Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00049 004008 24093824 na godz. na dobę w sumie
Kontroling finansowy w Excelu - ebook/pdf
Kontroling finansowy w Excelu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 114
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3271-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Analiza finansowa jest najpowszechniejszym narzędziem analizy przedsiębiorstwa. Przydaje się zarówno kierownictwu, jak też innym podmiotom zainteresowanym jego stanem. Excel natomiast jest świetnym narzędziem do jej przeprowadzenia, o ile wykorzystamy wszystkie jego możliwości, tym bardziej że program ten już sam w sobie posiada wiele wbudowanych funkcji finansowych oraz spore możliwości graficznej prezentacji wyników.
Książka zawiera przekrojową wiedzę z wykorzystania Excela do sporządzenia analizy finansowej.
Czytelnik pozna zatem zarówno narzędzia i funkcje oferowane przez Excela, jak i odświeży wiedzę z zakresu analizy finansowej. Książka ta to znakomite podręczne kompendium z tego obszaru. Autor omawia m.in. zasady analizy kosztów w układzie MPK z wykorzystaniem tabel przestawnych czy metody optymalizacji zakupów z użyciem narzędzia Solver.
Książka powstała na podstawie wersji 2007 i 2010 MsExcel, jednak wszystkie opisane w niej techniki można również zastosować w wersji 2013. Większość można wykorzystać także w starszych wersjach programu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

z a a w a n s o w a n y z a a w a n s o w a n y Kontroling fi nansowy w Excelu Excel jest świetnym narzędziem do prowadzenia analiz fi nansowych. Oferuje wiele wbudowanych funkcji fi nansowych, użytkownik ma do dyspozycji również ogromne możliwości grafi cznej prezentacji wyników. Książka przedstawia wiele przykładów obliczania wskaźników fi nansowych na bazie typowych sytuacji, jak obliczanie efektywności inwestycji, analizowanie wskaźników fi rmy czy prezentacji odchyleń wyniku od zakładanego planu. NAJBLIŻSZE TOMY Zaawansowane narzędzia grafi cznej prezentacji wyników w Excelu Podręcznik opisuje dostępne w Excelu narzędzia wizualizacji, m.in. Smart Art, formatowanie warunkowe (paski danych, skale kolorów i zestawy ikon), zaawansowane wykresy, przebiegi w czasie, pokrętła i suwaki tworzone z wykorzystaniem ActiveX czy sposoby prezentacji danych na dwóch monitorach. Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu Tabele przestawne zna większość użytkowników Excela, ale niewielu wie, jak duże możliwości oferuje ta funkcjonalność. Autor drobiazgowo przedstawia różnorodne zastosowania tabel przestawnych do analizy danych, zdradzając wiele ciekawych trików. Excel w dziale księgowości Książka pokazuje, jak zautomatyzować pracę działu księgowości z wykorzystaniem Excela. Czytelnicy otrzymają m.in. gotowe do użycia szablony. Autor tłumaczy, jak importować do Excela informacje z bazy danych czy eksportować je z Excela na potrzeby zewnętrznych aplikacji, np. księgowych. Podpowiada również, jak przygotować narzędzie ułatwiające generowanie deklaracji podatkowych. ACX04 ISBN 978-83-269-3271-7 Cena: 79 zł KONTROLING FINANSOWY W EXCELU K o n t r o l i n g fi n a n s o w y w E x c e u l 4 NPV Tom IV WSP.KORELACJIJEŻELI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA LOGSUMA DNI.ROBOCZE ILOCZYN COS CZY.LICZBA Kontroling fi nansowy w Excelu Wojciech Próchnicki Autor: Wojciech Próchnicki Kierownik grupy wydawniczej: Ewa Ziętek-Maciejczyk Wydawca: Monika Kijok Redaktor prowadzący: Rafał Janus Korekta: Zespół Skład i łamanie: Triograf, Dariusz Kołacz Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: 978-83-269-3271-7 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł „Kontroling fi nansowy w Excelu” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami do- stępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Kontrolingu fi nansowym w Excelu” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Kontroling fi nansowy w Excelu” została przygotowana z zachowaniem najwyższej sta- ranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultan- tów. Zaproponowane w publikacji „Kontroling fi nansowy w Excelu” oraz w innych dostępnych ele- mentach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Kontroling fi nansowy w Excelu” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści 1. Funkcje finansowe w Excelu ............................................................................................. 7 1.1. Przyszła wartość inwestycji FV ............................................................................. 7 1.2. Obecna wartość inwestycji PV .............................................................................. 9 1.3. Stopa zwrotu z inwestycji (ROE oraz ROI) .......................................................... 10 1.4. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR I NPV) .............................................................. 11 1.5. Wewnętrzna stopa zwrotu (XIRR I XNPV) ......................................................... 14 1.6. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR) .......................................... 15 1.7. Analiza inwestycji .................................................................................................... 17 1.8. Efektywna i nominalna stopa procentowa .......................................................... 20 1.9. Wyliczanie raty kredytu – raty malejące ............................................................. 21 1.10. Wyliczanie raty kredytu – raty równe ................................................................... 23 2. Graficzne przedstawienie odchyleń na EBIT ................................................................. 28 2.1. Odchylenie EBIT w formie tabelarycznej .............................................................. 29 2.2. Odchylenie EBIT w formie graficznej .................................................................... 30 3. Pobieranie nazw kont do raportu z użyciem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO ........ 34 3.1. Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO ........................................................................... 36 3.2. Zastosowanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO .................................................. 37 4. Analiza finansowa – analiza wskaźnikowa firmy .......................................................... 41 4.1. Wskaźniki finansowe .............................................................................................. 42 4.2. Wskaźniki płynności finansowej .......................................................................... 43 4.3. Wskaźniki zadłużenia ............................................................................................ 44 4.4. Wskaźniki rentowności (zyskowności) ................................................................ 46 4.5. Wskaźniki operacyjności (sprawności działania) ............................................... 47 4.6. Wskaźniki wg DuPonta ......................................................................................... 47 4.7. Analiza wskaźnikowa firmy .................................................................................. 49 4.8. Wskaźniki płynności finansowej i ich interpretacja ........................................... 50 4.9. Wskaźniki zadłużenia i ich interpretacja ............................................................ 51 4.10. Wskaźniki rentowności (zyskowności) i ich interpretacja ................................ 52 4.11. Wskaźniki operacyjności i ich interpretacja ........................................................ 53 4.12. Wskaźniki DuPonta i ich interpretacja ................................................................ 55 4.13. Wnioski z analizy .................................................................................................... 56 5. Analiza kosztów w układzie MPK za pomocą tabel przestawnych ............................. 58 5.1. Struktura danych wykorzystanych do tabeli przestawnej .................................... 59 5.2. Tworzenie tabeli przestawnej ................................................................................... 60 5.3. Raport kosztów całej spółki porównujący wykonanie do budżetu ..................... 62 3 Kontroling fi nansowy w Excelu 5.4. Raport poniesionych kosztów w podziale na MPK .............................................. 63 5.5. Raport kosztów dla każdego z MPK porównujący wykonanie do budżetu ..... 65 6. Wyliczanie premii przedstawicieli handlowych z użyciem tabel przestawnych ....... 67 6.1. Microsoft Query – pobieranie danych zewnętrznych ......................................... 69 6.2. Niestandardowe pozycje obliczeniowe tabeli przestawnej – Element obliczeniowy ...................................................................................... 6.3. Modyfikacja elementów obliczeniowych oraz wyświetlanie listy stworzonych elementów ............................................................................................................ 6.4. Odświeżanie danych w tabeli oraz modyfikacja kwerendy w Microsoft Query ............................................................................................. 76 78 79 7. Planowanie płynności finansowej firmy – narzędzie symulacji .................................. 80 7.1. Miesiąc i tydzień przyszłych płatności .................................................................. 81 7.2. Rodzaj wpływów – wykorzystanie funkcji JEŻELI ............................................... 83 7.3. Wyznaczenie przyszłych wpływów przy zastosowaniu tabeli przestawnej ....... 86 8. Optymalizacja kosztów ..................................................................................................... 88 8.1. Narzędzie szukaj wyniku ......................................................................................... 90 9. Sporządzanie raportu kosztowego wg MPK oraz stopień przekroczenia kosztów w stosunku do budżetu ...................................................................................................... 93 9.1. Budowa bazy danych kosztowych – tabela przestawna ........................................ 93 9.2. Przygotowanie formularza raportu kosztów .......................................................... 95 9.3. Pobieranie danych z bazy do formularza ................................................................ 95 9.4. Formatowanie warunkowe – przekroczenie wykonania w stosunku do wartości planowanych ..................................................................................... 99 10. Wymiana danych między bazami, połączenia ze źródłami danych .......................... 101 10.1. Pobieranie dynamicznych danych WWW ........................................................... 101 10.2. Pobieranie danych z Accessa .................................................................................. 104 10.3. Import pliku tekstowego ........................................................................................ 106 10.4. Microsoft Query ...................................................................................................... 109 4 Wstęp Wyliczanie wskaźników finansowych to część analizy sytuacji przedsię- biorstwa polegająca na pokazywaniu efektywności jego działania. Celem jest zebranie informacji niezbędnych do oceny sytuacji ekonomicznej da- nej organizacji oraz podejmowania trafnych decyzji gospodarczych. Ana- liza finansowa jest najpowszechniej wykorzystywaną spośród analiz dzia- łalności przedsiębiorstwa. Przydaje się bowiem nie tylko kierownictwu samego przedsiębiorstwa, ale także innym podmiotom zainteresowanym jego stanem. Excel jest świetnym narzędziem do prowadzenia analiz finansowych. Ofe- ruje wiele wbudowanych funkcji finansowych, użytkownik ma do dyspo- zycji również ogromne możliwości graficznej prezentacji wyników. Książ- ka przedstawia wiele przykładów obliczania wskaźników finansowych na bazie typowych sytuacji, jak obliczanie efektywności inwestycji, analizo- wanie wskaźników firmy czy prezentacja odchyleń wyniku od zakładanego planu. Czytelnik pozna zarówno narzędzia, funkcje oferowane przez Excela, jak i odświeży wiedzę z zakresu analizy finansowej. Autor omawia m.in. zasa- dy analizy kosztów w układzie MPK z wykorzystaniem tabel przestawnych czy metody optymalizacji zakupów z użyciem narzędzia Solver. Książka powstała na podstawie wersji 2007 i 2010 arkusza Excel. Jednak wszystkie opisane w niej techniki można również zastosować w najnowszej wersji (2013) tego programu. Większość można wykorzystać także w star- szych wersjach programu. 5 Kontroling fi nansowy w Excelu Wszystkie pliki Excela z przykładami o mawianymi w książce można pobrać ze strony: http://online.wip.pl/download/exceltom4.zip 6 1. Funkcje finansowe w Excelu Excel oferuje cały pakiet wbudowanych funkcji finansowych, które uła- twiają wyliczenia i analizy finansowe. W tym rozdziale przedstawione zo- stały omówione niektóre z nich: 1. FV – przyszła wartość inwestycji, 2. PV – obecna wartość inwestycji, 3. ROE – stopa zwrotu kapitału własnego, 4. ROI – stopa zwrotu z kapitału, 5. IRR – wewnętrzna stopa zwrotu dla przepływów gotówkowych, 5. NPV – wartość bieżąca netto inwestycji, 7. XIRR – zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii rozłożo- nych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych, 8. XNPV – zdyskontowana wartość netto serii przepływów gotówko- wych, niekoniecznie okresowych, 9. MIRR – wartość zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu dla serii okresowych przepływów gotówkowych, 10. Efektywna i nominalna stopa procentowa. 1.1. Przyszła wartość inwestycji FV Funkcja FV zwraca przyszłą wartość inwestycji na podstawie okresowych, stałych płatności i stałej stopy procentowej. Składnia: FV(stopa;liczba_rat;rata;wa;typ) (cid:122) Stopa – stopa procentowa dla okresu. Na przykład osoba otrzymująca pożyczkę na samochód, oprocentowaną na 10 rocznie, spłacająca tę pożyczkę w miesięcznych ratach, będzie płacić miesięczne oprocento- wanie w wysokości 10 /12, czyli 0,83 . Dlatego jako oprocentowa- nie należy wprowadzić do formuły wartość 10 /12 albo 0,83 , albo 0,0083. (cid:122) Liczba_rat – to całkowita liczba okresów płatności w okresie spłaty. Na przykład osoba otrzymująca czteroletnią pożyczkę na samochód, spła- cająca tę pożyczkę w miesięcznych ratach, będzie ją spłacać w ciągu 4 × 12 (czyli 48) okresów. Dlatego jako argument liczba_rat należy wprowa- dzić do formuły liczbę 48. (cid:122) Rata – wpłata dokonywana okresowo; nie może ona ulec zmianie w ca- łym okresie płatności. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał i odsetki, z wyłą- 7 Kontroling fi nansowy w Excelu czeniem innych opłat i podatków. Jeśli argument rata zostanie pominię- ty, musi zostać umieszczony argument wa. (cid:122) Wa – wartość bieżąca lub skumulowana wartość przyszłego strumienia płatności według wyceny na dzień obecny. Jeśli argument wa jest pomi- nięty, przyjmuje się jego wartość jako 0 (zero) i należy określić argument rata. (cid:122) Typ – liczba 0 lub 1 wskazuje, kiedy płatność jest należna. Jeśli wartość argumentu typ nie zostanie określona, domyślnie przyjmowana jest war- tość 0. 0 – płatność przypada na koniec okresu, 1 – płatność przypada na początek okresu. W przykładzie mamy obliczyć, ile będzie warte 6.000 zł złożone na lokatę 5-letnią, o nominalnej stopie 8 , z okresem kapitalizacji co pół roku. Brak tutaj dodatkowych wpłat co okres (rysunek 1.1). Rysunek 1.1. Zastosowanie funkcji FV Z dostępnych funkcji finansowych wybieramy funkcję FV. Z wyliczeń wy- nika, że za 5 lat przy określanych warunkach otrzymamy około 8.881 zł (rysunek 1.2). Rysunek 1.2. Wynik zastosowania funkcji FV 8 Rozdział 1 – Funkcje fi nansowe w Excelu W drugim przykładzie mamy te samo co poprzednio warunki z założe- niem, że co roku do lokaty będziemy dopłacać 500 zł. Na rysunku 1.3 wi- dać, ile będzie warta ta lokata. Rysunek 1.3. Zastosowanie funkcji FV Z dostępnych funkcji finansowych wybieramy funkcję FV. Z wyliczeń wy- nika, że za 5 lat przy określanych warunkach otrzymamy około 14.884 zł (rysunek 1.4). Rysunek 1.4. Wynik zastosowania funkcji FV 1.2. Obecna wartość inwestycji PV Funkcja PV zwraca bieżącą wartość inwestycji, obliczaną na podstawie wartości serii przyszłych płatności. Składnia: PV(stopa;liczba_rat;rata;wp;typ) (cid:122) Wp – przyszła wartość, czyli poziom finansowy, do którego zmierza się po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument jest pominięty, to jako jego wartość przyjmuje się 0 (przyszła wartość pożyczki na przykład wynosi 9 Kontroling fi nansowy w Excelu 0). Przykładowo, jeśli chce się zaoszczędzić 50.000 zł w ciągu 18 lat na określony cel, to 50.000 zł jest wartością przyszłą. Zakładając pewną stopę procentową, można obliczyć, ile pieniędzy trzeba odkładać co miesiąc. W przykładzie (rysunek 1.5) mamy obliczyć, ile obecnie warte jest 5.000 zł osiągnięte na lokacie 3-letniej o nominalnej stopie 8 , z okresem kapitali- zacji co kwartał. Brak tutaj dodatkowych wpłat co okres. Rysunek 1.5. Zastosowanie funkcji PV Z dostępnych funkcji finansowych wybieramy funkcję PV. Z wyliczeń wy- nika wartość obecna tej lokaty na poziomie 3.936 zł (rysunek 1.6). Rysunek 1.6. Wynik zastosowania funkcji PV 1.3. Stopa zwrotu z inwestycji (ROE oraz ROI) ROE (Return on Equity) to stopa zwrotu kapitału własnego, która przedsta- wia relację zysku do kapitału własnego. ROE = zysk netto/całkowity kapitał własny × 100 . Z kolei ROI (Return on Investment) oznacza stopę zwrotu z kapitału i przedstawia relację zysku do kapitału finansującego nakłady inwestycyjne. ROI = zysk netto/nakłady inwestycyjne × 100 . 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kontroling finansowy w Excelu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: