Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00060 004713 20272462 na godz. na dobę w sumie
Książki dla turystów Nr 5/2008 (140) - ebook/pdf
Książki dla turystów Nr 5/2008 (140) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Bezpłatny dodatek do głównego wydania Magazynu Literackiego Książki Nr 5/2008 (140)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Książki฀dla฀turystów m o c . e m i t s m a e r D ฀ | ฀ a s o r B ฀ x e A l ฀ . t o f ฀ © Dynamiczny฀rynek฀przewodników,฀map฀i฀atlasów Dynamiczny฀rynek฀przewodników,฀map฀i฀atlasów Ponownie฀wzrost! Ponownie฀wzrost! P฀฀฀rzetasowania฀kapitałowe,฀nowe฀gamy฀ produktów,฀nowe฀technologie฀prezen- tacji฀treści฀turystycznych,฀a฀przede฀wszyst- kim฀ogromny฀wzrost฀sprzedaży฀przewod- ników฀turystycznych,฀tak฀w฀telegraficz- nym฀skrócie฀można฀podsumować฀2007฀ rok.฀Branża฀rozwija฀się,฀a฀najbliższy฀sezon฀ również฀zapowiada฀się฀bardzo฀ciekawie. Wartość฀sprzedaży฀przewodników฀tu- rystycznych฀zamknęła฀się฀w฀2007฀roku฀ kwotą฀39,6฀mln฀zł.฀Wzrost฀wyniósł฀aż฀ 5฀mln฀zł,฀tj.฀ponad฀14฀procent.฀Należy฀ tu฀ zastrzec,฀ że฀ analiza฀ całkowicie฀ po- mija฀segment฀sprzedaży฀przewodników฀ w฀ kioskach฀ z฀ gazetami,฀ a฀ więc฀ wyniki฀ Agory฀i฀Madiasatu,฀firm฀które฀wspólnie฀ wprowadziły฀w฀2007฀roku฀25฀tytułów฀ z฀drugiej฀edycji฀serii฀„Podróże฀marzeń”฀ (w฀ pierwszej฀ było฀ 30฀ tytułów),฀ sprze- dawanych฀razem฀z฀„Gazetą฀Wyborczą”.฀ Znacząco฀wzrosła฀też฀liczba฀sprzedanych฀ egzemplarzy.฀W฀2007฀roku฀sprzedano฀2,2฀ mln฀egz.฀przewodników฀turystycznych,฀tj.฀ o฀400฀tys.฀egz.฀więcej฀(ponad฀22฀proc.)฀niż฀ w฀2006฀roku.฀Spadła฀natomiast฀średnia฀ cena฀zbytu฀–฀z฀19,20฀do฀18,00฀zł.฀Śred- nia฀cena,฀jaką฀płaciliśmy฀za฀przewodnik฀ w฀księgarni฀wyniosła฀26,30฀zł฀(rok฀wcze- śniej฀–฀27,70฀zł). Niższa฀ średnia฀ cena฀ bezpośrednio฀ wynika฀ze฀zmiany฀struktury฀oferty.฀Co- raz฀ więcej฀ jest฀ tanich฀ serii฀ przewodni- ków,฀wydań฀kieszonkowych,฀adresowa- nych฀głównie฀do฀turystów฀wybierających฀ się฀na฀wczasy฀z฀biurami฀podróży,฀a฀także฀ kieszonkowych฀wydań฀przewodników- rozmówek฀dla฀Polaków฀udających฀się฀na฀ zarobkową฀emigrację. Analizując฀ ofertę฀ przygotowaną฀ w฀ 2007฀ roku฀ miałem฀ spory฀ problem฀ metodologiczny,฀ związany฀ ze฀ zjawi- skiem฀ przez฀ fachowców฀ określanych฀ terminem฀konwergencji,฀a฀więc฀przeni- kania฀się฀różnych฀form฀mediów.฀Zjawi- sko฀to฀dotyczy฀zarówno฀przewodników,฀ jak฀i฀kartografii.฀Przede฀wszystkim฀co- raz฀trudniej฀jest฀rozdzielić฀atlas฀od฀prze- wodnika฀(najlepszym฀przykładem฀są฀tu฀ „Nawigatory฀turystyczne”฀wydawnictwa฀ Carta฀Blanca,฀„Turystyczne฀atlasy฀samo- chodowe”฀Demartu฀czy฀przewodniki฀na฀ mapach฀PPWK),฀a฀także฀album฀czy฀nawet฀ leksykon฀od฀przewodnika฀(część฀tytułów฀ Muzy฀czy฀Świata฀Książki).฀Do฀tego฀do- chodzi฀coraz฀bogatsza฀oferta฀elektronicz- na฀–฀przewodniki฀multimedialne฀(nową฀ serię฀„Przewodników฀panoramicznych”฀ w฀kwietniu฀2008฀roku฀zapoczątkowało฀ PWN),฀przewodniki฀na฀telefony฀komór- kowe,฀a฀także฀–฀w฀kartografii฀–฀dyna- micznie฀rosnący฀sektor฀nawigacji฀GPS,฀ w฀który฀wchodzą฀także฀firmy฀spoza฀sek- Izabella฀Matys, koordynator฀marketingu฀sprzedaży฀WN฀PWN W฀kwietniu฀zadebiutowała฀na฀rynku฀nowa฀marka฀turystyczna฀Global฀PWN.฀Jedną฀z฀premiero- wych฀serii฀są฀przewodniki฀panoramiczne฀–฀rewolucyjne฀publikacje฀multimedialne,฀które฀stano- wią฀alternatywę฀dla฀przewodników฀tradycyjnych.฀Oferują฀zupełnie฀nowy฀sposób฀zwiedzania฀ i฀poznawania฀miast.฀W฀unikatowy฀sposób฀łączą฀interaktywne฀mapy฀i฀plany,฀ruchome฀pano- ramy฀sferyczne,฀zdjęcia฀„z฀lotu฀ptaka”฀oraz฀obszerne฀informacje฀historyczne฀i฀krajoznawcze฀ w฀formie฀opisów฀i฀tekstów฀czytanych฀przez฀lektora.฀Dodatkowym฀walorem฀jest฀dwujęzycz- na฀wersja฀treści฀–฀polska฀i฀angielska.฀Oprowadzają฀po฀największych฀polskich฀miastach:฀Wro- cławiu,฀Warszawie,฀Krakowie,฀Toruniu฀z฀Bydgoszczą,฀a฀także฀Poznaniu฀i฀całym฀Trójmieście.฀ Przewodniki฀są฀w฀pełni฀interaktywne,฀dzięki฀czemu฀każdy฀może฀wybrać฀własną฀trasę฀wirtu- alnej฀wędrówki฀po฀ulicach฀czy฀obiektach,฀zatrzymywać฀się฀dłużej฀w฀interesujących฀miejscach,฀ powiększać฀detale,฀wchodzić฀do฀wnętrza฀i฀oglądać฀szczegóły.฀Często฀poszczególne฀obiekty฀ można฀obejrzeć฀dokładniej฀niż฀podczas฀zwiedzania฀„na฀żywo”,฀dzięki฀możliwości฀zbliżania฀ doń฀kamery฀i฀powiększania฀obrazu.฀To฀zupełnie฀nowa฀forma฀przewodnika.฀Nie฀tylko฀prze- wodnik฀turystyczny,฀ale฀też฀publikacja฀o฀znaczeniu฀edukacyjnym,฀którą฀można฀wykorzystać฀ w฀szkole฀na฀lekcji฀polskiego,฀historii฀czy฀geografii฀lub฀podczas฀pracy฀z฀dzieckiem฀w฀domu.฀ Można฀oglądać฀miejsca฀odwiedzone฀podczas฀wycieczki฀albo฀wybrać฀się฀w฀wirtualną฀podróż฀ bez฀ponoszenia฀kosztów฀wyjazdu. 2 k s i ą ż k i ฀ • ฀ b e z p ł a t n y ฀ d o d a t e k ฀ • ฀ m a j ฀ 2 0 0 8 tora฀wydawniczego.฀A฀przecież฀jest฀też฀ coraz฀bogatsza฀oferta฀informacji฀tury- stycznej฀(na฀razie฀bezpłatnej)฀w฀Interne- cie,฀że฀wymienię฀choćby฀ogromne฀zasoby฀ Onetu฀(podroze.onet.pl)฀oraz฀–฀w฀kar- tografii฀–฀nowy฀światowy฀serwis฀Google฀ (Google฀Mapy฀Polska฀–฀maps.google.pl).฀ Pisząc฀ten฀raport฀pomijałem฀w฀analizie฀ wszystkie฀te฀publikacje,฀które฀nie฀zosta- ły฀utrwalone฀w฀tradycyjnej,฀papierowej฀ formie.฀Natomiast฀przy฀podziale฀pomię- dzy฀kartografią฀a฀przewodnikami฀doko- nałem฀zapewne฀nieco฀karkołomnego฀po- działu฀–฀tam฀gdzie฀najważniejszą฀treścią฀ jest฀mapa,฀tam฀tytuł฀plasowałem฀w฀dziale฀ kartografii,฀być฀może฀wbrew฀intencjom฀ samych฀wydawców,฀ale฀chyba฀w฀zgodzie฀ ze฀zdrowym฀rozsądkiem.฀Dlatego฀np.฀bo- gatą฀ofertę฀wydawnictwa฀Carta฀Blanca฀ klasyfikuję฀w฀części฀kartograficznej. Trzeba฀mieć฀jednak฀świadomość,฀że฀ w฀sytuacji฀gdy฀coraz฀bardziej฀przenika- ją฀się฀różne฀media,฀trudno฀będzie฀utrzy- mać฀dotychczasowe฀sztywne฀podziały฀na฀ mapy฀i฀przewodniki,฀gdyż฀podziały฀te฀sta- ją฀się฀anachroniczne.฀Należałoby฀raczej฀ przedstawiać฀łącznie฀cały฀segment฀publi- kacji฀dla฀turysty.฀Jako฀taki฀zamknął฀się฀on฀ (bez฀elektroniki฀i฀bez฀serii฀„Gazety฀Wy- borczej”)฀wartością฀109,9฀mln฀zł.฀I฀tu฀za- notowaliśmy฀niewielki฀spadek฀(rok฀wcze- śniej฀było฀110,8฀mln฀zł,฀mniej฀o฀1฀proc.),฀ spowodowany฀głównie฀znacznie฀mniejszą฀ ofertą฀ilustrowanych฀atlasów฀przygotowa- nych฀przez฀wydawnictwo฀Reader’s฀Digest฀ (przychody฀o฀6฀mln฀zł฀mniejsze฀niż฀w฀roku฀ poprzednim).฀Łącznie฀sprzedano฀w฀2007฀ roku฀11,6฀mln฀egz.฀publikacji฀turystycz- nych.฀Rok฀wcześniej฀sprzedano฀o฀milion฀ egzemplarzy฀mniej,฀wzrost฀wyniósł฀za- tem฀9฀proc. Ostatnie฀dwa฀lata฀przyniosły฀też฀waż- ne฀zmiany฀własnościowe.฀Wydawnictwo฀ Szkolne฀PWN฀przejęło฀udziały฀w฀wydaw- nictwie฀Carta฀Blanca.฀Pod฀koniec฀2007฀ roku฀Helion฀przejął฀udziały฀w฀wydaw- nictwie฀Bezdroża.฀Na฀rynku฀kartogra- ficznym฀ doszło฀ do฀ połączenia฀ sił฀ wy- dawnictw฀Plan฀i฀Compass฀pod฀wspólną฀ marką฀„Galileos”.฀Jednocześnie฀pojawili฀ się฀nowi฀gracze฀–฀Siedmioróg฀z฀serią฀na฀ licencji฀Petit฀Fute,฀Langenscheidt฀rozpo- czął฀edycję฀dużych฀przewodników฀ilu- strowanych,฀a฀w฀2008฀roku฀wystartowa- ła฀nowa฀marka฀–฀Global฀PWN,฀a฀w฀niej฀ kieszonkowe฀przewodniki฀z฀atlasem฀(od฀ razu฀12฀tytułów฀na฀licencji฀AA฀Publi- shing)฀ i฀ multimedialne฀ „Przewodniki฀ panoramiczne”฀ po฀ polskich฀ miastach฀ (na฀początek฀sześć฀tytułów).฀W฀segment฀ przewodników฀ coraz฀ śmielej฀ wchodzi฀ Demart. Hubert฀Kifner,฀PR฀manager฀w฀Pascalu Do฀grona฀przewodnikowych฀bestsellerów฀można฀zaliczyć฀przewodniki฀weekendowe.฀ Pomysł฀na฀przygotowanie฀gotowych,฀kompletnych฀propozycji฀na฀dwudniowe฀wyjazdy฀to฀ strzał฀w฀dziesiątkę.฀Zmieniające฀się฀potrzeby฀i฀możliwości฀Polaków฀w฀zakresie฀podróżo- wania฀sprawiły,฀że฀jest฀to฀także฀sukces฀sprzedażowy.฀Seria฀zadebiutowała฀w฀1997฀roku฀ i฀nadal฀cieszy฀się฀niesłabnącym฀zainteresowaniem.฀W฀tym฀roku฀pojawi฀się฀w฀niej฀10฀tytułów,฀ m.in.:฀„Bieszczady”,฀„Wybrzeże฀Bałtyku”,฀„Kraków”,฀„Czechy”฀czy฀„Europa฀na฀weekend”.฀ Seria฀zmienia฀się฀wraz฀z฀nowymi฀potrzebami฀czytelników.฀W฀edycji฀2008฀wprowadziliśmy฀ grzbiet฀na฀spirali฀w฀przewodnikach฀po฀regionach,฀który฀podnosi฀komfort฀korzystania฀z฀książ- ki.฀Różnicowanie฀przez฀Pascala฀oferty฀przewodników฀w฀zależności฀od฀charakteru฀wyjazdu฀ pozwala฀skutecznie฀rozwijać฀najstarszą฀serię฀wydawnictwa,฀czyli฀przewodniki฀praktyczne,฀ ale฀także฀zagospodarowywać฀nowe฀obszary฀np.฀dla฀osób฀wyjeżdżających฀z฀biurem฀podró- ży.฀Seria฀„Przewodniki฀Ilustrowane”฀skierowana฀właśnie฀do฀takiego฀turysty฀ciągle฀zyskuje฀ na฀popularności.฀W฀2008฀roku฀seria฀wzbogaci฀się฀o฀20฀nowych฀tytułów.฀Łącznie฀będzie฀ liczyć฀55฀przewodników฀i฀będzie฀to฀jedna฀z฀najszerszych฀autorskich฀serii฀na฀naszym฀rynku฀ po฀dwóch฀latach฀od฀debiutu. Książki฀dla฀turystów Spirala,฀wodoodporny papier,฀plastyk Przychody฀ze฀sprzedaży฀przewodników฀ Pascala,฀od฀lat฀największego฀gracza฀na฀ tym฀rynku,฀wzrosły฀w฀2007฀roku฀o฀po- nad฀3,5฀mln฀zł,฀a฀udział฀w฀rynku฀wzrósł฀ z฀52,8฀do฀55,2฀proc.฀Pascal฀rządzi฀w฀pełni฀ zasłużenie,฀ma฀najszerszą฀i฀najlepszą฀ofer- tę,฀w฀dodatku฀coraz฀mniej฀w฀niej฀tytułów฀ licencyjnych,฀a฀coraz฀więcej฀własnych.฀ Polscy฀autorzy฀piszą฀o฀najodleglejszych฀ miejscach฀i฀piszą฀kompetentnie,฀moim฀ zdaniem฀dużo฀lepiej฀niż฀często฀rozhistery- zowani฀autorzy฀Lonely฀Planet,฀którzy฀na฀ każdym฀kroku฀–฀o฀ile฀nie฀jest฀to฀jedna฀ze฀ stolic฀Europy฀Zachodniej฀–฀węszą฀złodziei฀ i฀bandytów,฀straszą฀chorobami,฀o฀których฀ nikt฀dawno฀nie฀słyszał฀i฀wściekłymi฀psa- mi฀kąsającymi฀turystów฀na฀ulicach฀Bu- karesztu.฀Po฀ujawnieniu฀informacji,฀że฀ jeden฀z฀czołowych฀autorów฀przewodni- ków฀Lonely฀Planet,฀Thomas฀Kohnstamm,฀ opisywał฀kraje,฀w฀których฀nigdy฀nie฀był฀ i฀zamieszczał฀wyssane฀z฀palca฀informacje,฀ tym฀bardziej฀cieszę฀się,฀że฀Pascal฀zrezy- gnował฀z฀tych฀licencji.฀Hitem฀2007฀roku฀ w฀Pascalu฀było฀nowe฀wydanie฀sztandaro- wej฀pozycji฀„Polska฀na฀Weekend”,฀a฀tak- że฀wprowadzenie฀przewodników฀ilustro- wanych฀Baedekera.฀Oferta฀tego฀wydawcy฀ w฀2008฀roku฀liczyć฀ma฀już฀ok.฀500฀pozycji฀ (zapowiadanych฀jest฀ok.฀160฀nowych฀wy- k s i ą ż k i ฀ • ฀ b e z p ł a t n y ฀ d o d a t e k ฀ • ฀ m a j ฀ 2 0 0 8 3 Książki฀dla฀turystów dań).฀W฀mojej฀ulubionej฀serii฀„Praktycz- ny฀Przewodnik”฀ukazać฀się฀mają฀33฀nowe฀ tytuły,฀w฀tym฀m.in.:฀Indie,฀Islandia,฀Izra- el,฀Karaiby,฀Tajlandia฀czy฀Szwajcaria.฀Po- szerzane฀są฀też฀nowe฀serie฀ilustrowanych฀ przewodników,฀tu฀na฀2008฀rok฀zapowie- dzianych฀jest฀20฀pozycji฀(m.in.:฀Austria,฀ Holandia,฀Niemcy,฀Prowansja฀i฀Lazuro- we฀Wybrzeże,฀Toskania฀i฀Umbria,฀Rzym฀ i฀Watykan).฀Liczba฀tytułów฀w฀serii฀prze- wodników฀górskich฀zwiększy฀się฀do฀11.฀ Ukażą฀się฀także฀nowe฀przewodniki฀kaja- kowe,฀tradycyjnie฀na฀spirali,฀przygotowa- ne฀na฀wodoodpornym฀papierze฀i฀w฀pla- stykowej฀okładce.฀Zapowiadanych฀jest฀ też฀m.in.฀10฀nowych฀edycji฀przewodni- ków฀z฀serii฀weekendowej฀na฀spirali,฀nowe฀ pozycje฀w฀serii฀przewodnikowej฀„Baede- ker”฀(m.in.฀Chiny,฀Japonia)฀oraz฀zmienio- na฀edycja฀przewodników฀kieszonkowych฀ z฀serii฀„Marco฀Polo”. Treści฀turystyczne฀i฀atlas฀ –฀dwa฀w฀jednym W฀2007฀roku฀Hachette฀wprowadziło฀24฀ tytuły฀turystyczne,฀powiększając฀ofertę฀ we฀wszystkich฀segmentach฀–฀od฀najbar- dziej฀luksusowych฀„Przewodników฀Wie- dzy฀i฀Życia”฀(tu฀bestsellerem฀były฀„Chi- ny”),฀przez฀serie฀kieszonkowe฀(m.in.฀serie฀ „Top฀10”฀i฀„Thomas฀Cook”)฀co฀ciekawe,฀ najlepiej฀ sprzedawał฀ się฀ anglojęzyczny฀ wodnik฀po฀Łodzi).฀Hachette฀próbuje฀też฀ konkurować฀z฀Langenscheidtem฀w฀ofercie฀ rozmówek฀dla฀turystów. Flagowym฀okrętem฀pozostaje฀jednak฀ znakomita฀seria฀„Przewodników฀Wiedzy฀ i฀Życia”,฀zapoczątkowana฀wiele฀lat฀temu,฀ jeszcze฀przez฀Jana฀Rurańskiego,฀ukazująca฀ się฀na฀licencji฀Dorling฀Kindersley.฀W฀2008฀ roku฀w฀serii฀ukażą฀się฀„Szkocja”,฀„Hisz- pania฀Północna”฀i฀„Węgry”.W฀tej฀serii฀do- stępnych฀jest฀już฀71฀tytułów,฀z฀czego฀wiele฀ napisanych฀przez฀polskich฀autorów฀i฀włą- czonych฀do฀międzynarodowej฀serii. Mariaż฀z฀informatycznym฀ potentatem Pod฀koniec฀2007฀roku฀rynek฀zaskoczy- ła฀informacja,฀że฀wydawnictwo฀Helion฀ z฀Gliwic,฀które฀specjalizuje฀się฀w฀literatu- rze฀informatycznej,฀kupiło฀udziały฀w฀Bez- drożach.฀Bezdroża฀w฀2007฀roku฀utrzy- mały฀trzecią฀pozycję฀wśród฀wydawców฀ przewodników,฀choć฀ich฀udział฀w฀rynku฀ spadł฀z฀6,1฀do฀5,6฀proc.฀Nakładem฀oficy- ny฀ukazało฀się฀31฀pozycji,฀w฀tym฀13฀no- wości.฀Największym฀hitem฀był฀znakomity฀ przewodnik฀„Słowacja฀1001฀pomysłów”฀ (miejmy฀nadzieję,฀że฀seria฀będzie฀konty- nuowana),฀ innym฀ przebojem฀ był฀ rów- nież฀bardzo฀udany฀przewodnik฀„Krym”.฀ Z฀pozycji฀wydawanych฀na฀licencji฀Mi- chelina฀najlepiej฀sprzedawały฀się:฀„Wene- cja”,฀„Chorwacja”฀i฀„Wielka฀Brytania”.฀ Wśród฀pozycji฀zapowiadanych฀na฀2008฀ rok฀są฀m.in.:฀„Tatry”,฀„Norwegia฀i฀Szwe- cja”,฀„Grecja”,฀„Portugalia”,฀„Włochy”,฀ „Egipt”,฀a฀z฀miejsc฀w฀Europie฀Wschod- niej฀m.in.฀„Wybrzeże฀Bułgarii”.฀Przypo- mnijmy,฀że฀poza฀własnymi฀tytułami฀i฀li- cencją฀Michelina฀Bezdroża฀są฀też฀polskim฀ dystrybutorem฀anglojęzycznej฀oferty฀Lo- nely฀Planet.฀Nie฀wiadomo฀jeszcze฀jak฀na฀ rozwój฀Bezdroży฀wpłynie฀mariaż฀z฀infor- matycznym฀potentatem,฀który฀dysponuje฀ przewodnik฀„Poland”,฀po฀przewodniki฀ tekstowe฀(seria฀„Globtroter”).฀Wydawca฀ zadebiutował฀też฀pierwszą฀w฀swojej฀ofer- cie฀publikacją฀łączącą฀treści฀turystyczne฀ z฀atlasem฀–฀w฀grudniu฀2007฀ukazał฀się฀ty- tuł฀„Trasy฀marzeń”.฀Ciekawie฀prezentują฀ się฀tytuły฀z฀nowej฀serii฀ilustrowanej฀„Key฀ Guide”.฀Poszerzono฀ofertę฀przewodników฀ po฀Polsce฀–฀trzy฀pozycje฀w฀serii฀„Miejsca฀ niezwykłe”฀oraz฀nowa฀seria฀„Miasta฀dla฀ Ciekawych”฀(w฀2008฀roku฀ukaże฀się฀prze- Katarzyna฀Biegańska, dyrektor฀wydawniczy฀National฀Geographic W฀pierwszej฀połowie฀roku฀na฀rynek฀wejdzie฀nowa฀seria฀przewodników.฀Pierwsze฀tytuły฀ przybliżą฀Łotwę,฀Estonię,฀Słowację,฀Ukrainę,฀Chorwację฀oraz฀Serbię.฀Przewodniki฀w฀szcze- gółowy฀sposób฀przedstawiają฀atrakcje฀turystyczne฀danego฀kraju฀i฀zawierają฀wiele฀praktycz- nych฀informacji.฀Elementem฀wyróżniającym฀serię฀są฀obszerne฀omówienia฀zagadnień฀związa- nych฀z฀historią,฀kulturą,฀sztuką,฀architekturą฀oraz฀gospodarką฀poszczególnych฀krajów.฀Prze- wodniki฀zostały฀również฀wzbogacone฀pięknymi฀zdjęciami฀oraz฀mapami.฀Ukażą฀się฀ponadto฀ kolejne฀przewodniki฀z฀najbardziej฀rozpoznawalnej฀„żółtej”฀serii฀National฀Geographic฀–฀m.in.฀ po฀Rumunii฀i฀Szanghaju฀oraz฀uaktualnione฀wydania฀m.in.:฀Chin,฀Egiptu,฀Indii,฀Japonii฀oraz฀ Londynu.฀W฀połowie฀roku฀przewidywane฀jest฀również฀wydanie฀wyjątkowej฀serii฀„Miejskie฀ opowieści฀–฀Historia,฀Mity,฀Tajemnice”.฀Każdy฀z฀trzech฀przewidzianych฀na฀ten฀rok฀tytułów฀ oprowadzi฀nas฀zarówno฀po฀słynnych฀miejscach,฀jak฀i฀po฀zapomnianych,฀fascynujących฀zaka- markach฀największych฀europejskich฀miast.฀Dzięki฀nim฀będziemy฀mogli฀odbyć฀niepowtarzalną฀ podróż฀śladem฀niezwykłych฀historii฀i฀legendarnych฀postaci.฀W฀każdym฀przewodniku฀zawie- rającym฀dokładne฀i฀rzetelne฀mapy,฀piękne฀fotografie฀oraz฀praktyczne฀wskazówki,฀zapropo- nowano฀24฀trasy฀tematyczne฀o฀długości฀od฀1,6฀do฀2฀km.฀Pierwsze฀tytuły฀przybliżą฀czytelni- kowi฀Londyn,฀Paryż฀i฀Rzym. 4 k s i ą ż k i ฀ • ฀ b e z p ł a t n y ฀ d o d a t e k ฀ • ฀ m a j ฀ 2 0 0 8 Książki฀dla฀turystów Bradt,฀które฀dostało฀za฀nią฀złotą฀nagro- dę฀przyznaną฀w฀tym฀roku฀przez฀angielski฀ magazyn฀o฀podróżach฀„Wanderlust”฀(cie- kawe,฀że฀w฀serii฀tej฀dotąd฀nie฀powstały฀ ani฀przewodnik฀po฀Polsce,฀ani฀po฀Warsza- wie,฀choć฀jest฀wiele฀innych฀miast฀z฀tego฀ regionu฀Europy;฀czyżbyśmy฀byli฀nie฀dość฀ atrakcyjni฀turystycznie?). Bardziej฀tytuły฀krajo- znawcze฀niż฀przewodniki Z฀serii,฀które฀debiutowały฀w฀2007฀roku฀ silną฀pozycję฀zajęły฀przewodniki฀–฀duże฀ ilustrowane฀Baedekera฀(Pascal)฀i฀Berlitza฀ (Langenscheidt),฀seria฀„Petit฀Fute”฀wy- dawnictwa฀Siedmioróg฀oraz฀seria฀piętna- stu฀kieszonkowych฀przewodników฀dla฀ak- tywnych฀„3฀w฀1”฀wydawnictwa฀Express- Map.฀Tytuły฀oficyny฀Carta฀Blanca฀rów- nież฀miały฀bardzo฀mocne฀wejście,฀moim฀ zdaniem฀jednak฀są฀to฀bardziej฀atlasy฀niż฀ typowe฀przewodniki.฀Umacnia฀pozycję฀na฀ rynku฀turystycznym฀oficyna฀RM,฀która฀ ma฀już฀40฀przewodników,฀w฀tym฀12฀no- wości.฀Sporo฀nowych฀pozycji฀przygoto- wała฀Muza,฀ale฀są฀to฀bardziej฀tytuły฀kra- joznawcze,฀niż฀typowe฀przewodniki฀(na฀ 2008฀rok฀zapowiadane฀są฀m.in.฀książki฀ „Szlakiem฀beskidzkim”฀i฀„Szlakiem฀pia- stowskim”). Duże฀środki฀w฀rozbudowę฀oferty฀tu- rystycznej฀zainwestował฀Langenscheidt,฀ publikując฀aż฀16฀nowych฀tytułów,฀w฀tym฀ serię฀wielkich฀przewodników฀ilustrowa- nych฀na฀licencji฀Insight฀Guides.฀To฀ta฀ sama฀seria,฀tylko฀w฀innej฀okładce฀(i฀innej฀ cenie),฀którą฀rozprowadzała฀w฀kioskach฀ „Gazeta฀Wyborcza”.฀W฀2008฀roku฀w฀tej฀ serii฀ukażą฀się:฀Bułgaria,฀Chiny,฀Chorwa- cja,฀Holandia,฀Izrael,฀Kuba,฀Skandyna- wia฀i฀Tunezja.฀Wydarzeniem฀edytorskim฀ była฀publikacja฀„Wielkiego฀ilustrowane- go฀atlasu฀świata”฀(ponad฀2000฀sprzeda- nych฀egzemplarzy฀przy฀cenie฀detalicznej฀ 179฀zł).฀Rozwijana฀jest฀oferta฀przewod- ników฀ kieszonkowych฀ (w฀ 2008฀ roku฀ ukażą฀się฀m.in.฀Kraków฀i฀Wilno)฀oraz฀ tytułów฀z฀nowatorskiej฀serii฀„Praca฀za฀ granicą”. Najlepsze฀z฀najlepszych Od฀lat฀jestem฀stałym฀użytkownikiem฀przewodników฀turystycznych,฀w฀podróż฀zawsze฀zabie- ram฀kilka฀pozycji,฀lubię฀też฀czytać฀przed฀i฀po฀podróży.฀Na฀podstawie฀własnych฀doświadczeń฀ stworzyłem฀mini-ranking฀najlepszych฀serii฀w฀różnych฀kategoriach. Duże฀tekstowe฀przewodniki 1.฀฀„Praktyczny฀Przewodnik”฀(Pascal)฀–฀najwięcej฀informacji,฀najszersza฀oferta,฀liczne฀ciekawost- ki,฀masa฀informacji฀praktycznych. 2.฀฀„Kraje”฀(Bezdroża)฀–฀pisane฀przez฀pasjonatów,฀z฀bogatym฀tłem฀historyczno-krajoznaw- czym,฀niestety฀dość฀skromna฀oferta. 3.฀฀„Przewodnik”฀(Agencja฀TD)฀–฀nieliczne,฀ale฀fachowe฀pozycje,฀wadą฀serii฀jest฀duże฀zróżni- cowanie฀sposobu฀prezentacji฀treści,฀zaletą฀–฀liczne฀ciekawostki. Duże฀ilustrowane฀przewodniki 1.฀฀„Przewodniki฀Wiedzy฀i฀Życia”฀(Hachette฀Livre)฀–฀sztandarowa฀międzynarodowa฀seria฀ Dorling฀Kindersley,฀masa฀informacji,฀świetne฀zdjęcia,฀rewelacyjne฀przestrzenne฀plany฀miast฀ i฀przekroje฀zabytków. 2.฀฀„Przewodnik฀National฀Geographic”฀(G+J)฀–฀znakomite฀fotografie,฀opisy฀wielu฀mniej฀popu- larnych฀turystycznie฀miejsc,฀liczne฀ciekawostki. 3.฀฀„Baedeker”฀(Pascal)฀–฀rozpoczęta฀w฀2007฀roku฀seria฀przewodników,฀których฀wielkim฀atu- tem฀są฀proponowane฀trasy฀zwiedzania฀oraz฀dołączane฀osobno฀mapy,฀część฀informacyjna฀ jest฀bardzo฀obszerna,฀dorównuje฀wielu฀przewodnikom฀tekstowym. Przewodniki฀kieszonkowe 1.฀฀„3฀dni”฀(Muza)฀–฀świetnie฀napisane฀przewodniki฀ilustrowane฀po฀polskich฀miastach,฀wciąż฀ niewiele฀tytułów฀i,฀niestety,฀informacje฀nie฀zawsze฀aktualne,฀ale฀to฀i฀tak฀najlepsze฀kieszon- kowe฀przewodniki฀po฀polskich฀miastach. 2.฀฀„Marco฀Polo”฀(Pascal)฀–฀bardzo฀czytelny฀układ฀treści,฀odsyłacze฀do฀ciekawostek,฀mapy,฀ dobre฀zdjęcia. 3.฀฀„Przewodnik฀z฀Atlasem”฀(PWN)฀–฀można฀powiedzieć฀to฀samo,฀co฀o฀„Marco฀Polo”,฀bardzo฀ ładnie฀zaprojektowane฀nowoczesne฀przewodniki,฀nowość฀na฀rynku. Przewodniki฀dla฀aktywnych 1.฀฀„FAN”฀(Pascal)฀–฀przewodniki฀górskie,฀rowerowe,฀kajakowe,฀dla฀żeglarzy,฀łączą฀praktyczne฀ porady฀ze฀świetnie฀dobranymi฀propozycjami฀tras. 2.฀฀„3฀w฀1”฀(Express฀Map)฀–฀przewodnik,฀mapa฀i฀atlas,฀ale฀przede฀wszystkim฀dzięki฀tym฀nie- wielkim฀książeczkom฀turysta฀wie,฀czego฀się฀może฀w฀trasie฀spodziewać,฀i฀na฀jak฀długi฀czas฀ planować฀wyprawę. 3.฀฀„Z฀Falą”฀(Bezdroża)฀–฀wydawane฀na฀spirali,฀funkcjonalne,฀niewielkie฀przewodniki฀dla฀miło- śników฀wędrówek฀i฀wspinaczki,฀z฀ilustracjami฀topograficznymi฀i฀cała฀masą฀praktycznych฀ informacji. ŁUKASZ฀GOŁĘBIEWSKI roczną฀nowością฀będzie฀bogato฀ilustro- wana,฀ekskluzywna฀seria,฀która฀na฀począ- tek฀obejmie:฀Łotwę,฀Estonię,฀Słowację,฀ Ukrainę,฀Chorwację฀oraz฀Serbię.฀Seria฀ wydawana฀jest฀na฀licencji฀wydawnictwa฀ niezwykle฀sprawną฀siecią฀przedstawicieli฀ handlowych. Czyżbyśmy฀byli nie฀dość฀atrakcyjni Po฀słabszym฀2006฀roku,฀National฀Geo- graphic฀(wydawcą฀tej฀marki฀jest฀firma฀ G+J)฀ odzyskuje฀ rynek.฀ W฀ 2007฀ roku฀ wprowadzono฀12฀nowych฀pozycji฀i฀sprze- dano฀65฀tys.฀egz.฀przewodników.฀Mar- ka฀znana฀jest฀z฀największego฀na฀świecie฀ miesięcznika฀o฀podróżach฀i฀ze฀znakomi- tych฀zdjęć.฀Wśród฀dużych฀ilustrowanych฀ przewodników฀do฀niedawna฀dominowa- ły฀przewodniki฀po฀odległych฀zakątkach,฀ jak:฀Meksyk,฀Wietnam฀czy฀Chiny฀(obok฀ Egiptu฀i฀Lizbony฀najlepiej฀sprzedawany฀ tytuł฀w฀2007฀roku).฀W฀ubiegłym฀roku฀ pojawiła฀się฀seria฀przewodników฀po฀re- gionach฀Polski฀(przygotowana฀wspólnie฀ z฀wydawnictwem฀Carta฀Blanca),฀a฀tego- k s i ą ż k i ฀ • ฀ b e z p ł a t n y ฀ d o d a t e k ฀ • ฀ m a j ฀ 2 0 0 8 5 Książki฀dla฀turystów Jednym฀z฀hitów฀2008฀roku฀mogą฀stać฀ się,฀ wspominane฀ już,฀ przewodniki฀ kie- szonkowe฀wydawane฀pod฀marką฀Global฀ PWN.฀Z฀mniejszych฀wydawców฀wymień- my฀„Słowacki฀Kras.฀Aggtelek”฀–฀znakomity฀ przewodnik฀wydany฀przez฀Agencję฀TD฀czy฀ świetnie฀sprzedającą฀się฀serię฀przewodni- ków฀po฀polskich฀miejscowościach฀wypo- czynkowych฀wydawnictwa฀Rewasz. Poszerzanie legendy฀turystycznej W฀kartografii฀obserwujemy฀pewien฀za- stój,฀a฀w฀przypadku฀atlasów฀ilustrowa- nych฀nawet฀spadek฀przychodów.฀Przy- chody฀ze฀sprzedaży฀kartografii฀turystycz- nej฀w฀2007฀roku฀zamknęły฀się฀kwotą฀47,9฀ mln฀zł฀(wzrost฀minimalny,฀o฀200฀tys.฀zł),฀ a฀sprzedano฀łącznie฀9,4฀mln฀egz.฀(o฀600฀ tys.฀egz.฀więcej฀niż฀w฀roku฀poprzednim).฀ Zmniejszyła฀się฀średnia฀cena฀zbytu฀map฀ –฀z฀5,40฀do฀5,10฀zł.฀Średnia฀cena฀mapy฀ w฀księgarni฀wyniosła฀7,80฀zł. Zdecydowanym฀ liderem฀ na฀ rynku฀ tradycyjnych,฀papierowych฀map฀i฀atla- sów฀samochodowych,฀pozostał฀Demart,฀ wyprzedzając฀ PPWK฀ i฀ Pascala.฀ Bardzo฀ mocno฀ swoją฀ pozycję฀ zaznacza฀ dwóch฀ stosunkowo฀nowych฀graczy฀–฀Express- Map฀i฀Carta฀Blanca.฀Słabiej฀od฀oczekiwań฀ wypadło฀w฀2007฀roku฀konsorcjum฀Car- toMedia,฀które฀odnotowało฀nieznaczny฀ spadek฀przychodów.฀CartoMedia฀to฀spół- ka฀powołana฀przez฀regionalnych฀wydaw- ców฀kartografii,฀którzy฀łącznie฀dysponu- ją฀ofertą฀ponad฀250฀tytułów฀(32฀nowości฀ w฀2007฀roku).฀Nową฀inicjatywą฀jest฀mar- ka฀„Galileos”฀–฀wspólna฀inicjatywa฀wy- dawnictw฀Compass฀z฀Krakowa฀i฀Plan฀z฀Je- leniej฀Góry฀i฀Wrocławia.฀Wciąż฀w฀gronie฀ największych฀są฀Daunpol฀i฀Mapy฀Ścienne฀ Beata฀Piętka.฀Ta฀ostatnia฀firma฀przygoto- wała฀na฀sezon฀2008฀nową฀serię฀bardzo฀ obszernych฀„Encyklopedii฀Drogowych”฀ (pięć฀tytułów). Demart,฀po฀odsprzedaniu฀oferty฀edu- kacyjnej฀Wydawnictwu฀Szkolnemu฀PWN,฀ z฀sukcesem฀inwestuje฀w฀nowe฀tytuły.฀Naj- większym฀hitem฀tego฀wydawcy,฀już฀dru- gi฀rok฀z฀rzędu,฀był฀turystyczny฀atlas฀sa- mochodowy฀„Polska฀niezwykła”.฀W฀pla- nach฀jest฀m.in.฀nowa฀seria฀przewodników฀ po฀Polsce฀(14฀tytułów).฀Łącznie฀Demart฀ wprowadził฀w฀2007฀roku฀43฀nowe฀pozy- cje.฀Rozbudowano฀m.in.฀ofertę฀map฀lami- nowanych,฀która฀jest฀sporą฀konkurencją฀ dla฀podobnych฀tytułów฀wcześniej฀ofero- wanych฀przez฀ExpressMap. Mocno฀poszerzył฀ofertę฀Pascal,฀który฀ jest฀wyłącznym฀polskim฀dystrybutorem฀ MairDumont,฀zwiększając฀udziały฀w฀ryn- ku฀i฀wartość฀realizowanego฀przychodu.฀ Nowe฀mapy฀z฀serii฀„Marco฀Polo”฀są฀do- brze฀oznakowane฀i฀w฀wygodnej฀skali.฀ Coraz฀bogatsze฀legendy฀to฀cecha฀współ- czesnych฀map,฀które฀coraz฀częściej฀łączą฀ treści฀turystyczne฀z฀kartografią.฀Wydaje฀ się,฀że฀batalię฀o฀klienta฀wygrają฀właśnie฀ ci฀wydawcy,฀którzy฀inwestują฀w฀posze- rzenie฀informacji฀na฀mapie.฀Pozwala฀to฀ segmentować฀ofertę฀–฀z฀jednej฀strony฀ proponować฀tanie฀mapy฀dla฀mniej฀wy- magającego฀klienta,฀i฀znacznie฀bardziej฀ rozbudowane฀w฀treści,฀sprzedawane฀czę- sto฀dwukrotnie฀drożej,฀dla฀osób,฀które฀ chcą฀więcej฀informacji.฀Treści฀turystycz- ne฀ pozwalają฀ też฀ na฀ tworzenie฀ prze- wodników฀kartograficznych,฀jakie฀mają฀ m.in.:฀Carta฀Blanca,฀Demart฀czy฀PPWK.฀ Nawet฀mniejsi฀wydawcy฀–฀jak฀Compass,฀ Plan฀czy฀Agencja฀TD฀oraz฀firmy฀zrzeszo- ne฀w฀grupie฀CartoMedia฀coraz฀bardziej฀ poszerzają฀legendę฀turystyczną.฀Szlaki฀ komunikacyjne฀ to฀ dziś฀ zdecydowanie฀ za฀mało,฀użytkownik฀mapy฀chciałby฀też฀ mieć฀podstawowe฀informacje฀o฀zabyt- kach,฀bazie฀noclegowo-gastronomicznej฀ czy฀np.฀o฀punktach฀kontroli฀radarowej.฀ I฀każdy฀liczący฀się฀wydawca฀kartografii฀ dzisiaj฀to฀oferuje. Łatwe฀odnalezienie dowolnego฀adresu Najstarszy฀gracz฀na฀tym฀rynku,฀giełdowa฀ PPWK,฀w฀tym฀roku฀odmówiła฀podania฀ danych฀o฀wynikach฀sprzedaży฀w฀części฀ kartograficznej,฀szacujemy฀je฀jednak฀na฀ 6 k s i ą ż k i ฀ • ฀ b e z p ł a t n y ฀ d o d a t e k ฀ • ฀ m a j ฀ 2 0 0 8 ok.฀10฀mln฀zł.฀PPWK฀ma฀najbardziej฀zna- ny฀produkt,฀zbierający฀wiele฀nagród฀–฀ znakomitą฀serię฀„Copernicus”.฀Ale฀obec- nie฀mapy฀PPWK฀nie฀mają฀dużej฀przewagi฀ konkurencyjnej฀nad฀mapami฀opracowy- wanymi฀przez฀kartografów฀Demartu฀czy฀ Carta฀Blanki.฀Wydawca฀ten฀–฀jak฀wydaje฀ się฀słusznie฀–฀inwestuje฀obecnie฀w฀inne฀ media฀niż฀rynek฀papierowych฀map,฀m.in.฀ w฀telefonię฀komórkową,฀a฀także฀w฀sys- temy฀nawigacji฀GPS.฀System฀„Navigo”฀ ma฀szansę฀zająć฀mocną฀pozycję฀na฀ryn- ku,฀firma฀oferuje฀comiesięczne฀bezpłatne฀ aktualizacje,฀poza฀tym฀dysponuje฀najob- szerniejszą฀bazą฀zdigitalizowanych฀treści฀ kartograficznych฀o฀Polsce.฀Wydawca฀za- powiada฀też฀system฀nawigacji฀z฀mapami฀ miast฀Europy.฀Konkurencja฀na฀tym฀rynku฀ jest฀jednak฀ogromna฀(np.฀TomTom,฀Au- toMapa,฀City฀Navigator฀czy฀AutoPilot),฀ a฀dominującą฀pozycję฀mają฀firmy,฀które฀ oferują฀mapy฀sprzedawane฀razem฀z฀urzą- dzeniami฀GPS.฀Pod฀tym฀względem฀PPWK฀ pozostaje฀w฀tyle. Nieoczekiwanie,฀nowym฀konkurentem฀ wydawców฀kartograficznych฀stało฀się฀Go- ogle,฀które฀zaoferowało฀bezpłatne฀mapy฀ w฀Internecie฀(w฀tym฀w฀miarę฀dokładne฀ mapy฀lokalizacyjne,฀umożliwiające฀łatwe฀ odnalezienie฀dowolnego฀adresu).฀Może฀ to฀być฀poważna฀konkurencja฀dla฀planów฀ miast,฀zwłaszcza฀w฀sytuacji,฀gdy฀szukamy฀ bardzo฀konkretnego,฀pojedynczego฀adre- su฀w฀obcym฀mieście.฀Łatwiej฀wydrukować฀ wybraną฀lokalizację฀w฀dowolnej฀skali,฀niż฀ szukać฀jej฀w฀drukowanym฀atlasie,฀a฀tym฀ bardziej฀ niż฀ szukać฀ stosownego฀ atlasu฀ w฀księgarni. Dla฀tych,฀którzy฀chcą wyjechać,฀a฀nie฀dla฀tych, którzy฀jadą Rynek฀turystyczny,฀zarówno฀przewodni- ków,฀jak฀i฀kartografii,฀powinien฀utrzymać฀ tendencję฀wzrostową.฀Przemawia฀za฀tym฀ kilka฀czynników.฀Po฀pierwsze,฀wzmożo- ny฀ruch฀turystyczny฀–฀zarówno฀dzięki฀ ofertom฀biur฀podróży,฀jak฀i฀dzięki฀tanim฀ liniom฀lotniczym.฀Tanie฀linie฀otwierają฀ świat฀przed฀najbardziej฀wdzięcznym฀dla฀ wydawcy฀mapy฀czy฀przewodnika฀odbior- cy฀–฀takim,฀który฀zwiedza฀na฀własną฀rękę,฀ nierzadko฀wypożyczając฀na฀miejscu฀sa- mochód.฀On฀najbardziej฀potrzebuje฀po- mocy,฀również฀w฀postaci฀rozmówek฀czy฀ słownika.฀Po฀drugie,฀jest฀emigracja฀za- robkowa,฀już฀trochę฀okrzepła,฀już฀szu- kająca฀możliwości฀spędzenia฀weekendu฀ z฀dala฀od฀miejsca฀pracy.฀To฀będą฀nabyw- cy฀ przewodników฀ po฀ Wielkiej฀ Bryta- nii,฀Irlandii,฀Hiszpanii฀czy฀Niemczech฀ lub฀ krajach฀ skandynawskich.฀ Następ- nie฀mamy฀inwestycje฀w฀infrastrukturę฀ Książki฀dla฀turystów G+J Agencja฀TD Trawers Bestsellery฀Sklepu฀Podróżnika Przewodniki 1. Pascal Lonely฀Planet 2. Sklep฀Podróżnika 3. Rewasz 4. 5. Bezdroża 6. Wiedza฀i฀Życie 7. Marco฀Polo 8. 9. 10. Mapy Compass฀Kraków 1. ExpressMap 2. PPWK 3. 4. WZKart 5. 6. 7. 8. 9. 10. Michelin Kompass฀Verlag VKU฀Harmanec Fraytag฀ ฀Berndt Demart Plan drogową,฀ które฀ potrwają฀ zapewne฀ co฀ najmniej฀do฀2012฀roku,฀o฀ile฀UEFA฀nie฀ odbierze฀nam฀prawa฀do฀organizacji฀Mi- strzostw฀Europy฀w฀piłce฀nożnej.฀Nowe฀ drogi,฀to฀nowe฀zapotrzebowanie฀na฀atla- �������������������������������������������� ������������������ ����������� ����������� ����������� ��������������� ������������������ ��������������� ����������������� ����������������� �������������������� ��������������������� ���������������� ���������������������� ���������� ������������� ���������������� ����������������� �������������������� ����������������� �������������������� ��������� ��������������� ������������������� ��������������������� ������������� �������������������� ��������������������� ���������������� ��������� �������������� ��������������������� ��������������������� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Michał฀Kucharski, dyrektor฀wydawniczy฀Carta฀Blanca W฀tym฀sezonie฀przede฀wszystkim฀stawiamy฀na฀przewodniki฀turystyczne.฀Stale,฀dynamicznie฀ rozbudowujemy฀serię฀naszych฀czołowych฀tytułów฀–฀ilustrowanych฀nawigatorów฀turystycz- nych,฀o฀autorskim฀połączeniu฀atlasu฀samochodowego฀z฀treścią฀turystyczną฀i฀innymi฀elemen- tami.฀W฀tym฀roku฀poszerzamy฀liczbę฀nawigatorów฀o฀jakieś฀200฀proc.฀dotychczasowej฀oferty.฀ To฀są฀nasze฀najważniejsze฀tytuły฀i฀dlatego฀będą฀otoczone฀najbardziej฀aktywnym฀wsparciem฀ promocyjnym฀w฀mediach฀i฀punktach฀handlowych.฀Formułę฀nawigatorów฀zdecydowaliśmy฀ również฀wykorzystać฀i฀wprowadzić฀w฀formie฀wydań฀kieszonkowych,฀na฀zupełnie฀nową฀półkę฀ cenową.฀Kompletne,฀pełnowartościowe฀przewodniki฀z฀mapami฀będą฀dostępne฀w฀cenie฀9,99฀ zł.฀W฀tym฀sezonie฀zaproponujemy฀czytelnikom฀więcej฀tytułów฀przewodnikowych,฀również฀ spoza฀oferty฀nawigatorów.฀Dodam,฀że฀nie฀boimy฀się฀eksperymentów฀–฀właśnie฀powstał฀ pierwszy฀przewodnik฀po฀Polsce฀dla฀kobiet. Książki฀dla฀turystów sy฀samochodowe฀i฀na฀aktualizacje฀nawi- gacji฀GPS.฀A฀budowa฀dróg฀to฀objazdy,฀ na฀których฀bez฀mapy฀łatwo฀się฀zgubić฀ gdyż฀często฀są฀źle฀oznakowane.฀Wresz- cie,฀Polacy฀mają฀coraz฀więcej฀pieniędzy,฀ i฀nawet฀jeśli฀nie฀wszyscy฀wyjeżdżają,฀to฀ wielu฀chce฀zaplanować฀wyjazd฀w฀przy- szłości฀–฀myślę,฀że฀to฀jest฀główny฀powód฀ sukcesu฀przewodników฀sprzedawanych฀ wraz฀z฀„Gazetą฀Wyborczą”,฀gdyż฀są฀to฀ właśnie฀książki฀dla฀osób,฀które฀chcą฀wy- jechać,฀a฀nie฀dla฀tych,฀którzy฀jadą฀(za฀cięż- kie,฀za฀mało฀praktyczne).฀To฀też฀pewnie฀ przyczyna฀rosnącej฀popularności฀książek฀ krajoznawczych฀i฀podróżniczych฀(warto฀ tu฀wspomnieć฀o฀ogromnym฀sukcesie฀ksią- żek฀Wojciecha฀Cejrowskiego,฀ale฀przecież฀ także฀pozycje฀innych฀autorów฀sprzedają฀ się฀zupełnie฀przyzwoicie;฀nie฀wyłączając฀ niżej฀podpisanego,฀który฀popełnił฀książ- kę฀podróżniczą฀o฀Meksyku). Wszystko฀to฀sprawia,฀że฀najbliższe฀lata฀ nieść฀będą฀wzrost,฀choć฀być฀może฀coraz฀ częściej฀turyści฀i฀kierowcy฀odchodzić฀będą฀ od฀tradycyjnych฀wydań฀papierowych฀na฀ rzecz฀aplikacji฀elektronicznych,฀Internetu฀ i฀prezentacji฀multimedialnych.฀Bez฀obaw฀ jednak,฀niezależnie฀jak฀treść฀turystyczna฀ zostanie฀opakowana,฀w฀większości฀przy- padków฀przygotuje฀ją฀(i฀sprzeda)฀doświad- czony฀wydawca. Wielkie฀atlasy฀wymagają฀ wielkich฀nakładów Ilustrowane฀atlasy฀to฀rynek฀najbardziej฀ nieprzewidywalny.฀Uzależniony฀od฀ofer- ty฀czołowego฀gracza฀–฀Reader’s฀Digest.฀ W฀2008฀roku฀Reader’s฀Digest฀sprzeda- Katarzyna฀Sobańska, dyrektor฀generalny฀Hachette฀Livre฀Polska Moim฀zdaniem฀instrukcja฀na฀stworzenie฀przewodnikowego฀bestsellera฀jest฀dwuetapowa:฀po฀ pierwsze฀należy฀opracować฀koncepcję฀co฀najmniej฀dobrego฀merytorycznie฀i฀edytorsko฀prze- wodnika฀(albo฀raczej฀serii),฀a฀po฀drugie฀należy฀zadbać฀o฀to,฀aby฀w฀procesie฀promocji฀i฀dystry- bucji฀klient฀dowiedział฀się฀o฀istnieniu฀danej฀książki฀i฀jej฀niekwestionowanych฀zaletach. Rozważając฀kreacje฀nowych฀tytułówczy฀serii,฀ich฀kupno฀bądź฀dalszą฀obecność฀w฀ofercie฀ wydawniczej,฀zastanawiamy฀się฀zawsze,฀dlaczego฀klient฀miałby฀je฀kupić.฀Co฀go฀do฀tego฀skła- nia?฀Sam฀fakt฀doboru฀tytułów฀przewodnikowych฀do฀oferty฀wydawniczej฀według฀kryterium฀ najpopularniejszych฀kierunków฀turystycznych,฀już฀nie฀wystarcza.฀Liczy฀się฀treść฀i฀formuła฀prze- wodnika:฀sposób฀ujęcia฀tematu฀oraz฀proporcje,฀pomiędzy฀opisanymi฀zabytkami,฀życiem฀mia- sta,฀rozrywką,฀zakupami,฀rysem฀kulturalnym,฀historią,฀itd.฀Proporcje฀te,฀zdeterminowane฀są฀ oczekiwaniami฀i฀potrzebami฀odbiorcy,฀do฀którego฀adresujemy฀daną฀serię฀przewodników.฀Nie฀ wierzę฀w฀hasła฀marketingowe,฀reklamujące฀„przewodniki฀dla฀każdego”.฀Dla฀każdego,฀oznacza฀ dla฀nikogo.฀Czego฀innego฀oczekuje฀turysta฀„weekendowy”,฀który฀chce฀poznać฀najpopular- niejsze฀atuty฀odwiedzanego฀miasta,฀popołudniowy-turysta-biznesmen,฀który฀chce฀skosztować฀ miejscowej฀atmosfery,฀wydać฀pieniądze฀w฀modnych฀sklepach฀i฀klubach,฀rodzinny฀wczasowicz,฀ samodzielny฀podróżnik฀„globtroter”,฀chcący฀odkrywać฀–฀niekoniecznie฀najbardziej฀popularne,฀ lecz฀klimatyczne฀rewiry฀odwiedzanych฀miejsc…฀Po฀dokonaniu฀segmentacji฀grupy฀docelowej,฀ zastanawiamy฀się฀jaką฀wartość฀dodaną,฀do฀publikacji฀istniejących฀na฀rynku,฀poza฀aktualnością,฀ która,฀jest฀w฀przewodnikach฀wydawanych฀przez฀Hachette฀Livre฀obowiązkowa,฀możemy฀ zaoferować฀klientowi.฀Może฀to฀być฀przejrzysty฀układ฀treści,฀piękne฀zdjęcia,฀trójwymiarowe฀ przekroje฀budowli฀(tak฀jak฀w฀„Przewodnikach฀Wiedzy฀i฀Życia”),฀ciekawostki฀o฀kulturze฀i฀lokal- nych฀zwyczajach,฀przydatne฀adresy฀i฀telefony,฀mapy,฀okolicznościowe฀dodatki฀tematyczne…฀ Opcji฀jest฀wiele.฀Ostatnim฀elementem฀układanki฀jest฀polityka฀cenowa. Strategia฀wydawnicza฀Hachette฀Livre฀w฀segmencie฀przewodników฀turystycznych฀zakłada฀ kontynuację฀i฀marketing฀tylko฀tych฀serii,฀przy฀analizie฀których฀potrafiliśmy฀sobie฀odpowiedzieć฀ na฀te฀podstawowe฀pytania฀i฀ta฀odpowiedź฀była฀satysfakcjonująca.฀Pierwsze฀wyniki฀sprzedaży฀ w฀sezonie฀turystycznym฀2008,฀potwierdzają฀również,฀że฀to฀właśnie฀te฀serie฀przewodników,฀ których฀formuła฀jest฀wyrazista฀i฀definiowalna,฀zgodna฀z฀wymienionymi฀wyżej฀kryteriami,฀cieszą฀ się฀największą฀popularnością฀wśród฀kupujących.฀Sukces฀serii฀przekłada฀się฀z฀kolei฀na฀sukcesy฀ poszczególnych฀tytułów,฀wspierając฀ich฀walory฀własne.฀Tak฀właśnie฀tworzy฀się฀serie฀przewod- ników,฀które฀mają฀największą฀popularność฀i฀najwyższe฀nakłady,฀przez฀co฀wypracowują฀sobie฀ stałe฀miejsce฀na฀półce฀sklepowej.฀Czy฀to฀są฀bestsellery?฀–฀poszczególne฀tytuły฀w฀ramach฀tych฀ serii฀–฀z฀pewnością฀tak. ło฀atlasy฀za฀8,6฀mln฀zł,฀podczas฀gdy฀rok฀ wcześniej฀–฀za฀14,7฀mln฀zł,฀stąd฀i฀spory฀ spadek฀w฀segmencie.฀Reader’s฀Digest฀ma฀ w฀nim฀ponad฀38฀proc.฀udziału.฀Łączna฀ wartość฀sprzedaży฀atlasów฀ilustrowanych฀ zamknęła฀się฀w฀2008฀roku฀kwotą฀ok.฀22,4฀ mln฀zł.฀Lider฀sprzedał฀blisko฀100฀tys.฀egz.,฀ z฀czego฀„Atlas฀świata”฀rozszedł฀się฀w฀licz- bie฀50฀tys.฀egz.,฀a฀„Ilustrowany฀atlas฀Pol- ski”฀–฀30฀tys.฀egz.฀Średnia฀cena฀atlasu฀Re- ader’s฀Digest฀to฀119฀zł.฀Sporym฀sukcesem฀ był฀wspomniany฀już฀„Wielki฀ilustrowany฀ atlasu฀świata”฀Langenscheidta฀(179฀zł).฀ Już฀drugi฀rok฀z฀rzędu฀ważnym฀graczem฀ w฀tym฀segmencie฀okazał฀się฀Świat฀Książki,฀ który฀sprzedał฀ponad฀130฀tys.฀egz.฀atlasów฀ (26฀tytułów฀w฀ofercie,฀w฀tym฀13฀nowo- ści).฀Ponad฀110฀tys.฀publikacji฀sprzedała฀ Carta฀Blanca,฀z฀których฀największym฀po- wodzeniem฀cieszył฀się฀„Nawigator฀Tury- styczny฀Polska”,฀będący฀hybrydą฀łączącą฀ cechy฀przewodnika฀i฀atlasu.฀Na฀2008฀rok฀ Carta฀Blanca฀zapowiada฀aż฀39฀nowości,฀ w฀tym฀aż฀15฀nowych฀„Nawigatorów฀tury- stycznych”.฀Ofertę฀atlasów฀ilustrowanych฀ wciąż฀rozwijają฀Demart฀i฀Pascal,฀pojawi- ły฀się฀one฀także฀w฀ofercie฀wydawnictwa฀ ExpressMap.฀ Niektóre฀ publikacje฀ (np.฀ z฀oferty฀Pascala฀czy฀ExpressMapu)฀mają฀ charakter฀bardziej฀albumów,฀niż฀przewod- ników฀czy฀atlasów,฀pojawiają฀się฀też฀ilu- strowane฀przewodniki฀kulinarne฀czy฀prze- wodniki-atlasy฀pisane฀z฀myślą฀o฀dzieciach฀ (np.฀„Polska฀jest฀OK.”฀wydawnictwa฀Car- ta฀Blanca). Atlasy฀traktować฀należy฀jako฀uzupeł- nienie฀oferty,฀atrakcyjny฀prezent,฀rodzaj฀ gadżetu฀do฀ustawienia฀na฀półce.฀Podaż฀ wielkich฀atlasów฀jest฀już฀ogromna฀(do- dać฀można฀do฀nich฀ofertę฀PWN),฀a฀mimo฀ to฀wciąż฀sprzedają฀się฀kolejne,฀czego฀do- wodem฀jest฀sukces฀atlasu฀Langenscheid- ta.฀Ale฀i฀ryzyko฀związane฀z฀taką฀publika- cją฀jest฀spore,฀gdyż฀wielkie฀atlasy฀wyma- gają฀wielkich฀nakładów฀inwestycyjnych.฀ Wprowadzając฀kolejne฀tytuły฀do฀sprzeda- ży฀wydawcy฀powinni฀mieć฀tego฀świado- mość฀i฀liczyć฀się฀z฀tym,฀że฀inwestycja฀może฀ zwrócić฀się฀dopiero฀po฀2-3฀latach. ŁUKASZ฀GOŁĘBIEWSKI 8 k s i ą ż k i ฀ • ฀ b e z p ł a t n y ฀ d o d a t e k ฀ • ฀ m a j ฀ 2 0 0 8 Książki฀dla฀turystów Rozmowa฀z฀Markiem฀Tyksińskim,฀właścicielem฀wydawnictwa฀terraQuest Książki฀pełne฀wrażeń Co฀oznacza฀nazwa฀pańskiego฀wydawnic- twa? Terra฀to฀łacińska฀nazwa฀ziemi,฀a฀quest฀to฀ po฀angielsku฀wyprawa,฀wycieczka,฀podróż,฀ często฀w฀jakimś฀celu.฀Takie฀właśnie฀questy฀ wytyczają฀i฀wyznaczają฀sobie฀podróżnicy.฀ Może฀to฀być฀szczyt,฀może฀jakieś฀trudno฀do- stępne฀miejsce,฀do฀którego฀trzeba฀dotrzeć฀ podejmując฀wyprawę.฀A฀więc฀terraQuest฀ jest฀jakby฀wyprawą฀po฀ziemi. Czy฀dla฀swojego฀wydawnictwa฀wyznaczył฀ pan฀taki฀quest? Tak,฀bardzo฀chciałbym,฀aby฀nasza฀oferta฀ była฀szersza฀niż฀obecnie.฀Jesteśmy฀dość฀ młodym฀wydawnictwem,฀gdyż฀działamy฀ od฀niespełna฀roku.฀Na฀świecie฀jest฀dużo฀ miejsc,฀które฀są฀rzeczywiście฀trudno฀do- stępne฀i฀dla฀naszego฀czytelnika฀czy฀po- dróżnika฀byłyby฀wyzwaniem. Można฀założyć,฀że฀i฀pan฀jest฀podróżni- kiem… …ciągle฀jeszcze฀palcem฀po฀mapie฀i฀z฀książ- ką฀w฀ręku.฀Mam฀jednak฀nadzieję,฀że฀jak฀ będzie฀więcej฀czasu,฀to฀dotrę฀co฀najmniej฀ do฀kilku฀miejsc,฀tych฀już฀opisanych฀i฀tych฀ opracowywanych฀w฀wydawnictwie.฀Jak฀się฀ czyta฀te฀książki฀i฀przegląda฀zdjęcia฀to฀ma฀się฀ nieodpartą฀chęć,฀aby฀natychmiast฀zadzwo- nić฀i฀zarezerwować฀bilet,฀na฀nic฀się฀nie฀oglą- dać฀i฀jak฀najszybciej฀tam฀polecieć. Na฀razie฀w฀ofercie฀pana฀wydawnictwa฀są฀ trzy฀pozycje? Ukazały฀się฀trzy฀tytuły:฀„Himalaje”,฀„Ja- ponia”฀i฀„Boliwia”.฀Wszystkie฀są฀książka- mi฀autorskimi฀i฀powstały฀dzięki฀wielkiemu฀ bogactwu฀materiałów฀zebranych฀przez฀po- dróżników.฀Wszystkie฀zdjęcia฀zamieszczo- ne฀w฀tych฀książkach฀zostały฀wybrane฀z฀ich฀ obfitych฀zbiorów.฀A฀ich฀autorami฀są฀osoby฀ będące฀miłośnikami฀podróżowania,฀którzy฀ dużą฀część฀każdego฀roku฀kalendarzowego฀ spędzają฀właśnie฀w฀podróży.฀Autorzy฀„Hi- malajów”,฀czyli฀Kasia฀i฀Andrzej฀Mazurkie- wiczowie,฀jeżdżą฀tam฀od฀dawna,฀a฀w฀Hi- malajach฀spędzili฀sumarycznie฀ponad฀3฀lata฀ życia!฀Ich฀zbiór฀jest฀bogaty฀i฀w฀wyjątkowy฀ sposób฀ukazuje฀piękno฀i฀magię฀najwyższych฀ gór฀świata.฀Wiąże฀się฀to฀i฀z฀ich฀przeżyciami,฀ i฀z฀ich฀zamiłowaniami.฀To,฀co฀łączy฀nasze฀ wszystkie฀albumy฀to฀fakt,฀że฀powstały฀z฀pa- sji฀ich฀autorów. A฀kolejne฀książki? Powstaje฀teraz฀książka฀o฀Birmie฀autorstwa฀ Anny฀ Olej-Kobus฀ i฀ Krzysztofa฀ Kobusa฀ oraz฀„Indonezja”฀Magdy฀Preuss฀i฀Mar- cina฀Złomskiego.฀Dla฀obydwu฀tytułów฀ wykonaliśmy฀już฀makiety฀z฀fotografiami฀ i฀tekstami฀przetłumaczonymi฀na฀język฀an- gielski฀po฀to,฀żeby฀można฀je฀było฀pokazać฀ na฀Targach฀Książki฀w฀Londynie.฀Chodziło฀ nam฀o฀zainteresowanie฀tymi฀publikacjami฀ angielskich฀dystrybutorów฀książek. Jaki฀jest฀wynik฀tych฀rozmów? Jeszcze฀za฀wcześnie฀mówić฀o฀wynikach.฀ Chcieliśmy,฀aby฀nasze฀publikacje฀znalazły฀ się฀na฀półkach฀w฀Wielkiej฀Brytanii,฀ale฀też฀ i฀w฀innych฀krajach.฀Myśleliśmy฀o฀ich฀dys- trybucji฀również฀do฀Niemiec฀czy฀Francji,฀ gdzie฀–฀jak฀mam฀nadzieję฀–฀istnieje฀rynek฀ na฀takie฀przewodniki฀fotograficzne฀w฀ję- zyku฀angielskim,฀który฀jest฀dzisiaj฀językiem฀ uniwersalnym฀na฀świecie.฀Z฀założenia฀na- sze฀książki฀mają฀dotrzeć฀do฀podróżników,฀ którzy฀preferują฀miejsca฀rzadziej฀odwiedza- ne฀i฀szukają฀pełniejszych฀wrażeń. Dawniej฀mówiono:฀„do฀turysty฀kwalifi- kowanego”… …właśnie฀tak,฀na฀pewno฀nie฀do฀turysty฀ masowego.฀Chociaż฀dla฀szerszego฀chyba฀ odbiorcy฀będzie฀kolejny฀nasz฀album฀–฀tym฀ razem฀o฀Chinach,฀z฀którym฀chcielibyśmy฀ zdążyć฀przed฀rozpoczęciem฀Olimpiady.฀ Chcielibyśmy฀go฀wydać฀w฀takim฀samym฀ formacie฀jak฀wszystkie฀inne฀nasze฀albumy฀ czyli฀24฀na฀16฀cm.฀Taki฀format฀pozwala฀ nam฀na฀pokazanie฀czytelnikom฀pełnego฀ zdjęcia,฀bez฀zbędnego฀skalowania฀i฀okra- wania.฀Ponadto,฀pozwala฀wyeliminować฀ takie฀sytuacje,฀w฀których฀dobre฀zdjęcie฀ jest฀przecięte฀przez฀składkę฀książki,฀jak฀ to฀często฀bywa฀w฀najważniejszym฀miejscu฀ zdjęcia,฀co฀irytuje.฀Zgodnie฀z฀założeniami,฀ nasze฀przewodniki฀fotograficzne฀mają฀po- kazywać฀skrywaną฀urodę฀miejsc฀rzadziej฀ odwiedzanych฀przez฀turystów.฀W฀przy- padku฀albumu฀o฀Chinach฀chcemy฀pokazać฀ tempo฀zachodzących฀w฀tym฀kraju฀zmian฀ w฀przededniu฀olimpiady.฀Najlepiej฀zamiar฀ ten฀ilustruje฀roboczy฀tytuł,฀jaki฀przyjęli- śmy฀dla฀tej฀publikacji,฀który฀brzmi฀„Chi- ny฀–฀465฀km฀na฀godzinę”.฀Cyfra฀ta฀odnosi฀ się฀do฀szybkości฀kolei฀Maglev,฀powstałej฀ w฀Chinach,฀której฀szybkość฀maksymalna฀ jest฀w฀rzeczywistości฀chyba฀bliska฀nawet฀ 500฀km฀na฀godzinę.฀Chcemy฀pokazać฀ten฀ kraj฀trochę฀inaczej,฀niż฀robiono฀to฀dotych- czas,฀między฀innymi฀Pekin,฀miasto,฀które฀ najbardziej฀odzwierciedla฀zmiany,฀jakie฀ tam฀się฀dzieją฀–฀wysiedlenia฀mieszkań- ców,฀ciężką฀pracę฀migrujących฀robotni- f o t . ฀ i A r c h w u m ków,฀szybkość฀z฀jaką฀miasto฀się฀rozbuduje฀ i฀rośnie,฀jak฀i฀cały฀ten฀wielki฀plac฀budowy,฀ jakim฀są฀dziś฀Chiny.฀Chcemy฀też฀trochę฀za- skoczyć฀czytelników฀danymi฀statystyczny- mi,฀liczbami,฀z฀wielkości฀których฀nie฀każ- dy฀zdaje฀sobie฀sprawę,฀a฀które฀uzupełniają฀ obraz฀rozpędzonych฀Chin.฀Z฀drugiej฀stro- ny,฀chcielibyśmy฀pokazać฀też฀inną฀stronę฀ tego฀ kraju,฀ niekoniecznie฀ pokazywaną฀ w฀telewizji,฀czy฀opisaną฀w฀gazetach:฀skraj- ne฀ubóstwo฀mieszkańców,฀ich฀codzienne฀ życie,฀kulturę฀rugowaną฀z฀wielkich฀miast฀ za฀pomocą฀buldożerów.฀Tak,฀aby฀czytel- nik฀znalazł฀równowagę.฀Wszystko฀dzięki฀ barwnym฀zdjęciom฀i฀tekstom฀autora,฀któ- ry฀jest฀dziennikarzem฀i฀publicystą,฀na฀co฀ dzień฀żyjącym฀w฀Chinach.฀W฀przypadku฀ „Chin”,฀jak฀i฀innych฀tytułów฀bardzo฀zależy฀ nam,฀aby฀autorzy฀przenieśli฀swoje฀odczu- cia฀i฀wrażenia฀do฀książki.฀To฀czuje฀czytel- nik฀i฀przeżywa฀lekturę. Ile฀wynoszą฀nakłady฀wydanych฀już฀ksią- żek? Wydaliśmy฀trzy฀tytuły฀po฀pięć฀tysięcy฀eg- zemplarzy฀każdy,฀ale฀sprzedajemy฀je฀do- piero฀od฀grudnia฀zeszłego฀roku.฀Po฀pierw- szym฀miesiącu฀na฀rynku฀możemy฀powie- dzieć,฀że฀sprzedaż฀spełniła฀nasze฀oczeki- wania.฀Oczywiście฀pełniejszą฀ocenę฀rynku฀ można฀mieć฀dopiero฀po฀minimum฀rocznej฀ obecności฀tego฀typu฀publikacji฀i฀formatu฀ na฀rynku,฀więc฀przyszłość฀powie฀więcej.฀ Warto฀zaznaczyć,฀że฀całą฀dystrybucję฀tych฀ tytułów฀prowadzi฀wydawnictwo฀Express- Map,฀z฀którym฀bardzo฀blisko฀współpra- cujemy.฀To฀pozwala฀nam฀lepiej฀skupić฀się฀ na฀pracy฀redakcyjnej. ROZMAWIAŁ฀PIOTR฀DOBROŁĘCKI k s i ą ż k i ฀ • ฀ b e z p ł a t n y ฀ d o d a t e k ฀ • ฀ m a j ฀ 2 0 0 8 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Książki dla turystów Nr 5/2008 (140)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: