Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00147 008711 22999286 na godz. na dobę w sumie
Krótka gramatyka - ANGIELSKI - ebook/pdf
Krótka gramatyka - ANGIELSKI - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 164
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 9878374292856 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Zwięzłe omówienie najważniejszych zagadnień gramatycznych współczesnego języka brytyjskiego.

Informacje o brytyjskiej i amerykańskiej odmianie języka.

Przykłady zdań angielskich z tłumaczeniem na język polski.

Omówienie najważniejszych różnic między językiem angielskim a polskim.


* Dzięki tej książce:

* opanujesz podstawy gramatyki angielskiej lub utrwalisz posiadaną wiedzę

* łatwo odnajdziesz rozwiązania konkretnych problemów gramatycznych

* poprawnie sformułujesz wypowiedź, napiszesz list albo wypracowanie

* unikniesz typowych błędów językowych, jakie popełniają Polacy uczący się angielskiego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótka gramatyka j´zyka angielskiego Darcy Bruce Berry Wydawnictwo LektorKlett Poznaƒ 2001 Wydawnictwo LektorKlett ul. Rac∏awicka 72 60-302 Poznaƒ tel./faks (061) 861 88 28 Tytu∏ orygina∏u: Grammatik Englisch kurz bündig Grafika: Volker Scheub Projekt ok∏adki: Marian Winiecki © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2000 © dla wydania polskiego Wydawnictwo LektorKlett, Poznaƒ 2001 ISBN 83-88507-66-4 T∏umaczenie i adaptacja: Agnieszka Rzepa Redakcja serii: Robert Kuc Redakcja tomu: Joanna Roszak Korekta: Robert Kuc Sk∏ad: studio KO – Jerzy Nawrot Druk: MoÊ i ¸uczak, Poznaƒ Wydanie I Jak korzystaç z „Krótkiej gramatyki j´zyka angielskiego” Ksià˝ka ta w zwi´z∏y i jasny sposób przedstawia najwa˝niejsze zagad- nienia gramatyki wspó∏czesnego j´zyka angielskiego: tak pó∏nocno- amerykaƒskego, jak i brytyjskiego. Wszystkie omawiane problemy sà zilustrowane przyk∏adami przet∏umaczonymi na j´zyk polski. Poniewa˝ ksià˝ka powsta∏a z myÊlà o polskim u˝ytkowniku, w wielu rozdzia∏ach wskazane sà typowe b∏´dy, jakie robià Polacy, oraz wskazówki, jak ich uniknàç. Wa˝ne kwestie wyró˝nione sà symbolem i Nie musisz kolejno czytaç wszystkich rozdzia∏ów. Je˝eli chcesz si´ szybko nauczyç jakiegoÊ aspektu gramatyki, albo odÊwie˝yç sobie w pami´ci wybrane zagadnienie, wystarczy si´gnàç do odpowiedniej cz´Êci ksià˝ki. Spis treÊci i zamieszczony z ty∏u „Indeks terminów gra- matycznych” pozwolà szybko znaleêç to, co Ci´ interesuje. Je˝eli nie pami´tasz, co oznacza dany termin gramatyczny, pomo˝e Ci „S∏owni- czek angielskich terminów gramatycznych” (str. 111) oraz zestawienie wa˝niejszych poj´ç gramatycznych zamieszczone na str. 115. ˚yczymy mi∏ej i owocnej nauki! 3 Spis treÊci 1 Verbs – czasowniki ........................................................................7 1.1 Czasowniki zwyk∏e ...............................................................7 1.2 Tenses – czasy gramatyczne ................................................7 1.3 Auxiliaries – czasowniki posi∏kowe ...................................18 1.4 Modal Auxiliary Verbs – u∏omne czasowniki posi∏kowe ....22 1.5 Czasowniki specjalne ........................................................27 2 Prepositions – przyimki ................................................................32 2.1 Czas ...................................................................................32 2.2 Miejsce ...............................................................................35 2.3 Kierunek .............................................................................36 3 Phrasal Verbs ................................................................................39 4 Nouns – rzeczowniki.....................................................................42 4.1 Pisownia wielkich i ma∏ych liter..........................................42 4.2 The Plural – liczba mnoga .................................................43 4.3 Possessive – formy dope∏niacza .......................................44 4.4 Countable and Uncountable Nouns – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne .................................46 4.5 Pair Nouns .........................................................................47 4.6 Proper Names: Titles – nazwy w∏asne: tytu∏y....................48 5 Pronouns – zaimki ........................................................................49 5.1 Personal Pronouns – zaimki osobowe ..............................50 5.2 Possessive Forms – formy dzier˝awcze ............................52 5.3 Reflexive Pronouns – zaimki zwrotne ................................55 5.4 Demonstrative Pronouns – zaimki wskazujàce .................57 6 Articles and Related Words – przedimki i inne okreÊlniki .......62 6.1 Indefinite Article – przedimek nieokreÊlony ......................63 6.2 Definite Article – przedimek okreÊlony .............................64 6.3 Demonstrative Pronouns – zaimki wskazujàce ..................66 6.4 Inne okreÊlniki.....................................................................68 7 Quantities and Measurements – wyra˝anie iloÊci .....................70 8 Adjectives – przymiotniki ............................................................72 8.1 General Remarks – uwagi ogólne .....................................72 8.2 Comparison of Adjectives – stopniowanie przymiotników..............................................73 8.3 Adjectives in the Noun Phrase – przymiotniki w grupie rzeczownikowej ..............................75 8.4 Adjectives after Verbs – przymiotniki po czasownikach ....76 8.5 Good – well ........................................................................77 8.6 Own ...................................................................................77 8.7 Than ....................................................................................78 8.8 Porównanie za pomocà konstrukcji as ... as ......................78 4 8.9 „Naj”....................................................................................79 8.10 Pytania ogólne ...................................................................79 9 Adverbs – przys∏ówki ..................................................................81 9.1 Ró˝nica mi´dzy przymiotnikiem a przys∏ówkiem...............81 9.2 Tworzenie przys∏ówków .....................................................82 9.3 Comparison of Adverbs – stopniowanie przys∏ówków......84 9.4 Przys∏ówki opisujàce czasownik lub zdanie .......................85 10 Coordinating Conjunctions – spójniki wspó∏rz´dne ...............86 10.1 Spójniki jednowyrazowe.....................................................86 10.2 Spójniki z∏o˝one .................................................................87 11 Sentence Construction – budowa zdania ...............................88 11.1 Zdanie oznajmujàce ...........................................................88 11.2 Pytania w funkcji zdania podrz´dnego...............................90 11.3 Indirect Speech – mowa zale˝na........................................90 11.4 Pronouns – zaimki ..............................................................92 11.5 Zdania podrz´dne okolicznikowe .......................................92 11.6 Zdania z if i when................................................................93 11.7 Formy czasownika w zdaniach z if .....................................93 11.8 Inne zdania podrz´dne okolicznikowe................................95 11.9 Zdania bezokolicznikowe ....................................................96 11.10 Zdania okolicznikowe celu .................................................97 11.11 Zdania z formà -ing czasownika .........................................97 11.12 Let – pozwalaç ..................................................................101 11.13 Have – poleciç ..................................................................101 11.14 Make – zmuszaç ..............................................................102 12 Pytania zaczynajàce si´ od s∏owa pytajàcego ......................103 12.1 Lista angielskich s∏ów pytajàcych ....................................103 12.2 Zastosowanie....................................................................103 13 Relative Clauses – zdania wzgl´dne ......................................105 13.1 Relative Pronouns – zaimki wzgl´dne .............................106 13.2 That ..................................................................................108 13.3 Free Relatives ...................................................................109 14 Negation – przeczenie ..............................................................110 14.1 S∏owa i wyra˝enia o znaczeniu przeczàcym.....................110 14.2 S∏owa zawierajàce any-.....................................................110 15 Glossary – s∏owniczek angielskich terminów gramatycznych ........................................................111 Indeks terminów gramatycznych .................................................114 Poj´cia gramatyczne ......................................................................115 5 6 1 Verbs – czasowniki 1.1 Czasowniki zwyk∏e Czasowniki mo˝na podzieliç na przechodnie (transitive) i nieprzechod- nie (intransitive). – Czasowniki przechodnie majà dope∏nienie: Anne likes dogs. Jeremy was writing a letter. Jeremy pisa∏ list. – Czasowniki nieprzechodnie nie majà dope∏nienia: Anne lubi psy. Anne sleeps well. Jeremy smiled. Anne dobrze sypia. Jeremy uÊmiechnà∏ si´. Czasowniki regularne i nieregularne Do bezokolicznika (tj. formy podstawowej) czasownika regularnego mo˝na dodaç koƒcówk´ -ed. W ten sposób powstaje Past Participle (imies∏ów bierny): tej formy czasownika u˝ywa si´ do tworzenia niektó- rych czasów gramatycznych. 1. Forma Infinitive: (to) call 2. Forma Simple Past: called 3. Forma Past Participle: called Od czasowników nieregularnych nie mo˝na w ten sam sposób utwo- rzyç form Simple Past i Past Particple – trzeba je opanowaç pami´ciowo. 1. Forma Infinitive: (to) sing 2. Forma Simple Past: sang 3. Forma Past Participle: sung 1.2 Tenses – czasy gramatyczne Czasy proste (budowa) Do tworzenia czasów prostych u˝ywa si´ zwyk∏ych form czasu teraê- niejszego i przesz∏ego, bez s∏ów posi∏kowych. Simple Present – czas teraêniejszy prosty Forma czasu Simple Present jest taka sama jak bezokolicznik danego czasownika. Wyjàtkiem sà zdania, w których podmiotem jest trzecia osoba liczby pojedynczej (he, she, it): wtedy do podstawowej formy 7 czasownika nale˝y dodaç koƒcówk´ -(e)s. I like hairy spiders. You need a haircut. He watches television every evening. She prefers white wine. Tom and Martha want a new car. Lubi´ w∏ochate pajàki. Musisz obciàç w∏osy. Co wieczór oglàda telewizj´. Woli bia∏e wino. Tom i Martha chcà nowy samochód. Simple Past – czas przesz∏y prosty Form´ czasu przesz∏ego prostego czasowników regularnych tworzy si´ poprzez dodanie koƒcówki -ed do bezokolicznika. I wanted a new car. The telephones worked yesterday. Chcia∏am nowy samochód. Telefony wczoraj dzia∏a∏y. Dla czasowników nieregularnych w czasie Simple Past u˝ywa si´ dru- giej formy czasownika. Oto lista najcz´Êciej u˝ywanych czasowników nieregularnych. 1. Forma 2. Forma 3. Forma Infinitive be begin bring buy catch choose come cost cut do drink drive eat fall feel fly forget get give Simple Past was/were began brought bought caught chose came cost cut did drank drove ate fell felt flew forgot got gave Past Participle been begun brought bought caught chosen come cost cut done drunk driven eaten fell felt flown forgotten got (UK), gotten (US) given T∏umaczenie byç zaczynaç przynosiç kupowaç ∏apaç wybieraç przychodziç, przybywaç kosztowaç ciàç robiç piç prowadziç (auto), kierowaç jeÊç spadaç, przewracaç si´ czuç (si´) lataç zapominaç dostawaç dawaç 8 go have hear keep know leave lend lose make pay put read ride ring run say see sell sing sit sleep take teach tell think write went had heard kept knew left lent lost made paid put read rode rang ran said saw sold sang sat slept took taught told thought wrote gone had heard kept known left lent lost made paid put read ridden rung run said seen sold sung sat slept taken taught told thought written iÊç mieç s∏yszeç trzymaç wiedzieç, znaç wyje˝d˝aç, zostawiaç po˝yczaç (komuÊ) gubiç, traciç robiç p∏aciç k∏aÊç, stawiaç czytaç jeêdziç dzwoniç biegaç mówiç widzieç sprzedawaç Êpiewaç siadaç spaç braç, zabieraç uczyç, nauczaç mówiç, opowiadaç myÊleç pisaç Istniejà czasowniki, które w amerykaƒskim angielskim traktowane sà jak czasowniki regularne, ale w brytyjskim angielskim przyjmujà formy nieregularne, np.: Infinitive dream lean learn spell spill spoil Simple Past dreamt leant learnt spelt spilt spoilt Past Participle dreamt leant learnt spelt spilt spoilt T∏umaczenie Êniç, marzyç opieraç si´ uczyç si´ literowaç rozlewaç niszczyç, psuç 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Krótka gramatyka - ANGIELSKI
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: