Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01343 027359 21136743 na godz. na dobę w sumie
Korekta JPK i VAT 2017 - ebook/pdf
Korekta JPK i VAT 2017 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789679 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji kompleksowo omówiono wszystkie problemy związane z korektą VAT w 2017 r. Czytelnik znajdzie w niej informacje:

• kiedy i jak składać korektę JPK_VAT,

• jak korygować deklaracje VAT i informacje podsumowujące,

• jak rozliczyć wszystkie faktury korygujące,

• jak wykonać korektę transakcji objętych odwrotnym obciążeniem, 

• jak korygować sprzedaż ewidencjonowaną na kasie rejestrującej,

• jakie są skutki błędnej korekty.

Opisano także specjalne zasady korekty VAT w samorządzie po centralizacji. 

Publikacja zawiera również wzory pism, faktur korygujących, wypełnionych deklaracji i informacji podsumowujących.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

i. fAKTury KoryguJąCE Korekty rozliczeń VAT Deklaracja dla podatku od towarów i usług powinna uwzględniać wszystkie czynności wykonane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z faktycznym przebiegiem transakcji . Po- datnik, który składa miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT, w przypadku stwierdzenia jakiejkol- wiek pomyłki lub błędu w rozliczeniu, powinien niezwłocznie złożyć deklarację korygującą . Jednak korekta rozliczenia podatku nie zawsze wynika z błędu . Korekty mogą być również spowodowane zwrotem towarów, przyznaniem rabatu potransakcyjnego czy zmianą ceny . Te okoliczności nie wy- magają korekty deklaracji i są rozliczane na bieżąco . Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z błędem, czy z nowym zdarzeniem po dokonaniu transakcji, każde z nich musi znaleźć swoje od- zwierciedlenie we właściwym okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja VAT lub jej korekta . I. Faktury korygujące Faktury korygujące, których podstawą wystawienia nie był błąd sprzedawcy, rozliczamy na bieżą- co . Gdy są to faktury „in minus”, aby je rozliczyć, zasadniczo konieczne jest uzyskanie potwierdze- nia ich odbioru . 1. Rozliczenie rabatów u sprzedawcy i nabywcy Podstawą opodatkowania w podatku od towarów i usług jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą do- konujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabyw- cy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłata- mi o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (art . 29a ustawy o VAT) . Jednocześnie ustawodawca w wyraźny spo- sób zapisał, jakiego rodzaju kwoty powinny zwiększyć, a jakiego zmniejszyć podstawę opodatkowania . Jednym z najważniejszych narzędzi wpływających na podstawę opodatkowania (poprzez jej obni- żenie) są rabaty . Mogą być przyznawane zarówno przed wykonaniem transakcji, jak i po niej . Sposób ich rozliczania i dokumentowania w VAT uzależniony jest od tego, kiedy zostały przyznane . Podkre- ślić jednak należy, że jest to jedyne kryterium czasowe: przed sprzedażą czy po niej . Prawodawca nie wprowadza żadnego limitu czasowego, w którym rabaty mogą być udzielane (np . rok od sprzedaży) . Istotnym wskaźnikiem czasowym, obok momentu samej operacji (przed- czy posprzedażny rabat), jest dla niektórych upływ terminu przedawnienia, ale i tutaj brakuje stosownej regulacji wobec bieżą- cego rozliczenia rabatu posprzedażowego . 1.1. Rabaty udzielane w momencie sprzedaży Ustalając cenę świadczenia i udzielając rabatu przedsprzedażowego, strony mogą stosować róż- ne mechanizmy jej kreowania: ■■ I sposób – już na etapie negocjacji i ustaleń cenowych wynagrodzenie należne wykonawcy usłu- gi czy dostawcy towaru jest zdefiniowane w akceptowalnej dla obu stron kwocie, bez rozbicia na cenę pierwotną i udzielone zmniejszenie . PRZYKŁAD Spółka Alfa, prowadząca hurtownię owoców, sprzedała swojemu stałemu klientowi spółce Omega po 3 zł/kg 150 kg pomarańczy, których cena netto przed rabatem wynosi 3,5 zł . Spółka Omega otrzy- mała rabat w wysokości 75 zł . W związku z tym spółka Alfa wystawiła fakturę . Ewidencja księgowa odbywa się według rzeczywistej ceny zakupu, tj . 3 zł/kg . WWW.infor.Pl 5 KorEKTA JPK i VAT 2017 Wzór faktury dokumentujacej wartość sprzedaży po udzieleniu rabatu Sprzedawca: Alfa Sp . z o .o . 99-999 Warszawa, ul . Zimowa 1 NIP: XXX-XX-XX-XXX Data wystawienia: 10 lutego 2017 r . Faktura nr 12/2017 Nabywca: Omega SA 99-999 Warszawa, ul . Jesienna 1 NIP: XXX-XX-XX-XXX Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Cena jednostkowa bez VAT Podatek VAT Wartość sprzedaży bez VAT stawka VAT kwota VAT Wartość brutto Miara i ilość towarów/ /zakres wykonanych usług 150 kg 1 . Pomarańcze Podsumowanie: Do zapłaty: 486 zł na rachunek bankowy 26 1963 8888 0000 1111 2345 7745 Uwagi: Udzielono rabatu w wysokości 75 zł . 450 zł 450 zł 8 x 3,00 zł 36 zł 36 zł 486 zł ■■ II sposób – sprzedawca decyduje się na wyraźne wykazanie ceny pierwotnej i udzielonego od niej raba- tu; taki sposób postępowania może mieć swoje uzasadnienie w polityce cenowej (zwłaszcza tam, gdzie sprzedawca posługuje się cennikami), szerzej rozumianej strategii marketingowej, ale również w regula- cjach podatkowych (np . ze względu na podatek dochodowy i wyeliminowanie poprzez ekonomiczne uza- sadnienie rabatu, doszacowania przychodu przy sprzedaży rzeczy lub prawa za cenę niższą niż rynkowa) . PRZYKŁAD Spółka Alfa, prowadząca hurtownię owoców, sprzedała swojemu stałemu klientowi spółce Omega 150 kg pomarańczy, których cena netto wynosi 3,5 zł . Spółka Omega otrzymała rabat w wysokości 10 wartości sprzedaży netto . Ewidencja księgowa odbywa się według rzeczywistej ceny zakupu, tj . 472 zł netto za 150 kg . Wzór faktury dokumentującej wartość sprzedaży przed i po udzieleniu rabatu Sprzedawca: Alfa Sp . z o .o . 99-999 Warszawa, ul . Zimowa 1 NIP: XXX-XX-XX-XXX Data wystawienia: 10 lutego 2017 r . Faktura nr 12/2017 Nabywca: Omega SA 99-999 Warszawa, ul . Jesienna 1 NIP: XXX-XX-XX-XXX Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Miara i ilość towarów/ /zakres wykonanych usług Cena jednost- kowa bez VAT Wartość sprzedaży bez VAT Wartość sprzedaży bez VAT po udzieleniu rabatu Podatek VAT stawka VAT kwota VAT Wartość brutto 150 kg 1 . Pomarańcze Podsumowanie: Do zapłaty: 509,76 zł na rachunek bankowy 26 1963 8888 0000 1111 2345 7745 Uwagi: Udzielono rabatu w wysokości 53 zł . 472 zł 472 zł 8 x 3,50 zł 525 zł 37,76 zł 37,76 zł 509,76 zł 6 KorEKTA JPK i VAT 2017
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Korekta JPK i VAT 2017
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: