Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00039 002808 21538107 na godz. na dobę w sumie
Kreowanie i realizacja strategii marketingowych przedsiębiorstwa. Studia przypadków - ebook/pdf
Kreowanie i realizacja strategii marketingowych przedsiębiorstwa. Studia przypadków - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8088-079-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Studium przypadku (case study) to jedna z metod badań jakościowych, bardzo pomocna przy rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania. To szczegółowy opis zazwyczaj rzeczywistego zjawiska gospodarczego, w celu sformułowania wniosków dotyczących jego przyczyn i rezultatów. Stosuje się ją jako metodę edukacji menedżerskiej, szczególnie w odniesieniu do nauczania marketingu, ponieważ pozwala skonfrontować wiedzę studentów z praktyką funkcjonowania przedsiębiorstw oraz kształtuje umiejętności analityczne i decyzyjne.

Zaprezentowane w publikacji teksty studiów przypadków dotyczą problemów marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem. Każdorazowo zostały one poprzedzone teoretycznymi rozważaniami odnoszącymi się do kwestii omawianych w case study’s.

 

Praca jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania, a także dla menedżerów przedsiębiorstw i organizacji z różnych sektorów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wojciech Grzegorczyk – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 90-237 Łódź, ul. Jana Matejki 22/26 RECENZENT Jacek Otto REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Bogusław Pielat SKŁAD I ŁAMANIE Munda – Maciej Torz PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/pressmaster © Copyright by Authors, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07302.16.0.K Ark. wyd. 10,0; ark. druk. 16,625 ISBN 978-83-8088-078-8 e-ISBN 978-83-8088-079-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego tel. (42) 665 58 63 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl SPIS TREŚCI Wstęp Wojciech Grzegorczyk Formułowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa 7 11 Krystyna Iwińska-Knop, Kamila Szymańska Innowacyjność małej firmy jako determinanta jej sukcesu rynkowego 39 Bogdan Gregor, Beata Gotwald-Feja Outsourcing wobec wyzwań e-marketingu – kiedy jest szansą, a kiedy zagrożeniem? Krystyna Iwińska-Knop, Hanna Krystyańczuk Marketing w działalności podmiotw na rynku usług gastro- nomicznych 65 79 Magda Kalińska-Kula Badanie postaw konsumenckich. Podejście wieloaspektowe 107 Wioletta Krawiec, Kamila Szymańska Niekonwencjonalny sposób zaangażowania klienta insty- tucji kulturalnych na przykładzie Teatru Lalek Arlekin w Łodzi Wioletta Krawiec, Anna Sibińska Strategia obsługi pacjenta na przykładzie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej 123 149 5 Anna Tarabasz Internet of Things i werealble technology – błękitny ocean czy realne zagrożenie? Kinga Stopczyńska Wykorzystanie blogów modowych w budowaniu wizerun- ku marek na rynku fashion Elżbieta Jadwiga Biesaga-Słomczewska Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych w zakresie wyznaczania „BATNA” Dariusz M. Trzmielak, Wioletta Krawiec Promocja wynalazku w technologicznym cyklu życia – na przykładzie aktywnego lusterka dla motocyklistów 175 203 225 247 6 Spis treści WSTĘP Problemy naukowe z zakresu nauk o zarządzaniu, oznaczające istotny stan niewiedzy lub niepewność związaną z istniejącą wie- dzą, powinny być rozwiązywane za pomocą metody naukowej. Ze względu na silne związki nauk o zarządzaniu z praktyką go- spodarczą analiza takich zagadnień powoduje określone impli- kacje praktyczne. Kwestie z zakresu nauk o zarządzaniu powinny być rozpatrywane za pomocą naukowych metod ilościowych lub jakościowych. Szczególnie w kontekście problemów eksploracyj- nych i opisowych może się okazać, że metody ilościowe są niewy- starczające do wyjaśnienia ich istoty, warunków i przyczyn wy- stępowania czy przebiegu. Wykorzystywane są wówczas metody badań jakościowych1. Jedną z metod badań jakościowych jest studium przypadku (case study). Jest to wszechstronny opis badanego zjawiska, z za­ kresu jakiejkolwiek dyscypliny naukowej. Natomiast w odnie- sieniu do nauk o zarządzaniu studium przypadku to szczegółowy opis, zazwyczaj rzeczywistego zjawiska gospodarczego, np. or­ ganizacji, procesu zarządzania, jego elementów lub otoczenia organizacji, w celu sformułowania wniosków o przyczynach i rezultatach jego przebiegu. Metoda ta ma charakter empirycz- ny, ponieważ analizuje i ocenia zjawiska zachodzące w rzeczy- wistości. Studium przypadku nadaje się zwłaszcza do tematów 1 Wybrane problemy zarzadzania i finansów, red. W. Grzegorczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łódź 2015, s. 7. Wstęp 7 badawczych o charakterze opisowym. Odpowiada wówczas na pytania – co, gdzie i w jaki sposób się wydarzyło. W odniesie- niu do problemów eksploracyjnych pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie – dlaczego badane zjawisko wystąpiło. Jednocześnie w metodzie tej wykorzystywane są wielorakie techniki i narzę- dzia gromadzenia i analizy danych. Mogą to być obserwacje, ob- serwacje uczestniczące, wywiady, ankietowanie, dokumentacja badanej organizacji, źródła prasowe, internetowe, dostępne bazy danych itp. Na podstawie zgromadzonych informacji metoda studium przypadku umożliwia dokonanie pogłębionej analizy badanego problemu, zaprezentowanie jego specyfiki, interakcji z innymi elementami organizacji lub jej otoczenia2. Rozwiązywanie problemów naukowych z zakresu nauk o za- rządzaniu za pomocą metody studium przypadku może polegać na przeprowadzeniu badań w postaci pojedynczego lub wielo- krotnego studium przypadku. Pierwszy wariant jest stosowany, gdy badane zjawisko ma charakter długotrwały, typowy, wyjąt- kowy lub odkrywczy. Wykorzystywanie metody studium poje- dynczego przypadku jest zalecane także wtedy, gdy przypadek jest krytyczny wobec istniejącej teorii bądź gdy brak jest teorii odnoszącej się do badanych zjawisk. Przeprowadzenie badań za pomocą metody wielokrotnego studium przypadków jest zale- cane, gdy ich celem jest testowanie istniejącej teorii albo jej po- prawa3. W literaturze dotyczącej badań naukowych często podnosi się, że wyniki uzyskane za pomocą metody studium przypadku nie mogą być uogólniane. Trzeba jednak podkreślić, że studium przypadku umożliwia bardzo dokładny opis i analizę badanego zjawiska ze względu na dużą liczbę zmiennych i zależności mię- dzy nimi. Niejednokrotnie są to opis i analiza znacznie bardziej 2 M. Kostera (red.), Organizacje w praktyce. Studia przypadku dla studentów zarządzania, Poltext, Warszawa 2011. 3 Więcej zob. P. Wójcik, Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, „E-mentor” 2013, nr 1 (48) www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48/id/983 [odczyt: 4.03.2015]. 8 Wstęp wszechstronne i dokładniejsze niż uzyskane za pomocą badań ilościowych. Konkretne studium przypadku zawiera opis i ana- lizę wyraźnie określonych zmiennych i uwarunkowań badane- go zjawiska. Wnioski z wyników studium przypadku mogą być uogólniane na inne przypadki, które charakteryzują się podobny- mi zmiennymi i uwarunkowaniami. Wyniki studium przypadku w postaci opisu procesu działania (lub jego elementów) określo- nego przedsiębiorstwa, zakończonego osiągnięciem założonych przez nie celów, mogą być wykorzystane jako wzór do praktycz- nego postępowania przez inne przedsiębiorstwa. Konieczne jest jednak, aby miały one podobne zasoby, strukturę organizacyjną oraz aby funkcjonowały w zbliżonych uwarunkowaniach. W tym sensie można mówić o uogólnieniu wyników studium przypadku, ponadto spełniony jest wówczas także warunek ścisłych powią- zań nauk o zarządzaniu z praktyką gospodarczą. Celem studium przypadku jest więc prezentacja rozwiązań wartych wykorzy- stania przez inne organizacje lub unikanie stosowania błędnych rozwiązań. W literaturze nauk o zarządzaniu możemy wyróżnić trzy cele, jakim służą studia przypadków – teoriotwórczy, testujący teorię i praktyczny. Pierwszy z nich umożliwia rozwinięcie istniejącej teorii i wyjaśnienie zjawisk dotychczas niewyjaśnionych. Naj- częściej zadanie to jest realizowane, gdy dana wiedza znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. Należy także podkreślić, że w na- ukach o zarządzaniu, ze względu na ich ścisłe związki z praktyką, studia przypadku umożliwiają badania rzeczywistych zjawisk gospodarczych. Pozwala to właśnie na rozwijanie istniejących te- orii. Poprzez dogłębną charakterystykę badanego zjawiska i jego uwarunkowań studia przypadków umożliwiają ponadto wyraźne wyodrębnienie badanego procesu (zjawiska) i jego czynników. Drugim celem jest testowanie istniejącej teorii – chodzi tu głównie o określenie warunków, w których dana teoria się po- twierdza, ale także jej falsyfikację. Studia przypadków, które za- przeczają istniejącej teorii także przyczyniają się do jej rozwoju. Trzeci cel ma charakter praktyczny i szkoleniowy. Służy głównie do zrozumienia przebiegu procesu decyzyjnego w or- ganizacji, realizowanego w określonych warunkach. Tworzy to Wstęp 9 podstawę do wykorzystania studium przypadku dla podejmo- wania decyzji menedżerskich w warunkach podobnych do za- prezentowanych w studium przypadku. Takie studium ma cha- rakter aplikacyjny. Zawiera opis badanego problemu i procesu jego rozwiązywania, a więc objaśnia określone pożądane skutki podejmowanych decyzji4. Zaprezentowane w publikacji teksty studiów przypadków dotyczą problemów marketingowego zarządzania przedsiębior- stwem. Autorzy – pracownicy naukowi Katedry Marketingu Uni- wersytetu Łódzkiego – omawiają w nich kolejno problemy two- rzenia strategii marketingowej, jej etapów i zastosowań w różnych sektorach, wykorzystania outsourcingu w działaniach marketin- gowych, zachowań nabywców i budowania relacji z klientami, za- stosowania najnowszych technologii informatycznych i technik negocjacji w strategiach marketingowych oraz technologicznego cyklu życia produktu. Przedstawione studia przypadków każdo- razowo poprzedzono teoretycznymi rozważaniami odnoszącymi się do problemów omawianych w case study’s. Praca jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicz- nych i zarządzania, a także dla menedżerów przedsiębiorstw i or- ganizacji z różnych sektorów. 4 Więcej o celach studiów przypadku zob. W. Czakon (red.), Podsta- wy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wo l- ters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 46–54. 10 Wstęp Wojciech Grzegorczyk* FORMUŁOWANIE STRATEGII MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Przygotowanie strategii marketingowej przez przedsiębiorstwo jest działaniem wieloetapowym. Rozpoczyna się od analizy oto- czenia przedsiębiorstwa i jego potencjału. Jest to możliwe wów- czas, gdy dysponuje ono zgromadzonymi wcześniej informacjami o otoczeniu, które zostały uporządkowane i przetworzone. Celem analizy otoczenia jest więc ustalenie i ocena możliwości rozwoju przedsiębiorstwa i jego zagrożeń wynikających z owego otocze- nia. Analiza ta umożliwi ustalenie pozycji konkurentów, przed- siębiorstwa i atrakcyjności rynku/ów, na których firma funkcjo- nuje lub zamierza podjąć działalność. Następnie dokonywany jest wybór rynku/ów i jego segmen- tów. Etap kolejny to ustalenie celów marketingowych. Następny etap obejmuje określenie instrumentów marketingu-mix, które są niezbędne dla osiągnięcia celów marketingowych na wybranym rynku/ach. Po tych działaniach w przedsiębiorstwie jest dokony- wany podział i uruchomienie środków przez poszczególne ko- mórki organizacyjne, co umożliwi realizację strategii. * Prof. zw. dr hab., Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Kate- dra Marketingu. 11 Ostatni etap to kontrola efektów podjętych działań w ramach strategii marketingowej. W prezentowanym tekście przedstawiono podstawowe in- formacje o wstępnych etapach formułowania strategii marke- tingowej – tj. o etapach analizy otoczenia przedsiębiorstwa oraz o określaniu opłacalności wprowadzenia nowego produktu na rynek za pomocą progu opłacalności. Etap analizy otoczenia po- winien być przygotowany ze szczególną starannością, ponieważ to wyniki analizy umożliwiają sformułowanie celów marketin- gowych, wybór rynków i narzędzi marketingowych. Natomiast jednym z tych narzędzi jest cena i związana z nią konieczność ustalenia progu opłacalności wprowadzenia produktu na rynek. Zaprezentowane informacje będą przydatne w kontekście odpo- wiedzi na pytania postawione w zamieszczonych niżej studiach przypadków. 1. Analiza otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa Analiza ta, zwana też analizą sektorową, określa warunki funk- cjonowania przedsiębiorstw w danym sektorze gospodarki na ustalonym geograficznie rynku. Przez sektor rozumieć należy przedsiębiorstwa, których pro- dukty mają podobne przeznaczenie, zaspokajają te same potrze- by i są przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży na tym samym, wyodrębnionym geograficznie rynku. Wyodrębnienie produktowe i geograficzne sektora umoż- liwia jego precyzyjną ocenę ze względu na wielkość sprzedaży, jej zmiany, rentowność, uczestników i ich pozycje w sekto- rze2. 2 Więcej zob. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiebiorstwa, PWE, Warszawa 2003, s. 33 i n. 12 Wojciech Grzegorczyk Celem analizy sektorowej jest określenie: sytuacji w zakresie popytu na rynku danego produktu, struktury konkurencji w sektorze i najgroźniejszych konkurentów, a) b) c) pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w sektorze, d) atrakcyjności sektora. Ad a. Analiza popytu na rynku danego produktu Jak już podkreślano, otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa obejmuje jego odbiorców, dostawców i konkurentów. W odnie- sieniu do odbiorców – nabywców produktów przedsiębiorstwa – przedmiotem analizy jest określenie wielkości popytu, tempa i kierunków jego zmian, kształtowania się cen oraz segmentacji nabywców. Te informacje umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy rynek określonej grupy produktów jest rozwojowy, stabilny, czy też spadkowy. Informacje dodatkowe, które są nie- zbędne dla analizy sektora, to m.in. wielkość sprzedaży skiero- wanej na eksport, wielkość importu, zmiany tych wielkości. Ad b. Analiza struktury konkurencji i najgroźniejszych konkurentów Na tym etapie należy ustalić liczbę i potencjał konkurentów funkcjonujących w danym sektorze. Są to wytwórcy produktów zaspokajających te same potrzeby co produkty danego przedsię- biorstwa. Potencjał każdego z konkurentów można określić za pomocą takich informacji, jak: — wielkość ich produkcji i jej zmiany, — rodzaje asortymentów produkcji i ich zmiany, — wielkość eksportu i jego zmiany, — wysokość cen, ich zmiany i relacja do średniej ceny na rynku, — wskaźniki znajomości marki konkurentów, — sytuacja ekonomiczna konkurentów opisana za pomocą wskaźników płynności, rentowności, zadłużenia, opera- tywności. Formułowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa 13 Analiza najgroźniejszych konkurentów i ich strategii W celu dokonania analizy najgroźniejszych konkurentów należy zgromadzone wcześniej informacje o nich uzupełnić o dane cha- rakteryzujące ich strukturę organizacyjną, zasoby ludzkie oraz działania marketingowe. Niezbędne są więc informacje opisujące: — rodzaj struktury organizacyjnej i uprawnienia komórek ope- racyjnych, — personel przedsiębiorstw konkurencyjnych (np. liczba zatrud- nionych, formy i  instrumenty motywowania i  integracji personelu z celami przedsiębiorstwa, średnie wynagrodze- nia, staż pracy, poziom wykształcenia, wskaźniki zwolnień, przyjęć i ruchu ogólnego załogi), — działania marketingowe konkurentów (np. asortyment produktów, nowe produkty konkurentów, sieć dystrybu- cji własnej i jej udział w sprzedaży, wskaźniki dystrybucji, wysokość i zmiany cen, wykorzystywane instrumenty pro- mocyjne, czas trwania akcji promocyjnych, koszty działań promocyjnych). Analiza kosztów działania konkurentów Istotnym problemem w ocenie konkurentów, poza ww. informa- cjami, jest gromadzenie i przetwarzanie informacji o kosztach ich działania. Informacje takie można czerpać z różnych źródeł, o których wspomniano wyżej. Większość przedsiębiorstw ma formę organizacyjno-prawną wynikającą z przepisów prawa handlowego, jest więc zobowiązana składać swoje sprawozda- nia finansowe do sadów rejestrowych i publikować w „Moni- torze Polskim B”. Jest to wiarygodne źródło informacji o kosz- tach konkurentów. Należy ponadto podkreślić, że współcześnie szczególnego znaczenia nabierają także wywiadownie gospo- darcze jako nowoczesne, kompleksowe i relatywnie tanie źródła informacji o konkurentach i ich kosztach. Wyjątkowo istotne jest dysponowanie informacjami o kosztach konkurentów, gdy przedsiębiorstwo: — wprowadza nowe produkty na rynek, — zamierza utrudnić wejście na rynek konkurentom, — zamierza dokonać obniżki cen swoich produktów. 14 Wojciech Grzegorczyk W pierwszym przypadku informacja o kosztach konku- rentów pozwoli na podjęcie decyzji o rodzaju strategii cenowej i wyborze pomiędzy strategią cen wysokich i cen penetracyj- nych. W drugim dysponowanie informacjami o kosztach konku- rentów, w szczególności związanych z wprowadzeniem na rynek nowych lub usprawnionych produktów, umożliwi proaktywne obniżki cenowe. Wówczas produkty konkurenta nie różnią się istotnie cenowo od produktów dotychczas sprzedawanych przez istniejące w sektorze przedsiębiorstwa. W trzecim zaś przypadku informacje o kosztach konkuren- tów będą stanowić przesłankę podjęcia decyzji o obniżkach ceny i ich wielkości. Mogą być także pomocne w ustaleniu scenariusza ewentualnych kolejnych działań cenowych konkurenta. Gromadzenie informacji o kosztach konkurentów i ich wykorzystanie napotyka jednak poważne bariery. Najczęściej można bowiem uzyskać informacje o kosztach konkurentów ogółem, ewentualnie o ich rodzajowym podziale. Są to infor- macje niewystarczające, ponieważ nie odnoszą się do poszcze- gólnych produktów, miejsca ich powstawania albo struktury według innych kryteriów. Ponadto bardzo często konkurenci zajmują się różnymi rodzajami działalności, prowadzą sprze- daż w kraju i na rynkach zagranicznych, oprócz produktów konkurencyjnych oferują także produkty niekonkurencyjne (zaspokajające inne potrzeby nabywców), wytwarzają części zamienne lub półprodukty, których koszty są zawarte w kosz- tach ogółem. Ustalenie kosztów jednostkowych produktów konkurentów jest więc poważnie utrudnione. Wydaje się, że określenie w przybliżeniu ich wysokości jest możliwe, gdy zna- ne są wielkości marży detalicznej i hurtowej w sieci dystrybu- cji, w której dokonywana jest sprzedaż tych produktów. Wów- czas pomniejszenie cen hurtowych i detalicznych o wysokość marży umożliwia ustalenie wysokości cen zbytu produktów konkurencyjnych. Przyjmując kolejne założenie o wysokości marży zysku przedsiębiorstw konkurencyjnych na poziomie średniej marży zysku w sektorze, można ustalić szacunkowo koszty produkcji konkurentów. Formułowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa 15 Zgromadzone informacje o konkurentach, odnoszące się do wielkości sprzedaży ich produktów, szerokości i głębokości asor- tymentu, eksportu, sytuacji ekonomicznej, struktury organizacyj- nej, personelu, działań marketingowych i ich efektów oraz kosztów działalności, powinny zostać wykorzystane do oceny konkuren- tów i wyodrębnienia najgroźniejszych z nich. Można tego dokonać za pomocą metody portfelowej, która sprowadza się do ustalenia oceny badanego podmiotu lub zjawiska z punktu widzenia grupy (portfela) czynników. Pierwszym etapem jest więc wybór czyn- ników oceny (kryteriów oceny) spośród ww. informacji o kon- kurentach. Następnie określa się ich hierarchię, dzieląc dowolną liczbę punktów, np. dziesięć, między te czynniki. Suma ocen rów- na się w tym przypadku owym dziesięciu punktom. W trzecim etapie następuje ocena ww. czynników (kryteriów) odnoszących się do wszystkich konkurentów na przyjętej skali, np. od jednego do pięciu punktów. Wówczas maksymalna ocena to pięćdziesiąt punktów, minimalna zaś pięć punktów. Etap, w którym nadaje się punkty czynnikom oceny konkurentów jest relatywnie trudny i pracochłonny oraz narażony na błędy subiektywnej oceny. Aby etap ten był prawidłowo zrealizowany konieczne jest dysponowa- nie uporządkowanymi informacjami o wszystkich konkurentach, a także utworzenie skal ocen dla każdego z czynników (kryteriów) oceny. Tu właśnie pojawia się możliwość subiektywnego działania osób wykonujących takie analizy. W ostatnim etapie następuje po- mnożenie wagi każdego z kryteriów przez przyznaną mu ocenę punktową wynikającą ze skali ocen. W wyniku tej metody uzy- skujemy wartość punktową ocenianych konkurentów. Ta firma, która uzyskała najwyższą wartość, jest najgroźniejszym spośród przedsiębiorstw konkurencyjnych. Jego działania i postępowanie na rynku powinno być przedmiotem systematycznej obserwacji, można bowiem przyjąć, że jest ono liderem w sektorze, w którym funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. Niżej prezentujemy uproszczony przykład tabeli zawierającej ocenę portfelową dwóch konkurentów na podstawie dziesięciu czynników oceny, sumy wag równej dziesięciu punktom i skali ocen od jednego do pięciu punktów (maksymalna ocena wynosi pięćdziesiąt punktów). 16 Wojciech Grzegorczyk a n o ż a w ć ś o t r a W a t n e r u k n o k 2 a n o ż a w ć ś o t r a W a t n e r u k n o k 1 a n e c O a t n e r u k n o k 2 a n e c O a t n e r u k n o k 1 a g a W y n e c o i k i n n y z C . p L w ó t n e r u k n o k a w o l e f t r o p a n e c O . 1 a l e b a T 5 , 4 5 , 4 , 1 5 5 2 , 5 5 6 1 , 5 9 1 , 2 , 4 9 3 , 5 6 1 , 9 , 2 , 6 5 3 0 3 , 5 , 4 0 , 6 5 , 4 5 7 1 , 0 , 2 0 , 4 0 3 , 5 7 1 , 5 , 2 , 0 3 3 3 3 4 3 , 5 , 3 3 , 3 9 3 , 2 , 4 9 3 , 3 , 3 9 , 2 2 3 4 3 5 , 3 4 4 3 5 , 3 5 , 2 5 1 , 5 1 , 5 1 , 5 1 , 5 , 0 5 , 0 0 1 , 0 1 , 5 , 0 0 1 , , 0 0 1 y ż a d e z r p s ć ś o k l e i w i k r a m ć ś o m o j a n z e w o s n a n fi i k i n y w u k n y r   w ł a i z d u a i n e i n d u r t a z ć ś o k l e i w ę j c o m o r p a n y d a ł k a n w ó t k u d o r p a b z c i l h c y w o n k i n ź a k s w y n o ż a w i j c u b y r t s y d u h c u r k i n ź a k s w o g e n ó g o l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a n e c a i n d e r ś / a n e c a w o k n y r 0 1 i . e n s a ł w e n a w o c a r p o : o ł d ó r Ź Formułowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa 17 Ad c. Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w sektorze Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa może być dokonana przy wykorzystaniu metod portfelowych, których istotę wyjaśniono powyżej w kontekście oceny konkurentów i wyodrębnienia najgroźniejszych przedsiębiorstw konkuren- cyjnych. Przedsiębiorstwo działające w określonym sektorze oferu- je na rynku produkt lub grupę produktów. Dokonanie oceny jego pozycji konkurencyjnej w odniesieniu do tych produktów może nastąpić przy wykorzystaniu najprostszej metody portfe- lowej – tj. metody BCG (Boston Consulting Group). Pomocne są informacje o bezwzględnym lub względnym udziale dane- go produktu/ów w rynku, informacje o tempie wzrostu rynku – tj. o przeciętnym wzroście sprzedaży produktu/ów w cenach stałych i bieżących. Udział bezwzględny to udział procentowy w rynku, a udział względny to relacja procentowego udziału analizowanego przedsiębiorstwa w rynku do udziału procento- wego jego największego konkurenta. Na osi odciętych zaznacza się względny udział w rynku, gdzie środek skali oznacza udział na poziomie udziału największego konkurenta. Wartości powy- żej jedynki oznaczają duży udział względny, a wartości poniżej tego wskaźnika są uznane za udział niewielki. Natomiast na osi rzędnych zaznaczone zostały przyrosty sprzedaży, gdzie środek przedziału przyjmuje się na poziomie 10 . Przyrost mniejszy jest uznany za niski, a przewyższający 10 za wysoki. Na pod- stawie tych dwóch zmiennych można wyodrębnić cztery grupy produktów: — produkty ustabilizowane (dojne krowy), — produkty rozwojowe (gwiazdy), — produkty o niepewnej przyszłości (znaki zapytania), — produkty schyłkowe (kule u nogi, porażki). Pierwsza grupa to produkty o wysokiej zyskowności, dużym udziale w rynku i stabilnej pozycji, ale o niewielkim przyroście sprzedaży. Wysoka rentowność i duże zyski pozwalają finanso- wać rozwój innych produktów. 18 Wojciech Grzegorczyk b 20 10 i k o s y w i k s i n u k n y r t s o r z W „Gwiazda” • Wysoka rentow- ność • Duże potrzeby finansowe „Dojna krowa” • Wysoka rentow- ność • Małe potrzeby finansowe „Dylemat” • Niska rentowność • Duże potrzeby finansowe „Kula u nogi” • Niska rentowność • Małe potrzeby finansowe a 0 10 8 2 1 4 wysoki 0,5 niski Względny udział w rynku 0,1 0 Rys. 1. Macierz Boston Consulting Group Źródło: G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003, s. 205 Produkty rozwojowe charakteryzują się dużymi przyrostami sprzedaży i znacznymi udziałami w rynku. Jednak duże przycho- dy nie dają nadwyżki finansowej, ponieważ koszty związane ze sprzedażą tych produktów są bardzo wysokie. Wymagają więc kolejnych nakładów i inwestycji marketingowych. Istnieje przy tym duże prawdopodobieństwo, że te nakłady spowodują przej- ście owej grupy produktów do produktów ustabilizowanych. Produkty o niepewnej przyszłości mają niski udział rynkowy, wysokie tempo sprzedaży i dużą niepewność co do dalszego jej przebiegu. Wymagają bardzo poważnych nakładów marketingo- wych i przekonania potencjalnych nabywców do ich kupowania. Są to najczęściej produkty w pierwszej fazie cyklu życia i bez po- ważnych inwestycji sprzedaż może się załamać. Formułowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kreowanie i realizacja strategii marketingowych przedsiębiorstwa. Studia przypadków
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: