Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00293 007434 22992126 na godz. na dobę w sumie
Kryptohistorie. Ukryte i utajone narracje w historii - ebook/pdf
Kryptohistorie. Ukryte i utajone narracje w historii - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 192
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2332-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-18%), audiobook).

Kryptohistorie. Ukryte i utajone narracje w historii to tom, w którym historycy, filologowie i inni badacze spotykają się na polu badań nad tajemnicą, tajnością i teoriami spiskowymi w historii i w narracjach około- lub pseudohistorycznych. Z jednej strony rozważają oni znaczenie owych tematów w historii oraz ich konsekwencje społeczne i polityczne, a z drugiej strony pytają o kryteria historyczności wydarzeń oraz o wagę mechaniki narracji dla konstruowania opowieści i historii. W rozumieniu „kryptohistorycznym” zatem na szczególną uwagę zasługują – w szerokim rozumieniu tego słowa – teksty historyczne, które skupiają się na tropieniu, odkrywaniu i opisywaniu sekretów, spisków i spekulacji, a także na wyjaśnianiu ich strategii narracyjnych oraz mechanizmów ich powstawania. Autorzy artykułów zamieszczonych w tomie zastanawiają się do jakiego stopnia takie narracje przynależą do dyskursu właściwego historii, w jaki sposób przyczyniają się one do jego aberracji i jego rozwoju oraz zarysowują historiograficzne, metanarracyjne i retoryczne ramy historii i kryptohistorii. Tom zawiera również eseje stanowiące poszczególne studia przypadków i koncentrujące się nad historycznymi przykładami mechanizmów i zjawisk związanych z tajemnicą, tajnością i spiskowością. Obejmują one szerokie spektrum zagadnień – od średniowiecznej mityzacji śmierci władcy, przez historycystyczne rekonstruowanie renesansu, czarną legendę Marii Kazimiery, utajone znaczenia malarstwa Vermeera, osiemnastowieczne rozprawy szyfrologiczne, fenomen popularności dziewiętnastowiecznego seryjnego zabójcy, wiktoriańską parazytologię, filmy traktujące o zbiegłych nazistach, śmierć Olofa Palmego jako kanwę szwedzkich powieści detektywistycznych, konstruowanie narodu w oparciu o przeinaczone pojmowanie roli archeologii, po współczesną kryptografię asymetryczną.

Książka adresowana jest do szeroko rozumianej społeczności akademickiej i studentów, a szczególnie do historyków i filologów zajmujących się tematami historiografii, narratologii i ich społecznymi implikacjami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

e c ż ą i s k o j e c ę i W K r y p t o h i s t o r i e . U k r y t e i u t a j o n e n a r r a c j e w h i s t o r i i Więcej o książce Więcej o książce Kryptohistorie Ukryte i utajone narracje w historii e c ż ą i s k o j e c ę i W Więcej o książce Więcej o książce Kryptohistorie Ukryte i utajone narracje w historii NR 3245 Kryptohistorie Ukryte i utajone narracje w historii pod redakcją Rafała Borysławskiego, Alicji Bemben, Justyny Jajszczok i Jakuba Gajdy Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2014 Redaktor serii: Historia Literatur Obcych Magdalena Wandzioch Recenzentka Dominika Ferens Spis treści Wstęp [7] Tomasz Wiślicz Niedohistorie, czyli dlaczego pewne opowieści o przeszłości nie stają się histo- riami [11] Marcin Sarnek Królowie nie giną w wypadkach drogowych. Teorie spisku i narracje gier wideo [23] Jakub Morawiec Co stało się z Olafem Tryggvasonem po bitwie w Øresundzie, czyli (krypto)- historia pewnej pogłoski [45] Joanna Maj Zwrot. Jak zaczął się renesans Stephena Greenblatta [57] Aleksandra Skrzypietz Listy Jana Sobieskiego z lat 1665—1666 jako źródło czarnej legendy Marii Kazi- miery [67] Jakub Gajda Malarskie kłamstwa: próba odczytania malarstwa rodzajowego Jana Vermeera Van Delft [83] Bartłomiej Broda O tajemnym znoszeniu się podczas wojny przez listy — parę słów o pierwszej pol- skiej rozprawie o kryptologii i szyfrowaniu w nowożytnej Rzeczypospolitej [91] Łukasz Słoński Kuba Rozpruwacz: Portret(y) popkulturowy(e) [105] Justyna Jajszczok Parazytologiczne kryptohistorie: tropikalne przesądy i uprzedzenia [115] 6 Spis treści Maciej Białous El Cuarto Reich. Kinematografia o powojennych losach nazistów w Ameryce Południowej [125] Monika Samsel-Chojnacka Mężczyzna, który zabił premiera — tajemnica śmierci Olofa Palmego w powieś- ciach kryminalnych Leifa G.W. Persona [141] Piotr Majewski Przeszłość zaklęta w artefaktach. Proces archeologizacji dyskursu narodowoś- ciowego w Republice Macedonii [155] Włodzimierz Gogłoza Jeźdźcy infokalipsy. Zarys historii politycznej kryptografii asymetrycznej do roku 2000 [169] Noty o autorach [187] Wstęp Współczesne dyskursy polityczne i społeczne coraz częściej zaczynają od- biegać od oświeceniowego paradygmatu rozumowania i skłaniają się w stronę rozpoznawalną z przeszłości; bądź to emocjonalnie i światopoglądowo kon- serwatywną, bądź — co wydaje się równie częste — poszukując sprawczości wydarzeń poza oficjalnie uznawanymi czy sankcjonowanymi racjami. Wiara w istnienie ukrytej sprawczości czy raczej potrzeba takiej wiary istniała od zawsze — antropologicznie rzecz ujmując, ta właśnie potrzeba leżała u źródeł religii i to ona kazała ludziom wierzyć w niepoznawalność logiki zdarzeń czy w ich niejawne mocodawstwo. Co więcej, od zarania ludzkiej tożsamości istniało przekonanie, że jedynie to, co sekretne, niejasne i hermetyczne, jest istotnie cenne i daje dostęp do prawdy. Z semiologicznego punktu widzenia, pisze Umberto Eco, że jedynie „wiedza tajemna to wiedza głęboka (ponieważ tylko to, co leży pod powierzchnią, może pozostać przez długi czas nieznane). Prawda jest zatem utożsamiona z tym, co nie zostaje powiedziane lub zostaje powiedziane niejasno i musi być zrozumiane poza tekstem lub pod jego po- wierzchnią. Bogowie mówią (dziś powiedzielibyśmy: Byt mówi) hieroglifami i zagadkami”1. Jeśli za Byt uznamy porządek wydarzeń, komentarz Eco staje się opisem myślenia o rzeczywistości, która w swojej prawdziwej istocie jest zrozumiana jedynie przez wtajemniczonych. Symboliczny początek XXI stulecia, czyli atak na Word Trade Center z 2001 roku, szczególnie mocno zaznaczył obecność tego typu myślenia we współczesnym, stechnologizowanym świecie. Namnożenie różnorakich przekonań o spiskach, konspiracjach, sekretnych zmowach i układach oraz ich daleko idąca popularność wydają się być charakterystycznym znakiem rozpoznawczym współczesności. Brzytwa Ockhama przynajmniej częściowo przestaje obecnie działać lub uległa stępieniu w czasach coraz to częściej 1 U. Eco: Interpretacja i nadinterpretacja. Tłum. T. Bieroń. Kraków 2008, s. 36. 8 Wstęp odkrywanych, właśnie dzięki nowoczesnym technologiom, politycznych manipulacji prawdą, w rewelacjach ogłaszanych przez ludzi takich jak Ju- lian Assange i Edward Snowden oraz w czasach świadomości, że w każdej chwili każdy z nas może być podglądany, a każdy nasz krok śledzony przez agencje, o których istnieniu nawet nie mieliśmy pojęcia. Przebadanie zatem roli tajemnicy, tajności i teorii spiskowych w historii i w narracjach około- - lub pseudohistorycznych oraz ich konsekwencji społecznych i politycznych wydaje się obecnie szczególnie uzasadnione. Kryptohistorie. Ukryte i utajone narracje w historii to tom, w którym na polu tych właśnie zainteresowań spotykają się polscy historycy, filologowie i inni badacze, by zastanowić się z jednej strony nad znaczeniem szeroko rozu- mianych tematów tajności, spiskowości i tajemnicy z historii, a z drugiej nad tym, co Tomasz Wiślicz określa w swoim eseju jako „warunki graniczne” dla historii, oraz nad wagą samej mechaniki narracji dla konstruowania opo- wieści i historii. W rozumieniu „kryptohistorycznym” zatem na szczególną uwagę zasługują — w szerokim rozumieniu tego słowa — teksty histo- ryczne, które skupiają się na tropieniu, odkrywaniu i opisywaniu sekretów, spisków i spekulacji, a także na wyjaśnianiu ich strategii narracyjnych oraz mechanizmów ich powstawania. Tom Kryptohistorie otwierają dwa teksty, które koncentrują się na teo- retycznej stronie tego, co można określić jako dyskurs kryptohistoryczny czy dyskurs tajemnicy w historii. W pierwszym z nich pt. Niedohistorie, czyli dlaczego pewne opowieści o przeszłości nie stają się historiami Tomasz Wiślicz zadaje pytania podstawowe dla historyka, zastanawiając się nad kryteriami historyczności narracji po zwrocie, jakiego w historiografii do- konał postmodernizm, oraz nad etyczną stroną samej historiografii. Wiślicz wykorzystuje do tego celu przykłady narracji, które nie stały się historią, owych „niedohistorii”, ale też przykłady nienaukowych pseudohistorii, których potencjał dla historii rozumianej jako nauka etyczna jest niszczący. Drugi tekst rozpoczynający tom bada retorykę narracji jednego z rodzajów pseudohistorii wymienianej przez Wiślicza, czyli historii opartej na teorii spiskowej. Marcin Sarnek w eseju Królowie nie giną w wypadkach drogowych. Teorie spisku i narracje gier wideo skupia się na pozornym paradoksie łączą- cym teorie spisku z narracjami współczesnych gier. Z jednej strony jest to potrzeba poczucia sprawczości, a z drugiej świadomość, że to samo poczucie jest jedynie iluzoryczne, zarówno w teoriach spisku, jak i w grach. Teksty Wiślicza i Sarnka rozpoczynają tom od zarysowania historio- graficznych, metanarracyjnych i retorycznych ram historii i kryptohistorii. Następujące po nich eseje stanowią swego rodzaju poszczególne studia przypadków i koncentrują się nad historycznymi przykładami mechani- zmów i zjawisk, które teoretycznie nakreślili dwaj pierwsi autorzy tomu. Teksty te usystematyzowane zostały chronologicznie, od eseju Jakuba Wstęp 9 Morawca będącego studium wczesnośredniowiecznej pogłoski o rzekomym ujściu cało króla Olafa Tryggvasona z bitwy w Øresund, po szkic Włodzi- mierza Gogłozy o współcześnie dokonującej się rewolucji kryptologicznej i kryptograficznej i jej potencjalnych skutkach etycznych. Tekst Gogłozy jednocześnie spina tom klamrą z dwoma pierwszymi tekstami, zwracając uwagę nie tylko na teoretyczną rolę konieczności i potrzeby tajemnicy we współczesnym świecie, ale i na jej praktyczny, coraz to głębszy wpływ na życie i wolność jednostki. Rozpięte między esejami Morawca i Gogłozy są pozostałe teksty o cha- rakterze studium przypadku, które poświęcone są: modernistycznemu zwrotowi ku renesansowi i jego opisowi zaproponowanemu przez Stephena Greenblatta (Joanna Maj); czarnej legendzie królowej Marii Kazimiery w Pol- sce (Aleksandra Skrzypietz); poszukiwaniom utraconych siedemnastowiecz- nych znaczeń w malarstwie Vermeera (Jakub Gajda); osiemnastowiecznej, pierwszej polskiej rozprawie o kryptologii i szyfrowaniu (Bartłomiej Broda); tajemnicy Kuby Rozpruwacza w kulturze (Łukasz Słoński); wiktoriańskiej hi- storii parazytologii i jej ówczesnym etyczno -moralnym implikacjom (Justyna Jajszczok); filmom inspirowanym powojennymi losami nazistów w Ameryce Południowej (Maciej Białous); powieściowym odczytaniom niewyjaśnionej śmierci premiera Olofa Palmego (Monika Samsel -Chojnacka) oraz „archeolo- gizacji dyskursu” i budowaniu poczucia tożsamości narodowej w odniesieniu do archeologii we współczesnej Macedonii (Piotr Majewski). W Wahadle Foucaulta, swojej przewrotnej powieści poświęconej teoriom spiskowym, Umberto Eco fabularyzuje rozważania, a później poszukiwania wszechogarniającego tajnego Planu, który miał stanowić podstawę do roz- woju wydarzeń w dziejach ludzkości. Casaubon, jeden z trójki redaktorów ogarniętych ideą poszukiwania, a potem tworzenia owego Planu, która to idea wymyka się w końcu spod kontroli, mówi o efektach fascynacji tajem- niczością i spiskowością tak: „W konsekwencji wymyśliliśmy nieistniejący Plan, a Oni nie tylko uznali go za dobry, ale sami sobie wmówili, że od dawna mają w nim swoje miejsce, czyli dokonali utożsamienia swoich chaotycznych i niejasnych zamierzeń z fazami naszego Planu, nakreślonego zgodnie z nieodpartą logiką analogii, pozoru, podejrzenia”2. Jako redaktorom poniższego tomu pozostaje nam mieć nadzieję, że „logika analogii, pozoru i podejrzenia” doczekała się w nim naukowego oglądu, a kryptohistoryczne rozważania w nim przedstawione być może będą stanowić punkt wyjścia do dalszego zgłębiania tematyki w nim zaproponowanej zarówno przez badaczy historii, historiografii, jak i przez badaczy narracji. Rafał Borysławski, Alicja Bemben, Justyna Jajszczok i Jakub Gajda 2 U. Eco: Wahadło Foucaulta. Tłum. A. Szymanowski. Warszawa 1993, s. 617. Noty o autorach Maciej Białous — magister socjologii, asystent w Zakładzie Historii Spo- łecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku; wolontariusz Fun- dacji Uniwersytetu w Białymstoku oraz Fundacji Soclab, edukator filmowy. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim tematyką pamięci zbioro- wej, jej stykiem z kulturą popularną (głównie filmem) oraz polityką pamięci. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą społecznej konstrukcji pamięci w polskich filmach fabularnych. Bartłomiej Broda — doktorant w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, interesuje się historią nauki, w szcze- gólności dziejami polskich kryptologii. Pracuje w firmie ArchiDoc SA zaj- mującej się zarządzaniem i archiwizacją dokumentacji współczesnej. Jakub Gajda — obecnie doktorant w Instytucie Kultur i Literatur Angloję- zycznych Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują kulturę i literaturę amerykańskiego południa, antropologię oraz historię sztuki. Publikował artykuły o Williamie Faulknerze, R.L. Stevensonie, ostat- nia publikacja zatytułowana Faulkner’s Dream of a Bearhunt (Katowice 2014) osadza opowiadanie W. Faulknera Niedźwiedź w kontekście przemian, jakie zachodziły w lesie Mississippi przed i po Wielkiej Depresji. Włodzimierz Gogłoza — doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, post -doc na Wydziale Prawa Uniwersytetu Islandzkiego w Rejkiawiku, stypendysta Fundacji Rozwoju Systemu Eduka- cji, dyplomowany administrator sieci komputerowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii organizacji, ekonomicznej analizy prawa, policentrycznych systemów prawnych, w tym zwłaszcza systemu polityczno-prawnego średniowiecznej Islandii, oraz informatyki prawniczej. 188 Noty o autorach Współredaktor tomu Libertarianizm — teoria, praktyka, interpretacje (Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010, wraz z W. Bulirą) oraz współautor podręcznika akademickiego Historia myśli organizatorskiej — zarys wykładu (Warszawa: Difin 2013, wraz z K. Księskim). Strony domowe http://wgogloza.com, http:// sredniowiecznaislandia.com. Justyna Jajszczok — absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Filolo- gicznego Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską zatytułowaną Pasożyt i pasożytnictwo w wiktoriańskiej nauce i literaturze. Publi- kowała artykuły o Karolu Darwinie, Karolu Dickensie i George’u Eliot, a jej najnowsza publikacja The Beetle, or the Revenge of Coleopteron (Katowice 2014) skupia się na wiktoriańskim kolekcjonerstwie żuków i jego niespodziewa- nych konsekwencjach. Do jej zainteresowań badawczych należą wiktoriańska literatura i kultura, XIX -wieczne nauki przyrodnicze, historia parazytologii i Sherlock Holmes. Joanna Maj — doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wroc- ławskiego, studiowała filologię polską i filozofię; przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą genologicznym problemom historii literatury. Piotr Majewski — doktor kulturoznawca i socjolog. Zainteresowania naukowe: antropologia „Ziem Odzyskanych”, antropologia sportu oraz problematyka etniczności i nacjonalizmu. Współpracownik Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej, członek rady naukowej Fundacji Obserwa- torium i Fundacji Slawistycznej. Współtworzył liczne projekty badawcze, w tym: Wizje narodu w polskich podręcznikach do nauki historii — porównawcze badania antropologiczne, Stadion — miasto — kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej, Kategoria narodowości śląskiej. Analiza i interpretacja deklaracji o przynależności do narodu śląskiego, Wizje narodu wśród macedońskich elit poli- tycznych w kontekście kultury popularnej i życia codziennego. Autor ponad 20 ar- tykułów naukowych i współredaktor 3 książek. Jego najnowsze dzieło to monografia (Re)konstrukcje narodu. Odwieczna Macedonia powstaje w XXI wieku. Jakub Morawiec — doktor adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Ślą- skiego w Zakładzie Historii Średniowiecza. W swych badaniach koncentruje się na dziejach Skandynawii we wczesnym średniowieczu i rozwoju śred- niowiecznej historiografii skandynawskiej. W szczególny sposób interesuje się skaldami islandzkimi, ich poezją oraz sagami na ich temat. Jego dorobek obejmuje prace publikowane w Polsce i za granicą, m.in. Vikings among the Slavs (Wiedeń 2009), Wolin w średniowiecznej tradycji skandynawskiej (Kraków 2010), Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym (Wrocław 2011), Knut Wielki. Król Anglii, Danii i Norwegii (Kraków 2013). Noty o autorach 189 Monika Samsel -Chojnacka — doktor (ur. 1977): skandynawista, teatrolog, literaturoznawca. Absolwentka skandynawistyki na UG (praca magisterska o infernie małżeńskim w dramatach Larsa Noréna). Dyplom doktora nauk humanistycznych uzyskała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2007 roku. Trzykrotna stypendystka Instytutu Szwedzkiego, dwukrotnie odbywała swój staż podoktorski na Uniwersytecie w Uppsali w instytucie literaturoznawstwa (2010/11, 2012/13). Naukowo zajmuje się badaniem twórczości Ingmara Bergmana oraz skandynawskiej literatury kryminalnej. Aktualnie pisze książkę poświęconą właśnie temu ostatniemu zagadnieniu, koncentrując się na kwestiach morderstw związanych z wła- dzą we współczesnej szwedzkiej powieści kryminalnej. Posiada największą w Polsce bibliotekę skandynawskich kryminałów. Publikowała między innymi na łamach „Teatru”, „Didaskaliów”, „Pamiętnika Teatralnego”, „Dia- logu”, „Odry”, „Blizy”. Mieszka w Sopocie. Marcin Sarnek — doktor, od niemal 20 lat związany z Instytutem Kultur i Literatur Anglojęzycznych, jako student, doktorant, obecnie jako adiunkt. Od roku 2012 pełni w Instytucie funkcję zastępcy dyrektora Instytutu ds. Nauki oraz kierownika Centrum Badań Narracji Interaktywnych. Do jego zainteresowań badawczych należą między innymi współczesne i histo- ryczne dyskursy technologii oraz debaty wokół praw autorskich i własności intelektualnej. Pracę licencjacką napisał na temat kłamstwa we współczes- nej literaturze amerykańskiej, pracę magisterską na temat amerykańskiej fascynacji spiskowymi teoriami dziejów, zaś doktorat na temat obecności kryptografii we współczesnej kulturze amerykańskiej. Aleksandra Skrzypietz — dr hab. ukończyła studia historyczne na Uniwer- sytecie Śląskim. Pracuje w Zakładzie Historii Nowożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się stosunkami polsko -francuskimi w XVII i XVIII wieku, a także funkcjonowaniem monarchii absolutnej. Do tematyki jej badań należy również kształcenie i wychowanie dzieci i mło- dzieży oraz pozycja i rola kobiet w epoce nowożytnej. Szczególny przedmiot jej zainteresowań stanowią dzieje rodu Sobieskich, jego znaczenie polityczne, a zwłaszcza legenda oplatająca jego członków. W jej dorobku znajdują się książki: Francuskie zabiegi o koronę polską po śmierci Jana III Sobieskiego, Królew- scy synowie — Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy oraz najnowsza — Rozkwit i upadek rodu Sobieskich. Łukasz Słoński — doktorant kulturoznawstwa na Uniwersytecie Opolskim, gdzie przygotowuje rozprawę poświęconą przestrzeni miejskiej w komiksie. Aktywny członek Stowarzyszenia Badaczy Pokultury i Edukacji Popkultu- rowej „Trickster”. 190 Noty o autorach Tomasz Wiślicz — dr hab. prof. IH PAN w Zakładzie Studiów Nowożyt- nych Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiej Grupy Commission Internationale d’Histoire et d’Etudes du Christianisme przy Polskiej Akademii Umiejętności oraz Zespołu Antropo- logii Historii przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Zainteresowania ba- dawcze: historia kultury wczesnonowożytnej, dzieje społeczne i polityczne wsi polskiej XVI—XVIII wieku, historia antropologii. Autor książek: Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku (Warszawa 2001), Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku (Warszawa 2004) i Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII—XVIII wieku (Wrocław 2012). Na okładce: Rysunek udostępnił Erik Linton Redakcja: Justyna Mroczkowska Projekt okładki: Anna Gawryś Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel Korekta: Marzena Marczyk Łamanie: Bogusław Chruściński Copyright © 2014 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 -6336 ISBN 978 -83-8012-331-1 (wersja drukowana) ISBN 978 -83-8012-332-8 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 -007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e -mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 12,0. Ark. wyd. 15,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 28 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88 -100 Inowrocław e c ż ą i s k o j e c ę i W K r y p t o h i s t o r i e . U k r y t e i u t a j o n e n a r r a c j e w h i s t o r i i Więcej o książce Więcej o książce Kryptohistorie Ukryte i utajone narracje w historii e c ż ą i s k o j e c ę i W Więcej o książce Więcej o książce
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kryptohistorie. Ukryte i utajone narracje w historii
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: