Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 003464 22953585 na godz. na dobę w sumie
Korespondencja z ZUS. Wzory pism, przykłady, wyjaśnienia eksperta - ebook/pdf
Korespondencja z ZUS. Wzory pism, przykłady, wyjaśnienia eksperta - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 225
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3278-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W trakcie prowadzonej działalności płatnicy składek wielokrotnie spotykają się z koniecznością przygotowania określonych pism do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub udzielania odpowiedzi na pisma otrzymywane z tej instytucji. Część z nich sporządzana jest na gotowych formularzach, część zaś płatnicy muszą opracować we własnym zakresie. Od poprawności ich przygotowania i dotrzymania terminów zależy to, czy ZUS uwzględni wniosek płatnika, a to z kolei w  wielu przypadkach może zdecydować o prowadzeniu dalszej działalności gospodarczej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Praktyczny informator Korespondencja ZUS WZORY PISM, PRZYKŁADY, WYJAŚNIENIA EKSPERTA formalne druki (cid:122) instrukcje (cid:122) podstawa prawna Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Kierownik produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Zespół Skład: Katarzyna H. Kopeć Druk: MDruk ISBN: 978-83-269-3278-6 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel.22 518-29-29,faks 22 617-60-10, e-mail: cok@wip.pl NIP:526-19-92-256, KRS:0000098264- Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 200,000 zł. Publikacja „Korespondencja z ZUS. Wzory pism, przykłady, wyjaśnienia eksperta” została przygotowana z za- chowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastoso- wanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane roz- wiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Korespondencja z ZUS. Wzory pism, przykłady, wyjaśnienia eksperta” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Korespondencja z ZUS Od redakcji Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku! W trakcie prowadzonej działalności płatnicy składek wielokrotnie spotykają się z ko- niecznością przygotowania określonych pism do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub udzielania odpowiedzi na pisma otrzymywane z tej instytucji. Część z nich spo- rządzana jest na gotowych formularzach, część zaś płatnicy muszą opracować we własnym zakresie. Od poprawności ich przygotowania, od dotrzymania terminów zależy to, czy ZUS uwzględni wniosek płatnika, a to z kolei w wielu przypadkach może zdecydować o prowadzeniu dalszej działalności gospodarczej. W niniejszym opracowaniu omawiamy najważniejszą, zarówno dla dużych, jak i małych fi rm, kore- spondencję z ZUS, prezentujemy potrzebne wzory pism, informujemy, jak je popraw- nie wypełnić. W każdym rozdziale publikacji zamieszczamy praktyczny, opatrzony przykładami, komentarz eksperta. Krystyna Trojanowska redaktor © Praktyczny informator „Korespondencja z ZUS” 3 Spis treści Kontrola płatnika – jak się bronić przed jej negatywnymi skutkami Upoważnienie do rozpoczęcia kontroli ZUS . 7 Wniosek o zmianę inspektora .................... 10 Obowiązek wydania dokumentów inspektorowi ............................................... 11 Wniosek płatnika o udostępnienie dokumentów ............................................... 12 Protokół pokontrolny ................................... 13 (cid:132) Uwagi do protokołu ............................... 19 (cid:132) Odpowiedź ZUS na zastrzeżenia płatnika .................................................. 20 Decyzja ZUS – od jakich postanowień można się odwołać Odwołanie od decyzji ZUS ......................... 25 Ważna treść decyzji .................................... 26 Zgłoszenie nowego żądania ....................... 26 (cid:132) Przekroczenie terminu na złożenie odwołania ............................................... 27 Wymagania formalne odwołania ................ 31 Braki formalne w odwołaniu........................ 32 Konieczny sprzeciw .................................... 32 Właściwość miejscowa sądu ...................... 33 Właściwość rzeczowa sądu ........................ 34 Równe strony w procesie ........................... 35 Wielość stron w postępowaniu ................... 35 Wyrok sądu ................................................ 40 Koszty sądowe ........................................... 42 Cofnięcie odwołania ................................... 43 4 Korespondencja z ZUS Ulgi w spłacie składek – jak się o nie skutecznie starać Umorzenie należności ................................ 47 (cid:132) Ponowne rozpatrzenie sprawy ............... 51 (cid:132) Skutki złożenia wniosku ........................ 53 Odroczenie terminu płatności ..................... 53 (cid:132) Skutki złożenia wniosku ........................ 56 Rozłożenie zadłużenia na raty.................... 56 Dodatkowe dokumenty ............................... 59 Postępowanie egzekucyjne – w jakich przypadkach można się zabezpieczyć przed ściągnięciem należności Prawo do wniesienia zarzutu ...................... 63 Zażalenie płatnika....................................... 65 Inne pisma do ZUS – o co jeszcze można wystąpić Zgoda na przekazywanie dokumentów w formie papierowej .................................... 69 Przywrócenie terminu na opłacenie składki chorobowej .................................... 71 Wniosek o zwrot nadpłaconych składek ....................................................... 73 Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ................................... 75 Wniosek o wydanie interpretacji ................. 76 Wiedza i Praktyka KONTROLA PŁATNIKA – jak się bronić przed jej negatywnymi skutkami Sprawdź, czy wiesz: ✔ Kiedy płatnik powinien otrzymać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli? ✔ Jakie dane powinno zawierać upoważnienie? ✔ Czy w upoważnieniu powinien zostać wyznaczony zakres kontroli płatnika? ✔ Czy upoważnienie musi zawierać pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego? ✔ W jakiej sytuacji płatnik może złożyć wniosek o zmianę inspektora? ✔ Czy wystarczy stwierdzenie, że inspektor jest stronniczy? ✔ W jakiej sytuacji kontrolowany musi wydać niezbędne inspektorowi dokumenty? ✔ Czy w każdym momencie płatnik może wystąpić o wgląd w przekazane inspektorowi dokumenty? ✔ Czy wgląd w dokumenty zawsze odbywa się w obecności kontrolującego? ✔ Jak poprawnie powinien być sporządzony protokół kontroli? ✔ Jakie informacje kontroler zamieszcza w protokole? ✔ W jakim terminie można wnieść uwagi do protokołu? ✔ Ile czasu ma inspektor na rozpatrzenie zastrzeżeń płatnika? ✔ Jakie obowiązkowe informacje powinny znaleźć się w piśmie ZUS po rozpatrzeniu zastrzeżeń kontrolowanego? ✔ Czy w razie potrzeby, przed wydaniem informacji o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń wniesionych do protokołu kontroli, inspektor może podjąć dodatkowe czynności? Korespondencja z ZUS Kontrola płatnika Upoważnienie do rozpoczęcia kontroli Pierwszym dokumentem, z jakim zetknie się płatnik składek, objęty kontrolą, jest upoważ- nienie do jej przeprowadzenia. Otrzymuje je przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. Powinien on zawierać co najmniej: Ad 1 wskazanie podstawy prawnej, Ad 2 oznaczenie jednostki organizacyjnej ZUS, Ad 3 datę i miejsce wystawienia, Ad 4 imię i nazwisko inspektora kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, Ad 5 oznaczenie kontrolowanego płatnika składek, Ad 6 wskazanie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanego terminu jej zakoń- czenia, Ad 7 zakres przedmiotowy kontroli, Ad 8 podpis osoby udzielającej upoważnie- nia, z podaniem zajmowanego stano- wiska lub funkcji oraz Ad 9 pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego płatnika składek. (cid:207) Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 2 3 1 4 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej Wydział Kontroli Płatników Składek 43-300 Bielsko-Biała ul. Krasińskiego 34 (oznaczenie jednostki organizacyjnej ZUS) Bielsko-Biała, 17 lutego 2014 r. (miejscowość i data wystawienia) UPOWAŻNIENIE NR 001/1950/540/2014 DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI PŁATNIKA SKŁADEK PRZEZ INSPEKTORA/ÓW KONTROLI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Podstawa prawna: art. 68 ust. 1 pkt 6, art. 86 ust. 1, art. 94 ust. 2 ustawy z 13 paździer- nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.). Dane inspektora/ów kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Imię i nazwisko: Arkadiusz Tyszyński 543 nr legitymacji służbowej Nazwa i adres siedziby kontrolowanego płatnika składek: Zakład Poligrafi czny – Henryk Dąbek, ul. Mazowiecka 11, 43-321 Bielsko-Biała Identyfi kator: NIP 523000980 REGON 011223300 PESEL 52041676341 © Praktyczny informator „Korespondencja z ZUS” 7 Kontrola płatnika Korespondencja z ZUS 7 6 8 Zakres przedmiotowy kontroli: 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania oraz opłacania składek, a także innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, oraz zgłasza- nie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wy- padkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalno- 4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych do celów ubezpie- -rentowe. czeń społecznych. Data rozpoczęcia kontroli: zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) datą wszczęcia kontroli jest dzień doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Przewidywany termin zakończenia kontroli: dwa tygodnie od daty doręczenia płatni- kowi składek niniejszego upoważnienia. Z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Maj (podpis osoby udzielającej upoważnienia) Upoważnienie doręczono płatnikowi składek w dniu: 20 lutego 2014 r. Imię i nazwisko osoby, której doręczono upoważnienie: Henryk Dąbek Potwierdzenie odbioru upoważnienia: Henryk Dąbek (podpis osoby odbierającej upoważnienie) 8 Wiedza i Praktyka Korespondencja z ZUS Kontrola płatnika 9 Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego płatnika składek wynikających z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.) 1. Płatnik składek ma prawo: czynnościach (art. 89 ust. 4); a) uczestniczyć w czynnościach kontrolnych, a także wskazać osoby do uczestniczenia w tych b) uczestniczyć w przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadka lub oględzin (art. 89 ust. 5); c) żądać dostępu do wydanych dokumentów (art. 90 ust. 6); d) wniesienia zastrzeżeń do ustaleń protokołu kontroli (art. 91 ust. 3). 2. Płatnik składek jest zobowiązany: a) udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji związane z zakresem kon- troli, które są przechowywane u płatnika oraz u osób trzecich w związku z powierzeniem tym osobom niektórych czynności na podstawie odrębnych umów (art. 88 ust. 1 pkt 1); b) udostępniać do oględzin składniki majątku, których badanie wchodzi w zakres kontroli, jeżeli zalega z opłatą należności z tytułu składek (art. 88 ust. 1 pkt la); c) sporządzić i wydać kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli i określonych przez inspektora kontroli Zakładu (art. 88 ust. 1 pkt 2); d) zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym udostęp- nić środki łączności, z wyjątkiem środków transportowych, oraz inne niezbędne środki techniczne do wykonania czynności kontrolnych, którymi dysponuje płatnik (art. 88 ust. 1 pkt 3); e) udzielać wyjaśnień kontrolującemu (art. 88 ust. 1 pkt 4); f) przedstawić tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji fi - nansowo-księgowej i osobowej przedłożonej przez płatnika składek (art. 88 ust. 1); g) w wyznaczonym terminie, dostarczyć inspektorowi kontroli Zakładu żądane dokumenty (art. 88 ust.3); h) powyższe czynności wykonać nieodpłatnie (art. 88 ust. 2); i) na żądanie inspektora kontroli Zakładu, wydać określone przez niego dokumenty wymie- nione w art. 88 ust. 1 pkt 1 na czas niezbędny do przeprowadzenia czynności kontrolnych, nie dłuższy jednak niż 3 tygodnie (art. 90 ust. 5); j) w terminie 30 dni od daty otrzymania protokołu kontroli złożyć deklaracje rozliczeniową korygującą łącznie z raportem miesięcznym korygującym zgodnie z ustaleniami kontroli (art. 47 ust. 3 i art. 41 ust. 7b pkt 2). Ponadto, zgodnie z art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. , poz. 672 ze zm.) płatnik składek będący w rozumieniu tej usta- wy przedsiębiorcą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów tej ustawy oraz zgodnie z art. 80 ust. 3 tej ustawy jest zobowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. © Praktyczny informator „Korespondencja z ZUS” 9 Korespondencja z ZUS Bielsko-Biała, 21 lutego 2014 r. (cid:205) Wzór wniosku o zmianę inspektora kontroli ZUS Zakład Poligraficzny Henryk Dąbek ul. Mazowiecka 11 43-321 Bielsko-Biała NIP: 523000980, REGON: 011223300 PESEL: 52041676341 1 2 3 Kontrola płatnika Wniosek o zmianę inspektora Płatnik, który uważa, że inspektor podejmujący czynności kontro- lne nie gwarantuje zachowania bezstronności, może wnioskować o jego wyłączenie. Wniosek taki musi być przede wszystkim odpo- wiednio umotywowany, a to ozna- cza, że nie wystarczy stwierdzenie, iż dany inspektor będzie stronniczy. Może być on złożony: – jeszcze przed faktycznym rozpo- częciem kontroli, – zaraz po otrzymaniu upoważnie- nia, z którego wynika, kto będzie ją prowadził, a także – w trakcie czynności kontrolnych. Ad 1 Podaje się dane identyfi ka- cyjne płatnika: Nazwę fi rmy, Imię i nazwisko, numer NIP oraz REGON. Jeżeli płatnikowi składek nie nada- no tych numerów albo jednego z nich, trzeba wpisać numer PESEL lub serię i numer dowodu osobiste- go lub innego dokumentu potwier- dzającego tożsamość. Ad 2 Należy skierować wniosek do odpowiedniego wydziału ZUS. Ad 3 Wniosek należy szczegó- łowo umotywować. Nie wystarczy ogólnie stwierdzić, że inspektor może być niewiarygodny lub stron- niczy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej Wydział Kontroli Płatników Składek ul. Krasińskiego 34 43-300 Bielsko-Biała WNIOSEK O ZMIANĘ INSPEKTORA KONTROLI ZUS W związku z rozpoczętą w dniu 20 lutego 2014 r. kontrolą uprzejmie proszę o wyłączenie z niej inspektora kontroli ZUS Pana Arkadiusza Tyszyńskiego. Prośbę swoją motywuję faktem, że w zeszłym miesiącu byłem zmu- szony zwolnić dyscyplinarnie Panią Ewę Tyszyńską, która jest cór- ką ww. inspektora. Po otrzymaniu zwolnienia osoba ta odgrażała się, mówiąc, że „ojciec pana urządzi”. Biorąc to pod uwagę, mam uzasadnione zastrzeżenia co do bez- stronności Pana Arkadiusza Tyszyńskiego w trakcie czynności kon- trolnych i uważam, że zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z 13 paździer- nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) powinien zostać z nich wyłączony. Henryk Dąbek 10 Wiedza i Praktyka Korespondencja z ZUS Obowiązek wydania dokumentów inspektorowi Jeżeli płatnik składek nie jest w sta- nie zapewnić odpowiednich warun- ków do przeprowadzenia kontroli oraz gdy charakter czynności tego wymaga, płatnicy mają obowiązek wydania dokumentów określonych przez kontrolującego na czas nie- zbędny, nie dłuższy jednak niż 3 tygodnie. Z wydania dokumentów sporządzany jest protokół, który podpisuje również płatnik. Ad 1 Zawsze na górze dokumentu po lewej stronie powinna być wska- zana jednostka organizacyjna ZUS, która protokół wydała. Ad 2 W protokole, ZUS powinien wskazać podstawę prawną numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, imię i nazwisko inspektora, dokonującego kontroli. Ad 3 ZUS musi szczegółowo wy- mienić, jakie dokumenty pobrał od osoby ubezpieczonej. Ad 4 ZUS wskazuje datę zwrotu dokumentów ubezpieczonemu. Ad 5 Pod protokołem składają podpis obie strony tj. płatnik i in- spektor kontroli ZUS. Kontrola płatnika (cid:205) Wzór protokołu z wydania dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, 10 stycznia 2014 r. I Oddział w Warszawie Wydział Kontroli Płatników Składek 00-917 Warszawa ul. Senatorska 6/8 (oznaczenie jednostki organizacyjnej ZUS) Znak sprawy: WKPS-0012/01/2013 PROTOKÓŁ Z WYDANIA/ZWROTU DOKUMENTÓW Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z 13 października 1998 r. o sys- temie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 012/0950/1700/2014 z 9 stycznia 2014 r. inspektor kontroli ZUS Małgorzata Miecznikowska (imię i nazwisko) pobrał od kontrolowanego płatnika składek: „Zdrowy Wikt” sp. z o.o., ul. Mickiewicza 12, 06-987 Warszawa (dane płatnika) następujące dokumenty: 1) akta osobowe zatrudnionych pracowników – szt. 8, 2) kopie dokumentów zgłoszeniowych, 3) kopie dokumentów rozliczeniowych (deklaracje, raporty imienne oraz dowody wpłat składek) za lata 2011, 2012 i 2013, 4) listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło i rachunki za wyko- nanie umów cywilnoprawnych za lata: 2011, 2012 i 2013. Warszawa, 10 stycznia 2014 r., (miejscowość, data i podpis płatnika składek) Franciszek Niezgoda Małgorzata Miecznikowska (podpis inspektora kontroli ZUS) Pobrane materiały wg wykazu jak wyżej zwrócono płatnikowi składek dnia: 21 stycznia 2014 r. Franciszek Niezgoda (podpis płatnika składek) Małgorzata Miecznikowska (podpis inspektora kontroli ZUS) 1 2 3 4 5 © Praktyczny informator „Korespondencja z ZUS” 11 Kontrola płatnika Wniosek płatnika o udostępnienie dokumentów W każdym momencie płatnik może wystąpić z pisemnym wnioskiem o umożliwienie wglądu w pobrane przez ZUS dokumenty, przy czym udostępnienie akt odbywa się wyłącznie w obecności inspektora kontroli. Ad 1 Należy podać nazwę fi rmy, NIP i REGON. Ad 2 Trzeba zwrócić się do kon- kretnego wydziału ZUS. Ad 3 We wniosku należy podać powód udostępnienia wydanej kontrolerowi dokumentacji. Powód powinien być szczegółowo opisany. Ad 4 Powinno się wskazać nazwi- sko i imię osoby upoważnionej do wglądu w dokumenty. Korespondencja z ZUS (cid:205) Wzór wniosku o udostępnienie wydanej dokumentacji 1 2 3 4 Warszawa, 17 stycznia 2014 r. „Zdrowy Wikt” sp. z o.o. ul. Mickiewicza 12 06-987 Warszawa NIP: 523000980, REGON: 011223300 Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Kontroli Płatników Składek ul. Senatorska 6/8 00-917 Warszawa WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE WYDANEJ DOKUMENTACJI W związku z koniecznością wystawienia druku ZUS Rp-7 dla Pani Moniki Kowalewskiej będącej naszą pracownicą, uprzejmie proszę o umożliwienie dostępu do pobranych od nas list płac oraz akt oso- bowych wspomnianej osoby. Osobą upoważnioną do wglądu jest Pani Maria Kalinowska, starszy referent ekonomiczno-administracyjny. Franciszek Niezgoda 12 Wiedza i Praktyka Korespondencja z ZUS Protokół pokontrolny Ustalenia kontroli opisuje się w protoko- le pokontrolnym sporządzanym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje płatnik objęty kontrolą. W protokole zamieszcza się następujące informacje: – oznaczenie terytorialnej jednostki organiza- – oznaczenie kontrolowanego płatnika cyjnej ZUS, składek, – oznaczenie inspektorów kontroli ZUS wy- konujących kontrolę, – określenie zakresu kontroli, – czas trwania kontroli z określeniem daty jej wszczęcia i zakończenia oraz z wymienie- niem dni przerwy w prowadzonych czynno- ściach kontrolnych, – opis dokonanych ustaleń z podaniem pod- staw prawnych, – przedstawienie dowodów, – pouczenie kontrolowanego o prawie złoże- nia zastrzeżeń, – pieczęć i podpis inspektora kontroli ZUS, – informację o wpisie do książki kontroli. Kontrola płatnika Ad 1 Powinna być podana nazwa jednostki, która przeprowadziła kontrolę. Ad 2 Powinny być podane dane identyfi ka- cyjne płatnika. Ad 3 Oprócz danych identyfi kacyjnych płat- nika w postaci numeru NIP, REGON, PESEL, trzeba podać nazwę fi rmy, imię i nazwisko właściciela oraz adres fi rmy. Ad 4 Musi być podane imię i nazwisko kontrolera, numer legitymacji służbowej oraz upoważnienia i data jego wydania. Ad 5 Ważna jest data przeprowadzonej kontroli. Zawsze powinna być umieszczona w protokole. Ad 6 Wskazane powinno być miejsce prze- prowadzenia kontroli. Ad 7 Musi być data i numer wpisu do książ- ki kontroli. Ad 8 ZUS powinien szczegółowo opisać ustalenia kontroli. © Praktyczny informator „Korespondencja z ZUS” 13 Kontrola płatnika (cid:205) Wzór protokołu kontroli Korespondencja z ZUS 1 2 3 4 5 6 7 8 Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Kontroli Płatników Składek ul. Senatorska 6/8 Dane identyfikacyjne płatnika: NIP: 4310323897 REGON: 135428787 PESEL: 72031498624 PROTOKÓŁ KONTROLI Płatnik: „Usługi remontowe” – Marian Kozub, Warszawa, ul. Malinowa 124. Kontrolę przeprowadziła inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Iwona Rosiak, nr legitymacji służbowej 1243, na podstawie upoważnienia nr 024/0934/1176/2014 z 8 stycznia 2014 r. Kontrolę przeprowadzono w dniu 16 stycznia 2014 r. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przedłożono w dniu 16 stycznia 2014 r. Panu Marianowi Kozub – płatnikowi składek. Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie płatnika składek – Warszawa, ul. Ma- linowa 124. W dniu 16 stycznia 2014 r. dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 1/2014 obej- mującego oznaczenie organu kontroli, upoważnienia i zakresu przedmiotowego kontroli. ZAKRES KONTROLI Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie cho- roby i macierzyństwa oraz świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, wypłacanie świad- czeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych do celów ubezpieczeń społecznych. 14 Wiedza i Praktyka Korespondencja z ZUS Kontrola płatnika 8 1. Prawidłowość zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego USTALENIA KONTROLI 1.1. Zgłoszenie płatnika składek Pan Marian Kozub prowadzi działalność gospodarczą p.n. „Usługi remontowe” samo- dzielnie, na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji nr EDG 87654/2002 wyda- nego przez Prezydenta Miasta Warszawa, od 1 lipca 2002 r. Adres siedziby: Warszawa ul. Malinowa 124. Numery identyfikacyjne płatnika (NIP i REGON) od rozpoczęcia działalności nie uległy zmianie. Zgłoszenie płatnika składek przekazano do Zakładu w lipcu 2002 roku, na druku ZUS ZFA, zgodnie z przepisami art. 43 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpie- czeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.). 1.2. Zgłoszenie ubezpieczonych Na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych Pan Marian Kozub jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia oraz ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za 5 pracowników. Kontroli poddano zgłoszenia do ubezpieczeń osób – zgodnie z listą ubezpieczonych płat- nika – wydruk z 15.01.2014 r. Dowód: Lista ubezpieczonych – wydruk z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS, z 15.01.2014 r. Druki zgłoszeniowe ubezpieczonych (Kompleksowy System Informatyczny) Protokół przyjęcia wyjaśnień od płatnika składek z 16.01.2014 r. (akta kontroli str. 3) (akta kontroli str. 5–6) Zgłoszeń osób ubezpieczonych dokonano zgodnie z przepisami art. 36 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.). 2. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpie- czenie społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Kontrolą objęto okres: 01.01.2010 r. – 31.12.2013 r. VII.2010 r. Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy ustalona w niższej wysokości niż faktycz- nie obowiązująca. Od I.2012 r. do XII.2012 r. Płatnik nalicza składki na Fundusz Pracy bez uwzględniania przychodu pracownika – Tomasza Winiarskiego, zatrudnionego od 01.01.2012 r. w połowie wymiaru czasu pra- cy i osiągającego z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości mniejszej niż minimalne © Praktyczny informator „Korespondencja z ZUS” 15 Kontrola płatnika Korespondencja z ZUS u kontrolowanego płatnika, który jednak posiada inne tytuły do ubezpieczeń (sprawdzono w Kompleksowym Systemie Informatycznym) i łącznie jego przychody są wyższe od wynagrodzenia minimalnego. Płatnik nie żądał od zainteresowanego oświadczenia o posiadaniu innych źródeł przychodu. Dowód: Druki rozliczeniowe (Kompleksowy System Informatyczny). Protokół przyjęcia wyjaśnień od płatnika składek z 16.01.2014 r. (akta kontroli str. 5–6) Zgodnie z przepisami art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i in- stytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.): ust. 1 – obowiązkowe składki na Fundusz Pracy ustalane są od kwot stanowiących pod- stawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograni- czenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, ust. 3 – w przypadku gdy kwoty, o których mowa w ust. 1, pochodzą z różnych źródeł, obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stano- wiąca podstawę wymiaru składek ustalona zgodnie z ust. 1 wynosi co najmniej minimal- ne wynagrodzenie za pracę, ust. 4 – osoba, do której ma zastosowanie przepis ust. 3, składa stosowne oświadczenie każdemu pracodawcy. Różnice w rozliczeniu składek w związku z powyższym wynoszą: Niedopłata składek na Fundusz Pracy: 1.342.28 zł. Szczegółowy wykaz różnic zawiera załącznik: Nr 1 – „Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych” Ubezpieczenie wypadkowe Składkę na ubezpieczenie wypadkowe naliczono, stosując zasady określone w art. 28 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.). Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalona została zgodnie z prze- pisami art. 28 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wy- padków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.) oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. nr 200, poz. 1692 ze zm.). 16 Wiedza i Praktyka Korespondencja z ZUS Kontrola płatnika Opłacanie składek Płatnik dokonywał wpłat składek terminowo – zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.). 3. Ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w ra- zie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, wy- płacanie tych świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu 3.1. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego Płatnik składek w okresie objętym kontrolą zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wy- padkowego nie wypłacał (nie posiadał uprawnień). 4. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe Płatnik nie kompletował i nie przekazywał wniosków o świadczenia emerytalne bądź rentowe za ubezpieczonych. Dowód: Protokół przyjęcia wyjaśnień od płatnika składek z 16.01.2014 r. (akta kontroli str. 5–6) 5. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecz- nych Płatnik wystawił jedno zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7 dla byłego pracownika – pana Tadeusza Rawskiego ur. 12.03.1968 r., PESEL 68031298745 za okres trwania zatrudnienia: od 01.07.2002 r. do 31.12.2012 r. Zaświadczenie wystawione zostało zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (tekst jedn.: Dz.U. z 1989 r. nr 11, poz. 63 ze zm.). W dniu 16 stycznia 2014 r. dokonano wpisu do książki kontroli informującego o zakoń- czeniu czynności kontrolnych. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz pro- tokołu wraz z załącznikami przesłano pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres siedzi- by płatnika składek. Integralną część protokołu stanowią załączniki wymienione w jego treści. © Praktyczny informator „Korespondencja z ZUS” 17 Kontrola płatnika Korespondencja z ZUS Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo- łecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) płatnik składek ma prawo złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe. Zastrzeżenia należy przesłać na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Kontroli Płatników Składek ul. Senatorska 6/8 00-917 Warszawa Warszawa, 17 stycznia 2014 r. Iwona Rosiak (podpis kontrolującego) 18 Wiedza i Praktyka Kontrola płatnika (cid:205) Wzór zastrzeżeń płatnika składek co do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym 1 2 3 Warszawa, 22 stycznia 2014 r. „Usługi remontowe” Marian Kozub 00–347 Warszawa ul. Malinowa 124 Dane identyfikacyjne: NIP: 4310323897 REGON: 135428787 PESEL: 72031498624 Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Kontroli Płatników Składek 00–917 Warszawa ul. Senatorska 6/8 ZASTRZEŻENIA PŁATNIKA SKŁADEK CO DO USTALEŃ ZAWARTYCH W PROTOKOLE POKONTROLNYM Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. (tekst jedn.: Dz.U. 2013 r., poz. 1442 ze zm.) wnoszę zastrzeżenia do pro- tokołu kontroli z 17 stycznia 2014 r. otrzymanego 21 stycznia 2014 r. Inspektor kontroli zarzuca mi, że nie naliczam składek na Fundusz Pracy od przychodu pracownika – Tomasza Winiarskiego. Pan ten zatrudniony jest w moim zakładzie w połowie wymiaru czasu pracy i osiąga z tego tytułu przychód w wysokości mniejszej niż minimalne wynagrodzenie, wobec powyższego zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie miałem obowiązku naliczenia tych składek. Proszę o przeanalizowanie dokonanych w wyniku kontroli ustaleń i jak najszybszą odpowiedź. Marian Kozub Korespondencja z ZUS Uwagi do protokołu W ciągu 14 dni od daty otrzymania protokołu płatnik ma prawo wnieść zastrzeżenia co do ustaleń w nim zawartych, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe. Ad 1 Wpisuje się nazwę fi rmy, imię i nazwisko jej właściciela, ad- res fi rmy oraz dane identyfi kacyjne NIP, REGON. Ad 2 Należy wpisać konkretnego adresata pisma, tj. poprawnie ozna- czyć wydział, do którego kieruje się zastrzeżenia do protokołu po- kontrolnego, jednostkę organizacyj- ną ZUS oraz jej adres. Ad 3 Trzeba dokładnie opisać cze- go dotyczą zastrzeżenia. Od szcze- gółowości i wskazania odpowiedniej podstawy prawnej zależy, czy ZUS pozytywnie odniesie się do wniesio- nego przez płatnika pisma. Ponadto płatnik musi wskazać równocześnie stosowne środki do- wodowe. Inspektor ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia i w razie potrzeby podjąć dodatko- we czynności kontrolne. Protokół kontroli jest podstawą do wydania decyzji. Od niej zaś przysługuje odwołanie wnoszone w ciągu mie- siąca w formie pisemnej do organu, który wydał decyzję, lub do protoko- łu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Warto tu zaznaczyć, że w przypadku, gdy argumenty płatnika okażą się zasadne, ZUS może we własnym zakresie zmienić lub uchylić decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania (prezen- tujemy tę tematykę w dalszej części opracowania). © Praktyczny informator „Korespondencja z ZUS” 19 Kontrola płatnika Odpowiedź ZUS na zastrzeżenia płatnika Inspektor przeprowadzający daną kontrolę ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia i w razie po- trzeby podjąć dodatkowe czynności sprawdzające. O sposobie rozpa- trzenia zastrzeżeń płatnik musi być poinformowany na piśmie. Ad 1 Informacja powinna być opatrzona nazwą jednostki orga- nizacyjnej, która odpowiada na zastrzeżenia płatnika, wskazaniem konkretnego wydziału, który kieru- je odpowiedź do ubezpieczonego, adresem jednostki ZUS. Ad 2 Pismo musi wskazać jego adresata. Ad 3 ZUS musi szczegółowo odpo- wiedzieć na wniesione przez płatnika zastrzeżenia. Powinien oprzeć swoje stanowisko na przepisach prawnych, wskazując konkretne artykuły ustawy czy paragrafy rozporządzenia. Ad 4 Na końcu informacji ZUS powinien wskazać wyraźnie, czy podtrzymuje ustalenia zawarte w protokole, czy przychyla się do za- strzeżeń płatnika. Warto na marginesie podkreślić, że jeśli minie termin do wniesienia zastrzeżeń do protokołu pokontrol- nego, w pierwszej kolejności płatnik składek w terminie 30 dni od otrzy- mania protokołu kontroli jest zobo- wiązany do złożenia dokumentów korygujących lub brakujących. W przypadku niewywiązania się z nałożonego obowiązku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzję. Nastąpi to w terminie jednego lub dwóch miesięcy. W ta- kiej sytuacji płatnik ma obowiązek złożyć dokumenty korygujące lub brakujące w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się decyzji. Korespondencja z ZUS (cid:205) Wzór pisma informującego o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń dotyczących protokołu kontroli Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, 29 stycznia 2014 r. I Oddział w Warszawie Wydział Kontroli Płatników Składek 00–917 Warszawa ul. Senatorska 6/8 1 2 3 4 Znak sprawy: 4310323897 „Usługi remontowe” – Marian Kozub ul. Malinowa 124 00–347 Warszawa INFORMACJA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA ZASTRZEŻEŃ WNIESIONYCH DO PROTOKOŁU KONTROLI W odpowiedzi na zastrzeżenia wniesione pismem 22 stycznia 2014 r. Wydział Kontroli Płatników Składek I Oddział ZUS w Warszawie uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z przepisami art. 104 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy ustalane są od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pra- cę. Jednak w odniesieniu do osób, tak jak w przypadku Pańskiego pracownika, które osiągają dochody u kilku pracodawców z tytułu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustala się, ile wynosi łączna kwota wszystkich dochodów pracownika i jeśli jest równa bądź wyższa od obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, stanowi podstawę do naliczenia składek na Fundusz Pracy. Znajduje to potwierdzenie w art. 104 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, zgodnie z którym: „gdy kwoty, o których mowa w ust. 1, pochodzą z różnych źródeł, obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek ustalona zgodnie z ust. 1 wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę”. Pan jako pracodawca powinien zażądać od pracownika złożenia oświadczenia o posiadaniu innych tytułów do ubezpieczeń i wysokości osiąganych przez niego dochodów. Pracownik natomiast ma obowiązek takie oświadczenie złożyć, ponie- waż zgodnie z art. 104 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „osoba, do której ma zastosowanie przepis ust. 3, składa stosowne oświadczenie każdemu pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli sama opłaca składki na ubezpieczenia społeczne.” W świetle powyższych wyjaśnień podtrzymuje się ustalenia zawarte w protokole kontroli z 17 stycznia 2014 r. Iwona Rosiak (inspektor kontroli) Marek Lewiński (dyrektor I Oddziału ZUS w Warszawie) 20 Wiedza i Praktyka DECYZJA ZUS – od jakich postanowień można się odwołać Sprawdź, czy wiesz: ✔ W jakich sprawach ZUS wydaje decyzje? ✔ Czy ZUS może wydać decyzję w sprawie wymierzenia opłaty dodatkowej płatnikowi osobie fi zycznej, który został skazany prawomocnym wyrokiem za nieopłacenie składek albo opłacenie ich w zaniżonej wysokości? ✔ W jakich sytuacjach ubezpieczony nie ma prawa odwołać się od decyzji a może złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji? ✔ W jakim terminie należy wnieść odwołanie od decyzji? ✔ Czy przekroczenie terminu do wniesienia odwołania zamyka drogę do skorzystania przez płatnika z możliwości wniesienia środków odwoławczych od decyzji ZUS? ✔ W jakich przypadkach ubezpieczony ma prawo złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania? ✔ W jakim terminie można złożyć odwołanie z powodu niewydania decyzji przez ZUS? ✔ Jak najskuteczniej wnieść odwołanie? ✔ Czy odwołanie należy złożyć do ZUS, który wydał decyzję, czy od razu do właściwego sądu? ✔ Kiedy złożonemu przez płatnika odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu? ✔ Co to jest skarga na bezczynność organu? ✔ Czy dopuszczalne jest merytoryczne rozpatrzenie przez sąd żądań płatnika, które wykraczają poza podstawę faktyczną zaskarżonej decyzji? ✔ Czy sąd ma prawo rozpoznać nowe roszczenie płatnika, które nie zostało opisane w odwołaniu od decyzji organu rentowego? ✔ Jak postąpi sąd, jeżeli płatnik złoży odwołanie z opóźnieniem? ✔ Co oznacza nadmierne przekroczenie terminu do złożenia odwołania? ✔ Czy są sformalizowane wymagania, co powinno znaleźć się w odwołaniu? ✔ Jakie mogą być braki formalne odwołania? ✔ W jakich przypadkach płatnik może wnieść sprzeciw? ✔ Na czym polega właściwość miejscowa i rzeczowa sądu? ✔ Czy i kiedy można wycofać złożone odwołanie? ✔ Jakie są koszty sądowe rozpatrywania przez sąd spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Korespondencja z ZUS. Wzory pism, przykłady, wyjaśnienia eksperta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: