Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00137 007084 23012867 na godz. na dobę w sumie
Kontynenty. T. 1: Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy - ebook/pdf
Kontynenty. T. 1: Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 444
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3500-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> filologia polska
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Twórczość Andrzeja Buszy należy z pewnością do najbardziej zadziwiających zjawisk we współczesnej literaturze polskiej. Wynika to przede wszystkim z oryginalności i odrębności jego uniwersalnej wizji świata, rozpoznawalnej dykcji poetyckiej czy charakterystycznego układu problemów i zagadnień, ale również ze szczególnego statusu tego twórcy, który jest pisarzem dwujęzycznym i literacko usytuowanym pomiędzy co najmniej dwoma tradycjami kulturowymi (dobrze to ilustruje pojęcie „inbetweenness”), a także z jego złożonej biografii, rozpisanej na wiele etapów wychodźczej, a później emigracyjnej drogi życia. Poeta, prozaik, tłumacz, krytyk, historyk literatury angielskiej, conradysta – pozostaje jednym z ostatnich a zarazem najciekawszych twórców powrześniowej emigracji niepodległościowej. Urodzony w Krakowie w 1938 roku, opuścił z rodzicami Polskę 17 września następnego roku, czas wojny spędził na Bliskim Wschodzie, a w latach 1947–1965 przebywał w Anglii, gdzie ukończył filologię angielską (University College w Londynie). W roku 1965 osiedlił się w Kanadzie i został wykładowcą, a później profesorem literatury angielskiej w University of British Columbia w Vancouver. W latach 1958–1962 był członkiem zespołu redakcyjnego londyńskich pism literackich: „Merkuriusz Polski – Życie Akademickie”, „Kontynenty – Nowy Merkuriusz” i „Kontynenty”, oraz grupy poetyckiej skupionej wokół tego środowiska. Jest laureatem Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1962), Fundacji im. Władysława i Nelli Turzańskich (2005) oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą (2013). Opublikował między innymi osiem tomów poetyckich, kilkanaście opowiadań, wiele przekładów poezji polskiej na język angielski (we współpracy z Bogdanem Czaykowskim – w tym utwory Białoszewskiego, Iwaszkiewicza, Jastruna, Miłosza, Wierzyńskiego), monografię o tak zwanym polskim zapleczu Josepha Conrada i wpływie literatury polskiej na jego pisarstwo oraz sporo artykułów poświęconych twórczości autora Jądra ciemności. (...)

 

Marian Kisiel, prof. zw. dr hab. kierownik Zakładu Literatury XX i XXI Wieku Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego, historyk i krytyk literacki, poeta, tłumacz. Opublikował kilkanaście książek o literaturze XX wieku, ostatnio: Critica varia (Katowice 2013); Ruiny istnienia. Szkice o poetach mniej obecnych (Katowice 2013); Między wierszami. Jedenaście miniatur krytycznych (Katowice 2015). Redaktor i współredaktor kilkudziesięciu tomów zbiorowych, ostatnio serii Światy Poetyckie.

Wybrane publikacje: Czego nie ma w podręcznikach języka polskiego? (Mały przewodnik po współczesnej literaturze polskiej) (Gliwice 1991), U podstaw twórczości Adama Czerniawskiego (Gliwice 1991), Mały leksykon kultury. Kierunki – style – tendencje (Katowice 1996; współautorzy: J. Kisiel, Z. Marcinów), Więzy i wzloty. Przełom 1955–1959 w literaturze polskiej – próba modelu (Kielce 1996), Polskie pisma literackie (Warszawa 1997), Świadectwa, znaki. Glosy o poezji najnowszej (Katowice 1998), Od Różewicza. Małe szkice o poezji (Katowice 1999), Zmiana. Z problemów świadomości literackiej przełomu 1955–1959 w Polsce (Katowice 1999), Pamięć, biografia, słowo. Szkice o poetach dwóch generacji (Katowice 2000), Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku (Katowice 2004), Przypisy do współczesności (Katowice 2006), Ananke i Polska. O liryce Zdzisława Stroińskiego (Katowice 2010), Ruiny istnienia. Szkice o poetach mniej obecnych (Katowice 2013), Critica varia (Katowice 2013), redaktor kilkudziesięciu tomów.

[czerwiec 2019\

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tom pierwszy Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy Tom pierwszy Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy pod redakcją Mariana Kisiela i Janusza Pasterskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ■ Katowice–Rzeszów 2019 Redaktor serii: Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzent Krzysztof Ćwikliński Publikacja dofinansowana ze środków Uniwersytetu Rzeszowskiego Słowo wstępne Twórczość Andrzeja Buszy należy z pewnością do najbardziej za- dziwiających zjawisk we współczesnej literaturze polskiej. Wynika to przede wszystkim z oryginalności i odrębności jego uniwersalnej wi- zji świata, rozpoznawalnej dykcji poetyckiej czy charakterystycznego układu problemów i zagadnień, ale również ze szczególnego statusu tego twórcy, który jest pisarzem dwujęzycznym i literacko usytuowa- nym pomiędzy co najmniej dwoma tradycjami kulturowymi (dobrze to ilustruje pojęcie „inbetweenness”), a także z jego złożonej biografii, rozpisanej na wiele etapów wychodźczej, a później emigracyjnej drogi życia. Poeta, prozaik, tłumacz, krytyk, historyk literatury angielskiej, conradysta – pozostaje jednym z ostatnich a zarazem najciekawszych twórców powrześniowej emigracji niepodległościowej. Urodzony w Kra- kowie w 1938 roku, opuścił z rodzicami Polskę 17 września następnego roku, czas wojny spędził na Bliskim Wschodzie, a w latach 1947–1965 przebywał w Anglii, gdzie ukończył filologię angielską (University College w Londynie). W roku 1965 osiedlił się w Kanadzie i został wykładowcą, a później profesorem literatury angielskiej w University of British Columbia w Vancouver. W latach 1958–1962 był członkiem zespołu redakcyjnego londyńskich pism literackich: „Merkuriusz Pol- ski – Życie Akademickie”, „Kontynenty – Nowy Merkuriusz” i „Kon- tynenty”, oraz grupy poetyckiej skupionej wokół tego środowiska. Jest laureatem Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1962), Fundacji im. Władysława i Nelli Turzańskich (2005) oraz Stowarzyszenia Pi- sarzy Polskich za Granicą (2013). Opublikował między innymi osiem tomów poetyckich, kilkanaście opowiadań, wiele przekładów poezji polskiej na język angielski (we współpracy z Bogdanem Czaykowskim – w tym utwory Białoszewskiego, Iwaszkiewicza, Jastruna, Miłosza, Wierzyńskiego), monografię o tak zwanym polskim zapleczu Josepha 8 Słowo wstępne Conrada i wpływie literatury polskiej na jego pisarstwo oraz sporo artykułów poświęconych twórczości autora Jądra ciemności. Niespieszna twórczość literacka Andrzeja Buszy rozwijała się w szczególnie złożonych warunkach trwania emigracji niepodległoś - ciowej i równocześnie w realiach codziennego życia imigranta, a w do- datku profesjonalnego anglisty. Początek pisarstwa Buszy określiły skomplikowane doświadczenia biograficzne, zapoczątkowane wybu- chem II wojny światowej i ekspatriacją, a później brytyjska edukacja i aktywny udział w działalności polskiego środowiska młodoliterackie- go w Wielkiej Brytanii. Wspólnota przeżyć polskiej młodzieży akade- mickiej w Londynie przyczyniła się do literackiego startu w języku oj- czystym, ale zasadniczo nie wpłynęła na uformowanie postawy poety i kręgu podejmowanych przez niego problemów. Najmłodszy wśród polskich poetów „londyńskich”, od samego początku podążał własną, zorientowaną estetycznie i etycznie drogą rozwoju. Pozostawał poza głównym traktem literatury emigracyjnej, często nostalgicznej i aktyw- nej ideowo, nie rozliczał się ze spuścizną romantyczną czy z emigracyj- nymi mitami. Uprawiał lirykę intelektualną o korzeniach awangardo- wych, estetycznie wysublimowaną, obrazową, ironiczną i świadomie czerpiącą z różnych źródeł tradycji. Po opuszczeniu Anglii, w sytuacji trwałego oddalenia od żywej polszczyzny, nad kanadyjskim brzegiem Pacyfiku przeszedł okres transformacji językowej, po którym wzno- wił uprawianie poezji, ale już w języku angielskim. Ten nowy etap twórczości poety przyniósł jej dalszy rozwój i zaowocował kolejny- mi tomami. Mimo pisania głównie w języku angielskim nadal swoje utwory kierował (i wciąż kieruje) do czytelników polskich, publikując je głównie w przekładach na język polski i wersjach dwujęzycznych. Jego działalność pisarska rozdziela się zatem na dwie zasadnicze fazy: polskojęzyczną (od debiutu w 1958 roku do lat osiemdziesiątych ubieg - łego wieku) i późniejszą anglojęzyczną. Wprawdzie od czasu do czasu zdarza się poecie również w tym drugim okresie „przełączyć kody” i napisać wiersz po polsku, są to jednak tylko pojedyncze utwory. Bilingwizm językowy, polifonia kulturowa i uniwersalizm to zna- ki rozpoznawcze pisarstwa Andrzeja Buszy. W tej perspektywie jest ono odbiciem kryzysu nowoczesności oraz niełatwych, wielokulturo- wych doświadczeń egzulów i nomadów XX i XXI wieku, dla któ- rych przestrzenią duchowego zakorzenienia pozostaje tradycja kultury śródziemnomorskiej. W niej mają swe źródło „koheletowy” pesymizm, melancholia i ironia jako dodatkowe, światopoglądowe i estetyczne wyróżniki jego twórczości. Poeta i uczony ma pełną świadomość tego, że właśnie ironia jest dzisiejszym odpowiednikiem greckiej tragedii i jej Słowo wstępne 9 katharsis. Dlatego sięga do niej często, szukając odpowiedzi na wyzwa- nia współczesności. Jak bowiem pisała Agata Bielik -Robson: Grecy na wyrażenie swego przeżycia odróżnicowania mieli trage- dię. My natomiast, ludzie późnej nowoczesności, mamy ironię: trop, który w zastępstwie intensywniejszych rytualnych doznań, dla nas już dzisiaj nieosiągalnych, daje nam niemal to samo1. Monografia ta powstała jako wspólna inicjatywa naukowa literatu- roznawców z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Rze- szowskiego. Zamieszczone w niej artykuły i szkice są próbą rozpoznania i opisania najważniejszych aspektów liryki, prozy i prac conradowskich Andrzeja Buszy. Ich autorami są badacze literatury emigracyjnej z wielu ośrodków akademickich w Polsce, a także znawcy literatury angielskiej i francuskiej z kraju i zagranicy. Różnorodność ujęć i szeroki krąg pod- jętych zagadnień pozwalają na wielopłaszczyznowy ogląd tej twórczo- ści, jej kontekstów biograficznych, literackich i kulturowych, kierunków rozwoju, charakterystycznych motywów i cech poetyki indywidualnej czy specyfiki poszczególnych zbiorów. I choć autor Obrazów z życia Laquedema pisał autoironicznie w za- kończeniu tego cyklu: „Jesteśmy wszędzie i nigdzie”, to pozostaje nam jednak wyrazić nadzieję, że ta wieloautorska monografia pozwoli moc- niej zakorzenić twórczość Andrzeja Buszy w świadomości czytelników oraz w gospodarstwie literatury polskiej XX i XXI wieku. Marian Kisiel, Janusz Pasterski 1 A. Bielik -Robson: Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę ducho‑ wości. Kraków 2000, s. 211–212. Foreword Andrzej Busza’s writing unquestionably belongs to one of the strangest phenomena of contemporary Polish literature. This is due not only to the originality and distinctiveness of his universalis- tic worldview, his easily recognizable poetic diction, or the way he structures his arguments, but also owing to his oddity as a writer, who is bilingual and situated culturally between at least two tradi- tions (the notion of “inbetweenness” fits his case perfectly); as well as his complicated biography, involving several variants and stages of dislocation and exilic experience. Poet, prose writer, translator, critic, historian of English literature, specializing in the life and works of Joseph Conrad – he remains one of the last surviving and, at the same time, one of the more intriguing, writers of the post- - 1939 emigration. Born in Kraków in 1938, he left Poland with his family at the outbreak of the Second World War; spent the war years in the Middle East; between 1947 and 1965 he lived and received his education in England (BA Honours in English Language and Literature, followed by an MA in English Literature at University College, London). In 1965 he moved to Canada, having been appointed to the faculty of the University of British Columbia, where he taught in the Depart- ment of English and the Programme in Comparative Literature until his retirement in 2004. Earlier, when he was studying in London, he was a member of the editorial board of the literary periodical „Merkuriusz Polski – Życie Akademickie”, which became „Konty- nenty – Nowy Merkuriusz”, and finally, „Kontynenty”. He also be- longed to the poetic group and cultural milieu, which had formed around this publication. In 1962, he was awarded the Swiss -based Kościelski Foundation Prize for Young Writers. In subsequent years, 12 Foreword he received the Władysław and Nelli Turzański Foundation Award for lifetime achievement (Toronto, 2005), and the Association of Polish Writers Abroad Award for lifetime achievement (London, 2013). He has published eight volumes of poetry, a number of short fictions, and numerous translations of Polish poetry into English (often work- ing together with Bogdan Czaykowski, among others, the poems of Białoszewski, Iwaszkiewicz, Jastrun, Miłosz, and Wierzyński). He is the author of a monograph on Conrad’s Polish literary background and of many articles and essays on Conrad. Andrzej Busza has not been prolific and works in an unhurried way, which in part is the consequence of the complications of having to live between two worlds and two languages, as well as the need to negotiate the exigencies of academic life with his serious commitment to poetry. Busza’s early work drew on the tangled and at times trau- matic memories of his Middle East childhood; the difficult process of assimilation in the cold climate of an English boarding school; and eventually finding a pleasure dome in literature (especially poetry), and a hothouse in the heady atmosphere of the cultural and political life of the young Polish expatriates. His engagement in things Polish was primarily literary and in due course he started writing poetry in that language, but it did not significantly form his worldview nor generate themes and issues that dominate his writing. The youngest of the Polish “London” poets, from the very beginning he had his own distinct path, with established formal and ethical bearings. He kept off the beaten track of much émigré writing, with its penchant for nostalgia and ideological commitment; he neither challenged its romantic legacy nor contested its dominant myths. He wrote intellectual, tightly structured lyric poems, in a post -avant -garde vein, formally sophisticated, richly imagistic, ironic, and consciously drawing on various traditions. After he left England to take up his teaching position in the English Depart- ment in Vancouver, Busza obviously became increasingly immersed in the English language and conversely his contact with “living” Polish diminished to some degree. A year of teaching in France confounded further his language situation. Perhaps on account of this, as well as his greater involvement in academic work, there followed several rela- tively fallow years as far as poetic creativity was concerned. When he finally emerged from this period of poetic silence, he began to write in English. The character of his poetry changed, becoming more discur- sive and thematically more wide -ranging; and Busza once again began to publish. And yet, while English had become the primary vehicle of his poetic expression, his virtual reader continues to be in essence Foreword 13 Polish. Most of his recent poetry has appeared either in translation or in bilingual editions. Thus, his poetic activity falls basically into two phases: a Polish one (from his first publications in 1958 until the 1980s) and the more recent English period. Although he has occasion- ally “switched codes”, and composed a poem in his first language, this has happened rarely, having been prompted by poetic exigencies, when a poem was built around a word or idiom for which there was no equivalent in English. Bilingualism, cultural polyphony, and a universalist worldview are the hallmarks of Andrzej Busza’s writing. In that respect, it is a reflection of the crisis of modernity and of the perplexing, mul- tifarious experiences of exiles and wanderers of the twentieth and twenty -first century, for whom the only ground of spiritual rooted- ness remains the great tradition of Mediterranean culture. Hence Kohelet ‑like pessimism, melancholy, and irony constitute additional axiological markers of Busza’s work. The poet and the thinker be- lieves that in our time it is irony that performs a role analogous to catharsis in Ancient Greek Drama. For, as Agata Bielik -Robson writes: “The Greeks to express their experience of undifferentiated oneness had tragedy. While we humans of late modernity have iro- ny: a trope, which in the place of more intense ritual experiences, no longer available to us today, gives us almost the same relief”1. [A Different Modernity. Questions about a Contemporary Formula of Spirituality]. The Monograph is a joint enterprise by literary scholars from the University of Silesia in Katowice and the University of Rzeszów. The articles and studies which make up the book are an attempt to iden- tify, describe and examine the main features of the poetry, prose and Conrad criticism of Andrzej Busza. The authors specialize in Polish expatriate writing and come from many academic institutions in Po- land. Some, hailing from Poland as well as from abroad, are also spe- cialists in English and French literature. The variety of approaches and the wide range of issues discussed offer a multifaceted view of Busza’s work: its biographical, literary and cultural contexts; its phases and lines of development; its dominant motifs and specific charac- teristics. Although the author of Scenes from the Life of Laquedem writes at the end of the sequence with self irony: “we are everywhere and 1 A. Bielik -Robson: Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę ducho‑ wości, s. 211–212. 14 Foreword nowhere”, the hope is that this multiauthor monograph will help to ground the work of Andrzej Busza more firmly in the consciousness and economy of Polish literature of the 20th and 21st centuries. Marian Kisiel, Janusz Pasterski Noty o Autorach Ewa Bartos – adiunkt w Zakładzie Literatury XX i XXI Wieku Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. W krę- gu jej zainteresowań badawczych znajdują się między innymi związki literatury i psychologii, problematyka uwodzenia w literaturze, współczesny romans pol- ski i powieść popularna. Opublikowała cztery książki: Skiroławki. Opowieść ero‑ tyczna Zbigniewa Nienackiego (2013); Motory. Szkice o/przy Zegadłowiczu (2013); E/P. Szkice o literaturze „elitarnej” i „popularnej” (2014); Figury braku. O prozie Stanisława Dygata (2016). Justyna Budzik – adiunkt w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się powstającą na kontynencie północ- noamerykańskim polską literaturą emigracyjną XX i XXI wieku, zjawiskiem bi- lingwizmu w polskiej literaturze emigracyjnej, literaturą polską i amerykańską w dialogu ze sztuką. Szkice krytycznoliterackie i eseje publikowała między inny- mi w „Kontekstach Kultury”, „Tyglu Kultury”, „Stronach” i we „Frazie”. Stanisław Dłuski – starszy wykładowca w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI Wieku Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z antro- pologią literatury XX wieku oraz ze współczesną poezją i z krytyką literacką. Opublikował monografie: Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej (2002); Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz. Idee – wartości – poezja (2014). Aleksander Fiut – emerytowany profesor zwyczajny Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, hi- storyk literatury, krytyk literacki, eseista. Jego zainteresowania obejmują polską literaturę współczesną, literaturę Europy Środkowej ze szczególnym uwzględnie- niem pogranicza literatury i socjologii, antropologii oraz psychologii społecznej. Jeden z członków -założycieli Fundacji Miejsc Rodzinnych Czesława Miłosza, członek rady programowej The Institute of Czesław Miłosz (USA). Jest auto- rem wielu książek, między innymi: Dowód nietożsamości. Proza Wilhelma Ma‑ 424 Noty o Autorach cha (1976); Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza (1987, 1993, 1998, 2011); Pytanie o tożsamość (1995); Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem (1999); W stronę Miłosza (2003); Spotkania z Innym (2005); Z Miłoszem (2011). Justyna Fruzińska – adiunkt w Zakładzie Literatury Amerykańskiej Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół amerykańskiej kultury popularnej, transcendentalizmu, poezji polskiej oraz XIX -wiecznych europejskich raportów z podróży po Ameryce. Autorka mo- nografii Emerson Goes to the Movies: Individualism in Walt Disney Company’s Post ‑1989 Animated Films (2014). Brigitte Gautier – adiunkt Uniwersytetu Charles de Gaulle -Lille 3, tłumaczka na język francuski poetyckich dzieł zebranych Zbigniewa Herberta. Autorka mię- dzy innymi monografii Un humanisme subversif: lectures polonaises de Camus, Malraux et Saint ‑Exupéry (2006). Redaktorka i współredaktorka tomów zbioro- wych. Jacek Gutorow – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Literatur Anglojęzycznych Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, tłumacz z języ- ka angielskiego, eseista. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół literatury amerykańskiej i brytyjskiej. Opublikował kilka książek, ostatnio: Lu‑ minous Traversing. Wallace Stevens and the American Sublime (2012); Życie w roz‑ proszonym świetle. Eseje (2016). Alicja Jakubowska -Ożóg – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Metodyki Na- uczania Literatury i Języka Polskiego Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uni- wersytetu Rzeszowskiego. Prowadzi badania skupione wokół literatury współcze- snej, tradycji literackiej oraz metodyki nauczania literatury. Autorka monografii: Poezja emigracyjna Józefa Łobodowskiego (2001); Poeta i świat. Twórczość literacka ks. Janusza A. Ihnatowicza (2009). Redaktorka tekstów Janusza Artura Ihnatowi- cza i Jana Darowskiego. Marian Kisiel – profesor zwyczajny w Zakładzie Literatury XX i XXI Wieku Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego, historyk i krytyk literacki, poeta, tłumacz. Opublikował kilkanaście książek o literaturze XX wieku, ostatnio: Critica varia (2013); Ruiny istnienia. Szkice o poetach mniej obecnych (2013); Między wierszami. Jedenaście miniatur krytycznych (2015). Redaktor i współredaktor kilkudziesięciu tomów zbiorowych, ostatnio serii Światy Poetyckie. Ross Labrie – profesor anglistyki na University of British Columbia w Vancouver (Kanada), znawca twórczości Thomasa Mertona i amerykańskich pisarzy kato- lickich, autor opracowań: The Art of Thomas Merton (1979), Howard Nemerov (1980), James Merrill (1982), The Writings of Daniel Berrigan (1989), The Catho‑ lic Imagination in American Literature (1997), Thomas Merton and the Inclusive Imagination (2001). Noty o Autorach 425 Grażyna Maroszczuk – adiunkt w Zakładzie Literatury XX i XXI Wieku Insty- tutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskie- go. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół egzystencjalnego wy- miaru literatury, zapisów doświadczeń lęku w prozie, świadectw trwania wobec samotności, przemocy Historii, śmierci. Opublikowała dwie monografie: Dyskurs i historie. O powieściach Andrzeja Szczypiorskiego (2004); Świadectwa – rozmowy – kreacje. W kręgu tekstów interlokucyjnych (2012). Współredaktorka publikacji Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon (2010). Agnieszka Nęcka – adiunkt w Zakładzie Krytyki i Literatury Ponowoczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Autorka artykułów i książek poświęconych prozie XX i XXI wieku. Ostatnio opublikowała: Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych (2013); Polifonia. Literatura polska początku XXI wieku (2015). Katarzyna Niesporek – adiunkt w Zakładzie Literatury XX i XXI Wieku Instytu- tu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się krajowa i emigracyjna poezja polska drugiej połowy XX wieku, literatura na Górnym Śląsku oraz twórczość najnowsza. Autorka monografii „Ja” Świetlickiego (2014); Eda. Szkice o wyobraźni i poezji (2015); Boskie, ludzkie. Cztery studia o poetyckim doświadczaniu Boga (2017). Współredaktorka tomów zbiorowych. Jolanta Pasterska – profesor w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury In- stytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej. Autorka monografii: Świat według Tyrmanda. Przewodnik po prozie fabularnej Leopolda Tyrmanda (2000); „Lepszy Polak”? Obrazy emigrantów w prozie polskiej po 1945 roku (2008); Emi‑ grantki, nomadki, wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne (2015). Redaktorka serii Z Archiwum Pisarza, współredaktor i redaktor ponad trzydziestu monogra- fii zbiorowych. Janusz Pasterski – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI Wieku Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskie- go. Autor książek: Tristium liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego (2000); Inne wyzwania. Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w per‑ spektywie dwukulturowości (2011). Współredaktor monografii Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia (t. 1–2, 2007); Inna literatura? Dwudziestolecie 1989–2009 (t. 1–2, 2010) oraz Przyboś dzisiaj (2017). John G. Peters – profesor literatury angielskiej w University of North Texas w Denton (USA), były prezes Amerykańskiego Towarzystwa Josepha Conrada, autor opracowań: Conrad and Impressionism (2001); The Cambridge Introduction to Joseph Conrad (2006); Conrad in the Public Eye (2008); A Historical Guide to Joseph Conrad (2010); Joseph Conrad, vol. 2: Contemporary Reviews (2012); Joseph Conrad’s Critical Reception (2013). Publikował artykuły w czasopismach: „Stu- 426 Noty o Autorach dies in Short Fiction”, „College Literature”, „Conradiana”, „Victorian Review”. Przełożył również tom wierszy japońskiego poety Takamury Kotaro The Chieko Poems (2007). Magdalena Rabizo -Birek – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Literatury Pol- skiej XX i XXI Wieku Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rze- szowskiego. Recenzje, szkice i eseje o literaturze i sztuce publikowała w wielu pismach literackich, artystycznych i naukowych. Autorka monografii: Czytanie obrazów. Teksty o sztuce z lat 1991–1996 (1998); Między mitem a historią. Twór‑ czość Włodzimierza Odojewskiego (2002); Romantyczni i nowocześni. Formy obec‑ ności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej (2012). Współautorka albu- mu Józef Mehoffer – artysta dwóch epok (2010). Redaktorka pracy zbiorowej Boom i kryzys. Nowe polskie czasopisma literacko ‑artystyczne i społeczno ‑kulturalne po roku 1980 (2012). Współredaktorka książek: Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera (2008); Światy Olgi Tokarczuk (2013); Przyboś dzisiaj (2017). Redaktorka i autorka szkiców pomieszczonych w czterech tomach Sztuki Podkarpacia (2010, 2011, 2013, 2015). Roman Sabo – poeta, krytyk literacki, eseista, tłumacz. Absolwent filologii pol- skiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wiesław Setlak – doktorant w Zakładzie Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskie- go, krytyk literacki, eseista. Autor artykułów o literaturze, filozofii, pedagogice, socjologii. Współautor książki Syn bogini. Wincenty „Witek” Różański. Przygoto- wuje rozprawę doktorską o twórczości Edwarda Stachury. Joanna Skolik – adiunkt w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół twórczości Josepha Conrada, kulturotwórczej roli Kresów Wschodnich, a także na zagadnieniach związanych z korespondencją sztuk. Opublikowała wiele artykułów naukowych i książkę The Ideal of Fidelity in Conrad’s Works (2009). Współredaktor tomu Polskie zaplecze Josepha Conrada ‑Korzeniowskiego (t. 1 i 2, 2006). Bożena Szałasta -Rogowska – adiunkt w Zakładzie Literatury XX i XXI Wieku Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Ślą- skiego. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się polska poezja współ- czesna, literatura polska poza granicami kraju, teoria recepcji i odbioru, glotto- dydaktyka oraz metodyka nauczania literatury polskiej cudzoziemców. Autorka monografii Urodzonego z piołunów. O poezji Bogdana Czaykowskiego (2005); Zbioru testów do podręcznika „Dzień dobry” (2006) oraz Literatury bliskiej i da‑ lekiej. Szkiców z zakresu glottodydaktyki (2017). Redaktorka i współredaktorka tomów zbiorowych. Beata Tarnowska – profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie. Jej zainteresowania badaw- Noty o Autorach 427 cze koncentrują się na problematyce przestrzeni przedstawionej w dziele literac- kim, dwujęzyczności pisarzy, ujawnianej w ich utworach literackich, zagadnie- niach przekładu artystycznego oraz literaturze izraelskiej. Opublikowała książki: Geografia poetycka w powojennej twórczości Czesława Miłosza (1996); Między światami. Problematyka bilingwizmu w literaturze. Dwujęzyczna twórczość poetów grupy „Kontynenty” (2004); Wokół „Kontynentów”. Szkice i rozmowy z poetami (2011), a także tomiki przekładów poezji: Amira Ora Wiersz (2006) i Twarze (2014) oraz Hezi Leskliego Taniec na torach (2017). Współredaktorka tomów zbiorowych: Folklor i pogranicza (1998) oraz Święte miejsca w literaturze (2009). Jan Wolski – starszy wykładowca w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI Wie- ku Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, edytor, tłumacz, krytyk literacki, bibliofil. Artykuły i szkice ogłaszał w czasopismach i tomach zbiorowych. Autor monografii Wacław Iwaniuk. Szkice do portretu emi‑ gracyjnego poety (2002); „Im dniej w czas tym jaśniej będzie świecił”. Czechowicz – Iwaniuk (2003); Dotykanie wierszy (2004). Justyna Zych – adiunkt w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cu- dzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania ba- dawcze koncentrują się na współczesnej literaturze polskiej i francuskiej, psycho- analizie w badaniach literackich oraz glottodydaktyce kulturowej. Opublikowała monografię L’influence de la psychanalyse sur la critique littéraire en France (1914– 1939) (2014). Współredaktorka tomu zbiorowego Palingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku (2014). Indeks nazw osobowych Abramowska Janina 349, 350 Adamczyk Angelika 101, 103 Adamowicz-Pośpiech Agnieszka 88, 102 Adler Alfred 30 Aldington Richard 225 Aleksandryjski Cyryl 230 Amichaj Jehuda 99, 100, 102 Amsterdamski Piotr 140, 151, 184, 189 Andres Zbigniew 251, 253, 275, 283, 304, 312, 333, 334, 414, 418–421 Antoniak Piotr 100, 102 Antonioni Michelangelo 38, 148, 163, 294, 316 Apollinaire Guillaume, właśc. Guil- laume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky 31, 174, 203 Armitage Isabelle 413 Arnold Matthew 63, 71 Arnold Stephen 417 Auden Wystan Hugh 108, 391 Augé Marc 37, 42 Bachelard Gaston 210, 278, 281, 282 Bachmann Ingeborg 403 Baczyński Krzysztof Kamil 23 Badyda Ewa 192, 199 Bajtlik Stanisław 138, 150 Baka Józef, ks. 109 Baran Bogdan 220, 236 Baranowska Anna Tamara 417 Barańczak Stanisław 23, 25, 216, 218, 417 Barrow John 138, 150 Barthes Roland 286, 287, 298 Bartos Ewa 171–190, 423, 438 Baszniak Tadeusz 139, 151 Baudelaire Charles Pierre 49, 80, 174, 206, 385 Beksiński Zdzisław 164 Bereś Stanisław 213, 217 Bernadotte Folke 307 Bernini Giovanni Lorenzo 263 Berwiński Ryszard Wincenty 242 Betley Monika 137, 150 Białoszewski Miron 7, 12, 23, 24, 129, 414, 415 Bielas Krystyna 234, 236 Bielik-Robson Agata 9, 13 Bielska-Krawczyk Joanna 192, 199 Bieńczyk Marek 112, 116, 286, 298, 316, 317, 319, 332 Bierdiajew Nikołaj 251 Bieriezin Jacek 326 Bieroń Tomasz 210, 217 Bird Robert Montgomery 310 Blake Wiliam 50, 53, 79, 80, 107, 158, 165, 308, 335 Blanchot Maurice 210 Blin Georges 210 Błok Aleksander 247–251, 253 430 Indeks nazw osobowych Bobkowski Andrzej 75, 202, 207 Bobrowski Stefan 329, 365, 367, 374, 378, 414 Bobrowski Tadeusz 367 Boczkowski Krzysztof 17, 314, 334 Bohrer Karl Heinz 220, 236, Boraks Jagna 403, 409, 411, 412 Borges Jorge Luis 317, 319 Borowski Andrzej 96, 102 Borowski Tadeusz 324 Botticelli Sandro, właśc. Alessandro di Mariano Filipepi 62, 70 Brach-Czaina Jolanta 290, 298 Brakoniecki Kazimierz 28, 43 Bratkowski Stefan 89, 103 Braun Andrzej 417 Brent Berlin 198 Brockman John 139, 140, 151 Brodsky Joseph 391 Brooke-Rose Christine 210, 217 Brycht Andrzej 343, 344 Bubner Rüdiger 224, 236 Budzik Justyna 50, 55, 79, 101, 102, 153–166, 417, 418, 423, 438 Bujnowski Józef 421 Bukowski Claude 73, 78 Bullock Michael 24, 403, 407, 409, 411 Bułhakow Michaił 323 Bumsted John Michael 87, 102 Buñuel Luis 158, 163 Bursa Andrzej 23, 325, 332, 333 Busza Alfons 202 Busza Ewa 25, 40 Busza Wilhelmina (Wila) 22, 23, 36, 40, 57, 59, 61, 67, 113, 148, 257, 285–299, 390, 396, 397, 412, 438 Busza Wit 146, 183, 184, 305, 382 Cała Marek 278 Camus Albert 222, 424 Carabine Keith 413 Carné Marcel 204 Caroll Lewis 323 Cataluccio Francesco Matteo 234, 236 Causse Jean-Gabriel 192, 199 Celan Paul 287 Céline Louis-Ferdinand 209 Chagall Marc 62, 70, 204 Chaplin Charlie 62, 70, 204 Chaucer Geoffrey 20, 53, 164, 165 Chehab Rahid Milena 140, 150 Chrystus zob. Jezus Chrystus Ciompi Fausto 414 Cioran Emil 214 Cirlot Juan Eduardo 100, 102 Ciuk Andrzej 414 Claude zob. Lorrain Clausius Rudolf 185 Collini Stefan 210, 217 Conrad Joseph, właśc. Józef Teodor Konrad Korzeniowski 8, 11–13, 21, 30, 57, 65, 74, 81, 87, 88, 102, 103, 131, 133, 158, 162, 235, 302, 304–306, 323, 325, 327–331, 333, 335, 336, 342, 345, 350, 361–369, 373–375, 377–379, 412–418, 425, 426, 438, 439 Coulter Irene P. 418 Crane Stephen 158, 164 Cudak Romuald 155, 166, 301, 332, 335, 417, 421 Culler Jonathan 210, 217 Curtius Ernst Robert 96, 102 Cymbalista Piotr 333 Czaplejewicz Edward 331, 333 Czapliński Przemysław 311, 321, 333 Czarnecki Zdzisław Jerzy 223, 237 Czarnocka Małgorzata 138, 139, 150 Czaykowska Jadwiga 23, 123, 306, 333 Czaykowski Bogdan 7, 12, 20–24, 26, 30, 35, 42, 43, 46, 48–52, 54–57, 65, 72, 74, 79–81, 83, 85, 89, 94, 102, 103, 105, 112, 115–117, 121– 136, 143, 144, 150, 158, 159, 166, 171, 189, 201, 203–208, 211, 214, 217, 218, 224–226, 233, 235–237, 244, 245, 253, 254, 285, 288, 298, 301–308, 312, 325, 326, 333–335, 342, 351, 382, 387, 392, 403, 409, 410, 412, 414–416, 418–420, 425, 426, 437 Indeks nazw osobowych 431 Czechowicz Józef 213, 427 Czermińska Małgorzata 27–29, 34, Engelking Leszek 225, 226, 236 Espey John 418 41, 42, 94, 102 Czerniawski Adam 23, 49, 56, 121, 124, 129, 131, 135, 225, 237, 265, 304–306, 317, 325, 334, 335, 410, 414–416, 418, 419 Czerwiński Marcin 182, 189 Danek Danuta 249, 250, 253 Danilewiczowa Maria zob. Danile- wicz-Zielińska Maria Danilewicz-Zielińska Maria 108, 111, 117, 303–305, 326, 332, 334 Darowski Jan 121, 303, 321, 334, 335, 424 Dawid, król 68, 99, 221 Dawkins Richard 137, 144, 145, 150, 291, 292, 293, 390, 395, 396 Dedecius Karl 409, 410 Derrida Jacques 287 Dickens Charles 323, 330, 374, 378 Dickinson Emily 345 Dłuski Stanisław 209–218, 423, 438 Dominiak Zbigniew 326 Doolitle Hilda 225 Dorosz Beata 205, 208, 420 Dostojewski Fiodor 252, 364, 367, 378 Drozdowski Bohdan 421 Drożdż Stanisław 140 Dryglas-Komorowska Ewa 197, 199 Dudek Zenon Waldemar 268, 269 Dunbar William 20 Dutka Elżbieta 37, 42, 275, 282 Dürrenmatt Friedrich 323 Dylan Thomas 80 Eco Umberto 179, 189, 210, 217 Eliade Mircea 100, 102, 181, 182, 189 Eliot Thomas Stearns 17, 20, 46, 52, 55, 58–60, 66, 67, 69, 72, 108, 110, 158, 164, 174, 205, 314, 317, 320, 334 Elon Amos 99, 102 Elsaesser Thomas 154, 156, 157, 160, 165 Fedewicz Maria Bożenna 28, 42 Feliksiak Elżbieta 214, 217 Ferrero Guiglielmo 251 Fiałkowski Tomasz 295 Fitzgerald Ella Jane 153, 308, 335 Fiut Aleksander 105–117, 416, 423, 437 Flaubert Gustave 356, 364, 366–369, 374, 379, 413, 414 Flis-Czerniak Elżbieta 419 Folejewski Zbigniew 410 Fornalska Irmina 141, 151 Forster Dorothea OSB 289, 298 Foucault Michel 220, 236 Fowles John 332 Freud Zygmunt 219 Friedrich Hugo 214, 217 Frisch Max 403 Frost Robert 108 Fruzińska Justyna 89, 102, 131, 150, 301, 304, 308, 333, 342, 353–360, 412, 413, 424, 438 Gadamer Hans-Georg 215, 217, 219, 220, 236, 286 Gage John 192, 199 Gajcy Tadeusz 116, 213, 217 Gautier Brigitte 73–81, 325, 327, 424, 437 Gąsiorowski Krzysztof 410 Gibbons Maurice 410 Giedroyc Jerzy 74, 75, 105, 117 Gierasimiuk Jerzy 154, 166 Gilbert Martin 98, 103 Ginsberg Allen 59, 67, 258–260, 262, 269 Giotto di Bondone, właśc. Angiolo di Bondone 62, 70 Głogowski Tomasz 272, 283 Głowiński Michał 349, 350 Gnarowski Andrzej 410 Goethe Johann Wolfgang 31, 141, 231 Goldmann Lucien 210 432 Indeks nazw osobowych Gombrowicz Witold 75, 233–235, 236, 323, 324, 331 Górski Jerzy Jan 84, 104 Graves Robert 178, 189 Green Paul 25, 93, 103, 418 Gribbin John 145, 146, 151 Grisman Stanisław 272, 283 Grochowska J.A. 416 Grydzewski Mieczysław 415 Gryglewicz Feliks 274, 283 Gutmann Assia 100, 102 Gutorow Jacek 45–56, 131, 285, 292, 297–299, 328, 412, 424, 437 Hagener Malte 154, 156, 157, 160, 165 Halikowska Teresa 344, 350, 418 Hannerz Ulf 7, 42 Hanusz Ewa 417 Harrison Jim 381 Hass Robert 381 Hassan Yousef Mosab 329 Hawking Stephen 148, 183, 184, 189 Heaney Seamus Justin 381, 382, 391 Hebbel Friedrich Christian 241, 246, 253 Heidegger Martin 46, 154, 166, 215, 218 Heisenberg Werner 145, 147, 186– 189, 384, 385, 388, 389, 397 Honderich Ted 222, 237 Hopkins Gerard Manley 20, 24, 37, 53, 58, 67, 174 Horacy, właśc. Kwintus Horacjusz Flak- kus 106, 229 Hubble Edwin 146, 183, 184, 314 Hultberg Peer 418 Ihnatowicz Janusz Artur 121, 424 Illg Jerzy 234, 236 Ingarden Roman 219 Irzykowski Karol 241, 253 Iwaniuk Wacław 205, 208, 410, 427 Iwaszkiewicz Jarosław 7, 12, 23, 40, 129, 135, 224 Jadwiszczok Michał 84, 103 Jaga zob. Czaykowska Jadwiga Jakubowska-Ożóg Alicja 285–299, 420, 424, 438 James Henry 62, 71 Jamrozek-Sowa Anna 305, 333 Jan, św. (Ewangelista) 112, 252, 274, 283 Janiszewska Dagmara 255, 269 Jasieńczyk Janusz 329, 333, 335 Jasiński Artur 98, 103 Jaskuła Zdzisław 326 Jaspers Karl 210, 217, 418, 223, 232, Heller Michał 139, 140, 151, 185, 236, 237 186, 189 Jastrun Mieczysław 7, 12, 23, 129, Helmholtz Hermann von 185 Herbert George 58, 67 Herbert Zbigniew 21, 23, 26, 32, 37, 67, 74, 79, 80, 105, 109, 117, 140, 192, 199, 210, 224, 225, 321, 333, 343, 424 Herling-Grudziński Gustaw 75 Hertz Paweł 241, 253 Hesse Jurgen 416 Hesychios, właśc. Hezychiusz z Alek- sandrii 178 Heuckelom Kris van 197, 199 Hłasko Marek 75 Hofmann Ernest Theodor Amadeus 323 135, 248 Jastrzębski Zdzisław 212, 217 Jeffers John Robinson 108 Jezus Chrystus 31, 68–70, 185, 248, 274, 281, 329, 353, 355, 357–359 Joyce James 139, 140 Judycka Agata 302, 335, 421 Jung Carl Gustaw 268, 269 Kabat Jan 84, 104 Kafka Franz 317, 323, 324, 343, 345, 351 Kalinowski Witold 86, 103 Kallaus Agnieszka 305, 333 Kania Ireneusz 100, 102 Indeks nazw osobowych 433 Kant Immanuel 178 Karłowicz Jan 277, 283 Karol Zuchwały, zob. Charles le Téméraire Karpowicz Tymoteusz 21, 22, 26, 140, 225, 343 Kasparek Norbert 123, 135, 421 Kasperski Edward 331, 333 Kasprowicz Jan 19 Kaufmann Richard 90, 104 Kawafis Konstandinos Petru 67, 174, 249–251, 253 Keats John 19, 22, 40, 53, 54, 62, 70, 132–135, 141, 145, 305, 306, 308, 335 Kierkegaard Søren 222 Kipling Rudyard 80, 366 Kirschner Paul 418 Kisiel Marian 9, 14, 18, 124, 135, 241–254, 272, 283, 418, 424, 438 Klaeber Frederick 21 Klas Wojciech 318, 334 Klausner Amos zob. Amos Oz Klausner Josef 90 Klekot Ewa 37, 42 Klimaszewski Bolesław 302, 335 Kocówna Barbara 364, 368 Kohelet, właśc. Ekklesiastes lub Ekle- zjastes 8, 13, 32, 33, 48, 49, 52, 54, 55, 80, 106, 108–111, 116, 122, 126, 127, 130, 134, 135, 143, 150, 157, 160, 163, 164, 173, 174, 183, 189, 202, 219–237, 255, 257, 274, 277, 282, 302, 326, 333, 335, 341, 361, 409, 412, 417, 420, 421, 438 Kołakowski Leszek 213, 217, 232, 235, 236 Komendant Tadeusz 220, 236 Kopaliński Władysław 79, 81, 101, 103, 241, 253, 276, 283 Kornat Marek 105, 117 Korzeniowski Apollo 365 Korzeniowski Tomasz 100, 102 Kosiński Zdzisław 418 Kosko Allan 412 Kossak Jerzy 154, 155, 163, 166 Kostkiewiczowa Teresa 223, 229, 236 Kowalski Jan, właśc. Jan Zieliński 417 Krajewski Marek 257, 259, 261, 269 Krajewski Stanisław 140, 151 Krasicka Barbara 417 Kraskowska Ewa 85, 103 Krynicki Ryszard 21 Kryński Adam 277, 283 Kryszak Janusz 122, 135 Krzeczkowski Henryk 178, 189 Krzemieniowa Krystyna 220, 224, 236 Krzyżanowski Jerzy Roman 418 Kubiak Zygmunt 308, 335 Kuncewicz Piotr 418 Kusiba Marek 224, 225, 237, 306, 335 Kuźma Erazm 192, 199 Kwiatkowski Leszek 90, 103 Kwiecień Tomasz 179, 189 Labrie Ross 57–63, 65–72, 424, 437 Labuda Aleksander Wit 94, 103 Lachman Michał 87, 104 Lachowska Dorota 210, 217, 232, 236, 418 Lalewicz Janusz 138, 151 Lam Andrzej 35, 36, 344, 345, 409 Langkammer Hugon OFM 221, 236 Larkin Philip 216, 218 Lefranc Pierre 413 Leibniz Gottfried 78 Lejeune Philippe 94, 103 Lenkowska Krystyna 418 Leśmian Bolesław 22, 246, 254, 414 Lewis Clive Staples 323 Lichniak Zygmunt 418 Ligęza Wojciech 83, 103 Lillard Charles 410 Lipska Ewa 140, 141, 151 Lipski Leo 83, 103 Lisiecka Sława 326 Lorca García Federico 174 Lorenc Włodzimierz 215, 218 Lorrain Claude, właśc. Claude Gellée Lowry Malcolm 126, 128 434 Indeks nazw osobowych Lubina Michał 274 Lurker Manfred 100, 103, 227, 230, 236 Łada-Zabłocka Urszula 100, 103 Ławrynowicz Zygmunt 121 Łoch Eugenia 419 Łukasz, św. (Ewangelista) 329 Łukaszczyk Romuald 274, 283 Machado y Ruiz Antonio 174 Machiavelle Niccolò di Bernardo dei 59, 67 Magritte René 161, 162, 166 Mahdi, al-Mahdi, właśc. Muhammad Ahmad bin Abd Allah 58, 66, 115 Maleszka Lesław 329 Mallarmé Stéphane, właśc. Étienne Mallarmé 22 Man Paul de 28 Markiewicz Henryk 209 Markowski Michał Paweł 286, 298 Maro Publiusz Wergiliusz 49 Maroszczuk Grażyna 255–270, 425, 438 Marszałek Jan 412 Marszałek Robert 154, 166 Marzęcki Józef 215, 218 Massari Lea 294 Maślanka Łukasz 250, 254 Mateusz, św. (Ewangelista) 252, 281 Matuszewski Ryszard 83, 103 Mazurek Mariusz 138, 139, 150 Melamed Arthur 221, 236 Mętrak Anna 155, 166 Mętrak Krzysztof 419 Michał Anioł, właśc. Michel Angelo di Lodowico Buonarroti Simoni 268 Michałowska Teresa 96, 103, 229, 237 Miciński Tadeusz 243 Mickiewicz Adam 107, 131, 243, 330, 365, 386, 415 Miłosz Czesław 7, 12, 23, 28, 38, 43, 66, 75, 79, 80, 105–117, 129, 132, 133, 141, 151, 197, 199, 213, 223, 224, 234, 235, 237, 278, 283, 295, 296, 298, 391, 423, 424, 427, 437 Miłosz Oskar 107 Miszol Agi 101, 103 Mizera Janusz 154, 166 Mocarska-Tycowa Zofia 192, 199 Mojżesz Majmonides 221 Moliński Bogdan 182, 189 Mondrian Piet, właśc. Pieter Cornelis Mondriaan 62, 70 Monet Claude 62, 70, 203 Montaigne Michel de 59, 67, 156, 204 Montgomery Bernard Law, ps. „Mon- ty” 315 Morawińska Agnieszka 28, 43 Morawski Stefan 209, 218 Morf Gustaw 364, 373, 377, 379 Morgan Gerald 419 Morris William 40, 194 Moseley Merritt 355, 360 Mozart Wolfgang Amadeus 355, 360 Mrożek Sławomir 343 Munch Edvard 161, 162, 166 Musiał Grzegorz 260, 269 Najder Zdzisław 29, 42, 361, 362, 364, 368 Nawalany Hanna 417 Nawarecki Aleksander 272, 273, 275, 277, 282 Nazo Owidiusz Publiusz 19, 20 Nemetz Lillian J. 411 Nerval Gérard de 206 Newton Isaac 107, 141, 142, 145, 151, 184 Nęcka Agnieszka 341–351, 334, 425, 436 Niedźwiecki Władysław 277, 283 Niesporek Katarzyna 271–283 Nietzsche Friedrich Wilhelm 396 Niewiadomski Andrzej 27, 35, 42, 85, 104, 110, 117, 205, 208, 345, 351, 416, 418 Niland Richard 368 Nora Pierre 29 Norwid Cyprian Kamil 242, 243, 305 Indeks nazw osobowych 435 Nowacka Beata 304, 333, 414 Nowak Witold Marek 233, 236 Nowakowski Witold 84, 104 Nycz Ryszard 28, 42, 258, 269 Odojewski Włodzimierz 311, 326, 334, 426 Oesterreicher-Mollwo Marianne 92, 103 Okopień-Sławińska Aleksandra 349, 350 Olbers Heinrich Wilhelm 146 Olsen Bjørnar 279, 283 Orski Mieczysław 146, 147, 151 Ortega y Gasset José 251 Oz Amos, właśc. Amos Klausner 89, 90, 97, 102 Ożóg Zenon 305, 321, 333, 334, 335, 420 Pacak-Gamalski Bogumił 410 Pachciarek Paweł 289, 298 Pascal Blaise 187, 211, 212, 214, 218, 228, 383, 388 Pasolini Pier Paolo 154, 155, 157, 158, 162, 163, 166 Pasterska Jolanta 27–43, 419, 420, 425, 437 Pasterski Janusz 9, 18, 35, 36, 39, 42, 43, 45–47, 56, 79–81, 83, 85, 87, 89, 102, 103, 105, 108, 110–113, 116, 117, 124, 125, 134, 135, 137– 151, 154, 155, 165, 166, 171–174, 189, 203, 205–208, 214, 218, 232, 233, 236, 244, 245, 247, 249, 253– 255, 257, 269, 270, 275, 282, 283, 288, 296, 298, 301, 302, 305, 307, 308, 312, 314, 316, 321, 323, 332, 334, 342, 343, 344, 350, 351, 409, 419–421, 425, 438 Pauzaniasz 178 Pawelec Dariusz 287, 293, 298 Perelman Chaim 138, 151 Perrault Charles 323 Peters John G. 373–375, 377–379 Picasso Pablo, właśc. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomu- ceno María de los Remedios Ci- priano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso 62 Piechota Marcin 414 Pietrkiewicz Jerzy 342 Piotrowski Józef 84, 103 Pióro Tadeusz 260, 270 Pizarro Francisco 61, 70 Plath Sylvia 345 Platon 221, 222 Poe Alan Edgar 80, 129 Pope Aleksander 106 Poświatowska Halina 23 Potocki Jan 31, 382 Poulet Georges 210 Pound Ezra 46, 52, 53, 55, 58, 66, 72, 108, 225, 226, 236 Poussin Nicolas 40, 54 Prokop Marek P. 123, 135, 421 Prokopiuk Jerzy 92, 103 Proust Marcel 308 Prufrock J. Alfred 17, 67 Przesmycki Zenon 246 Przyłębski Andrzej 215, 217 Puk Marlena 20 Pyjas Stanisław 329 Pytasz Marek 124, 135, 418 Quinet Edgar 31, 410 Rabizo-Birek Magdalena 154, 166, 225, 237, 301–336, 416, 419, 420, 426, 438 Radczyńska Justyna 101, 103 Radomyski Jan 418 Radwański Gustaw 341, 350, 416 Radziszewski Stefan, ks. 321, 335 Ravasi Gianfranco 230, 231, 236 Regiewicz Adam 140, 151 Reputakowski Piotr 223, 237 Richard Jean Pierre 210 Rimbaud Arthur, właśc. Jean Nicolas Arthur Rimbaud 20 Rogalewska Ewa 45, 55, 56, 301, 334, 335, 419 Romaniuk Kazimierz 100, 103, 236 436 Indeks nazw osobowych Rommel Erwin 315 Rorty Richard 210, 217 Rostworowski Jan 317, 343, 344 Roszczynialska Magdalena 280, 283 Rousset Jean 75, 81 Różewicz Tadeusz 23, 216, 218, 316, 317, 343, 346 Rubin Andrew N. 88, 103 Rudiuk Maria Magdalena 89, 103, 108, 111, 117, 420 Rulewicz Wanda 17, 314, 334 Rybczyński Aleksander 416 Rybicka Elżbieta 28, 43 Rybka Eugeniusz 177, 189 Rymkiewicz Aleksander 212 Rymkiewicz Jarosław Marek 34, 43, 96, 103 Rzepińska Maria 192, 199 Sabo Roman 71, 131, 146, 150, 211, 217, 301, 329, 333, 379, 381–397, 409, 412, 413, 415, 426, 439 Sadzikowska Lucyna 280, 283 Saïd Edward Wadie 41, 86–88, 103, 104, 174, 304, 325, 328, 329, 333, 336, 414 Sajdek Paweł 221, 236, 237 Salomon, król 221, 231, 234 Salusinszky Imre 87, 104 Sampson Fiona 415 Sarnowska-Temeriusz Ewa 229 Sartre Jean-Paul 203, 208 Schiller Johann Christoph Friedrich 49, 50, 52, 56, 131, 135, 414 Schimmel Harold 100, 102 Schrödinger Erwin 59, 67, 144, 146, 147, 151, 186, 187 Sebyła Władysław 212, 213, 216 Setlak Wiesław 219–237, 426, 438 Sękalska Danuta 89, 103 Shakespeare William 25, 53, 59, 67, 68, 155, 156 Shallcross Bożena 279, 283 Sherry Norman 413 Shipler David K. 84, 104 Showalter Elaine 354, 360 Sidney Philip 188 Sidorek Janusz 154, 166 Sikorski Władysław Eugeniusz 22 Simmons Allan H. 414 Skarga Barbara 287, 298 Skelton John 20 Skolik Joanna 261–369, 426, 438 Skrzypnik Joanna 230, 236 Slósarska Joanna 296, 298 Sławiński Janusz 223, 236 Słowacki Juliusz 242, 305, 306 Słucki Arnold 83, 103 Snow Charles Percy 139, 151 Sobolewska Anna 180, 189 Sokrates 216, 222, 237 Sontag Susan 347, 351 Southward James B. 410 Spengler Oswald 212, 213, 215, 218, 235, 251 Sprusiński Michał 17, 420 Stankiewicz Władysław 123 Stape John Henry 414, 416 Starobinski Jean 210 Starowieyski Franciszek 275 Stempowski Jerzy 209, 210, 266 Stern Avraham, ps. „Jahir” 93 Stevens Wallace 52, 55, 58, 66, 72, 108, 424 Stirner Max 232, 236 Stoermer Carl 139 Stoichita Victor 153, 166 Strauss Johann 153 Sułkowski Zygmunt 274, 283 Su-Shih 231 Swift Jonathan 252 Szałasta-Rogowska Bożena 92, 104, 121–136, 155, 166, 301, 304, 315, 316, 333, 335, 414, 420, 421, 426, 437 Szamir Icchak 307 Szekspir William zob. Shakespeare William Szuba Andrzej 47, 56, 225, 226, 236 Szuber Janusz 329, 426 Szuster Marcin 86, 103 Szymański Sebastian 146, 151 Indeks nazw osobowych 437 Szymborska Wisława 23, 140, 141, 151, 324, 335 Turzyński Władysław 7, 12, 418 Turzyński Ryszard 289, 298 Śmieja Florian 121, 205, 208, 410, 419, 420, 421 Ujejski Józef 364 Uliasz Stanisław 420 Śmigły-Rydz Edward 29 Świderkówna Anna 231, 237 Taborski Bolesław 113, 121 Tacyt, właśc. Publius Cornelius Tacitus 67 Tambor Jolanta 416 Tarkowska Natalia 29, 43, 84, 104 Tarnawski Apolinary 29, 43, 84, 104, 182, 183, 317, 345 Tarnawski Wit 29, 31, 84, 88, 102, 104, 122, 235, 305, 306, 325, 329, 333, 335, 363 Tarnowska Beata 27–29, 32, 33, 35, 36, 42, 43, 83–104, 106–108, 110, 111, 113, 116, 117, 123, 126, 131, 134, 135, 143, 146, 150, 154, 162, 166, 172–174, 182, 189, 211, 217, 223, 226, 236, 237, 245, 254, 285, 292, 293, 297–299, 301, 302, 305, 307, 308, 310, 315, 316, 326, 333– 335, 342, 362, 364, 368, 409, 412, 413, 416, 421, 427, 437 Tatarkiewicz Anna 182, 189, 278, 282 Téméraire Charles le 206 Teokryt 49 Terlecki Lech Władysław 329 Themerson Stefan 85, 103, 306 Thiel-Jańczuk Katarzyna 153, 166 Thigpen-Miłosz Carol Marie 295 Tokarski Ryszard 192, 198, 199 Tołstoj Lew 330 Topor Roland 323 Toruńczyk Barbara 105, 117 Toynbee Arnold Jospeh 251 Trembecki Stanisław 242 Tremblay Michel 403 Trilling Lionel 22 Trznadel Jacek 246, 254 Tuan Yu-Fu 28, 43 Turzyńska Nela 7, 12 Vaihinger Hans 30, 182, 183 Valere Paul 214, 287 Vitti Monica 294 Vivaldi Antonio Lucio 153 Wachowicz Barbara 421 Wal Anna 305, 333 Wallner Grzegorz 419 Waniek Henryk 335 Warso Anna 22 Wawrzkiewicz Marek 410 Wądolny-Tatar Katarzyna 280, 283 Wein Viola 83, 104 Weissbort Daniel 23 Wejs-Milewska Violetta 45, 55, 56, 301, 334, 335, 419 Wergiliusz zob. Maro Publiusz Wergi- liusz Werner Helmut 215, 218 Wesołowska Elżbieta 20 Westphal Bertrand 28 Węgierski Tomasz Kajetan 242 White Kenneth 28, 43 Whitman Walt 47, 56, 108, 259 Wierusz-Kowalski Jan 100, 102 Wierzyński Kazimierz 7, 12, 23, 129, 135 Wigura Karolina 86, 103 Wilkoń Teresa 253, 254 Williams William Carlos 52, 57, 65, 72 Winczakiewicz Jan 83, 103 Winston David 222, 223, 237 Wirth-Nesher Hana 102, 104 Wiśniewska Lidia 321, 333 Wojaczek Rafał 23 Wojnowski Konrad 154, 165 Wojtkowska Grażyna 410 Wolicki Krzysztof 154, 166 Wolski Jan 191–200, 275, 283, 321, 334, 335, 418, 420, 421, 427, 438 438 Indeks nazw osobowych Wolter (Voltaire), właśc. François-Ma- rie Arouet 78, 204 Wołkowicz Anna 210, 217, 232, 236, 418 Wołoszyn Maksymilian 248, 249, 254 Wordsworth William 20, 308, 335 Worringer Wilhelm 403 Wójcik Andrzej 20 Wójcik Włodzimierz 277, 281 Zakrzewska Wanda 289, 298 Zalewski Józef Bohdan 242 Zdziechowski Marian 251 Zegadłowicz Emil 251, 423 Zieliński Jan 318, 334, 417 Znaniecki Florian 251 Zych Justyna 201–208, 427, 438 Zyman Edward 24, 131, 201, 208, 224, 225, 237, 306, 335, 417, 421 Yates J. Michael 130, 410 Yeats Wiliam Butler 67 Zabierowski Stefan 361 Zach Elizabeth 90, 104 Zadura Bogdan 260, 261, 270, 415 Zagórski Jerzy 213 Żardecka-Nowak Magdalena 233, 236 Żelazny Mirosław 292, 293, 298 Żeleński-Boy Tadeusz 212, 218, 234 Żeromski Stefan 80, 365 Życiński Józef 139, 151 Żygulski Zdzisław 86, 103 Żywiołek Artur 140, 151 Spis treści Słowo wstępne / 7 Foreword / 11 Andrzej Busza Krótka autobiografia poetycka / 17 Jolanta Pasterska Miejsca autobiograficzne Andrzeja Buszy / 27 Jacek Gutorow Czytając wiersze Andrzeja Buszy / 45 Ross Labrie Reading Andrew Busza’s English Poems / 57 Ross Labrie Czytając angielskie wiersze Andrzeja Buszy / 65 Brigitte Gautier Znaki wodne… – astrologia i przemiana w poezji Andrzeja Buszy / 73 Beata Tarnowska „Dym koloru ochry”. Jerozolima Andrzeja Buszy / 83 Aleksander Fiut Po śladach Miłosza / 105 Bożena Szałasta -Rogowska „Przybyliśmy z Bogdanem na ten brzeg / szlakiem szalbierzy drwali le- mingów”. O dialogu poetyckim Andrzeja Buszy i Bogdana Czaykowskie- go / 121 440 Spis treści Janusz Pasterski W poszukiwaniu „złotego fotonu”, czyli o pożytkach z nauk ścisłych w poezji Andrzeja Buszy / 137 Justyna Budzik Obraz i obrazowanie w poezji Andrzeja Buszy / 153 Ewa Bartos Mikrokosmologia. O poetyckiej wyobraźni Andrzeja Buszy / 171 Jan Wolski Kolory (w) poezji Andrzeja Buszy / 191 Odwołania do literatury i kultury francuskiej w poezji Andrzeja Bu- szy Justyna Zych / 201 Stanisław Dłuski Andrzeja Buszy „podróż do kresu nocy” / 209 Wiesław Setlak O poemacie Kohelet Andrzeja Buszy / 219 Marian Kisiel Karły. O wierszu Andrzeja Buszy / 241 Grażyna Maroszczuk O pisaniu wierszy z ironicznym uśmiechem. O groźbie wszechpolucji atra‑ mentem i Niedziela w supermarkecie / 255 Katarzyna Niesporek Hałda w Aberfan. O wierszu Mała Apokalipsa Andrzeja Buszy / 271 Alicja Jakubowska -Ożóg Słowa, które bolą – Andrzej Busza Elegia dla Wili Magdalena Rabizo -Birek Pod znakiem Skorpiona. O prozie Andrzeja Buszy / 285 / 301 Agnieszka Nęcka (Nie)odwracalnie pusty los? O Święcie szpitalnym Andrzeja Buszy / 341 Justyna Fruzińska Starożytni akademicy, czyli Trzej mędrcy Andrzeja Buszy / 353 Joanna Skolik Conrad Andrzeja Buszy / 361 John G. Peters Andrzej Busza’s Contribution to Conrad Scholarship / 373 Spis treści 441 John G. Peters Zasługi Andrzeja Buszy dla conradystyki / 377 Roman Sabo Jak z Andrzejem wiersze tłumaczę / 381 Andrzej Busza Notatki do credo poetyckiego Andrzej Busza Notes towards a Poetic credo / 401 / 405 Bibliografia twórczości Andrzeja Buszy / 409 Noty o Autorach / 423 Indeks nazw osobowych / 429 Fotografie – Archiwum kwartalnika „Fraza” Redaktor Małgorzata Pogłódek Projektant okładki Magdalena Starzyk Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Korektor Marzena Marczyk Łamanie Alicja Załęcka Copyright © 2019 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208‑6336 ISBN 978‑83‑226‑3499‑8 (wersja drukowana) ISBN 978‑83‑226‑3500‑1 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 27,75. Ark. wyd. 26,5. Papier Alto 90 g Cena 50 zł (+ VAT) Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71-063 Szczecin
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kontynenty. T. 1: Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: