Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 003692 20994865 na godz. na dobę w sumie
Kontrola podatników – nowe procedury - ebook/pdf
Kontrola podatników – nowe procedury - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789563 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa ta nie tylko ujednolica dotychczas istniejące struktury pod wspólną nazwą czy wprowadza zmiany kompetencyjne w zakresie już istniejących instytucji, ale również przyznaje organom nowo utworzonej administracji daleko idące uprawnienia w obszarze szeroko rozumianej kontroli. W kwietniowym numerze Poradnika piszemy m.in. o tym:

 Czym różni się kontrola podatkowa od kontroli celno - skarbowej

 Jakie prawa i obowiązki ma kontrolowany

 Jak postępować po niekorzystnym wyniku kontroli

 W jakim zakresie interpretacje podatkowe chronią podatnika 


Publikacja napisana przez zespół kancelarii prawno-podatkowej Mariański Group w składzie:

Prof. dr hab. Adam Mariański

doradca podatkowy, adwokat, partner zarządzający w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group, profesor nadzwyczajny w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, 

Dorota Tarnowska

radca prawny, dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group,

Monika Wolska-Bryńska 

radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group,

Dr Aneta Nowak-Piechota

doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group, doktor nauk prawnych w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na WPiA UŁ

Anna Justyńska

doradca podatkowy w Departamencie Restrukturyzacji i Sukcesji w Kancelarii Prawno-Podatkowej

Mariański Group, doktorantka w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na WPiA UŁ,

Aleksandra Krajewska

prawnik w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group, doktorantka w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na WPiA UŁ,

Grzegorz Wachołek

prawnik w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group,

Artur Tim

prawnik w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group, doktorant w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na WPiA UŁ,

Dawid Tomaszewski 

aplikant radcowski w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group,

Michał Sroczyński 

doradca podatkowy w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wprowadzenie – dwie odrębne procedury kontroli Kontrola podatników – nowe procedury 1. Wprowadzenie – dwie odrębne procedury kontroli Zmiany związane z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS) niewątpliwie można określić jako rewolucyjne. Jesteśmy świadkami nie tylko ujednolicenia dotychczas istniejących struktur pod wspólną nazwą oraz zmian kompetencyjnych w zakresie już istniejących instytucji, ale również przy- znania organom nowo utworzonej administracji daleko idących uprawnień w obszarze szeroko rozumia- nej kontroli. Pierwotnie ustawa o KAS została uchwalona przez Sejm 21 października 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę przewidywały wówczas wejście zmian w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Krótkie vacatio legis (liczone od dnia opubliko- wania w Dzienniku Ustaw, a nie od dnia uchwalenia przez Sejm) nie tylko zaskakiwało podatników, ale przede wszyst- kim budziło wątpliwości pod kątem zdolności administracji publicznej do sprawnego wprowadzenia tak daleko idących zmian. Dopiero w efekcie poprawek Senatu zdecydowano się odsunąć termin wejścia w życie o dodatkowe 3 miesiące. Duże tempo prac z pewnością przyczyniło się do błędów legislacyjnych, szeroko opisywanych w prasie codziennej (jedy- nie tytułem przykładu – niejasna legitymacja urzędu nowotarskiego do pobierania należności importowych). Kluczową instytucją wprowadzoną ustawą o KAS jest kontrola celno-skarbowa, która stanowi procedurę o tzw. twardym charakterze. Zgodnie z założeniami ustawodawcy procedura ta powinna być bowiem stosowana tylko w najpoważniejszych przypadkach. Do wszystkich pozostałych stanów faktycznych powinny znaleźć zastosowanie odpowiednie regulacje Ordynacji podatkowej, w tym dotyczące kontroli podatkowej. Problem jednak polega na tym, że fragment uzasadnienia projektu ustawy nie znajduje potwierdzenia w ostatecznym jej kształcie. W ustawie brakuje gwarancji stosowania omawianej procedury jedynie do najpoważniejszych przypadków i – zgodnie z lite- ralną wykładnią przepisów – procedura o charakterze „twardym” może być stosowana również wobec podatników, których błędne rozliczenia wynikają często z niejasnych przepisów lub zmian linii orzeczniczej, czy nawet wobec zupełnie nienagannych podmiotów. Kontrola może przy tym paraliżować prace kontrolowanego przedsiębiorstwa. Obrazowym przykładem skutków nowej regulacji jest wyraźne wyłączenie stosowania ustawy o swobodzie dzia- łalności gospodarczej do kontroli celno-skarbowej. W praktyce oznacza to – jedynie tytułem przykładu – że wobec przedsiębiorcy można prowadzić kilka kontroli równocześnie, nie wystąpi obowiązek zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli celno-skarbowej, a także nie znajdą zastosowania limity czasu trwania kontroli (ustawa o KAS ustanawia termin trzymiesięczny, który może być jednak przedłużany). Należy też podkreślić uporządkowanie w ustawie o KAS procedur o charakterze kontrolnym, które dotychczas były uregulowane w różnych ustawach. W dziale V ustawy o KAS obok kontroli celno-skarbowej ustanowiono in- stytucję audytu (w poprzednim stanie prawnym obecną na gruncie ustawy o kontroli skarbowej) oraz instytucje czynności audytowych i urzędowego sprawdzenia (poprzednio uregulowane w ustawie o Służbie Celnej). W tym kontekście warto podkreślić, że poza uporządkowaniem uprawnień organów wprowadzono znaczące zmiany na gruncie procedury audytu, których cel nie znalazł jednak odzwierciedlenia w uzasadnieniu do projektu ustawy. Ustawa o KAS przyznaje organom KAS szerokie uprawnienia do dokonywania czynności operacyjno-rozpoznaw- czych. Warto wskazać, że właściwe organy KAS posiadają kompetencję nie tylko do kontrolowania, ale także do prowokowania – w sprawach o określone w ustawie przestępstwa, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Ge- neralnego, jeśli uprzednio uzyskano wiarygodne informacje o przestępstwie. Ustawa o KAS może także stać się przyczynkiem do dyskusji w doktrynie na temat znaczenia zasady dwuinstan- cyjności w szeroko rozumianym postępowaniu podatkowym. Instytucja odwołania do organu, który wydał zaskar- żoną decyzję na gruncie ustawy o KAS, znajdzie zastosowanie m.in. w przypadku decyzji wydawanej na skutek po- stępowania podatkowego, w które przerodziła się kontrola celno-skarbowa. Warto też wskazać, że ustanowienie Krajowej Administracji Skarbowej wprowadza zmiany również w zakresie instytucji o charakterze innym niż kontrolny – poczynając od uregulowania kwestii pragmatyk służbowych czy ustanowienia Dnia Krajowej Administracji Skarbowej (21 września), a kończąc na zmianie organów właściwych w sprawach interpretacji indywidualnych. Po długim okresie niepewności co do przekazania uprawnienia Dyrek- torowi Biura Krajowej Informacji Podatkowej ostatecznie właściwym organem w sprawie wydawania interpretacji kwiecień 2017 Poradnik Gazety Prawnej nr 4 (890) 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kontrola podatników – nowe procedury
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: