Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00152 003203 21535813 na godz. na dobę w sumie
Koszty podatkowe w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Koszty podatkowe w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4421-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Firmy mogą zaliczać do kosztów podatkowych ponoszone wydatki, jeśli tylko są związane z przychodami bądź źródłem, z którego są uzyskiwane. Muszą też być
prawidłowo udokumentowane i nie mogą znajdować się w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów. Wydatki na kalendarze,bony towarowe można zaliczyć do kosztów podatkowych. Są jednak takie wydatki, których nie można zaliczyć do kosztów. Sprawdź, jakich wydatków organy podatkowe nie uznają za koszty podatkowe.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PORTAL FK POLECA Koszty podatkowe w pytaniach i odpowiedziach Redaktor prowadzący: Anna Kostecka, Sylwia Maliszewska Wydawca: Norbert Pawlikowski ISBN: 978-83-269-4421-5 Wydawnictwo: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. Adres: 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Kontakt: Telefon 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: portalfk@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Skład i łamanie: Raster Studio „Koszty podatkowe w pytaniach i odpowiedziach” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Koszty podatkowe w pytaniach i odpowiedziach” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wy- dawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Koszty podatkowe w pytaniach i odpowiedziach” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Koszty podatkowe w pytaniach i odpowiedziach „ oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Koszty podatkowe w pytaniach i odpowiedziach” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Spis treści CIT 1. Koszt noclegu prezesa w hotelu może być kosztem uzyskania przychodu 2. Kiedy nastąpi uprawdopodobnienie nieściągalności? 3. Czy wydatki poniesione na zmianę aktu notarialnego są kosztem podatkowymi? 4. Jak wyliczyć wskaźnik do rozliczenia kosztów z działalności opodatkowanej CIT? 5. Przeliczanie rozchodu z rachunku walutowego 6. Faktury wystawionej przez notariusza na współwłaściciela firmy nie można zaliczyć do kosztów 7. Wydatki na podróż służbową członka rady nadzorczej są wyłączone z kosztów 8. Umorzone należności nie są kosztem 9. Wydatki na nabycie udziałów własnych w celu umorzenia nie są kosztem podatkowym 10. Wynagrodzenie udziałowców spółki jest kosztem podatkowym 11. Utracone zaliczki nie są kosztem podatkowym 12. Likwidacja środków trwałych w celu wytworzenia nowego 13. Wydatki na szkolenia pracowników mogą być kosztem podatkowym 14. Nakłady na niezrealizowaną produkcję mogą być kosztem spółki 15. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów niezapłaconych faktur 16. Sumy wydane na organizację imprezy firmowej można zaliczyć do kosztów podatkowych 17. Upominki dla kontrahentów to reprezentacja 18. Spotkanie w restauracji z partnerami biznesowymi to firmowy koszt 19. Faktura za usunięcie odpadów jest kosztem firmy 20. Rozliczenie faktury VAT-RR 21. Podatnik może zaliczyć wierzytelność do kup, jeżeli jej nieściągalność udokumentował 22. Czy sfinansowanie pracownikowi wycieczki będzie kosztem firmy 23. Czy strata może być kosztem podatkowym 24. Kiedy można zaliczyć składkę na ubezpieczenie w całości do kup 25. Czy koszt wydania opinii przez Sanepid można zaliczyć do kosztów podatkowych 26. Ubrania z logo firmy dla podwykonawców a kup 27. Import usług a podatek VAT w kosztach podatkowych 28. Dla określenia limitu kosztów podatnik powinien wykorzystywać wartość samochodu z aktualnej umowy ubezpieczenia 5 6 6 7 9 11 11 12 13 14 14 16 16 17 18 19 20 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 3 Koszty podatkowe w pytaniach i odpowiedziach 29. Wydatki na zorganizowanie jednodniowej akcji społecznej będą reprezentacją 30. Do jakiego roku ująć w koszty podatkowe premię wypłaconą za 2014 rok? 31. Wydanie gazetki przez spółkę medyczną – reklama czy reprezentacja? 32. Dniem poniesienia kosztu jest dzień nabycia praw do emisji 33. Sklep z antykami powinien dokumentować zakupy umową PIT 34. Używanie auta poniżej roku uprawnia do jednorazowego kosztu 35. Fakturę ujmuje się w kosztach podatkowych w dacie wystawienia 36. Wydatki związane z utrzymaniem ogrodu przy szkole językowej można zaliczyć do kosztów 37. Wydatki na zakup ekspresu do kawy przedsiębiorca zaliczy do kosztów podatkowych 38. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowników stanowią koszt podatnika 39. Tylko wydatki poniesione na osobę, która ma zostać pracownikiem można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 40. Zakup okularów przez prezesa firmy może być kłopotliwy 41. Kiedy nie należą się koszty uzyskania przychodu wynikające z amortyzacji mieszkania? 42. Podatek naliczony VAT, który nie podlega odliczeniu będzie stanowił koszt uzyskania przychodu 43. Tylko wartość wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za wykonanie projektu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 44. Zleceniodawca może zaliczyć wydatki na nabycie sprzętu bhp i ubrań roboczych z logo firmy do kosztów podatkowych 45. Wartość bonu płatniczego jest kosztem podatkowym 46. Pracownik może uwzględnić podwyższone koszty w zeznaniu rocznym 47. Fakt zaliczenia VAT naliczonego do kosztów uzyskania przychodów zależy od okoliczności faktycznych 48. Właściciel firmy zalicza w koszty podatkowe ,,swoje” diety z tytułu podróży służbowych 49. Czy można zastosować 50 koszty autorskie do rozliczonych już umów zleceń? 50. Wartość pracy żony nie stanowi kosztu w firmie męża 51. Zakup leków do firmy można zaliczyć do kosztów podatkowych 52. Wydatki na zakupy artykułów spożywczych na spotkania z kontrahentami mogą stanowić koszty podatkowe 31 32 33 33 35 36 37 38 39 40 41 43 44 44 45 46 47 48 49 51 52 52 54 55 4 Koszty podatkowe w pytaniach i odpowiedziach CIT 1. Koszt noclegu prezesa w hotelu może być kosztem uzyskania przychodu Pytanie: Spółka z o.o. będąca podatnikiem VAT i VAT UE, która działa na terenie Pol- ski, ma dwóch wspólników. Jeden jest prezesem, ale obcokrajowcem i raz w miesiącu przyjeżdża do Polski w celach ustaleń funkcjonowania firmy i rozliczania kontraktów międzynarodowych. Czy hotel za, który płaci firma jest kosztem podatkowym? Czy jest to przychód dla prezesa. Odpowiedź: Moim zdaniem koszt noclegu prezesa w hotelu może być kosztem uzy- skania przychodu. W związku ze świadczeniem jakie prezes otrzymuje od spółki powstaje u niego przychód, który winien być opodatkowany. Koszty noclegu prezesa nie są wydatkami wykluczonymi z kosztów uzyskania przychodów. Zatem należy wykazać ich związek choćby pośredni z osiąganymi przychodami. Zapewne taki związek istnieje, bowiem prezes w trakcie pobytu w Polsce ustala zasady funk- cjonowania spółki i rozlicza kontrakty międzynarodowe. Wykonuje zatem czynności związa- ne z ogólną działalnością spółki. Tym samy są to koszty uzyskania przychodu. –WARTO PAMIĘTAĆ Przychodami w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są także świadczenia otrzymane od spółki w formie niepieniężnej. W sytuacji gdy spółka finansuje nocleg prezesa dochodzi właśnie do takiego świadczenia. Oczywiście przy rozliczeniu podatkowym prezesa istotne jest to czy jest on obcokrajowcem czy nie, gdzie znajduje się jego centrum interesów życiowych itp. § Podstawa prawna:  art. 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.),  art. 13 pkt 7 i art. 29 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz- nych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.). Maciej Soprych członek ACCA, dyrektor finansowy i członek zarządu w spółkach kapitałowych 5 Koszty podatkowe w pytaniach i odpowiedziach 2. Kiedy nastąpi uprawdopodobnienie nieściągalności? Pytanie: Odbiorca „X” naszych usług zalega nam z zapłatą faktur za 2014 rok, co grozi nam utratą płynności finansowej i upadłością. W dniu 4 marca 2015 r. przysłał nam pi- smo, że jego wierzyciel złożył wniosek o ogłoszenie „X” upadłości, w wyniku czego „X” ma zarządcę sądowego. Odbiorca „X” złożył odwołanie i czeka na decyzje sądu w spra- wie ogłoszenia upadłości lub oddalenia wniosku wierzyciela. Jeżeli sąd wyda decyzje o ogłoszeniu upadłości „X” np. do 30 marca, a my jeszcze nie zamkniemy swoich ksiąg rachunkowych i nie zatwierdzimy bilansu za rok 2014, to czy będziemy mogli utworzyć rezerwę na należności i zaksięgować ją w koszty podatkowe roku 2014? To duża kwota, w związku z czym w CIT-8 za rok 2014 wystąpiłaby nadpłata podatku dochodowego, o zwrot którego byśmy wystąpili do urzędu skarbowego, a to zapewniłoby nam płynność finansową i uratowało od upadłości. Odpowiedź: W sytuacji opisanej w pytaniu Państwa odbiorca znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego. Jeśli jest to postępowanie upadłościowe z możliwo- ścią zawarcia układu, to już w 2014 roku istniały okoliczności uprawdopodabniające nieściągalność tej należności zgodnie z art. 16 ust. 2a ustawy o CIT. Jeśli jednak nie jest to upadłość z możliwością zawarcia układu, to uprawdopodobnienie nie- ściągalności nastąpi dopiero w 2015 roku po wydaniu przez sąd postanowienia o upadłości i jego uprawomocnieniu. § Podstawa prawna  art. 16 ust. 2a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.). dr Katarzyna Trzpioła specjalista prawa podatkowego i bilansowego, Wydział Zarządzania UW 3. Czy wydatki poniesione na zmianę aktu notarialnego są kosztem podatkowymi? Pytanie: Zmieniliśmy siedzibę spółki z o.o. (z miasta x na miasto y) i w związku z tym faktem dokonaliśmy zmiany aktu notarialnego firmy. Czy poniesione koszty notarialne stanowią koszty podatkowe spółki? Odpowiedź: Moim zdaniem wydatki poniesione na zmianę aktu notarialnego są kosztem podatkowymi o ile w tym akcie wskazano, że to spółka płaci za jego sporzą- dzenie. 6 Koszty podatkowe w pytaniach i odpowiedziach
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Koszty podatkowe w pytaniach i odpowiedziach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: