Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00053 003502 21001730 na godz. na dobę w sumie
Księga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieć o rozliczaniu działalności gospodarczej. Wydanie II zaktualizowane - ebook/pdf
Księga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieć o rozliczaniu działalności gospodarczej. Wydanie II zaktualizowane - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1038-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Rozliczenia dla niewtajemniczonych

Księga Przychodów i Rozchodów jest jednym z dostępnych sposobów, w jaki firma może rozliczać się z fiskusem. Ta forma rachunkowego podejścia do działalności gospodarczej ma dużo zalet — jest prosta, dostępna dla wielu rodzajów firm, tania. Tak, prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów może być naprawdę niedrogie — po krótkim wprowadzeniu w temat większość przedsiębiorców jest w stanie obsługiwać ją osobiście, bez pomocy zewnętrznego biura księgowego.

Dzięki tej książce poznasz kilka prostych, podstawowych zasad, które pozwolą Ci podjąć się zadania prowadzenia takiej księgi. Dowiesz się m.in., kto może skorzystać z takiej formy rozliczeń, jak księgować wydatki i rozliczać dochody, co zrobić, gdy popełnisz błąd w rachunkach. Odkryjesz kwestie związane z inwentaryzacją, wynagrodzeniami pracowników, dokumentami księgowymi. Przekonasz się, jak to wszystko działa, na przykładach: właściwie uzupełnionych rubryk księgi, poprawnie skonstruowanych pismach do organów podatkowych i wypełnionych formularzach PIT.
 Katarzyna Heinze — autorka bloga podatkowego kredyty-biznes.pl; właścicielka biura rachunkowego. Absolwentka zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwach łączności Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. Od 1996 roku zawodowo zajmuje się księgowością.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka, Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/kpiro2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-9539-3 Copyright © Helion 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:295)ci Spis tre(cid:295)ci Wst(cid:275)p ............................................................................. 5 Rozdzia(cid:227) 1. Kto mo(cid:307)e si(cid:275) rozlicza(cid:260) na ksi(cid:275)dze przychodów i rozchodów ................................ 7 Rozdzia(cid:227) 2. Jak rzetelnie rozlicza(cid:260) swoje przychody .................13 Rozdzia(cid:227) 3. Korzystny sposób ksi(cid:275)gowania wydatków ................27 Rozdzia(cid:227) 4. Jak rozliczy(cid:260) wydatki poniesione przed rozpocz(cid:275)ciem dzia(cid:227)alno(cid:295)ci gospodarczej ..................39 Rozdzia(cid:227) 5. Jak prawid(cid:227)owo poprawi(cid:260) b(cid:227)(cid:275)dne zapisy w ksi(cid:275)dze przychodów i rozchodów ................................51 Rozdzia(cid:227) 6. Dowody ksi(cid:275)gowe a post(cid:275)powanie podatkowe ..........65 Rozdzia(cid:227) 7. Okres i miejsce przechowywania ksi(cid:275)gi przychodów i rozchodów .....................................69 Rozdzia(cid:227) 8. Pozosta(cid:227)e ewidencje towarzysz(cid:270)ce prowadzeniu ksi(cid:275)gi przychodów i rozchodów ....................77 Rozdzia(cid:227) 9. Co to s(cid:270) dowody ksi(cid:275)gowe i jak je prawid(cid:227)owo ksi(cid:275)gowa(cid:260) .......................................91 Rozdzia(cid:227) 10. Jak dokumentowa(cid:260) transakcje sk(cid:227)adników maj(cid:270)tku firmowego ................................... 119 Rozdzia(cid:227) 11. Poprawne ewidencjonowanie pozosta(cid:227)ych wydatków .............................................. 135 Kup książkęPoleć książkę 4 K S I (cid:274) G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W Rozdzia(cid:227) 12. Obowi(cid:270)zek dokonania korekty kosztów podatkowych w przypadku braku uregulowania zobowi(cid:270)za(cid:285) wobec innych przedsi(cid:275)biorców .................... 149 Rozdzia(cid:227) 13. Koszty towarzysz(cid:270)ce wydatkom ponoszonym na zakup towarów i materia(cid:227)ów .................. 159 Rozdzia(cid:227) 14. Kiedy ksi(cid:275)gujemy koszty zwi(cid:270)zane z wynagrodzeniami pracowników oraz zleceniobiorców ..... 163 Rozdzia(cid:227) 15. Inwentaryzacja i jej wp(cid:227)yw na rozliczenie dochodu ............................................. 169 Rozdzia(cid:227) 16. Zamykanie ksi(cid:275)gi przychodów i rozchodów .......... 181 Rozdzia(cid:227) 17. Przyk(cid:227)adowe wpisy do ksi(cid:275)gi przychodów i rozchodów ........................................................... 197 Rozdzia(cid:227) 18. Pisma u(cid:227)atwiaj(cid:270)ce kontakt z organami podatkowymi ........................................... 201 Dodatek A. Przyk(cid:227)adowe zeznanie podatkowe — PIT-36 ........... 209 Dodatek B. Przyk(cid:227)adowe zeznanie podatkowe — PIT-36L .......... 221 Dodatek C. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych .................... 227 Dodatek D. Rozporz(cid:270)dzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksi(cid:275)gi przychodów i rozchodów ................... 245 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:227) 15. Inwentaryzacja i jej wp(cid:227)yw na rozliczenie dochodu 15.1. W jakich terminach sporz(cid:270)dza si(cid:275) spis z natury i kiedy nale(cid:307)y informowa(cid:260) o nim fiskusa Terminy sporz(cid:200)dzania inwentaryzacji okre(cid:258)lone zosta(cid:239)y w Rozporz(cid:200)- dzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ksi(cid:218)gi przychodów i rozchodów. Osoby prowadz(cid:200)ce dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) maj(cid:200) obowi(cid:200)zek sporz(cid:200)- dzania oraz wpisania do ksi(cid:218)gi przychodów i rozchodów spisu z na- tury w nast(cid:218)puj(cid:200)cych terminach: (cid:132) na dzie(cid:241) 1 stycznia ka(cid:285)dego roku podatkowego, (cid:132) na dzie(cid:241) 31 grudnia (koniec roku podatkowego), (cid:132) w ci(cid:200)gu roku kalendarzowego na dzie(cid:241) rozpocz(cid:218)cia dzia(cid:239)alno(cid:258)ci, (cid:132) w przypadku prowadzenia spó(cid:239)ki — w momencie zmiany wspólnika, (cid:132) w momencie zmiany proporcji udzia(cid:239)ów wspólników, (cid:132) na dzie(cid:241) likwidacji dzia(cid:239)alno(cid:258)ci gospodarczej. Pami(cid:218)tajmy, (cid:285)e inwentaryzacje mamy prawo sporz(cid:200)dza(cid:202) spora- dycznie b(cid:200)d(cid:283) regularnie (raz na miesi(cid:200)c). Ponadto nale(cid:285)y przestrzega(cid:202) terminów okre(cid:258)lonych w przepisach podatkowych, a mianowicie w § 27 ust. 1 oraz w § 28 ust. 4 wy(cid:285)ej wymienionego rozporz(cid:200)dzenia. Kup książkęPoleć książkę 170 K S I (cid:274) G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W Z pierwszego wymienionego przepisu dowiedzie(cid:202) si(cid:218) mo(cid:285)emy, kiedy w przypadku prowadzenia ksi(cid:218)gi przychodów i rozchodów mamy obowi(cid:200)zek sporz(cid:200)dzi(cid:202) inwentaryzacj(cid:218) i dokona(cid:202) wpisania z niej warto(cid:258)ci do naszej ksi(cid:218)gi takich sk(cid:239)adników maj(cid:200)tku, jak: (cid:132) towary handlowe, (cid:132) materia(cid:239)y podstawowe, (cid:132) materia(cid:239)y pomocnicze, (cid:132) wyroby gotowe, (cid:132) produkcja w toku, (cid:132) pó(cid:239)produkty, (cid:132) braki i odpady. W sytuacjach kiedy inwentaryzacj(cid:218) przeprowadzamy co miesi(cid:200)c, a tak(cid:285)e gdy sporz(cid:200)dzenie spisu z natury wynika z nakazu organów podatkowych, mamy obowi(cid:200)zek warto(cid:258)(cid:202) wynikaj(cid:200)c(cid:200) z takiego spisu zaksi(cid:218)gowa(cid:202) do naszej ksi(cid:218)gi przychodów i rozchodów. Nast(cid:218)pnie z przywo(cid:239)anego wy(cid:285)ej § 28 ust. 4 Rozporz(cid:200)dzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ksi(cid:218)gi przychodów i rozchodów wynika, w jakim terminie powinni(cid:258)my w formie pisemnej zawiadomi(cid:202) naczelnika urz(cid:218)du skarbowego o fakcie sporz(cid:200)dzenia remanentu. Otó(cid:285) w innych ni(cid:285) 1 stycznia, 31 grudnia b(cid:200)d(cid:283) dzie(cid:241) rozpocz(cid:218)cia dzia(cid:239)alno(cid:258)ci gospo- darczej przypadkach przeprowadzenia spisu z natury musimy o tym fakcie powiadomi(cid:202) naczelnika urz(cid:218)du skarbowego nie pó(cid:283)niej ni(cid:285) w terminie 7 dni przed sporz(cid:200)dzeniem spisu. Porównuj(cid:200)c oba powy(cid:285)sze przepisy, mo(cid:285)emy doj(cid:258)(cid:202) do wniosku, (cid:285)e ustawowy obowi(cid:200)zek informowania fiskusa o sporz(cid:200)dzeniu inwen- taryzacji wyst(cid:218)puje wówczas, gdy musimy spis sporz(cid:200)dzi(cid:202) w zwi(cid:200)zku ze zmian(cid:200) wspólnika, zmian(cid:200) wysoko(cid:258)ci proporcji udzia(cid:239)ów w spó(cid:239)ce, z powodu zamkni(cid:218)cia dzia(cid:239)alno(cid:258)ci b(cid:200)d(cid:283) kiedy sporz(cid:200)dzamy spis z w(cid:239)asnej woli za okresy miesi(cid:218)czne. Z kolei o sporz(cid:200)dzonych inwen- Kup książkęPoleć książkę I n w e n t a r y z a c j a i j e j w p (cid:227) y w n a r o z l i c z e n i e d o c h o d u 171 taryzacjach na 1 stycznia, na ostatni dzie(cid:241) roku kalendarzowego czy na dzie(cid:241) rozpocz(cid:218)cia dzia(cid:239)alno(cid:258)ci gospodarczej nie musimy informo- wa(cid:202) organów skarbowych. Nie ma tak(cid:285)e takiej potrzeby, je(cid:258)li spis z natury wykonujemy na zlecenie organów podatkowych. 15.2. Co powinno si(cid:275) uwzgl(cid:275)dni(cid:260) w inwentaryzacji W inwentaryzacji nale(cid:285)y uwzgl(cid:218)dni(cid:202) towary handlowe, materia(cid:239)y podstawowe i pomocnicze, produkcj(cid:218) w toku, wyroby gotowe, pó(cid:239)- wyroby oraz braki i odpady. Wszystkie te sk(cid:239)adniki maj(cid:200)tku mamy obowi(cid:200)zek wyceni(cid:202) najpó(cid:283)niej w terminie 14 dni od momentu zako(cid:241)- czenia spisu. Warto wiedzie(cid:202), co oznaczaj(cid:200) dla nas wy(cid:285)ej wymienione sk(cid:239)adniki maj(cid:200)tku. Towarami handlowymi s(cid:200) wyroby, które nie s(cid:200) w (cid:285)aden sposób przez nas przetwarzane i s(cid:239)u(cid:285)(cid:200) do dalszej odsprze- da(cid:285)y. Materia(cid:239)y b(cid:200)d(cid:283) inaczej surowce podstawowe stanowi(cid:200) dla nas sk(cid:239)adniki, które na skutek procesu produkcyjnego czy te(cid:285) podczas (cid:258)wiadczenia us(cid:239)ug staj(cid:200) si(cid:218) nadrz(cid:218)dn(cid:200) substancj(cid:200) gotowego wyrobu. Materia(cid:239)ami pomocniczymi za(cid:258) s(cid:200) surowce, które zu(cid:285)ywamy w zwi(cid:200)zku z prowadzon(cid:200) dzia(cid:239)alno(cid:258)ci(cid:200) gospodarcz(cid:200) i które bezpo(cid:258)rednio nadaj(cid:200) wyrobom swoje w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci. Towary i materia(cid:239)y wyceniamy po cenach zakupu b(cid:200)d(cid:283) nabycia, b(cid:200)d(cid:283) bior(cid:200)c pod uwag(cid:218) wysoko(cid:258)(cid:202) cen ryn- kowych z dnia sporz(cid:200)dzania inwentaryzacji, w przypadkach kiedy ceny te s(cid:200) ni(cid:285)sze ni(cid:285) ceny zakupu b(cid:200)d(cid:283) nabycia. Wyroby gotowe to sk(cid:239)adniki pochodz(cid:200)ce z naszej produkcji w(cid:239)asnej, poddawane procesowi przerobu, który zosta(cid:239) ca(cid:239)kowicie zako(cid:241)czony, m.in. poprzez zako(cid:241)czenie us(cid:239)ugi. Produkcja w toku, a tak(cid:285)e pó(cid:239)wyroby, zwane tak(cid:285)e pó(cid:239)fabrykatami, to sk(cid:239)adniki, których produkcja b(cid:200)d(cid:283) wytworzenie nie zosta(cid:239)o jeszcze zako(cid:241)czone, a w przy- Kup książkęPoleć książkę 172 K S I (cid:274) G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W padku wykonywania us(cid:239)ug — gdy roboty i prace z nimi zwi(cid:200)zane nie zosta(cid:239)y do ko(cid:241)ca wykonane. Z kolei braki to sk(cid:239)adniki pochodz(cid:200)ce z produkcji w(cid:239)asnej, które nie spe(cid:239)niaj(cid:200) wymogów technicznych. In- wentaryzacj(cid:218) pó(cid:239)fabrykatów, wyrobów w(cid:239)asnych oraz braków po- chodz(cid:200)cych z produkcji w(cid:239)asnej wyceniamy po kosztach ich wytwo- rzenia. Je(cid:258)li prowadzona przez nas dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) gospodarcza polega na (cid:258)wiadczeniu us(cid:239)ug przy jednoczesnym zastosowaniu surowców i materia(cid:239)ów, niezako(cid:241)czon(cid:200) produkcj(cid:218) równie(cid:285) wyceniamy po kosz- tach wytworzenia z zastrze(cid:285)eniem, (cid:285)e warto(cid:258)(cid:202) jej nie mo(cid:285)e by(cid:202) ni(cid:285)sza ni(cid:285) koszty materia(cid:239)ów, jakie zu(cid:285)ywamy do produkcji niezako(cid:241)czonej. Podczas produkcji nie sposób jest unikn(cid:200)(cid:202) odpadów produkcyj- nych, które z powodów stosowanych przez nas procesów technolo- gicznych czy wskutek uszkodzenia b(cid:200)d(cid:283) zniszczenia utraci(cid:239)y warto(cid:258)(cid:202) u(cid:285)ytkow(cid:200). Powinni(cid:258)my wycenia(cid:202) je wed(cid:239)ug szacunkowej warto(cid:258)ci, bior(cid:200)c pod uwag(cid:218) stopie(cid:241) przydatno(cid:258)ci do dalszego u(cid:285)ytkowania. W sytuacjach kiedy wyceny dokonamy w warto(cid:258)ci ni(cid:285)szej od ceny zakupu b(cid:200)d(cid:283) kosztów wytworzenia, a zw(cid:239)aszcza z powodów uszko- dze(cid:241) lub zniszczenia czy nieatrakcyjno(cid:258)ci sk(cid:239)adników, powinni(cid:258)my przy ka(cid:285)dej z wykazanych pozycji w inwentaryzacji wyszczególni(cid:202) ponadto cen(cid:218) jednostkow(cid:200) zakupu b(cid:200)d(cid:283) koszt wytworzenia. Wspo- mnie(cid:202) nale(cid:285)y, (cid:285)e spisem z natury musimy równie(cid:285) obj(cid:200)(cid:202) towary sta- nowi(cid:200)ce nasz(cid:200) w(cid:239)asno(cid:258)(cid:202), które na moment jego sporz(cid:200)dzania znaj- duj(cid:200) si(cid:218) poza naszym przedsi(cid:218)biorstwem, jak równie(cid:285) towary obce b(cid:218)d(cid:200)ce w naszym posiadaniu. W tym drugim przypadku w remanen- cie wykazujemy ilo(cid:258)(cid:202) tych towarów oraz w(cid:239)a(cid:258)ciciela; nie podlegaj(cid:200) one jednak wycenie. Kup książkęPoleć książkę I n w e n t a r y z a c j a i j e j w p (cid:227) y w n a r o z l i c z e n i e d o c h o d u 173 15.3. Remanent nakazowy Czasami mo(cid:285)e si(cid:218) zdarzy(cid:202), (cid:285)e organy podatkowe zarz(cid:200)dz(cid:200), (cid:285)eby(cid:258)my sporz(cid:200)dzili tzw. remanent nakazowy. Polega to na tym, (cid:285)e mamy obowi(cid:200)zek zastosowa(cid:202) si(cid:218) do zasad, jakie okre(cid:258)la art. 24 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie rozliczy(cid:202) swój dochód z uwzgl(cid:218)dnieniem ró(cid:285)nic inwentaryzacyjnych w trakcie trwa- nia roku podatkowego. Gdy ju(cid:285) otrzymamy od naczelnika urz(cid:218)du skarbowego nakaz sporz(cid:200)dzenia inwentaryzacji na wyznaczony przez niego dzie(cid:241), nie mamy mo(cid:285)liwo(cid:258)ci unikni(cid:218)cia wywi(cid:200)zania si(cid:218) z wy- konania tego zlecenia. Je(cid:258)li prowadzimy dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) gospodarcz(cid:200) w formie spó(cid:239)ki, mimo (cid:285)e nakaz ten dostanie tylko jeden ze wspólników, nie zwalnia to pozosta(cid:239)ych wspólników z obowi(cid:200)zku rozliczenia dochodu z remanen- tem uwzgl(cid:218)dniaj(cid:200)cym ró(cid:285)nic(cid:218) inwentaryzacyjn(cid:200). 15.4. Dobrowolna inwentaryzacja Dobrowolny spis z natury w trakcie roku podatkowego sporz(cid:200)dzamy z w(cid:239)asnej inicjatywy. Warto jest zapami(cid:218)ta(cid:202) wszystkie konsekwencje, jakie wynikaj(cid:200) z przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec danego miesi(cid:200)ca. W takich sytuacjach mamy obowi(cid:200)zek dokona(cid:202) rozliczenia swojego dochodu z uwzgl(cid:218)dnieniem ró(cid:285)nicy inwentaryzacyjnej. Polega to na tym, (cid:285)e dochód za dany miesi(cid:200)c powi(cid:218)kszamy b(cid:200)d(cid:283) pomniej- szamy o ró(cid:285)nic(cid:218) pomi(cid:218)dzy warto(cid:258)ci(cid:200) remanentu ko(cid:241)cowego a war- to(cid:258)ci(cid:200) remanentu pocz(cid:200)tkowego. W przypadku wy(cid:285)szej warto(cid:258)ci inwentaryzacji sporz(cid:200)dzonej przez nas na koniec danego miesi(cid:200)ca kalendarzowego w porównaniu z warto(cid:258)ci(cid:200) pocz(cid:200)tkow(cid:200) dochód nasz powi(cid:218)kszamy o ró(cid:285)nic(cid:218) inwentaryzacyjn(cid:200), natomiast je(cid:285)eli warto(cid:258)(cid:202) Kup książkęPoleć książkę 174 K S I (cid:274) G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W inwentaryzacji pocz(cid:200)tkowej jest wy(cid:285)sza od remanentu sporz(cid:200)dzo- nego przez nas na koniec miesi(cid:200)ca, wówczas pomniejszamy nasz dochód o ró(cid:285)nic(cid:218) wynikaj(cid:200)c(cid:200) z tych dwóch spisów z natury. W przypadku sporz(cid:200)dzenia dobrowolnego spisu z natury mamy obowi(cid:200)zek w terminie nie pó(cid:283)niejszym ni(cid:285) 7 dni przed wykonaniem spisu powiadomi(cid:202) o tym fakcie naczelnika urz(cid:218)du skarbowego oraz rozliczy(cid:202) swój dochód, uwzgl(cid:218)dniaj(cid:200)c ró(cid:285)nice inwentaryzacyjne. Mu- simy pami(cid:218)ta(cid:202) równie(cid:285) o tym, (cid:285)e istnieje konieczno(cid:258)(cid:202) uwzgl(cid:218)dnienia ró(cid:285)nicy inwentaryzacyjnej w nast(cid:218)pnych miesi(cid:200)cach, nast(cid:218)puj(cid:200)cych po sporz(cid:200)dzeniu spisu z natury. 15.5. Jak w(cid:227)a(cid:295)ciwie zaksi(cid:275)gowa(cid:260) niedobory towarów i materia(cid:227)ów Kiedy prowadzimy dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) gospodarcz(cid:200), nie zawsze udaje nam si(cid:218) unikn(cid:200)(cid:202) niedoborów w towarach handlowych b(cid:200)d(cid:283) materia(cid:239)ach. W takich sytuacjach mamy obowi(cid:200)zek skorygowania kosztów w swojej ksi(cid:218)dze przychodów i rozchodów. Prawid(cid:239)owe zaksi(cid:218)gowanie w KPiR wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) z tym, czy ubytki w towarach handlowych lub materia(cid:239)ach powsta(cid:239)y z przyczyn przez nas zawinionych, czy te(cid:285) nie z naszej winy. Powód wyst(cid:200)pienia niedoborów w magazynie powinni(cid:258)my rzetelnie wyja(cid:258)ni(cid:202), rezultatem tych wyja(cid:258)nie(cid:241) jest bowiem sposób ewidencji tych braków w naszej ksi(cid:218)dze przychodów i rozchodów. Je(cid:285)eli w wyniku przeprowadzonego post(cid:218)powania wyja(cid:258)niaj(cid:200)cego oka(cid:285)e si(cid:218), (cid:285)e braki nie s(cid:200) spowodowane nieprawid(cid:239)owym post(cid:218)powaniem osób trzecich, wówczas mo(cid:285)emy je uzna(cid:202) za niedobory niezawinione, które stano- wi(cid:200) nasz koszt uzyskania przychodów. Zatem je(cid:285)eli wyka(cid:285)emy, (cid:285)e straty w sk(cid:239)adnikach maj(cid:200)tku obrotowego powsta(cid:239)y w wyniku natu- ralnego i rozumnego prowadzenia dzia(cid:239)alno(cid:258)ci gospodarczej i zrobi- Kup książkęPoleć książkę I n w e n t a r y z a c j a i j e j w p (cid:227) y w n a r o z l i c z e n i e d o c h o d u 175 li(cid:258)my wszystko, by niedobory te nie powsta(cid:239)y, to bez jakichkolwiek w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci mamy prawo uzna(cid:202) je za koszty uzyskania przychodów. W takiej sytuacji musimy dokona(cid:202) jednak korekty ksi(cid:218)gowania towarów handlowych czy materia(cid:239)ów, które pierwotnie w ksi(cid:218)dze przychodów i rozchodów zosta(cid:239)y wykazane w kolumnie 10. „Zakup towarów handlowych i materia(cid:239)ów wg cen zakupu”. W tym celu z towarów handlowych warto(cid:258)(cid:202) niedoborów wykazujemy ze znakiem „minus” b(cid:200)d(cid:283) czerwonym kolorem i tak(cid:200) sam(cid:200) kwot(cid:218) ksi(cid:218)gujemy ze znakiem „plus” w kolumnie 13. „Pozosta(cid:239)e wydatki”. Inaczej sprawa wygl(cid:200)da, kiedy niedobory w towarach handlowych i materia(cid:239)ach powstaj(cid:200) z naszej winy b(cid:200)d(cid:283) z winy osób trzecich, którym powierzyli(cid:258)my obrotowe sk(cid:239)adniki maj(cid:200)tku. Przepisy podat- kowe wyra(cid:283)nie okre(cid:258)laj(cid:200), (cid:285)e nie wolno nam zaliczy(cid:202) w koszty uzyskania przychodów strat w towarach handlowych i materia(cid:239)ach spowodowa- nych brakiem staranno(cid:258)ci. Je(cid:258)li strat takich nie mo(cid:285)emy zaliczy(cid:202) w koszty podatkowe, w ksi(cid:218)dze przychodów i rozchodów dokonujemy zapisu koryguj(cid:200)cego polegaj(cid:200)cego na wyksi(cid:218)gowaniu kwoty bra- ków ze znakiem „minus” b(cid:200)d(cid:283) kolorem czerwonym z kolumny 10. „Zakup towarów handlowych i materia(cid:239)ów wg cen zakupu”. Warto(cid:258)ci tej nie ewidencjonujemy w (cid:285)adnej innej kolumnie naszej ksi(cid:218)gi. Nie wolno nam zapomnie(cid:202), (cid:285)e niedobory w towarach handlowych mu- simy prawid(cid:239)owo, jasno i w sposób niebudz(cid:200)cy (cid:285)adnych w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci udokumentowa(cid:202). Specyfikacja taka jest niezb(cid:218)dna, by mo(cid:285)na by(cid:239)o wykaza(cid:202) wiarygodno(cid:258)(cid:202) zapisów w ksi(cid:218)dze przychodów i rozchodów. Powszechnie stosowanym dowodem ksi(cid:218)gowym dokumentuj(cid:200)cym niedobory poniesione w towarach handlowych i materia(cid:239)ach jest pro- tokó(cid:239) strat, w którym opisujemy przyczyny braków oraz do(cid:239)(cid:200)czamy do niego wyja(cid:258)nienia osób odpowiedzialnych za sk(cid:239)adniki maj(cid:200)tku obrotowego. Równocze(cid:258)nie wypada(cid:239)oby zwróci(cid:202) uwag(cid:218), (cid:285)e straty poniesione w towarach handlowych i materia(cid:239)ach z przyczyn niezawinionych przez Kup książkęPoleć książkę 176 K S I (cid:274) G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W nas, nie maj(cid:200) wp(cid:239)ywu na rozliczenie podatku dochodowego, ponie- wa(cid:285) wyksi(cid:218)gowuj(cid:200)c warto(cid:258)(cid:202) braków z kolumny 10. „Zakup towarów handlowych i materia(cid:239)ów wg cen zakupu”, jednocze(cid:258)nie dokonujemy przeksi(cid:218)gowania tej warto(cid:258)ci do kolumny 13. „Pozosta(cid:239)e wydatki” w naszej ksi(cid:218)dze przychodów i rozchodów. Przeciwnie si(cid:218) dzieje w sytuacjach, kiedy niedobory w towarach handlowych i materia(cid:239)ach powstaj(cid:200) z przyczyn le(cid:285)(cid:200)cych po stronie osoby, której powierzyli(cid:258)my odpowiedzialno(cid:258)(cid:202) za sk(cid:239)adniki obrotowe maj(cid:200)tku. Wówczas nie mo(cid:285)emy takich straty zaksi(cid:218)gowa(cid:202) w koszty uzyskania przychodów, gdy(cid:285) spowodowa(cid:239)oby to zani(cid:285)enie podsta- wy opodatkowania i podatku dochodowego. 15.6. Sposób wyceny spisu z natury po cenach zakupu, nabycia oraz warto(cid:295)ci rynkowych Spis z natury jeste(cid:258)my zobowi(cid:200)zani sporz(cid:200)dzi(cid:202), bior(cid:200)c pod uwag(cid:218) § 28 ust. 2 Rozporz(cid:200)dzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej ksi(cid:218)gi przychodów i rozchodów, a mianowicie musi on mie(cid:202) form(cid:218) pisemn(cid:200) i by(cid:202) wykonany w sposób rzetelny, solidny i trwa(cid:239)y. Inwentaryzacja powinna by(cid:202) podpisana przez osoby j(cid:200) sporz(cid:200)dzaj(cid:200)ce i zawiera(cid:202) nast(cid:218)puj(cid:200)ce elementy: (cid:132) nazw(cid:218) firmy, imi(cid:218) i nazwisko w(cid:239)a(cid:258)ciciela (przedsi(cid:218)biorcy); (cid:132) dat(cid:218) sporz(cid:200)dzenia remanentu; (cid:132) kolejny numer arkusza spisu z natury; (cid:132) dok(cid:239)adne okre(cid:258)lenie towaru oraz innych sk(cid:239)adników podlegaj(cid:200)cych inwentaryzacji; (cid:132) jednostk(cid:218) miary; (cid:132) stwierdzon(cid:200) liczb(cid:218) sk(cid:239)adników obj(cid:218)tym spisem; Kup książkęPoleć książkę I n w e n t a r y z a c j a i j e j w p (cid:227) y w n a r o z l i c z e n i e d o c h o d u 177 (cid:132) cen(cid:218) w z(cid:239)otówkach wraz z groszami za jednostk(cid:218) miary; (cid:132) kwot(cid:218) wynikaj(cid:200)c(cid:200) z przemno(cid:285)enia stwierdzonej ilo(cid:258)ci sk(cid:239)adników maj(cid:200)tku przez ich cen(cid:218) jednostkow(cid:200); (cid:132) ca(cid:239)o(cid:258)ciow(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) inwentaryzacji; (cid:132) dopisek w postaci klauzuli: „Spis zako(cid:241)czono na pozycji nr…”; (cid:132) imi(cid:218) i nazwisko osób sporz(cid:200)dzaj(cid:200)cych spis; (cid:132) podpis przedsi(cid:218)biorcy, a w przypadku spó(cid:239)ki — podpis wszystkich wspólników. Sk(cid:239)adniki maj(cid:200)tku obrotowego naszej firmy, takie jak towary handlowe czy materia(cid:239)y, mo(cid:285)emy wyceni(cid:202) w inwentaryzacji, bior(cid:200)c pod uwag(cid:218) ich ceny zakupu. Cena zakupu to cena, jak(cid:200) uiszczamy przy zakupie, pomniejszona o naliczony podatek VAT (w sytuacjach kiedy jeste(cid:258)my p(cid:239)atnikami podatku od towarów i us(cid:239)ug), a w przypad- kach importu: powi(cid:218)kszona o nale(cid:285)ne c(cid:239)o, op(cid:239)aty celne i podatek akcyzowy, oraz obni(cid:285)ona o udzielone upusty, rabaty czy inne tego typu obni(cid:285)enia. Do ceny zakupu powinni(cid:258)my wliczy(cid:202) równie(cid:285) tzw. koszty uboczne zakupu, a mianowicie wydatki zwi(cid:200)zane z zakupem sk(cid:239)adników obrotowych firmy do chwili przekazania ich do ma- gazynu wed(cid:239)ug cen ich zakupu, a w szczególno(cid:258)ci koszty za(cid:239)adunku, wy(cid:239)adunku, transportu czy te(cid:285) ubezpieczenia towaru na czas jego przewozu. Drugim spotykanym sposobem wyceny sk(cid:239)adników maj(cid:200)tku obro- towego jest wycena wed(cid:239)ug cen nabycia; wtedy dokonuj(cid:200)c wyceny towarów czy materia(cid:239)ów, do ceny zakupu doliczamy wydatki poniesione na transport b(cid:200)d(cid:283) koszt przesy(cid:239)ki. Wyceniaj(cid:200)c sk(cid:239)adniki maj(cid:200)tku obro- towego wed(cid:239)ug cen nabycia, bierzemy cen(cid:218) ich zakupu oraz wszelkie poniesione koszty uboczne towarzysz(cid:200)ce nabyciom do momentu przekazania ich do magazynu. Ustalaj(cid:200)c cen(cid:218) nabycia, powinni(cid:258)my wyliczy(cid:202) procentowy wska(cid:283)nik udzia(cid:239)u kosztów ubocznych zakupu, Kup książkęPoleć książkę 178 K S I (cid:274) G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W które ksi(cid:218)gujemy w kolumnie 11. KPiR w ogólnej warto(cid:258)ci nabytych towarów i materia(cid:239)ów uj(cid:218)tych w kolumnie 10. „Zakup towarów han- dlowych i materia(cid:239)ów wg cen zakupu”. Przyk(cid:239)ad I Przedsi(cid:218)biorca pan Janusz G(cid:200)ska prowadz(cid:200)cy hurtowni(cid:218) materia(cid:239)ów budowlanych dokona(cid:239) w 2014 roku zakupów towarów handlowych na kwot(cid:218) 185 000,00 z(cid:239) i zaewidencjonowa(cid:239) je w cenach zakupu w kolumnie 10. KPiR. Koszty uboczne zakupu tych materia(cid:239)ów wynios(cid:239)y 18 500,00 z(cid:239) i zosta(cid:239)y wykazane w kolumnie 11. „Koszty uboczne zakupu”. Procentowy ich wska(cid:283)nik udzia(cid:239)u w ogólnej warto(cid:258)ci zakupów materia(cid:239)ów pan Janusz G(cid:200)ska obliczy(cid:239) w nast(cid:218)puj(cid:200)cy sposób: (18 500,00 / 185 000,00) × 100 = 10 Pan Janusz G(cid:200)ska, sporz(cid:200)dzaj(cid:200)c inwentaryzacj(cid:218) wed(cid:239)ug cen naby- cia, do ceny jednostkowej ka(cid:285)dego wykazanego materia(cid:239)u powinien doliczy(cid:202) 10 kosztów ubocznych zakupu. Przepisy podatkowe dopuszczaj(cid:200) równie(cid:285) mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) sporz(cid:200)dze- nia spisu z natury po cenach rynkowych, w sytuacjach gdy ceny te w momencie sporz(cid:200)dzenia remanentu s(cid:200) ni(cid:285)sze od cen zakupu czy cen nabycia. Zazwyczaj dzieje si(cid:218) tak, kiedy sk(cid:239)adniki maj(cid:200)tku obro- towego utraci(cid:239)y swoj(cid:200) atrakcyjno(cid:258)(cid:202) na skutek zmiany trendów w modzie, zosta(cid:239)y uszkodzone b(cid:200)d(cid:283) s(cid:200) ju(cid:285) przestarza(cid:239)e; w takim razie w inwentaryzacji mamy prawo wykaza(cid:202) je w cenach ni(cid:285)szych ni(cid:285) ceny zakupu czy nabycia. Cena rynkowa to cena, która znajduje swoje zastosowanie w obrocie rzeczami b(cid:200)d(cid:283) prawami tego samego gatunku i rodzaju, przy czym nale(cid:285)y uwzgl(cid:218)dni(cid:202) stopie(cid:241) ich zu(cid:285)ycia, a tak(cid:285)e czas i miejsce ich uzyskania. Musimy pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e wykazuj(cid:200)c w spi- sie z natury towary czy materia(cid:239)y w cenach ni(cid:285)szych ni(cid:285) ceny zakupu b(cid:200)d(cid:283) wytworzenia, a zw(cid:239)aszcza z powodu ich uszkodzenia lub utraty atrakcyjno(cid:258)ci rynkowej, powinni(cid:258)my w danych pozycjach zamie(cid:258)ci(cid:202) Kup książkęPoleć książkę I n w e n t a r y z a c j a i j e j w p (cid:227) y w n a r o z l i c z e n i e d o c h o d u 179 równie(cid:285) jednostkow(cid:200) cen(cid:218) zakupu lub te(cid:285) koszt wytworzenia. O tym mówi nam § 29 ust. 7 Rozporz(cid:200)dzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej ksi(cid:218)gi przychodów i rozchodów. Przyk(cid:239)ad II Pani Marianna Kaczor prowadzi sklep, w którym sprzedaje sprz(cid:218)t komputerowy. W swoim magazynie ma 10 sztuk komputerów, które zosta(cid:239)y zakupione przez ni(cid:200) cztery lata temu. Mimo (cid:285)e pani Marianna obni(cid:285)y(cid:239)a cen(cid:218) sprzeda(cid:285)y powy(cid:285)szych towarów, nie znalaz(cid:239)y one nabywców. W jaki sposób pani Marianna powinna wyceni(cid:202) kompu- tery celem wykazania ich w spisie z natury? Jak ju(cid:285) wiadomo, inwentaryzacja towarów handlowych i mate- ria(cid:239)ów powinna by(cid:202) sporz(cid:200)dzona przez nas wed(cid:239)ug cen zakupu lub cen nabycia, ale równie(cid:285) mo(cid:285)e by(cid:202) wyceniona wed(cid:239)ug cen rynkowych obowi(cid:200)zuj(cid:200)cych w dniu jej przeprowadzania, je(cid:258)li ceny te s(cid:200) ni(cid:285)sze od cen zakupu czy nabycia. Wyboru metody wyceny inwentaryzacji dokonujemy my sami, wi(cid:218)c mo(cid:285)emy sporz(cid:200)dzi(cid:202) j(cid:200) zarówno w cenach zakupu, jak i w cenach nabycia. Pani Marianna Kaczor mia(cid:239)a prawo w inwentaryzacji wykaza(cid:202) komputery, dokonuj(cid:200)c ich wyceny wed(cid:239)ug cen rynkowych, poniewa(cid:285) z racji szybkiego post(cid:218)pu technicznego towary te znacznie straci(cid:239)y na swej atrakcyjno(cid:258)ci i sta(cid:239)y si(cid:218) po prostu „przestarza(cid:239)e”. Cen(cid:218) ryn- kow(cid:200) powy(cid:285)szych komputerów pani Marianna ustali(cid:239)a na podstawie cen, jakie s(cid:200) stosowane w innych firmach handlowych. Mimo obni- (cid:285)enia ceny sprzeda(cid:285)y komputerów nie znalaz(cid:239)y one nabywców, czego powodem mog(cid:239)o by(cid:202) to, (cid:285)e wcze(cid:258)niej cena nie zosta(cid:239)a ustalona na poziomie zbli(cid:285)onym do ich ceny rynkowej. Kup książkęPoleć książkę 180 K S I (cid:274) G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Księga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieć o rozliczaniu działalności gospodarczej. Wydanie II zaktualizowane
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: