Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00126 002474 20853161 na godz. na dobę w sumie
Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz SN i NSA - ebook/pdf
Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz SN i NSA - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 503
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8166-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pozycja nawiązuje do ogólnej koncepcji poprzednich dwóch wydań książki „Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów”.

W książce skupiono się głównie na wypowiedziach orzeczniczych TK, które zapadły w latach 2011−2016. Wybierano szczególnie te orzeczenia, które podsumowywały dotychczasowy dorobek kolejnych składów i już pokoleń sędziów Trybunału. Tam, gdzie w danym przypadku nie udawało się odnaleźć orzeczeń z tego okresu, odwołujących się do kolejnych artykułów Konstytucji RP, sięgano po orzeczenia wcześniejsze, chociaż wyłącznie w niezbędnym zakresie, by dać możliwość zorientowania się czytelnikowi w głównych tezach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbiory Orzecznictwa Becka Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz SN i NSA Marek Domagała, Jan Podkowik, Marek Zubik C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz SN i NSA W sprzedaży: KODEKS CYWILNY, wyd. 6 Orzecznictwo Aplikanta KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, wyd. 6 Orzecznictwo Aplikanta O.M. Piaskowska, K. Sadowski, D. Kotłowski PRAWO CYWILNE. KAZUSY, wyd. 2 Aplikacje Prawnicze SPADKI I PRAWO RODZINNE. PYTANIA. KAZUSY. TABLICE. TESTY, wyd. 2 Repetytoria Becka ZOBOWIĄZANIA. PYTANIA. KAZUSY. TABLICE. TESTY, wyd. 2 Repetytoria Becka www.ksiegarnia.beck.pl Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz SN i NSA Marek Domagała, Jan Podkowik, Marek Zubik Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2018 Wydawca: Joanna Ablewicz Redakcja: Katarzyna Pudłowska Korekta: Klaudia Wygralak © Wydawnictwo C.H.Beck 2018 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Jolanta Straszewska Druk i oprawa: Pozkal Sp. z o.o. ISBN 978-83-812-8165-2 ISBN e-book 978-83-812-8166-9 Spis treści Wykaz skrótów ............................................................................................................................. XIII Wprowadzenie .............................................................................................................................. XV Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ........................................ Preambuła ................................................................................................................................... Rozdział I. Rzeczpospolita ....................................................................................................... Art. 1. [Dobro wspólne] ....................................................................................................... Art. 2. [Zasada demokratycznego państwa prawa; zasada sprawiedliwości społecznej] ... Art. 3. [Zasada jednolitości państwa] ................................................................................... Art. 4. [Zasada zwierzchnictwa Narodu] ............................................................................. Art. 5. [Zasada zrównoważonego rozwoju].......................................................................... Art. 6. [Zasada równego dostępu do dziedzictwa kulturowego] ......................................... Art. 7. [Zasada praworządności] ......................................................................................... Art. 8. [Zasada nadrzędności norm konstytucyjnych] ......................................................... Art. 9. [Zasada przestrzegania prawa międzynarodowego] ............................................... Art. 10. [Zasada trójpodziału i równoważenia się władz] ................................................... Art. 11. [Zasada pluralizmu politycznego] ........................................................................... Art. 12. [Zasada wolności zrzeszania się] ............................................................................ Art. 13. [Zakaz istnienia organizacji totalitarnych] ............................................................ Art. 14. [Zasada wolności prasy i innych środków przekazu] ............................................. Art. 15. [Zasada decentralizacji władzy publicznej] ............................................................ Art. 16. [Rola i uprawnienia samorządu terytorialnego] ..................................................... Art. 17. [Prawo do tworzenia samorządów zawodowych] ................................................... Art. 18. [Zasada opieki państwa nad małżeństwem i rodziną]............................................ Art. 19. [Zasada szczególnej troski o weteranów i inwalidów wojennych] ........................ Art. 20. [Społeczna gospodarka rynkowa jako podstawa ustroju gospodarczego] ............ Art. 21. [Zasada ochrony własności i prawa dziedziczenia] ................................................ Art. 22. [Dopuszczalność ograniczenia wolności działalności gospodarczej] .................. Art. 23. [Gospodarstwo rodzinne jako podstawa ustroju rolnego] ..................................... Art. 24. [Zasada ochrony pracy] ........................................................................................... Art. 25. [Zasada równouprawnienia i autonomii kościołów i związków wyznaniowych] . Art. 26. [Siły Zbrojne RP; zasada neutralności politycznej] ............................................... Art. 27. [Język urzędowy w RP; prawa mniejszości] ......................................................... Art. 28. [Symbole narodowe] ................................................................................................ Art. 29. [Stolica RP] ............................................................................................................. 1 1 8 8 11 22 22 24 27 28 33 38 40 47 47 48 49 50 52 54 58 60 61 64 69 73 73 75 78 78 78 78 V Rozdział II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela ............................................. Zasady ogólne ............................................................................................................................... Art. 30. [Zasada nienaruszalności i poszanowania godności człowieka] ........................... Art. 31. [Zasada poszanowania i ochrony wolności człowieka] .......................................... Art. 32. [Równość wobec prawa; zakaz dyskryminacji jednostki] ..................................... Art. 33. [Zasada równouprawnienia płci] ............................................................................. Art. 34. [Nabycie obywatelstwa polskiego] ......................................................................... Art. 35. [Prawa mniejszości narodowych]............................................................................ Art. 36. [Prawo do opieki za granicą] .................................................................................. Art. 37. [Prawo korzystania z wolności i praw konstytucyjnych] ....................................... Wolności i prawa osobiste ............................................................................................................ Art. 38. [Prawo do ochrony życia] ........................................................................................ Art. 39. [Wymóg zgody na eksperyment naukowy] ........................................................... Art. 40. [Zakaz stosowania tortur, zakaz poniżającego traktowania] ................................ Art. 41. [Gwarancja nietykalności i wolności osobistej] ...................................................... Art. 42. [Zasada nieuchronności odpowiedzialności karnej; prawo do obrony; domniemanie niewinności] ................................................................................... Art. 43. [Zasada nieprzedawniania zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości] ................ Art. 44. [Bieg przedawnienia wobec przestępstw funkcjonariuszy publicznych] .............. Art. 45. [Prawo do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, zasada jawności postępowania] ..... Art. 46. [Przepadek rzeczy] ................................................................................................. Art. 47. [Zasada ochrony życia prywatnego] ...................................................................... Art. 48. [Prawo do wychowania dzieci; ograniczenie praw rodzicielskich] ....................... Art. 49. [Zasada wolności i ochrony tajemnicy komunikowania się] .................................. Art. 50. [Nienaruszalność mieszkania] ................................................................................ Art. 51. [Ochrona informacji o sobie] ................................................................................... Art. 52. [Wolność przemieszczania się] ............................................................................... Art. 53. [Wolność sumienia i wyznania] .............................................................................. Art. 54. [Wolność słowa; zakaz cenzury] ............................................................................ Art. 55. [Zakaz ekstradycji obywatela polskiego; wyjątki] ................................................. Art. 56. [Prawo do azylu; status uchodźcy] ......................................................................... Wolności i prawa polityczne ........................................................................................................ Art. 57. [Wolność zgromadzeń] ............................................................................................ Art. 58. [Wolność zrzeszania się] ......................................................................................... Art. 59. [Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców] ........................................................................................................ Art. 60. [Prawo równego dostępu do służby publicznej] .................................................... Art. 61. [Prawo obywateli do informacji o działalności organów władzy publicznej] ....... Art. 62. [Wolność przemieszczania się] .............................................................................. Art. 63. [Prawo do składania petycji, wniosków i skarg] .................................................... Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne ................................................................ Art. 64. [Ochrona własności i prawa dziedziczenia] ........................................................... Art. 65. [Wolność wyboru zawodu i miejsca pracy; zakaz zatrudniania dzieci] ................ Art. 66. [Prawo do bezpiecznych warunków pracy; prawo do urlopu] ............................... Art. 67. [Prawo do zabezpieczenia społecznego] ................................................................. Art. 68. [Prawo do ochrony zdrowia] ................................................................................... VI 79 79 79 82 91 98 99 101 101 102 102 102 103 103 104 108 125 126 126 148 148 151 153 156 156 159 159 162 167 168 168 168 173 174 178 180 190 191 192 192 199 204 206 213 Spis treści Art. 69. [Prawo osób niepełnosprawnych do pomocy państwa] .......................................... Art. 70. [Prawo do nauki; obowiązek szkolny] .................................................................... Art. 71. [Prawo rodziny do szczególnej pomocy państwa] .................................................. Art. 72. [Ochrona praw dziecka; Rzecznik Praw Dziecka] ................................................. Art. 73. [Wolność twórczości artystycznej] ......................................................................... Art. 74. [Prawo do bezpieczeństwa ekologicznego]............................................................. Art. 75. [Pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli] ............................... Art. 76. [Ochrona konsumentów, użytkowników i najemców] ........................................... Środki ochrony wolności i praw .................................................................................................. Art. 77. [Prawo do odszkodowania za bezprawne działanie organów państwa] ............... Art. 78. [Prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji] ............................................................. Art. 79. [Prawo do skargi konstytucyjnej] ........................................................................... Art. 80. [Prawo do pomocy Rzecznika Praw Obywatelskich] ............................................ Art. 81. [Podstawa dochodzenia praw] ................................................................................. Obowiązki ..................................................................................................................................... Art. 82. [Obowiązek wierności RP i troski o dobro wspólne] ............................................ Art. 83. [Obowiązek przestrzegania prawa] ......................................................................... Art. 84. [Obowiązki podatkowe] ......................................................................................... Art. 85. [Obowiązek obrony RP; służba wojskowa] ............................................................ Art. 86. [Obowiązek dbania o środowisko] .......................................................................... Rozdział III. Źródła prawa ....................................................................................................... Art. 87. [Katalog źródeł prawa RP] ...................................................................................... Art. 88. [Ogłoszenie aktów normatywnych jako warunek ich wejścia w życie] ................. Art. 89. [Ustawowa zgoda na ratyfikację i wypowiedzenie umowy międzynarodowej] ... Art. 90. [Procedura ratyfikacyjna] ....................................................................................... Art. 91. [Pierwszeństwo ratyfikowanej umowy przed ustawami] ....................................... Art. 92. [Organy upoważnione do wydawania rozporządzeń] ............................................ Art. 93. [Akty prawa wewnętrznie obowiązującego] .......................................................... Art. 94. [Akty prawa miejscowego] ...................................................................................... Rozdział IV. Sejm i Senat ........................................................................................................... Art. 95. [Organy władzy ustawodawczej] ............................................................................ Wybory i kadencja ........................................................................................................................ Art. 96. [Skład Sejmu; zasady wyborów] ............................................................................. Art. 97. [Skład Senatu; zasady wyborów] ............................................................................ Art. 98. [Kadencja parlamentu; skrócenie kadencji] ........................................................... Art. 99. [Bierne prawo wyborcze] ........................................................................................ Art. 100. [Zasady zgłaszania kandydatów do parlamentu] .................................................. Art. 101. [Organ stwierdzający ważność wyborów] ............................................................ Posłowie i senatorowie ................................................................................................................. Art. 102. [Zakaz łączenia funkcji posła i senatora] ............................................................ Art. 103. [Zakaz łączenia mandatu posła z innymi funkcjami; zasada incompatibilitas] .. Art. 104. [Posłowie; rota ślubowania] .................................................................................. Art. 105. [Immunitet poselski] ............................................................................................. Art. 106. [Regulacje prawne określające sposób sprawowania mandatu posła] ................. 216 219 224 228 230 232 232 235 236 236 244 250 262 262 263 263 263 265 265 265 267 267 270 272 274 279 282 295 298 301 301 301 301 303 304 306 307 308 308 308 308 310 311 315 VII Spis treści Art. 107. [Zakaz działalności gospodarczej; odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu] ..................................................................................................................... Art. 108. [Sprawowanie mandatu przez senatorów] ........................................................... Organizacja i działanie ................................................................................................................. Art. 109. [Posiedzenia izb parlamentu] ................................................................................ Art. 110. [Organy wewnętrzne Sejmu] ................................................................................. Art. 111. [Komisja śledcza] ................................................................................................... Art. 112. [Regulamin Sejmu] ................................................................................................ Art. 113. [Zasada jawności posiedzeń] ................................................................................ Art. 114. [Zgromadzenie Narodowe] .................................................................................... Art. 115. [Interpelacje, zapytania poselskie; obowiązek udzielenia odpowiedzi] .............. Art. 116. [Decyzja o stanie wojny i zawarciu pokoju] .......................................................... Art. 117. [Zasady użycia sił zbrojnych poza granicami RP] ................................................ Art. 118. [Inicjatywa ustawodawcza; uprawnienia obywatelskie] ...................................... Art. 119. [Procedura ustawodawcza] .................................................................................... Art. 120. [Warunki formalne uchwalania ustaw i podejmowania uchwał] ......................... Art. 121. [Udział Senatu w postępowaniu ustawodawczym] .............................................. Art. 122. [Podpis Prezydenta; odmowa podpisania ustawy] ............................................... Art. 123. [Pilny projekt; szybka ścieżka ustawodawcza] ..................................................... Art. 124. [Zasady działania Senatu] ..................................................................................... Referendum................................................................................................................................... Art. 125. [Referendum ogólnokrajowe; warunki zarządzenia referendum] ........................ Rozdział V. Prezydent Rzeczpospolitej ................................................................................... Art. 126. [Prezydent jako najwyższy przedstawiciel RP] .................................................... Art. 127. [Wybór Prezydenta] ............................................................................................... Art. 128. [Kadencja Prezydenta] .......................................................................................... Art. 129. [Ważność wyborów; protest wyborczy] ................................................................ Art. 130. [Rota przysięgi; objęcie urzędu] ........................................................................... Art. 131. [Przeszkoda w sprawowaniu urzędu; przejęcie obowiązków przez Marszałka Sejmu] ................................................................................................................... Art. 132. [Zakaz łączenia funkcji; zasada incompatibilitas] ............................................... Art. 133. [Uprawnienia Prezydenta w zakresie polityki zagranicznej] ............................... Art. 134. [Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP] ....................................................... Art. 135. [Rada Bezpieczeństwa Narodowego jako organ doradczy] ................................ Art. 136. [Zarządzenie mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych] ............................................... Art. 137. [Nadawanie obywatelstwa polskiego] .................................................................. Art. 138. [Nadawanie orderów i odznaczeń] ....................................................................... Art. 139. [Prawo łaski] ......................................................................................................... Art. 140. [Orędzie Prezydenta] ............................................................................................ Art. 141. [Zwołanie Rady Gabinetowej] ............................................................................... Art. 142. [Akty prawne wydawane przez Prezydenta] ........................................................ Art. 143. [Kancelaria Prezydenta jako organ pomocniczy] ................................................ Art. 144. [Akty urzędowe Prezydenta] ................................................................................. Art. 145. [Odpowiedzialność Prezydenta przed Trybunałem Stanu] .................................. 315 315 316 316 316 318 318 322 322 323 323 323 323 326 332 333 339 342 344 345 345 346 346 347 348 349 349 349 350 350 351 352 352 352 353 354 354 354 354 354 354 357 VIII Spis treści Rozdział VI. Rada Ministrów i administracja rządowa ....................................................... Art. 146. [Rada Ministrów; kompetencje]............................................................................ Art. 147. [Skład i organy Rady Ministrów] .......................................................................... Art. 148. [Kompetencje Prezesa Rady Ministrów] ............................................................. Art. 149. [Uprawnienia kierownicze ministrów] ................................................................. Art. 150. [Zakaz działalności sprzecznej z obowiązkami publicznymi] ............................ Art. 151. [Rota przysięgi] .................................................................................................... Art. 152. [Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów w terenie] ............................... Art. 153. [Korpus służby cywilnej, zwierzchnictwo premiera] .......................................... Art. 154. [Procedura powołania Rady Ministrów; wotum zaufania] .................................. Art. 155. [Tryb nadzwyczajny powołania Rady Ministrów] ............................................... Art. 156. [Odpowiedzialność ministrów przed Trybunałem Stanu] .................................... Art. 157. [Solidarna i indywidualna odpowiedzialność ministrów] .................................... Art. 158. [Wotum nieufności dla Rady Ministrów] ............................................................. Art. 159. [Wniosek o wotum nieufności dla ministra] ......................................................... Art. 160. [Udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów] ................................................. Art. 161. [Zmiany w składzie Rady Ministrów] .................................................................. Art. 162. [Dymisja Rady Ministrów] ................................................................................... Rozdział VII. Samorząd terytorialny ...................................................................................... Art. 163. [Samorząd terytorialny; zadania] .......................................................................... Art. 164. [Gmina jako podstawowa jednostka samorządu] ................................................. Art. 165. [Podmiotowość prawna jednostek samorządu terytorialnego] ............................ Art. 166. [Zadania własne samorządu; zadania zlecone] ..................................................... Art. 167. [Dochody jednostek samorządu terytorialnego; udział w dochodach publicznych] .......................................................................................................... Art. 168. [Podatki i opłaty lokalne] ...................................................................................... Art. 169. [Organy stanowiące i wykonawcze] ...................................................................... Art. 170. [Referendum lokalne] ............................................................................................ Art. 171. [Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego] ......................................... Art. 172. [Prawo zrzeszania się; zrzeszenia międzynarodowe, regionalne] ....................... Rozdział VIII. Sądy i trybunały ............................................................................................... Art. 173. [Zasada niezależności władzy sądowniczej] ....................................................... Art. 174. [Wyrokowanie w imieniu RP] .............................................................................. Sądy .............................................................................................................................................. Art. 175. [Struktura sądownictwa] ....................................................................................... Art. 176. [Zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego] ......................................... Art. 177. [Właściwość sądów powszechnych] ...................................................................... Art. 178. [Zasada niezawisłości sędziowskiej] .................................................................... Art. 179. [Powołanie sędziego] ............................................................................................. Art. 180. [Nieusuwalność sędziów; przejście w stan spoczynku] ....................................... Art. 181. [Immunitet sędziowski] ......................................................................................... Art. 182. [Czynnik społeczny w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości] ....................... Art. 183. [Sąd Najwyższy, powoływanie I Prezesa SN] ...................................................... Art. 184. [Naczelny Sąd Administracyjny] .......................................................................... Art. 185. [Powoływanie Prezesa NSA] ................................................................................ 357 357 359 359 359 360 360 360 360 362 363 363 363 363 364 364 364 364 365 365 366 368 371 372 378 380 381 382 382 382 382 386 386 386 389 392 393 398 401 404 407 407 410 412 IX Spis treści Art. 186. [Krajowa Rada Sądownictwa]............................................................................... Art. 187. [Skład Krajowej Rady Sądownictwa] ................................................................... Trybunał Konstytucyjny .............................................................................................................. Art. 188. [Trybunał Konstytucyjny; właściwość rzeczowa] ............................................... Art. 189. [Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami państwa] .......... Art. 190. [Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego]............................................................ Art. 191. [Legitymacja ogólna i szczególna] ........................................................................ Art. 192. [Legitymacja do inicjowania postępowania w sprawie sporów kompetencyjnych] ................................................................................................. Art. 193. [Pytanie prawne] .................................................................................................. Art. 194. [Skład Trybunału Konstytucyjnego; sędziowie TK] ............................................ Art. 195. [Zasada niezawisłości sędziów TK] ...................................................................... Art. 196. [Immunitet sędziowski] ........................................................................................ Art. 197. [Normy regulujące organizację i tryb postępowania przed TK] .......................... Trybunał Stanu ............................................................................................................................. Art. 198. [Odpowiedzialność konstytucyjna przed Trybunałem Stanu; zakres podmiotowy] .......................................................................................................... Art. 199. [Skład Trybunału Stanu; niezawisłość członków Trybunału Stanu] ................... Art. 200. [Immunitet członków Trybunału Stanu] ............................................................. Art. 201. [Normy regulujące organizację i tryb postępowania przed TS] .......................... Rozdział IX. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa ................................................. Najwyższa Izba Kontroli .............................................................................................................. Art. 202. [Najwyższa Izba Kontroli jako naczelny organ kontroli państwowej] ............... Art. 203. [Zadania NIK] ....................................................................................................... Art. 204. [Sprawozdania, analizy; opinie przedkładane Sejmowi] ..................................... Art. 205. [Powołanie i kadencja Prezesa NIK] .................................................................... Art. 206. [Immunitet Prezesa NIK] ..................................................................................... Art. 207. [Normy regulujące organizację i tryb działania NIK] ......................................... Rzecznik Praw Obywatelskich .................................................................................................... Art. 208. [Rzecznik Praw Obywatelskich jako obrońca wolności i praw obywatelskich] . Art. 209. [Powołanie, kadencja Rzecznika] ......................................................................... Art. 210. [Niezawisłość Rzecznika Praw Obywatelskich] ................................................. Art. 211. [Immunitet Rzecznika] .......................................................................................... Art. 212. [Sprawozdania z działalności dla Sejmu i Senatu] ............................................... Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ........................................................................................... Art. 213. [Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako strażnik wolności słowa w mediach] ............................................................................................................. Art. 214. [Członkowie KRRiT; powołanie] .......................................................................... Art. 215. [Normy regulujące organizację i tryb działania KRRiT] .................................... Rozdział X. Finanse publiczne ................................................................................................. Art. 216. [Unormowania dotyczące gromadzenia środków finansowych na cele publiczne] ............................................................................................................... Art. 217. [Podstawa prawna nakładania podatków] ............................................................ Art. 218. [Skarb Państwa; organizacja i sposób zarządzania] ............................................. Art. 219. [Budżet państwa] ................................................................................................... 412 413 414 414 420 420 430 432 432 435 441 444 445 447 447 447 447 447 448 448 448 448 448 448 449 449 449 449 449 450 450 451 451 451 454 454 455 455 457 466 469 X Spis treści Art. 220. [Deficyt budżetowy; ograniczenia ustawowe] ...................................................... Art. 221. [Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej] ................................ Art. 222. [Termin przedłożenia Sejmowi projektu budżetu] .............................................. Art. 223. [Poprawki Senatu] ................................................................................................ Art. 224. [Podpisanie ustawy przez Prezydenta] ................................................................. Art. 225. [Skrócenie kadencji Sejmu w razie braku uchwalonego budżetu] ...................... Art. 226. [Sprawozdanie RM z wykonania ustawy budżetowej; absolutorium dla rządu] . Art. 227. [Narodowy Bank Polski jako centralny bank państwa; Rada Polityki Pieniężnej] .............................................................................................................. Rozdział XI. Stany nadzwyczajne ............................................................................................ Art. 228. [Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego; skutki dla państwa] .............................. Art. 229. [Stan wojenny] ....................................................................................................... Art. 230. [Stan wyjątkowy]................................................................................................... Art. 231. [Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie RP] .................. Art. 232. [Stan klęski żywiołowej] ....................................................................................... Art. 233. [Normy określające zakres ograniczeń wolności i praw człowieka] ................... Art. 234. [Rozporządzenia z mocą ustawy] ......................................................................... Rozdział XII. Zmiana Konstytucji .......................................................................................... Art. 235. [Procedura zmiany Konstytucji] ........................................................................... Rozdział XIII. Przepisy przejściowe i końcowe ...................................................................... Art. 236. [Ustawy niezbędne do stosowania Konstytucji] .................................................. Art. 237. [Kolegia do spraw wykroczeń] .............................................................................. Art. 238. [Kadencja konstytucyjnych organów władzy publicznej w okresie przejściowym] ........................................................................................................ Art. 239. [Sprawy w toku toczące się przed TK] ................................................................. Art. 240. [Zasady pokrywania deficytu budżetowego w okresie przejściowym] .............. Art. 241. [Przepisy przejściowe i dostosowujące] ................................................................ Art. 242. [Derogacja ustaw konstytucyjnych] ..................................................................... Art. 243. [Wejście w życie] .................................................................................................. 471 473 474 475 475 475 475 476 480 480 481 481 481 481 481 482 482 482 483 483 483 483 483 484 484 484 485 XI Spis treści Wykaz skrótów 1. Akty prawne DostInfPubU ��������������������� ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. DrogiPublU ����������������������� ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 GospNierU ������������������������ ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1764) ze zm.) poz. 121) IPNU ��������������������������������� ustawa z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1575 ze zm. KC ������������������������������������� ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 KK ������������������������������������� ustawa z 6.6. 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) Konstytucja RP ����������������� Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, ze zm.) poz. 483 ze zm.) KP ������������������������������������ ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) KRRiTU ���������������������������� ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1414) OchPrCzłKow ����������������� Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, spo- rządzonej w Rzymie dnia 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) OgłAktNormU ������������������ ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych PodziałTrójPU ������������������� ustawy z 24.7.1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego po- innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm.) PodDochFizU �������������������� ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. działu terytorialnego państwa (Dz.U. Nr 96, poz. 603 ze zm.) PrOchrŚr ��������������������������� ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. Regulamin ������������������������� uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.7.1992 r. − Regulamin SamGminU ����������������������� ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32 ze zm.) SamPowU ������������������������� ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. TKU ���������������������������������� ustawa z 30.11.2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybu- nałem Konstytucyjnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2072 ze zm.) ZarządKryzysU ����������������� ustawa z 26.4.2017 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. z 2018 r. poz. 200) poz. 519 ze zm.) ze zm.) poz. 1868 ze zm.) poz. 209 ze zm.) 2. Organy ESBC ��������������������������������� Europejski System Banków Centralnych ETPC ��������������������������������� Europejski Trybunał Praw Człowieka XIII KFP ����������������������������������� Komisja Finansów Publicznych KSiPC ������������������������������� Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka NBP ����������������������������������� Narodowy Bank Polski NSA ����������������������������������� Najwyższy Sąd Administracyjny PKW ���������������������������������� Państwowa Komisja Wyborcza SN ������������������������������������� Sąd Najwyższy SN(7) ��������������������������������� skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego TK ������������������������������������� Trybunał Konstytucyjny 3. Publikatory Biul. SN ����������������������������� Biuletyn Sądu Najwyższego Dz�U� ��������������������������������� Dziennik Ustaw MoP ����������������������������������� Monitor Prawniczy MoPr ��������������������������������� Monitor Prawa Pracy OSNAPiUS ����������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpie- czeń Społecznych OSNC �������������������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OTK-A ������������������������������ Orzecznictwo Trybunały Konstytucyjnego seria A OTK-B ������������������������������ Orzecznictwo Trybunały Konstytucyjnego seria B 4. Inne skróty art� ������������������������������������� artykuł JST ������������������������������������ jednostka samorządu terytorialnego niepubl. ������������������������������ niepublikowane Nr �������������������������������������� numer PKB ����������������������������������� produkt krajowy brutto pkt ������������������������������������� punkt por. ������������������������������������ porównaj poz. ������������������������������������ pozycja s� ���������������������������������������� strona t� ���������������������������������������� tom ust� ������������������������������������� ustęp wyr. ������������������������������������ wyrok ze zm. �������������������������������� ze zmianami zob� ������������������������������������ zobacz XIV Wykaz skrótów Wprowadzenie Po raz trzeci mam okazję być redaktorem naukowym Zbiorów Orzecznictwa Becka odnoszących się do Konstytucji RP z 2.4.1997 r. Tym razem wiąże się to z okolicznościami szczególnymi. Po pierwsze, na 2016 rok przypadała trzydziesta rocznica działalności Trybunału Konstytucyjnego, którego podsta- wowym zadaniem jest dokonywanie oceny hierarchicznej zgodności norm, przede wszystkim w perspek- tywie norm, zasad i wartości wyrażonych w tekście ustawy zasadniczej. Niemalże codziennie Trybunał czyni użytek z Konstytucji RP. Po drugie, od końca 2015 r. świat bieżącej polityki traktował Trybunał Konstytucyjny nie jak dobro wspólne, ale jako kolejny organ władzy politycznej, czyniąc z niego łup wyborczy. Doprowadziło to do poważnego kryzysu ustroju państwa, znanego również społeczności międzynarodowej z kolejnych opinii Komisji Weneckiej oraz rekomendacji Komisji Europejskiej. Okoliczność ta stanowi z pewnością istotną cezurę istnienia sądu konstytucyjnego w Polsce, tak od strony instytucjonalnej, w wymiarze jego niezależności od innych organów państwa, jak i osobowej, w kontekście realizacji niezawisłości sędziowskiej. Po trzecie, coraz widoczniejsze są przejawy erozji regulacyjnego znaczenia tekstu Konstytucji z 1997 r. Objawia się to między innymi: manifestacyjnym podważaniem jej autorytetu przez osoby piastujące najwyższe stanowiska w państwie, instrumentalnym wykorzystywaniem jej treści na potrzeby walki politycznej, przeinaczaniem jej treści, a także publiczną zapowiedzią dokonania jej zmiany. W tym celu nie zawahano się sięgnąć po zwodnicze hasła, nawołujące do powstania nowej, lepszej konstytucji – „nie dla elit”1. Pierwsze wydanie Zbiorów Orzecznictwa Becka „Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybu- nału Konstytucyjnego i wybranych sądów” ukazało się w 2008 r. Świadomie przedstawiono wówczas wypowiedzi nie tylko Trybunału Konstytucyjnego, ale i innych organów sądowych, głównie Sądu Naj- wyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Celowo nie ograniczano się wyłącznie do okresu obowiązywania Konstytucji z 1997 r. Właściwą część zbiorku poprzedzono sześcioma, krótkimi opra- cowaniami dotyczącymi konstytucyjnych zasad: demokratycznego państwa prawnego, proporcjonal- ności, równości, wyłączności ustawy i wydawania rozporządzeń, kadencyjności organów państwa oraz relacji prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej. Dołączono również zestawienie przedstawiające podstawowe informacje odnoszące się do działalności sądów konstytucyjnych w innych państwach. Drugie wydanie z 2011 r. nie tylko miało charakter uaktualnienia tez orzeczniczych. Zmniejszono liczbę tez dotyczących przepisów przejściowych i końcowych Konstytucji RP, uznając że zmniejszyło się ustrojowe znaczenia tychże przepisów. Zrezygnowano także z wielu wypowiedzi orzeczniczych, które miały miejsce przed dniem wejścia w życie ustawy zasadniczej. Ogólna koncepcja publikacji pozostała jednak niezmieniona. Pozycja, którą oddajemy do rąk Czytelników, nawiązuje do ogólnej koncepcji poprzednich dwóch wydań „Konstytucji III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów”. Publikacja powstała w nowym składzie autorskim i przy zmienionej koncepcji. Postanowiliśmy upa- miętnić trzydziestolecie działalności Trybunału Konstytucyjnego oraz dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r. Chcieliśmy uwypuklić ciągłość działalności organu państwa. Unikaliśmy sięgania do wcześniejszych tez, zaprezentowanych w poprzednich Zbiorach. Skupiliśmy się głównie na wypo- wiedziach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego, które zapadły w latach 2011–2016. Uwzględni- liśmy także te orzeczenia, które napotkały trudności w ogłoszeniu w „Dzienniku Ustaw”. Uznaliśmy bowiem, że wymaga tego nie tylko uczciwość prawnicza i naukowa, ale także ogólna obserwacja – żadna ze zmian, nawet najlepsza, nie trwa wiecznie! Jesteśmy przekonani, że systemowi prawa przyjdzie się 1 Por. konferencja zorganizowana przez NSZZ „Solidarność” „Konstytucja dla obywateli, nie dla elit” jaka odbyła się z udziałem Prezydenta RP w Gdańsku, w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej 25.8.2017 r. XV Wprowadzenie zatem zmierzyć i z tymi orzeczeniami, które były kwestionowane przez osoby odpowiedzialne za wy- konanie konstytucyjnego obowiązku niezwłocznego ogłoszenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w organie promulgacyjnym. W tym sensie, obecna publikacja stanowi niejako naturalny ciąg dalszy historii działalności sądu konstytucyjnego w Polsce. Jest też dowodem przemian, które się dokonują w konstytucyjnym porządku prawnym Rzeczypospolitej. Wybraliśmy szczególnie te orzeczenia, które podsumowywały dotychczasowy dorobek kolejnych składów i pokoleń sędziów Trybunału. Tam, gdzie w danym przypadku nie udawało się odnaleźć orzeczeń z danego okresu, odwołujących się do kolejnych artykułów Konstytucji RP, sięgaliśmy po orzeczenia wcześniejsze, (wyłącznie w niezbędnym zakresie) by dać możliwość zorientowania się Czytelnikowi w głównych tezach. Pamiętać również trzeba, że mimo upływu czasu i dojścia tekstu Konstytucji Rzeczypospolitej do „lat dojrzałych”, niektóre przepisy ustawy zasadniczej wciąż nie zdążyły jeszcze obrosnąć wypowiedziami trybunalskimi. Przywołując wypowiedzi orzecznicze, generalnie pomijaliśmy odwołania do literatury prawniczej. Pozostawiliśmy tylko te, które były konieczne dla zrozumienia sposobu argumentacji Trybunału Kon- stytucyjnego. Uwzględniliśmy natomiast odwołania do wcześniejszych wyroków. Daje to obraz utrzy- mywania, rozwoju a niekiedy odchodzenia od pierwotnych ustaleń Trybunału w miarę upływu czasu, zmian ustrojowych, cywilizacyjnych oraz wzbogacenia doświadczeń. Ponieważ w interesującym nas okresie sam Trybunał Konstytucyjny zaczął inaczej redagować uzasadnienia swoich wyroków, posta- nowiliśmy, obok sygnatury spraw, przywoływać numerację punktów z – co do zasady III części – uza- sadnienia. Znacznie ułatwia to znalezienie tezy, bez konieczności odwoływania się do elektronicznych metod przeszukiwania tekstu. Od strony redakcyjnej zostały natomiast zmienione – w porównaniu z oryginalną wersją orzeczenia – przywołania aktów normatywnych (konsekwentnie używano nazwy „Konstytucja RP”), używanych ich skrótów, dat dziennych oraz niekiedy adresy publikacyjne orzeczeń. Wszystkie zostały dostosowane do ogólnie przyjętych zasad redakcyjnych, jakimi posługuje się Wydawnictwo. Jesteśmy przekonani, że publikacja może być pomocna dla praktyków, którzy potrzebują odwołać się do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w jego najbardziej aktualnym i rozwiniętym kształcie, ale także dla studentów w ich pracy naukowej. Może być także użyteczna dla wszystkich tych, którzy za- interesowani będą w samodzielnym dociekaniu rzeczywistej treści Konstytucji z 1997 r., jaką przybrała ona w kształcie sądowego jej stosowania przez dwadzieścia lat swojego obowiązywania. Prof. dr hab. Marek Zubik XVI Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483; z 2001 r. Nr 28, poz. 319; z 2006 r. Nr 200, poz. 1471; z 2009 r. Nr 114, poz. 946) Preambuła W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,  odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,  my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,  zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,  jak i nie podzielający tej wiary,  a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,  równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski,  wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną  ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,  nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,  zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,  złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,  świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,  pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie  łamane,  pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność  i sprawność,  w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,  ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej  jako prawa podstawowe dla państwa  oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie  pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,  wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,  jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,  a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. 1 Normatywny charakter i znaczenie preambuły Wyrok TK z 16.12.2009 r., Kp 5/08 (OTK-A 2009, Nr 11, poz. 170) pkt III.2. Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że istnieją wątpliwości co do normatywnego charakteru pream- buły ustawy zasadniczej (por. wyr. TK z 13.1.2004 r., SK 10/03, OTK-A 2004, Nr 1 poz. 2). Wynikają one stąd, że z tekstu tej preambuły nie można wyprowadzić norm prawnych w znaczeniu ścisłym (zob. wyr. TK z 11.5.2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, Nr 5, poz. 49). We wstępie do Konstytucji RP z 1997 r. zawarta została charakterystyka drogi ustrojowej Polski, wraz z podkreśleniem doświadczeń niepodle- głościowych i demokratycznych, wskazanie uniwersalnych wartości konstytucyjnych oraz podstawo- wych zasad organizujących życie wspólnoty państwowej, takich jak: demokracja, poszanowanie praw jednostki, współdziałanie władz, dialog społeczny oraz zasada pomocniczości (subsydiarności) (zob. wyr. TK z 11.5.2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, Nr 5, poz. 49). Tendencja do normatywizacji wstępu do ustawy zasadniczej jest nieuchronna na gruncie systemu prawa stanowionego, według którego kon- stytucja jest najwyższym aktem prawnym, o najwyższej mocy obowiązywania, co dotyczy także jej preambuły jako integralnej części Konstytucji RP (…). Normatywny charakter preambuły przejawia się w różnych aspektach. Po pierwsze, ma on wymiar interpretacyjny, polegający na wskazaniu sposobu rozumienia, zarówno pozostałych przepisów konstytucyjnych, jak też całokształtu przepisów składają- cych się na system polskiego prawa (…). Po drugie, normatywność postanowień preambuły wiąże się z ich wykorzystywaniem w procesie budowania norm konstytucyjnych, poprzez wydobywanie z nich treściowych elementów dla konstruowanej normy (tzw. „sytuacja współstosowania”) (…). Po trzecie, znaczenie normatywne wstępu do Konstytucji RP może polegać na samodzielnym wyrażaniu zasady konstytucyjnej o charakterze normatywnym, co możliwe jest tylko w sytuacji, gdy brakuje innych prze- pisów konstytucyjnych dotyczących tej samej kwestii (…). Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie powoływał się na postanowienia preambuły w swym orzecz- nictwie, w szczególności kontrolując zgodność określonych przepisów z jej postanowieniami w za- kresie wynikających z preambuły zasad: suwerenności Narodu Polskiego, współdziałania władz i dia- logu społecznego, pomocniczości oraz rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych (zob. w szczególności wyroki TK: z 11.5.2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, Nr 5, poz. 49; z 18.7.2006 r., U 5/04, OTK-A 2006, Nr 7, poz. 80; z 3.11.2006 r., K 31/06, OTK-A 2006, Nr 10, poz. 147; z 12.3.2007 r., K 54/05, OTK-A2007, Nr 3, poz. 25(…)). Zasada przychylności procesowi integracji europejskiej Wyrok TK z 24.11.2010 r., K 32/09 (OTK-A 2009, Nr 9, poz. 108) pkt III.3.2.2. Postanowienia preambuły do Konstytucji RP są też zarazem przesłanką sformułowania zasady przy- chylności procesowi integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej. Z tej perspektywy należy także dokonywać wykładni postanowień konstytucyjnych dotyczących członkostwa w Unii Europej- skiej. Postanowienie TK z 20.5.2009 r., Kpt 2/08 (OTK-A 2009, Nr 5, poz. 78) pkt V.5.8. Preambuła, akcentując znaczenie odzyskanej przez Polskę możliwości suwerennego i demokra- tycznego stanowienia o swoim losie, deklaruje potrzebę „współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej”, przestrzegania obowiązku „solidarności z innymi” oraz uniwersalnych wartości. 2 Konstytucja III RP Powinność ta odnosi się nie tylko do stosunków wewnętrznych, lecz także zewnętrznych. Analogiczne wartości, należące do wspólnego dziedzictwa prawnego państw europejskich, determinują też cele i kierunek działania Wspólnot i Unii Europejskiej. (…) Z punktu widzenia suwerenności oraz ochrony innych wartości konstytucyjnych, zasadnicze znaczenie ma ograniczenie możliwości przekazania kompetencji do „niektórych spraw” (a zatem bez naruszenia „rdzenia” uprawnień, umożliwiającego – w zgodzie z preambułą – suwerenne i demokratyczne stano- wienie o losie Rzeczypospolitej). Zasada współdziałania organów władzy publicznej Postanowienie TK z 20.5.2009 r., Kpt 2/08 (OTK-A 2009, Nr 5, poz. 78) pkt V.6. Preambuła do Konstytucji RP zobowiązuje władze Rzeczypospolitej do współdziałania. Formuła ta zobligowuje do wzajemnego poszanowania zakresu zadań konstytucyjnych organów państwa, ich kom- petencji, nadto – do poszanowania godności urzędów i ich piastunów, wzajemnej lojalności, działania w dobrej wierze, informowania się o inicjatywach, gotowości do współdziałania i uzgodnień, dotrzy- mywania i rzetelnego ich wykonywania. Zbieżność celów jako wyraz idei współdziałania jest konsekwencją fundamentalnej zasady ustro- jowej, wyrażonej w art. 1 Konstytucji RP, że „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”. Na konstytucyjne organy państwa nałożony został obowiązek takich działań, by realizować dyrektywę ustrojową zawartą w art. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że z preambuły do Konstytucji RP i z art. 133 ust. 3 wynika trwałe zobowiązanie Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów oraz właściwego ministra dotyczące współdzia- łania w realizacji zadań nieobjętych zakresami ich wyłącznej właściwości. Współdziałanie stanowi ciąg czynności podejmowanych bądź to z inicjatywy Prezydenta, bądź Prezesa Rady Ministrów lub obydwu wymienionych organów w sferze konstytucyjnie i ustawowo wyznaczonej. Realizacja pewnej części zadań (i kompetencji) Rady Ministrów wymaga określonego konstytucyjnie lub ustawowo współdzia- łania z Prezydentem RP. W odniesieniu do zadań Prezydenta wymóg współdziałania z Prezesem Rady Ministrów i właściwymi ministrami występuje w znacznie szerszym zakresie. Nie ma zatem pełnej symetrii dotyczącej zakresów konstytucyjnej powinności współdziałania. Wyrok TK z 12.12.2012 r., K 1/12 (OTK-A 2012, Nr 11, poz. 134) pkt III.5.1.5. Trybunał Konstytucyjny zwraca przy tym uwagę na wynikającą z preambuły Konstytucji RP zasadę współdziałania władz, która, w odniesieniu do kształtowania wynagrodzeń sędziów, powinna wyrażać się przede wszystkim w dialogu władzy wykonawczej i ustawodawczej z konstytucyjnie umocowaną reprezentacją władzy sądowniczej, którą jest KRS. Wyrok TK z 3.7.2012 r., K 22/09 (OTK-A 2012, Nr 7, poz. 74) pkt III.2.3. Należy podkreślić, że zasada współdziałania władz sformułowana w preambule nie może być trakto- wana jako podstawa przyznania określonemu organowi kompetencji. Zasada ta służy przede wszystkim kształtowaniu określonej praktyki funkcjonowania organów władzy (por. post. TK z 20.5.2009 r., Kpt 2/08, OTK-A 2009, Nr 5 poz. 78). Ewentualna ocena treści prawa poprzez pryzmat zasady współdzia- 3 Preambuła
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz SN i NSA
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: