Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00483 010222 21048871 na godz. na dobę w sumie
Konstytucja- gra obywatelska - ebook/pdf
Konstytucja- gra obywatelska - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 22
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-954426-2-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dorosłych, erotyka >> dla dorosłych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

           Konstytucja to Biblia demokratów. Należy się jej najwyższy szacunek. Obowiązkiem każdego obywatela jest ją poznać, respektować i ogłaszać zawarte w niej prawa, gdy są ignorowane.

           Uwielbiamy powtarzać, że Konstytucja 3 Maja była drugą konstytucją na świecie. Miała stanowić początek odrodzenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Niestety, rozbiory przekreśliły nadzieje Polaków. Obecna Konstytucja powstała w 1997 r. Przetrwała rządy technokratów i populistów, rządy lewicy i prawicy. Z tej perspektywy widzimy, w którym miejscu można ją udoskonalić, a może zostawić ją w spokoju, skupiając się na poprawie ulegającej degradacji kultury politycznej?

           Pierwszym krokiem jest przeczytanie jej. Drugim, najważniejszym, jest poznanie swojego i najbliższych stosunku do niej. Czy na mecie Konstytucja nadal będzie w naszej dłoni? Czy może sami, pod jej wpływem, staniemy się kimś innym?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

5. „Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizo- wanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodo- wego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych”. Czy władze powinny „walczyć z bezrobociem”? Art. 59. 2. „Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień”. Czy związki zawodowe powinny móc wymuszać podwyżki pensji pracowników? 3. „Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form prote- stu w granicach określonych w ustawie. Ze względu na dobro publiczne ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach”. Czy związki zawodowe powinny mieć prawo do strajku? Art. 67. 1. „Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa”. Czy powinien obowiązywać wiek emerytalny? Czy władze powinny mieć prawo do zmiany wieku emerytalnego? Czy ubezpieczenie społeczne powinno być obowiązkowe? Czy powinien obowiązywać zasiłek dla bezrobotnych? 2. „Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świad- czeń opieki zdrowotnej (cid:24)nansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa”. Czy opieka zdrowotna powinna być (cid:24)nansowana ze środków publicznych? Art 70 2. „Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością”. Czy edukacja powinna być bezpłatna? Art. 71. 1. „Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych”. Czy powinien obowiązywać powyższy artykuł? Art. 90. 1. „Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji między- narodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych spra- wach. 2. Ustawa wyrażająca zgodę na raty(cid:24)kację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwa- lana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 3. Wyrażenie zgody na raty(cid:24)kację takiej umowy może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym zgodnie z przepisem art. 125”. Czy wyrażeniu zgody na raty(cid:24)kację takiej umowy zawsze powinno towarzyszyć referendum? Czy referendum powinno obowiązywać bez względu na frekwencje? Art. 96. 1. „Sejm składa się z 460 posłów”. Czy należy utrzymać obecny stan liczby posłów? 2. „Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym”. Czy w wyborach do Sejmu powinny obowiązywać JOW-y? (Jednomandatowe Okręgi Wyborcze) Art. 97. 1. „Senat składa się ze 100 senatorów”. Czy należy utrzymać obecną liczbę senatorów? Art. 98. 1. „Sejm i Senat są wybierane na czteroletnie kadencje”. Jaka powinna być długość kadencji Sejmu? Jaka powinna być długość kadencji Senatu? Art. 104. 1. „Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców”. Czy posłów powinny obowiązywać instrukcje wyborców? Jeżeli nie powinny obowiązywać, to czy politycy powinni móc składać obietnice wyborcze w czasie kampanii wyborczej?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Konstytucja- gra obywatelska
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: