Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00127 010160 23472719 na godz. na dobę w sumie
Konsorcjum. Praktyczne wskazówki dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - ebook/pdf
Konsorcjum. Praktyczne wskazówki dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 70
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3065-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Konsorcjum jest to związek kilku przedsiębiorstw, który powstaje w celu dokonania wspólnego przedsięwzięcia czy osiągnięcia jakiegoś celu gospodarczego. Mogą je utworzyć:
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
• osoby prawne,
• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Celem utworzenia konsorcjum jest nie tylko uczestniczenie w postępowaniu o zamówienie publiczne, tj. przygotowanie i złożenie oferty. Istotą konsorcjum jest wspólne wykonywanie określonego zamówienia.

Posiadając naszą publikację, dowiesz się:
• kto może zostać pełnomocnikiem konsorcjum;
• co powinno zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum;
• kim jest lider konsorcjum, jakie są jego prawa i obowiązki;
• jak poprawnie zawrzeć umowę konsorcjum;
• jak konsorcjum odpowiada za realizację zamówienia;
• czy każdy z konsorcjantów może ubiegać się o referencje;

W publikacji nie zabraknie również orzecznictwa, które rozstrzyga niejasności związane w udziałem wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w przetargach publicznych oraz wzorów dokumentów niezbędnych przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie.

W publikacji znajdziesz także:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B b i l i o t e c z k a z a m ó w e ń p u b i l i c z n y c h : K o n s o r c j u m b i b l i o t e c z k a z a m ó w i e ń p u b l i c z n y c h Andrzela Gawrońska-Baran Klaudyna Saja-Żwirkowska Michał Koralewski KONSORCJUM PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE uczestnicy przetargów publicznych 51,45 zł brutto UOX 23 UOX23 okladka.indd 1 14-04-04 14:10 Andrzela Gawrońska-Baran Klaudyna Saja-Żwirkowska Michał Koralewski KONSORCJUM PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA PODMIOTÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE UOX23.indd 1 14-04-04 14:18 Autorzy: Andrzela Gawrońska-Baran – była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej (str. 28–56, 64–68) Klaudyna Saja-Żwirkowska – prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych, aplikantka radcowska, redaktor prowadząca publikacji „Spory przetargowe” i „Vademecum zamówień publicznych (str. 57–63) Michał Koralewski – radca prawny (str. 7–27) Redaktor naczelny grupy czasopism: Urszula Wróblewska Redaktor prowadzący: Klaudyna Saja-Żwirkowska Wydawca: Katarzyna Czech Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk ISBN: 978-83-269-3065-2 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: zamowieniapubliczne@wip.pl Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: Miller Publikacja chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadcze- nia autorów. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi- cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów pro- mocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. UOX23.indd 2 14-04-04 14:18 Spis treści Wstęp ........................................................................................................5 Konsorcjum – formalności, sposób działania i odpowiedzialność ......7 Istota i przeznaczenie konsorcjum .......................................................8 Rodzaje konsorcjów są uzależnione od celu ich powołania ................9 Podobieństwo do spółki cywilnej .......................................................10 Odpowiedzialność konsorcjantów za realizację umowy .................... 11 Umowa między uczestnikami .............................................................13 Postanowienie ogólne .....................................................................13 Postanowienia zależą od modelu konsorcjum ....................................14 Odpowiedzialność solidarna za przedsięwzięcia ...............................16 Klauzule gwarancyjne ....................................................................17 Odejście z konsorcjum ...................................................................18 Kara umowna .................................................................................18 Prawa i obowiązki konsorcjantów ......................................................20 Lider konsorcjum ...........................................................................20 Reprezentowanie konsorcjum ............................................................22 Reprezentacja łączna ......................................................................22 Pełnomocnictwo ułatwia działanie konsorcjum .............................23 Reprezentacja samodzielna ................................................................23 Solidarność wierzycieli ..................................................................24 Czynność nagła ..............................................................................24 Czynności zarządzania ...................................................................25 Dłużnicy .........................................................................................26 Konsorcjum w zamówieniach publicznych – prawa, obowiązki i spełnienie warunków ..........................................................................28 Pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ....................................................................28 Dokument pełnomocnictwa ...........................................................29 Uprawnienia reprezentanta .............................................................31 Wiedza i Praktyka UOX23.indd 3 3 14-04-04 14:18 Konsorcjum Forma i zakres współpracy firm wspólnie ubiegających się o zamówienie .....................................................................................31 Zmiany w składzie konsorcjum .........................................................32 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu .................................34 Połączenie potencjałów ..................................................................35 Brak przesłanek do wykluczenia ....................................................36 Uprawnienia ...................................................................................37 Wiedza i doświadczenie .................................................................38 Potencjał finansowy i ekonomiczny ...............................................40 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych ..........................................43 Złożenie wadium ................................................................................44 Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz ich uzupełniania ......46 Złożenie wspólnej oferty ....................................................................49 Zamówienia uzupełniające i dodatkowe dla konsorcjum ..................52 Środki ochrony prawnej .....................................................................53 Zawarcie umowy i odpowiedzialność członków konsorcjum ...........54 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów ......................57 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w przetargu(konsorcjum) – wzór ..............64 Gwarancja wadialna dla konsorcjum – wzór dokumentu ................66 4 UOX23.indd 4 Wiedza i Praktyka 14-04-04 14:18 Konsorcjum Wstęp Firmy coraz częściej szukają sposobu na zdobycie nowych zleceń. Na ogół jednak brak doświadczenia albo odpo- wiedniego potencjału powoduje, że nie mają możliwości ubiegania się o zamówienie. Rozwiązaniem dla takich przedsiębiorców jest utworzenie konsorcjum. Działając razem, są w stanie spełnić warunki udziału postawione przez zamawiającego. Zalety konsorcjum zostały docenione zwłaszcza w branży budowlanej oraz finansowej. Wszystkie niezbędne informacje na temat stworzenia kon- sorcjum, form, w jakich może ono funkcjonować, a także dane o prawach i obowiązkach jego uczestników można znaleźć w pierwszej części publikacji „Konsorcjum. Prak- tyczne wskazówki dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie”. Natomiast w drugiej części publikacji poruszamy temat wykonawców wspólnie startujących do przetargów publicznych. Zamówienia publiczne rządzą się bowiem swoim prawami. Dlatego jeżeli firmy chcą się ubiegać o zamówienie w konsorcjum, powinny wie- dzieć, jakicg formalności muszą dopełnić. Ustawa Prawo zamówień publicznych milczy w tym temacie, a zdania doktryny są często podzielone. Polegając zatem na wiedzy naszego eksperta oraz wypracowanemu orzecznictwu, przedstawiamy kompleksowe informacje o możliwościach, jakie niesie ze sobą ta forma działania na rynku. Krok po kroku opisujemy, jak zamawiający powinien ocenić ofertę konsorcjum oraz jaki jest status tego podmiotu w przetargu. Z poważaniem Klaudyna Saja-Żwirkowska redaktor prowadząca Wiedza i Praktyka UOX23.indd 5 5 14-04-04 14:18 Konsorcjum UOX23.indd 6 14-04-04 14:18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Konsorcjum. Praktyczne wskazówki dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: