Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00027 004268 21714622 na godz. na dobę w sumie
Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych - ebook/pdf
Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 68
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2603-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Konsekwencje zmiany dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę są ogromne, gdyż kwota ta to podstawa naliczania wielu
innych świadczeń pracowniczych wpływających na wysokość wypłat stanowiących rekompensatę za pracę tych osób. Oto kilka z nich:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Andrzej Wilczyński specjalista w zakresie wynagrodzeń Redaktor naczelna grupy czasopism: Małgorzata Jankowska Wydawca: Marlena Prószyńska Redaktor prowadząca: Renata Kajewska ISBN 978-83-269-2799-7 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2013 Skład i łamanie: Triograf Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich za stosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. 1BW01 SpiS treści rozdział 1. Wzrost świadczeń pracowniczych ............................................................ 5 Obciążenia składkowe i chorobowe ................................................................................... 6 Składki ZUS za niektórych pracowników .......................................................................... 7 Refundacje z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych .................................................. 11 Składki na Fundusz Pracy .................................................................................................. 11 Zbieg tytułów do ubezpieczeń ........................................................................................... 13 Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych ............................................... 14 rozdział 2. pytania i odpowiedzi ................................................................................. 16 Urlop bezpłatny nie zwiększa poziomu wynagrodzenia minimalnego ..................................................................................................................... 16 W stażu pracowniczym uwzględnia się urlopy rodzicielskie ........................................ 17 Umowa zlecenia może podwyższyć pensję pracowniczą ............................................... 18 Należność za godziny nadliczbowe nie podwyższa pensji zasadniczej ........................ 20 Nie każdy składnik uwzględnia się w pensji minimalnej ............................................... 21 Dodatek stażowy i za pracę w nocy wchodzą do wynagrodzenia minimalnego .................................................................................... 23 Trzynastki nie podwyższają pensji .................................................................................... 24 O pensji niepełnoetatowca zdecyduje liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu .......................................................................... 24 Poziom wynagrodzenia niepełnoetatowca ustala się oddzielnie dla każdego miesiąca ........................................................................................................ 26 Dodatek wyrównawczy wypłaca się za każdą godzinę pracy ....................................... 27 Do choroby pracownika nie trzeba dopłacać .................................................................. 29 Urlop bezpłatny pracownika nic nie kosztuje pracodawcy ........................................... 30 Przy ustalaniu stawki wynagrodzenia minimalnego nie liczy się daty wypłaty .......... 30 Nowy rok nie musi skutkować nową umową .................................................................. 31 Wynagrodzenie minimalne ma wpływ na dodatek za pracę nocną ............................. 32 (cid:51)osną odprawy przy zwolnieniach grupowych ............................................................... 34 Obciążenia składkowe za pracowników wzrosną o kilkanaście złotych ...................... 35 Przedsiębiorcy opłacający składki ulgowe też zapłacą więcej ........................................ 37 Od obcych zleceniobiorców warto żądać oświadczeń o zarobkach ............................. 39 O obowiązku naliczania składek na Fundusz Pracy nie decyduje data wypłaty ............................................................................................... 40 Należy podwyższyć minimalną podstawę wymiaru świadczenia chorobowego ....... 41 Od 1 stycznia wzrośnie minimalna podstawa składek za osoby na wychowawczym ........................................................................................... 43 rozdział 3. Wskaźniki i stawki ...................................................................................... 44 3 WSTĘP W 2014 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1.680 zł brutto. Ozna- cza to, że pracownikowi, któremu przysługują podstawowe koszty uzy- skania przychodu i kwota zmniejszająca podatek, zatrudnionemu na cały etat, trzeba wypłacać na rękę 1.237,20 zł, czyli o nieco ponad 55 zł więcej niż w 2013 roku. Minimalne wynagrodzenie za pracę to wynagrodzenie stanowiące dol- ną granicę kwoty, jaką otrzymuje pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (oprócz pracownika w pierwszym roku pracy) za wykonywaną przez miesiąc pracę. Płaca minimalna to nie tylko wy- nagrodzenie zasadnicze. Zalicza się do niej także inne składniki wyna- grodzenia, z wyłączeniem: ▶ ▶ nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pra- cy oraz podstawa wymiaru minimalnego zasiłku chorobowego, ▶ wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Konsekwencje zmiany dotyczącej wysokości minimalnego wynagro- dzenia za pracę są ogromne, gdyż kwota ta to podstawa naliczania wie- lu innych świadczeń pracowniczych wpływających na wysokość wy- płat stanowiących rekompensatę za pracę tych osób. Oto kilka z nich: ▶ wysokość składek ZUS, ▶ ▶ minimalna płaca w pierwszym roku pracy, ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ dodatki za pracę w porze nocnej, kwota wolna od potrąceń, kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych, kwota świadczenia za czas gotowości do pracy lub przestoju, kwota odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę w związku z lobbingiem, kwota odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowa- nia w zatrudnieniu. 4 rozdział 1. Wzrost świadczeń pracowniczych Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę uzależniona jest od tego, czy dany pracownik dopiero zaczyna swoją karierę zawodową, podejmując pierwszą w życiu pracę, czy też jest to osoba mająca już określony staż zawodowy. Pracownik w okresie pierwszego roku pracy nie może otrzymać po- borów niższych od kwoty odpowiadającej 80 aktualnego wynagro- dzenia minimalnego. Do stażu pozwalającego na przyznanie pracow- nikowi wynagrodzenia w tej wysokości wlicza się wszystkie okresy, za które opłacana była składka na ubezpieczenia społeczne lub zaopa- trzenie emerytalne – poza okresami zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Natomiast pensja osób, które legitymują się stażem powyżej 12 mie- sięcy – z uwzględnieniem okresów opłacania składek – nie może być niższa od pełnej kwoty wynagrodzenia minimalnego. Poza tym mini- malne wynagrodzenie za pracę ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Oznacza to, że w pierwszym roku pracy będą to kwoty: ▶ ▶ ▶ ▶ W kolejnym roku pracy podwładny otrzyma (brutto): ▶ ▶ ▶ ▶ cały etat – 1.344 zł (brutto), 1/2 etatu – 672 zł, 1/4 etatu – 336 zł, 1/3 etatu – 448 zł. cały etat – 1.680 zł, 1/2 etatu – 840 zł, 1/4 etatu – 420 zł, 1/3 etatu – 560 zł. Aneksowanie umów Pracodawcy, którzy w umowach o pracę określili wysokość zarobków w 2013 roku na poziomie 1.600 zł, muszą z 1 stycznia zmienić treść ich umów. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym 5 KoNSeKWeNcje PodWyżKi miNimalNego WyNagrodzeNia za PracĘ W SKładKach i śWiadczeNiach PracoWNiczych miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być bowiem niższa od wysokości wynagrodzenia minimalnego. W celu uniknięcia problemów z coroczną zmianą treści umowy o pracę najlepiej jest zapisać w niej, że pracownik będzie otrzymywał minimalne wynagrodzenie za pracę, bez podawania kwoty. Do umowy należy również dołączyć załącznik z informacją o kwocie tego wynagrodzenia w danym roku. Przy takim rozwiązaniu wystarczy na początku roku wręczyć pracownikowi in- formację zawierającą kwotę minimalnego wynagrodzenia na dany rok z podstawą prawną, zgodnie z którą ta kwota została określona. Jednak nawet wtedy, gdy strony nie aneksują umowy, od 1 stycznia pracodaw- ca musi wypłacać minimalne wynagrodzenie z 2014 roku. Strony mogą określić wynagrodzenie bezpośrednio – ustalając w umo- wie o pracę jego składniki i ich wysokość – lub pośrednio – przez ode- słanie w umowie do konkretnych przepisów płacowych. Jeżeli przepisy o wynagradzaniu nie wyodrębniają poszczególnych składników pensji, lecz ustanawiają jednoskładnikowe wynagrodzenie, w umowie można określić tylko stawkę procentową lub inny wskaźnik stanowiący pod- stawę jego obliczania. Zgodnie bowiem z wyrokiem SN z 3 listopada 1976 r. (sygn. akt I PR 165/76) wynagrodzenie powinno być określone w sposób dokładny i niepozostawiający wątpliwości co do umówio- nych przez strony zasad jego zapłaty. Obciążenia składkowe i chorobowe Podwyżka składek ZUS i świadczeń chorobowych jest spowodowana wzrostem wynagrodzenia minimalnego o 80 zł (z 1.600 do 1.680 zł). Ro- sną nie tylko obciążenia składkowe za niektóre grupy ubezpieczonych, ale także minimalne świadczenia chorobowe przysługujące pracowni- kom. Pracodawca musi także sprawdzić, czy za daną osobę należy od- prowadzać składkę na Fundusz Pracy. Wysokość wynagrodzenia mini- malnego wpływa również na obowiązek ubezpieczeń społecznych przy niektórych zbiegach tytułów. Płatnicy składek, a także płatnicy świad- czeń chorobowych muszą przeliczyć wynagrodzenia pracowników. Od 1 stycznia 2014 r. wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę rosną: ▶ składki płacone za pracowników, których wynagrodzenie odpo- wiada minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, 6 KoNSeKWeNcje PodWyżKi miNimalNego WyNagrodzeNia za PracĘ W SKładKach i śWiadczeNiach PracoWNiczych ▶ ▶ ▶ ▶ obciążenia składkowe przedsiębiorców, którzy naliczają składki od podstawy odpowiadającej 30 wynagrodzenia minimalnego, składki u ubezpieczonych, u których podstawa wymiaru składek powiązana jest z wysokością wynagrodzenia minimalnego, np. podlegających ubezpieczeniom emerytalno-rentowym dobro- wolnie, refundacje przysługujące pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne, podstawa wymiaru obowiązkowych składek emerytalno-rento- wych, od której zależy to, czy pracodawca ma obowiązek odpro- wadzania składek na FP, ▶ minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych. Składki ZUS za niektórych pracowników Podstawę wymiaru składek w przypadku pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany z tytułu pozostawania w stosunku pracy. Dla wielu pracowni- ków przychód ten odpowiada kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana wynagrodzenia minimalnego oznacza zmianę podstaw wymiaru składek, a tym samym składek u pracowników otrzymujących takie właśnie wynagrodzenie. To z kolei nakłada na pracodawców ko- nieczność przeprowadzenia stosownych przeliczeń (przykład 1). PrzyKład 1. Wysokość składek W grudniu i W styczniu składki pracodawcy za grudzień 2013 roku Z umowy o pracę wynika, że pracownik otrzymuje tylko wynagrodzenie  zasadnicze,  którego  wysokość  odpowiada  minimalnemu  wynagrodzeniu  za pracę. Staż zawodowy tej osoby wynosi 3 lata. Składki na ubezpiecze- nia społeczne finansowane ze środków pracodawcy, należne za grudzień  2013 roku wyniosą więc: •   na ubezpieczenie emerytalne – 156,16 zł (1.600 zł × 9,76 ), •   na ubezpieczenia rentowe – 104 zł (1.600 zł × 6,5 ), •   na ubezpieczenie wypadkowe (przy założeniu, że tego płatnika obowią- zuje stopa wynosząca 2,53 ) – 40,48 zł (1.600 zł × 2,53 ), •   na Fundusz Pracy – 39,20 zł (1.600 zł × 2,45 ), 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: