Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01360 025424 21113568 na godz. na dobę w sumie
Królowie z gwiazd. Mitologia plemion prapolskich - ebook/pdf
Królowie z gwiazd. Mitologia plemion prapolskich - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 263
Wydawca: Wydawnictwo Armoryka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7950-077-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Na poważniejsze potraktowanie, zasługują odrzucane do tej pory imiona bogów polskich, znanych z zapisów synodalnych i kroniki Długosza. Wbrew brücknerowskiej krytyce, można je uzasadnić i wywieść ze starych, indoeuropejskich korzeni. Tak zwany „rękopis BJ 1446”, potwierdza bowiem, w związku z obchodami Zielonych Świąt, występowanie imion trzech polskich bogów (Łady, Jassy, Niji) jeszcze przed Długoszem. Istnieją poza nim jeszcze trzy wcześniejsze źródła - Statuta provincialia breviter (ok. 1420 - 1422), częstochowski rękopis Kazań Konrada na rok liturgiczny (1423) oraz Postylla (1450).

Książka niniejsza dzieli się na dwie części. W pierwszej noszącej tutuł 'Królowie z gwiazd' autor zawarł takie rozdziały: Król Krak, Skłóceni bracia, Królowa Wanda, Przemyślny złotnik - Lestek I, Lestek II - zwycięzca wyścigu i ideał króla, Bezimienny rywal Lestka II a św. Stanisław, Lestek III, król - wojownik, Król Popiel - zimowe misterium śmierci i odrodzenia, Piast - oracz czy kołodziej? W drugiej części książki, poświęconej rekonstrukcji imion bogów plemion prapolskich umieścił rozdziały: Słowiański Jowisz, Synowie niebios, Łada, Ilja czy Ilela?, Dzidzilela - Dodola, Dwie czy trzy boginie?, Wielka Bogini - matka i dziewica, Marzanna, Dziewanna, Złota Baba, Pani o podwójnym obliczu, Wąż zaświatów, Rogaty bóg, Umierający Księżyc, Trójsyn, Wojciech - słowiański święty czy dawny bóg?, Religia plemion prapolskich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Grzegorz Niedzielski KKrólowie z gwiazd Armoryka mitologia plemion prapolskich KKRÓLOWIE Z GWIAZD GRZEGORZ NIEDZIELSKI KKRÓLOWIE Z GWIAZD MITOLOGIA PLEMION PRAPOLSKICH ARMORYKA SANDOMIERZ 2011 BIBLIOTEKA TRADYCJI EUROPEJSKIEJ, Nr 33 Seria objęta patronatem Fundacji Kultury i Tradycji Europejskiej „Paradosi” w Sandomierzu Redakcja serii: Marta Sarwa Redaktor tomu: Grzegorz Niedzielski Projekt okładki: Juliusz Susak Recenzent: dr Piotr Sławiński Na okładce: Walery Eljasz-Radzikowski (1841-1905), Krak, ilustracja z książki Seweryny Duchińskiej (1816-1905) „Królowie polscy w obrazach i pieśniach”, Poznań 1893, licencja public domain, źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Krak.PNG Copyright © 2011 by Grzegorz Niedzielski Wydawnictwo ARMORYKA ul. Krucza 16 27—600 Sandomierz tel +48 15 833 21 41 e—mail: wydawnictwo.armoryka@interia.pl http://www.armoryka.strefa.pl/ ISBN 978-83-7950-077-2   1   !  # $  $!!  ( ) * +  (, #- ( # ! ! # . / - ! 0, 0$ !$ !#  2 0! 3, $ # !0  4 # 6 2 0! 0$ ! ) $ 3,-  !$ 6!   /-  7* $ ! 0 0 # 0 ( 8# , #$ (,! !$ ! ! - ! !#   ! !0 -  / 9 #: # $ $ !$ $ ( ! # . !  !$ $ !   ; ! # - 2 0!* ! # $ 0 #$ =- ! (,! !$ 8 0 ! 8  !  0 8 # ! ( #! ( ! ( #! $ 8 = 8 !0$! !0 (   ? * @8 $- # A  $ $  #- # 0( ! ( $ $ ! 0 !  8 0$( ##  (#- !  #  ?0B ( $ ! - !* !!$  $ !!$ $ $ 8 ! C$ ( ! (# - ! 0$ ! #! ! ( $ ,# $ ( !* D 0 (  ( -  ! $ # # #  ! 0 ! B 0 !B * 7! !  # =  (0E 7! !  # =  (0- 0 ! 0 $0!B  B #!  ! B  (!! (0 ($ C= ( ! 0 ! 0 $$ # , 8 # = , C$!, 9 * D # ! $ !$ ! !$ #  !$  $ $* F$    ƒ „ …†‚‡ z{|}~ |€‚ G HI JKLMNKLOPQKR STUVWX YWZ[[] ^T_`\_T[ abcdXeZfUg[ ah_i[ UV jdT_fU[k lmMnopKqros tuvsumQnR wnpMsvKLuN xyGG 5       -          -       !  # - $             (     (   )                 ) *            +- *  )    !  - +     *  ,      .         /      -    +        +    0   -      ) -        ) -         1  (     1 2  * - )  3  0 4  5  0         #)$   #) $  #* $ ! (   * 789:; : =; ?        5    0  (  5    0  (  -  @        )     @          *        (    1  0  4   ( A    B 5 A  -  @  * C   D  1 B  *    )    1 -       E        1     )      -    F*G F)G H         * D         * )  1 4                - I E          -   1   0 *  6 3456 8 9:; =4 ?@5AB C       -                    ! ! -     #            $        -       ! -          ! (     )*! +   ,    .  /0      !           / )12+ 0    #     7        -        -   ! # $     !!       !  ()  * +    ! ! !-  !        !   , . ! !!  () !  / 0 123425 67973:; 2 =2 = ;?;@4A B;C37=2D7 E7D; 9 F7@42B 4 B42G92BH F:IC2D7 9=JG4K3F42 @;?2 LG42 =4M9;@2 EJ 7 9 N2O4;F;O@42 =3GN7?9MGJB4H 2342@@JB4 PO2 ;?;B4H G7 =2? AD =42C925 OA?7=JGN B; B42 3G2 =2 =C92L@4A OAE 6;Q?942C@4FAH G9JO4 G9;342 6C92EJ=;@4; R 75G; = 9@;F;GN S;D4 4 RF7C647@;T cdefghi jklmnm o pklmqr U   VWXYZY[ ]^_^   -   `  ! a      a !     !      !       b  !  !-    !          !     !a - 8                 -     -     -      -    -   !       #    -       $      !     (  - (  !   -   (        )  -   * +       -   $               ( (    !     8:; = ?@A BC DEF@GBH                   (  , (  !    ( ! )               - (   .  (    ! /0/*     1  (    2      !  (  3    (  4 (5 (  -     6  -       -   !    (        (   6 7  +      (      ( -     ( (     9           -           - !   # ! $   !   #-  ! !     !   -      ! ! # !  #      !  ! !    ! -      !  ( ! ) *   !$ !        +      -     $  !  !   #   , . .!    !   -  ! , !  !   !   # / .   !    !     #/ . ! !      !   !$    0!  !    ! , . ! .  .  !  1      !  !  $ ! 2 $    # # ! -  #  $  # ! # 3 !  ! !  !  #    4  5 !   !      !   6     #  # ! # #  #  #  #  # 789:; = ?  #  # ! !  # !       # ! # - #  @   !   2  A$   2 ! !     -   !     #       2   ! # !    $ *         #       ! B$    ! !  !    C!  ! !       !  * $ - !  #  #       !    !   $ ! 2 #    !   $  !                       -         -        ! !   #     !  $  -                      (              )  -         -  *       - +    ,           -                -    .      /      0  2 3            -     .  !           .    .  4                -      56       7     -    8                   4    -          /-                ,-     #          -     7  -          5       ,-            )           - 11                   !     !  #   $  !   $ ! $      - (  $  !#   !   !#  #      - # !# #  ! ( #  ! -   $ # !  #    )* ( +  !      #     , !        # ! . -         -           / #   $ !#   #    !    #   #!#    !     ! +    $     -   #       #  !     ! ( -  !   !   $ #    -  $ 0       #   $   #  $ 1 $     #  $ 2$ -  # $ 3 .  4  4 3 -       !    1  $              ! #    5   # #  !## !  # #  $-  !  $ ! $    5 $ (  $      5 (  $      -        - (      - # $  !   0     $    #   !  # $        # !        - #  / # $    $    - #     !     -   6    $     $   #                 -     ! #   $    -       -                            - #    (  ) # # #       *  -       #        *   -           -   #          #    $ -    #   (  -        *   -        -        #   (     (     +      *   - *!      *   # , #    -         #*      ( *   -  #  . *  *  #   *    )          #            - #      *(         -    /         0 (   ( *        -  #  #        .        #    *  #  2 #  3  4 5 $       1                     -        -  !   !   -    !     #  # $   ##         -      !   -    !       !      -   !#     -       !#  ()*+,+ .)/0,+23 4     -  5  !  4  $ 6 7 8! 5 7 $ 9       :;   $  !     # 0+ =+ ,( /2?0,+23 @ABCDE*CF2GH  -       !  -  4   #  ;   ! 9   -   #    4- $  I !   #  !     J#  #      ;      # #      K  -   #               -           L M  !  ! ! ()*+,C .)/N 0,C    4  -      4  I  $  $# $    ! - 4     ! 4 O PQRSTUV WXYZ[]V^UV Q_S]V`^a ]cdU efghijgkl YT[][XQ SUc m man[^UY Popq rV`nQYSnUs tuvwxg yz{|l}uygs Pops p[`S][m[ ~€~  ‚SQ_a ][U^WV`VSQm[^V ƒXc_UV„ WVZ[WVZ QnSaX[Z nQ [`WaTYXY pX[nUZU`[ …Q†Q`Qm[ ‡ ˆ y‰uk‰|‰xvhfjŠhi ‹z{Œghi }hfluj‰ivuŽ‰zŠhfjŠhi ‰vu{}s ][ZUVS]]Q^VƒQ m WQZUVq elkv‰ŽŠyg y|ŽzŠs †Qn `Vn[T„‘ ’“ ”[^YS U •“ –“ •[aV^QmV„s Pops p[`— S][m[ ~˜˜s SW`“ ~™ ‡ ~~“ š[]V`†^‘XVZ ] ^UVƒQ `›m^UVœ mS]aSWTUV †`]VnSW[mUQ^V †QmaœV„ U^Q`Z[„V ^[ WVZ[W TQ^V†„U …Q†Q`Qm[“ 1          -                   -        !          #       $          ##  #     ( )*+,./0 2.34/+5+46/0   7 8 9  :     #  ;-     #      #   =   ?  #       -               # -       - #               #    #    ( = @          =       # ( A    B C DEEFG       $ H -     # IJ0KLM N066LM O.P.Q  ( $     R# 7 ST0U TVT0 5*+W.,X.04.0 Y*3W.T3* I DEZ[ DEZZQ   )0]0^ )+,*0K0 ,0 *+/ 4.TV*_.X],L IDEZ`Q a+6TL440 IDEb[Qc  -       # -   d efghijklmkno pqr stuvwxy z{v|} ~u€|v tv}‚xƒ„r …†fmf‡ˆ‰Šho ‹lŠŒfŠkhr Žh‘j ’“““r ‘Šq d’” 1                    !    #  $   !      $ ( )*      + # ,!          *   $ #    # - . ,   - /  #    * 0 2345 67 89:; 5:= ?8@?:= ; A;5B9? ?B9C 67 6D;EF5:9G 9E8G 9EH FE;69E:;EIJK 7LE 5:= ;?LM89 N3?87 9EO B9?JK?C GJK? ? 9?LP ?B9EJKH 9@Q C 7F9ED?LP: J7F9E @J9M:9EB 6E ER7 :;S7 9E@? 9B9E 9EB 3D?@:=GJT UDEJ;:9E LE4 ?@ ;R GV 9E89 74 ;F5K@Q C ; 78 ? ;?KD?:9 J;5 =?DK 6D;E; J ? 78M 9E 9?JKC ; ?@7B9:9 8G4;9E KER7 68EB9E 9? N3?8Q O ;R9 M89 7KDG:9C J;5J:5 9 9 6744?89 @?D@9 674 L?D;B7 KGF58:Q T W K?@ K5:=C @KQD5:= 9E ; 5:9MX5S X?4E 7DMXC ; 5:9MX? R GV 7VY 9E 9E8G Z[T ]4KP4 9ELE4 ER7 ;?:;MS? FD?Y 7J@7B? ? :;PJK@M 6? 7 ? 9?T ^8?KER7 K7 3D?@:=C 67 D?:?LP: ; _?D5 K99C L?@7 XE B9?S 4?D 567 9?4? 9? RSMF7@9:= B5V89C ; 7SGLE ? 9E: :?SP RD7B?4MC K ?D;E J;5JK@9:= @G J7H F9E ; D?:?C J;5JK@9:= X5:;89 7VY 67;5J@GLEC G J;5JK@9:= 67JSGJ;EIJK 7 J7F9E LE4 ?T `Q 9C 9X VB9EJ; E LEJK 7@?8E:;?SE F548MC FE;RS7 5 :;S7 9E@a K5B J?B5B LEJK :9?S7 FE; 4GJ;5C K5B J?B5B 8?B6? FE; V 9?KS?C K5B J?H B5B V 9?K FE; JS7I:? b :7 6?IJK 7 FE; @DQ8?T c8F7 9EB 4GJ;? 674J5H :? 4;9?S? 9E 74 ?R9C V 9?KS7 :;5 9 L?J 5B 7R8P4 D;E:;5C JS7I:E DEJ;:9E G:;5 D7;J5S?Y 47 J;5JK@9:= 47FD7:;5 E 6D7B9E 9ET d5B9 6D7B9E 9?B9 L?@ ?L47R74 9EL 9F5 @8EL 7K?B9 5J?4;? 5 LEJK 49?4EB ? @DQ8E J@9EL RS7 9Ee K?@ 9X ? :;78E L?V 9ELE 9E8@74GJ; 7VYC ? 67K589:5 7R8M4 7VYC 67 F7@?:= ; 7FG JKD7 =7L E F8?J@9 V8E FD58? K 4;9E8 7V:9T ]F9E:GLEC XE LEXE89 R7 5F97DPC K7 9E @DQ8EB FM4;9EC 8E:; J6Q8 9@9EB @DQ8EJK ?T Nf7 9EBO 2 9ED;5C 9X ;D74;7 9E J7F9E LEJKC 8E:; V 9?KG :?SEBGgT UJ;5J:5 6D;EK7 67;4D? 9?LP R7 L?@7 @DQ8?T Nc 7 O JK? 7 9 6D?H ?C 7RS?J;? GJK? 5T d?@ 9M: 67 JK?S ;? 9P;E@ ?J;ER7 6D? ? 7F5 ?KE8H J@9ER7 9 ?JK?S5 LER7 GD74;9 5T c8F7 9EB 6D;E4 9B 78 7VY BGJ9?S? G8EH R?Y 9E 789C ? JSGJ; 7VY 67JKM67 ?Y @D7@ @D7@ ;? 9EJ6D? 9E489 7V:9PT W J6D? 9E489 E F5S7 K7C :7 ?L 9M@J;P @7D;5VY 6D;5 7J9S7 ?LB7X 9ELJ;EH BGT cK789 JGD7 ? J6D? 9E489 7VY 9E 74 D?;G ;?:;MS? S?4?YT ]4KP4 LE4H ?@ 6D;EJK?S? G8ER?Y 6D;EB7X EBG R ?SK7 9C ? J6D? 9E489 7V:9P ?;5H ? 7 K7C :7 J6D;5L? ?LF?D4;9EL KEBGC :7 B7XE ?LB 9ELTgh jklmno pkqrsqmt umovw xyz{|}s~€ ‚ƒ„…†‡ ˆƒ‰Š†‡€ ‹llŒkqs|Ž€ pnŒr{yv ‘€ i lmnw ’“ 1                   ! # !  #! ! - #! $ ! $      #   $    ! !  ()*+, ./)0 12/*34 5/*36 7+ *+,/ ()* ./)4    !  !    ./ 89:;/* = 2./6 ;/72 ?1@:; .8./* 89:;/15?(4 A ! !  B  C  -   D   $      E  F #G G  $  $H   -     #  $ !  A          ! !I     G     $$ J  K  G # # LMN  G    $ A  O ! PQQ   ! R  SQQ  T  ! U F! K   ! G  # $ $  $ $  B       # !G $  VWW $!! - G !  $ E !       A X Y K       - # # K    !     !     !   !    !    #  F     B     MM   !    VWW  !  !   !     $     Z # [ #   !      !    !#  O      G     A         #-  !    O ! !    R     ]  F  !  !    #  ! ! ! # - O         ^  # ! !#!  !  $  ! !!       !  G !#   #    ! -  R     !        _F    !! -    !      #$ abcdefgdhi jkl mnopq rstuvnu n wnxyzxvnu tuwvp{| }~swnuvl e€‚l ƒ„d…†‡ ` ˆ‰‰Šl ‚bck ‰‹          -                  - !  !  !         -       #     $ # () * +), ./))7 0  #     -   1 #    2 3 2    4 2    5    !    6      -        89   :; =      2 21  2  !     2 ?    @   A  =21     #  B   ?  2            2        #      2        C ? D      #   -         C  !   2                 E       2  #   - #     1 FGHI JI)KL) .( GMN OPQR G Q.LIS GS /ST)Q,GN +S/ U/GKG ,QSQ.LV I)KQ)S, W C    2  2  2  - 2 !     2 # 2  2 2  !6    !     2    -   #  2   2  #2   X   #  = Y   - 0 Z     C  # 2   #        -  ! =   #  [    # 2   2 2 F,U/SQ)K(L)Q.JT) ISGNQSI. .R T. ,U/GN]S IS]MS/(G)K] K* R T. *.^K IS]*I)K]W 5  0 3 -  # #  !6  2# - #    _ 2 _     # ? 2 = #   2 - abcdeff gh ihj klmnomp qorlstooj uvwj wxyz{x|x }~~~ €{c|‚ƒ‚f „b…†{fd‚f c‡ˆ‚ zbˆxydc‰ ‚ ` Œx‡‚f …xŒ|f ‚ {x|z{f |c|b…c|x…b „ybeˆfcj xˆf Œx‡ |cŽˆ†x bdb | „bzŒx‚ ‚fxˆdf‹h |c‡ˆf b |ŠdxzŒŠj Œy{c{‚fzŒbd‚b|c‰ ‚fz‚‘c bx|xdb ‹fz{{f „‚‘’ d‚ bxŒ‡b|c‰j Š‚fz{{xdc‰ dx ‡b“Š c‡ˆŠ {xzb|fŽbh ˆŠdxydc‰ d‚f ‹fzŒ          -             9   !    #  -  $   #       $ $(  #   )   -             *   $ $   #   +,./012343 567,38 :8;1 58238.3/ ,;3.=53 1: 643? !  -        #@A  -   B  C         $#         $$ *  D * $ $ # $  E *          -     B          !   $  -   ! *   #       $(     *  )       $ F $ G   $    $            -    #     H !  - #    #   I$  H  #       J    B H K  #  L B M #     $(  DB   N          $ B $    # -      $   $          -  N $  $ #$    #     O $(   #  P -           J         $     H Q  # $#   $     #  +R380:S ,T ./,U/53 V8 W /01U82 17 0 /0/.3/ 0 60SUX 0:S 8 ,5843/YT Z3= :/2 71 [438 U/ 1:U1 /?\ )  ^_`abc def ghihjkl mnjkopqhrmsqhf tuvcwxayzw{ |}~_`€a_f |}~`ax ]‚ƒf ‡cxcˆ€a_wayˆ ‰ef Šo‹msq kŒqhh ŽnhŒjh pqmrŒn ‘qjhjhio ’nk“”Žsnf ] z„e ] … † † •xaw_„uz_z t„{y–cw€af t„{y–cw ]]— ˜˜ ™az„ˆ taxy_xzušf vˆe yuzef z„e ‚        -            ! # $         ( )-  * +   $     * ,./01  ,./213   4 5 +      ( 673,./813    9  ) : ;   )-     ) (    *  =   )    -   $ ?  + #     2.121,7@A1B 4 5     #  )  ; - (      *  -     )      #    CD EE FGEE H -      )     I-    ) )  J $   -    KL  *   ;    (  )           MIM   N -    * N  (       O ; J    # -     N  P * N ( (    ) N      (   QFFG - (  ()  (   #  QFF    4 5   -       R  -  I  : R 4N  5  4 5 -       S2.12O 4 (   (   (     - T     -  5 2.2O 4    vwBx y z.12{@7 | 21}~w ,/01{7 UV WXYZ[]Z^_YZ `abcdefZ]e ghXYh ib YZ _jZdh `klm ndZXo] odeoZ bdeY odboblapq ^eo ] blrb`]ele^hXa stq `Zla^_o] seoedeq _h rbu`bdes] eo`euaXYas]q e ]Z bi]b`as]m  1      !  #  ! $   ( ( )* +,! #$ !  -.  / / /0 #/2  3   !+  4! (  #5 67 687 6-987 :  / /! $  # 5,  /* $  $ # * !# !; $ ; /5  #   *  5/5/   $0 #5 ! ( * # =   1? )$$ ; 0 2 $ @ # A/ * !  * $ $ !20  #  0 / .BCDE97 .EB7 .9B F #  $ 5 @ G/0 $ ! * !  # *, # @+ H# I # J!# 4 $ #$ !/$ ; *0 5 !$ # # 0 # / J5  K #  JL * ˜:.™ š ›-œ6 ž:Ÿ-- - Ÿ.E9B V  ¡Ÿ- : 4 ! $ !# !0 $ ; * /* # ;5# M   ;N )* ; //$ $ F+  //$ ;5 H   , @  # * OP$   # /  ! /* ; Q!, $$= $ * 0 $   $ /$ # Q G 0 $# =  I/   * # ##/  / # # ! !/ R*/ ,$! *, ,0 $ ( #5# ) #   # # =; # S# J,# S,$! *,  # =  2 T/; ,$!0 *,  #$ ! * , # $  $ , /* ! # $ : M! -.N / / / /* ! # / F+ L H  4 0 * $  *, /$ !/ !2  *0 5 UV  5#$ # $  *$ 0 ( ,! ;5 ,!  $;=$ / F   # $ $ *  , !/$ ;  ! * D.-B96.  , *  , ;5  YZ[]^_` abc defghihjklmnf ophqnkr stmfru vhiorkwjhb xhg yc z{|c |Z}_~Z^Z WX €€€c _}b ‚€ Wƒ „] …`†^†c ‡] ]_ˆ ‰]Š‹Z }Œ^‹`†Š ]‡‹`†Ž ^_]‰‹`Z‹†] }~†~ ‘Z‡’“” ^ •††‹‡~`† ] ~Z’]Š†‹`“ ‘}Z]^Z Zc ”] }“`†‰ ~^Z‹] `†‡– —Z ‰]…]^Z‹– ‡] ”]_Zb             !    #  #   $ ( ) *  # + ,  ! ! #  -  !    #    *   . * !!   /* !*     - /  /  !!         *   .  *  0#- * ! *  * !1 # ,     *    #  ! - *  *     * !  !* !   *  # ! 2 *  - 0 !  1 31 *   !* 4 ! *  / * !  51  * #   6 7 8  !  * - ! #  *  *  * -       !     6    *  9:  1  !      7! 1 # ; = ? 1 #*     # ! *  *    - 7 @ A= ?B 1 *   .  *  -  0 8 C4 D E  ! 7 !-    *    !*   # !    !  $ F ) *  # * 1 #   - *   *  + / *   ! G !  .- *  , H1 #  #  !* ! 1 . * 0#   ! !  !   ! G ! ,  # ! #  # * - I  J      -  3* ! # !   1 #1 I   K !  # J  1 1 * ! * ! !! 1 L! -  ! ! .  0# /  !  )+*  ) +*   I    J*  !  2  1 .    1   G! *  2! C *   M I!* MNJ*  ), + I OPQR=SRTP 8 ) +J M* 1 6U*   * ! *          -         !                  # $            !  - ( !       -  (           ) ! *!       +  !     #  -   , ./ 0123451 63789 0:7:; 2= 9 81? :@1?AB C9D E3089 1 73C 3F E3081? B618GAB G H37 81?BE95BGI8J EG@ 81?E30KL MG2E3 I?A2 A1K51G :A2G83E1D; 0?5B 2 :783 :A2G83E138?63 :A:8JD; G0C3E1?@ E 2?I 5NE101 I?A2 E EGAB?I @359; 5B9 :A2G83E151? 63 A1K51?@; 5B9 81?; A 3 3 BG4 CK7B1? :A2G83E1389; E9 1 EAB9A2 3 EGAB? CK7B1? E I?63 @359L OG I?63 E173 2 BJ4D A1K CK7J EGAB? 30G8G 1 81?@9 IKB9 H B90681? 73 A:5N?63 H3781?F C1?81GL OG I?63 6P3A B H3E37: BC92 E1?0 1?63 A2 G5N: 37H3E1?51?Q RSG HGF 81?; 2G HG81?T; 679 38 AG@9@ AE31@ A 181?81?@; C?B EGAB?63 3AJ7B?81G; 2?63 A GU? 8G 4@1? D; 2?63 8G 3C51K51? 5BP38 =E; 2G@2?63 3B GU? :E1KB1D; 3E?63 H3E1?A1D 8G AB:C1?8159L VGA AG@95N 1 B EGAB95N 295N; 2= 95N @: A1K H373CG; :5B981 I?7895N 81?E3081 G@1; 18895N 5NP3HG@1; 18895N HPG2F 81 G@1; 18895N H3C3 5G@1; 18895N 3H GE5G@1; 18895N E3PG5BG@1; 18895N :5NG BG@1 5B9 H1? G BG@1 G0C3 @P98G BG@1L WA2G83E1 A3C1? =E81?U 8GF 5B?081 =E; A?281 =E; EP37G B9; 3C3281 =E :H GE1GIJ595N E18815? 1 30?; U81E1G B9; HPG28? B9; :481? B9 1 AB?E5=EL VGAB95N A98=E 1 5= 1 E?X@1? 8G AE3IJ AP:UCK; B E3P=E =E81?U 1 381 5B9 0G5B9; 5B9 2 B=7 EGAB95N 8GIF 0?HAB? BGC1? B? E?7P:6 AE?63 :H373CG81GL VAB9A2 3 EGAB?; 53 I?A2 8GIF 0?HAB?63 E? EA1G5N; 8G H30G5N; 8G 30G5N; 8G PJ G5N; E E18815G5N; H3 E1? 1 3C =51 8G AE=I H3U92? TYZ[ ( )  !  )   ]  !      ^   _ ! (       `          _   a- b c     ) !  -   !   !   -      #   , R7EG HK79 5B9 H K29 :A5NP9 1 AHG7P9; 0?5B 2 B?51 3 E1?0? E9U?I 1 AB? B?I E9 =APL d2J7 : 63451 EB =AP E1K AB9 H37B1E H3PJ5B389 B C3IGX81JL e 38Q 5=U A1K 7B1E151?f g B?5B?L V1?7B51?; U? B 8GAB?63 37: : 37B1 A1K E1?0: HG8=E; 0?5B BGEAB? I?7?8 CK7B1? HG83EGDThij klm nopqrpr stouvsr wxyz{|}~ € ‚ƒ„~ …„† ‡ ˆ ‰l klŠ nopqrpr stouvsr wxyz{|}~ € ‚ƒ„~ …„† ‡ ˆ ‰l       ! #! $! ! ()*$)+, -! )( ). )/ 0 ) 1/ . $( *#2# * 3 !112 -( 4 ,- !() 2# * - ! 5(! 1 #/ . 1) (6 1 + !4#)7 )+,. 5 3*/8 -()+, 8 )+ 5 9 )1 )#: 5 9)*)#: ; 1 ! -()9 #: 3 !. 9!# 1! * - ! 3 6 -()+,. )/ #: / !, #:# )+,. )/ ( 7 ! *#,$, */ #: = + #6 . #,9 = !#,1 6 . 3 #,1) / - !$) 8-()7 1 8 * 3 1 ! (6 1 9 ?@AB   C  D E FG  C C  D C HI J C C K   L M IC IF  N G NL  O N N I L    G I D  CFH K  F DI F L P F FG  G   F I D J  C H G F C GE  K G        E H K  C  GE      G F H  FIC  O DH I Q FHL HR F  G E FIC F  GC  I I CI DO K HL  SOO  F I D T D H E U F F D Q D CFH   F OI VCW I L  D  I X( 1 / 5 9*/ ! PC I  C  D E    C FG F F F OI C VY  J QW V F J Q FW C CFH O    F U   F C ZL [ F  N H E H I K C O  I FD C F C D GFK FL F  GC HF F O F O D  GC C  G C E   ] I FE  K CZC D L ^C     F I  HD I D  D _ II  `I  a!*$) b! 8 01 9 (8 HK E   F T I C D  D L cF    C   O  C K D HE C IT` D  F dFC F FC S ^  eN E O f FO UD g CFH   G D HF D  F C FL@hA HR F E C FIC  GF L E GC D HF F   D C E G  CI  IGL P   Fi S F N CK  DH  jF G D D J Y CFH D C N  K  C F CFI Sj eI FC cgL kE C    O P   H F I  C D  D L Y  HD  F F J HD  L  F G lmn opqrsqs tupvwts xyz{|}~ €‚ ƒ„…‚ †…‡‚ ˆl lˆm ‰Š‹Œ Ž‚ uy tp‘pu ’p“wvw ”•–— ‰‡—–˜™ šmm› †…‡‚ ˆlœ        -    !    # $-       ( ) -         *+,./+01234 5     6  # 7   89:;/ .= 1 +?@A     BCDE      -  F  G HIJ0AK ;@ 04 @A 4 L 2M A +:A314? 3N+ 4?OP J; + *+,4/+0123A Q/1A :2 2; LQ2; 4?OR S4T+ + :A 4U+ V+9=131; Q+ Q/1A?M32. 24/AP W@2; + ?;=131; Q+ 2;04UP Q+X@2MP +?32;3 = 4/AYR 7  F  G HS.J 012L + @2;? @2; =UA3N4KP :4:+X ?O +00492 I 2X2M :+J;P ?4UX.J@A 4:A @2; 04 492R *AU+:A LX2;3N. 0+=AKP T + :A 2Z0U 0+ ;,+P [Q2; 4K *+,4/+0123M 314=. +?;@@;,+Y ]] ^ (   _  ` - _        (  a    b   c  _   7 ` -    d            (    ( F b F                        e_   *+,./+0123A  (          _   )   ( -      f    _      He  - gh   89:;/ .=4 1 +?@A    -    _  _  _    b )       _    _     _   ) (  _     (            ijj kllmnoompqrstsmuvswqxyzorstso{xz|yxv}s~w     ! # $ # () * +,,, - )#./) 0 12 134 156 7525 894 2 4:3824 824; 2:4 = = ? ) . @ABC - )#./) 0 1:D 2; E;4 :8 F4G H2I5ED J.? !KK =?(/L . # =?(/L . MNNO - *#(. # PG4 :ID ;QD :DG6 R(S T T= = ? ) . +,,, - *#(. # PG4 :ID ;QD :DG6 R(S TT T= = ? ) . +,,, - ?KS* # 0 U?VW 7ID :89 :E 524X6 R TY =!V ./K.( JZ[$ ]^_ MNN` - ?KS* # 0 U?VW 7ID :89 :E 524X RTYY =!V ./K.( JZ[$ ]^_ MNNN -(Ka?(!V $  b 7ID G 44D; =!V ./K.( c de/ c K(./ MNNO -?f/#? gG :Ih:D :D = = ? ) . MNO, [((i? 0 [ j8Q :E4 4 k^ () * MNNO l?./a Z [K.* # Z m8E G2 2 c = =?(/L . @ABA l]n(]? b$ m:8 18:54; K T J? ] oV! MNNp q_ V Z m:8 8h 2 8G;4X KT r = ? ) . MNNs b?V(] V H:QG D89:D T= = ? ) . MNOM b? )? 0 o jI GItu T= = ? ) . MN`v o __ (S H8D :D w (_]S =?(/L . MNO+ o! )K(? gG 7I = b = ? ) . MNO+ oL V! )(. ZF2 52 G24X w (_]S =?(/L . MN`, o? k xI EG _n y =?( = ? ) . +,,, o? k g G84D T= = ? ) . MNN+ o?( k z4G 48h ;: E8t I34 = b = ? ) . MNN, 0 #]^/) # Z 1 ;t4 { || ;G D:4; (S( c? #}. +,,, 0 ] q Z k Z !(.~ U?VW 7D D558 T= = ? ) . @A c L]e!* # $ €824; G2 529 58D4X T #?! = ? ) . MNO` c ?.(K q HG G 526 ‚892I G8|4 ƒ„„„ D5 R =?(/L . MNvv K? +p c ) */)]# Z 78:D G2 X8E w (_]S =?(/L . MNN, cSi* # Z P4D2 G 529 258;:D4X T #?!      ! # $ ()* +,  ,-. //0  12 3#45 46 $ . *7. ( $ . //8  ., 9 :4;34 !64 3 43 #3  =$ $ . // ? $ @## A3B !64#3 4C 5# D 2 5 EF7G $ H ,-. /8 G I J 5#!# K# LH,  ,-. 0 , . * M @4N J A3B 2OP (Q.RSF T 7 E +, /// U +, $ VO#35 2K#! $  .*G $ . // . , I W# 2#!# 43 VO#3N X#! #2 4# #!# #!C 43 VO#3 YZ ,-. [ . , 5 5# 5 A3N ]2P ^4 $Y $ . _ $*Q . //` )UU L a b ##2N c ! 4 # VO#d6P W B6P 34 ! - +, (e, $ . f , g c ! h6# $Y $ . //[ , g . ,  J6 3 !K S )Z $*Q . /`/ i ., j #! 5 KC5 !64#3 3 65O4 22 7 S )Z $*Q . /f8 )F , g c#!# k5l3 m2 )F n. 7 oi, $ . pqqr M  F j 9 cP 3 #KC s 5l3 St* $ . * u9. v $ . M *G L I **, I V# c#C g , (e, $ . //` M , T VO#3d 5 K#  42# w U E +, //` x Fy*, _ *G. w c#!# !64l3 65 ? $ . pqqz w *, I V3# A3 3 {#!5!# #! 52 |}| #^56 || 356 ~w T)+ w ,  s# 4 6N V6462 #l33 $ . *7. ~j ,-. //0 w *. E bO# 2# O#3# $ ~ . 77) x- , ? x- € f w 7 $ * 7 7. Q)F,‚ _ W#5 #! 5 S )Z $*Q . pqqƒ w +, W6!6 !64#3 VO#3 7 EF7G $ H ,-. /8/ U 7„ …~ ug7 v T ) g . $ . w +, W6!6 !64#3 VO#3 7 EF7G $ H ,-. /8/ U 7„ …~ ug7 v T ) g . $ . Y  , E _ @3# A3N V656 2K#! O6 bK6        ! #$ ( )*+! , -( .*#$ +/ 0 ( 1 2 / 0    3 4 56 7+( , 8 $/#, 9 !1 : ; 1# / 4 = ??@  AB 3C D E F1 ) 8 $/+ ) 08() G ?BH 3 I  J K/2# L 8 ) M $/N(  O C PO QR = S/ )  = A  I 3 T1 .+) ) !#/*0  3 R ?@H R R UO V W *# L !1 3 X Y   Z 2 2 +/ ), Z )10 [ )*)/)    I = ; + /8# 1)/8$ !1  DO DO ?H] C ^ W *+ ) _!)/0 ` ?B? C ^ W *# !N (1 a 1 .+  b ?B C  7+( /2#: W*#(# )1*!)/ ( ! + )29 1*)!c#*/ a W L*)$   = A  E W *#, L8)/ ) ( ! / ) 8)(/#29 [d( )/ P 3 X effg O R E W *+ ) )d*#a1 ) ` ?? h K*/+ ) ! +   =  h i + ) [d( )/  ^ = A h [#$ ) !0 ): W .8 # $ * $ ) ! 2 #( 1*-2 j  = ?? X kl m n()! #: o.+! # p O C efqf   r !1 *)a+ G ?B] s tX u  m _ /+!)v) /) N( 8 ) 0 +( ) 8 !N( ( !. L 1)29 n 0$)1)!)  bE = ??H w  E P M! ( c#2 ): ;08() ( a) -( )*) 2 d( ) D ?Hx w  E [*08 0$ 9 1*! 3G  wO  E ;08# 1*)!c#*/ a [# !  W *+ -( )*) P Q Q   b  T!) ( )2# = yI  Iz {p | = ?] bX 3 56 } ~[d( )/ L2 j* )29 [d( )/ 3w3 3 X u @ bQ X J T0* -(: W d)a) /) i01 P =bD DO ?Bx UR K*/+!)v) 70d+)! 3wD C ?@x  3 W *+ ) 29! -2 a)1 ) 3 € @ O u D  m _!)1 $ * 1$+ 2 /#  = ??@ O E ; + /8) L!01 ) -( .*#$ oa2 290 w 3      ! #$ ! (!)* $+ ,- .,/0)12 3 4 567 8 9: 3 ; ===  ? @,0@1 A,(B /1C1B(! #!)#*1 D  == EF 6 G ,/,C 10 ,-0@ /0@ H 8 H; = I!/B! JK3 3 ; L ? ,B@ 1/@,A,/0@   == .,1$M NB,B!)O / P 9EH 3QR  S,N,0 ? /B@ 1/C,#B)#! B TU V TW XH  ==Y S,N,0 ? /B@ 1/C,#B)#! B Z[ Z] XH  == ^R  _ ?,0N0 ? ,B@ `#1)Oa Q7 HbE _ ;9 c Q;bb9 deefghhijeklmnopqfkrjstutjlekvjstfphvneqwsvtdeip      !    #$    ( )  *+, -,..+++ -+/.0/ -1/ 2 3456$+ 4+ #*   *+, 789:; 8= 8;?@:ABAC ?DE:F 1 -/6 + G+F G4+ HI(  2( G/ 5 JK   LM; C8 N;8E 8OP 7 ;;A;F Q!2 I *5R  S   Q )  *+, -,..++++/+/ /.TU /.((0 / 56 -,../- -.+V1.1+. *W-XYZW H   [    45  *+, ]# J/+U ^A_;`a: _A b :c := d#JF J + HQ2F +/5 I[ )  *+, -,..+*6.+.e/,f/U 0g//00d5/50h!Q#/ghi hZHh!Hg6 !    ) / 5 )   4+ 4+ /6 - 1 - f/ ]6//j5 + G+ (  *5R  2 )  *+, -,..+*6.+.e/,k1U 0T0/56 -,../+*6.+.l/,) f6#+6g6 I f6 m+/   *+ + , # l e f-*F n=AoE c p 9ABAC ?:B9 ?c :qF G+ HHQF !Q(, 1  +r 4/ iV  ) s:b@:MP N;8t E 8OP 7 ;;A;F Q!2 S  $  F  *+, -,..+++ V 1.V*1.G#m+02-1 Q f6 # /   *+, ] f/ F Z uF n=AoE c p 9ABAC 7:DAbA98p F G+ HHQF H H   ![ v w* x:;y ; ?:;P9o8 bABPc :CA f l 6F 2Q( ! )  *+ *5R , -,..V /T/+*U 1.![[H.[.1-+111 -56 !! v d/+U x:;y ; ?:;P9o8 bABPc :CA f l 6F 2Q( ! *5R  !(   !2 )  *+, Zg ZF zADpAo D bB8E:98p F l j        !   #$ $$ ()*+,-).(/ 0123, 4$5 6  7    898#8  $:;  = ?/ +1@A(1BC)DE F-CA - G)2)B.A 1 HI1J*KL M -NOA*KL 2,-/(
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Królowie z gwiazd. Mitologia plemion prapolskich
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: