Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00011 003697 20994844 na godz. na dobę w sumie
Koszty 2017 – po zmianach - ebook/pdf
Koszty 2017 – po zmianach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374409933 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Koszty uzyskania przychodów to jeden z podstawowych elementów wpływających na wysokość podatku należnego do zapłaty. Koszty zmniejszają podstawę opodatkowania i sprawiają że podatek należny do zapłaty jest niższy. Obowiązujące zasady ustalania kosztów podatkowych są jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień zarówno ze względu na konieczność wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, jak i ze względu na liczne wyłączenia niektórych wydatków z kosztów podatkowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

INDEKS 331783Koszty 2017 – po zmianach Jakie zmiany wprowadzono w przepisach o kosztach uzyskania przychodów na 2017 r.   Jakie koszty należy ustalać w sposób ryczałtowy   Jak rozpoznawać KUP w działalności  gospodarczej   Jakie wydatki stanowią KUP z najmu i dzierżawy   W jaki sposób ustalać koszty uzyskania  niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych i z odpłatnego zbycia nieruchomości i prawISSN 1234-5695 NR 1 (887) STYCZEŃ 2017 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5 VAT) WWW.PGP.INFOR.PLUKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKUPartner merytoryczny superpremium-205x295.indd 12017-01-05 13:21:22 styczeń 2017PoradniK Gazety PraWneJ nr 1 (887)3Spis treści1.  Zmiany w prZepisach o kosZtach uZyskania prZychodów na 2017 r. 72.  charakterystyka kosZtów uZyskania prZychodów 72.1.  Rodzaje kosztów uzyskania przychodów 82.2.  Definicja kosztów uzyskania przychodów 82.3.  Źródło finansowania kosztów uzyskania przychodów 92.4.  Udokumentowanie poniesienia kosztu 93. ZrycZałtowane kosZty uZyskania prZychodów 93.1.  Pracownicze koszty uzyskania przychodów 93.1.1.  Miesięczne a roczne limity pracowniczych kosztów uzyskania przychodów 103.1.2.  Podwyższone koszty uzyskania przychodów 103.1.3.  Pracownicze koszty uzyskania przychodów a brak przychodu pracownika w danym miesiącu 113.1.4.  Pracownicze koszty uzyskania przychodów w wysokości kosztów faktycznie poniesionych 113.2.  Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów posiadaczy praw własności przemysłowej 123.3.  Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów twórców i artystów 123.4.  Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście 143.5.  Koszty uzyskania przychodów uzyskanych na podstawie umów, do których stosuje się przepisy  dotyczące umów zlecenia lub umów o dzieło 153.6.  Możliwość zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów 154.  kosZty uZyskania prZychodów Z dZiałalności gospodarcZej 154.1.  Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów 164.1.1.  Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 164.1.2.  Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów w księgach rachunkowych 174.1.3.  Wadliwość dokumentów dotyczących wydatków 184.2.  Potrącalność kosztów w czasie 184.2.1.  Kasowa metoda rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów 184.2.2.  Memoriałowa metoda rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów 194.2.3.  Stosowanie metody memoriałowej do kosztów dotyczących dwóch i więcej lat podatkowych 204.2.4.  Metoda memoriałowa a opłaty ponoszone w związku z zawieraniem umów leasingu 204.2.5.  Koszty wynagrodzeń i składek „pracowniczych” 214.3.  Korygowanie kosztów uzyskania przychodów 224.3.1.  Brak obowiązku zmniejszania kosztów uzyskania przychodów o nieuregulowane kwoty 234.3.2.  Wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanych  z naruszeniem obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego 244.3.2.1. Stan prawny obowiązujący do końca 2016 r. 244.3.2.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2017 r. 244.3.2.3. Zakres stosowania przepisów 264.4.  Amortyzacja 274.4.1.  Składniki majątku zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 274.4.1.1.  Środki trwałe podlegające amortyzacji 27Spis treści 4www.pgp.infor.plPoradniK Gazety PraWneJ nr 1 (887)Spis treści4.4.1.2.  Wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji 284.4.1.3.  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji 294.4.2.  Składniki majątku o niskiej wartości początkowej 304.4.3.  Wartość początkowa 304.4.4.  Metody amortyzacji 324.4.4.1.  Metoda liniowa 334.4.4.2.  Metoda degresywna 344.4.4.3.  Amortyzacja według stawek indywidualnych 354.4.5.  Amortyzacja inwestycji w obcych środkach trwałych a amortyzacja budynków i budowli  wybudowanych na cudzym gruncie 374.4.6.  Amortyzacja po nabyciu środka trwałego będącego przedmiotem inwestycji w obcym  środku trwałym 374.4.7.  Amortyzacja jednorazowa 374.4.8.  Ulepszenie środków trwałych 394.4.9.  Odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 404.4.9.1.  Odpisy amortyzacyjne samochodów o wartości przekraczającej równowartość  20 000 euro 404.4.9.2.  Odpisy amortyzacyjne dotyczące części wartości początkowej zwróconej  w jakiejkolwiek formie 414.4.9.3.  Pozostałe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne 424.5.  Koszty używania samochodów i innych pojazdów 434.5.1.  Wydatki na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby działalności pracodawcy 43 4.5.2.  Wydatki z tytułu używania samochodów osobowych niezaliczonych do środków trwałych lub niestanowiących składników majątku podatników 464.5.3.  Koszty ubezpieczeń samochodów osobowych jako koszty uzyskania przychodów 484.5.4.  Straty oraz koszty remontów powypadkowych samochodów nieobjętych ubezpieczeniem  dobrowolnym 494.5.5.  Koszty używania samochodów służbowych udostępnianych pracownikom na cele prywatne 504.5.6.  Koszty samochodów parkowanych w miejscu zamieszkania pracowników 504.6.  Koszty ponoszone w związku z zatrudnieniem pracowników 514.6.1.  Koszty kształcenia pracowników 514.6.2.  Koszty podróży służbowych pracowników przekraczające limity określone przepisami prawa pracy 514.6.3.  Koszty zakupu napojów oraz produktów spożywczych 524.6.4.  Koszty zakupu różnego rodzaju biletów wstępu oraz karnetów 524.6.5.  Koszty imprez integracyjnych 524.6.6.  Koszty ubrań służbowych 544.6.7.  Koszty opłacanych za pracowników obowiązkowych składek członkowskich 544.6.8.  Koszty związane z obejmowaniem dzieci pracowników opieką 544.6.9.  Koszty zapomóg 554.6.10. Koszty badań lekarskich osób zatrudnianych na umowę zlecenie 554.7.  Koszty reklamy i reprezentacji 564.7.1.  Pojęcia reklamy i reprezentacji 564.7.2.  Koszty upominków 574.7.3.  Koszty przekazywanych próbek 584.7.4.  Koszty organizacji szkoleń, konferencji, kongresów, spotkań promocyjnych, targów 584.7.5.  Koszty spotkań biznesowych 584.7.6.  Koszty drobnych poczęstunków dla klientów 59 styczeń 2017PoradniK Gazety PraWneJ nr 1 (887)5Spis treści4.7.7.  Koszty sprzedaży premiowej 594.7.8.  Koszty sponsoringu 604.8.  Odszkodowania i kary umowne jako koszty uzyskania przychodów 604.8.1.  Kary umowne i odszkodowania z tytułu zwłoki w dostarczeniu towarów lub wykonania robót i usług 614.8.2.  Odsetki za zwłokę w regulowaniu płatności 624.8.3.  Kary umowne i odszkodowania będące skutkiem zaniedbań lub braku staranności podatników  oraz ich pracowników 624.9.  Wierzytelności nieściągalne w kosztach uzyskania przychodów 624.9.1.  Wierzytelności odpisane jako nieściągalne 634.9.2.  Przedawnione wierzytelności nieściągalne 644.9.3.  Zwrot wierzytelności nieściągalnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 654.9.4.  Odpisy aktualizujące jako koszty uzyskania przychodów 654.10. Koszty kształcenia 664.10.1.  Koszty kształcenia własnego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 664.10.2. Koszty kształcenia osób współpracujących 674.10.3. Koszty kształcenia wspólników spółek cywilnych i osobowych 674.11. Inne koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej 684.11.1.  Koszty przejazdów między miejscem zamieszkania a miejscem prowadzenia  działalności gospodarczej 684.11.2. Wynagrodzenia żon i małoletnich dzieci podatników oraz wspólników 684.11.3. Koszty pożyczek i kredytów 694.11.4. Zagraniczny VAT jako koszt uzyskania przychodów 694.11.5. Wysokość kosztu uzyskania przychodu w przypadku nabycia kasy rejestrującej 704.11.6. Zakupy odzieży przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 704.11.7. Koszty wynajmu mieszkań w podróży służbowej przedsiębiorców 714.11.8.  Diety z tytułu podróży służbowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 714.11.9. Koszty podróży służbowych członków zarządu spółek 714.11.10.  Koszty upomnień związanych z niewykonywaniem zobowiązań publicznoprawnych 724.11.11. Straty powstające na skutek kradzieży pieniędzy 724.11.12. Koszty związane z podwyższaniem kapitału zakładowego 724.11.13.  Koszty przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową 734.11.14. Niepodlegający odliczeniu zryczałtowany zwrot podatku wypłacany rolnikom 734.11.15. Przedpłaty, zaliczki oraz zadatki 734.11.16. Zaliczki wpłacane przez wierzycieli komornikom 744.11.17.  Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów ze względu na źródło finansowania 744.11.18. Koszty pozyskiwania dotacji unijnych 745. kosZty uZyskania prZychodów Z najmu i dZierżawy 755.1.  Amortyzacja przedmiotu wynajmu 755.2.  Koszty zakupu wyposażenia 755.3.  Koszty remontów 765.4.  Odsetki od kredytów 775.5.  Podatek od nieruchomości 775.6.  Koszty ponoszone w trakcie przerwy w wynajmie 776.  kosZty uZyskania niektórych prZychodów Z kapitałów pieniężnych 786.1.  Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych 78 6www.pgp.infor.plPoradniK Gazety PraWneJ nr 1 (887)Spis treści6.2.  Koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji)  786.3.  Koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową 796.4.  Koszty uzyskania przychodów praw wynikających z papierów wartościowych 796.5.  Koszty uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów lub akcji 807.  kosZty niektórych prZychodów Z odpłatnego Zbycia nieruchomości i praw 807.1.  Koszty nabycia oraz koszty wytworzenia 817.2.  Nakłady stanowiące koszt uzyskania przychodów 827.3.  Spłata kredytów zaciągniętych na nabycie lub wybudowanie zbywanego domu lub mieszkania 827.4.  Waloryzacja kosztów nabycia oraz kosztów wytworzenia 838. odpowiedZi na pytania cZytelników 838.1.  Czy wydatki na wynajęcie samochodu osobowego za granicą mogą być w całości zaliczane do kosztów podatkowych 838.2.  Czy kwota wypłacona w ramach regresu ubezpieczeniowego stanowi koszt podatkowy 858.3.  Kiedy można zaliczać do kosztów wydatki na szkolenia zawodowe 858.4.  Jak rozliczyć wydatki na nabycie i zaadaptowanie kontenera na mieszkanie dla zatrudnionych  obcokrajowców 868.5.  Kiedy skapitalizowane odsetki mogą być zaliczane do kosztów podatkowych 878.6.  Jak rozliczyć koszty nabycia prawa do używania nazwy handlowej i logo 888.7.  Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zwrot dopłat mogą zostać zaliczone do kosztów 888.8.  Czy wierzytelność przedawnioną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 898.9.  Czy posiadanie zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości dłużnika wyklucza możliwość zaliczenia wierzytelności nieściągalnej do kosztów 908.10.  Czy można zaliczyć do kosztów odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości 918.11.  Kiedy można zaliczyć do kosztów wierzytelność nieściągalną, udokumentowaną postanowieniem komornika wydanym przed dwoma laty 928.12. Jak obliczyć i amortyzować wartość firmy 938.13.  Jak rozliczyć wydatki na adaptację w budynku częściowo wykorzystywanym na potrzeby działalności gospodarczej 948.14.  Czy przebywając w innym kraju UE przez większą część miesiąca, można zaliczać do kosztów diety  oraz wydatki na nocleg 968.15  Jak wprowadzać w pkpir korekty związane z wyłączeniem płatności gotówkowych z kosztów uzyskania przychodów 97 Charakterystyka kosztów uzyskania przychodówstyczeń 2017PoradniK Gazety PraWneJ nr 1 (887)7Koszty 2017 – po zmianach1. Zmiany w przepisach o kosztach uzyskania przychodów na 2017 r.Z początkiem 2017 r. w ustawach o podatkach dochodowych dokonano wiele zmian, lecz tylko kilka z nich dotyczy przepisów o kosztach uzyskania przychodów. Jedna z tych zmian jest dla podatników bar-dzo istotna.Zmianą tą jest dodanie do przepisów wyłączających możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płat-ności dokonanych z naruszeniem obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Prze-pisy te zawarte są w art. 22p ustawy o PIT oraz art. 15d ustawy o CIT. Zostały one omówione w punkcie 4.3.4. Wy-łączenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanych z naruszeniem obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego.Z dniem 1 stycznia 2017 r. dodany również został art. 16 ust. 1 pkt 72 ustawy o CIT. Wyłącza on możliwość zalicza-nia do kosztów uzyskania przychodów kwot wypłaconych przez fundusz inwestycyjny z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłaty uczestnikom funduszu dochodów (przy-chodów) funduszu inwestycyjnego, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów (przychodów) bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Dodanie tego przepisu związane jest z opodatkowaniem od 1 stycznia 2017 r. funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwe-stycyjnych zamkniętych.Pozostałe, dokonane z dniem 1 stycznia 2017 r., zmiany w przepisach o kosztach uzyskania przychodów mają cha-rakter dostosowawczy do zmian w innych przepisach ustaw o podatku dochodowym. I tak:1) zmiany w treści art. 22 ust. 1e i 1f ustawy o PIT oraz art. 15 ust. 1j i 1k ustawy o CIT związane są z dokonaną z dniem 1 stycznia 2017 r. zmianą wysokości przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach oraz wkładów w spół-dzielniach w zamian za wkład niepieniężny (zob. art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT); zob. również punkt 6.2. Koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji),2) w związku ze wskazaną powyżej zmianą wysokości przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach oraz wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny zbędny stał się art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, który w związku z tym został z dniem 1 stycznia 2017 r. uchylony (zob. również punkt 4.4.9.3. Pozostałe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne),3) nowelizacja treści art. 22 ust. 7f ustawy o PIT oraz art. 15 ust. 4l ustawy o CIT dostosowała treść tych przepisów do wejścia w życie ustawy z 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementar-nych (Dz.U. poz. 1206), 4) uchylony z dniem 1 stycznia 2017 r. przepis art. 22 ust. 1o ustawy o PIT stał się z Nowym Rokiem zbędny w związ-ku ze zniesieniem opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej (zob. uchylony z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 17 ust. 1a pkt 5 ustawy o PIT).2. Charakterystyka kosztów uzyskania przychodówKoszty uzyskania przychodów pełnią fundamentalną rolę przy ustalaniu wysokości podatku dochodowe-go. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają bowiem, co do zasady, nie przychody, lecz dochody osią-gane przez podatników podatku dochodowego (zob. art. 9 ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 7 ust. 1 ustawy o CIT). Dochodami są zaś osiągane przez podatników nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania (zob. art. 9 ust. 2 ustawy o PIT oraz art. 7 ust. 2 ustawy o CIT).zm!any 2017 Koszty 2017 – po zmianach8www.pgp.infor.plPoradniK Gazety PraWneJ nr 1 (887)2.1. Rodzaje kosztów uzyskania przychodówNa gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym wyróżnić można dwa rodzaje kosztów uzyskania przychodów. Są to:1) koszty uzyskania przychodów rozpoznawane w rzeczywistej wysokości,2) koszty uzyskania przychodów rozpoznawane w wysokości zryczałtowanej.Koszty uzyskania przychodów w wysokości zryczałtowanej występują tylko na gruncie ustawy o PIT (więcej na ten temat w części 3. Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów), przy czym stosowane są one tyl-ko do mniejszej części przychodów opodatkowanych tym podatkiem (od większości przychodów podlegają-cych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych potrącane są koszty uzyskania przychodów w rzeczywistej wysokości). Natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych rozpoznają wy-łącznie koszty uzyskania przychodów w rzeczywistej ich wysokości.2.2. Definicja kosztów uzyskania przychodówPojęcie kosztów uzyskania przychodów definiują przepisy art. 22 ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 15 ust. 1 usta-wy o CIT. Z przepisów tych wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty spełniające łącznie dwa wa-runki, tj.:1) są kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przy-chodów (ciężar udowodnienia, że warunek ten jest spełniony, obciąża przede wszystkim podatnika – zob. przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 22 grudnia 2014 r. – I SA/Bd 1104/14),2) nie należą do kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.Ad 1. Określenia „koszty poniesione” nie należy rozumieć jako wydatków podatników. Ze słowników ję-zyka polskiego wynika bowiem, że „ponieść” oznacza „być obarczonym, obciążonym”. Powoduje to, że kosz-tami poniesionymi przez podatników są nie tyle ich wydatki (koszty zapłacone), co koszty, którymi zostali obciążeni.Z punktu widzenia uznania kosztu za poniesiony konieczne jest natomiast, aby koszt, którym podatnik został obciążony, miał charakter definitywny (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 sierpnia 2014 r. – II FSK 2152/12). Dlatego też, między innymi, nie istnieje możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przy-chodów wpłacanych przez podatników zaliczek (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 maja 2011 r. – ILPB1/415-188/11-2/AGr).Nie jest przy tym konieczne, aby cel poniesienia kosztów uzyskania przychodów w postaci osiągnięcia przy-chodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów został zrealizowany. Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lipca 2015 r. (II FSK 3464/13):NSA Jednym z warunków zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest poniesienie go w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Innymi słowy kry­terium uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu jest to, czy mógł się on potencjalnie przy­czynić do osiągnięcia przychodów, bez względu na to, czy skutek ten się ziści.Ad 2. Katalogi kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, zawarte są, odpowiednio, w art. 23 ustawy o PIT oraz art. 16 ustawy o CIT. Koszty wymienione w tych przepisach podzielić można na trzy grupy:1) koszty bezwzględnie niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (np. koszty reprezentacji – zob. art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT),2) koszty, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów po przekroczeniu określonego przepisami li-mitu (np. składki na ubezpieczenie samochodów osobowych – zob. art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT),3) koszty, których co do zasady nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, jednak w niektórych oko-licznościach do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczane (np. podatek VAT – zob. art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o CIT).Podkreślić należy, że fakt, iż dany koszt nie został wymieniony w katalogu kosztów niestanowiących kosz-tów uzyskania przychodów nie oznacza automatycznie, że do tych kosztów może on zostać zaliczony. Zawsze bowiem konieczne jest, aby koszt był poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabez-pieczenia źródła przychodów (zob. przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 21 stycznia 2015 r. – I SA/Kr 1526/14). Zryczałtowane koszty uzyskania przychodówstyczeń 2017PoradniK Gazety PraWneJ nr 1 (887)92.3. Źródło finansowania kosztów uzyskania przychodówZ punktu widzenia możliwości rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów, co do zasady, nie ma znaczenia źródło finansowania odpowiadających tym kosztom wydatków. Jak czytamy w wyroku Wojewódzkiego Sądu Ad-ministracyjnego w Szczecinie z 13 października 2004 r. (SA/Sz 2739/02):WSA Przy ustalaniu co jest a co nie jest kosztem uzyskania przychodu, nie może mieć rozstrzygającego znaczenia źródło finansowania wydatku przez podatnika.Należy jednak zauważyć, że wśród przepisów art. 23 ustawy o PIT oraz art. 16 ustawy o CIT znajdują się prze-pisy wyłączające możliwość rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów finansowanych z niektórych źródeł (zob. przykładowo art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT). Niekiedy zatem sfi-nansowanie kosztów z określonego źródła wyłącza możliwość zaliczenia tego kosztu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.2.4. Udokumentowanie poniesienia kosztuAby dany koszt mógł być przez podatnika zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jego poniesienie musi być należycie przez podatnika udokumentowane. Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 3 czerwca 2015 r. (I SA/Op 251/15):WSA Skoro kosztem uzyskania przychodu może być wyłącznie „koszt poniesiony”, co oznacza, że sam fakt uiszcze­nia określonego wydatku nie determinuje jeszcze powstania kosztu uzyskania przychodu, istotnym staje się nie tylko samo wykazanie związku tego wydatku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, ale także wymaga od podatnika zachowania szczególnej staranności w prawidłowym udokumentowaniu faktu jego poniesienia.Podatnicy, generalnie, mają swobodę w dokumentowaniu ponoszonych kosztów. Od zasady tej istnieją jednak wyjątki, z których najważniejsze dotyczą podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozcho-dów oraz podatników prowadzących księgi rachunkowe. Tacy podatnicy są obowiązani dokumentować ponoszo-ne koszty na zasadach określonych, odpowiednio, przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1037 z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.).3. Zryczałtowane koszty uzyskania przychodówW niektórych przypadkach koszty uzyskania przychodów ustala się w sposób ryczałtowy. W ten spo-sób ustalane są koszty uzyskania przychodów:1) z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakład-czej,2) posiadaczy praw własności przemysłowej,3) twórców oraz artystów,4) z działalności wykonywanej osobiście,5) uzyskanych na podstawie umów, do których stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umo-wy zlecenia lub o dzieło.W większości przypadków zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, o których mowa, ustalane są jako określony przepisami procent (20 lub 50 ) przychodów. Wyjątek dotyczy przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej oraz przycho-dów z działalności wykonywanej osobiście, w przypadku których obowiązują określone przepisami kwoty (w 2017 r. są one takie same, jak były w 2016 r.).3.1. Pracownicze koszty uzyskania przychodówWysokość kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego sto-sunku pracy oraz pracy nakładczej (dalej łącznie nazywanych stosunkami pracy) określają przepisy art. 22 ust. 2 ustawy o PIT (zob. tabela 1). Koszty 2017 – po zmianach10www.pgp.infor.plPoradniK Gazety PraWneJ nr 1 (887)Tabela 1. Wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w 2017 r.Lp.Rodzaj podatnikaWysokość miesięcznych kosztów uzyskania przychodówMaksymalna roczna wysokość kosztów uzyskania przychodówPodstawa prawna1.Podatnik uzyskujący przychody z tytułu jednego stosunku pracy111,25 zł1335 złart. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT2.Podatnik uzyskujący przychody równocześ-nie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy111,25 zł(kwota dotyczy każdego stosunku pracy)2002,05 zł(kwota łączna dla wszystkich stosunków pracy)art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT3.Podatnik posiadający miejsce stałego lub czasowego zamieszkania poza miejscowoś-cią, w której znajduje się zakład pracy, któ-ry nie uzyskuje dodatku za rozłąkę139,06 zł1668,72 złart. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT4.Podatnik uzyskujący przychody równo cześ-nie z tytułu więcej niż jednego stosunku pra-cy, którego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejsco-wością, w której znajduje się zakład pracy, i który nie uzyskuje dodatku za rozłąkę139,06 zł(kwota dotyczy każdego stosunku pracy)2502,56 zł(kwota łączna dla wszystkich stosunków pracy)art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT3.1.1. Miesięczne a roczne limity pracowniczych kosztów uzyskania przychodówMiesięczne koszty uzyskania przychodów przysługują oddzielnie dla każdego stosunku pracy bez względu na prze-kroczenie limitu rocznego. Dopiero na etapie składania zeznania rocznego podatnicy uzyskujący przychody ze sto-sunku pracy obowiązani są uwzględniać limity roczne (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 lipca 2009 r. – ITPB1/415-333/09/MM).Dotyczy to również sytuacji, gdy dwa lub więcej z wymienionych stosunków łączy osobę fizyczną z tym samym pra-codawcą (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 lipca 2009 r. – ITPB1/415-333/09/MM). Także w tych przypadkach nie ma znaczenia, że podwójne (potrójne, itd.) naliczanie miesięcznych kosztów uzyskania przychodów powoduje z reguły przekroczenie rocznego limitu (zob. przykłado-wo pismo Ministerstwa Finansów z 29 kwietnia 2005 r. – PB5/MC-033-50-736/05). Będzie to przez pracownika uwzględnione dopiero przy składaniu zeznania rocznego.3.1.2. Podwyższone koszty uzyskania przychodówOdnośnie do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o PIT, przytoczyć warto fragment pisma Ministerstwa Finansów z 3 sierpnia 1995 r. (PO 5-5-6239(01386)/95). W piśmie tym czytamy, że:MF Zakład pracy może odliczyć podwyższone koszty tylko temu pracownikowi, który złoży oświadczenie, że jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.Pracownikowi, który złożył oświadczenie zakład pracy jest zobowiązany uwzględnić podwyższone koszty bez wzglę­du na:l środek lokomocji jakim pracownik dojeżdża do pracy,l odległość pomiędzy miejscowością, w której zamieszkuje pracownik a miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,l ilość dni dojazdów do pracy,l wymiar czasu pracy.Podwyższonych kosztów nie uwzględnia się tylko temu pracownikowi, który otrzymuje dodatek za rozłąkę.Ponadto należy podkreślić, że nie tylko stałe, ale również czasowe miejsce zamieszkania pracownika w miejsco-wości, w której znajduje się zakład pracy, wyłącza możliwość potrącania podwyższonych kosztów uzyskania przy-chodów. Sytuacja taka ma miejsce, przykładowo, w przypadku wynajmowania przez pracownika mieszkania w ta-kiej miejscowości. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 kwietnia 2011 r. (ILPB1/415-57/11-2/TW): Zryczałtowane koszty uzyskania przychodówstyczeń 2017PoradniK Gazety PraWneJ nr 1 (887)11MF Ustawodawca wiąże prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów ze stałym lub czasowym zamiesz­kiwaniem w innej miejscowości niż ta, w której znajduje się zakład pracy. Istotne jest zatem miejsce położenia za­kładu pracy, w którym podatnik faktycznie świadczy pracę oraz miejsce stałego lub czasowego zamieszkania. Pod­wyższone koszty uzyskania przychodu mają zastosowanie, jeżeli pracownik faktycznie dojeżdża do miejsca wykonywania pracy i nie uzyskuje dodatku za rozłąkę oraz złożył oświadczenie, że jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład (miejscowością, w której zgodnie z umową ma świadczyć pracę). (...) ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku jednoznacznie wynika, iż Wnioskodawca w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy wynajmuje mieszkanie. Zatem w myśl art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, brak jest podstaw prawnych do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w stosunku do pracownika, który faktycznie pracuje i mieszka w tej samej miejscowości w okresie świadczenia pracy.3.1.3. Pracownicze koszty uzyskania przychodów a brak przychodu pracownika w danym miesiącuWarunkiem możliwości potrącania przez pracodawców miesięcznych kosztów uzyskania przychodów jest uzyska-nie przez pracownika w danym miesiącu przychodu, którego dotyczą. Może to być przychód niższy niż miesięczne koszty uzyskania przychodów, ale musi zostać uzyskany, aby koszty te mogły zostać potrącone.Takie „utracone” miesięczne koszty uzyskania przychodów mogą zostać jednak uwzględnione przez pracownika w zeznaniu rocznym. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 27 kwiet-nia 2010 r. (IPPB2/415-59/10-4/MK), w której czytamy, że:MF Koszty uzyskania przychodów przysługują bowiem pracownikowi za 12 miesięcy, bez względu na regulamin wynagradzania w części dotyczącej systemu wypłaty wynagrodzeń, o ile tylko w tym okresie pracownik zgodnie z umową świadczył pracę na rzecz zakładu pracy.Wyjaśnienie to ma odpowiednie zastosowanie w przypadku pracowników świadczących pracę tylko przez część roku.PRZYKŁAD 1Pracownik rozpocznie pracę 1 lipca 2017 r. na podstawie umowy o pracę przewidującej, że wynagrodzenie otrzymywane jest do 10 dnia danego miesiąca (płatne „z góry”), lecz pierwsze wynagrodzenie płatne jest do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu rozpoczęcia pracy. W konsekwencji 10 sierpnia 2017 r. pracownik otrzyma podwójne wynagrodzenie – za lipiec oraz sierpień 2017 r. Mimo to pracodawca, wypłacając podwój-ne wynagrodzenie, będzie mógł potrącić tylko jedne miesięczne koszty uzyskania przychodów (za sierpień). Dodatkowe miesięczne koszty uzyskania przychodów (za lipiec) pracownik będzie jednak mógł potrącić w ze-znaniu rocznym składanym za 2017 r.3.1.4. Pracownicze koszty uzyskania przychodów w wysokości kosztów faktycznie poniesionychOkreślone przepisami art. 22 ust. 2 ustawy o PIT roczne limity kosztów uzyskania przychodów nie mają bezwzględ-nego zastosowania. Z art. 22 ust. 11 ustawy o PIT wynika bowiem, że jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów (o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT) są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu po-datku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika podatku w wysokości wydatków faktycz-nie poniesionych. Wydatki te muszą być udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Aby przepis ten znalazł zastosowanie – jak wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 21 lipca 2010 r. (I SA/Go 494/10):WSA Muszą zostać spełnione łącznie warunki:1. wydatki pracownika były wyższe od kosztów ustawowo określonych,2. były poniesione na transport do zakładu pracy,3. dojazd do pracy odbył się ściśle wymienionymi środkami transportu,4. wydatki zostały udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.Przepisu tego, jak również przepisów przewidujących stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (tj. art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o PIT) nie stosuje się jednak w przypadkach, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosz- Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Koszty 2017 – po zmianach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: