Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00126 010016 23472745 na godz. na dobę w sumie
Konsorcjum. Praktyczne wskazówki dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - ebook/pdf
Konsorcjum. Praktyczne wskazówki dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3065-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Konsorcjum jest to związek kilku przedsiębiorstw, który powstaje w celu dokonania wspólnego przedsięwzięcia czy osiągnięcia jakiegoś celu gospodarczego. Mogą je utworzyć:
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
• osoby prawne,
• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Celem utworzenia konsorcjum jest nie tylko uczestniczenie w postępowaniu o zamówienie publiczne, tj. przygotowanie i złożenie oferty. Istotą konsorcjum jest wspólne wykonywanie określonego zamówienia.

Posiadając naszą publikację, dowiesz się:
• kto może zostać pełnomocnikiem konsorcjum;
• co powinno zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum;
• kim jest lider konsorcjum, jakie są jego prawa i obowiązki;
• jak poprawnie zawrzeć umowę konsorcjum;
• jak konsorcjum odpowiada za realizację zamówienia;
• czy każdy z konsorcjantów może ubiegać się o referencje;

W publikacji nie zabraknie również orzecznictwa, które rozstrzyga niejasności związane w udziałem wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w przetargach publicznych oraz wzorów dokumentów niezbędnych przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie.

W publikacji znajdziesz także:


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B b i l i o t e c z k a z a m ó w e ń p u b i l i c z n y c h : K o n s o r c j u m b i b l i o t e c z k a z a m ó w i e ń p u b l i c z n y c h Andrzela Gawrońska-Baran Klaudyna Saja-Żwirkowska Michał Koralewski KONSORCJUM PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE uczestnicy przetargów publicznych 51,45 zł brutto UOX 23 UOX23 okladka.indd 1 14-04-04 14:10 Andrzela Gawrońska-Baran Klaudyna Saja-Żwirkowska Michał Koralewski KONSORCJUM PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE UOX23.indd 1 14-04-04 14:18 Autorzy: Andrzela Gawrońska-Baran – była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej (str. 28–56, 64–68) Klaudyna Saja-Żwirkowska – prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych, aplikantka radcowska, redaktor prowadząca publikacji „Spory przetargowe” i „Vademecum zamówień publicznych (str. 57–63) Michał Koralewski – radca prawny (str. 7–27) Redaktor naczelny grupy czasopism: Urszula Wróblewska Redaktor prowadzący: Klaudyna Saja-Żwirkowska Wydawca: Katarzyna Czech Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk ISBN: 978-83-269-3065-2 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: zamowieniapubliczne@wip.pl Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: Miller Publikacja chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadcze- nia autorów. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi- cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów pro- mocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. UOX23.indd 2 14-04-04 14:18 Spis treści Wstęp ........................................................................................................5 Konsorcjum – formalności, sposób działania i odpowiedzialność ......7 Istota i przeznaczenie konsorcjum .......................................................8 Rodzaje konsorcjów są uzależnione od celu ich powołania ................9 Podobieństwo do spółki cywilnej .......................................................10 Odpowiedzialność konsorcjantów za realizację umowy .................... 11 Umowa między uczestnikami .............................................................13 Postanowienie ogólne .....................................................................13 Postanowienia zależą od modelu konsorcjum ....................................14 Odpowiedzialność solidarna za przedsięwzięcia ...............................16 Klauzule gwarancyjne ....................................................................17 Odejście z konsorcjum ...................................................................18 Kara umowna .................................................................................18 Prawa i obowiązki konsorcjantów ......................................................20 Lider konsorcjum ...........................................................................20 Reprezentowanie konsorcjum ............................................................22 Reprezentacja łączna ......................................................................22 Pełnomocnictwo ułatwia działanie konsorcjum .............................23 Reprezentacja samodzielna ................................................................23 Solidarność wierzycieli ..................................................................24 Czynność nagła ..............................................................................24 Czynności zarządzania ...................................................................25 Dłużnicy .........................................................................................26 Konsorcjum w zamówieniach publicznych – prawa, obowiązki i spełnienie warunków ..........................................................................28 Pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ....................................................................28 Dokument pełnomocnictwa ...........................................................29 Uprawnienia reprezentanta .............................................................31 Wiedza i Praktyka UOX23.indd 3 3 14-04-04 14:18 Konsorcjum Forma i zakres współpracy firm wspólnie ubiegających się o zamówienie .....................................................................................31 Zmiany w składzie konsorcjum .........................................................32 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu .................................34 Połączenie potencjałów ..................................................................35 Brak przesłanek do wykluczenia ....................................................36 Uprawnienia ...................................................................................37 Wiedza i doświadczenie .................................................................38 Potencjał finansowy i ekonomiczny ...............................................40 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych ..........................................43 Złożenie wadium ................................................................................44 Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz ich uzupełniania ......46 Złożenie wspólnej oferty ....................................................................49 Zamówienia uzupełniające i dodatkowe dla konsorcjum ..................52 Środki ochrony prawnej .....................................................................53 Zawarcie umowy i odpowiedzialność członków konsorcjum ...........54 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów ......................57 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w przetargu(konsorcjum) – wzór ..............64 Gwarancja wadialna dla konsorcjum – wzór dokumentu ................66 4 UOX23.indd 4 Wiedza i Praktyka 14-04-04 14:18 Konsorcjum Wstęp Firmy coraz częściej szukają sposobu na zdobycie nowych zleceń. Na ogół jednak brak doświadczenia albo odpo- wiedniego potencjału powoduje, że nie mają możliwości ubiegania się o zamówienie. Rozwiązaniem dla takich przedsiębiorców jest utworzenie konsorcjum. Działając razem, są w stanie spełnić warunki udziału postawione przez zamawiającego. Zalety konsorcjum zostały docenione zwłaszcza w branży budowlanej oraz finansowej. Wszystkie niezbędne informacje na temat stworzenia kon- sorcjum, form, w jakich może ono funkcjonować, a także dane o prawach i obowiązkach jego uczestników można znaleźć w pierwszej części publikacji „Konsorcjum. Prak- tyczne wskazówki dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie”. Natomiast w drugiej części publikacji poruszamy temat wykonawców wspólnie startujących do przetargów publicznych. Zamówienia publiczne rządzą się bowiem swoim prawami. Dlatego jeżeli firmy chcą się ubiegać o zamówienie w konsorcjum, powinny wie- dzieć, jakicg formalności muszą dopełnić. Ustawa Prawo zamówień publicznych milczy w tym temacie, a zdania doktryny są często podzielone. Polegając zatem na wiedzy naszego eksperta oraz wypracowanemu orzecznictwu, przedstawiamy kompleksowe informacje o możliwościach, jakie niesie ze sobą ta forma działania na rynku. Krok po kroku opisujemy, jak zamawiający powinien ocenić ofertę konsorcjum oraz jaki jest status tego podmiotu w przetargu. Z poważaniem Klaudyna Saja-Żwirkowska redaktor prowadząca Wiedza i Praktyka UOX23.indd 5 5 14-04-04 14:18 Konsorcjum UOX23.indd 6 14-04-04 14:18 Konsorcjum – formalności, sposób działania i odpowiedzialność Chociaż formalnie brak jest przepisów regulujących wprost instytucję konsorcjum, to w obrocie gospodar- czym ta prawno-organizacyjna konstrukcja cieszy się coraz większą popularnością. Jej zalety zostały docenio- ne szczególnie w branży budowlanej oraz finansowej. Konsorcjum można powołać dla każdego celu, który jest prawnie dopuszczalny. Ten cel oraz wspólne dążenie do niego przez zrzeszone podmioty, czyli konsorcjantów, są podstawowym elementem umowy konsorcjum. Atrakcyj- ność tej formy współpracy wynika ze znacznego odfor- malizowania oraz wysokiej autonomii stron w zakresie konstruowania postanowień umowy. Ustawa Prawo zamówień publicznych natomiast nie posłu- guje się terminem „konsorcjum”. Mówi o wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jednak w literaturze i orzecznictwie w zakresie przetargów publicz- nych używa się zamiennie tych 2 określeń. Podmioty, które chcą ubiegać się o zamówienie publiczne, tworzą konsorcja najczęściej po to, by spełnić warunki podmiotowe udziału w postępowaniu. Zdarza się jednak i tak, że określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) lub ogłoszeniu warunki nie są zbytnio wygórowane, natomiast przedmiot zamówienia jest na tyle skompliko- wany, że jeden podmiot nie jest w stanie samodzielnie go wykonać. Firmy, które zamierzają dopiero wejść na rynek zamówień publicznych, tworzą natomiast konsorcja wraz z doświadczonymi firmami w celu uzyskania odpowiednich referencji, które w przyszłości pomogą im samodzielnie konkurować o zdobycie zamówienia. Po wygraniu prze- Wiedza i Praktyka UOX23.indd 7 7 14-04-04 14:18 Konsorcjum targu i zrealizowaniu jakiegoś przedsięwzięcia uzyskują referencje, które mogą następnie wykorzystać w innym postępowaniu (ubiegając się już o nie samodzielnie). Istota i przeznaczenie konsorcjum Konsorcjum jest jednym z rodzajów zrzeszeń przedsię- biorców, np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, określanych zbiorczą nazwą joint-venture (wspólne przed- sięwzięcie). W swojej klasycznej postaci jest umową nie- nazwaną prawa cywilnego. Oznacza to, że nie posiada kompleksowej definicji ani regulacji w przepisach Kodeksu cywilnego bądź innych ustaw. Niekiedy umowa taka zo- staje ukształtowana jako umowa spółki. Jednak nie można utożsamiać tych 2 podmiotów. Podstawowymi różnicami pomiędzy konsorcjum a spółką są: ● brak konieczności rejestracji konsorcjum w ewiden- cjach bądź rejestrach – co odróżnia je od spółek prawa handlowego (np. spółki jawnej), ● brak możliwości nadania konsorcjum odrębnego NIP oraz numeru REGON – co odróżnia je od spółki cywilnej, ● brak określonego katalogu postanowień, które powinna zawierać umowa konsorcjum – co odróżnia je od innych jednostek organizacyjnych. Niezwykle istotne jest to, że termin „konsorcjum” określa grupę niezależnych podmiotów, które są stroną umowy konsorcjum. W a ż n e Stroną umowy o roboty budowlane w przypadku wykonawcy są przedsiębiorcy tworzący konsorcjum, nie zaś samo konsorcjum. 8 UOX23.indd 8 Wiedza i Praktyka 14-04-04 14:18 Konsorcjum
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Konsorcjum. Praktyczne wskazówki dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: