Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00945 017668 20453280 na godz. na dobę w sumie
Konspekty zajęć dla przedszkoli i szkół. Wydanie I  - ebook/pdf
Konspekty zajęć dla przedszkoli i szkół. Wydanie I - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 127
Wydawca: Astrum Media Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7277-371-5 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Oddajemy w Państwa ręce, przygotowany przez doświadczonego pedagoga – Małgorzatę Kapłon – zbiór konspektów zajęć w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej, opracowanych z wykorzystaniem bajek, komiksów, słuchowisk i filmów autorstwa Lecha Tkaczyka. Dobrze przygotowane konspekty zajęć stanowią bazę do przekazania dzieciom wiedzy na określony temat oraz do jej utrwalenia w sposób przemyślany i usystematyzowany. Życząc miłej lektury, mamy nadzieję, że będą one służyły Państwu pomocą, a dzieciom umożliwią zdobywanie ciekawych informacji i zachęcą do samodzielnego sięgania po literaturę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykaz wydanych bajek i komiksów autorstwa Lecha Tkaczyka: BAJKI: Bajka o Panu Zegarze Jak Pan Alfabet do przedszkola maszerował Jak przedszkolaki park sprz(cid:261)tały i kolory poznawały Kominiarz Mama uczy cyferek O m(cid:261)drym je(cid:298)yku i chytrym lisie O pracowitym osiołku i królu lwie O Zaj(cid:261)cu Szybkim i Je(cid:298)u Ku(cid:286)nierzu Stra(cid:298)ak Wizyta (cid:285)wi(cid:266)tego Mikołaja KOMIKSY: Cyferki id(cid:261) do przedszkola Jak bocian Klekot cyferek si(cid:266) uczył Jak Pan Alfabet do przedszkola maszerował O podst(cid:266)pnym kocie Miau-Miau i uczciwym psie Hau-Hau Poznajemy zawody: Stra(cid:298)ak, Doktor Istnieje mo(cid:298)liwo(cid:286)ć zorganizowania spotkania autorskiego z Lechem Tkaczykiem. W tym celu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 71 328 61 31 lub e-mailem: l.tkaczyk@astrum.wroc.pl www.wydawnictwo-astrum.pl WROCŁAW © Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wrocław 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone Opracowanie merytoryczne Jolanta Tkaczyk Opracowanie techniczne Elżbieta Bursztynowicz Projekt okładki Teresa Bielecka Wydanie I Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy Zamówienia na książki można składać na kartach pocztowych lub przez Internetową Księgarnię Wysyłkową http://www.wydawnictwo-astrum.pl www.wydaj-sie.pl Nasz adres Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. 50-950 Wrocław 2, skr. poczt. 292 e-mail: handlowy@astrum.wroc.pl tel. 071 328-19-92, fax 071 372-18-34 Napisz do nas lub zadzwoń! ISBN 978-83-7277-371-5 SPIS TREŚCI Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konspekty zaj(cid:266)ć w przedszkolu dla 4-5 latków z wykorzystaniem bajek, komiksów, słuchowisk i ilmów Lecha Tkaczyka W krainie literek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W krainie cyferek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W krainie wiedzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W zdrowolandii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konspekty zaj(cid:266)ć edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem bajek, komiksów, słu- chowisk i ilmów Lecha Tkaczyka W zaczarowanym (cid:286)wiecie liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W zaczarowanym (cid:286)wiecie matematyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdyby zwierz(cid:266)ta umiały mówić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 19 35 49 63 85 99 WSTĘP Konspekt, czyli co? (cid:404) Konspekt to wkład nauczyciela w przygotowanie i przeprowadzenie zaj(cid:266)ć na okre(cid:286)lony temat, zarówno w przedszkolu, jak i w szkole. (cid:404) Konspekt to dobrze przygotowany plan efektownego, a przede wszystkim efektywnego zago- spodarowania czasu przeznaczonego na zapoznanie dzieci z tematem lub utrwalenie tych wia- domo(cid:286)ci. (cid:404) Konspekt to (cid:296)ródło informacji na temat celów, metod, form, (cid:286)rodków i pomocy dydaktycznych oraz sposobów ich wykorzystania podczas konkretnego, tematycznego zaj(cid:266)cia. (cid:404) Konspekt to nieoceniona pomoc w dokładnym przeprowadzeniu zaj(cid:266)ć, bez potkni(cid:266)ć i pomyłek, za to zgodnie z zało(cid:298)onymi celami, w sposób przemy(cid:286)lany i usystematyzowany. Bo jak wiadomo, ,,nawet improwizacja jest najlepsza wtedy, kiedy wcze(cid:286)niej zostanie starannie przygotowana”. Oddajemy wi(cid:266)c w Pa(cid:276)stwa r(cid:266)ce, przygotowany przez do(cid:286)wiadczonego pedagoga – Małgorzat(cid:266) Kapłon – zbiór konspektów zaj(cid:266)ć w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej, opracowanych z wy- korzystaniem bajek, komiksów, słuchowisk i ilmów autorstwa Lecha Tkaczyka. (cid:297)ycz(cid:261)c miłej lektury, mamy nadziej(cid:266), (cid:298)e b(cid:266)d(cid:261) one słu(cid:298)yły Pa(cid:276)stwu pomoc(cid:261), a dzieciom umo(cid:298)- liwi(cid:261) zdobywanie wiedzy i zach(cid:266)c(cid:261) do samodzielnego si(cid:266)gania po literatur(cid:266). W KRAINIE LITEREK Dzieci odwiedza w przedszkolu Pan Alfabet. Maluchy poprzez za- bawę rozpoznają i nazywają drukowane litery, ćwiczą słuch fone- matyczny, rozwiązują zagadki, kreślą po śladzie. KONSPEKT 1 Temat zaj(cid:266)cia: Zabawy z literkami – na podstawie bajki Lecha Tkaczyka pt. „Jak Pan Alfabet do przedszkola maszerował” Cele operacyjne: Dziecko: – zna tre(cid:286)ć bajki, komiksu lub słuchowiska pt. „Jak Pan Alfabet do przedszkola maszerował”, – rozpoznaje i nazywa drukowane litery, – rozpoznaje liter(cid:266), któr(cid:261) rozpoczyna si(cid:266) jego imi(cid:266), – przelicza kartoniki z literkami, – poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, – zgodnie współdziała w grupie. Metody: Podaj(cid:261)ce, problemowe, praktyczne. Formy: Grupowa, indywidualna, zespołowa. (cid:285)rodki dydaktyczne: Ksi(cid:261)(cid:298)eczka lub komiks Lecha Tkaczyka pt. „Jak Pan Alfabet do przedszkola maszerował”, płyta CD ze słuchowiskiem i piosenkami oraz z podkładem muzycznym do samodzielnego przygotowa- nia przedstawienia doł(cid:261)czona do ksi(cid:261)(cid:298)eczki, drukowane wielkie litery alfabetu, mniejsze druko- wane wielkie litery – jako punkty do konkurencji sportowych, tablica do przypinania punktów, ob- r(cid:266)cze dla ka(cid:298)dej dru(cid:298)yny. Przebieg zaj(cid:266)cia: 1. Wprowadzenie do tematu: Nauczyciel przed zaj(cid:266)ciami ukrył w sali kartoniki z wielkimi drukowanymi literami. Zadaniem dzieci jest odszukanie ukrytych liter. Wszyscy w tym samym czasie szukaj(cid:261) literek. Na sygnał nauczyciela dzieci przeliczaj(cid:261) znalezione litery, wybór zwyci(cid:266)zcy, nagrodzenie brawami. 10 Konspekty zajęć w przedszkolu... – Czy ju(cid:298) wiecie kto b(cid:266)dzie bohaterem dzisiejszych zaj(cid:266)ć? (Tak, b(cid:266)d(cid:261) nimi litery) 2. Zabawa przy piosence pt. „Piosenka o Alfabecie” odtwarzanej z doł(cid:261)czonej do ksi(cid:261)(cid:298)ki lub ko- miksu płyty CD: – Podczas refrenu dzieci pl(cid:261)saj(cid:261) podskokami wokół dywanu. – Podczas zwrotki dzieci maszeruj(cid:261) wokół dywanu. – I zwrotka – gdy usłysz(cid:261) (cid:286)piewan(cid:261) literk(cid:266) podskakuj(cid:261) wysoko w gór(cid:266), – II zwrotka – gdy usłysz(cid:261) (cid:286)piewan(cid:261) literk(cid:266) wykonuj(cid:261) przysiad, – III zwrotka – gdy usłysz(cid:261) (cid:286)piewan(cid:261) literk(cid:266) klaszcz(cid:261) w dłonie. 3. Zach(cid:266)cenie do wysłuchania bajki L. Tkaczyka pt. „Jak Pan Alfabet do przedszkola maszero- wał” poprzez zadanie dzieciom pytania – O co kłóciły si(cid:266) literki i kto pomógł im rozwi(cid:261)zać pro- blem?: Nauczyciel czyta ksi(cid:261)(cid:298)eczk(cid:266), komiks lub odtwarza z płyty. Dzieci układaj(cid:261) na dywanie rozło(cid:298)one litry alfabetu, dokładaj(cid:261)c po jednej czytanej literce np. A, B, C dokładaj(cid:261) D i w ten sposób układaj(cid:261) cały alfabet: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z. 4. Rozmowa na temat tre(cid:286)ci bajki: – O co kłóciły si(cid:266) literki? (O kolejno(cid:286)ć maszerowania do przedszkola) – Kto pomógł im ustawić si(cid:266) we wła(cid:286)ciwym porz(cid:261)dku? (Pan Alfabet, wrona z gawronem, motyl) – Co to jest alfabet? (Alfabet to zbiór liter ustawionych we wła(cid:286)ciwej kolejno(cid:286)ci) 5. Rozpoznawanie i nazywanie drukowanych liter: – My te(cid:298) na dywanie uło(cid:298)yli(cid:286)my literki we wła(cid:286)ciwej kolejno(cid:286)ci, czyli uło(cid:298)yli(cid:286)my alfabet. Dzieci gło(cid:286)no chórem odczytuj(cid:261) literki alfabetu, nauczyciel wskazuje ka(cid:298)d(cid:261) liter(cid:266). – Jaka literka rozpoczyna alfabet? – Jaka literka stoi na ko(cid:276)cu alfabetu? 6. Wy(cid:286)cigi rz(cid:266)dów: – Nauczyciel poleca, (cid:298)eby ka(cid:298)de dziecko zabrało z dywanu kartonik z literk(cid:261), któr(cid:261) rozpoczy- na si(cid:266) jego imi(cid:266). Je(cid:286)li potrzeba jednakowych literek wi(cid:266)cej nauczyciel dokłada je. – Dzieli dzieci na pi(cid:266)cioosobowe dru(cid:298)yny. Dru(cid:298)ynom nadaje nazwy literowe np. dru(cid:298)yna A, dru(cid:298)yna B. Ka(cid:298)da dru(cid:298)yna za konkurencje otrzymuje punkty, wyra(cid:298)one dopinanymi literka- mi dru(cid:298)yny. Konspekty zajęć w przedszkolu... 11 Wy(cid:286)cigi: (cid:404) Bieg z literk(cid:261) trzyman(cid:261) w dłoni. (cid:404) Szybki marsz z literk(cid:261) poło(cid:298)on(cid:261) na głowie, r(cid:266)ce wyci(cid:261)gni(cid:266)te w bok. (cid:404) Bieg z literk(cid:261) przytrzymywan(cid:261) brod(cid:261). (cid:404) Bieg z literk(cid:261) do mety, zostawienie w obr(cid:266)czy literki, powrót bez literki. (cid:404) Bieg do mety, wyszukanie w obr(cid:266)czy swojej literki i powrót z literk(cid:261). (cid:404) Skoki na jednej nodze, literka pod ugi(cid:266)t(cid:261) nog(cid:261). (cid:404) Skoki obunó(cid:298), literka przytrzymywana kostkami stóp. Zostawienie literek na mecie w ob- 7. Podsumowanie wy(cid:286)cigów. Przeliczenie literek, które zdobyły dru(cid:298)yny. Wyłonienie zwyci(cid:266)zcy. r(cid:266)czy. Nagrodzenie dru(cid:298)yn okrzykami i brawami. 8. Wyciszenie dzieci piosenk(cid:261) pt. „Alfabet do poduszki” zamieszczon(cid:261) na płycie doł(cid:261)czonej do ksi(cid:261)(cid:298)eczki lub komiksu. Dzieci słuchaj(cid:261) piosenki le(cid:298)(cid:261)c na dywanie. Temat zaj(cid:266)cia: Literki znam i zagadki rozwi(cid:261)zuj(cid:266) sam – na podstawie bajki Lecha Tkaczyka pt. „Jak Pan Alfabet do przedszkola maszerował” KONSPEKT 2 Cele operacyjne: Dziecko: – zna tre(cid:286)ć zagadek zamieszczonych w komiksie lub ksi(cid:261)(cid:298)ce pt. „Jak Pan Alfabet do przedszkola maszerował”, – rozpoznaje i nazywa drukowane litery, – ćwiczy słuch fonematyczny, – samodzielnie rozwi(cid:261)zuje zagadki, – starannie wypełnia kontury kredkami – koloruje obrazek, – zgodnie bawi si(cid:266) w grupie. Metody: Podaj(cid:261)ce, problemowe, praktyczne. 12 Konspekty zajęć w przedszkolu... Formy: Grupowa, indywidualna. (cid:285)rodki dydaktyczne: Ksi(cid:261)(cid:298)eczka lub komiks Lecha Tkaczyka pt. „Jak Pan Alfabet do przedszkola maszerował”, płyta CD ze słuchowiskiem i piosenkami oraz z podkładem muzycznym do samodzielnego przygotowa- nia przedstawienia doł(cid:261)czona do ksi(cid:261)(cid:298)eczki, drukowane, wielkie litery alfabetu, skserowana ostat- nia strona komiksu dla ka(cid:298)dego dziecka, kredki. Przebieg zaj(cid:266)cia: 1. Wprowadzenie do tematu. Ćwiczenia słuchu fonematycznego: Nauczyciel zadaje dzieciom zagadki dotycz(cid:261)ce przedmiotów znajduj(cid:261)cych si(cid:266) w sali np. maj(cid:261) ró(cid:298)ne kształty, s(cid:261) kolorowe, chłopcy układaj(cid:261) z nich ró(cid:298)ne budowle (klocki). Po podaniu rozwi(cid:261)- zania dziecko podchodzi do pudła z klockami i szuka w jego pobli(cid:298)u ukrytej literki. Po znalezie- niu – pokazuje wszystkim, podaje gło(cid:286)no nazw(cid:266) litery. (W tym przypadku K). Je(cid:286)li nie wie co to za litera, podpowiadaj(cid:261) inne dzieci lub nauczyciel. Znalezione literki dzieci oddaj(cid:261) pani. – Dziewczynki si(cid:266) nimi bawi(cid:261) i zakładaj(cid:261) im ró(cid:298)ne ubranka (lalki – L). – Siedz(cid:261) przy nich dzieci i jedz(cid:261) obiadki (stoliki – S). – Siedz(cid:261) teraz na nim wszystkie dzieci (dywan – D), itp. 2. Zabawa przy piosence pt. „Piosenka o Alfabecie” odtwarzanej z doł(cid:261)czonej do ksi(cid:261)(cid:298)ki lub ko- miksu płyty CD: – Podczas refrenu dzieci pl(cid:261)saj(cid:261) podskokami wokół dywanu. – Podczas zwrotki dzieci maszeruj(cid:261) wokół dywanu. – I zwrotka – gdy usłysz(cid:261) (cid:286)piewan(cid:261) literk(cid:266) podskakuj(cid:261) wysoko w gór(cid:266), – II zwrotka – gdy usłysz(cid:261) (cid:286)piewan(cid:261) literk(cid:266) wykonuj(cid:261) przysiad, – III zwrotka – gdy usłysz(cid:261) (cid:286)piewan(cid:261) literk(cid:266) klaszcz(cid:261) w dłonie. 3. Rozwi(cid:261)zywanie zagadek zamieszczonych w ksi(cid:261)(cid:298)ce i komiksie pt. „Jak Pan Alfabet do przed- szkola maszerował”: – Nauczyciel pokazuje wielk(cid:261) drukowan(cid:261) liter(cid:266) i odczytuje zagadk(cid:266). Dziecko, które podało rozwi(cid:261)zanie odbiera od nauczyciela literk(cid:266), podaje gło(cid:286)no jej nazw(cid:266) i kładzie na dywanie obok poprzedniej. Konspekty zajęć w przedszkolu... 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Konspekty zajęć dla przedszkoli i szkół. Wydanie I
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: