Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00205 004215 24087174 na godz. na dobę w sumie
Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka - ebook/pdf
Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 312
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3226-3215-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> historia i teoria prawa
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Praca zawiera przegląd rozmaitych zagadnień dotyczących ochrony praw człowieka w relacji do norm konstytucyjnych. Stopień poszanowania praw człowieka niezmiennie stanowi istotne kryterium oceny zakresu ugruntowania struktur demokratycznych. Wskazana tematyka jest więc niezwykle ważna i aktualna w kontekście interesu społecznego i interesu indywidualnego jednostki. Autorzy poszczególnych opracowań skoncentrowali uwagę zarówno na problemach z zakresu prawa publicznego (konstytucyjnego, karnego, gospodarczego, finansowego) jak i prawa prywatnego (cywilnego), omawiając konkretne regulacje normatywne, a także przedstawiając rozważania o charakterze ogólnym i systemowym. Zeszyt naukowy jest skierowany do pracowników naukowych, studentów prawa i administracji, prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, notariusz.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka pod redakcją Radosława Kopera K o n s t y t u c y n e j p o d s t a w y o c h r o n y p r a w c z ł o w e k a i Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka pod redakcją Radosława Kopera Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017 Redaktor serii: Prawo Andrzej Matan Recenzent Andrzej Bisztyga Spis treści Słowo wstępne (Radosław Koper) Społeczne i aksjologiczne podstawy ochrony praw człowieka Konrad Kobyliński Czy prawa człowieka są/powinny być uniwersalne? Konstytucyjne gwarancje ochrony praw człowieka Krzysztof Bochnia Prawo do sądu Izabela Kuc Prawo petycji do organów władzy publicznej oraz organizacji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu admi- nistracji publicznej Małgorzata Mędrala Przepisy o ochronie sądowej w świetle prawa konstytucyjnego Sławomir Piekarczyk Konstytucyjne podstawy ochrony wolności do dokonania czynności notarialnej Katarzyna Todos Konstytucyjna pozycja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji a Rada Mediów Narodowych 9 13 25 33 51 67 81 6 Spis treści Konstytucyjna ochrona praw wybranych grup społecznych Michalina Drózd-Żyła, Ksenia Pilarz Ochrona praw dziecka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kacała Prawa internautów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucyjne podstawy prawa cywilnego Tomasz Gruchała Kryteria uzasadniające konstytucyjną dopuszczalność ograniczenia zasady ochrony prawa własności Małgorzata Jadwiszczok Swoboda wypowiedzi a prawo wyłączne ze znaków towarowych Michał Kotalczyk Wolność religii a moralność. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o uboju rytual- nym w świetle ekonomicznej analizy prawa Karina Kunc-Urbańczyk Sprostowanie orzeczenia jako jedyny przysługujący powodowi środek modyfika- cji nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Maciej Przysucha Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za niezgodne z prawem za- niechania w procedurze wyboru dyrektora szkoły Magdalena Wrońska Obligatoryjne postępowanie ugodowe w ustawie Prawo geologiczne i górnicze a prawo do sądu Agnieszka Wróbel Zasiedzenie służebności przesyłu a konstytucyjne podstawy ochrony prawa włas- ności Konstytucyjne podstawy prawa gospodarczego i finansowego Kinga Karaś Ingerencja państwa w wolność działalności gospodarczej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie koncesji Łukasz Samojłowicz Nullum tributum sine lege – konstytucyjna ochrona praw podatnika na przykła- dzie opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej 97 109 123 135 145 157 169 185 197 211 221 Spis treści Konstytucyjne podstawy prawa karnego Sandra Gawron Tryb ścigania przestępstwa zgwałcenia a ochrona prawa do prywatności Michał Prusek Prawo do rzetelnego procesu a dopuszczalność dowodu uzyskanego z narusze- niem prawa w postępowaniu karnym Mateusz Świercz Realizacja założeń zawartych w art. 42 ust. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczy- pospolitej Polskiej w postępowaniu w stosunku do nieobecnych na gruncie Kodeksu karnego skarbowego Katarzyna Wałachowska Bazy danych DNA a konstytucyjna ochrona prawa człowieka Adrian Wylężek Klauzula generalna – stan wyższej konieczności Literatura 7 235 249 261 273 285 299 Słowo wstępne Stopień poszanowania praw człowieka niezmiennie stanowi istotne kryte- rium oceny zakresu ugruntowania struktur demokratycznych. Nie można bo- wiem zaprzeczyć, że w demokratycznym państwie prawnym ochrona praw człowieka leży także w interesie społecznym. Przestrzeganie wolności i praw człowieka stanowi więc obowiązek władz publicznych oraz jest uznawane za istotny i konieczny warunek sprawiedliwego funkcjonowania współczesnego ładu państwowego. Podstawowa rola w tym zakresie przypada Konstytucji oraz konstytucyjnym prawom i wolnościom jednostki. Normy zawarte w Konstytucji — jako akcie nor- matywnym o najwyższej mocy prawnej i największej sile oddziaływania, obejmu- jącym cały porządek prawny — stanowią zasadnicze kryterium oceny z punktu widzenia zgodności z nimi norm ustawowych oraz w aspekcie wyznaczenia za- kresu dozwolonych działań ustawodawcy i organów stosujących prawo, wkracza- jących w sferę określonego uprawnienia jednostki. W rezultacie pierwszorzędne znaczenie uzyskują konstytucyjne reguły dopuszczalności ograniczeń praw czło- wieka. W tym względzie nie do przecenienia jest rola Trybunału Konstytucyjne- go, wspierana orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ważnym czynnikiem, mogącym przyczynić się do wzmocnienia ochrony praw i wolności, może być także bezpośrednie stosowanie przepisów Konsty- tucji. Można w ten sposób nie tylko wyznaczyć kierunek działalności ustawo- dawcy, ale też kierunek interpretacji poszczególnych norm ustawowych, a co za tym idzie — zagwarantować jedność porządku prawnego. Wypada zatem mieć nadzieję, że poziom respektowania konstytucyjnych praw i wolności będzie sukcesywnie wzrastać, a tym samym zmniejszy się licz- ba przypadków wadliwego działania organów władzy publicznej. Radosław Koper Redaktor: Barbara Todos -Burny Projektant okładki: Magdalena Starzyk Redaktor techniczny: Barbara Arenhövel Łamanie: Alicja Załęcka Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3214-7 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3215-4 (wersja elektroniczna) Wydawca WydawnictwoUniwersytetuŚląskiego ul.Bankowa12B,40‑007Katowice www. wydawnictwo.us.edu.pl e -mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 19,5. Ark. wyd. 22,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 22 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka pod redakcją Radosława Kopera K o n s t y t u c y n e j p o d s t a w y o c h r o n y p r a w c z ł o w e k a i
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: