Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00545 004159 24091328 na godz. na dobę w sumie
Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Komentarz - ebook/pdf
Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 340
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-636-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejszy komentarz zawiera dokładne omówienie ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, prezentując zagadnienia związane z opłatami, wydatkami, zwolnieniem od kosztów sądowych oraz umarzaniem, rozkładaniem na raty i odraczaniem terminu zapłaty należności sądowych.

Publikacja uwzględnia zmiany wynikające z ustawy z 14.12.2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.


Stan prawny: Maj 2007 r.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Koszty s¹dowe w sprawach cywilnych Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Kazimierz Piasecki (red.) KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, t. I–III, wyd. 4 Du¿e Komentarze Becka Kinga Flaga-Gieruszyñska, Andrzej Zieliñski KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, t. I–II Komentarze Becka Marcin Uliasz KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, t. I– II Krótkie Komentarze Becka Andrzej Zieliñski KOSZTY S¥DOWE W SPRAWACH CYWILNYCH. KOMENTARZ, wyd. 6 Krótkie Komentarze Becka Kazimierz Piasecki POSTÊPOWANIE SPORNE ROZPOZNAWCZE Studia Prawnicze Andrzej Zieliñski POSTÊPOWANIE CYWILNE. KOMPENDIUM, wyd. 9 Skrypty Becka www.sklep.beck.pl Koszty s¹dowe w sprawach cywilnych Komentarz Andrzej Oklejak Mariusz Sorysz Koszty s¹dowe w sprawach cywilnych Stan prawny: maj 2007 r. Redakcja: Agnieszka Sypniewska-Kozak ©Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia ISBN 978-83-7483-636-4 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych z 28.7.2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytu³ I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Katalog kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Pisma podlegaj¹ce op³acie . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Podmioty obowi¹zane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Katalog wydatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Koszty mediacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Pojêcie strony i pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Odes³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Upowa¿nienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytu³ II. Op³aty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. Uiszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. Rodzaje op³at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. Op³ata sta³a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. Op³ata stosunkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. Op³ata podstawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. Op³ata tymczasowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. Dop³ata, zwrot ró¿nicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. Wst¹pienie osoby do sprawy. . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. Op³ata od pozwu lub wniosku wszczynaj¹cego . . . . Art. 19. Op³ata w czêœciach u³amkowych . . . . . . . . . . . . Art. 20. Op³ata minimalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. Zaokr¹glenie koñcówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ 2. Wysokoœæ op³at we wszystkich rodzajach spraw . . Art. 22. Op³ata od za¿alenia na postanowienie. . . . . . . . . Art. 23. Wnioski, apelacje, skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 49 51 51 53 62 72 79 92 93 95 96 98 98 98 107 108 111 113 117 120 122 123 125 132 133 133 133 137 V Spis treœci Art. 24. Orzeczenia s¹dów zagranicznych . . . . . . . . . . . . Art. 25. Op³ata sta³a 100 z³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ 3. Wysokoœæ op³at w procesie. . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinne- go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26. Op³ata sta³a 600 z³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27. Op³ata sta³a 200 z³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28. Op³aty w postêpowaniu uproszczonym . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Sprawy gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 29. Op³aty w sprawach spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 30. Ochrona œrodowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31. Prywatyzacja, przetarg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32. Op³ata sta³a 1000 z³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 33. Op³ata sta³a 3000 z³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 34. Skarga na orzeczenie w sprawach zamówieñ publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 35. Z zakresu prawa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 36. Z zakresu ubezpieczeñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ 4. Wysokoœæ op³at w postêpowaniu nieprocesowym. . Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuñczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37. Ma³¿eñstwo, separacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38. Podzia³ maj¹tku wspólnego . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego . . . . . . . . . Art. 39. Nieruchomoœci, zarz¹d rzecz¹ wspóln¹ . . . . . . . . Art. 40. Zasiedzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41. Zniesienie wspó³w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Sprawy z zakresu prawa o ksiêgach wieczystych . . . Art. 42. Wpis w ksiêdze wieczystej . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 43. Wpis – rozwiniêcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44. Po³¹czenie, od³¹czenie nieruchomoœci . . . . . . . . . Art. 45. Op³ata sta³a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 46. Wykreœlenie wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47. Wydatki nieobci¹¿aj¹ce stron . . . . . . . . . . . . . . Art. 48. Z³o¿enie do zbioru dokumentów . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Sprawy z zakresu prawa spadkowego . . . . . . . . Art. 49. Spadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50. Zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu . . . . . . . 139 142 145 145 145 148 151 155 155 157 157 158 160 160 161 161 161 164 164 165 165 167 168 168 169 170 171 171 172 173 173 174 175 175 175 175 176 VI Art. 51. Dzia³ spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Rozdzia³ 5. Sprawy z zakresu dzia³ania Krajowego Reje- Spis treœci stru S¹dowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 52. Zarejestrowanie w rejestrze przedsiêbiorców . . . . Art. 53. Rejestr stowarzyszeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 54. Rejestr d³u¿ników niewyp³acalnych . . . . . . . . . . Art. 55. Zmiana podmiotu w rejestrze przedsiêbiorców . . . Art. 56. Zmiana w rejestrze stowarzyszeñ . . . . . . . . . . . . Art. 57. Op³ata przy zbiegu wniosków . . . . . . . . . . . . . . Art. 58. Skarga na orzeczenie referendarza . . . . . . . . . . . Art. 59. Op³ata od innych wniosków . . . . . . . . . . . . . . . Art. 60. Wpis zastawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61. Zmiana wpisu w rejestrze zastawów. . . . . . . . . . Art. 62. Wykreœlenie zastawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 63. Przyjêcie dokumentów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 64. Uwierzytelnienie odpisu statutu . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 6. Inne sprawy rozpoznawane w postêpowaniu nieprocesowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 65. Organy przedsiêbiorstwa pañstwowego . . . . . . . . Art. 66. Umorzenie utraconego dokumentu . . . . . . . . . . . Art. 67. Z³o¿enie do depozytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ 5. Wysokoœæ op³at w postêpowaniu zabezpiecza- j¹cym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 68. Zabezpieczenie roszczenia niemaj¹tkowego . . . . . Art. 69. Zabezpieczenie roszczenia maj¹tkowego . . . . . . . Dzia³ 6. Wysokoœæ op³at w postêpowaniu egzekucyjnym . . Art. 70. D³u¿nik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 71. Klauzula wykonalnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 72. Zarzuty dotycz¹ce nieruchomoœci. . . . . . . . . . . . Art. 73. Zarz¹d przymusowy, egzekucja . . . . . . . . . . . . . Dzia³ 7. Wysokoœæ op³at w postêpowaniu upad³oœciowym, uk³adowym i naprawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 74. Og³oszenie upad³oœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 75. Postêpowanie upad³oœciowe i naprawcze . . . . . . . Art. 76. Uk³ad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ 8. Op³aty kancelaryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 77. Poœwiadczenie odpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 78. Wydanie kopii dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . 178 178 179 180 181 183 183 183 184 184 185 185 185 186 186 187 187 187 187 188 188 188 189 189 190 192 194 194 194 194 195 196 196 198 VII Spis treœci Dzia³ 9. Zwrot op³aty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 79. Zwrot z urzêdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 80. Zwrot ró¿nicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 81. Przedawnienie roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 82. Zarz¹dzenie o zwrocie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytu³ III. Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 83. Wydatki z urzêdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 84. Zwrot wydatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ 2. Nale¿noœci œwiadków, bieg³ych, t³umaczy i stron w postêpowaniu cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 85. Œwiadkowie – zwrot kosztów . . . . . . . . . . . . . . Art. 86. Œwiadkowie – rozwiniêcie . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 87. Prawo do ¿¹dania zwrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 88. Osoba towarzysz¹ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 89. Bieg³y, t³umacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 90. Okreœlenie wysokoœci wynagrodzenia . . . . . . . . . Art. 91. Nale¿noœci dla strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 92. Wniosek o zwrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 93. Organ przyznaj¹cy nale¿noœæ . . . . . . . . . . . . . . Tytu³ IV. Zwolnienie od kosztów s¹dowych . . . . . . . . . . . . . 199 199 210 211 212 212 212 212 214 214 214 218 221 222 222 225 226 227 228 230 230 Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Art. 94. Skarb Pañstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Art. 95. Niepobieranie op³at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Art. 96. Zwolnienie od kosztów; podmioty . . . . . . . . . . . 249 Art. 97. Roszczenia pracownicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Art. 98. Ubezpieczenia spo³eczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Art. 99. Za¿alenie na zarz¹dzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Art. 100. Strona zwolniona od kosztów . . . . . . . . . . . . . 254 Art. 101. Zwolnienie czêœciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Art. 102. Wniosek o zwolnienie od kosztów . . . . . . . . . . 264 Art. 103. Zwolnienie osoby prawnej . . . . . . . . . . . . . . . 266 Art. 104. Zwolnienie organizacji spo³ecznych . . . . . . . . . 268 Art. 105. Forma wniosku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 106. Zwolnienie w postêpowaniu wieczystoksiêgowym 271 275 Art. 107. Oddalenie wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 108. Obowi¹zek zwrotu kosztów procesu . . . . . . . . . 276 Art. 109. W¹tpliwoœci s¹du co do stanu maj¹tko- wego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 VIII Spis treœci Art. 110. Cofniêcie zwolnienia przez s¹d . . . . . . . . . . . . Art. 111. Grzywna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 112. Bieg terminów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 113. Obci¹¿enie przeciwnika kosztami . . . . . . . . . . . Art. 114. Ustawowe prawo zastwu . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 115. Postêpowanie egzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . Art. 116. Przedawnienie roszczeñ Skarbu Pañstwa . . . . . . Art. 117. Ugoda miêdzy stronami . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 118. Uprawnienie referendarza s¹dowego . . . . . . . . . Tytu³ V. Umarzanie, rozk³adanie na raty i odraczanie terminu zap³aty nale¿noœci s¹dowych . . . . . . . . . . . . . . . Art. 119. Przyczyny umorzenia, odroczenie nale¿noœci . . . Art. 120. Roz³o¿enie na raty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 121. Umorzenie na wniosek. . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 122. Umorzenie z urzêdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 123. Uprawnienia prezesa s¹du. . . . . . . . . . . . . . . . Art. 124. Rozpoznanie wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 125. Zastêpstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytu³ VI. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 126–147. (pominiêto) Tytu³ VII. Przepisy przejœciowe i koñcowe. . . . . . . . . . . . . . Art. 148. Obowi¹zywanie przepisów wykonaw- czych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 149. Sprawy w toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 150. Derogacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 151. Wejœcie w ¿ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Akty wykonawcze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 31.1.2006 r. w sprawie sposobu uiszczania op³at s¹dowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 27, poz. 199) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 31.1.2006 r. w sprawie okreœlenia wzoru oœwiadczenia o stanie rodzinnym, maj¹tku, dochodach i Ÿród³ach utrzymania osoby fizycznej ubiegaj¹cej siê o zwolnienie od kosztów s¹dowych w postêpowaniu cywilnym (Dz.U. Nr 27, poz. 200) . . . . . . . 280 282 283 285 292 293 294 295 296 298 298 299 301 302 303 304 304 305 305 305 305 306 307 308 309 311 315 IX Przedmowa Przedmowa W dniu 2.3.2006 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych. Ustawa ta zast¹pi³a takie akty prawne, jak ustawê z 13.6.1967 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.) oraz rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 17.12.1996 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 154, poz. 753 ze zm.), roz- porz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 12.5.1965 r. w sprawie czêœcio- wego zwalniania od kosztów s¹dowych (Dz.U. Nr 21, poz. 135), rozpo- rz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z 18.2.1991 r. w sprawie umarzania, rozk³adania na raty i odraczania terminu sp³aty nale¿noœci s¹dowych (Dz.U. Nr 25, poz. 102 ze zm.). Regulacja ta dotknê³a w sposób znacz¹cy ustawê – Kodeks postêpowania cywilnego i ustawê – Kodeks pracy po- przez przeniesienie regulacji zawartej w art. 111–116 i art. 463 KPC oraz art. 263 KP do nowej ustawy oraz poprzez przeniesienie pewnych roz- wi¹zañ zawartych w dotychczasowej ustawie z 13.6.1967 r. do ustawy pro- cesowej. Celem niniejszej publikacji jest podjêcie próby oceny wprowadzonych rozwi¹zañ z punktu widzenia zamierzeñ ustawodawcy, jakim by³y uspraw- nienie, przyspieszenie postêpowania cywilnego oraz zapewnienie obywa- telom szerszego dostêpu do s¹du. Dokonawszy przegl¹du wprowadzonych przepisów, nale¿y stwierdziæ, ¿e postawione przez ustawodawcê cele tej ustawy zosta³y osi¹gniête tylko czêœciowo. Ustawodawca przewiduje usprawnienie i przyspieszenie postêpowania poprzez wprowadzenie szerszego katalogu spraw, w których nale¿ne op³aty nale¿y uiœciæ przy wniesieniu pisma podlegaj¹cego op³acie do s¹du art. 1302 § 1 KPC. Zamierzenie to ma zostaæ osi¹gniête poprzez rozszerze- nie podmiotów zobowi¹zanych do uiszczenia stosownej op³aty bez uprzed- niego wezwania do jej uiszczenia przez s¹d – obowi¹zek taki zosta³ na³o¿ony na przedsiêbiorców w art. 1302 § 4 KPC oraz wszystkie podmio- ty w postêpowaniu nieprocesowym i rejestrowym. Realizacji powy¿szego za³o¿enia ma sprzyjaæ ponadto ograniczenie mo¿liwoœci zaskar¿ania przez podmioty postêpowania „decyzji” s¹du, przewodnicz¹cego i referendarza s¹dowego w przedmiocie kosztów s¹dowych. Przyznanie uprawnienia do rozstrzygania zagadnieñ zwi¹zanych z kosztami s¹dowymi referendarzom s¹dowym (art. 81, 92 i 117 KPC), ma w znaczny sposób przyœpieszyæ postêpowanie i odci¹¿yæ sêdziów. Postawiony cel ustawodawca zamierza ponadto osi¹gn¹æ poprzez ograniczenia zwolnieñ od kosztów s¹dowych XI Przedmowa w zakresie podmiotowym i przedmiotowym (art. 94–96 KSCU) oraz mo- ¿liwoœci zaskar¿enia orzeczeñ s¹du (art. 107 KPC). Usprawnieniu i przyspieszeniu postêpowania ma s³u¿yæ w dalszym ci¹gu popieranie dzia³añ zmierzaj¹cych do ugodowego rozstrzygniêcia sprawy poprzez obni¿enie op³at (m.in. w przepisach art. 41 ust. 2, art. 51 ust. 2 KSCU) b¹dŸ jej zwracanie (art. 79 ust. 2 lit. a, ust. 3 lit. c KSCU). Drugim zasadniczym celem przedmiotowej nowelizacji by³o roz- szerzenie dostêpu obywatela oraz podmiotów oczekuj¹cych ochrony pañ- stwa poprzez wzmocnienie ich prawa do s¹du. Zdaniem ustawodawcy, cel ten zosta³ osi¹gniêty przede wszystkim poprzez obni¿enie wysokoœci op³at stosunkowych z 8 do 5 oraz rozszerzenia katalogu spraw, dla których przewidziana jest op³ata sta³a lub podstawowa. Trzecim celem omawianej ustawy by³o wprowadzenie jednolitego nazewnictwa op³aty, zastêpuj¹cego dotychczasowy wpis i op³atê kancelaryjn¹ przy czym ta ostatnia op³ata pozosta³a. Przedmowa Autorzy XII Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja RP . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KKW . . . . . . . . . . . KP . . . . . . . . . . . . . . KM . . . . . . . . . . . . . KPC . . . . . . . . . . . . KPK . . . . . . . . . . . . KSCU . . . . . . . . . . . KSCU z 1950 r. . . . . KSCU z 1967 r. . . . . KSH . . . . . . . . . . . . KrRejSU . . . . . . . . . KWU . . . . . . . . . . . . NBPU . . . . . . . . . . . OchrKonkurU. . . . . PrBank . . . . . . . . . . (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (Dz.U. Nr 138, poz. 1545 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania karne- go (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach s¹dowych w spra- wach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) ustawa z 30.12.1950 r. – Przepisy o kosztach s¹do- wych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 1961 r. Nr 10, poz. 57 ze zm.) ustawa z 13.6.1967 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹do- wym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) ustawa z 6.7.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipo- tece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) ustawa z 5.12.2000 r. o ochronie konkurencji i kon- sumentów (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) XIII Wykaz skrótów PrEnerg . . . . . . . . . . PrSpó³dz . . . . . . . . . PrTelekom. . . . . . . . PrUk³ . . . . . . . . . . . PrUp . . . . . . . . . . . . PrUpN . . . . . . . . . . . PWKC . . . . . . . . . . Regulamin z 1987 r. . Regulamin . . . . . . . RPOU . . . . . . . . . . . TranspKolejU . . . . . ZastRejU . . . . . . . . . Prezydenta Prezydenta ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spó³dzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) rozporz¹dzenie Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postêpowaniu uk³ado- wym (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) rozporz¹dzenie Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upad³oœciowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i na- prawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) rozporz¹dzenie Sprawiedliwoœci z 19.11.1987 r. – Regulamin wewnêtrznego urzêdo- wania s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 218 ze zm.) rozporz¹dzenie Sprawiedliwoœci z 23.2.2007 r. – Regulamin urzêdowania s¹dów po- wszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249) ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatel- skich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i reje- strze zastawów (Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.) Ministra Ministra NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . SN . . . . . . . . . . . . . . TK . . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . Wojewódzki S¹d Administracyjny S¹d Administracyjny S¹d Najwy¿szy 2. Czasopisma Biul. SN . . . . . . . . . Biuletyn S¹du Najwy¿szego BMS . . . . . . . . . . . . Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwoœci Dz.U. Dz.Urz. MS . . . . . . Dziennik Urzêdowy Ministerstwa Sprawiedliwoœci MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw XIV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MoPr . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy M.P. NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny OSA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSNAP . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego. Zbiór Urzêdo- wy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna Spo³ecznych OSNKW . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Karna i Wojskowa OSP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra- ¿owych Palestra Prawo Bankowe Problemy Egzekucji Pañstwo i Prawo Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne Przegl¹d Prawa Handlowego Prokuratura i Prawo Przegl¹d S¹dowy OTK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego Pal. . . . . . . . . . . . . . PB . . . . . . . . . . . . . . PE . . . . . . . . . . . . . . PiP . . . . . . . . . . . . . PiZS . . . . . . . . . . . . PPH . . . . . . . . . . . . Prok. i Pr. . . . . . . . PS . . . . . . . . . . . . . . Rej. . . . . . . . . . . . . . Rejent RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny R.Pr. . . . . . . . . . . . . Radca Prawny Sam. Teryt. . . . . . . . Wok. . . . . . . . . . . . . Wokanda Samorz¹d Terytorialny 3. Inne skróty . . . . . . . . . . . . . artyku³ art. MS . . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwoœci MSP . . . . . . . . . . . . Ministerstwo Skarbu Pañstwa nast. . . . . . . . . . . . . niepubl. . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . orz. . . . . . . . . . . . . . pkt . . . . . . . . . . . . . . por. . . . . . . . . . . . . . post. . . . . . . . . . . . . nastêpny (-a, -e) niepublikowany (-a, -e) numer orzeczenie punkt porównaj postanowienie XV Wykaz skrótów pozycja poz. . . . . . . . . . . . . . strona s. . . . . . . . . . . . . . . . to jest tj. . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity t.j. . . . . . . . . . . . . . . uchwa³a . . . . . . . . . . . uchw. . . . . . . . . . . . . . ust. ustêp . . . . . . . . . . . . wyrok wyr. zeszyt z. . . . . . . . . . . . . . . . ze zm. . . . . . . . . . . . ze zmianami zobacz zob. . . . . . . . . . . . . . XVI A. Tekst ustawy Ustawa o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych1 z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) (zm.: Dz.U. z 2006 r. Nr 126, poz. 876, z 2007 r. Nr 21, poz. 123, Nr 82, poz. 560) Spis treœci Tytu³ I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytu³ II. Op³aty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ 2. Wysokoœæ op³at we wszystkich rodzajach spraw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ 3. Wysokoœæ op³at w procesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Sprawy gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ 4. Wysokoœæ op³at w postêpowaniu nieprocesowym . . . . . . Art. 1–9 10–82 10–21 22–25 26–36 26–28a 29–34 35–36 37–67 1 Niniejsz¹ ustaw¹ zmienia siê ustawy: ustawê z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego, ustawê z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy, ustawê z dnia 6.4.1984 r. o fundacjach, ustawê z dnia 20.6.1985 r. o prokuraturze, ustawê z dnia 17.5.1989 r. o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, ustawê z dnia 21.6.1990 r. o zwrocie korzyœci uzyskanych nies³usznie kosztem Skarbu Pañstwa lub innych pañstwowych osób prawnych, ustawê z dnia 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie, ustawê z dnia 19.10.1991 r., o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa, ustawê z dnia 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, ustawê z dnia 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawê z dnia 12.10.1994 r. o zasadach przeka- zywania zak³adowych budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe, ustawê z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, ustawê z dnia 30.5.1996 r. o gospo- darowaniu niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowe- go, ustawê z dnia 27.6.1997 r. o partiach politycznych, ustawê z dnia 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, ustawê z dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe, ustawê z dnia 29.8.1997 r. o narodowym Banku Polskim, ustawê z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodo- wi Polskiemu, ustawê z dnia 30.6.2000 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, ustawê z dnia 24.8.2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa ¿elaza i stali. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: