Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00089 003036 21510669 na godz. na dobę w sumie
Kontrola zarządcza w oświacie - 2 części - ebook/pdf
Kontrola zarządcza w oświacie - 2 części - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-8300-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE

Publikacja Kontrola zarządcza w oświacie zawiera szerokie omówienie zagadnienia kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za jej wprowadzenie i realizację oraz kwestii zarządzania ryzykiem. W opracowaniu zostały przedstawione również najważniejsze zmiany w zakresie audytu i kontroli finansowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W SERII ABC PRAKTYKI PRAWA OŚWIATOWEGO UKAŻĄ SIĘ: REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI RUCH KADROWY W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH REKRUTACJA DO SZKÓŁ URLOPY WYPOCZYNKOWE NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI URLOPY WYPOCZYNKOWE NAUCZYCIELI PLACÓWEK NIEFERYJNYCH ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Kontrola zarządcza w oświacie KOMENTARZ ■ PROCEDURA ZESZYT 2 Część I Warszawa 2015 Stan prawny na 1 kwietnia 2015 r. Redakcja merytoryczna Lidia Marciniak Elżbieta Piotrowska-Albin Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Opracowanie i łamanie JustLuk Układ typografi czny Kamila Tomecka Jeśli w zeszycie nie ma zdrapki z kodem aktywacyjnym, prosimy o kontakt tel. 0 801 04 45 45 Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2015 ISBN: 978-83-264-8197-0 Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści Akty prawne • 9 Wykaz skrótów • 11 Słowo wstępne • 13 Część I KOMENTARZ 1. Wprowadzenie • 17 2. Zakres kontroli zarządczej • 18 3. Odpowiedzialność za wprowadzenie i realizację mechanizmów kontroli zarządczej • 22 4. Standardy kontroli zarządczej • 25 5. Kontrola zarządcza a audyt • 31 Procedura i dokumentacja funkcjonowania kontroli zarządczej w szkole PROCEDURA @ DOSTĘP ON-LINE lub placówce oświatowej 1. Środowisko wewnętrzne • 39 1.1. Uwagi ogólne • 39 1.2. Przestrzeganie wartości etycznych • 39 1.3. Kompetencje zawodowe • 40 1.4. Struktura organizacyjna • 42 1.5. Delegowanie uprawnień • 43 2. Cele i zarządzanie ryzykiem • 45 2.1. Uwagi ogólne • 45 2.2. Misja • 45 2.3. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji • 46 2.4. Identyfikacja ryzyka • 49 2.5. Analiza ryzyka • 49 2.6. Reakcja na ryzyko • 50 3. Mechanizmy kontroli • 51 3.1. Uwagi ogólne • 51 3.2. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej • 51 3.3. Nadzór • 52 3.4. Ciągłość działalności • 53 5 3.5. Ochrona zasobów • 54 3.6. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych • 55 3.7. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych • 58 4. Informacja i komunikacja • 59 4.1. Uwagi ogólne • 59 4.2. Bieżąca informacja • 59 4.3. Komunikacja wewnętrzna • 59 4.4. Komunikacja zewnętrzna • 60 5. Monitorowanie i ocena • 61 5.1. Uwagi ogólne • 61 5.2. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej • 61 5.3. Samoocena • 62 5.4. Audyt wewnętrzny • 62 5.5. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej • 62 Autorzy • 65 WZORY DOKUMENTÓW 1. Kodeks etyki pracowników • 69 2. Ocena pracy pracowników • 71 3. Plan szkoleń pracowników niepedagogicznych • 77 4. Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym urzędnicze stanowiska kierownicze • 78 5. Regulamin służby przygotowawczej • 81 6. Opinia o osobie odbywającej służbę przygotowawczą. Załącznik nr 1 do regulaminu służby przygotowawczej • 84 7. Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej. Załącznik nr 2 do regulaminu służby przygotowawczej • 86 8. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wydawania i rejestracji upoważnień • 87 9. Powierzenie obowiązków i odpowiedzialności z zakresu rachunkowości głównemu księgowemu publicznej szkoły podstawowej • @ 10. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych • @ 11. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia • 89 12. Plan realizacji celów szkoły • 90 13. Arkusz identyfikacji ryzyka, prawdopodobieństwa jego wystąpienia, skutków oraz reakcji na ryzyko • 92 Część II @ DOSTĘP ON-LINE i c ś e r t s i p S 66 14. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie instrukcji rejestrowania procedur kontroli zarządczej • 94 15. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie organizacji kontroli zarządczej w szkole podstawowej • 95 16. Organizacja kontroli zarządczej w szkole podstawowej. Załącznik do zarządzenia dyrektora szkoły podstawowej • 96 17. Instrukcja inwentaryzacyjna • @ 18. Harmonogram inwentaryzacji • @ 19. Plan inwentaryzacji • @ 20. Zarządzenie burmistrza w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w urzędzie • @ 21. Zarządzenie burmistrza miasta w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji • @ 22. Oświadczenie osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych o zachowaniu tajemnicy • 99 23. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych • 100 24. Procedura przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych • 101 25. Polityka rachunkowości • 110 26. Instrukcja kancelaryjna • 118 27. Jednolity rzeczowy wykaz akt • 130 28. Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego • 154 29. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej • 160 S p i s t r e ś c i 77 Akty prawne Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) @ DOSTĘP ON-LINE Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń so- cjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 111) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowa- dzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz pub- licznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie dosko- nalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wycho- wania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środ- ków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologicz- no-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) 9 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w spra- wie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. U. Nr 238, poz. 1581) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616 z późn. zm.) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek pub- licznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoły- wania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 1538) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowaw- czej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170) Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w spra- wie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) e n w a r p y t k A 1010 Wykaz skrótów Akty prawne KN r.d.p.d.o. r.w.z.z. r.z.p.p.d. u.f.p. u.o.d.o. u.p.s. u.r. u.s.o. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad- ministracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie do- kumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informa- tyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad- ministracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1536) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadze- nia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu pro- wadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz- nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach sa- morządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa- ty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 11 Inne ABI GIODO administrator bezpieczeństwa informacji Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Piktogramy komentarz pytanie uczestnicy szukaj na podanej stronie ! ważne rodzaj dokumentacji termin § podstawa prawna podstawa prawna z komentarzem @ DOSTĘP ON-LINE materiały dostępne na stronie www.PraktykaPrawa.oswiata. ABC.com.pl/kontrola-zarzadcza/2015 w ó t ó r k s z a k y W 1212 Słowo wstępne Prawo nie musi być trudne. ABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagających zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące kon- kretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej. Przej- rzysta forma publikacji dostępnej zarówno w wersji papierowej, jak i on-line ułatwia codzienne jej użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów. Każdy tytuł z serii prezentuje niezbędny zakres wiedzy. Składa się nań: • podstawa prawna, czyli przepisy regulujące konkretne zadanie lub obowiązek, • praktyczne omówienie przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę na najważniejsze zagadnienia oraz praktykę stosowania, • wzory pism i dokumentów, • wzory regulaminów i procedur postępowania, • praktyczne odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające zarówno z powta- rzających się, jak i ze specyficznych problemów, • orzecznictwo rozstrzygające najbardziej nurtujące problemy z zakresu organi- zacji i funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz praw i obowiązków nauczycieli. Forma publikacji podporządkowana jest zasadzie praktyczności. Służą jej: • podział na oddzielne publikacje dedykowane poszczególnym problemom prawnym, • ustrukturyzowanie materiału, opisane powyżej, • graficzne oznakowanie poszczególnych kategorii informacji i dokumentów, • marginesy pozwalające na prowadzenie notatek, • format zeszytów akademickich, pozwalający na czytelne rozłożenie materiału, • duża czcionka i światło między akapitami oraz poszczególnymi kategoriami in- formacji, • wzory dokumentów i regulaminów, • procedury opisujące poszczególne kroki działania, • możliwość edytowania i drukowania dokumentów, regulaminów i procedur dzięki dołączonym do zeszytów kodom dostępu do wersji elektronicznej. Tematyka kolejnych zeszytów w serii dotyczy zagadnień, które dyrektorzy wskazują jako trudne. Częste zmiany prawa w zakresie ustawy o systemie oświaty powodują problemy interpretacyjne, na które w 2014 r. zwracało również uwagę Biuro Analiz Sejmowych. Niejasność prawa i jego niezrozumienie potwierdzają pytania kierowa- ne do redakcji Prawa Oświatowego wydawnictwa Wolters Kluwer – lidera informacji prawnej. Z drugiej strony, dyrektorzy szkół i przedszkoli, jako osoby odpowiedzialne za cało- kształt zdarzeń występujących na terenie prowadzonych przez nich placówek, po- winni wiedzieć, że znajomość przepisów oraz umiejętność ich interpretacji wzmac- nia autonomię, pomaga w realizacji zadań oraz zabezpiecza przed popełnianiem błędów. 13 W serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego ukażą się, zgodnie z kalendarzem oświato- wym, następujące tytuły kierowane zarówno do szkół, jak i do przedszkoli, a także organów prowadzących: • Rekrutacja do przedszkoli, • Kontrola zarządcza w oświacie, • Rekrutacja do szkół, • Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach, • Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli, • Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych, • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Dyrektorom przedszkoli w 2015 r. dedykujemy rozszerzoną wersję kwartalnika „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola” w wersji PLUS wzbogaconej o trzy zeszyty z serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego: • Rekrutacja do przedszkoli, • Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach, • Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli. Połączenie nowatorskiej wiedzy z zakresu organizacji edukacji elementarnej do- stępnej w kwartalniku z praktyczną informacją dotyczącą konkretnych problemów prawnych w serii zeszytów będzie, mamy nadzieję, istotnym i konkretnym wspar- ciem dla dyrektorów przedszkoli. Życzymy Państwu, aby prawo nie było trudne. Z tym przesłaniem tworzyliśmy serię ABC Praktyki Prawa Oświatowego. Zachęcamy do lektury oraz wykorzystywania materiałów zgromadzonych w zeszytach i na stronie internetowej www.Praktyka- Prawa.oswiata.ABC.com.pl. Mamy nadzieję, że przygotowane publikacje pomo- gą Państwu poznać i zrozumieć obowiązujące przepisy oraz zastosować zapisane w nich prawa, obowiązki i procedury. Elżbieta Piotrowska-Albin Dyrektor Segmentu Edukacja Wolters Kluwer SA e n p ę t s w o w o ł S 1414 KOMENTARZ
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kontrola zarządcza w oświacie - 2 części
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: