Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 005335 20484211 na godz. na dobę w sumie
Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. Tom 2 - ebook/pdf
Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. Tom 2 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 624
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2333-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Tom 2 Systemu Prawa Administracyjnego porządkuje wiedzę na temat konstytucyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej, w sposób szczegółowy i usystematyzowany ujętą w dziewięciu powiązanych ze sobą rozdziałach.

Rozdział I zawiera omówienie zasad ustrojowych ujętych w Konstytucji RP, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla administracji publicznej oraz wpływem na jej obecny kształt i charakter prawny.

Rozdział II poświęcony został konstytucyjnym źródłom prawa, zarówno powszechnie obowiązującego – ustawom, rozporządzeniom, aktom prawa miejscowego –  jak i aktom prawa wewnętrznego, w każdym z przypadków z uwzględnieniem ich charakteru prawnego oraz funkcji pełnionej w systemie źródeł prawa.

W Rozdziale III przedstawiono znaczenie prawa międzynarodowego i unijnego w kontekście polskiego prawa administracyjnego i administracji publicznej. W świetle Konstytucji RP opisano miejsce prawa międzynarodowego i unijnego w systemie źródeł prawa polskiego, ich rolę oraz wzajemne relacje. Scharakteryzowano ogólną kategorię umów międzynarodowych oraz opisano wpływ prawa unijnego zarówno na zasady, w oparciu o które działa polska administracja jak i na prawa i wolności poszczególnych jednostek.

Rozdział IV poświęcono wnikliwemu omówieniu administracji rządowej i Rady Ministrów. Zawarto w nim praktyczne informacje dotyczące jej pozycji i roli ustrojowej, składu i struktury wewnętrznej, powoływania, zadań i kompetencji oraz zasad funkcjonowania. Szczegółowo scharakteryzowano pozycję Prezesa Rady Ministrów i ministrów, z zaznaczeniem zakresu ich odpowiedzialności oraz dokonano systematyki aktów prawnych wydawanych przez Radę Ministrów i poszczególnych jej członków. W rozdziale poruszono także zagadnienie struktury organów administracji rządowej podległych Radzie Ministrów.

W Rozdziale V ujęto problematykę związaną z samorządem terytorialnym – konstytucyjnymi podstawami jego funkcjonowania i struktury, w odesłaniu do historii regulacji oraz w porównaniu do zasad funkcjonujących w innych państwach europejskich. Omówiono ustrój wewnętrzny jednostek samorządu, oraz zakres i ochronę ich samodzielność. Uwzględniono determinanty działania samorządu oraz zagadnienie nadzoru i kontroli nad działalnością poszczególnych jednostek.

Rozdział VI zawiera szczegółową charakterystykę gwarantowanego konstytucyjnie prawa do zaskarżenia rozstrzygnięć wydanych w pierwszej instancji jak również prawa do skargi konstytucyjnej i prawa do wznowienia postępowania administracyjnego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Omówiono w nim także sankcje administracyjne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.

Rozdział VII skupia się wokół zagadnienia konstytucyjnych podstaw kontroli działalności administracji publicznej.

W Rozdziale VIII zawarto rozważania na temat konstytucyjnych podstaw służby cywilnej. Autorzy porównali rozwiązania polskie i europejskie w tym zakresie. Scharakteryzowano prawo dostępu obywateli polskich do służby publicznej oraz model służby cywilnej w świetle Konstytucji RP.

W końcowym Rozdziale IX omówiono konstytucyjne gwarancje odpowiedzialności odszkodowawczej administracji publicznej z uwzględnieniem prawa do wynagrodzenia szkody wyrządzonej niezgodnym z prawem działaniem władzy publicznej oraz podstaw odpowiedzialności za szkody związane z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. Przedstawiono także szczególne podstawy odpowiedzialności oraz konstytucyjną formułę odpowiedzialności za szkody legalne.

Publikacja zawiera usystematyzowaną, szczegółową charakterystykę omawianych zagadnień wraz z kontekstem historycznym oraz bogatą literaturą tematu. Autorzy prezentują swoje poglądy, uwzględniając liczne publikacje i orzecznictwo, zarówno sądów administracyjnych jak i Trybunału Konstytucyjnego.

Znakomite grono Autorów, praktyków prawa zapewnia przy tym wysoki poziom merytoryczny publikacji, która stanowi niezwykle użyteczne źródło wiedzy na temat Konstytucji – podstawowego aktu prawnego w systemie źródeł prawa polskiego. Pozycja ta będzie więc zarówno przydatna dla osób, w których kręgu zainteresowań znajduje się prawo konstytucyjne, jak i dla tych, którzy poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące szeroko pojętej administracji i prawa administracyjnego.

W wielu fragmentach opracowania Czytelnik z łatwością odnajdzie opinie naukowe nawiązujące do glos, publikacji i głośnych debat prawniczych na temat miejsca, pozycji i znaczenia Konstytucji dla kształtu prawa administracyjnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

System Prawa Administracyjnego R. Hauser / Z. Niewiadomski / A. Wróbel Tom 2 Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej Stanisław Biernat, Leszek Bosek, Leszek Garlicki, Teresa Górzyńska, Marian Grzybowski, Roman Hauser, Jerzy Korczak, Małgorzata Masternak-Kubiak, Monika Niedźwiedź, Mirosław Wyrzykowski, Michał Ziółkowski INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN SYSTEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej Tom 2 SYSTEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej Tom 2 REDAKTORZY NACZELNI SYSTEMU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ROMAN HAUSER ZYGMUNT NIEWIADOMSKI ANDRZEJ WRÓBEL Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej Tom 2 Redaktorzy Prof. dr hab. Roman Hauser Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski Prof. dr hab. Andrzej Wróbel Autorzy Prof. dr hab. Stanisław Biernat – Uniwersytet Jagielloński, sędzia TK; dr Leszek Bosek – Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Leszek Garlicki – Uniwersytet Warszawski, sędzia ETPCz; prof. dr hab. Teresa Górzyńska – Instytut Nauk Prawnych PAN; prof. dr hab. Marian Grzybowski – Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Roman Hauser – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Prezes NSA; dr Jerzy Korczak – Uniwersytet Wrocławski; prof. UWr. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak – Uniwersytet Wrocławski; dr Monika Niedźwiedź – Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski – Uniwersytet Warszawski; Michał Ziółkowski – Instytut Nauk Prawnych PAN WYDAWNICTWO C. H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2012 Wydano we współpracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne części opracowali: Stanisław Biernat Leszek Bosek Leszek Garlicki Teresa Górzyńska Marian Grzybowski Roman Hauser Jerzy Korczak Małgorzata Masternak-Kubiak Monika Niedźwiedź Mirosław Wyrzykowski Michał Ziółkowski – rozdz. III – rozdz. IX – rozdz. II – rozdz. VIII – rozdz. IV – rozdz. VII – rozdz. V – rozdz. VII – rozdz. III – rozdz. I i VI – rozdz. I i VI, indeks rzeczowy Redakcja: Aleksandra Dróżdż Wydawca: Joanna Ziemiecka © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-2031-1 ISBN e-book 978-83-255-2333-6 Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Rozdział I. Konstytucyjne zasady prawa i ich znaczenie dla interpretacji zasad ogólnych prawa i postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . § 1. Konstytucyjne zasady prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Konstytucyjne zasady prawa – problemy definicyjne . . . . . . . . . . . . . . . II. Kryteria i metody rekonstrukcji konstytucyjnych zasad prawa . . . . . . . . III. Normatywny charakter konstytucyjnych zasad prawa 1 6 6 10 i jego konsekwencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Konstytucja jako źródło zasad ogólnych prawa i postępowania 13 administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zasady ogólne – zagadnienia węzłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Metody rekonstrukcji i zakres zastosowania zasad ogólnych postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Znaczenie konstytucyjnych zasad prawa (wybrane zagadnienia) . . . . . . § 3. Kolizja (zakresu) zasad i konflikt wartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Metody rozwiązania kolizji (zakresu) zasad i konfliktu wartości . . . . . . II. Kolizyjna funkcja zasady proporcjonalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Konstytucyjne źródła prawa administracyjnego . . . . . . . . . . . § 4. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 5. Konstytucyjna regulacja systemu źródeł prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . § 6. Źródła prawa powszechnie obowiązującego – prawo krajowe . . . . . I. Ustawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Rozporządzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Akty prawa miejscowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 7. Akty prawa wewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 8. Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . § 9. Konkluzje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Znaczenie prawa międzynarodowego i unijnego dla prawa administracyjnego i administracji publicznej w świetle Konstytucji RP . . . . § 10. Geneza rozwiązań konstytucyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 11. Zasada przestrzegania prawa międzynarodowego i jej funkcje (art. 9 Konstytucji RP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 12. Prawo międzynarodowe a prawo unijne w świetle Konstytucji . . . . . § 13. Pozycja Konstytucji RP wobec prawa międzynarodowego i unijnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 14. Prawo międzynarodowe i unijne w systemie prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Miejsce prawa międzynarodowego i unijnego w ramach konstytucyjnego systemu źródeł prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Umowy międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 15. Umowy międzynarodowe przekazujące kompetencje na rzecz organizacji międzynarodowej (art. 90 Konstytucji RP) . . . . . . . . . . . Spis treści 20 20 32 34 39 39 42 47 48 52 57 57 63 68 77 83 87 89 92 92 93 94 95 95 96 99 V Spis treści 99 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Granice przekazania kompetencji na podstawie art. 90 Konstytucji RP . . . 100 § 16. Umowy międzynarodowe o istotnym znaczeniu dla prawa administracyjnego i administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 I. Traktaty stanowiące podstawę Unii i inne umowy międzynarodowe Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 II. Umowy międzynarodowe poza zakresem prawa unijnego . . . . . . . . . . . 103 § 17. Prawo tworzone przez organizacje międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . 104 I. Prawo pochodne Unii Europejskiej o znaczeniu dla prawa administracyjnego i administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 II. Prawo innych organizacji międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 § 18. Prawo międzynarodowe i unijne a zasada praworządności w administracji publicznej (art. 7 Konstytucji RP) . . . . . . . . . . . . . . 106 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 II. Zmiana roli ustawy jako źródła prawa administracyjnego . . . . . . . . . . . . 106 III. Kwestia zmiany roli rozporządzenia wykonawczego do ustawy . . . . . . . 108 IV. Zmiany położenia organów administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . 109 V. Zagadnienie ogłaszania źródeł prawa międzynarodowego i unijnego . . . 112 VI. Normy prawa międzynarodowego i unijnego jako podstawa prawna czynności organów administracji publicznej i orzeczeń sądów administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 § 19. Prawo międzynarodowe i unijne a wolności i prawa jednostki . . . . . 117 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 II. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 III. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 IV. Zbieżność standardów ochrony prawnej w prawie konstytucyjnym, międzynarodowym i unijnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 § 20. Kwalifikacja teoretyczna relacji między prawem międzynarodowym i unijnym a prawem krajowym (polskim) . . . . . 120 I. Kwalifikacja miejsca prawa międzynarodowego: monizm czy dualizm . . . 120 II. Kwalifikacja roli prawa unijnego: jednolitość systemu prawa czy pluralizm konstytucyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Rozdział IV. Rada Ministrów i administracja rządowa . . . . . . . . . . . . . . . . 127 § 21. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 § 22. Pozycja ustrojowa Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 § 23. Skład i struktura wewnętrzna Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 § 24. Powoływanie Rady Ministrów i zmiany w jej składzie . . . . . . . . . . . . 131 § 25. Role ustrojowe, zadania oraz kompetencje Rady Ministrów . . . . . . . 136 § 26. Zasady funkcjonowania Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 § 27. Prezes Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 § 28. Ministrowie i ministerstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 § 29. Akty prawne Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 § 30. Odpowiedzialność Rady Ministrów i członków jej składu . . . . . . . . . 145 § 31. Administracja rządowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Rozdział V. Konstytucyjne podstawy struktury i funkcji samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 § 32. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 § 33. Samorząd terytorialny jako przedmiot regulacji konstytucyjnych . . 165 I. Dotychczasowe tradycje regulowania kwestii ustrojowych samorządu terytorialnego w konstytucjach polskich . . . . . . . . . . . . . . . . 165 VI Spis treści II. Samorząd terytorialny w konstytucjach państw europejskich . . . . . . . . . 172 III. Samorząd terytorialny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . 177 § 34. Konstytucyjne podstawy struktury samorządu terytorialnego . . . . . 201 I. Zasada domniemania kompetencyjnego na rzecz samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 II. Gmina i inne jednostki samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 III. Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . 204 § 35. Samodzielność samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 I. Osobowość prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 II. Władztwo zadaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 III. Władztwo majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 IV. Władztwo finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 V. Władztwo personalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 VI. Władztwo administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 VII. Samodzielność w zakresie form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 § 36. Prawne determinanty działania jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 I. Konstytucyjna zasada praworządności działania organów władzy publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 II. Ochrona danych osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 III. Jawność działania organów władzy publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 IV. Prawa mniejszości narodowych i etnicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 § 37. Nadzór i kontrola nad działalnością samorządu terytorialnego . . . . 243 I. Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego w Konstytucji . . . . 243 II. Kontrola nad działalnością samorządu terytorialnego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 § 38. Ochrona samodzielności samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . 267 I. Sądowa ochrona samodzielności przed nieuprawnionym działaniem organów nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 II. Prawo do skargi konstytucyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Rozdział VI. Konstytucyjny status proceduralny jednostki jako adresata działań organów administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 § 39. Konstytucyjne prawo do zaskarżenia rozstrzygnięć wydanych w pierwszej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 II. Zakres podmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 III. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 IV. Pojęcie „instancja” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 V. Wyjątki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 § 40. Prawo do skargi konstytucyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 II. Zakres podmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 III. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 IV. Wzorce kontroli w postępowaniu inicjowanym skargą konstytucyjną . . 327 V. Przesłanka ostatecznego rozstrzygnięcia w rozumieniu art. 79 Konstytucji RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 § 41. Prawo do wznowienia postępowania administracyjnego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 II. Konstytucyjne prawo podmiotowe do wznowienia postępowania . . . . . 337 III. Autonomiczny charakter art. 145a KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 VII Spis treści IV. Przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 V. Pozytywne przesłanki restytucji konstytucyjności w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 VI. Negatywne przesłanki restytucji konstytucyjności w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 VII. Zakres podmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 VIII. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 IX. Termin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 § 42. Sankcje administracyjne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 I. Sankcje administracyjne – zagadnienie interdyscyplinarne . . . . . . . . . . . 361 II. Konstytucyjne wzorce kontroli norm ustanawiających sankcje administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 III. Kazuistyczność kontroli konstytucyjności norm ustanawiających sankcje administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 IV. Kryteria identyfikacji sankcji administracyjnych i odróżnienia ich od sankcji karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 V. Sądowa kontrola decyzji o nałożeniu sankcji administracyjnej w świetle konstytucyjnego standardu prawa do sądu . . . . . . . . . . . . . . . 374 Rozdział VII. Konstytucyjne podstawy kontroli działalności administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 § 43. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 § 44. Pojęcie, istota i rodzaje kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 § 45. Kontrola parlamentarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 § 46. Kontrola państwowa działalności administracji publicznej . . . . . . . . 393 § 47. Sądowa kontrola legalności działalności administracji . . . . . . . . . . . 402 Rozdział VIII. Konstytucyjne podstawy służby cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . 415 § 48. Konstytucjonalizacja prawa służby cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 I. Co to jest konstytucjonalizacja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 II. Uregulowania dotyczące służby cywilnej w konstytucjach niektórych państw zachodnioeuropejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 III. Konstytucje byłego bloku wschodniego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 IV. Prawo dostępu do służby cywilnej osób niemających obywatelstwa państwa, w którym służba ta funkcjonuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 § 49. Służba cywilna w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . 427 I. Art. 153 – uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 II. Cel działania korpusu służby cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 III. Zadania państwa i ich wykonawca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 IV. Urzędy administracji rządowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 V. Zwierzchnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 § 50. Prawo dostępu do służby publicznej – art. 60 Konstytucji RP . . . . . 442 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 II. Wymóg obywatelstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 III. Wymóg pełni praw publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 IV. Jednakowe zasady dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 V. Roszczenie o przyjęcie do służby publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 VI. Środki prawne w razie odmowy przyjęcia do służby . . . . . . . . . . . . . . . 446 VII. Zalecenie Rady Europy w sprawie statusu pracowników publicznych w Europie – reguły rekrutacji i selekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 § 51. Model służby cywilnej według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 VIII Spis treści I. Modele służby cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 II. Model służby cywilnej według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej . . 450 § 52. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 § 53. Europeizacja służby cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Rozdział IX. Konstytucyjna formuła odpowiedzialności odszkodowawczej administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 § 54. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 § 55. Konstytucyjne prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej niezgodnym z prawem działaniem władzy publicznej . . . . . . . . . . . . 468 I. Podstawa tekstowa konstytucyjnego prawa do wynagrodzenia szkody . . . 468 II. Charakter i istotna treść prawa do wynagrodzenia szkody wyrządzonej niezgodnym z prawem działaniem organu władzy publicznej . . . . . . . . 470 III. Treść konstytucyjnego prawa do odszkodowania – uwagi szczegółowe . . . 481 IV. Czasowy zakres zastosowania art. 77 ust. 1 Konstytucj RP – zagadnienia intertemporalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 V. Przedawnienie roszczeń z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP . . . . . . . . . . . . . 517 § 56. Implementacja art. 77 ust. 1 Konstytucji RP do prawa powszechnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 I. Zagadnienia wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 II. Artykuł 417 KC – ogólna podstawa odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . 525 III. Odpowiedzialność za wydanie albo niewydanie aktu normatywnego . . 537 IV. Odpowiedzialność za wadliwe orzeczenia i decyzje administracyjne . . . 552 V. Szczególne podstawy odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 § 57. Konstytucyjna formuła odpowiedzialności za szkody legalne . . . . . . 566 I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 II. Odpowiedzialność za wywłaszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 III. Implementacja konstytucyjnej formuły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 IV. Problem wynagrodzenia szkody na osobie – art. 4172 KC . . . . . . . . . . . . 594 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 IX Przedmowa Oddawany do rąk Czytelników Tom 2 Systemu Prawa Administracyjnego, wspól- nego projektu Wydawnictwa C.H. Beck i Instytutu Nauk Prawnych PAN, obejmuje za- gadnienia dotyczące konstytucyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej. Pracę rozpoczynają rozważania wprowadzające obejmujące uwagi odnoszące się do pojęcia i roli konstytucyjnych zasad prawa i ich znaczenia dla interpretacji zasad ogólnych prawa i postępowania administracyjnego. Następnie przedstawiono problematykę konstytucyjnych źródeł prawa i znaczenie prawa międzynarodowego i unijnego dla prawa administracyjnego i administracji pu- blicznej w świetle Konstytucji RP. W kolejnych rozdziałach ukazane zostały zagadnienia szczegółowe dotyczące Rady Ministrów i administracji rządowej, konstytucyjnych podstaw struktury i funkcji samo- rządu terytorialnego, konstytucyjnego statusu proceduralnego jednostki jako adresata działań organów administracji, konstytucyjnych podstaw kontroli działań administracji publicznej i konstytucyjnych podstaw służby cywilnej. Pracę kończą uwagi obejmujące zagadnienia dotyczące konstytucyjnych gwarancji odpowiedzialności odszkodowawczej administracji publicznej. Praca jest dziełem kilku autorów wskazanych w zestawieniu zbiorczym oraz na poszczególnych stronach niniejszego tomu. Za merytoryczną treść, prezentowane sta- nowisko prawne i formę wypowiedzi odpowiadają autorzy poszczególnych części tego dzieła. Wydanie niniejszego tomu uwzględnia stan prawny na dzień 3.7.2012 r. Redaktorzy XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DochJSTU . . . . . . . . . . ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) DzAdmRzU . . . . . . . . . ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm.) EKDA . . . . . . . . . . . . . Europejski Kodeks Dobrej Administracji uchwalony 6.9.2001 r. przez Parlament Europejski EKPC . . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) EKSL . . . . . . . . . . . . . . Europejska Karta Samorządu Lokalnego, sporządzona w Strasburgu 15.10.1985 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 ze sprost. i ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) GospKomU . . . . . . . . . ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) GospNierU . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) InfPublU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KC niem. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny niemiecki KodWyb . . . . . . . . . . . ustawa z 5.1.2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Konstytucja kwietniowa � � � � � � � � � Ustawa Konstytucyjna z 23�4�1935 r� (Dz�U� Nr 30, poz� 227) Konstytucja marcowa � � � � � � � � � � � ustawa z 17�3�1921 r� – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz�U� Nr 44, poz� 267 ze zm�) Konstytucja PRL � � � � � ustawa z 22�7�1952 r� – Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz�U� Nr 33, poz� 232 ze zm�) Konstytucja RP . . . . . . ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPC z 1930 r� � � � � � � � ustawa z 29�11�1930 r� – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn� Dz�U� z 1950 r� Nr 43, poz� 394 ze zm�) KPP . . . . . . . . . . . . . . . Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C z 2010 r. Nr 83, s. 389) XIII Wykaz skrótów KPT . . . . . . . . . . . . . . . Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów, sporządzona w Wiedniu 23.5.1969 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439 zał.) KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) Mała Konstytucja � � � � ustawa konstytucyjna z 17�10�1992 r� o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz�U� Nr 84, poz� 426 ze zm�) MNiEU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.1.2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz. 141 ze zm.) MPPOiP . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167 zał.) NIKU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.) NSAU� � � � � � � � � � � � � � ustawa z 11�5�1995 r� o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz�U� Nr 74, poz� 368 ze zm�) OchrDanOsU . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OrdPod . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749) PodLeśnyU . . . . . . . . . ustawa z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) PodOpłLokU . . . . . . . . ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) PodRolU . . . . . . . . . . . ustawa z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) PomSpołU . . . . . . . . . . ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) PracSamU . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) PrOchrŚrod . . . . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) ProkU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) PrPostSAdm . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administra- cyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270) PrUSAdm . . . . . . . . . . ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) PrWod . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 145) PWKC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) PWSTU . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.5.1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) RefLokU . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985 ze zm.) RegRMUchw . . . . . . . uchwała Nr 49 Rady Ministrów z 19.3.2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221 ze zm.) XIV Wykaz skrótów Reg. Sejmu . . . . . . . . . uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.7.1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. M.P. z 2012 r. poz. 32) RIOU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.10.1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) RMU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 392) RPOU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) SamGmU. . . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamPowU . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) SamWojU . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) SłCywU . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) SystOśwU . . . . . . . . . . ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) TKU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) TFUE . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) UMStWU . . . . . . . . . . ustawa z 15.3.2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) UZ RFN . . . . . . . . . . . Ustawa Zasadnicza RFN WojAdmRzU . . . . . . . . ustawa z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w woje- wództwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) ZagospPrzestrzU . . . . . ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 647) ZTPR . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „Za- sad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908) 2. Organy i instytucje ETPC . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości EUWT . . . . . . . . . . . . . Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej KSAP . . . . . . . . . . . . . Krajowa Szkoła Administracji Publicznej MOP . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowa Organizacja Pracy MSZ . . . . . . . . . . . . . . Ministerstwo Spraw Zagranicznych NBP . . . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski NRA . . . . . . . . . . . . . . Naczelna Rada Adwokacka NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny PE . . . . . . . . . . . . . . . . Parlament Europejski RE . . . . . . . . . . . . . . . . Rada Europy RM . . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów RIO . . . . . . . . . . . . . . . Regionalna Izba Obrachunkowa XV Wykaz skrótów RPO . . . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich SA . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SKO . . . . . . . . . . . . . . Samorządowe Kolegium Odwoławcze SN . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SO . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy TK . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TSWE . . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich TSUE . . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UOKiK . . . . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów WE . . . . . . . . . . . . . . . Wspólnota Europejska WSA . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Publikatory i czasopisma AJDA . . . . . . . . . . . . . Actualité juridique, droit administratif AUL . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodziensis AUMCS . . . . . . . . . . . Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUNC . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Nicolai Copernici AUWr . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis Biul. SN . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Biuletyn BSE . . . . . . . Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy EPS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy FK . . . . . . . . . . . . . . . . Finanse Komunalne GSP . . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze KP . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrola Państwowa KPP . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KPPubl . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Publicznego M.P. . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MoP . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NZS . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Zeszyty Samorządowe ONSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSG . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ONSAiWSA . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSNC . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz- nych i Spraw Publicznych XVI Wykaz skrótów OSP . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OSS . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A OTK-B . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria B OTK ZU . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy Pal. . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PiP . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PL . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny POP . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PP . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy PPP . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Publicznego Pr. Pracy . . . . . . . . . . . Prawo Pracy Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek Prok. i Pr. . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo Prz. Sejm. . . . . . . . . . . Przegląd Sejmowy PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG. . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny Rej. . . . . . . . . . . . . . . . Rejent RFAP . . . . . . . . . . . . . Revue française d’Administration publique RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SI . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica Sł. Cyw. . . . . . . . . . . . Służba Cywilna SP . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPE . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne ST . . . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny Stud. Mat. TK . . . . . . . Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego TPP . . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Wok. . . . . . . . . . . . . . . Wokanda Zb. Orz. . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ECR) ZNSA . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego ZP UKSW . . . . . . . . . . Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4. Piśmiennictwo Konstytucja . . . . . . . . . K� Działocha, L� Garlicki, P� Sarnecki, W� Sokolewicz, J. Trzciński, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz (pod red. L� Gar- lickiego), t. I Warszawa 1999, t. II Warszawa 2001, t. III Warszawa 2003, t. IV Warszawa 2005, t. V Warszawa 2007 Konstytucyjny system . . Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce (pod red. A� Szmyta), Warszawa 2005 XVII Wykaz skrótów SystemPrAdm (t. 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12). . System Prawa Administracyjnego, t. 1, Instytucje prawa administra- cyjnego (pod red. R� Hausera, Z� Niewiadomskiego, A� Wróbla), War- szawa 2010; System Prawa Administracyjnego, t. 4, Wykładnia prawa (pod red. R� Hausera, Z� Niewiadomskiego, A� Wróbla), Warszawa 2012; t. 6, Podmioty administrujące (pod red. R� Hausera, Z� Niewiadomskie- go, A� Wróbla), Warszawa 2011; System Prawa Administracyjnego, t. 7, Prawo administracyjne materialne (pod red. R� Hausera, Z� Nie- wiadomskiego, A� Wróbla), Warszawa 2012; System Prawa Admini- stracyjnego, t. 9, Prawo procesowe administracyjne (pod red. R� Hau- sera, Z� Niewiadomskiego, A� Wróbla), Warszawa 2010; System Prawa Administracyjnego, t. 11, Stosunek służbowy (pod red. R� Hausera, Z� Niewiadomskiego, A� Wróbla), Warszawa 2011; System Prawa Admini- stracyjnego, t. 12, Odpowiedzialność odszkodowawcza w Administracji (pod red. R� Hausera, Z� Niewiadomskiego, A� Wróbla), Warszawa 2010 SystemPrPryw (t. 1) . . System Prawa Prywatnego, T. 1, Prawo cywilne – część oglna (pod red. M� Safjana), Warszawa 2007 5. Inne ak. . . . . . . . . . . . . . . . . akapit art. . . . . . . . . . . . . . . . artykuł cyt. . . . . . . . . . . . . . . . cytowany (-a, -e); cytat cz. . . . . . . . . . . . . . . . . część ds. . . . . . . . . . . . . . . . . do spraw lit. . . . . . . . . . . . . . . . . litera n. . . . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) niepubl. . . . . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer OHP . . . . . . . . . . . . . . . Ochotnicze Hufce Pracy orz. . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj post. . . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja red. . . . . . . . . . . . . . . . redakcja, redaktor s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona (-y) t. . . . . . . . . . . . . . . . . . tom tj. . . . . . . . . . . . . . . . . to jest tekst jedn. . . . . . . . . . . tekst jednolity tzw. . . . . . . . . . . . . . . . tak zwany (-a, -e) uchw. . . . . . . . . . . . . . uchwała ust. . . . . . . . . . . . . . . . ustęp uw. . . . . . . . . . . . . . . . uwaga (-i) wyr. . . . . . . . . . . . . . . . wyrok w zw. z . . . . . . . . . . . . w związku z zd. . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . . . . . . . . ze zmianami zob. . . . . . . . . . . . . . . . zobacz XVIII Rozdział I. Konstytucyjne zasady prawa i ich znaczenie dla interpretacji zasad ogólnych prawa i postępowania administracyjnego Spis treści Nb § 1. Konstytucyjne zasady prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I. Konstytucyjne zasady prawa – problemy definicyjne . . . . . . . . . . . . . . . . 1 II. Kryteria i metody rekonstrukcji konstytucyjnych zasad prawa . . . . . . . . 10 III. Normatywny charakter konstytucyjnych zasad prawa i jego konsekwencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 § 2. Konstytucja jako źródło zasad ogólnych prawa i postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 I. Zasady ogólne – zagadnienia węzłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2. Zasady ogólne prawa administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3. Sprawiedliwość proceduralna – zasada ogólna prawa czy wartość systemu prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4. Dobra administracja – zasada ogólna prawa czy wartość . . . . . . . . . . 30 II. Metody rekonstrukcji i zakres zastosowania zasad ogólnych postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 III. Znaczenie konstytucyjnych zasad prawa (wybrane zagadnienia) . . . . . . . 47 § 3. Kolizja (zakresu) zasad i konflikt wartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 I. Metody rozwiązywania kolizji (zakresu) zasad i konfliktu wartości . . . . 52 II. Kolizyjna funkcja zasady proporcjonalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Literatura: B� Adamiak, J� Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011; R� Alexy, A Theory of constituional rights, Oxford 2002; tenże, Teoria praw pod- stawowych (tłum. B� Kwiatkowska, J� Zajadło), Warszawa 2010; M� Areaszkiewicz, T� Gizbert-Studnicki, Teoria praw podstawowych Roberta Alexy’ego, Prz. Sejm. 2011, Nr 3; A� Bałaban, Katalog zasad naczelnych konstytucji w polskich podręcznikach prawa konstytucyj- nego, w: Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (pod red. A� Bałabana, P� Mijała), Szczecin 2011; B� Banaszak, A� Preisner, Prawo konstytucyjne, Wrocław 1996; M� Bernatt, Pra- wo do rzetelnego procesu w sprawach ochrony konkurencji i regulacji rynku, PiP 2011, Nr 1; ten- że, Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, Warsza- wa 2011; A� Bodnar, Skuteczność Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce, w: Skuteczność prawa. Materiały konferencyjne, Warszawa, 27.2.2009 r. (pod red. T� Giaro), War- szawa 2010; E� Bojanowski, Prawo do dobrej administracji a Samorządowe Kolegia Odwoławcze, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konfe- rencji Naukowej Poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendow- skiego, Toruń 2005; tenże, Prawo do dobrej administracji (kilka refleksji), GSP 2005, Nr 13; ten- że, Zasada dobrej administracji – prawo do dobrej administracji: odniesienia polskie (kilka uwag), Wyrzykowski/Ziółkowski 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. Tom 2
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: