Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00318 006864 20217356 na godz. na dobę w sumie
Książki dla dzieci i młodzieży Nr 6/2008 (141) - ebook/pdf
Książki dla dzieci i młodzieży Nr 6/2008 (141) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Bezpłatny dodatek do głównego wydania Magazynu Literackiego Książki Nr 6/2008 (141)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

m o c . e m Książki฀dla฀dzieci฀i฀młodzieży i t s m a e r D ฀ | ฀ o m r e e G o c n e m o D ฀ l i ฀ . t o f ฀ © Rynek฀książki฀dla฀dzieci฀i฀młodzieży Rynek฀książki฀dla฀dzieci฀i฀młodzieży Era฀Pottera Era฀Pottera i฀czas฀zmian i฀czas฀zmian Na฀naszych฀oczach฀zamyka฀się฀pew- na฀epoka฀w฀dziejach฀rynku฀książki฀ dziecięcej:฀Era฀Pottera.฀Ponad฀320฀milio- nów฀sprzedanych฀na฀całym฀świecie฀eg- zemplarzy฀z฀pewnością฀nie฀wyczerpuje฀ potencjału฀cyklu,฀fakt฀pozostaje฀jednak฀ faktem฀–฀nowych฀tomów฀już฀nie฀będzie!฀ Oczywiście:฀czekają฀nas฀nadal฀premiery฀ kolejnych฀ ekranizacji,฀ które฀ podkręcą฀ licznik,฀pojawią฀się฀specjalne฀edycje,฀ze- stawy฀i฀„klocki”.฀J.K.฀Rowling฀obiecuje฀ także฀specjalną฀encyklopedię฀poświęconą฀ światowi฀„Harry’ego฀Pottera”.฀Niejedna฀ złotówka฀i฀dolar,฀i฀juan,฀i฀euro฀za฀spra- wą฀HP฀do฀kieszeni฀producentów฀jeszcze฀ z฀pewnością฀wpłynie.฀W฀najlepsze฀będzie฀ przecież฀jeszcze฀trwać฀szał฀licencyjny฀na฀ gadżety฀„potterowe”. W฀Polsce฀trwa฀jeszcze฀sprzedaż฀650- tysięcznego฀nakładu฀ostatniego฀tomu฀cy- klu฀opublikowanego฀przez฀Media฀Rodzi- na.฀ Ale฀ warszawskiego฀ „potterowego”฀ biura฀tego฀wydawcy฀już฀nie฀ma… Mantra฀i฀zaklęcie Czerwiec฀–฀tradycyjnie฀„dziecięcy”฀mie- siąc฀w฀wydawnictwach฀–฀to฀dobry฀mo- ment฀aby฀zadumać฀się฀nad฀sytuacją฀pol- skiego฀ rynku฀ książki฀ dla฀ najmłodszych฀ właśnie฀w฀ostatnich฀miesiącach฀Ery฀Pot- tera฀(a฀może฀w฀pierwszych฀tygodniach฀Ery฀ Bez฀Pottera?). Pewien฀wymiar฀tej฀spuścizny฀jest฀z฀pew- nością฀uniwersalny฀i฀globalny.฀Najważniej- szy,฀choć฀trudno฀wymierny฀to…฀nowa฀na- dzieja!฀Że฀książka฀w฀ogóle,฀a฀dla฀dzieci฀ w฀szczególności,฀może฀być฀gwiazdą฀bizne- su.฀Rynek฀wydawniczy฀karmiony฀od฀co฀naj- mniej฀trzech฀dekad฀kasandrycznymi฀prze- powiedniami฀o฀końcu฀książki฀niesłychanie฀ potrzebował฀i฀potrzebuje฀takich฀sukcesów.฀ Bo฀skoro฀dzieci฀czytają,฀to฀może฀i฀ci฀dorośli,฀ którzy฀z฀nich฀wyrosną,฀zostawią฀kiedyś฀pie- niądze฀w฀księgarniach…฀Szczególną฀radość฀ na฀scenie฀książki฀dziecięcej฀obudził฀fakt,฀że฀ „Harry฀Potter”฀pokazał฀potencjał฀starszych฀ dzieci฀(9-12฀lat),฀grupy฀odbiorców฀uzna- nej฀przez฀wielu฀za฀całkowicie฀straconą฀jako฀ źródło฀przychodu. Wymiar฀finansowy฀HP฀jest฀–฀rzecz฀ja- sna฀–฀niesłychanie฀ważny,฀ciekawe฀jednak฀ jest฀pytanie฀o฀konsekwencje฀popularno- ści,฀ba!…฀kultu฀związanego฀z฀tym฀cyklem.฀ Już฀teraz฀wiadomo,฀że฀rynek฀wydawniczy฀ w฀tym฀sektorze฀nigdy฀nie฀będzie฀taki฀jak฀ wcześniej.฀Wspomnienie฀HP฀będzie฀już฀za- wsze฀dla฀wydawców฀złotym฀mitem,฀marze- niem฀lub฀bardziej฀przyziemnie:฀punktem฀ odniesienia.฀Na฀razie฀jest฀także฀zaklęciem฀ marketingowym฀i฀mantrą฀przyklejaną฀na- zbyt฀chętnie฀do฀każdego฀nieomal฀tytułu,฀ który฀za฀bohatera฀ma฀nastolatka฀i฀gdzie฀ troszeczkę฀chociaż฀magii฀błyśnie. I฀ jeszcze฀ jeden฀ sukces฀ HP฀ –฀ po฀ raz฀ pierwszy฀ książka฀ dziecięca฀ trafiła฀ na฀ pierwsze฀ strony฀ wysokonakładowych฀ gazet฀i฀tygodników฀opinii.฀Ten฀wymiar฀ cyklu฀Rowling฀jest฀wart฀silnego฀podkre- ślenia:฀z฀jednej฀strony฀dowodzi฀bowiem฀ podniesienia฀prestiżu฀literatury฀dla฀naj- młodszych฀–฀do฀niedawna฀prawdziwego฀ Kopciuszka฀literatury,฀z฀drugiej฀zaś฀każe฀ mieć฀nadzieję,฀że฀dokonał฀się฀ważny฀akt฀ w฀promocji฀czytania฀i฀książki! W฀ Polsce฀ historia฀ potteromanii฀ ma฀ dodatkowy฀wymiar:฀pierwszy฀tom฀został฀ opublikowany฀w฀2000฀roku฀i฀w฀symbo- liczny฀ sposób฀ zamknął฀ niezbyt฀ chlubną฀ dekadę฀w฀dziejach฀polskiego฀rynku฀książ- ki฀dla฀dzieci฀i฀młodzieży.฀Wydanie฀„HP฀ i฀ Kamienia฀ Filozoficznego”฀ otworzyło฀ u฀nas฀nowe฀tysiąclecie฀i฀rozpoczęło฀lep- szy฀czas.฀W฀szczególności฀ostatnie฀pięć฀lat฀ było฀bardzo฀bogate฀w฀interesujące฀wyda- rzenia฀dla฀polskiego฀rynku฀książki฀dziecię- cej.฀Powstanie฀ruchu฀„wydawnictw฀lilipu- cich”฀publikujących฀niszowe,฀artystyczne฀ edycje,฀renesans฀zainteresowania฀polski- mi฀autorami,฀pojawienie฀się฀nowych฀ro- dzimych฀gwiazd฀na฀firmamencie฀literatury฀ dla฀najmłodszych,฀wejście฀na฀scenę฀całkiem฀ nowych฀wielkich฀graczy฀(Firma฀Księgarska฀ Jacek฀i฀Krzysztof฀Olesiejuk฀Inwestycje!),฀ uaktywnienie฀czy฀rekonstrukcja฀formuły฀ działania฀starszych฀firm฀(Nasza฀Księgarnia,฀ Egmont),฀wzmożenie฀zainteresowania฀ofi- cyn฀z฀innych฀segmentów฀(Znak,฀Bellona),฀ to฀najważniejsze฀z฀wydarzeń,฀które฀kształ- towały฀polski฀rynek฀książki฀Ery฀Pottera.฀ Z฀ wydarzeń฀ okołorynkowych฀ dostrzec฀ trzeba฀ gigantyczną฀ pracę฀ jaką฀ na฀ rzecz฀ czytania฀najmłodszych฀wykonała฀Funda- cja฀ABC฀XXI฀i฀jej฀akcja฀„Cała฀Polska฀Czy- ta฀dzieciom”.฀Działania฀ożywiła฀również฀ Polska฀Sekcja฀IBBY,฀konsekwentnie฀budu- jąc฀prestiż฀swojej฀nagrody฀„Książka฀Roku”.฀ Naprawdę฀sporo฀w฀książce฀dziecięcej฀się฀ k s i ą ż k i ฀ • ฀ b e z p ł a t n y ฀ d o d a t e k ฀ • ฀ c z e r w i e c ฀ 2 0 0 8 1 Książki฀dla฀dzieci฀i฀młodzieży działo฀i฀dzieje.฀Trudno฀zawrzeć฀w฀jednym฀ tekście฀wszystko.฀Przyjrzyjmy฀się฀więc฀bli- żej฀choć฀tym฀kilku,฀wymienionym฀powy- żej฀zjawiskom. Znaleźć฀coś฀dla฀siebie Jaki฀ więc฀ jest฀ ten฀ polski฀ rynek฀ książki฀ u฀schyłku฀Ery฀Pottera? Wydawcy฀ reprezentujący฀ wszystkie฀ komponenty฀ sektora฀ książki฀ dziecięcej฀ słysząc฀to฀pytanie฀odpowiadają฀jednym฀ głosem:฀najważniejszą,฀nową฀wartością฀ stała฀się฀różnorodność.฀Tak฀mówi฀Olga฀ Wojniłko฀z฀Wilgi,฀Anna฀Sójka-Leszczyń- ska฀z฀Papilonu฀(części฀grupy฀wydawniczej฀ Publicat฀SA),฀Wiesława฀Jędrzejczykowa฀ z฀Literatury.฀To฀ważna฀zmiana฀po฀całej฀ dekadzie฀lat฀dziewięćdziesiątych,฀kiedy฀ o฀ charakterze฀ polskiego฀ rynku฀ książki฀ dziecięcej฀ w฀ dużej฀ mierze฀ decydowały฀ z฀jednej฀strony฀tanie฀edycje฀jednostajnie฀ kopiujące฀manierę฀Disneya,฀z฀drugiej฀zaś฀ wydania฀ polskiej฀ i฀ obcej฀ klasyki.฀ Olga฀ Wojniłko฀mówi:฀–฀Dzisiejszy฀rynek฀książki฀ dla฀najmłodszych฀w฀Polsce฀odpowiada฀na฀ potrzeby฀różnych฀grup฀nabywców.฀Każdy฀ już฀może฀znaleźć฀coś฀dla฀siebie! Istotnym฀motorem฀tej฀różnorodności฀ są฀tzw.฀wydawnictwa฀lilipucie.฀Tak฀Joan- na฀ Olech฀ nazwała฀ onegdaj฀ małe฀ firmy฀ wydawnicze,฀ powstające฀ od฀ początku฀ nowego฀stulecia,฀które฀publikują฀elitar- ne฀edycje,฀z฀awangardową฀wysmakowaną฀ ilustracją,฀edycje฀niszowe฀i฀przeznaczone฀ dla฀relatywnie฀wąskiego฀kręgu฀odbior- ców.฀Takie฀oficyny฀jak:฀Dwie฀Siostry,฀Wy- twórnia,฀Fro9,฀Hokus฀Pokus,฀Zakamarki,฀ czy฀najstarsza฀z฀nich฀–฀Ezop,฀zaoferowa- ły฀prawdziwą฀alternatywę฀dla฀głównego฀ nurtu฀książki฀dziecięcej.฀Liliputom฀nie฀jest฀ jednak฀łatwo:฀Marta฀Lipczyńska-Gil฀py- tana฀o฀działania฀swojej฀firmy฀(Hokus฀Po- kus)฀mówi:฀–฀Walczę฀dzielnie฀z฀rzeczywi- stością฀już฀od฀5฀lat.฀Z฀dobrym฀skutkiem฀ –฀wykreowała฀bestseller฀„O฀małym฀krecie,฀ który฀chciał฀wiedzieć,฀kto฀mu฀narobił฀na฀ głowę”.฀Wydawnictwa฀z฀tego฀kręgu,฀pu- blikujące฀książkę฀trudną,฀wprowadzające฀ na฀polski฀rynek฀książkę฀obrazkową฀cieszą฀ się฀jednak฀zwykle฀ze฀sprzedanego฀nakła- du฀rzędu฀3000฀egz.฀Poprawia฀się฀za฀to฀ich฀ współpraca฀z฀dystrybutorami฀–฀tradycyj- nie฀oskarżanymi฀o฀ignorowanie฀ambitniej- szych฀edycji.฀Marta฀Lipczyńska-Gil฀mówi:฀ –฀Nawet฀publikując฀trudną฀książkę฀można฀ „przekonać”฀do฀niej฀dystrybutorów.฀Takie฀ firmy฀jak฀np.฀Platon฀dostrzegają฀już฀niszo- wą,฀elitarną฀książkę฀dla฀dzieci. Autor:฀potężny oręż฀promocji Upodobania฀czytelników฀naprawdę฀się฀ zmieniły฀i฀ciągle฀się฀zmieniają฀na฀naszych฀ oczach.฀Wydawnictwa฀„lilipucie”฀ryzyku- jąc,฀wchodząc฀odważnie฀z฀ambitniejszą,฀ trudniejszą฀w฀odbiorze฀książką,฀odmieniły฀ ten฀rynek.฀Idzie฀ku฀lepszemu,฀cały฀czas.฀ Ale฀jest฀wiele฀do฀zrobienia. Hokus฀ Pokus฀ –฀ rodzimy฀ wydawca฀ Wolfa฀ Erlbrucha฀ to฀ jednak฀ wśród฀ lili- putów฀ wyjątek฀ –฀ główna฀ domena฀ ma- łych฀ oficyn฀ to฀ raczej฀ książki฀ polskich฀ autorów,฀a฀przede฀wszystkim฀ilustrato- rów.฀Szczególną฀rolę฀pełnią฀tu฀wydaw- nictwa฀Wytwórnia฀i฀Dwie฀Siostry,฀które฀ pod฀swoimi฀skrzydłami฀stworzyły฀nową฀ szkołę฀polskiej฀ilustracji.฀Można฀chyba฀ bowiem฀zaryzykować฀przyjęcie฀takiego฀ określenia฀dla฀grupy฀ilustratorek฀prowa- dzonych฀przez฀Grażkę฀Lange.฀Tom฀„Tu- wim”฀ opublikowany฀ przez฀ Wytwórnię฀ został฀ozdobiony฀najważniejszym฀laurem฀ jaki฀polska฀sztuka฀książki฀ostatnio฀otrzy- mała:฀nagrodą฀w฀Bolonii฀(w฀dziedzinie฀ „edycja฀poezji฀dla฀dzieci”).฀Zawarte฀tam฀ prace฀m.in.฀Anna฀Niemierko฀czy฀Monika฀ Hanulak฀mogą฀budzić฀kontrowersje,฀ale฀ nimi฀właśnie฀żywi฀się฀współczesna฀sztuka!฀ Koniecznie฀należy฀także฀odnotować฀poja- wienie฀się฀(głównie฀za฀sprawą฀innego฀„lili- puta”฀–฀Muchomora)฀jeszcze฀jednej฀nowej฀ gwiazdy฀polskiej฀ilustracji:฀Pawła฀Pawla- ka฀(np.฀„Jajuńciek”,฀„Kot,฀który฀merdał฀ ogonem”).฀Wydawnictwa฀lilipucie฀–฀jako฀ się฀rzekło฀powyżej฀–฀nie฀mają฀jednak฀ła- twego฀życia:฀trudno฀elitarność฀pogodzić฀ z฀dochodowością฀–฀do฀historii฀przeszło฀ już฀np.฀Fro฀9.฀Inni฀walczą฀dalej! Renesans฀ zainteresowania฀ polskimi฀ autorami฀to฀nie฀tylko฀zasługa฀„liliputów”.฀ Od฀początku฀XXI฀wieku฀wszystkie฀waż- niejsze฀oficyny฀ze฀sceny฀dziecięcej฀wpro- wadzają฀do฀swoich฀katalogów฀rodzimych฀ twórców.฀I฀to฀tych฀„nowych”!฀To฀chyba฀ dla฀ kultury฀ narodowej฀ bardzo฀ zdrowy฀ objaw:฀ wydawcy฀ wychodzą฀ poza฀ krąg฀ ustalonych฀„pewniaków”฀(Tuwim,฀Brze- chwa,฀Jachowicz,฀Konopnicka,฀Niziurski,฀ Szklarski,฀Siesicka,฀Musierowicz),฀szuka- ją฀„świeżej฀krwi”.฀Z฀doskonałym฀rezulta- tem:฀Joanna฀Olech,฀Grzegorz฀Kasdepke,฀ Paweł฀Beręsewicz,฀Barbara฀Kosmowska,฀ Ewa฀Nowak,฀Rafał฀Kosik฀–฀to฀tylko฀nie- którzy฀autorzy,฀którzy฀tworzą฀nową฀czo- łówkę฀literatury฀dla฀dzieci฀i฀młodzieży.฀ Katarzyna฀ Janusik฀ ze฀ Znaku฀ sugeruje฀ nawet,฀że฀poszerzanie฀katalogu฀autorów฀ o฀rodzimych฀pisarzy฀stało฀się฀dla฀jej฀wy- dawnictwa฀ „…naturalną฀ drogą฀ rozwo- ju฀oferty฀wydawniczej”.฀Jednym฀z฀naj- bardziej฀doświadczonych฀w฀tej฀dziedzi- nie฀polskich฀wydawców฀jest฀Literatura.฀ Wiesława฀Jędrzejczykowa฀mocno฀wierzy฀ w฀ szanse฀ naszych฀ literatów฀ na฀ rynku.฀ 200฀polskich฀tytułów฀(w฀tym฀55฀nowo- ści)฀przyniosło฀jej฀firmie฀w฀2007฀roku฀ok.฀ 3฀mln฀obrotu.฀Literatura฀znana฀jest฀z฀do- skonale฀prowadzonego฀marketingu฀swo- ich฀autorów.฀Żywy฀autor:฀potężny฀oręż฀ promocji฀!฀Oficyna฀jest฀mistrzem฀w฀wyko- rzystywaniu฀potencjału฀spotkań฀„autogra- fowych”฀w฀bibliotekach.฀–฀Organizujemy฀ rocznie฀ok.฀700฀spotkań฀naszych฀auto- rów฀z฀dziećmi฀w฀bibliotekach฀publicznych฀ –฀mówi฀z฀dumą฀Wiesława฀Jędrzejczyko- wa.฀Książka฀„nowego”฀polskiego฀autora฀ może฀w฀efekcie฀osiągnąć฀całkiem฀apetycz- ną฀sprzedaż:฀20000฀egzemplarzy฀(„Co฀to฀ znaczy”฀Grzegorza฀Kasdepke). FKJO฀–฀nowy฀potentat Do฀najważniejszych฀zmian฀na฀polskiej฀sce- nie฀książki฀dziecięcej฀należy฀jednak฀nie- wątpliwie฀pojawienie฀się฀nowego฀poten- tata:฀Firmy฀Księgarskiej฀Jacek฀i฀Krzysztof฀ Olesiejuk฀–฀Inwestycje฀sp.฀z฀o.o.฀Dokład- ne฀wyniki฀finansowe฀tego฀wydawcy฀nie฀są฀ znane฀–฀Jacek฀Olesiejuk฀pytany฀w฀tej฀pra- wie฀uśmiecha฀się฀ciepło฀i฀mówi฀o฀„kilku- nastu฀milionach”,฀które฀książka฀dziecięca฀ wniosła฀do฀kasy฀firmy.฀Obserwując฀rynek฀ można฀jednak฀sądzić,฀że฀w฀ciągu฀kilku฀lat฀ FKJO฀wyrosło฀na฀drugiego฀po฀Egmoncie฀ największego฀w฀Polsce฀wydawcę฀książek฀ dla฀dzieci.฀Firma฀rozpoczęła฀swoją฀eks- pansję฀od฀bardzo฀tanich฀produktów฀licen- cyjnych฀dla฀dzieci฀najmłodszych,฀rozpro- wadzanych฀masowo฀w฀hipermarketach.฀ W฀dalszej฀kolejności฀do฀oferty฀wprowa- dzono฀książki฀edukacyjne฀dla฀nieco฀star- szych฀odbiorców.฀Bracia฀Olesiejukowie฀ doskonale฀ wykorzystali฀ moment,฀ gdy฀ Wilga,฀zajęta฀przekształceniami฀własno- ściowymi,฀zmniejszyła฀swoją฀ofertę฀i฀opa- 2 k s i ą ż k i ฀ • ฀ b e z p ł a t n y ฀ d o d a t e k ฀ • ฀ c z e r w i e c ฀ 2 0 0 8 Książki฀dla฀dzieci฀i฀młodzieży nowali฀ w฀ dużej฀ mierze฀ również฀ rynek฀ książek-zabawek.฀Wprowadzili฀produkty฀ tańsze฀od฀„wilgowych”,฀także฀–฀częścio- wo฀–฀przeznaczone฀dla฀starszych฀odbior- ców.฀Wśród฀tych฀ostatnich฀można฀odna- leźć฀wiele฀bardzo฀innowacyjnych฀i฀atrak- cyjnych฀konceptów฀edytorskich.฀Ważnym฀ krokiem฀w฀rozwoju฀oficyny฀Olesiejuków฀ było฀wejście฀na฀rynek฀książki฀dla฀dzieci฀ starszych/młodszych฀nastolatków.฀Seria฀ Ulissesa฀Moore’a,฀wprowadzona฀z฀moc- nym฀przygotowaniem฀promocyjnym฀być฀ może฀nie฀jest฀wielkim฀przebojem฀kaso- wym฀na฀miarę฀„Harry’ego฀Pottera”,฀nie- mniej฀można฀mieć฀wrażenie,฀że฀przynosi฀ Firmie฀solidne฀przychody.฀Sprzedaż฀po- szczególnych฀tomów฀waha฀się฀pomiędzy฀ 13฀a฀18฀tysięcy฀egzemplarzy฀(łączna฀sprze- daż฀w฀2007฀roku฀to฀ok.฀100000฀egz.).฀Ko- lejnym฀krokiem฀na฀tej฀drodze฀jest฀„Centu- ry฀–฀ognisty฀pierścień”.฀Na฀warszawskich฀ targach฀książki฀Firma฀Księgarska฀chwali- ła฀się฀zaś฀pierwszymi฀własnymi฀edycjami,฀ przygotowanymi฀przez฀polskich฀ilustra- torów฀na฀jej฀zamówienie฀(„Słoń฀Trąbal- ski”฀Tuwima฀i฀„Bajki”฀Fredry).฀W฀ofer- cie฀FKJO฀można฀odnaleźć฀także฀edycje฀ bestsellerów฀Niziurskiego.฀Firma฀–฀także฀ w฀tym฀sektorze฀–฀konsekwentnie฀rozwi- ja฀polski฀rynek฀audio฀książek.฀Większość฀ swoich฀pozycji฀dla฀nastolatków฀publikuje฀ także฀w฀wersji฀do฀słuchania. Oferta฀wydawnicza฀FKJO฀to฀dalej฀–฀ w฀głównej฀mierze฀–฀popularne฀edycje฀dla฀ dzieci฀młodszych,฀skierowane฀do฀najszer- szego฀kręgu฀odbiorców.฀Owa฀różnorod- ność฀dostrzegana฀przez฀uczestników฀ryn- ku฀znajduje฀jednak฀miejsce฀także฀w฀kata- logu฀Olesiejuków:฀są฀tam฀książki฀z฀ilustra- cjami฀cenionego฀przez฀grafików฀Toniego฀ Rossa฀czy฀innowacyjne฀książki฀zabawki฀ (np.฀Jo฀Lodge฀i฀seria฀„Pan฀Kłapie”).฀Na฀ marginesie,฀warto฀zwrócić฀w฀tym฀miej- scu฀ uwagę,฀ że฀ Firma฀ Księgarska฀ przy- czyniła฀się฀do฀powrotu฀na฀polski฀rynek฀ klasycznych฀ książek฀ rozkładanek฀ (tzw.฀ „pop-ups”). Po฀face฀liftingu Pisząc฀o฀wielkich฀sukcesach฀na฀polskiej฀ scenie฀książki฀dziecięcej฀nie฀sposób฀po- minąć฀ Naszej฀ Księgarni,฀ która฀ w฀ roku฀ 2007฀odnotowała฀wysoki,฀27-procento- wy฀wzrost฀obrotów฀(całkowity฀wynik฀to฀ ponad฀12฀mln฀zł฀przychodu).฀A฀przecież฀ był฀już฀moment,฀kiedy฀można฀było฀sądzić,฀ że฀ta฀najstarsza฀z฀polskich฀oficyn฀publiku- jących฀książki฀dla฀dzieci฀może฀zostać฀spi- sana฀na฀straty!฀Sytuacja฀zmieniła฀się฀razem฀ z฀objęciem฀prezesury฀NK฀przez฀Agniesz- kę฀Tokarczyk.฀Pod฀rządami฀nowej฀prezes฀ firma฀zaczęła฀odnosić฀sukcesy.฀Jakie฀były฀ ich฀źródła?฀Sama฀pani฀prezes฀przypisuje฀ je฀„…sprawnemu฀działaniu฀doskonale฀do- branego,฀młodego,฀dynamicznego฀zespo- łu”.฀W฀dalszej฀kolejności฀wymienia฀także฀ face฀lifting฀(czyli฀nową฀formułę)฀klasycz- nych฀edycji฀stanowiących฀ciągle฀siłę฀NK฀ (nowe฀wydania฀Astrid฀Lindgren),฀rezy- gnację฀z฀części฀oferty฀przeznaczonej฀dla฀ najmłodszych฀odbiorców฀(„nie฀będziemy฀ konkurowali฀cenowo฀z฀Olesiejukiem!”).฀ Obecnie฀wydawnictwo฀koncentruje฀się฀na฀ grupie฀odbiorców฀pomiędzy฀6฀a฀14฀ro- kiem฀życia.฀Właśnie฀dla฀nich฀firma฀opu- blikowała฀kilka฀bardzo฀udanych฀tytułów฀ takich฀jak฀„Złodziejka฀książek”฀Markusa฀ Zusaka฀czy฀„Kosmiczny฀dom฀Larklight”฀ Philipa฀Reeve’a.฀Obecnie฀duże฀nadzieje฀ oficyna฀pokłada฀w฀edukacyjnej฀książce฀L.฀ i฀S.฀Hawkingów฀„Jerzy฀i฀tajny฀klucz฀do฀ wszechświata”฀(„–฀Może฀będzie฀»Światem฀ Zofii«฀w฀naukach฀ścisłych?”).฀Nasza฀Księ- garnia฀także฀podziela฀wiarę฀w฀potencjał฀ rodzimych฀autorów:฀„Nowa฀polska฀lite- ratura?฀–฀tak,฀można฀ją฀wydawać฀z฀sukce- sem.฀Robimy฀to!฀Do฀sukcesów฀zaliczamy฀ zwłaszcza฀serię฀»ze฀sprężynką«”฀–฀mówi฀ Monika฀Kalinowska. Doskonałe฀rezultaty฀w฀2007฀roku฀osią- gnął฀również฀największy฀polski฀wydawca฀ książek฀dla฀dzieci฀i฀młodzieży:฀Egmont.฀ 10-procentowy฀wzrost฀obrotów,฀utrzyma- nie฀tendencji฀do฀przesuwania฀–฀a฀może฀ra- czej฀poszerzania฀oferty฀w฀stronę฀starszych฀ odbiorców.฀Dla฀dziewcząt฀publikowane฀ są฀serie฀książek฀bestsellerowego฀Thoma- sa฀Breziny฀(seria฀„Żadnych฀chłopaków”)฀ czy฀gwiazdy฀niemieckiej฀literatury฀dla฀naj- młodszych฀Cornelii฀Funke฀(seria฀„Dzikie฀ Kury”).฀Dla฀chłopaków฀wydawca฀oferuje฀ Bolek฀i฀Lolek฀superstars! Jest฀coś฀magicznego฀w฀dziecięcych฀dobranockach.฀Niby฀krótkie,฀mało฀ważne,฀błahe฀i฀ulotne,฀ale฀niepostrzeżenie฀zamiesz- kują฀w฀dziecięcych฀główkach฀i฀pozostają฀tam฀głęboko฀ukryte฀nawet฀wtedy,฀gdy฀główki฀stają฀się฀głowami฀i฀to฀siwymi฀albo฀ nawet฀łysawymi…฀Zobaczcie:฀onegdajsze฀NRD฀zawaliło฀się฀całkiem,฀a฀z฀jego฀dorobku฀kulturalnego฀został฀nieomalże฀ tylko…฀„Piaskowy฀dziadek”!฀Cykl฀filmów,฀który฀w฀całych฀Niemczech฀ma฀dzisiaj฀status฀filmu฀kultowego฀znany฀był฀zresztą฀ także฀i฀u฀nas฀choć฀takiego฀sukcesu฀nie฀odniósł. My฀bowiem฀mieliśmy฀i฀mamy฀swoich฀prawdziwych฀bohaterów:฀Bolka฀i฀Lolka.฀Bawili฀i฀uczyli฀nas฀od฀1963฀roku.฀Już฀ więcej฀jak฀dwa฀pokolenia฀Polaków฀śmieją฀się฀przy฀ich฀przygodach.฀Pamiętacie฀–฀dzisiejsze฀czterdziestolatki฀–฀to฀oczekiwanie฀ na฀czwartki,฀kiedy฀serial฀był฀emitowany?฀Widzieliśmy฀przygody฀naszych฀ulubionych฀bohaterów฀na฀wakacjach,฀na฀Dzikim฀ Zachodzie,฀podróżowaliśmy฀z฀nimi฀dookoła฀świata,฀przeżywaliśmy฀razem฀z฀nimi฀baśniowe฀historie.฀Razem฀nakręcono฀ 150฀odcinków฀i฀dwie฀wersje฀pełnometrażowe.฀Wszystkie฀filmy฀z฀udziałem฀Bolka฀i฀Lolka฀powstawały฀w฀Bielskim฀Studiu฀ Filmów฀Rysunkowych.฀Twórcami฀tych฀kultowych฀postaci฀byli:฀Władysław฀Nehrebecki,฀Alfred฀Ledwig฀oraz฀Leszek฀Lorek.฀ Za฀montaż,฀dźwięk฀i฀efekty฀odpowiadali฀Otokar฀Balcy฀i฀Alojzy฀Mol. A฀pamiętacie฀te฀dyskusje,฀kiedy฀w฀1973฀do฀Bolka฀i฀Lolka฀dołączyła฀–฀na฀życzenie฀dziewczynek฀–฀Tola?฀Odbyła฀się฀wtedy฀cała฀ poważna฀–฀nieomalże฀narodowa฀–฀dyskusja!฀Tola฀wytrzymała฀z฀chłopakami฀tylko฀(aż?)฀30฀odcinków.฀Czytając฀po฀latach฀różne฀ materiały฀informacyjne฀(np.฀w฀Wikipedii)฀można฀znaleźć฀wiele฀ciekawostek:฀dziwnie฀trochę฀dowiadywać฀się,฀że฀pełne฀imiona฀ chłopaków฀to฀Bolesław฀i฀Karol.฀Albo,฀że฀tytuł฀serialu฀nawiązuje฀do฀przedwojennego฀filmu฀polskiego฀z฀1936฀roku฀w฀reżyserii฀Michała฀ Waszyńskiego,฀w฀którym฀niezapomniany฀Adolf฀Dymsza฀grał฀OBIE฀tytułowe฀postacie.฀Wszystko฀jednak฀przebija฀wieść,฀że฀„Bolek฀ i฀Lolek”฀był฀jedynym฀filmem฀animowanym฀dopuszczonym฀do฀emisji฀w฀Iranie฀po฀rewolucji฀islamskiej฀w฀1978฀roku! Za฀co฀Polacy฀pokochali฀obu฀urwisów?฀Za฀wesołość,฀beztroskę,฀zuchowatość,฀dobre฀serca,฀miłość฀do฀zwierzaków฀–฀długo฀ by฀można฀było฀wymieniać฀sympatyczne฀cechy฀Bolka฀i฀Lolka.฀Może฀dlatego,฀że฀trochę฀przypominali฀typową฀komiczną฀parę:฀ gruby฀i฀niski฀oraz฀i฀chudy,฀wysoki?฀A฀może฀dlatego,฀że฀przynosili฀radość฀w฀czasach,฀które฀nawet฀jeżeli฀nie฀były฀bardzo฀ ponure,฀to฀zdecydowanie฀bardzo฀szare? Bolek฀i฀Lolek฀cieszą฀więc฀kolejne฀pokolenia,฀nawet฀te,฀które฀wydałoby฀się฀mają฀do฀dyspozycji฀bardziej฀wyrafinowane฀i฀kolorowe฀seriale.฀ Podobnie฀jak฀inne฀gwiazdy฀animacji฀tak฀i฀nasi฀bohaterowie฀zstąpili฀do฀druku.฀Publikowaniem฀książeczek฀o฀nich฀zajmuje฀się฀bowiem฀wydawnic- two฀Dragon,฀firma฀które฀w฀swojej฀ofercie฀proponuje฀całkiem฀szeroki฀asortyment฀różnego฀rodzaju฀tytułów฀związanych฀z฀tą฀najsławniejszą฀pol- ską฀dobranocką.฀Są฀tutaj฀książki฀z฀twardymi฀i฀miękkimi฀oprawami,฀opowieści฀znane฀z฀telewizji฀oraz฀zestawy฀łamigłówek,฀gier฀i฀zabaw.฀A฀współ- czesnym฀rodzicom,฀pamiętającym฀te฀dobranocki,฀edycje฀Dragona฀przypominają฀ich฀najmilsze,฀„bezgrzeszne”฀czasy.฀Kupują฀te฀książeczki฀swoim฀ pociechom…฀i฀tak฀rośnie฀kolejna฀generacja฀wielbicieli฀Bolka฀i฀Lolka! MICHAŁ฀ZAJĄC k s i ą ż k i ฀ • ฀ b e z p ł a t n y ฀ d o d a t e k ฀ • ฀ c z e r w i e c ฀ 2 0 0 8 3 Książki฀dla฀dzieci฀i฀młodzieży bardzo฀dobrze฀przyjętego฀przez฀rynek฀Ro- berta฀Muchamore’a฀i฀serię฀„Cherub”. Egmont฀(przynajmniej฀w฀części฀książ- kowej)฀coraz฀mniej฀kojarzony฀jest฀jedynie฀ z฀brandami฀Disneya,฀stanowiącymi฀nie- gdyś฀podstawę฀jego฀funkcjonowania฀(jak- kolwiek฀Kubuś฀Puchatek฀święci฀nieustające฀ triumfy).฀Silne฀licencje฀oparte฀na฀spraw- dzonych฀sukcesach฀medialnych฀w฀dalszym฀ ciągu฀jednak฀decydują฀o฀katalogu฀Egmontu฀ dla฀młodszych฀czytelników:฀Bob฀Budowni- czy,฀Listonosz฀Pat,฀Noddy,฀Barbie.฀Ci฀boha- terowie฀–฀razem฀z฀misiem฀o฀małym฀rozum- ku฀–฀stanowią฀podstawowe฀zaplecze฀tego฀ katalogu.฀Do฀zaplecza฀tego฀dołącza฀z฀pew- nością฀seria฀„Witch”.฀Doskonałe฀zaś฀wyniki฀ w฀subsegmencie฀edukacyjnym฀przynoszą฀ Egmontowi฀świetnie฀przyjmowane฀przez฀ starsze฀dzieci฀serie฀„Monstrualna฀erudy- cja”฀i฀„Strrraszna฀historia”.฀Trendy฀eks- perymentatorskie฀ (różnorodność!!!)฀ nie฀ omijają฀przecież฀także฀duńskiego฀koncer- nu.฀Przykładem฀może฀tu฀być฀z฀jednej฀stro- ny฀publikacja฀„Alicji฀w฀obrazkach”฀(Gian- ni฀Rodari)฀–฀książeczki฀obrazkowej฀dość฀ daleko฀odchodzącej฀od฀mainstreamowej฀ estetyki฀Egmontu.฀Z฀drugiej฀strony,฀zna- kiem฀nowości฀jest฀pojawienie฀się฀w฀kata- logu฀oficyny฀mocno฀promowanej฀trylogii฀ „Brzydcy”฀Scotta฀Westerfielda,฀przezna- czonej฀dla฀starszych฀nastolatków฀–฀ta฀gru- pa฀nie฀mieściła฀się฀dotychczas฀w฀planach฀ Egmontu.฀Oficyna฀w฀dalszym฀ciągu฀moc- no฀rozwija฀swój฀katalog฀komiksów฀–฀także฀ „Polityka”฀dzieciom Rozmowa฀z฀Piotrem฀Zmelonkiem,฀dyrektorem฀Pionu฀Wydawniczego w฀Spółdzielni฀Pracy฀„Polityka” f o t . ฀ L e s z e k ฀ Z y c h –฀ Wydając฀ kolekcję฀ „Cała฀ Polska฀ Czyta฀ Dzieciom”฀po฀raz฀pierwszy฀„Polityka”฀wkro- czyła฀w฀obszar฀książki฀dziecięcej.฀Kto฀był฀inicja- torem฀tego฀pomysłu฀i฀jaka฀była฀jego฀misja? –฀ „Polityka”฀jest฀patronem฀medialnym฀organi- zowanej฀już฀od฀ponad฀sześciu฀lat฀przez฀Fundację฀ ABCXXI฀„Cała฀Polska฀czyta฀dzieciom”฀kampanii฀ głośnego฀czytania.฀Cele฀i฀zadania,฀jakie฀stawia฀przed฀ sobą฀założycielka฀i฀prezes฀Fundacji,฀pani฀Irena฀Koź- mińska,฀były฀nam฀zawsze฀bardzo฀bliskie.฀Przy฀oka- zji฀jednego฀z฀finałów฀czytania฀rozmawialiśmy,฀czy฀ można฀zrobić฀coś฀jeszcze,฀aby฀propagować฀wśród฀ rodziców฀i฀dzieci฀dobre฀i฀wartościowe฀lektury.฀ I฀stąd฀zrodził฀się฀pomysł฀na฀całą฀kolekcję฀warto- ściowych,฀ale฀też฀mniej฀znanych฀w฀Polsce฀książek฀ dla฀dzieci฀w฀wieku฀od฀4฀do฀14฀lat. –฀ Jak฀wyglądała฀cała฀kolekcja,฀ile฀liczyła฀tomów,฀kiedy฀się฀rozpoczęła฀i฀skończyła? –฀ Wydaliśmy฀23฀tomy฀–฀tyle฀ile฀jest฀liter฀w฀haśle฀„Cała฀Polska฀czyta฀dzieciom”.฀Są฀to฀zna- komite฀książki฀polskich฀i฀zagranicznych฀autorów.฀Zależało฀nam฀na฀tym,฀aby฀w฀kolekcji฀znalazły฀ się฀przede฀wszystkim฀książki฀propagujące฀wartości.฀Książki฀zostały฀wybrane฀i฀rekomendowa- ne฀przez฀panie฀Irenę฀Koźmińską฀i฀Elżbietę฀Olszewską฀z฀Fundacji.฀Wsparcia฀w฀początkowym฀ etapie฀wyboru฀tytułów฀udzielili฀wybitni฀znawcy฀literatury฀dziecięcej:฀prof.฀Joanna฀Papuzińska฀ oraz฀dr฀Grzegorz฀Leszczyński.฀Dzięki฀kolekcji฀udało฀nam฀się฀przypomnieć฀kilku฀znakomitych฀ polskich฀autorów฀(Ferdynand฀Antoni฀Ossendowski฀czy฀Kamil฀Giżycki)฀oraz฀przybliżyć,฀ale฀ i฀przypomnieć฀polskiemu฀małemu฀czytelnikowi฀wybitnych฀dziecięcych฀autorów฀zagranicz- nych฀(Kästner,฀Ende,฀Grey฀Owl) –฀ Na฀ile฀współpraca฀z฀Fundacją฀ABC฀XXI฀wpłynęła฀na฀kształt฀kolekcji? –฀ Seria฀jest฀wspólnym฀przedsięwzięciem฀Fundacji฀ABC฀XXI฀i฀„Polityki”.฀Bez฀zaangażowa- nia฀i฀ogromu฀czasu,฀jaki฀serii฀poświęciły฀panie฀Irena฀Koźmińska฀i฀Elżbieta฀Olszewska฀z฀Fun- dacji,฀jak฀również฀zespół฀Fundacji,฀obawiam฀się,฀że฀kolekcja฀nie฀wyglądałaby฀tak฀jak฀wygląda฀ i฀nie฀spotkałaby฀się฀z฀tak฀pozytywnym฀odbiorem฀zarówno฀wśród฀jej฀nabywców-rodziców,฀ jak฀i฀samych฀dzieci.฀Nie฀można฀przy฀tym฀nie฀wspomnieć฀o฀wspaniałej฀współpracy฀z฀panią฀ Anitą฀Głowińską,฀gdańską฀ilustratorką,฀która฀zaprojektowała฀i฀wyczarowała฀ilustracje฀okładek฀ i฀do฀części฀książek. –฀ A฀jak฀przebiegała฀współpraca฀z฀właścicielami฀praw฀autorskich? –฀ Jesteśmy฀bardzo฀zadowoleni฀ze฀współpracy฀z฀właścicielami฀praw฀do฀tekstów฀i฀do฀tłu- maczeń.฀Współpraca฀z฀większością฀z฀nich฀układała฀się฀wzorowo. –฀ Jakie฀są฀plany฀„Polityki”฀w฀obszarze฀książki฀dziecięcej,฀czy฀był฀to฀jednorazowy฀ projekt? –฀ Na฀pewno฀nie฀jest฀to฀pierwszy฀i฀ostatni฀projekt฀„Polityki”฀dotyczący฀książki฀dziecięcej.฀ Wydaje฀się,฀że฀udało฀nam฀się฀dotrzeć฀do฀kilkudziesięciotysięcznej฀grupy฀odbiorców฀ambitnej฀ książki฀dla฀najmłodszych฀i฀będziemy฀chcieli฀zaoferować฀tej฀publiczności฀również฀inne฀warto- ściowe฀pozycje. ROZMAWIAŁ฀PIOTR฀DOBROŁĘCKI tych฀dla฀dorosłych.฀Za฀to฀jednak฀dość฀kon- sekwentnie฀(przynajmniej฀w฀swojej฀ofercie฀ dla฀młodszych฀dzieci)฀wydawca฀ten฀raczej฀ unika฀polskich฀autorów฀i฀ilustratorów. Nowa฀różnorodność Coraz฀pewniej฀na฀scenie฀dziecięcej฀czuje฀się฀ Znak.฀Minęły฀czasy,฀kiedy฀tytuły฀dla฀naj- młodszych฀sygnowane฀logo฀tego฀wydawcy฀ kogokolwiek฀dziwiły.฀Nawet฀jeżeli฀obroty฀ „dziecięce”฀nie฀są฀tu฀bardzo฀znaczące,฀to฀ zostały฀osiągnięte฀na฀bardzo฀interesujących฀ tytułach.฀Przede฀wszystkich฀–฀oczywiście!฀ –฀„Nowe฀przygody฀Mikołajka”!฀Sprzeda- ne฀(tylko฀w฀2007฀roku)฀168฀tysięcy฀egz.฀ drugiej฀części฀i฀44฀tysięcy฀pierwszej.฀Do฀ tego฀„Koszmarny฀Karolek”฀Franceski฀Si- mon฀–฀25฀tytułów,฀sprzedanych฀dotych- czas฀w฀ponad฀400฀tys.฀egz.฀–฀Rdzeniowy฀ odbiorca฀naszej฀oferty฀dziecięcej฀ma฀od฀ 8฀do฀12฀lat฀–฀mówi฀Katarzyna฀Janusik,฀ kierownik฀ Redakcji฀ Literatury฀ Dziecię- cej.฀Znak,฀oprócz฀bestsellerów฀zagranicz- nych,฀publikuje฀także฀rodzimych฀autorów฀ –฀Jesteśmy฀dumni฀ze฀swojego฀polskiego฀ka- talogu฀i฀prób฀w฀dziedzinie฀książki฀ambit- nej฀–฀mówi฀Katarzyna฀Janusik.฀Ta฀książka฀ ambitna฀to฀tytuły฀przeznaczone฀dla฀młod- szego฀niż฀„rdzeniowy”฀targetu.฀Takie฀tytu- ły฀–฀skierowane฀do฀elitarnych฀odbiorców฀ –฀jak฀„Różowy฀Prosiaczek”฀(Brykczyński,฀ Olech,฀Ignerska,)฀czy฀„Wielkie฀marzenia”฀ (Wechterowicz,฀Ignerska)฀są฀wkładem฀kra- kowskiej฀oficyny฀w฀„nową฀różnorodność”฀ polskiego฀rynku฀książki฀dziecięcej.฀Sprze- dane฀nakłady฀tych฀książek฀trudno฀jednak฀ porównać฀do฀wyników฀„Mikołajka”฀–฀ok.฀ 2000฀egz.฀„Prosiaczka”฀raczej฀nie฀powa- la.฀Biorąc฀jednak฀pod฀uwagę,฀że฀prawa฀to฀ tego฀tytułu฀zostały฀sprzedane฀do฀Francji,฀ Wielkiej฀Brytanii฀i฀Japonii,฀można฀mówić฀ o฀sukcesie. Od฀lat฀silną฀pozycję฀w฀sprzedaży฀pol- skich฀książek฀dla฀dzieci฀za฀granicą฀zajmu- je฀Wydawnictwo฀Wilga.฀Do฀końca฀2007฀ roku฀wydało฀ponad฀250฀tytułów฀w฀21฀ wersjach฀językowych.฀To฀prawdziwa฀pro- mocja฀rodzimych฀autorów฀i฀ilustratorów.฀ Fakt,฀że฀polskie฀książki฀sprzedawane฀są฀na฀ całym฀świecie฀dobrze฀świadczy฀o฀naszym฀ rynku฀wydawniczym฀jako฀takim. Trzeba฀przyznać,฀że฀robi฀wrażenie฀to,฀ jak฀szybko฀i฀skutecznie฀po฀trudnych฀latach฀ 2005฀i฀2006฀(był฀to฀czas฀przekształceń฀ własnościowych,฀w฀wyniku฀których฀Muza฀ zakupiła฀50฀proc.฀udziałów฀w฀Wildze),฀ oficyna฀odbudowała฀swoją฀bardzo฀moc- ną฀pozycję.฀Wszystko฀wskazuje฀na฀to,฀że฀ z฀nową฀energią฀i฀konceptami฀Wilga฀ode- gra฀wkrótce฀jeszcze฀większą฀rolę฀na฀ryn- ku.฀Pierwszym฀mocnym฀sygnałem฀zmian฀ jest฀wejście฀w฀nowy฀sektor฀–฀na฀rynku฀ właśnie฀pojawiły฀się฀kreowane฀na฀best- seller฀„Tunele”,฀skierowane฀do฀nowej฀dla฀ tej฀oficyny฀grupy:฀9-13฀lat.฀Pojawiło฀się฀ też฀wiele฀innych฀książek฀dla฀dzieci฀samo- 4 k s i ą ż k i ฀ • ฀ b e z p ł a t n y ฀ d o d a t e k ฀ • ฀ c z e r w i e c ฀ 2 0 0 8 dzielnie฀czytających,฀między฀innymi฀ciekawe฀nowości:฀„okazyj- na”,฀futbolowa฀(mistrzostwa฀Europy)฀powieść฀połączona฀z฀po- radnikiem฀„Mieszko฀–฀piłkarz฀nad฀piłkarze”,฀polskiego฀autora฀ Marka฀Lorenca฀i฀interaktywna฀detektywistyczna฀książka฀Elizy฀ Piotrowskiej฀„Franek,฀Hela,฀Bobas฀i฀koń฀trojański”.฀To฀atrak- cyjne฀pomysły฀na฀literaturę฀z฀wartością฀dodaną.฀Oczywiście,฀ szukając฀nowych฀dróg฀rozwoju฀Wilga฀nie฀rezygnuje฀z฀publiko- wania฀swoich฀„książek฀plus”;฀książek-zabawek. Symboliczny฀spadek฀Sary Książkom-zabawkom฀należy฀się฀w฀tym฀miejscu฀parę฀oddzielnych฀ zdań.฀Można฀mieć฀wrażenie,฀że฀ich฀miejsce฀na฀rynku฀staje฀się฀ coraz฀silniejsze.฀Wilga฀ten฀rynek฀właściwie฀zbudowała,฀firma฀ Olesiejuków฀rozbudowała฀i฀poszerzyła.฀Swoje฀miejsce฀–฀całkiem฀ jak฀się฀wydaje฀solidne฀–฀zajął฀tutaj฀Debit฀z฀Bielska฀Białej.฀Próbu- je฀swoich฀sił฀także฀Bellona.฀Miarą฀rozwoju฀tej฀niszy฀jest฀próba฀ Egmontu฀wprowadzenia฀do฀Polski฀drogich,฀ale฀absolutnie฀kul- towych฀i฀nagradzanych฀tytułów฀światowego฀mistrza฀inżynierii฀ papieru:฀Roberta฀Sabudy฀(„Rekiny”฀i฀„Dinozaury”).฀Czy฀coraz฀ bardziej฀wyrafinowane฀książki฀innowacyjne,฀pomyślane฀dla฀co- raz฀starszych฀odbiorców฀będą฀podtrzymywały฀zainteresowanie฀ młodych฀książkami?฀Zobaczymy. Przykładem฀oficyny฀utrzymującej฀swoją฀silną฀pozycję฀dzięki฀ konsekwentnie฀realizowanemu฀oparciu฀o฀tytuły฀mainstreamo- we,฀przeznaczone฀dla฀szerokiego฀kręgu฀odbiorców,฀jest฀Papilon,฀ stanowiący฀część฀grupy฀Publicat.฀Bazowy฀odbiorca฀tej฀oficy- ny฀ma฀6-8฀lat.฀Dla฀takiego฀czytelnika฀Papilon฀oferuje฀głównie฀ sprawdzoną฀klasykę฀literatury฀polskiej฀i฀obcej.฀Najważniejsze฀ bestsellery฀firmy฀to฀zbiory฀wierszy฀i฀bajek:฀Tuwim,฀Brzechwa,฀ „Księga฀najpiękniejszych฀baśni”.฀Do฀doskonale฀sprzedających฀się฀ tytułów฀należy฀również฀„Historia฀Polski฀dla฀dzieci”.฀Źródłem฀ satysfakcji฀tego฀wydawcy฀jest฀także฀–฀rzecz฀jasna!฀–฀słynna฀seria฀ „Martynka”,฀bardzo฀chętnie฀czytana฀i฀kupowana.฀Dotychczas฀ ukazało฀się฀ponad฀50฀tytułów฀skierowanych฀głównie฀do฀dziew- czynek.฀W฀najbliższym฀czasie฀Papilon฀będzie฀promował฀tytuły฀ związane฀z฀dobranockowym฀hitem,฀„Reksiem”฀oraz฀książki฀ak- tywizujące฀(np.฀„Moja฀szkoła฀ogrodnictwa”).฀Papilon฀sięga฀także฀ po฀polskich฀autorów฀współczesnych,฀choćby฀publikując฀tytuły฀ sygnowane฀logo฀„Cała฀Polska฀czyta฀dzieciom”.฀Coraz฀więcej฀jest฀ w฀jego฀ofercie฀propozycji฀dla฀najmłodszych฀(0-5฀lat)฀–฀książek- rozkładanek,฀książek฀z฀puzzlami฀i฀tytułów฀edukacyjnych,฀publi- kowanych฀w฀cyklu฀„Centrum฀Edukacji฀Dziecięcej”. Wydaje฀się,฀że฀bardzo฀symbolicznym฀znakiem฀„nowego”฀na฀ polskim฀rynku฀książki฀dziecięcej฀jest฀spadek฀pozycji฀wydawnic- twa฀Sara.฀Oficyna฀ta฀opiera฀swoje฀funkcjonowanie฀na฀bardzo฀ konserwatywnym฀profilu฀wydawniczym฀i฀niskich฀cenach.฀Przez฀ całe฀lata฀zarzucała฀rynek฀swoim฀flagowym฀produktem:฀małymi฀ książeczkami฀sztywnostronicowymi฀zawierającymi฀pojedyncze฀ wiersze฀klasyków฀polskiej฀poezji฀dla฀dzieci,฀bądź฀uproszczone฀ wersje฀znanych฀bajek. Niechciane฀nagrody Działania฀Fundacji฀ABC฀XXI฀(w฀szczególności฀kampania฀„Cała฀ Polska฀ czyta฀ dzieciom”)฀ są฀ powszechnie฀ znane,฀ a฀ jej฀ wkład฀ w฀czytelnictwo฀dzieci฀i฀tym฀samym฀w฀życie฀rynku฀książki฀dla฀ najmłodszych฀powszechnie฀doceniany.฀W฀ostatnim฀czasie฀Fun- dacja฀w฀bardziej฀oczywisty฀sposób฀włączyła฀się฀w฀działania฀wy- dawnicze:฀pod฀jej฀patronatem฀tygodnik฀„Polityka”฀opublikował฀ od฀listopada฀2007฀do฀maja฀2008฀roku฀serię฀23฀wyselekcjonowa- nych฀tytułów฀–฀każdy฀z฀nich฀w฀nakładzie฀ok.฀40฀tys.฀egz.฀Łącznie฀ opublikowano฀ponad฀1฀mln฀egzemplarzy฀książek฀(pierwszy฀tom฀ –฀bezpłatny฀–฀miał฀nakład฀233฀tys.฀egz.).฀Inicjatywa฀„Polityki”฀ i฀Fundacji฀to฀chyba฀największa,฀najmocniej฀promowana฀akcja฀ „czasopiśmienniczego”฀sprzedawania฀książek฀dla฀najmłodszych.฀ I฀chyba฀największy฀finansowy฀sukces! Nulek mieszka w Dobrzanach na ulicy Marchew- kowej 5. Ma pi�� lat i mnóstwo spraw na g�owie. Ma tak(cid:276)e marzenia. Mamusia i tatu(cid:264) bardzo kochaj� swojego synka, maj� z nim jednak pewien k�opot. Jaki? Otó(cid:276) Nu- lek bywa czasem niezno(cid:264)nym ch�opcem. Ta zabawna i wzruszaj�ca opowie(cid:264)� o Nulku, ale tak(cid:276)e o jego s�siadach, jest opowie(cid:264)ci� o przy- ja(cid:274)ni i ukochanych zwierzakach, o odkrywaniu (cid:264)wiata i mi�o(cid:264)ci. W (cid:264)rodku ilustracje, które mo(cid:276)na pokolorowa�. 20 x 20 cm, 72 strony Oprawa twarda z g�bk� Cena: 19.90 PLN Patron prasowy: ������������������������������������������������������������������������� � ������� ������������������ ����������������� � � ��� � � � � � Książki฀dla฀dzieci฀i฀młodzieży Trudno฀ sobie฀ wyobrazić฀ rynek฀ książ- ki฀dziecięcej฀bez฀organizacji฀społecznych฀ wspierających฀ czytelnictwo฀ czy฀ ambitną฀ literaturę.฀ W฀ tej฀ dziedzinie฀ wiadomości฀ są฀dobre฀i฀złe.฀Zła฀wiadomość฀jest฀taka,฀ że฀kończy฀swoje฀działania฀zasłużona฀Fun- dacja฀Świat฀Dziecka,฀która฀pod฀prezesu- rą฀Anny฀Onichimowskiej฀wręczała฀swoje฀ nagrody฀Dongi฀–฀Bestseller฀Roku.฀Dobra฀ wiadomość฀jest฀zaś฀taka,฀że฀intensyfikuje฀ i฀wzmacnia฀swoje฀działania฀Polska฀Sekcja฀ IBBY.฀Wzmacnianie฀polega฀także฀na฀tym,฀że฀ przejmuje฀Dongi!฀W฀tym฀roku฀laureatem฀–฀ już฀„ibbowskiej”฀edycji฀tej฀nagrody฀–฀zostało฀ wydawnictwo฀Znak.฀Coraz฀większego฀zna- czenia฀nabiera฀także฀„podstawowa”฀nagro- da฀Polskiej฀Sekcji฀IBBY:฀Książka฀Roku. Nagrody฀to฀zresztą฀w฀świecie฀książ- ki฀dziecięcej฀trudny฀temat.฀Organizacje฀ społeczne/naukowe฀ –฀ zgodnie฀ zresztą฀ z฀ regulaminami฀ przyznawanych฀ przez฀ siebie฀trofeów฀–฀chcą฀promować฀edycje฀ ambitne,฀artystyczne,฀innowacyjne.฀Księ- garze฀i฀wydawcy฀chcieliby฀zaś,฀aby฀nagro- dy฀kreowały฀bestsellery.฀W฀efekcie฀wszy- scy฀są฀rozczarowani…฀Bo฀to฀ani฀promocji฀ ambitnych฀dzieł฀nie฀ma฀(księgarze฀nie฀sta- wiają฀„nagród”฀na฀półkach),฀ani฀bestsel- lerów฀(nagrody฀odwołują฀się฀do฀gustów฀ bardzo฀ograniczonej฀liczbowo฀i฀rozpro- szonej฀klienteli).฀Jedyne,฀co฀może฀odro- binkę฀pocieszać,฀to฀relacja฀niemieckiego฀ agenta฀literackiego฀i฀specjalisty฀od฀litera- tury฀dziecięcej฀Mladena฀Jandricia:฀za฀na- szą฀zachodnią฀granicą฀sytuacja฀jest฀iden- tyczna.฀Księgarze฀odmawiają฀wstawienia฀ książki฀do฀sprzedaży฀na฀sam฀widok฀nalep- ki฀informującej฀o฀nagrodzie… Żniwa฀narnijskie Jaki฀będzie฀rynek฀książki฀dziecięcej฀po฀ „Harrym฀Potterze”?฀W฀najbliższej฀per- spektywie฀ oczekiwać฀ należy,฀ że฀ Media฀ Rodzina฀i฀Egmont฀zbiorą฀żniwa฀narnij- skie.฀Film฀„Książę฀Kaspian”฀zapowiada฀ się฀na฀przebój฀kinowy.฀Filmowe฀edycje฀ już฀na฀półkach฀księgarni… 20฀czerwca฀pod฀wodzą฀Wydawnictwa฀ Literackiego฀będzie฀się฀świętować฀100-le- cie฀pierwszego฀wydania฀wiecznego฀dziew- czyńskiego฀bestsellera:฀„Ani฀z฀Zielonego฀ wzgórza”. W฀dalszej฀perspektywie…฀Wydawcy฀ nie฀wierzą,฀aby฀pojawił฀się฀prędko฀nowy฀ superhit฀klasy฀HP.฀„Prawdopodobnie฀nie฀ będzie฀już฀drugiego฀Harry’ego฀Pottera.฀ Czeka฀nas฀w฀dziedzinie฀superbestsellerów฀ chwila฀ciszy”฀(Agnieszka฀Tokarczyk,฀NK)฀ Z฀drugiej฀jednak฀strony฀chętnie฀powtarza- ją฀znaną฀tezę฀o฀nieprzewidywalności฀ryn- ku.฀Jako฀przykład฀Katarzyna฀Janusik฀ze฀ Znaku฀przywołuje฀„Złoty฀Kompas”,฀hit฀ Philipa฀Pullmana,฀który฀w฀krajach฀anglo- saskich฀bił฀rekordy฀popularności.฀U฀nas฀ –฀nawet฀wsparty฀gwiazdorskim฀filmem฀ –฀chyba฀rozczarował฀wydawcę. Na฀pewno฀można฀zgodzić฀się฀z฀Anną฀ Sójką-Leszczyńską฀z฀Papilonu:฀„Pojawiło฀ się฀nowe฀pokolenie฀rodziców,฀z฀nowymi฀ wymaganiami,฀wychowanych฀na฀innej฀li- teraturze,฀szukających฀nowych฀tekstów฀ dla฀swoich฀dzieci…฀Najważniejszym฀za- daniem฀wydawcy฀staje฀się฀więc฀czujne฀ob- serwowanie฀nowych฀trendów”. W฀ przypadku฀ starszych฀ odbiorców฀ coraz฀ ważniejsze฀ będą฀ zapewne฀ odpo- wiednie฀działania฀promocyjne.฀Już฀teraz฀ widać฀ wysiłki฀ wydawców฀ skierowane฀ na฀przykład฀na฀wykorzystanie฀Internetu฀ jako฀klucza฀do฀wzbudzenia฀zainteresowa- nia฀książkami฀tzw.฀tweensów฀(czyli฀dzieci฀ w฀wieku฀9-13฀lat).฀Dobrym฀przykładem฀ tego฀nurtu฀promocji฀jest฀świetna฀strona฀ internetowa฀Wilgi฀do฀„Tuneli”:฀interak- tywna,฀stanowiąca฀połączenie฀informa- cji,฀kontynuacji฀przygody฀i฀gry฀kompu- terowej.฀Bardzo฀efektowne฀strony฀www฀ przygotowała฀także฀Nasza฀Księgarnia฀dla฀ „110฀ulic”฀i฀„Larklight”.฀Egmont฀zaś,฀jako฀ pierwszy฀polski฀wydawca฀dziecięcy฀zlecił฀ wyprodukowanie฀internetowego฀„book฀ trailera”฀do฀„Brzydkich”฀(jest฀dostępny฀ w฀YouTube,฀czyli฀tam฀gdzie฀dzieciaki฀na- prawdę฀często฀zaglądają!). I฀na฀koniec,฀at฀last฀but฀not฀at฀least,฀ jeszcze฀jeden฀aspekt฀problematyki฀rynku฀ książki฀dziecięcej:฀demografia…฀Szczę- śliwie฀wydaje฀się,฀że฀najgorsze฀za฀nami.฀ Wedle฀ ostatnich฀ raportów฀ sytuacja฀ za- czyna฀się฀poprawiać.฀Jeżeli฀rynek฀książki฀ dla฀najmłodszych฀zwycięsko฀przechodzi฀ przez฀obecną฀zapaść฀w฀liczbie฀urodzeń,฀to฀ może฀dalej฀będzie฀jeszcze฀lepiej? MICHAŁ฀ZAJĄC Komputer฀nie฀odciąga฀od฀lektury฀lecz฀od…฀telewizji Działania฀wydawców฀promujące฀książki฀dla฀młodszych฀nastolatków฀coraz฀bardziej฀zdecydowanie฀i฀śmiało฀wkra- czają฀do฀Internetu.฀Dzieci฀w฀wieku฀9-14฀spędzają฀wiele฀czasu฀przed฀ekranami฀komputerów฀podłączonych฀do฀ Sieci.฀Badania฀naukowe฀wykazują฀zaś฀dwie฀bardzo฀interesujące฀i฀zachęcające฀prawidłowości฀–฀czas฀poświęcony฀ Internetowi฀nie฀jest฀„wykradany”฀książkom฀i฀czytaniu.฀Traci…฀telewizja!฀Druga฀dobra฀wiadomość฀jest฀taka,฀że฀ Internauci฀to฀często฀zagorzali฀czytelnicy.฀Nic฀więc฀dziwnego,฀że฀oficyny฀wydawnicze฀publikujące฀tytuły฀skiero- wane฀do฀tego฀sektora฀próbują฀dotrzeć฀do฀potencjalnych฀odbiorców฀swych฀produktów฀właśnie฀przez฀Sieć. W฀Polsce฀powstało฀już฀kilka฀bardzo฀interesujących฀projektów฀internetowych฀wspierających฀książki฀dla฀tej฀ grupy฀(np.฀„Zakazany฀Świat”฀czy฀„Larklight”).฀Kolejnym฀milowym฀krokiem฀w฀doskonaleniu฀tej฀formy฀promocji฀ jest฀otwarta฀całkiem฀ostatnio฀strona฀zbudowana฀przez฀Wilgę฀do฀„Tuneli”฀R.฀Gordona฀i฀B.฀Williamsa. Powieść,฀starannie฀i฀z฀rozmachem฀kreowana฀przez฀wydawcę฀na฀bestseller,฀wprowadza฀czytelnika฀w฀mrocz- ny฀i฀tajemniczy฀świat฀podziemnego฀miasta,฀rządzonego฀przez฀bezlitosnych฀Styksów.฀Młodzi฀bohaterowie฀ książki฀schodzą฀w฀głąb฀ziemi,฀krok฀po฀kroku฀odkrywając฀niebezpieczne฀zagadki฀tuneli,฀pieczar฀i฀zamieszku- jących฀je฀ludzi. Strona฀internetowa฀(http://www.ksiazkatunele.pl)฀bardzo฀sugestywnie฀wprowadza฀czytelnika฀w฀nastrój฀ powieści฀–฀prezentuje฀najważniejsze฀lokacje฀akcji,฀podaje฀ciekawostki,฀zachęcające฀do฀lektury฀powieści,฀ pozwala฀także฀zapoznać฀się฀z฀obszernymi฀fragmentami฀tekstu.฀Fani฀mogą฀ściągnąć฀„tunelowe”฀tapety฀na฀ekrany฀swoich฀ komputerów฀jak฀również฀dzwonki฀do฀telefonów฀komórkowych฀(mrożące฀krew฀w฀żyłach฀odgłosy!). Zasadnicze฀nowości฀różniące฀stronę฀„Tuneli”฀od฀wcześniejszych฀polskich฀projektów฀internetowych,฀to฀nie฀tylko฀jednak฀atrakcyjne฀dodatki,฀ poziom฀szczegółowości฀prezentacji฀treści฀czy฀nawet฀doskonała฀jakość฀techniczna฀i฀artystyczna฀grafiki฀komputerowej.฀O฀innowacyjności฀siecio- wych฀„Tuneli”฀decyduje฀przede฀wszystkim฀niezwykle฀wysoka฀interaktywność.฀Użytkownik฀strony฀nie฀tylko฀bowiem฀„ogląda”฀ilustracje฀prezen- tujące฀miejsca฀związane฀z฀powieścią,฀czy฀nawet฀czyta฀fragmenty฀tekstu:฀tutaj฀można฀wziąć฀udział฀w฀prawdziwej฀grze฀komputerowej฀on฀line!฀ Wchodząc฀tutaj฀musimy฀samodzielnie฀odkrywać฀ukryte฀drzwi,฀znajdować฀przedmioty฀niezbędne฀do฀kontynuowania฀podziemnej฀podróży,฀roz- wiązywać฀zagadki฀logiczne฀(czasami฀trzeba฀się฀trochę฀pogłowić).฀Świat฀powieści฀otwiera฀się฀powoli,฀ale฀bardzo฀ciekawie… Dodatkową฀atrakcją฀polskiej฀witryny฀powieści฀jest฀forum,฀stanowiące฀integralną฀część฀projektu.฀Odwiedzający฀internetową฀witrynę฀„Tuneli”฀ mają฀możliwość฀nie฀tylko฀dokonywania฀tutaj฀wpisów฀czy฀wymieniania฀poglądów฀z฀innymi฀wielbicielami฀utworu;฀mogą฀również฀„porozmawiać”฀ (korespondować)฀z…฀bohaterami฀utworu!฀Wydawca฀zapowiada,฀że฀elementem฀internetowej฀kampanii฀promocyjnej฀powieści฀będzie฀również฀ internetowe฀wideo฀(tzw.฀book฀trailer),฀umieszczone฀na฀stronie฀„Tuneli”฀i฀w฀popularnym฀wśród฀nastolatków฀YouTube.฀„Tunele”฀stały฀się฀już฀best- sellerem฀w฀Japonii,฀USA,฀ale฀także฀Europie฀Wschodniej:฀w฀Czechach฀i฀Rumunii.฀Kolej฀na฀Polskę.฀(MZ) 6 k s i ą ż k i ฀ • ฀ b e z p ł a t n y ฀ d o d a t e k ฀ • ฀ c z e r w i e c ฀ 2 0 0 8 wejd(cid:365) do tuneli www.ksiazkatunele.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Książki dla dzieci i młodzieży Nr 6/2008 (141)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: