Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00298 004546 22928016 na godz. na dobę w sumie
Księga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieć o rozliczaniu działalności gospodarczej - książka
Księga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieć o rozliczaniu działalności gospodarczej - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3637-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> mała firma
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wszystko, co chcesz wiedzieć o KPiR, ale nie masz kogo zapytać

Najważniejsza księga w Twojej firmie!

Słowo się rzekło, działalność zarejestrowana, nowa firma otwiera swoje podwoje. Gratulacje! Mam tylko jedno krótkie, aczkolwiek ważne pytanie - w jaki sposób zamierzasz dzielić się ze społeczeństwem swoimi dochodami? Innymi słowy, przedsiębiorco, jaką formę płacenia podatków wybierasz? Polskie prawo podatkowe oferuje Ci kilka możliwości. Jedną z nich jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (w skrócie KPiR). Nietrudna w rozliczaniu, tania i co za tym idzie, bardzo popularna. Wystarczy nieco się z nią oswoić i już można zacząć rozliczać się samodzielnie.

KPiR to właściwa forma rozliczeń dla niemal każdego typu firmy - tak dla jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółki cywilnej, bądź partnerskiej. Ograniczeniem jest jedynie kwota, jaką będziemy rozliczać. Jeśli prognozujesz, że roczne przychody netto Twojej firmy przekroczą 1 200 000 euro, nie wybieraj tego sposobu dokumentowania przychodów i wydatków. W każdym innym przypadku rozważ założenie Księgi. Tym bardziej, że w Twoje ręce trafia właśnie podręcznik, który przygotuje Cię do jej prowadzenia.

... oraz wiele innych kwestii, o których musisz wiedzieć, rozliczając się przy użyciu KPiR!Katarzyna Bartosik - autorka bloga podatkowego http://fiskalniak.pl oraz licznych artykułów o tematyce podatkowej na stronach: kasal.pl, wabank.pl, kredyty-biznes.pl; właścicielka biura rachunkowego. Absolwentka zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwach łączności Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. Od 1996 roku zawodowo zajmuje się księgowością.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?kpiroz Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3637-2 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treħci Wstēp ...................................................5 Rozdziaã 1. Kto moije siē rozliczaĄ na ksiēdze przychodów i rozchodów ............7 Rozdziaã 2. Jak rzetelnie rozliczaĄ swoje przychody ..... 13 Rozdziaã 3. Korzystny sposób ksiēgowania wydatków ..... 27 Rozdziaã 4. Jak rozliczyĄ wydatki poniesione przed rozpoczēciem dziaãalnoħci gospodarczej ..... 39 Rozdziaã 5. Jak prawidãowo poprawiĄ bãēdne zapisy w ksiēdze przychodów i rozchodów ........... 51 Rozdziaã 6. Dowody ksiēgowe a postēpowanie podatkowe ...................... 65 Rozdziaã 7. Okres i miejsce przechowywania ksiēgi przychodów i rozchodów ................. 69 Rozdziaã 8. Pozostaãe ewidencje towarzyszĎce prowadzeniu ksiēgi przychodów i rozchodów ......................................... 77 Rozdziaã 9. Co to sĎ dowody ksiēgowe i jak je prawidãowo ksiēgowaĄ .................. 91 Rozdziaã 10. Jak dokumentowaĄ transakcje skãadników majĎtku firmowego ...............................117 4 K S I Ē G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W Rozdziaã 11. Poprawne ewidencjonowanie pozostaãych wydatków ...........................133 Rozdziaã 12. Koszty towarzyszĎce wydatkom ponoszonym na zakup towarów i materiaãów ................147 Rozdziaã 13. Kiedy ksiēgujemy koszty zwiĎzane z wynagrodzeniami pracowników oraz zleceniobiorców ............................151 Rozdziaã 14. Inwentaryzacja i jej wpãyw na rozliczenie dochodu ..........................157 Rozdziaã 15. Zamykanie ksiēgi przychodów i rozchodów .. 169 Rozdziaã 16. Przykãadowe wpisy do ksiēgi przychodów i rozchodów ........................................185 Rozdziaã 17. Pisma uãatwiajĎce kontakt z organami podatkowymi ........................189 Dodatek A Przykãadowe zeznanie podatkowe — PIT-36 ............................................... 197 Dodatek B Przykãadowe zeznanie podatkowe — PIT-36L ......................................... 209 Dodatek C Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ..............215 Dodatek D RozporzĎdzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksiēgi przychodów i rozchodów ........................231 Rozdziaã 14. Inwentaryzacja i jej wpãyw na rozliczenie dochodu 14.1. W jakich terminach sporzĎdza siē spis z natury i kiedy naleijy informowaĄ o nim fiskusa Terminy sporzÈdzania inwentaryzacji okreĂlone zostaïy w RozporzÈ- dzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ksiÚgi przychodów i rozchodów. Osoby prowadzÈce dziaïalnoĂÊ majÈ obowiÈzek sporzÈ- dzania oraz wpisania do ksiÚgi przychodów i rozchodów spisu z natury w nastÚpujÈcych terminach: „ na dzieñ 1 stycznia kaĝdego roku podatkowego, „ na dzieñ 31 grudnia (koniec roku podatkowego), „ w ciÈgu roku kalendarzowego na dzieñ rozpoczÚcia dziaïalnoĂci, „ w przypadku prowadzenia spóïki — w momencie zmiany wspólnika, „ w momencie zmiany proporcji udziaïów wspólników, „ na dzieñ likwidacji dziaïalnoĂci gospodarczej. PamiÚtajmy, ĝe inwentaryzacje mamy prawo sporzÈdzaÊ spora- dycznie bÈdě regularnie (raz na miesiÈc). 158 K S I Ē G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W Ponadto naleĝy przestrzegaÊ terminów okreĂlonych w przepisach podatkowych, a mianowicie w § 27 ust. 1 oraz w § 28 ust. 4 wyĝej wymienionego rozporzÈdzenia. Z pierwszego wymienionego przepisu dowiedzieÊ siÚ moĝemy, kiedy w przypadku prowadzenia ksiÚgi przychodów i rozchodów mamy obowiÈzek sporzÈdziÊ inwentaryzacjÚ i dokonaÊ wpisania z niej wartoĂci do naszej ksiÚgi takich skïadników majÈtku, jak: „ towary handlowe, „ materiaïy podstawowe, „ materiaïy pomocnicze, „ wyroby gotowe, „ produkcja w toku, „ póïprodukty, „ braki i odpady. W sytuacjach kiedy inwentaryzacjÚ przeprowadzamy co miesiÈc, a takĝe gdy sporzÈdzenie spisu z natury wynika z nakazu organów podatkowych, mamy obowiÈzek wartoĂÊ wynikajÈcÈ z takiego spisu zaksiÚgowaÊ do naszej ksiÚgi przychodów i rozchodów. NastÚpnie z powoïanego wyĝej § 28 ust. 4 RozporzÈdzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ksiÚgi przychodów i rozchodów wynika, w jakim terminie powinniĂmy w formie pisemnej zawiadomiÊ naczelnika urzÚdu skarbowego o fakcie sporzÈdzenia remanentu. Otóĝ w innych niĝ 1 stycznia, 31 grudnia bÈdě dzieñ rozpoczÚcia dziaïalnoĂci gospo- darczej przypadkach przeprowadzenia spisu z natury musimy o tym fakcie powiadomiÊ naczelnika urzÚdu skarbowego nie póěniej niĝ w terminie 7 dni przed sporzÈdzeniem spisu. PorównujÈc oba powyĝsze przepisy, moĝemy dojĂÊ do wniosku, ĝe ustawowy obowiÈzek informowania fiskusa o sporzÈdzeniu inwen- taryzacji wystÚpuje wówczas, gdy musimy spis sporzÈdziÊ w zwiÈzku I n w e n t a r y z a c j a i j e j w p ã y w n a r o z l i c z e n i e d o c h o d u 159 ze zmianÈ wspólnika, zmianÈ wysokoĂci proporcji udziaïów w spóïce, z powodu zamkniÚcia dziaïalnoĂci bÈdě kiedy sporzÈdzamy spis z wïasnej woli za okresy miesiÚczne. Z kolei o sporzÈdzonych inwen- taryzacjach na 1 stycznia, na ostatni dzieñ roku kalendarzowego czy na dzieñ rozpoczÚcia dziaïalnoĂci gospodarczej nie musimy informo- waÊ organów skarbowych. Nie ma takĝe takiej potrzeby, jeĂli spis z natury wykonujemy na zlecenie organów podatkowych. 14.2. Co powinno siē uwzglēdniĄ w inwentaryzacji W inwentaryzacji naleĝy uwzglÚdniÊ towary handlowe, materiaïy podstawowe i pomocnicze, produkcjÚ w toku, wyroby gotowe, póï- wyroby oraz braki i odpady. Wszystkie te skïadniki majÈtku mamy obowiÈzek wyceniÊ najpóěniej w terminie 14 dni od momentu zakoñ- czenia spisu. Warto wiedzieÊ, co oznaczajÈ dla nas wyĝej wymienione skïadniki majÈtku. Towarami handlowymi sÈ wyroby, które nie sÈ w ĝaden sposób przez nas przetwarzane i sïuĝÈ do dalszej odsprze- daĝy. Materiaïy bÈdě inaczej surowce podstawowe stanowiÈ dla nas skïadniki, które na skutek procesu produkcyjnego czy teĝ podczas Ăwiadczenia usïug stajÈ siÚ nadrzÚdnÈ substancjÈ gotowego wyrobu. Materiaïami pomocniczymi zaĂ sÈ surowce, które zuĝywamy w zwiÈzku z prowadzonÈ dziaïalnoĂciÈ gospodarczÈ i które bezpoĂrednio nadajÈ wyrobom swoje wïaĂciwoĂci. Towary i materiaïy wyceniamy po cenach zakupu bÈdě nabycia, bÈdě biorÈc pod uwagÚ wysokoĂÊ cen ryn- kowych z dnia sporzÈdzania inwentaryzacji, w przypadkach kiedy ceny te sÈ niĝsze niĝ ceny zakupu bÈdě nabycia. Wyroby gotowe to skïadniki pochodzÈce z naszej produkcji wïasnej, poddawane procesowi przerobu, który zostaï caïkowicie 160 K S I Ē G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W zakoñczony, miÚdzy innymi poprzez zakoñczenie usïugi. Produkcja w toku, a takĝe póïwyroby, zwane takĝe póïfabrykatami, to skïadniki, których produkcja bÈdě wytworzenie nie zostaïo jeszcze zakoñczone, a w przypadku wykonywania usïug — gdy roboty i prace z nimi zwiÈ- zane nie zostaïy do koñca wykonane. Z kolei braki to skïadniki pocho- dzÈce z produkcji wïasnej, które nie speïniajÈ wymogów technicz- nych. InwentaryzacjÚ póïfabrykatów, wyrobów wïasnych oraz braków pochodzÈcych z produkcji wïasnej wyceniamy po kosztach ich wytwo- rzenia. JeĂli prowadzona przez nas dziaïalnoĂÊ gospodarcza polega na Ăwiadczeniu usïug przy jednoczesnym zastosowaniu surowców i materiaïów, niezakoñczonÈ produkcjÚ równieĝ wyceniamy po kosz- tach wytworzenia z zastrzeĝeniem, ĝe wartoĂÊ jej nie moĝe byÊ niĝsza niĝ koszty materiaïów, jakie zuĝywamy do produkcji niezakoñczonej. Podczas produkcji nie sposób jest uniknÈÊ odpadów produkcyj- nych, które z powodów stosowanych przez nas procesów technolo- gicznych czy wskutek uszkodzenia bÈdě zniszczenia utraciïy wartoĂÊ uĝytkowÈ. PowinniĂmy wyceniaÊ je wedïug szacunkowej wartoĂci, biorÈc pod uwagÚ stopieñ przydatnoĂci do dalszego uĝytkowania. W sytuacjach kiedy wyceny dokonamy w wartoĂci niĝszej od ceny zakupu bÈdě kosztów wytworzenia, a zwïaszcza z powodów uszko- dzeñ lub zniszczenia czy nieatrakcyjnoĂci skïadników, powinniĂmy przy kaĝdej z wykazanych pozycji w inwentaryzacji wyszczególniÊ ponadto cenÚ jednostkowÈ zakupu bÈdě koszt wytworzenia. Wspo- mnieÊ naleĝy, ĝe spisem z natury musimy równieĝ objÈÊ towary sta- nowiÈce naszÈ wïasnoĂÊ, które na moment jego sporzÈdzania znaj- dujÈ siÚ poza naszym przedsiÚbiorstwem, jak równieĝ towary obce bÚdÈce w naszym posiadaniu. W tym drugim przypadku w rema- nencie wykazujemy iloĂÊ tych towarów oraz wskazujemy wïaĂciciela; nie podlegajÈ one jednak wycenie. I n w e n t a r y z a c j a i j e j w p ã y w n a r o z l i c z e n i e d o c h o d u 161 14.3. Remanent nakazowy Czasami moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe organy podatkowe zarzÈdzÈ, ĝebyĂmy sporzÈdzili tzw. remanent nakazowy. Polega to na tym, ĝe mamy obowiÈzek zastosowaÊ siÚ do zasad, jakie okreĂla art. 24 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie rozliczyÊ swój dochód z uwzglÚdnieniem róĝnic inwentaryzacyjnych w trakcie trwa- nia roku podatkowego. Gdy juĝ otrzymamy od naczelnika urzÚdu skarbowego nakaz sporzÈdzenia inwentaryzacji na wyznaczony przez niego dzieñ, nie mamy moĝliwoĂci unikniÚcia wywiÈzania siÚ z jego wykonania. JeĂli dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ prowadzimy w formie spóïki, mimo ĝe nakaz ten dostanie tylko jeden ze wspólników, nie zwalnia to pozostaïych z obowiÈzku rozliczenia dochodu z remanentem uwzglÚd- nieniem róĝnicy inwentaryzacyjnej. 14.4. Dobrowolna inwentaryzacja Dobrowolny spis z natury w trakcie roku podatkowego sporzÈdzamy z wïasnej inicjatywy. Warto jest zapamiÚtaÊ wszystkie konsekwencje, jakie wynikajÈ z przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec danego miesiÈca. W takich sytuacjach mamy obowiÈzek dokonaÊ rozliczenia swojego dochodu z uwzglÚdnieniem róĝnicy inwentaryzacyjnej. Polega to na tym, ĝe dochód za dany miesiÈc powiÚkszamy bÈdě pomniej- szamy o róĝnicÚ pomiÚdzy wartoĂciÈ remanentu koñcowego a war- toĂciÈ remanentu poczÈtkowego. W przypadku wyĝszej wartoĂci inwentaryzacji sporzÈdzonej przez nas na koniec danego miesiÈca kalendarzowego w porównaniu z wartoĂciÈ poczÈtkowÈ, dochód nasz powiÚkszamy o róĝnicÚ inwentaryzacyjnÈ, natomiast jeĝeli wartoĂÊ 162 K S I Ē G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W inwentaryzacji poczÈtkowej jest wyĝsza od remanentu sporzÈdzo- nego przez nas na koniec miesiÈca, wówczas pomniejszamy nasz dochód o róĝnicÚ wynikajÈcÈ z tych dwóch spisów z natury. W przypadku sporzÈdzenia dobrowolnego spisu z natury mamy obowiÈzek w terminie nie póěniejszym niĝ 7 dni przed jego wyko- naniem, powiadomiÊ o tym fakcie naczelnika urzÚdu skarbowego oraz rozliczyÊ swój dochód, uwzglÚdniajÈc róĝnice inwentaryzacyjne. Musimy pamiÚtaÊ równieĝ o tym, ĝe istnieje koniecznoĂÊ uwzglÚd- nienia róĝnicy inwentaryzacyjnej w nastÚpnych miesiÈcach, nastÚ- pujÈcych po sporzÈdzeniu spisu z natury. 14.5. Jak wãaħciwie zaksiēgowaĄ niedobory towarów i materiaãów Kiedy prowadzimy dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ, nie zawsze udaje nam siÚ uniknÈÊ niedoborów w towarach handlowych bÈdě materiaïach. W takich sytuacjach mamy obowiÈzek skorygowania kosztów w swojej ksiÚdze przychodów i rozchodów. Prawidïowe zaksiÚgowanie w KPiR wiÈĝe siÚ z tym, czy ubytki w towarach handlowych lub materiaïach powstaïy z przyczyn przez nas zawinionych, czy teĝ nie z naszej winy. Powód wystÈpienia niedoborów w magazynie powinniĂmy rzetelnie wyjaĂniÊ, rezultatem tych wyjaĂnieñ jest bowiem sposób ewidencji tych braków w naszej ksiÚdze przychodów i rozchodów. Jeĝeli w wyniku przeprowadzonego postÚpowania wyjaĂniajÈcego okaĝe siÚ, ĝe braki nie sÈ spowodowane nieprawidïowym postÚpowaniem osób trzecich, to wówczas moĝemy je uznaÊ za niedobory niezawinione, które sta- nowiÈ nasz koszt uzyskania przychodu. Zatem jeĝeli wykaĝemy, ĝe straty w skïadnikach majÈtku obrotowego powstaïy w wyniku natu- ralnego i rozumnego prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej i zrobi- I n w e n t a r y z a c j a i j e j w p ã y w n a r o z l i c z e n i e d o c h o d u 163 liĂmy wszystko, by niedobory te nie powstaïy, to bez jakichkolwiek wÈtpliwoĂci mamy prawo uznaÊ je za koszty uzyskania przychodu. W takiej sytuacji musimy dokonaÊ jednak korekty ksiÚgowania towarów handlowych czy materiaïów, które pierwotnie w ksiÚdze przychodów i rozchodów zostaïy wykazane w kolumnie 10. „Zakup towarów handlowych i materiaïów wg cen zakupu”. W tym celu z towarów handlowych wartoĂÊ niedoborów wykazujemy ze znakiem „minus” bÈdě czerwonym kolorem i takÈ samÈ kwotÚ ksiÚgujemy ze znakiem „plus” w kolumnie 13. „Pozostaïe wydatki”. Inaczej sprawa wyglÈda, kiedy niedobory w towarach handlowych i materiaïach powstajÈ z naszej winy bÈdě z winy osób trzecich, którym powierzyliĂmy obrotowe skïadniki majÈtku. Przepisy podat- kowe wyraěnie okreĂlajÈ, ĝe nie wolno nam zaliczyÊ w koszty uzyska- nia przychodu strat w towarach handlowych i materiaïach spowodo- wanych brakiem starannoĂci. JeĂli strat takich nie moĝemy zaliczyÊ w koszty podatkowe, w ksiÚdze przychodów i rozchodów dokonu- jemy zapisu korygujÈcego polegajÈcego na wyksiÚgowaniu kwoty braków ze znakiem „minus” bÈdě kolorem czerwonym z kolumny 10. „Zakup towarów handlowych i materiaïów wg cen zakupu”. War- toĂci tej nie ewidencjonujemy w ĝadnej innej kolumnie naszej ksiÚgi. Nie wolno nam zapomnieÊ, ĝe niedobory w towarach handlowych musimy prawidïowo, jasno i w sposób niebudzÈcy ĝadnych wÈtpli- woĂci udokumentowaÊ. Specyfikacja taka jest niezbÚdna, by moĝna byïo wykazaÊ wiarygodnoĂÊ zapisów w ksiÚdze przychodów i rozcho- dów. Powszechnie stosowanym dowodem ksiÚgowym dokumen- tujÈcym niedobory poniesione w towarach handlowych i materia- ïach jest protokóï strat, w którym opisujemy przyczyny braków oraz doïÈczamy do niego wyjaĂnienia osób odpowiedzialnych za skïadniki majÈtku obrotowego. RównoczeĂnie wypadaïoby zwróciÊ uwagÚ, ĝe straty poniesione w towarach handlowych i materiaïach z przyczyn niezawinionych przez 164 K S I Ē G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W nas, nie majÈ wpïywu na rozliczenie podatku dochodowego, ponie- waĝ wyksiÚgowujÈc wartoĂÊ braków z kolumny 10. „Zakup towarów handlowych i materiaïów wg cen zakupu”, jednoczeĂnie dokonujemy przeksiÚgowania tej wartoĂci do kolumny 13. „Pozostaïe wydatki” w naszej ksiÚdze przychodów i rozchodów. Przeciwnie siÚ dzieje w sytuacjach, kiedy niedobory w towarach handlowych i materiaïach powstajÈ z przyczyn leĝÈcych po stronie osoby, której powierzyliĂmy odpowiedzialnoĂÊ za skïadniki obrotowe majÈtku. Wówczas nie moĝemy takich straty zaksiÚgowaÊ w koszty uzyskania przychodu, gdyĝ spowodowaïoby to zaniĝenie podstawy opodatkowania i podatku dochodowego. 14.6. Sposób wyceny spisu z natury po cenach zakupu, nabycia oraz wartoħci rynkowych Spis z natury jesteĂmy zobowiÈzani sporzÈdziÊ, biorÈc pod uwagÚ § 28 ust. 2 RozporzÈdzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej ksiÚgi przychodów i rozchodów, a mianowicie musi on mieÊ formÚ pisemnÈ i byÊ wykonany w sposób rzetelny, solidny i trwaïy. Inwentaryzacja powinna byÊ podpisana przez osoby jÈ sporzÈdzajÈce i zawieraÊ nastÚpujÈce elementy: „ nazwÚ firmy, imiÚ i nazwisko wïaĂciciela (przedsiÚbiorcy), „ datÚ sporzÈdzenia remanentu, „ kolejny numer arkusza spisu z natury, „ dokïadne okreĂlenie towaru oraz innych skïadników podlegajÈcych inwentaryzacji, „ jednostkÚ miary, „ stwierdzonÈ liczbÚ skïadników objÚtym spisem, I n w e n t a r y z a c j a i j e j w p ã y w n a r o z l i c z e n i e d o c h o d u 165 „ cenÚ w zïotówkach wraz z groszami za jednostkÚ miary, „ kwotÚ wynikajÈcÈ z przemnoĝenia stwierdzonej iloĂci skïadników majÈtku przez ich cenÚ jednostkowÈ, „ caïoĂciowÈ wartoĂÊ inwentaryzacji, „ dopisek w postaci klauzuli: „Spis zakoñczono na pozycji nr…”, „ imiÚ i nazwisko osób sporzÈdzajÈcych spis, „ podpis przedsiÚbiorcy, a w przypadku spóïki — podpis wszystkich wspólników. Skïadniki majÈtku obrotowego naszej firmy, takie jak towary handlowe czy materiaïy, moĝemy wyceniÊ w inwentaryzacji, biorÈc pod uwagÚ ich ceny zakupu. Cena zakupu to cena, jakÈ uiszczamy przy zakupie, pomniejszona o naliczony podatek VAT (w sytuacjach kiedy jesteĂmy pïatnikami podatku od towarów i usïug), a w przypad- kach importu: powiÚkszona o naleĝne cïo, opïaty celne i podatek akcyzowy oraz obniĝona o udzielone upusty, rabaty czy inne tego typu obniĝenia. Do ceny zakupu powinniĂmy wliczyÊ równieĝ tak zwane koszty uboczne zakupu, a mianowicie wydatki zwiÈzane za zaku- pem skïadników obrotowych firmy do chwili przekazania ich do magazynu wedïug cen ich zakupu, a w szczególnoĂci koszty zaïa- dunku, wyïadunku, transportu czy teĝ ubezpieczenia towaru na czas jego przewozu. Drugim spotykanym sposobem wyceny skïadników majÈtku obro- towego jest wycena wedïug cen nabycia; wtedy dokonujÈc wyceny towarów czy materiaïów do ceny zakupu, doliczamy wydatki poniesione na transport bÈdě koszt przesyïki. WyceniajÈc skïadniki majÈtku obro- towego wedïug cen nabycia, bierzemy cenÚ ich zakupu oraz wszelkie poniesione koszty uboczne towarzyszÈce nabyciom do momentu przekazania ich do magazynu. UstalajÈc cenÚ nabycia, powinniĂmy wyliczyÊ procentowy wskaěnik udziaïu kosztów ubocznych zakupu, 166 K S I Ē G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W które ksiÚgujemy w kolumnie 11. KPiR w ogólnej wartoĂci nabytych towarów i materiaïów ujÚtych w kolumnie 10. „Zakup towarów han- dlowych i materiaïów wg cen zakupu”. Przykïad I PrzedsiÚbiorca pan Janusz GÈska prowadzÈcy hurtowniÚ materiaïów budowlanych dokonaï w 2010 roku zakupów towarów handlowych na kwotÚ 185 000,00 zï i zaewidencjonowaï je w cenach zakupu w kolumnie 10. KPiR. Koszty uboczne zakupu tych materiaïów wyniosïy 18 500,00 zï i zostaïy wykazane w kolumnie 11. „Koszty uboczne zakupu”. Procentowy ich wskaěnik udziaïu w ogólnej wartoĂci zakupów materiaïów pan Janusz GÈska obliczyï w nastÚpujÈcy sposób: (18 500,00 / 185 000,00) × 100 = 10 Pan Janusz GÈska, sporzÈdzajÈc inwentaryzacjÚ wedïug cen naby- cia, do ceny jednostkowej kaĝdego wykazanego materiaïu powinien doliczyÊ 10 kosztów ubocznych zakupu. Przepisy podatkowe dopuszczajÈ równieĝ moĝliwoĂÊ sporzÈdze- nia spisu z natury po cenach rynkowych, w sytuacjach gdy ceny te w momencie sporzÈdzenia remanentu sÈ niĝsze od cen zakupu czy cen nabycia. Zazwyczaj dzieje siÚ tak, kiedy skïadniki majÈtku obro- towego utraciïy swojÈ atrakcyjnoĂÊ na skutek zmiany trendów w modzie, zostaïy uszkodzone bÈdě sÈ juĝ przestarzaïe; w takim razie w inwentaryzacji mamy prawo wykazaÊ je w cenach niĝszych niĝ ceny zakupu czy nabycia. Cena rynkowa to cena, która znajduje swoje zastosowanie w obrocie rzeczami bÈdě prawami tego samego gatunku i rodzaju, przy czym naleĝy uwzglÚdniÊ stopieñ ich zuĝycia, a takĝe czas i miejsce ich uzyskania. Musimy pamiÚtaÊ, ĝe wykazujÈc w spi- sie z natury towary czy materiaïy w cenach niĝszych niĝ ceny zakupu bÈdě wytworzenia, a zwïaszcza z powodu ich uszkodzenia lub utraty atrakcyjnoĂci rynkowej, powinniĂmy w danych pozycjach zamieĂciÊ I n w e n t a r y z a c j a i j e j w p ã y w n a r o z l i c z e n i e d o c h o d u 167 równieĝ jednostkowÈ cenÚ zakupu lub teĝ koszt wytworzenia. O tym mówi nam § 29 ust. 7 RozporzÈdzenia Ministra Finansów sprawie pro- wadzenia podatkowej ksiÚgi przychodów i rozchodów. Przykïad II Pani Marianna Kaczor prowadzi sklep, w którym sprzedaje sprzÚt komputerowy. W swoim magazynie ma 10 sztuk komputerów, które zostaïy zakupione przez niÈ cztery lata temu. Mimo ĝe pani Marianna obniĝyïa cenÚ sprzedaĝy powyĝszych towarów, nie znalazïy one nabywców. W jaki sposób pani Marianna powinna wyceniÊ kompu- tery celem wykazania ich w spisie z natury? Jak juĝ wiadomo, inwentaryzacja towarów handlowych i mate- riaïów powinna byÊ sporzÈdzona przez nas wedïug cen zakupu lub cen nabycia, ale równieĝ moĝe byÊ wyceniona wedïug cen rynko- wych, jakie obowiÈzujÈ w dniu jej przeprowadzania, jeĂli ceny te sÈ niĝsze od cen zakupu czy nabycia. Wyboru metody wyceny inwen- taryzacji dokonujemy my sami, wiÚc moĝemy sporzÈdziÊ jÈ zarówno w cenach zakupu, jak i w cenach nabycia. Pani Marianna Kaczor miaïa prawo w inwentaryzacji wykazaÊ komputery, dokonujÈc ich wyceny wedïug cen rynkowych, poniewaĝ z racji szybkiego postÚpu technicznego towary te znacznie straciïy na swej atrakcyjnoĂci i staïy siÚ po prostu „przestarzaïe”. CenÚ ryn- kowÈ powyĝszych komputerów pani Marianna ustaliïa na podstawie cen, jakie stosowane sÈ w innych firmach handlowych. Mimo obni- ĝenia ceny sprzedaĝy komputerów nie znalazïy one nabywców, czego powodem mogïo byÊ to, ĝe wczeĂniej cena nie zostaïa ustalona na poziomie zbliĝonym do ich ceny rynkowej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Księga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieć o rozliczaniu działalności gospodarczej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: