Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00330 005977 20296976 na godz. na dobę w sumie
Kontrole w firmie SKARBOWA, PIP ZUS wskazówki dla biur rachunkowych - ebook/pdf
Kontrole w firmie SKARBOWA, PIP ZUS wskazówki dla biur rachunkowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3857-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Udział biura rachunkowego w kontroli polega przede wszystkim na udostępnieniu dokumentów i złożeniu wyjaśnień w zakresie, w jakim biuro prowadzi sprawy podatnika. Warto jednak znać również prawa i obowiązki związane z przeprowadzoną u Klienta kontrolą. Publikacja ta prezentuje najważniejsze informacje, o których warto pamiętać w trakcie kontroli podatkowej, PIP lub skarbowej u Klienta.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KONTROLA SKARBOWA, ZUS I PIP w s k a z ó w k i d l a b i u r a r a c h u n k o w e g o ISBN 978-83-269-3857-3 UOM54 KONTROLA SKARBOWA, ZUS I PIP WSKAZÓWKI DLA BIURA RACHUNKOWEGO Redakcja: Katarzyna Brzozowska Wydawca: Norbert Pawlikowski Autor: Praca zbiorowa Korekta: Zespół Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46 Druk: MDRUK Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione. ISBN: 978-83-269-3857-3 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa Dystrybucja: tel.: 22 518 29 29 faks: 22 617 60 10 e-mail: cok@wip.pl Publikacja „Kontrola SKARBOWA, ZUS I PIP. Wskazówki dla biura rachunkowego chro- niona jest prawem au torskim. Przedruk opublikowanych materiałów, bez zgody wydaw- cy, jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniej- szego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promo- cyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przeka- zywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. SPIS TREŚCI I. Przygotowanie do kontroli PIP ...................................................................................... Przygotowanie odpowiednich upoważnień .................................................................. II. Rola biura rachunkowego w razie kontroli PIP i ZUS u klienta ............................ Zakres odpowiedzialności przed PIP ............................................................................. Za co biuro nie ponosi odpowiedzialności .................................................................... Zakres odpowiedzialności wobec ZUS ........................................................................... III. Dokumentacja prezentująca wyniki kontroli ............................................................ Protokół ................................................................................................................................ Wystąpienie ......................................................................................................................... Nakaz .................................................................................................................................... Czynności po kontroli ZUS .............................................................................................. IV. Kilka kontroli nie może się odbywać w tym samym czasie .................................... Miejsce kontroli ZUS .......................................................................................................... Co po kontroli ..................................................................................................................... V. Co trzeba wiedzieć na temat kontroli skarbowej u klienta ..................................... Organy przeprowadzające kontrole ................................................................................ Zakres kontroli podatkowej .............................................................................................. Zakres kontroli skarbowej ................................................................................................ Rozszerzenie zakresu kontroli ......................................................................................... Klienci narażeni na częste kontrole ................................................................................. Kontrola płac firmy ............................................................................................................ Okres, za który przeprowadzana jest kontrola .............................................................. Przedawnienie .................................................................................................................... Postępowanie kontrolne .................................................................................................... Dokumenty konieczne do przeprowadzenia kontroli ................................................. Prawa i obowiązki kontrolowanego ................................................................................ Uprawnienia inspektora .................................................................................................... Przekroczenie kompetencji przez inspektora ................................................................ E-kontrola w firmie ............................................................................................................ Dokumentowanie czynności kontrolnych ..................................................................... Kontrola w firmie, która zawiesiła działalność ............................................................. Zakończenie kontroli ......................................................................................................... Decyzja ................................................................................................................................. Wynik kontroli .................................................................................................................... Usunięcie nieprawidłowości ............................................................................................. Odwołanie od decyzji ........................................................................................................ Odpowiedzialność karna skarbowa ................................................................................ 5 6 9 10 10 11 12 13 13 14 15 16 17 19 21 23 24 24 26 26 27 27 28 28 28 30 31 32 32 34 35 35 35 36 37 37 38 3 I. PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI PIP Postępowanie kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy prowadzone jest w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pra- cy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Po- nadto kontrola może dotyczyć legalności zatrudnienia. Inspektorzy pracy mogą przystąpić do swoich czynności bez uprzedze- nia i o każdej porze dnia i nocy. Jest więc inaczej niż w przypadku większo- ści organów kontrolnych, które prowadzą kontrolę w dniach i godzinach działalności przedsiębiorcy. WAŻNE Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli. Niestety nie wszyscy klienci o tym pamiętają. Zdarza się, szczególnie w małych firmach, że w ogóle nie wiedzą o takim obowiązku. Książka kontroli może być prowadzona w formie elektronicznej. Przed- siębiorca, który prowadzi książkę kontroli w formie elektronicznej, doko- nuje wpisów oraz aktualizacji danych zawartych w książce kontroli. Istnieje domniemanie, że dane zawarte w książce kontroli prowadzonej w formie elektronicznej znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez przedsiębiorcę. Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli. Wpisy obejmują w szczególności:   oznaczenie organu kontroli,   oznaczenie upoważnienia do kontroli,   zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli,   daty podjęcia i zakończenia kontroli, 5 Przygotowanie do kontroli PIP WZÓR Upoważnienie do występowania w imieniu płatnika przed PIP …………….......... pieczęć firmowa Wrocław, 1 kwietnia 2015 r. UPOWAŻNIENIE Ja niżej podpisany, Jan Kowalski, będący przedsiębiorcą zarejestro- wanym w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr. ..... niniejszym upoważniam Panią Marię Nowak, legitymującą się dowodem osobi- stym serii ..... nr ….., do występowania w moim imieniu przed Pań- stwową Inspekcją Pracy w trakcie przeprowadzanych kontroli, w tym w szczególności do:   udostępniania organom kontroli dokumentów i wydawania oraz poświadczania ich kopii,   udzielania wyjaśnień w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, obliczania wynagrodzeń i wydawania dokumentów pracownikom i innym osobom przez nie zatrudnianym. ……………………………………………. data i podpis przedsiębiorcy Upoważnienie dla pracownika biura Jeżeli klient nie chce cały czas osobiście uczestniczyć w kontroli, wydawać dokumentów i udzielać wyjaśnień, a zapewne tak właśnie będzie, musi wystawić imienne upoważ- nienie dla wyznaczonej osoby z biura rachunkowego. Upoważnienie takie może być dostarczone organowi kontroli już po wszczęciu postępowania. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kontrole w firmie SKARBOWA, PIP ZUS wskazówki dla biur rachunkowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: