Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00223 007532 21079952 na godz. na dobę w sumie
Korekty VAT, CIT, PIT - ebook/pdf
Korekty VAT, CIT, PIT - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 38
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326960086 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji przeczytasz o korektach deklaracji podatkowych w zakresie VAT, PIT oraz CIT. Prezentujemy w niej sposoby dokonania korekty ostatecznej VAT za 2016 r., oraz zasady korygowania deklaracji podatkowych. Zwróć uwagę, że korektę VAT za rok 2016, przygotowujesz po raz pierwszy na nowych zasadach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Katarzyna Trzpioła Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu pu- blikacji z zakresu rachunkowości finansowej oraz podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com ISBN 978-83-269-6008-6 9 1 1 M O U 9 7 8 8 3 2 6 9 6 0 0 8 6 Cena brutto 49,00 zł Korekty VAT CIT, PIT praktyczne wskazówki eksperta BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT Korekty – VAT, CIT, PIT Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor: Katarzyna Brzozowska Korekta: Zespół Projekt grafi czny publikacji: Piotr Fedorczyk Skład i łamanie: IGAWA Drukarnia: MDruk ISBN 978-83-269-6008-6 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 Centrum Obsługi Klienta tel: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl KRS: 0000098264 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Poblikacja „Korekty VAT, CIT, PIT” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk i sprzedaż materiałów, bez zgody wydaw- cy, są zabronione. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Korekty VAT, CIT, PIT” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświad- czenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Korekty VAT, CIT, PIT” porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwo- wych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w pu- blikacji wskazówek i informacji itp. do konkretnych przykładów. 2 Korekty – VAT, CIT, PIT Spis treści Do 27 lutego należy dokonać korekty VAT za rok 2016. Pamiętaj przy tym o zastosowaniu nowych zasad ..........................................................................................5 5 Roczna korekta VAT ................................................................................................................. Wpływ korekty VAT na rozliczenie przychodów i kosztów ................................................ 7 7 Na jakim koncie ująć VAT z korekty ....................................................................................... Szczególne zasady określania prewspółczynnika ............................................................... 11 Sprawdź, jakie zasady stosowac przy korekcie deklaracji .......................................13 13 Podatnik ma prawo poprawić swoje zeznanie .................................................................... 14 Pisemne uzasadnienie przyczyn korekty dopuszczalne, ale nie konieczne ................... Korekta deklaracji nie zawsze możliwa ................................................................................ 15 18 Nagrodą za dobrowolne poprawienie deklaracji niższe odsetki za zwłokę ................... 19 Karne odsetki tylko przy niektórych korektach ................................................................... Skuteczne usunięcie błędów w deklaracji pozwoli uniknąć kary ..................................... 20 21 Niektóre uchybienia fi skus poprawi z urzędu ..................................................................... Zapis korekty w księgach rachunkowych ............................................................................. 21 UWAGA! Powrót sankcji w VAT .......................................................................................26 Korekta kosztów w związku z płatnością gotówkową ...............................................28 Koszty należy skorygować w miesiącu wpływu dotacji ............................................30 30 Regulacje z ustawy o CIT ......................................................................................................... 31 Korekta kosztów ...................................................................................................................... Odpis jednorazowy .................................................................................................................. 31 32 Dotacja do środka trwałego ................................................................................................... 32 Korzystne interpretacje fi skusa ............................................................................................. 33 Niekorzystne interpretacje ..................................................................................................... Sprzedaż majątku sfi nansowanego dotacją ........................................................................ 35 36 Otrzymana dotacja w księgach rachunkowych ................................................................... 3 Korekty – VAT, CIT, PIT Do 27 lutego należy dokonać korekty VAT za rok 2016. Pamiętaj przy tym o zastosowaniu nowych zasad Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o VAT określające zasady odlicza- nia VAT w przypadku, gdy podatnik nabywa towary czy usługi wykorzystywane do działal- ności gospodarczej oraz celów pozostających poza zakresem tej działalności. Na początku 2017 roku trzeba przygotować się do dokonania korekty rocznej VAT według tych zasad. Rozliczanie według proporcji, czyli wstępne rozliczanie, wynika z faktu, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy mają prawo odliczać VAT naliczony w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Chodzi o VAT naliczony wynikający z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: 1) nabycia towarów i usług, 2) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Od 1 stycznia 2016 r. na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 605) znowelizowano zasady dokonywania wstępnego rozliczenia VAT i rocznej korekty. Przepisy te jednak mają zastosowanie do podatników, którzy obok działalności gospodarczej wykonują inną działalność. Ważne Jeśli podatnik nie wykonuje czynności pozostających poza działalnością gospodarczą lub czynności zwolnionych z VAT, zasady odliczania proporcjonalnego nie mają do niego zastosowania. Roczna korekta VAT Po zakończeniu roku podatnik jest zobowiązany do korekty wstępnego odliczenia VAT na podstawie danych rzeczywistych z 2016 roku. Korekta ta jest dokonywana na analogicznych zasadach jak dotychczasowa korekta dokonywana przez podatników wykonujących czynności opodatkowane i zwolnione z VAT. Ważne Podatnik może przyjąć inny sposób określenia proporcji niż wybrany do dokony- wania odliczenia wstępnego, jeżeli sposób ten okaże się bardziej reprezentatywny dla zakończonego roku. 5 Korekty – VAT, CIT, PIT Korekta roczna ma charakter jednorazowy, gdy dotyczy: • towarów niezaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wyko- rzystywanych w działalności gospodarczej, • środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nieprze- kraczającej 15.000 zł. Okresy korekty, gdy wartość początkowa środków trwałych przekracza 15.000 zł, wynoszą: 1) 5 lat – dotyczy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, 2) 10 lat – dotyczy nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów. Przykład Wskaźnik proporcji wstępnej za 2016 rok wyniósł w fi rmie ABC 99 . W związku z tym w okresie od 1 stycznia do końca marca 2016 roku podatnik odliczał VAT w pełnej wysokości (100 ). Całkowita jego wartość wyniosła 55.000 zł. Ponieważ limit 500 zł tego odliczenia (z uwzględnieniem proporcji 99 ) przekroczono od 1 kwietnia, podatnik odliczał podatek według współczynnika tej proporcji. Łączna kwota odliczenia od kwietnia do końca roku (związana z działalnością mieszaną) wyniosła 350.000 zł, a odliczony VAT z tej kwoty to: 350.000 zł × 99 = 346.000 zł. Rzeczywisty wskaźnik struktury za 2016 rok wyniósł 97 . Korektę podatku nali- czonego podatnik wyliczy w następujący sposób: 1. Wstępnie odliczony VAT od zakupów związanych z działalnością mieszaną wynosi: 55.000 zł + (350.000 zł × 99 ) = 55.000 zł + 346.000 zł = 401.000 zł. 2. Przysługująca kwota odliczenia zgodnie z ostateczną strukturą sprzedaży wynosi: (55.000 zł + 350.000 zł) × 97 = 392.850 zł. 3. Kwota korekty wyniesie: 401.000 zł – 392.850 zł = (–)8.150 zł. Roczna korekta VAT ma zastosowanie w odniesieniu do towarów i usług nabytych od 1 stycznia 2016 r. Nie dotyczy to jedynie wydatków na nabycie lub wytworzenie nieruchomości lub praw wieczystego użytkowania gruntów, stanowiących majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanych dotychczas w działalności gospodarczej oraz działalności pozostającej poza działalnością gospodarczą. W przypadku wydatków na tę nieruchomość poniesionych przed 1 stycznia 2016 r., wykorzystywaną w działalności gospodarczej oraz: • do celów osobistych (prywatnych) podatnika lub jego pracowników – zastosowanie znajdą dotychczasowe zasady dokonywania korekt wskazane w art. 90a ustawy o VAT; • w działalności pozostającej poza VAT (innej niż cele osobiste), tj. m.in. działań w charakterze organów władzy publicznej – od 2016 roku zastosowanie znajdą zasady dokonywania korekt rocznych wskazane w art. 90c ustawy (pierwsza korekta roczna będzie dokonana w deklaracji za styczeń (I kwartał) 2017 roku. 6 Korekty – VAT, CIT, PIT Wpływ korekty VAT na rozliczenie przychodów i kosztów Korekta roczna VAT zarówno w części dotyczącej prewspółczynnika, jak i współczynnika ma wpływ na powstanie przychodu lub kosztu podatkowego w PIT lub CIT. Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) lub art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (dalej: ustawa o PIT) kosztem uzyskania przychodów jest kwota podatku od towarów i usług, nie- uwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej amortyzacji – w tej części, w której dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o VAT. W art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy o CIT oraz art. 14 ust. 2 pkt 7f ustawy o PIT określono natomiast, że przychodem jest kwota podatku od towarów i usług: a) nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, lub b) dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niemate- rialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a – w tej części, w której dokonano korekty powo- dującej zwiększenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o VAT. Przychód lub koszt podatkowy powstanie w lutym (miesiącu złożenia deklaracji miesięcznej VAT) lub kwietniu (miesiącu złożenia deklaracji kwartalnej VAT) roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywana jest korekta. Przykład W 2016 roku fi rma kupiła za 70.000 zł (netto) maszynę poligrafi czną wykorzystywaną do sprzedaży mieszanej. Podatek naliczony przy jej zakupie wyniósł 16.100 zł. Wyli- czony na 2016 rok wskaźnik proporcji wstępnej wyniósł 78 , a ostatecznej 82 . Przy nabyciu tego środka trwałego podatnik odliczył VAT w kwocie (16.100 zł × 78 ) = 12.558 zł. Korekta tego odliczenia będzie zatem następująca: K = [(16.100 zł × 82 ) – 12.558 zł] × 1/5 = 644 × 1/5 = (+)128,80 zł. Na którym koncie ująć VAT z korekty Roczną korektę VAT naliczonego można ująć w księgach następującymi zapisami: 1) korekta zwiększająca VAT naliczony: • Wn „VAT naliczony i jego rozliczenie”, • Ma „Pozostałe przychody operacyjne”; 2) korekta zmniejszająca VAT naliczony: • Wn „Pozostałe koszty operacyjne”, • Ma „VAT naliczony i jego rozliczenie”. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Korekty VAT, CIT, PIT
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: