Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00230 012029 21034003 na godz. na dobę w sumie
Kontrola ZUS - prawa i obowiązki przedsiębiorcy  oraz wzory pism z komentarzem - ebook/pdf
Kontrola ZUS - prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz wzory pism z komentarzem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-734-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji przedstawiamy krok po kroku procedurę kontrolną wraz ze wzorami pism i formularzy, z którymi kontrolowany płatnik zetknie się w toku kontroli na kolejnych jej etapach. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRACA ZBIOROWA KONTROLA ZUS – PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY ORAZ WZORY PISM Z KOMENTARZEM ISBN 978-83-7440-734-2 Kontrola ZUS – prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz wzory pism z komentarzem SpiS treści WSTĘP ............................................................................................................................... 4 I. ZaSady PrZeProWadZanIa KonTrolI ....................................................... 5 1. Rodzaje, zakres przedmiotowy, ograniczenia czasu trwania kontroli przeprowadzanych przez ZUS .................................................................................... 5 Częstotliwość kontroli ZUS ....................................................................................... 5 Przepisy regulujące zasady kontroli ........................................................................... 6 Rodzaje kontroli ZUS ................................................................................................. 7 Zakres przedmiotowy kontroli ZUS ........................................................................... 9 Czas trwania kontroli ................................................................................................. 10 Zakaz równoczesnego prowadzenia kontroli ............................................................. 11 2. Wszczęcie postępowania kontrolnego przez ZUS ..................................................... 12 Doręczenie upoważnienia ........................................................................................... 13 Wyłączenie inspektora kontroli z postępowania ........................................................ 14 3. Przebieg czynności kontrolnych ................................................................................. 16 Miejsce prowadzenia kontroli .................................................................................... 17 Badanie dokumentacji i zabezpieczanie dowodów .................................................... 18 Przesłuchanie płatnika i świadków ............................................................................. 19 4. Zakończenie i wyniki kontroli ZUS ........................................................................... 20 Protokół kontroli ......................................................................................................... 20 Zastrzeżenia do protokołu kontroli ............................................................................. 21 Decyzja ZUS .............................................................................................................. 21 II. WZory ForMUlarZy Z KoMenTarZeM ..................................................... 23 1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli ........................................................ 24 2. Wniosek płatnika o wszczęcie kontroli przed upływem 7-dniowego terminu od dnia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli ............................................ 26 3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli ............................................................. 27 4. Upoważnienie do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych „ucznia”.................... 30 5. Upoważnienie osoby do reprezentowania płatnika składek w toku kontroli ........... 32 6. Wpis w książce kontroli ........................................................................................... 32 7. Miejsce przeprowadzenia kontroli ............................................................................ 33 8. Wezwanie do okazania/uzupełnienia dokumentów .................................................. 35 9. Wyłączenie inspektora kontroli z postępowania ...................................................... 37 10. Wniosek o ukaranie płatnika składek za utrudnianie lub udaremnianie przeprowadzenia kontroli ......................................................................................... 38 11. Przerwanie i wznowienie kontroli ............................................................................ 42 2 20 marca 2016 r. Kontrola ZUS – prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz wzory pism z komentarzem 12. Sprzeciw wobec przekroczenia dopuszczalnego czasu kontroli ........................... 43 13. Przesłuchanie płatnika składek .............................................................................. 45 14. Informacja dla płatnika o przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadków ............. 46 15. Protokół kontroli ..................................................................................................... 48 16. Zastrzeżenia do protokołu kontroli ......................................................................... 58 III. odPoWIedZI na PyTanIa CZyTelnIKÓW .................................................. 62 Czy w czasie kontroli ZUS może przesłuchiwać świadków ....................................... 62 Czy można przeglądać w ZUS akta płatnika i sporządzać z nich fotokopie ............... 64 Kiedy ZUS może przeprowadzać oględziny majątku przedsiębiorcy .......................... 66 Jakie dokumenty potwierdzające świadczenie pracy przez zatrudnioną osobę płatnik może okazać w toku kontroli ZUS .................................................................. 67 Jak należy rozliczyć nienależnie wypłacone świadczenia z zfśs ................................. 70 Jakie są konsekwencje wydania przez ZUS decyzji o pozorności zatrudnienia ......... 72 Jak rozliczyć i wpłacić zaległe składki po kontroli ZUS ............................................ 74 Jak skorygować dokumenty rozliczeniowe pracownika w przypadku zakwestionowania przez ZUS wysokości jego wynagrodzenia ................................... 76 Czy wniosek o wydanie interpretacji ZUS może spowodować kontrolę w firmie ..... 78 20 marca 2016 r. 3 Kontrola ZUS – prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz wzory pism z komentarzem KONtrOLA ZUS – prAWA i OBOWiĄZKi prZeDSiĘBiOrcY OrAZ WZOrY piSm Z KOmeNtArZem WStĘp ZUS przeprowadza rutynowe kontrole raz na 4–5 lat. Częściej zdarzają się kontrole doraź- ne, które pojawiają się w firmie np. w wyniku donosów, skarg osób zatrudnionych lub nadmiernej liczby korekt składanych przez płatnika. Często są to skomplikowane postępo- wania, w których na każdym etapie duże znaczenie ma orientacja w obowiązujących prze- pisach i umiejętność zgodnego z prawem reagowania na działania organu kontroli. W niniejszym ebooku krok po kroku przedstawiamy procedurę kontrolną wraz ze wzo- rami pism i formularzy, z którymi kontrolowany płatnik zetknie się w toku kontroli na ko- lejnych jej etapach. Wyjaśnimy, jakie są najważniejsze prawa i obowiązki płatnika w toku kontroli ZUS, co wolno inspektorowi kontroli prowadzącemu postępowania, a na jakie działania nie może sobie pozwolić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiemy tak- że na najczęstsze pytania naszych Czytelników, które pojawiają się w związku z procedurą kontrolną ZUS. W niniejszej publikacji znajduje się także obszerny zasób wzorów pism, które płatnik może składać w sytuacji, gdy jego zdaniem kontrola przebiega nieprawidłowo, kontrolują- cy narusza prawa płatnika lub dokonuje nieprawidłowych ustaleń faktycznych. Pokażemy w nim również formularze ZUS, z którymi kontrolowany przedsiębiorca będzie miał do czynienia, gdy organ ten rozpocznie kontrolę w jego firmie. Każdy formularz opatrzony jest praktycznym, punktowym omówieniem wraz z precyzyjnie wskazaną podstawą prawną jego zastosowania. Dzięki umiejętności poruszania się w gąszczu przepisów i procedur regulujących postę- powanie kontrolne ZUS zwiększa się szansa płatnika na skuteczną ochronę interesów firmy i zminimalizowanie dotkliwych skutków finansowych w zakresie zaległości składkowych na rzecz ZUS. 4 20 marca 2016 r. Kontrola ZUS – prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz wzory pism z komentarzem i. ZASADY prZeprOWADZANiA KONtrOLi 1. rodzaje, zakres przedmiotowy, ograniczenia czasu trwania kontroli przeprowadzanych przez ZUS Jednym z ustawowych uprawnień ZUS jest uprawnienie tego organu do przeprowadzania okre- sowych i doraźnych kontroli płatników składek. Obowiązujące w tym zakresie przepisy nakła- dają na płatników rozliczne obowiązki, zarazem jednak gwarantują im pewne prawa wobec or- ganu kontroli – zwłaszcza w zakresie kontroli płatników prowadzących działalność gospodarczą. Częstotliwość kontroli ZUS Przepisy nie precyzują częstotliwości, z jaką powinny być przeprowadzane kontrole ZUS. Naj- ważniejszym ich celem jest efektywne i skuteczne egzekwowanie należności z tytułu składek oraz nadzór nad prawidłowym ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości (§ 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek, dalej: rozporządzenie o kontroli ZUS). Praktyka pokazuje, że przedsiębiorca, u które- go nie pojawiają się problemy w zakresie rozliczeń z ZUS (nie składa nadmiernej liczby ko- rekt, nie są na niego zgłaszane skargi przez ubezpieczonych itd.), może spodziewać się ruty- nowej, okresowej kontroli ZUS mniej więcej raz na 4–5 lat. Trzeba jednak pamiętać, że w uzasadnionych przypadkach – np. uporczywego naruszania przepisów przez płatnika czy zgłaszania skarg przez osoby ubezpieczone – kontrola ZUS może być przeprowadzana z więk- szą częstotliwością. Nasilenia kontroli mogą się spodziewać również ci płatnicy, u których wykryte zostaną błędy „systemowe”, tzn. powtarzające się konsekwentnie w określonych ob- szarach (np. nieprawidłowe stosowanie wyłączeń składkowych, błędy w ustalaniu podstawy wymiaru składek, błędne ustalanie podstawy wymiaru składek za zleceniobiorców itp.). Kontrole płatników składek przeprowadza się z częstotliwością umożliwiającą dochodzenie należności z tytułu składek i wypłaconych świadczeń. Wobec płatników składek, którzy prowadzą działalność gospodarczą jednoosobowo i od- prowadzają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, ZUS zasadniczo nie wszczyna po- stępowania kontrolnego. Nad tą grupą przedsiębiorców nadzór ZUS jest sprawowany przez pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie konta płatnika. Wszelkie nieprawidłowości, jakie pojawiają się u płatników opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, są wyjaśniane na bieżąco, bez konieczności wszczynania kontroli. Prawidłowość rozliczeń osób opłacających składki wyłącznie za siebie jest również weryfikowana każdorazowo, np. przy wystawianiu zaświadczenia o niezaleganiu czy rozpatrywaniu wniosku o wypłatę świadczeń. Przepisy dają jednak możliwość przeprowadzenia kontroli również u takiego płatnika skła- dek – ale tylko w uzasadnionych przypadkach (§ 2 rozporządzenia o kontroli ZUS). 20 marca 2016 r. 5 Kontrola ZUS – prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz wzory pism z komentarzem Przykład Anna K. od 1 stycznia 2015 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, opłaca również składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. W 2016 r. Anna K. po raz pierwszy wystąpiła do ZUS z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy, w związku z chorobą swojego 5-letniego dziecka. W wyniku analizy konta płatnika, przeprowadzanej rutynowo przez ZUS po złożeniu wniosku o zasiłek przez przedsiębiorcę, okazało się, że Anna K. złożyła w 2015 r. błędny dokument ZUS ZUA (nie wskazała w nim, że chce podlegać ubezpieczeniu chorobowemu). Zasiłek został jej jednak przyznany, ze względu na fakt, że przez cały okres prowadzenia działalności terminowo i w prawidłowej wy- sokości opłacała składki, w tym składkę na ubezpieczenie chorobowe (ZUS przyjmuje w takich przypadkach zasadę domniemania chęci podlegania ubezpieczeniu chorobowemu). Zanim zasi- łek zostanie wypłacony, Anna K. musi jednak skorygować dokumentację zgłoszeniową, złożoną w 2015 r., tak aby zgłoszenie do ubezpieczeń obejmowało również podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. ZUS nie będzie jednak w tej sprawie wszczynał kontroli w firmie Anny K. Przepisy regulujące zasady kontroli Kontrolę wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych regulują aż 4 akty prawne: 1) ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121 ze zm.; dalej: ustawa systemowa), 2) ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.), 3) ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), 4) rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek (Dz.U. z 1998 r. Nr 164 poz. 1165). Ważne, aby kontrolowany płatnik miał świadomość, które z ww. aktów prawnych ma do niego zastosowanie (zob. tabela 1). tabela 1. przepisy regulujące zasady kontroli ZUS Rodzaj aktu prawnego Ustawa systemowa Przepisy dotyczące kontroli art. 86–97 Ustawa o swobodzie działal- ności gospodarczej Rozporządzenie o kontroli ZUS Kodeks postępowania administracyjnego art. 76–84 d całość ------------ Zastosowanie Ogólne przepisy regulujące postępowanie kon- trolne u wszystkich płatników składek Przepisy, które mają zastosowanie do płatników składek będących przedsiębiorcami Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli – mają zastosowanie do wszystkich płatników Ogólne zasady postępowania administracyjne- go – mają zastosowanie w sytuacjach, które nie zostały uregulowane ww. aktami prawnymi 6 20 marca 2016 r. Kontrola ZUS – prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz wzory pism z komentarzem Przykład ZUS wszczął kontrolę w spółce z o.o., która jest przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Prowadząc postępowanie, ZUS musi stosować się do wszystkich przepisów dotyczących kontroli wskazanych w ustawie systemowej. Ma zatem pra- wo m.in.: n kontrolować płatnika w zakresie wskazanym w ustawie systemowej, n podejmować czynności, na które pozwalają mu zawarte tam przepisy, n żądać od płatnika okazania dokumentów wskazanych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ponieważ kontrolowany płatnik jest przedsiębiorcą, mają do niego zastosowanie także dodatko- we wymogi, określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, którym ZUS nie musi poddawać się podczas kontroli u płatnika niebędącego przedsiębiorcą, np.: n ZUS musi zawiadomić płatnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli, n nie może prowadzić kontroli równocześnie z innym organem, n musi stosować się do czasowych ograniczeń czasu trwania kontroli, n nie powinien zakłócać postępowaniem kontrolnym normalnej pracy przedsiębiorstwa i in. Jednocześnie ZUS musi przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w rozporządzeniu o kontroli ZUS, a w sprawach, które nie są uregulowane ww. przepisami – zachowywać zasady obowiązujące wszystkie organy administracji publicznej, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Słowniczek Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w za- kresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Działalność gospodarcza – zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługo- wa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawo- dowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Rodzaje kontroli ZUS Postępowania kontrolne są przez ZUS roboczo podzielone na trzy rodzaje – w zależności od tego, z jakiej przyczyny zostało wszczęte postępowanie oraz jaki zakres rozliczeń będzie w związku z tym badany przez inspektora kontroli (zob. tab. 2). 20 marca 2016 r. 7 Kontrola ZUS – prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz wzory pism z komentarzem tabela 2. rodzaje postępowań kontrolnych ZUS Rodzaj kontroli okresowa Zakres przedmiotowy doraźna problemowa Najczęstszy tryb prowadzenia kontroli przez ZUS – rutynowa kontrola, przeprowadzana okre- sowo u wszystkich płatników składek (z wyłączeniem płatników opłacających składki wyłącz- nie za siebie), obejmująca stosunkowo najszerszy zakres czynności. W trakcie kontroli okreso- wej inspektor zweryfikuje wszystkie aspekty rozliczeń płatnika w zakresie: n składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i FEP, n ustalania prawa do świadczeń i ich wysokości, n prawidłowości wystawiania zaświadczeń dla celów ubezpieczeń społecznych, zasiłków, rent i emerytur, n prawidłowości składanych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, n poprawności przekazywanych do ZUS informacji, takich jak ZUS ZSWA oraz ZUS IWA. Wszczynana najczęściej na podstawie: n skargi osoby ubezpieczonej, n stwierdzenia przez ZUS rażących nieprawidłowości (np. w wyniku rutynowej analizy konta lub w wyniku postępowania wyjaśniającego w innej sprawie lub u innego płatnika), n uzasadnionego podejrzenia o działania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście przepisów prawa. Jest to kontrola o stosunkowo wąskim zakresie – dotyczy najczęściej wyjaśnienia tej okolicz- ności, która stała się przyczyną kontroli. W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości inspektor kontroli zbada tę sprawę wyjątkowo wnikliwie, zgromadzi wszelkie dowody z nią związane, przeanalizuje dokumentację, przesłucha płatnika, a jeżeli zajdzie taka konieczność – przepro- wadzi również dowód z zeznań świadków. W toku tej kontroli zostanie zbadany jeden, konkretny aspekt rozliczeń płatnika, co do którego prawidłowości ZUS powziął wątpliwość. Może to być np.: n zbadanie wszystkich zawieranych umów zlecenia, n sprawdzenie prawidłowości rozliczania składek na konkretny fundusz, n zweryfikowanie sposobu ustalania przez płatnika podstawy wymiaru świadczeń itp. Kontrola problemowa jest wszczynana w sytuacji, gdy ZUS stwierdzi powtarzające się błędy w da- nym obszarze (np. znaczną liczbę składanych korekt jednego rodzaju) lub gdy z posiadanych przez ZUS informacji wynika, że płatnik stosuje praktyki bezprawne lub mające na celu obejście prawa – a mają one wpływ na wysokość odprowadzanych składek czy wypłacanych zasiłków. Przykład ZUS wszczął rutynową, okresową kontrolę u płatnika A. W toku postępowania okazało się, że płatnik ten zatrudnia 68 zleceniobiorców – wszystkie te osoby są jednocześnie zatrudnione w fir- mie B, za wynagrodzeniem miesięcznym przekraczającym kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Analiza dokumentacji handlowej i księgowej wykazała, że zleceniobiorcy ci, mimo że umowy cywilnoprawne zawierali z firmą A, w rzeczywistości wykonywali swoje usługi na rzecz firmy B, a zatem na rzecz swojego pracodawcy. Fakt ten został potwierdzony przez zeznania zleceniobiorców przesłuchanych w toku postępowania w firmie A. W tej sytuacji inspektor kontroli stwierdził, że na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy systemowej z tytułu zatrudnienia w firmie A nie były za zleceniobiorców należne żadne składki, ponieważ prace zlecone przez tego płatnika wykonywali oni na rzecz własnego pracodawcy (firmy B). Kon- trola okresowa w firmie A została zakończona tzw. odpisem składek na obowiązkowe ubezpie- czenie zdrowotne (płatnik A nie miał obowiązku ich opłacania za 68 zleceniobiorców). Nato- 8 20 marca 2016 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kontrola ZUS - prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz wzory pism z komentarzem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: