Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00874 006564 21081311 na godz. na dobę w sumie
Koszty uzyskania przychodów 2017 - ebook/pdf
Koszty uzyskania przychodów 2017 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326963650 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera zbiór aktualnych orzeczeń i interpretacji podatkowych w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Wszystkie opatrzone są praktycznym komentarzem ekspertów. Sięgnij po naszą publikację, a bez kłopotów będziesz kwalifikować różne wydatki do kosztów podatkowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pamiętaj, że to na podatniku spoczywa odpowiedzialność, aby wykazać, że dany wydatek ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z PUBLIKACJI DOWIESZ SIĘ M.IN.:  kiedy premie roczne można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów,  czy koszty związane z nauką języka angielskiego można odliczyć od przychodu,  czy zakup pakietów medycznych dla pracowników można zaliczyć do kosztów podatkowych, a także  czy koszty pikniku firmowego pomniejszą przychody spółki. Sięgnij po zbiór wybranych orzeczeń i interpretacji podatkowych dotyczących kwalifikacji rozmaitych wydatków do kosztów podatko- wych, a będziesz mieć pewność, że Twoje rozliczenia są bezbłędne i nie do podważenia podczas kontroli skarbowej. Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com 2 0 0 F O U Cena brutto 59,00 zł KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW 2017 Najważniejsze orzeczenia i interpretacje z komentarzem ekspertów B I B L I O T E K A F I N A N S O W O - K S I Ę G O W A Koszty uzyskania przychodów 2017 Najważniejsze orzeczenia i interpretacje z komentarzem ekspertów Redaktor prowadzący: Sylwia Maliszewska Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Korekta: Zespół Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: MDruk ISBN: 978-83-269-6365-0 Wydawnictwo: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. Adres: 03–918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Kontakt: telefon 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e–mail: portalfk@wip.pl NIP: 526–19–92–256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp,. z o.o. Warszawa 2017 Dystrybucja: tel. 22 518 29 29 faks 22 617 60 10 e-mail: cok@wip.pl „Koszty uzyskania przychodów 2017. Najważniejsze orzeczenia i interpretacje z komentarzem ekspertów” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Koszty uzyskania przychodów 2017. Najważniejsze orzeczenia i interpretacje z komentarzem ekspertów” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Koszty uzyskania przychodów 2017. Najważniejsze orzeczenia i interpretacje z komentarzem ekspertów” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Koszty uzyskania przychodów 2017. Najważniejsze orzeczenia i interpretacje z komentarzem ekspertów” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Koszty uzyskania przychodów 2017. Najważniejsze orzeczenia i interpretacje z komentarzem ekspertów” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka sp. z o.o. SPIS TREŚCI Orzeczenia i interpretacje .......................................................................... Kiedy premie roczne zaliczyć do kosztów podatkowych .............................. Zeskanowany dokument może być podstawą zaliczenia wydatków do kosztów ......................................................................................... Zbycie składników majątkowych niepodlegających amortyzacji – sprawdź, co z kosztami .................................................................................... Przychód z tytułu dyskonta od obligacji powinien zostać rozpoznany z momentem ich wykupu przez emitenta ....................................................... Podatnik musi zadbać o właściwe udokumentowanie poniesionych wydatków .............................................................................................................. Koszty związane z nauką języka angielskiego można odliczyć od przychodu ........................................................................................................ Po 1 stycznia 2017 r. kompensata i barter nadal w kosztach ......................... Zakup pakietów medycznych pozwala na odliczenia .................................. Wcześniejsze rozwiązanie umowy dzierżawy musi być uzasadnione ekonomicznie ........................................................................................................ Poniesione wydatki muszą być prawidłowo udokumentowane .................. Niezwrócone kaucje gwarancyjne można odliczyć od przychodu .............. Przy sprzedaży środka trwałego sposób wcześniejszego sfinansowania nie ma znaczenia ....................................................................... Trener odliczy od przychodu wydatki na zakup odzieży sportowej używanej w trakcie zajęć .................................................................................... Koszty pikniku firmowego pomniejszą przychody spółki ........................... Wydatki związane z używaniem leasingowanych samochodów można zaliczyć w całości do kosztów ............................................................... Archiwizacja elektroniczna faktur wystarczy do prawidłowego udokumentowania wydatków ........................................................................... Remont czy ulepszenie? – kiedy wydatki można zaliczyć bezpośrednio do kosztów ................................................................................... 7 7 9 12 14 16 19 21 24 26 28 31 33 35 39 41 43 45 Po otrzymaniu pełnej kwoty dotacji konieczna korekta kosztów ................ Wydatki w ramach działań społecznych mogą przynieść korzyści ............. Udział kontrahentów w imprezie branżowej to reprezentacja ..................... Rekompensata dla pracownika za wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy jest kosztem podatkowym ..................................................... Nie zawsze wydatki związane z finansowaniem drużyny sportowej można zaliczyć do kosztów podatkowych .................................... Nieodliczony VAT od samochodów pomniejszy przychód .......................... Wydatek musi być odpowiednio udokumentowany ..................................... Nie zawsze wydatki związane z leasingiem można zaliczyć do kosztów podatkowych ................................................................................... Przepisy bilansowe nie przesądzają o prawie do rozliczenia kosztu .......... Wydatki na studia doktoranckie mogą być kosztem podatkowym ............. Spółka nie zaliczy do kosztów wydatków na obsługę prawną w grupie kapitałowej ........................................................................................... Koszty procesowe nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą .......................................................... Wynagrodzenie członka zarządu na kontrakcie menedżerskim to koszt podatkowy .............................................................................................. Honorarium komplementariusza za prowadzenie spraw spółki jest kosztem podatkowym wspólnika .............................................................. Wydatki na pogrzeb pracownika firma zaliczy do kosztów uzyskania przychodów ........................................................................................................... Koszty napraw pogwarancyjnych nie stanowią reprezentacji ...................... Dopuszczalność i moment zaliczenia kary umownej do kosztów uzyskania przychodów .................................................................. 48 49 52 54 56 59 61 63 65 67 69 71 74 76 78 81 83 4 Koszty uzyskania przychodów 2017 WSTĘP Przedsiębiorca może zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przy- chodów, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki: pozostaje w związ- ku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu, jest poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie znajduje się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, jest właściwie udokumentowany. Warto pamiętać, że to na podatniku spoczywa odpowiedzialność, aby wykazać, że dany wydatek ma związek z prowadzoną działalnością gospo- darczą. Oddajemy do Państwa rąk publikację zawierającą zbiór wybranych orzeczeń i interpretacji podatkowych dotyczący kwalifikacji rozmaitych wy- datków do kosztów podatkowych. Z książki dowiedzą się Państwo m.in.: kiedy premie roczne można zali- czyć do kosztów uzyskania przychodów, czy koszty związane z nauką języka angielskiego można odliczyć od przychodu, czy zakup pakietów medycz- nych dla pracowników można zaliczyć do kosztów podatkowych, a także czy koszty pikniku firmowego pomniejszą przychody spółki. Życzę udanej lektury. Sylwia Maliszewska Redaktor prowadzący 5 ORZECZENIA I INTERPRETACJE Kiedy premie roczne zaliczyć do kosztów podatkowych Wydatki na wypłatę premii rocznej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w okresie, za który świadczenia są należne. Jest to możliwe po spełnieniu określonych warunków. PYTANIE PODATNIKA Spółka wypłaca swoim pracownikom premie roczne na podstawie sy- stemu premiowania grupy, do której należy. W zasadach regulaminu jest zaznaczone, że premie są dodatkowym wynagrodzeniem do wynagrodze- nia zasadniczego otrzymywanym w przypadku gdy pracownik osiągnie cele określone przez pracodawcę na dany rok. Każdego roku pracodaw- ca określa cele premiowania w załączniku do regulaminu lub indywidual- nych pismach do pracowników. Premie są wypłacane do końca pierwszego kwartału następnego roku. Premia nie stanowi wypłaty z zysku spółki po opodatkowaniu. Wątpliwości dotyczyły tego, w którym momencie koszty z tytułu wypła- conych premii powinny być ujmowane przez spółkę w kosztach uzyskania przychodów. Zdaniem spółki koszty z tytułu premii za dany rok wynika- jące z regulaminu ich przyznawania i wypłaty do końca kwartału następ- nego roku powinny być zaliczane do kosztów roku podatkowego, za który jest przyznawana. ODPOWIEDŹ ORGANU PODATKOWEGO Organ podatkowy wyjaśnił, że koszty pracownicze są wydatkami pono- szonymi na rzecz pracowników i stanowią dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów, jeśli tylko spełniają ogólne przesłanki określone w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Z przepisów tej ustawy wynika, że wynagrodzenia, premie i nagrody oraz inne świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz pracownika mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w okresie, za który są należne, jednak pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozy- cji pracownika w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy o pracę lub innego stosunku prawnego łączącego strony. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Koszty uzyskania przychodów 2017
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: