Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00195 003658 22425186 na godz. na dobę w sumie
Książki roku 2012 Nr 1/2013 (196) - ebook/pdf
Książki roku 2012 Nr 1/2013 (196) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Bezpłatny dodatek do głównego wydania Magazynu Literackiego Książki Nr 1/2013 prezentujący wyróżnione przez redakcję Książki Miesiąca i Książki Roku 2012. W dodatku także omówienie księgarskich bestsellerów 2012 roku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

nr 1/2013 (196) • styczeń 2013 Bezpłatny dodatek • ISSN 2083-7747 • Indeks 334464 Wydawca Roku 2011 poleca: Seria Sztuka polska Tom IV - Wczesny i dojrzały barok Tom III - Renesans i manier yzm Tom II - Gotyk Tom I - Romanizm Wiedza oznacza postęp i jest siłą napędową rozwoju każdej fi rmy. Wprowadź swoją fi rmę na szczyt i obejmij wiodącą rolę w przemyśle. Doprowadź do perfekcji swoje umiejętności i kompetencje poprzez szkolenia, seminaria i know-how oferowane przez Print Media Academy. W Heidelbergu eksperci uczą się od ekspertów. Zarejestruj się na: www.print-media-academy.com Wydawnictwo ARKADY, ul. Dobra 28, 00-344 Warszawa Księgarnia firmowa 22 444-86-60, wysyłkowa 22 444-86-97 www.arkady.com.pl, sklep@arkady.info Książki 2012 roku Przypominamy 48 książek miesiąca „Dom pod Lutnią” Kazimierza Orłosia (Wydawnictwo Literackie), „Pakt Ribbentrop-Beck” Piotra Zychowicza (Dom Wydawniczy Rebis), „Listy” Johna Lennona (Prószyński i S-ka), „Itinerarium” Jakuba Skiby (Jedność) i „Wiara” Adama Bujaka (Biały Kruk) – Książkami Roku 2012 Spośród 48 tytułów, uprzednio wy- różnionych jako „Książki miesiąca” wybraliśmy – po redakcyjnej dyskusji – pięć Książek Roku 2012. Przed rokiem uhonorowane zosta- ły: „Mała matura” Janusza Majewskie- go (Marginesy), „Pola Negri” Mariusza Kotowskiego (Prószyński i S-ka), „Wol- ność” Jonathana Franzena (Wydawnic- two Sonia Draga), „Ostatni krzyk” Bar- bary Stanisławczyk (Dom Wydawniczy Rebis) i „Polska. Panoramy” Adama Bu- jaka i Andrzeja Nowaka (Biały Kruk). Dwa lata temu wyróżnilismy nastę- pujące książki: „Dziennik”, t. I  1962- 1969 Sławomira Mrożka (Wydawnic- two Literackie), „Dzicy detektywi” Roberto Bolano (Muza S.A.), „Kiedy Bóg odwrócił wzrok” Wiesława Adam- czyka (Rebis), „Wielki słownik niemiec- ko-polski” (Wydawnictwo Naukowe PWN) i „Muzeum Narodowe w Krako- wie” (Arkady). Książkami roku 2009 były: „To mo- ja droga. Biografia Jacka Kaczmarskie- go” Krzysztofa Gajdy (Wydawnictwo Dolnośląskie), „Historia Edgara” Davi- da Wroblewskiego (Sonia Draga), „Mię- dzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza – biografia polityczna” Eryka Krasuc- kiego (PWN), „Ars” Adama Bujaka i Jo- lanty Sosnowskiej (Biały Kruk) i „Prawo autorskie. Próba syntezy” pod redakcją Tadeusza Guzy, Jana Głuchowskiego i Marii R. Pałubskiej (C.H. Beck). Autorzy i  wydawcy nagrodzonych książek otrzymują od nas pamiątkowe statuetki i dyplomy. Proza polska Dariusz Wilczak Generalissimus (Ossolineum) Trudno zaszufladkować ten niewielki – jedynie objęto- ściowo – tom, którego nar- ratorem jest wieloletni adiu- tant Jaruzelskiego (postać wymyślona, stanowiąca amalgamat kilku bliskich ge- nerałowi osób), często i gęsto dyskontu- jący fakty oraz archiwalia – ale przede wszystkim, opisujący twórcę stanu wo- jennego z psychologicznego punktu wi- dzenia. W  trakcie lektury nasuwają się skojarzenia z  „Rozważaniami o  Hitle- rze” Sebastiana Haeffnera, starorzym- skimi powieściami Roberta Gravesa, „Garderobianym” Ronalda Harwooda, a patrząc na nasze podwórko – „Moim przyjacielem królem” Józefa Hena. W tym ostatnim przypadku dostrzegłem jednak także istotną różnicę. Mianowi- cie Wilczak nie wybiela opisywanego. Co najwyżej udziela głosu wybielającym. Jarosław Kamiński Rozwiązła (W.A.B.) Ta debiutancka powieść ogniskuje się na wydarze- niach roku 1968. Dzieło to nader misternej konstruk- cji. Wymyślny tok narracji przypomina mechanizm doskonałego szwajcarskie- go chronometru. Zresztą czas toczy się u  autora leniwie. Intryga snuje się ni- czym nurt pełnej meandrów rzeki Omu- lew, wijącej się w pobliżu mazurskiej osa- dy letniskowej, gdzie rozgrywa się istotna część akcji. Wojciech Albiński Soweto – my love (W.A.B.) W najnowszej książce Woj- ciecha Albińskiego powra- cają motywy afrykańskie. I nic dziwnego, ponad trzy dekady autor spędził na Czarnym Lądzie. Głównie w Republice Południowej Afry- ki, w  ostatnich latach przeistaczającej się społecznie, politycznie, obyczajowo i  mentalnie. I  przede wszystkim o  tym traktuje ta oszczędna, wyrazista i bardzo autentyczna proza, dowodząca doskona- łego zmysłu obserwacji oraz dogłębnej znajomości tematu. Marek Nowakowski Pióro (Iskry) Utrzymana w formie mono- logu relacja ukazująca pisar- skie początki autora. Barw- na, wyrazista, oszczędna stylistycznie. Świetnie wkomponowana w krajobraz Warszawy z epoki towarzy- sza Wiesława, znaczona adresami loka- li gastronomicznych z wyszynkiem. Nie- wolna od niepoprawnych politycznie refleksji. Dowodząca wciąż najwyższej formy pisarza. Ewa Stachniak Katarzyna Wielka (Znak) W  XVIII-wiecznym Pary- żu „miano przyjaciela Ka- tarzyny jest upragnionym zaszczytem. Monsieur Vol- taire robi wszystko, żeby na nie zasłużyć. (…) Monsieur Voltaire nabił sobie głowę konceptem, że Katarzyna uzdrawia bar- barzyńską Rosję, nadrabia dziesięciolecia ‘bezprzykładnych zaniedbań i nadużyć’, zupełnie, jakby Francja takich grzechów nie znała. Katarzyna osusza rosyjskie ba- gna kopiąc kanały, ogłosił. Otworzyła szpital i sierociniec. Karczuje lasy sosno- we. Rosyjscy senatorzy jeszcze nigdy nie pracowali tak ciężko. Jej motto brzmi: Być użyteczną – mówi monsieur Voltaire tym, którzy drepczą za nim w podziwie. – A jej godłem jest pszczoła”. Ile prawdy w pierwszym cytacie, ile w drugim? Kazimierz Orłoś, Dom pod Lutnią (Wydawnictwo Literackie) Czy ktoś potrafi dziś w polskiej prozie lepiej od autora „Domu pod Lutnią: operować nastrojem? „Wysokie źdźbła trawy chwiały się nad głową, czasem bzyknęła mucha, wtedy Tomek pomyślał, że ta chwila – kiedy skóra na rękach i brzuchu wysycha powoli na słońcu i kiedy widać, przez przymknięte powieki, jak trawa kołysze się naokoło, a po policzku spływa zimna kropla z mokrych włosów – ta chwila to jest właśnie szczęśliwe życie”. Dawno nie czytałem równie doskonałej polskiej powieści. TOMASZ ZBIGNIEW ZApERT b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • s t y c z e ń 2 0 1 3 1 Książki 2012 roku Wacław Holewiński Opowiem ci o wolności (Zysk i S-ka) Bynajmniej nie z braku te- matycznej konkurencji naj- nowsza powieść Wacła- wa Holewińskiego zapada w  pamięć. To po prostu świetnie opo- wiedziana historia, znajdująca wyrazi- ste odzwierciedlenie w losach dwóch bo- haterek, konspiratorek Narodowych Sił Zbrojnych, a potem Narodowej Organi- zacji Wojskowej – formacji do dziś demo- nizowanych przez mainstream. Książka ta – napisana z nerwem, znajomością te- matu, ale także psychologii, języka i oby- czajowości – chwyta czytelnika za serce. Nieczęste to zjawisko w naszej literaturze współczesnej. Proza obca Vladimier Nabokov Blady ogień (Muza S.A.) Nie pierwszy raz Nabo- kov udowadnia, że histo- rię można tak zagmatwać, że nawet uważny czytelnik nie będzie na koniec w  stanie określić jej narratora. O „Bladym ogniu” kryty- cy napisali kilka książek, rozwiązania zagadek fabularnych jednak nie znaleź- li, a sam Nabokov w udzielanych wywia- dach zdawał się mylić tropy, wszak wy- raźnie chciał sobie z  badaczy zadrwić. Drwina to jednak najwyższych literac- kich lotów… Mario Vargas Llosa Listy do młodego pisarza (Znak) Krótka książka, będąca niezwykłą wędrówką po świecie lektur i warsztatu twórczego peruwiańskie- go noblisty. Sam Llosa zapowiada, że to „książka bardzo osobista i, w pewnym sensie, coś na kształt autobiografii”. Autobiografii twórczej, jeśli za biogra- fię pisarza uznać możemy jego sposób rozumienia literatury, czytelnicze fascy- nacje i ścieżki jakimi podąża wyobraź- nia. A wyobraźnia twórcy – jak dowodzi nam Llosa – zawsze jest ciekawsza od rzeczywistości. S.J. Watson Zanim zasnę (Sonia Draga) Powieść ujmuje fantastycz- ną narracją, budowanym rozdział po rozdziale na- pięciem, licznymi zasko- czeniami i inteligentnym prowadzeniem czytelnika przez mozolny proces rekon- struowania życia bohaterki. Na powsta- nie książki po części wpłynęły przeżycia kilku pacjentów z amnezją, choć – jak in- formuje sam autor – opisane tu wydarze- nia są całkowicie fikcyjne. John Updike Miesiąc niedziel (Dom Wydawniczy Rebis) Jedna z  najlepszych po- wieści zmarłego w  2009 roku autora „Czarownic z Eastwick”, pisana w poło- wie lat 70., teraz dopiero przetłumaczona na polski. Plastyczne opisy i sensualność w  relacjach między płciami przywodzą finezję Nabokova. Książka o rozterkach starzejącego się pastora, czy może tracą- cego siły i wiarę zagubionego mężczyzny, ojca, męża i  niespełnionego kochanka, ale jednocześnie wyuzdanego grzeszni- ka, pozbawionego skruchy. Julianna Baggott Nowa Ziemia (Egmont) Autorka stworzyła mocną powieść z  intrygującymi postaciami, która trzyma w napięciu od początku do końca. Trudno odłożyć ją na bok nawet na chwilę, trudno nie zastanawiać się nad tym, na ile możliwy scenariusz przedsta- wia. Na szczęście sama autorka uważa, że literatura dystopijna oprócz pozornej ciężkości tematu, zawsze na koniec daje nadzieję. J.K. Rowling Trafny wybór (Znak) Rowling pisze dla doro- słych – ta rewelacja obie- gła błyskawicznie cały świat. Najnowsze dzieło twórczyni czarodziejskiej sagi dla na- stoletnich czytelników stało się jed- ną z najbardziej oczekiwanych premer ostatnich lat. Wszyscy zastanawiali się, jak autorka bestsellerowego cyklu o Harrym Potterze da sobie radę z po- wieścią dla dorosłych. Otóż poradziła sobie rewelacyjnie! Poezja Wisława Szymborska Wystarczy (Wydawnictwo a5) Jak wiadomo, poeta żyje dwa razy: nie tylko za ży- cia, co oczywiste, ale także po śmierci, co zresztą jest miarą jego poezji. To właśnie można po- wiedzieć o Wisławie Szymborskiej, któ- ra żyje nadal, w swoich wierszach, dzię- ki swojej poezji jest ciągle między nami. Biografie, wspomnienia Dorota Simonides Szczęście w garści. Z familoka w szeroki świat (Nowik) Autorka książki jest wybit- nym etnologiem i  folklo- rystą, twórczynią nowatorskich metod w badaniach folklorystycznych. Związa- ła się z Uniwersytetem Opolskim, gdzie otrzymała najwyższe uznanie akademic- kie, jakim jest doktorat honoris causa, wykładała także na uniwersytetach nie- mieckich, austriackich i  szwajcarskich. Po latach stała się uznanym autorytetem moralnym i jedncześnie reprezentantem mieszkańców Śląska oraz ważną osobi- stością w relacjach polsko-niemieckich. Jan Zieliński Szkatułki Newerlego (W.A.B.) Rozmaite wydarzenia, śla- dy, epizody, relacje, tek- sty, zapiski, wspomnie- nia, posłużyły autorowi do stworzenia biografii niebanalnej, nie do końca ułożonej chronologicznie, ukła- dającej się w jakiś literacki mebel z wielo- ma mniej lub bardziej ukrytymi szkatuł- kami, które znalazły się w tytule książki. „I jeszcze miał w swej biografii tajemną szufladkę w  postaci współpracy z  wy- dawanym w Warszawie pismem białych Rosjan, miał na swym koncie artykuły wyśmiewające Stalina i obnażające praw- dziwe oblicze radzieckiej policji politycz- Piotr Zychowicz, Pakt Ribbentrop-Beck (Dom Wydawniczy Rebis) Bardzo ciekawa, ale i niezwykle denerwująca książka – i to nie tylko dlatego, że wkracza w obszar historii alternatywnej, której wydumane tezy spotykają się często z negatywnym przyjęciem przez czytelników. W tym przypadku jest to bardziej polemika z przeszłością i to z przeszłością dla nas najbardziej żywotną, której kulminacją był podpisany w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 roku w Moskwie pakt Ribbentrop–Mołotow. To była „dla Rzeczypospolitej apokalipsa, której skutki odczuwamy do dziś. Był to najbardziej złowieszczy i katastrofalny w skutkach dokument w całych dziejach Polski”. pIOTR DOBROŁĘCKI 2 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • s t y c z e ń 2 0 1 3 GOTUJ Z PASJĄ... SMAKUJ ŻYCIE! książki inne niż wszystkie Smakowite prezenty Słodkie i słone przysmaki na cały rok Szukasz ciekawego upomin- ku? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Prezenty, jakich nie do- staniesz nigdzie indziej! Ta nie- zwykła książka autorstwa znanej blogerki, to zbiór smakowitych i prostych przepisów na słodkie i wytrawne podarunki. Ilustrowana szkoła gotowania Kuchnia włoska krok po kroku Czekoladowe słodkości Małe pyszności Encyklopedia zdrowego żywienia Skarbiec wiedzy kulinarnej w jed- nym tomie. W siedmiu rozdziałach (ciasta, sosy, mięso, ryby, warzywa, owoce, desery) znajdziesz wspania- łe, nie tylko włoskie, przepisy. Bo- gato ilustrowana książka, po prostu piękna i… bardzo apetyczna! Przepięknie wydane poradniki z praktycznymi wskazówkami oraz podstawowymi technikami cukierniczymi. Przepisy na torty, ptysie, herbatniki i inne ciasteczka. Idealny pomysł na prezent! s. 192, oprawa twarda z obwolutą cena 59,00 zł s. 512, oprawa twarda cena 59,00 zł s. 96, oprawa twarda na gąbce cena 24,90 zł Odkryj tajemnice klasztornych specjałów, oryginalne receptury na wyborne wina, nalewki, likie- ry z zakonnej piwnicy oraz sma- kołyki kuchni świętych i papieży. Zapraszamy w pełną inspiracji podróż do świata, gdzie trady- cja łączy się z nowoczesnością. komplet 3 książek, oprawa twarda, etui cena 89,00 zł www.jednosc.com.pl Książki 2012 roku nej”, pisze autor biografii, ujawniając tę nieznaną twarz swego bohatera. Mitch Winehouse Amy. Moja córka (Sine Qua Non) Pierwsza w Polsce biogra- fia Amy Winehouse jest obszerną opowieścią o le- gendzie, w  żaden sposób obiektywną, wszak zbudowaną na rela- cji o wyjątkowo silnej więzi ojca z cór- ką, dlatego też więcej dowiemy się o jej duszy niż dokonaniach artystycznych, ale przede wszystkim jest to tragiczna histo- ria o nierównej walce z nałogiem, jaką z pewnością stacza codziennie wielu ro- dziców na świecie. Mitch Winehouse dysponował co prawda ogromnymi środ- kami finansowymi, ale nie można pomóc nikomu na siłę. Dziś sam powołał funda- cję, która służy wspieraniu młodych ta- lentów oraz walce z ciężkimi chorobami i uzależnieniami. Jan Nowicki Mężczyzna i one (Bellona, Agora) Czytelnicy, a zwłaszcza czy- telniczki, dowiedzą się z tej książki wiele prawd o sobie, jak chociażby to, że „kobie- ty mają, niestety, niezwykłą zdolność zapominania”, bo „do każdego nowe- go związku pragną wnieść swoje dawno utracone dziewictwo”, jednak „mężczyź- ni są na ogół tak głupi, że im wierzą”. Autor jednak nie ma wielkich złu- dzeń. „Nie traktuję życia zbyt poważ- nie”, zwierza się i  od razu dodaje: „Po co? Ono się przecież kiedyś skończy, tak samo jak kończy się spektakl teatralny. Zapada kurtyna, gasną światła, a aktor odchodzi do innych zajęć”. Salman Rushdie Joseph Anton. Autobiografia (Dom Wydawniczy Rebis) Josephem Antonem (od imion Conrada i  Czecho- wa) nazwał się Salman Rushdie po tym, jak po nałożeniu na nie- go przez ajatollaha Chomeiniego fatwy, żyć musiał w cieniu śmierci. Ten ostatecz- ny wyrok zawisł na nim z chwilą, odkąd jego „Sztańskie wersety” uznane zostały za książkę wymierzoną przeciw islamowi, Prorokowi i Koranowi. Pasjonująca opo- wieść o odwadze i powinności pisarskiej relacjonowania prawdy. Krzysztof Azarewicz, Piotr Weltrowski, Adam Nergal Darski Sacrum Profanum (G+J Gruner+Jahr) Całkiem jeszcze niedawno imię Nergal kojarzyło się u nas powszechnie z denerwująco słod- kim kotkiem występującym w kresków- ce „Garfield”. To jednak już przeszłość. Obecnie praktycznie każdy wie, iż Ner- gal to lider cenionej na świecie polskiej, blackmetalowej kapeli Behemoth. Każdy, bowiem z dnia na dzień z muzyka niszo- wego nurtu stał się on również Adamem Darskim… celebrytą! I w tej nowej roli czuje się świetnie, co potwierdza wydany właśnie obszerny wywiad rzeka. Literatura faktu Marcin Popkiewicz Świat na rozdrożu (Sonia Draga) Jesteśmy nieodpowie- dzialni i  krótkowzroczni – wynika z lektury książ- ki Marcina Popkiewicza, która z całą pewnością zburzy dotychcza- sowy spokój wielu Polakom. Nawet tym, którzy wymienili żarówki na świetlówki, jeżdżą samochodem z hybrydowym sil- nikiem, raz w roku będąc w mieszkaniu, wyłączają światło na 60 minut i myślą, że tym samym zrobili wiele dla ochrony środowiska naturalnego. Elżbieta Janicka Festung Warschau (Wydawnictwo Krytyki Politycznej) Z niezwykłą ostrością i spe- cyficzną wrażliwością au- torka dostrzega w wielu miejscach War- John Lennon, Listy (Prószyński i S-ka) Cóż to za smakowita książka. Historia The Beatles i Johna Lennona opo- wiedziana poprzez listy tego wspaniałego artysty. Tych listów jest 285. Zostały zebrane i opracowane przez Huntera Daviesa, dziennikarza i pisa- rza, autora pierwszej autoryzowanej biografii zespołu The Beatles, wydanej w 1968 roku. Wstępem „Listy” poprzedziła Yoko Ono oraz – z okazji polskiego wydania – Piotr Metz, dziennikarz radiowy i telewizyjny, jeden z najlepszych w naszym kraju znawców czwórki z Liverpoolu, ich muzyki i historii. JANUSZ DRZEWUCKI szawy ślady bolesnych i często trudnych do wytłumaczenia zdarzeń z niedawnej przeszłości. Niedawnej, bo odnoszącej się do ostatnich kilkudziesięciu lat, a kon- kretnie do śladów współżycia obok siebie w szczególnej symbiozie dwóch narodów – polskiego i żydowskiego. Gdy tego dru- giego zabrakło, pozostały po nim jedynie ułomne ślady, których rejestr, choć wy- biórczy i fragmentaryczny, ale z wielkim pietyzmem i dokładnością wpisany został w treść książki. Historia Andrzej Leon Sowa Historia polityczna Polski 1944-1991 (Wydawnictwo Literackie) Opracowanie obejmuje ca- ły okres Polski Ludowej, a także pierwszych niemal trzech lat nie- podległości. Właśnie ujęcie pierwszych po- wojennych 45 lat różni tę książkę od coraz liczniejszych opracowań innych history- ków. Czytelnik otrzymał tekst pozbawio- ny nastawienia politycznego, w najbardziej chyba obiektywny z możliwych sposobów ważący wszystkie złe, ale i  dobre strony tamtych lat, podkreślający – dla przykładu choćby – wielki entuzjazm młodszej czę- ści społeczeństwa po wojnie, a przy tym dokładnie opisujący kolejną falę terroru i prześladowań okresu stalinowskiego. Charles C. Mann 1493. Świat po Kolumbie (Dom Wydawniczy Rebis) Tym razem amerykański publicysta zajmuje się mało znanym aspektem historii, tzw. wymianą kolumbiań- ską, czyli wpływem XV-wiecznego spo- tkania się cywilizacji na późniejszy eko- system całej planety. Cywilizacja Beata Pawlikowska Teoria bezwzględności (G+J Gruner+Jahr) Beata Pawlikowska napi- sała ważną książkę. Może nawet najważniejszą książ- kę w swoim życiu. Ponad 20 lat podróżowania, w tym wiele mie- sięcy spędzonych w  dżungli amazoń- skiej, setki tysięcy przebytych kilome- trów, setki ekstremalnych doświadczeń i przede wszystkim nieskończenie licz- ne obserwacje dały jej prawo sądzić, że wreszcie dotarła do Prawdy. Uniwersal- nej prawdy o nas, mieszkańcach Ziemi początku trzeciego tysiąclecia, dającej odpowiedzi na pytania: „dlaczego lu- dzie poszli taką, a nie inną drogą roz- 6 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • s t y c z e ń 2 0 1 3 Książki 2012 roku woju cywilizacyjnego? Dlaczego nasz świat jest taki, jaki jest? Dlaczego ist- nieją w nim rzeczy złe i dlaczego wciąż toczą się wojny?”. Publicystyka Andrzej Nowak Strachy i Lachy (Biały Kruk) „Zebrane w  tym tomie studia i  artykuły są tak- że małą historią tych py- tań, jakie stawiałem sobie – i moim czytelnikom – w ciągu ostat- nich trzydziestu lat. Są mikrohistorią mojej pamięci” – wyznaje autor. „Co się zmieniło, co odnowiło swoje znaczenie, co zwietrzało między 1982 a 2012 ro- kiem w  pamięci? Jak wracały godziny na tarczy polskiej historii w ciągu tych trzech dekad? Czy wracały?” – pisze we wstępie. Politologia Masha Gessen Putin. Człowiek bez twarzy (Prószyński i S-ka) Czytelnik w trakcie lektury będzie próbował rozwikłać zasadniczą zagadkę, jak to się stało, że „pozbawiony błyskotliwych talentów funkcjonariusz KGB” został prezydentem Rosji i  „nie- mal błyskawicznie zlikwidował dorobek demokratycznych przemian, sprawiając, że kraj ponownie stał się zagrożeniem dla świata i swoich własnych obywateli”. Reportaż Paweł Smoleński Balagan. Alfabet izraelski (Agora) Tytułowy „bałagan” to je- dyne polskie słowo, któ- re „na stałe weszło do codziennego repertuaru ję- zyka izraelskich Arabów”, a także „słowo przejęte przez hebrajski z polskiego i tak nasączone polskimi znaczeniami, iż nie ma żadnej wątpliwości, skąd wywodzili się założyciele Izraela i twórcy współcze- snej hebrajszczyzny”. Evelyn Waugh Daleko stąd (Świat Książki) Te reportaże z lat 30. XX wieku pokazują świat, któ- rego już nie ma. Nie ma tych miejsc, nie ma tych nazw geograficznych, nie ma takich za- chowań. I można powiedzieć, że to do- brze, że nie ma na mapie państwa Tan- ganika, że z afrykańskiego lądu zniknęły tzw. kompanie – belgijskie, brytyjskie, francuskie, niemieckie – których celem była eksploatacja miejscowych bogactw i  nieludzki wyzysk rdzennej ludności. Reportaże afrykańskie Waugha oddają duszny, nieprzyjazny białemu przyby- szowi klimat prozy Conrada, ale zdra- dzają też fascynację poznawanym lą- dem – odmiennością przyrody, barw, języków. Dla dzieci i młodzieży Dorota Gellner Zawiłości miłości (Wilga) Dorotę Gellner uwiel- biamy za lekcje opty- mizmu, za poczucie hu- moru, za purnonsens. Wydaje się, że poetka potrafi stworzyć świetne wiersze na każdą okazję i  na każdy temat, a każdy z tomików to gwa- rancja znakomitej słownej zabawy. Tak jest i z tą książką, napisaną z lekkością i dowcipem, melodyjną i emanującą po- godą ducha. A wszystko doprawione jest tutaj odrobiną absurdu i szczyptą satyry. Małgorzata Strzałkowska Zielony, Nikt i gadające drzewo (Bajka) Zachwycająca książka, graficzny majstersztyk! Wszystko tu zaprojekto- wano z  czułością i  z  myślą o  najmłod- szym odbiorcy. Począwszy od okładki, przez wyklejkę, rodzaj czcionki… Każ- da strona, każde zdanie jest przemyślane i przemawia do zmysłów dziecka. Prze- glądając tę książkę czuje się, że autorzy włożyli w nią tak wiele. A jeśli coś płynie z głębi serca, to jest dobre. Małgorzata Gutowska- -Adamczyk Opowieści pana Rożka (Nasza Księgarnia) Książka zachwyca od pierwszej strony – wyda- na szlachetnie, napisa- na i  zilustrowana przez dwie wysokiej klasy twórczynie – jedna jest mistrzy- nią pięknego, literackiego stylu pisania, druga – Wanda Orlińska – jest cenioną ilustratorką, dyplom z  wyróżnieniem uzyskała w  pracowni Jana Marcina Szancera. I tak jak jej znakomite, wrażli- we i piękne w barwach prace dodawały uroku książeczkom Małgorzaty Musie- rowicz, tak teraz doskonale współgrają z wyobraźnią autorki „Opowieści pana Rożka”. Z  pewnością książka znajdzie wielu przyjaciół. Religia Barbara Frale Całun Jezusa Nazarejczyka (WAM) Nowa książka włoskiej autorki otwiera kolejny rozdział w  złożonej i  fa- scynującej historii Całunu. Zawiera dro- biazgową analizę śladów pisma w języku greckim, łacińskim i  aramejskim, któ- rych obecność odkryto niedawno na Ca- łunie. Autorka, dzięki ogromnej erudy- cji, znajomości niezliczonych źródeł do dziejów chrześcijaństwa w  świecie an- tycznym, a  także używanych wówczas języków, w sposób przystępny przedsta- wia okoliczności powstania i przechowy- wania Całunu, kojarząc przy tym zapisy i informacje z wielu pozornie odległych od siebie miejsc. Andrzej Nowak Czas walki z Bogiem (Biały Kruk) Pomimo że autor tomu, dobrze znany historyk i  coraz bardziej znany publicysta, zastrzega się, że „ta książka nie jest historią Kościoła w Polsce w XX wieku”, to jednak otrzy- mujemy napisany z wielką pasją wykład o roli i miejscu Kościoła w minionym stu- leciu, a przede wszystkim kronikę kolej- nych zagrożeń dla niego i prób jego znisz- czenia. Wrogowie Kościoła się zmieniali, jak też ich metody walki – począwszy od zaborców, przez sowieckich najeźdźców z 1920 roku, a potem niemieckich i so- Adam Bujak, Wiara (Biały Kruk) To album, którego twórcy ukazują obrzędowość polskiego Kościoła. Twórcy – bo oprócz Adama Bujaka, wielkiego kronikarza i dokumantalisty nie tylko polskiego papieża, z czego jest najbardziej znany, ale też polskiego i światowego Kościoła, są też inni współtwórcy tego dzieła. Jest Leszek Sosnowski, prezes wydawnictwa, ukrywający – jak zazwyczaj – swój udział pod skromnymi hasłami „koncepcja, wybór i grafika”, jest ks. prof. Walde- mar Chrostowski, autor zamieszczonego w albumie programowego tek- stu, ale są też – tutaj anonimowi – autorzy podpisów przy ilustracjach, jest redakcja, i w końcu świetna drukarnia – w tym przypadku ze Słowacji. pIOTR DOBROŁĘCKI b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • s t y c z e ń 2 0 1 3 7 Dimiter Inkiow Najciekawsze mity greckie Mity o Minotaurze, Dedalu i Ikarze, zmaganiach Syzyfa, królu Midasie, a także wiele innych opowieści o bogach i mitycznych postaciach. „Najciekawsze mity greckie” opowiedziane na nowo przez Dimitera Inkiowa i dowcipnie zilustrowane przez Wifrieda Gebharda to prawdziwy skarb dla całej rodziny, świetnie nadający się do głośnego czytania! Bestsellery 2012 www.mediarodzina.pl Ransom Riggs Osobliwy dom pani Peregrine Trzymający w napięciu thriller – nie tylko dla młodzieży – o domu sierot na tajemniczej wyspie zamieszkiwanym przez równie tajemnicze dzieci. Rdzeń książki stanowią niezwykłe, dziwne fotografie, od których trudno oderwać wzrok, choć sprawiają, że ciarki chodzą po plecach i zasnąć jakoś trudniej. Całości dopełniają niesamowite zwroty akcji, klimat grozy i postacie… cokolwiek osobliwe. Suzanne Collins Igrzyska śmierci Pierwszy tom znakomitej trylogii o świecie Panem rządzonym przez okrutne władze, w którym co roku dwójka nastolatków z każdego z dwunastu dystryktów wyrusza na Głodowe Igrzyska, by stoczyć walkę na śmierć i życie. Ekranizacja pierwszego tomu przysporzyła serii wielu fanów, którzy z niecierpliwością czekają na drugą część - trafi do kin 22 listopada br.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Książki roku 2012 Nr 1/2013 (196)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: