o charakterze policyjnym, wydawanym w formie decyzji administracyjnej i ustalającym określone prawa podmiotowe do wykonywania działalności gospodarczej22.. Za wydanie koncesji była pobierana opłata. Współcześnie instytucja koncesji w Polsce, choć wywodzi się z okre- ślonej tradycji historycznej, opiera się na zupełnie innej konstrukcji prawnej. Nie można już o koncesji powiedzieć, iż stanowi ona przywilej przyznany w sferze zastrzeżonej dla państwa. Takie założenie jest nie do utrzymania w świetle obowiązywania zasady wolności gospodarczej wyrażonej w art. 20 Konstytucji23, a jego podtrzymywanie wiązałoby się z koniecznością wyłą- 19..Por. tamże. 20..C..Kosikowski,.Publiczne…,.s..194. 21..Tamże. 22..Tamże, s. 195. 23..Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.dnia.2.kwietnia.1997.r..(Dz..U..Nr.78,. poz. 483 z późn. zm.). 2 CZęść I. Przedmiot, metoda, założenia czenia niektórych rodzajów działalności spod zasady wolności gospodar- czej i tym samym odmówienia przedsiębiorcom wykonującym działalność koncesjonowaną ochrony z niej wynikającej24. Formalnie rzecz ujmując, o obszarze zastrzeżonym dla państwa w wyniku koncesjonowania nie- których sfer gospodarki można by powiedzieć, iż jest objęty monopolem państwa2. Jednakże jest to monopol swoisty, bo powstały jako wyłom od zasady wolności gospodarczej, a nie jako wynik ustawowego zastrzeże- nia pewnych obszarów gospodarki do wyłącznej kompetencji państwa. W związku z tym używanie pojęcia „monopol” w odniesieniu do rodzajów działalności gospodarczej objętych koncesjonowaniem nie jest błędem, ale nie jest również do końca prawidłowe, zwłaszcza w świetle określonych asocjacji.historycznych. Istota koncesji przejawia się w wyrażeniu przez właściwy organ ad- ministracji w formie aktu administracyjnego publicznej zgody na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w określonej dziedzinie, w zakresie i na warunkach określonych w koncesji i w odrębnych przepisach praw- nych26. Koncesja wydawana jest w sferze ograniczeń wolności gospodarczej i wiąże się z uchyleniem generalnego zakazu wykonywania działalności go- spodarczej..Z.koncesji.wynika.osobiste.uprawnienie.o.charakterze.admini- stracyjnym do podjęcia działalności gospodarczej27. Jak już było mówione, na koncesjonowanie należy patrzeć jak na kwalifikowaną postać reglamentacji gospodarczej. Objawia się to we wprowadzeniu specyficznych wymogów prowadzenia działalności gospodarczej, wyrażanych m.in. za pomocą pojęć niedookreślonych, oraz w przyznaniu organowi administracji uprawnienia do dokonania wstępnej oceny predyspozycji przedsiębiorcy do prawidłowego wykonywania działalności w przyszłości28. Podstawy prawne koncesjonowania działalności gospodarczej tworzą ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisy odrębnych ustaw i aktów wykonawczych, stanowiących wobec niej lex specialis (art..46.ust..2. u.s.d.g.)..Ponadto.na.mocy.art..63.u.s.d.g..w.sprawach.nieuregulowanych. 24..Zob. C. Banasiński i in., Prawo…, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, 2..Tak.np..C..Kosikowski,.Publiczne…,.s..196. 26..K..Strzyczkowski,.Prawo…,.s..261. 27..Zob. C. Banasiński i in., Prawo…, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, 28..Tamże. s..187. s..188. 26 Rozdział 1. Charakterystyka koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w ustawie stosuje się przepisy ustaw szczególnych. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawiera ramową regulację ograniczoną do zasad i trybu podejmowania i wykonywania koncesji. Ustawy odrębne regulują natomiast szczegółowe warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej. Katalog rodzajów działalności gospodarczej objętych obowiązkiem uzyskania koncesji zawiera art. 46 ust. 1 u.s.d.g. Należą do nich: 1) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz kopalin sta- łych objętych własnością górniczą, poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowania substan- cji, podziemne składowanie odpadów oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla; 2) wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 3) wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią; 4) przesyłanie dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania; )..ochrona.osób.i.mienia; 6) rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z wyłącze- niem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinfor- matycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w.sieciach.kablowych; 7)..przewozy.lotnicze; 8)..prowadzenie.kasyna.gry. Artykuł 47 ust. 1 u.s.d.g. ustanawia ogólną zasadę właściwości funkcjo- nalnej ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodar- czej wymagającej uzyskania koncesji29. Nie wyklucza to jednak właściwości innego.organu.administracji.publicznej..Zgodnie.z.ustawami.szczególnymi. organami koncesyjnymi są także marszałek województwa oraz starosta. Ponadto przepisy przewidują udział w procesie koncesjonowania na zasa- 29..Zgodnie z szerokim ujęciem prezentowanym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) do organów koncesyjnych zalicza się nie tylko ministrów, ale również kierowników urzędów centralnych (np. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego). 27 CZęść I. Przedmiot, metoda, założenia dzie współdziałania również innych organów administracji publicznej oraz organów samorządu zawodowego lub gospodarczego30. Postępowanie o udzielenie lub zmianę koncesji wszczynane jest na wniosek. Istotną cechą regulacji procedury koncesyjnej jest upoważnienie organu koncesyjnego do określenia szczególnych warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją31. Jest to daleko idąca kompeten- cja organu, gdyż na jej podstawie może on wskazać, jakie wymogi, ponad te wskazane w ustawach, w jego ocenie gwarantują należyte zabezpieczenie prawnie chronionych dóbr i wartości. Szczegółowa informacja o warunkach, o których mowa powyżej, jest przekazywana zainteresowanemu niezwłocznie po wszczęciu postępowania (art. 48 ust. 2 u.s.d.g.). Niespełnienie szczegól- nych warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych przez organ stanowi fakultatywną przesłankę odmowy udzielenia koncesji lub jej ograniczenia.w.stosunku.do.wniosku. Szczególna.procedura.przewidziana.jest.w.przypadku,.gdy.organ.kon- cesyjny przewiduje udzielenie ograniczonej liczby koncesji, a liczba przedsię- biorców, spełniających warunki do udzielenia koncesji i dających rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją, jest większa niż liczba koncesji przewidzianych do udzielenia. Wówczas organ koncesyjny zarządza przetarg, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji (art. 52 ust. 1 u.s.d.g.). Dokonując wyboru ofert, organ kieruje się wysokością za- deklarowanych opłat za udzielenie koncesji. W przypadku gdy kilku przed- siębiorców zadeklarowało opłatę w takiej samej wysokości, organ koncesyj- ny wzywa tych przedsiębiorców do ponownego zadeklarowania wysokości opłaty i wybiera ofertę przedsiębiorcy, który zadeklarował wyższą opłatę (art..4.ust..2.u.s.d.g.). W zakresie treści potencjalnych rozstrzygnięć – poza decyzją o udzie- leniu koncesji – organ może odmówić udzielenia koncesji lub jej zmiany, a także ograniczyć jej zakres w stosunku do wniosku (art. 56 ust. 1 u.s.d.g.). Przy decyzjach odmownych oraz ograniczających zakres koncesji organ ma obowiązek zbadania, czy zachodzą przesłanki wymienione w art. 56 ust. 1 u.s.d.g., do których należą: 1) niespełnianie przez przedsiębiorcę warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją określo- nych w ustawie lub warunków podanych do wiadomości przedsiębiorcom 30..Por..K..Strzyczkowski,.Prawo…,.s..263. 31..Tamże, s. 264. 28 Rozdział 1. Charakterystyka koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w trybie art. 48 ust. 2 lub art. 51 ust. 1 u.s.d.g., 2) zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub obywateli, 3) udzielenie koncesji innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom w wyniku przeprowadzonego przetargu oraz 4) przypadki określone w odrębnych przepisach. Warto zwrócić uwagę na przesłanki pierwszą i drugą, które dają organowi szerokie kompetencje w zakresie oceny przedsiębiorcy. Przy przesłance pierwszej organ najpierw sam określa szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej (o czym była już mowa), a następnie dokonuje weryfikacji, czy dany podmiot je spełnia. Dodatkowo zgodnie z art. 50 pkt 2 u.s.d.g. przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji lub jej zmiany organ może dokonać sprawdzenia, czy przedsiębiorca daje rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją. Uznanie, że przedsiębiorca nie daje takiej rękojmi, jest równoznaczne ze stwierdzeniem, iż nie spełnia on jednego z ustawowych warunków wykonywania działalności gospodarczej, co może stanowić podstawę odmowy udzielenia koncesji32. Kolejne pojęcie nieostre, poszerzające możliwości organu w zakresie oceny stanu faktycznego, zawiera przesłanka druga odwołująca się do zagrożenia obronności lub bezpieczeń- stwa państwa lub obywateli. Przesłanka ta jest konsekwencją założenia, iż wymienione wartości leżą u źródeł objęcia określonej dziedziny gospodarki reglamentacją w formie koncesji33. Podjęcie decyzji w zakresie jej spełnia- nia opiera się na prognozie organu (podejmując decyzję, organ powinien uwzględnić dyrektywy wynikające z zasady proporcjonalności)34. Posługiwanie się przez ustawodawcę licznymi pojęciami niedookreślonymi oraz wprowadzenie wielu wymogów warunkujących udzielenie koncesji stwarza po stronie przedsiębiorcy stan niepewności co do uzyskania koncesji. Aby nie- pewność tę ograniczyć i w efekcie uchronić interesy ekonomiczne przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami nieudzielenia koncesji (które to skutki mogą być dotkliwe zwłaszcza wówczas, gdy przedsiębiorca dokonał poważnych nakładów w związku z ubieganiem się o koncesję), ustawodawca wprowadził do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej instytucję promesy. Promesa stanowi rodzaj przyrzeczenia publicznego, które wiąże organ przez okres ważności (co najmniej 6 miesięcy) i stanowi prawo podmiotowe po stronie adresata3.. 32..C. Banasiński i in., Prawo…, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, s. 192. 33..Tamże, s. 191. 34..Por..K..Strzyczkowski,.Prawo…,.s..267. 3..C. Banasiński i in., Prawo…, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, s. 193. 29 CZęść I. Przedmiot, metoda, założenia W promesie uzależnia się udzielenie koncesji od spełnienia warunków wyko- nywania działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji (art. 60 ust. 1 u.s.d.g.). Organ nie można odmówić udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie w okresie jej obowiązywania, jeżeli nie uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy, wnio- skodawca spełnił wszystkie warunki określone w promesie oraz nie wystąpiły okoliczności, o których mowa w przesłankach pierwszej i drugiej art. 56 ust. 1 u.s.d.g. (art. 60 ust. 4 u.s.d.g.). Instytucja promesy łagodzi skutki luzu w ocenie stanu faktycznego, który przysługuje organowi36. Należy zauważyć, że instytucja ta.doznaje.pewnego.ograniczenia,.a.mianowicie.nie.znajduje.ona.zastosowania. w.przypadkach,.gdy.organ.przewiduje.udzielenie.ograniczonej.liczby.koncesji. (art. 51 ust. 3 u.s.d.g.). Po upływie okresu ważności promesy nie wywołuje ona żadnych skutków prawnych. Kompetencje organu koncesyjnego nie ulegają wyczerpaniu po pod- jęciu decyzji w sprawie udzielenia koncesji. Na mocy przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przysługują mu dodatkowe kompe- tencje, z których może korzystać w trakcie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Należą do nich prawo kontroli oraz prawo cof- nięcia koncesji. W ramach uprawnienia kontrolnego organ koncesyjny może weryfikować działalność przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją, przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej oraz w zakresie obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli (art. 57 ust. 1 u.s.d.g.). W razie stwierdzenia uchybień może on wezwać przedsiębiorcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie (art. 57 ust. 3 u.s.d.g.). Cofnięcie koncesji zgodnie z art. 58 u.s.d.g. może mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny. Organ cofa koncesję obligatoryjnie, gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją albo przedsiębiorca nie podjął w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją, mimo wezwania organu koncesyjnego, lub trwale zaprzestał wykonywania działalności go- spodarczej objętej koncesją. Ponadto organ koncesyjny cofa koncesję albo zmienia jej zakres, w przypadku gdy przedsiębiorca rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej dzia- łalności gospodarczej, określone przepisami prawa, albo w wyznaczonym 36..Tamże. 30
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Koncesje i zezwolenia. Analiza ekonomiczna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: