Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00060 005120 20484341 na godz. na dobę w sumie
Księga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla - książka
Księga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2926-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Napoleon Hill - od niego wszystko się zaczęłoZłoty klucz do wszystkich Twoich osiągnięć

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

Ludzie nieustannie dążą do samodoskonalenia, pragną poszerzać swoje horyzonty i osiągać perfekcję w różnych sferach własnego życia, tak osobistego, jak i zawodowego. Jeśli i Ty pragniesz wspiąć się na szczyty swoich możliwości, jeśli szukasz książki, która zaoferuje Ci wsparcie psychiczne, a jednocześnie wręczy zestaw kluczowych narzędzi do realizacji najbardziej śmiałych celów, możesz już oficjalnie ogłosić szczęśliwy koniec Twoich poszukiwań i początek nowej ery w Twoim życiu.

Napoleon Hill był pierwszym i najważniejszym autorem książek motywacyjnych, nic więc dziwnego, że większość dzisiejszych liczących się autorów poradników nieustannie odwołuje się do dalekowzrocznej mądrości jego klasycznych dzieł. Zamieszczone w tym poradniku fascynujące, żywo napisane teksty stanowią niekończące się źródło inspiracji i motywacji oraz ponadczasowej wiedzy w takich kwestiach, jak siła sugestii, budowanie wiary w siebie, wykorzystywanie perswazji oraz prawo przyciągania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:   Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:   Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: KSIĘGA MOTYWACJI, INSPIRACJI I MAGII NAPOLEONA HILLA Autor: Napoleon Hill Tłumaczenie: Marta Czub ISBN: 978-83-246-2926-8 Tytuł oryginału: Napoleon Hill’s Golden Rules: The Lost Writings Format: 158 × 235, stron: 224   Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Złoty klucz do wszystkich Twoich osiągnięć • Naucz się robić użytek ze swojego wspaniałego umysłu • Poznaj i wykorzystaj moc sugestii oraz autosugestii • Dowiedz się, jak działa magia perswazji Wygrywa tylko ten, kto ma jasno okreœlony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć. Ludzie nieustannie dążą do samodoskonalenia, pragną poszerzać swoje horyzonty i osiągać perfekcję w różnych sferach własnego życia, tak osobistego, jak i zawodowego. Jeœli i Ty pragniesz wspiąć się na szczyty swoich możliwoœci, jeœli szukasz książki, która zaoferuje Ci wsparcie psychiczne, a jednoczeœnie wręczy zestaw kluczowych narzędzi do realizacji najbardziej œmiałych celów, możesz już oficjalnie ogłosić szczęœliwy koniec Twoich poszukiwań i początek nowej ery w Twoim życiu. Napoleon Hill był pierwszym i najważniejszym autorem książek motywacyjnych, nic więc dziwnego, że większoœć dzisiejszych liczących się autorów poradników nieustannie odwołuje się do dalekowzrocznej mądroœci jego klasycznych dzieł. Zamieszczone w tym poradniku fascynujące, żywo napisane teksty stanowią niekończące się źródło inspiracji i motywacji oraz ponadczasowej wiedzy w takich kwestiach, jak siła sugestii, budowanie wiary w siebie, wykorzystywanie perswazji oraz prawo przyciągania. • Jak kształtować charakter za pomocą autosugestii? • Jak przyciągać do siebie ludzi za pomocą prawa odwetu? • Jak osiągnąć i pielęgnować pewnoœć siebie? • Jak zapamiętywać i poprawiać swoją pamięć? • Jak wykorzystywać sugestię, by zdobyć umysły odbiorców? Spis treĂci Przedmowa WstÚp Lekcja 1. Dziedziczenie spoïeczne i fizyczne Lekcja 2. Autosugestia Lekcja 3. Sugestia Lekcja 4. Prawo odwetu Lekcja 5. Siïa umysïu Lekcja 6. Jak osiÈgnÈÊ pewnoĂÊ siebie Lekcja 7. ¥rodowisko i nawyk Lekcja 8. Jak zapamiÚtywaÊ Lekcja 9. W jaki sposób Marek Antoniusz wykorzystaï sugestiÚ, by podbiÊ rzymski tïum Lekcja 10. Perswazja a siïa Lekcja 11. Prawo kompensacji Lekcja 12. Zïota zasada jako klucz do wszelkich osiÈgniÚÊ 5 9 11 17 33 51 65 75 85 105 125 141 159 169 Lekcja 5. Siïa umysïu K S I } G A M O T Y W A C J I , I N S P I R A C J I I M A G I I N A P O L E O N A H I L L A 6 7 L udzki umysï skïada siÚ z wielu cech i tendencji. Skïada siÚ z upodobañ i awersji, z optymizmu i pesymizmu, z nienawiĂci i miïoĂci, z konstruktywi- zmu i destrukcyjnoĂci, z dobroci i okrucieñstwa. Na umysï skïadajÈ siÚ wszystkie te cechy i wiele innych. To mieszanina ich wszystkich i w róĝnych umysïach przewaĝajÈ róĝne cechy. Y Naucz siÚ robiÊ uĝytek ze swojego wspaniaïego umysïu PrzewaĝajÈce cechy sÈ w duĝej mierze zdeterminowane przez otoczenie, wyksztaï- cenie, towarzystwo, a zwïaszcza przez wïasne myĂli! Dowolna myĂl obecna stale w umyĂle lub taka, na której czïowiek siÚ koncentruje i którÈ sprowadza do swojej ĂwiadomoĂci, przyciÈga te cechy ludzkiego umysïu, do których jest najbardziej zbliĝona. MyĂl przypomina ziarno zasiane w ziemi, bo tak jak ono wydaje plon w za- leĝnoĂci od gatunku, mnoĝy siÚ i rozrasta; stÈd teĝ zgoda na obecnoĂÊ jakiej- kolwiek destrukcyjnej myĂli jest bardzo niebezpieczna. MyĂli takie muszÈ bo- wiem prÚdzej czy póěniej znaleěÊ ujĂcie w dziaïaniu. Za poĂrednictwem autosugestii — to znaczy myĂli, na których koncentruje siÚ umysï — kaĝda myĂl w krótkim czasie zaczyna przekïadaÊ siÚ na dziaïanie. Gdyby w szkoïach nauczano i zapoznawano z zasadÈ autosugestii, w ciÈgu dwudziestu lat zmieniïyby siÚ wszelkie standardy moralne i ekonomiczne tego Ăwiata. Bowiem za pomocÈ tej zasady ludzki umysï moĝe siÚ pozbyÊ swych de- strukcyjnych skïonnoĂci, skupiajÈc siÚ nieustannie na konstruktywnych. Cechy ludzkiego umysïu potrzebujÈ oĝywczego sïoñca, aĝeby utrzymaÊ siÚ przy ĝyciu. W caïym wszechĂwiecie istnieje prawo mówiÈce o koniecznoĂci pokarmu i uĝycia, które stosuje siÚ do wszystkiego, co ĝyje i roĂnie. Prawo to stanowi, ĝe kaĝda ĝywa istota, która nie dostaje pokarmu ani nie jest uĝywana, musi umrzeÊ, a odnosi siÚ to równieĝ do wspomnianych cech ludzkiego umysïu. Jedyny sposób, aĝeby wypracowaÊ jakÈkolwiek cechÚ umysïu, to skoncentro- waÊ siÚ na niej, myĂleÊ o niej i uĝywaÊ jej. Zïe skïonnoĂci umysïu moĝna wyko- rzeniÊ, zagïadzajÈc je na ĂmierÊ przez nieuĝywanie! Jakĝe by byïo dobrze, gdyby mïody, podatny umysï dziecka zrozumiaï tÚ za- sadÚ i na wczesnym etapie, moĝe jeszcze w przedszkolu, zaczÈï jÈ stosowaÊ! 6 8 N A P O L E O N H I L L Zasada autosugestii to jedna z fundamentalnych zasad psychologii stoso- wanej. DziÚki wïaĂciwemu jej zrozumieniu oraz przy wspóïpracy pisarzy, filo- zofów, nauczycieli i duchownych, w ciÈgu dwudziestu lat, lub nawet szybciej, moĝna by skierowaÊ ludzkie umysïy na konstruktywne tory. Co masz zamiar z tym zrobiÊ? Czy w Twoim przypadku nie byïby to dobry plan, ĝeby zamiast czekaÊ na to, aĝ ktoĂ rozpocznie szeroko zakrojonÈ edukacjÚ w takim wïaĂnie duchu, samemu zaczÈÊ uĝywaÊ tej zasady dla dobra wïasnego i innych wokóï siebie? Twoje dzieci mogÈ nie mieÊ tyle szczÚĂcia, aĝeby otrzymaÊ tego typu nauki w szkole, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aĝebyĂ sam o to zadbaï w domu. ByÊ moĝe nie miaïeĂ okazji, ĝeby poznaÊ i zrozumieÊ zasadÚ autosugestii, kiedy chodziïeĂ do szkoïy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyĂ poznaï jÈ, zro- zumiaï i juĝ teraz zastosowaï w swoim wïasnym ĝyciu. Dowiedz siÚ czegoĂ o tej cudownej machinie, którÈ zwiemy ludzkim umy- sïem. To Twoje prawdziwe ěródïo mocy. JeĂli masz siÚ kiedykolwiek uwolniÊ od bïahych zmartwieñ i potrzeb finansowych, stanie siÚ tak dziÚki dziaïaniu Twojego wspaniaïego umysïu. Autor jest wciÈĝ mïodym czïowiekiem, a mimo to moĝe siÚ juĝ poszczyciÊ przemianÈ kilku tysiÚcy mÚĝczyzn i kobiet, która sprawiïa, ĝe w zdumiewajÈco krótkim czasie — od kilku godzin po kilka miesiÚcy — przeksztaïcili poraĝki w sukcesy. Czasopismo, które trzymasz w dïoniach, to twardy dowód na to, ĝe czïo- wiek jest w stanie wpïywaÊ na swój los pod wzglÚdem ekonomicznym, bo jest to sukces zbudowany po piÚtnastu latach poraĝek! Moĝesz zamieniÊ swoje poraĝki z przeszïoĂci w sukces, jeĂli poznasz i mÈ- drze wykorzystasz zasady psychologii stosowanej. Moĝesz osiÈgnÈÊ w ĝyciu wszystko, co zechcesz. Moĝesz w jednej chwili znaleěÊ szczÚĂcie, kiedy opanujesz tÚ zasadÚ, i moĝesz zbudowaÊ swój sukces finansowy, kiedy tylko zastosujesz siÚ do uznanych zasad i praktyk rzÈdzÈcych ekonomiÈ. W umyĂle ludzkim nie ma nic, co trÈciïoby okultyzmem. Umysï harmonij- nie wspóïgra z zasadami fizycznymi i ekonomicznymi. Niepotrzebna Ci niczyja pomoc, by pokierowaÊ wïasnym umysïem tak, ĝeby funkcjonowaï, jak chcesz. Twój umysï to coĂ, co kontrolujesz, bez wzglÚdu na TwojÈ sytuacjÚ ĝyciowÈ, oczywiĂcie pod warunkiem, ĝe robisz to sam, a nie pozwalasz, ĝeby inni robili to za Ciebie. Poznaj siïÚ umysïu. Wyzwoli CiÚ ona z przekleñstwa strachu i stanie siÚ dla Ciebie ěródïem inspiracji i odwagi. K S I } G A M O T Y W A C J I , I N S P I R A C J I I M A G I I N A P O L E O N A H I L L A 6 9 Y Jak przyciÈgaÊ do siebie ludzi za pomocÈ prawa odwetu Aĝeby zdobyÊ sïawÚ lub zgromadziÊ wielkie bogactwo, potrzeba wspóïpracy innych ludzi. Bez wzglÚdu na zajmowanÈ pozycjÚ i posiadany majÈtek, aby sïawa i bogactwo byïy trwaïe, muszÈ byÊ tolerowane przez innych. Nie da siÚ zachowaÊ powaĝanej pozycji bez dobrej woli sÈsiadów, podobnie jak niemoĝliwym jest lot na ksiÚĝyc, a co do posiadania wielkiej fortuny bez zgody innych, nie tylko jest to niemoĝliwe, ale wrÚcz w ogóle nieosiÈgalnym jest juĝ samo jej zgromadzenie, chyba ĝe otrzyma siÚ jÈ w spadku. To, czy da siÚ spokojnie cieszyÊ pieniÚdzmi lub pozycjÈ, z pewnoĂciÈ zaleĝy od stopnia, w jakim przyciÈgasz do siebie ludzi. Nie trzeba wielkiego filozofa, ĝeby zobaczyÊ, ĝe czïowiek, który cieszy siÚ ĝyczliwoĂciÈ wszystkich, z którymi siÚ styka, moĝe wszystko dostaÊ w darze od ludzi ze swojego otoczenia. Zatem droga do sïawy i bogactwa, lub do jednego z nich, prowadzi prosto przez serca innych ludzi. ByÊ moĝe sÈ inne sposoby zaskarbienia sobie ĝyczliwoĂci innych poza dzia- ïaniem prawa odwetu, ale jeĂli takowe istniejÈ, Autor nigdy siÚ z nimi nie spotkaï. Za pomocÈ prawa odwetu moĝesz skïoniÊ ludzi do tego, ĝeby oddawali Ci to, co sam im dajesz. Nie ma co do tego ĝadnych wÈtpliwoĂci — ĝadnej przy- padkowoĂci — ĝadnej niepewnoĂci. Przypatrzmy siÚ, w jaki sposób zaprzÈc to prawo do dziaïania tak, aĝeby pracowaïo dla nas, a nie przeciwko nam. Przede wszystkim trzeba nam powie- dzieÊ, ĝe ludzkie serce skïania siÚ ku temu, ĝeby siÚ rewanĝowaÊ, oddawaÊ cios za cios, bez wzglÚdu na to, czy chodzi o wspóïpracÚ, czy o niezgodÚ. JeĂli kogoĂ do siebie zrazisz, moĝesz byÊ pewny tak jak dwa i dwa jest cztery, ĝe osoba ta odpowie Ci tym samym. JeĂli okaĝesz komuĂ przyjaěñ lub dobroÊ, osoba ta równieĝ odpowie Ci tym samym. Nie zwaĝaj na osobÚ, która nie dziaïa zgodnie z tÈ zasadÈ. To tylko przysïo- wiowy wyjÈtek od reguïy. WiÚkszoĂÊ ludzi zupeïnie nieĂwiadomie dziaïa w taki wïaĂnie sposób. Czïowiek, który jest na jakimĂ punkcie przewraĝliwiony, napotka w ciÈgu dnia tuzin ludzi, którzy z radoĂciÈ nadepnÈ mu na odcisk, a jeĂli kiedykolwiek byïeĂ przewraĝliwiony na jakimĂ punkcie, bez trudu podpiszesz siÚ pod tym stwierdzeniem. Nie trzeba dowodów na to, ĝe czïowiek, któremu uĂmiech nie schodzi z twarzy i który ma dla wszystkich, z którymi siÚ spotyka, dobre sïowo, jest powszechnie lubiany, podczas gdy typ przeciwny spotyka siÚ z ogólnÈ nie- chÚciÈ. 7 0 N A P O L E O N H I L L Owo prawo odwetu to potÚĝna siïa, która dotyczy caïego wszechĂwiata, nieustannie przyciÈga i odpycha. Znajdziesz je w ĝoïÚdziu, który spada na zie- miÚ i w odpowiedzi na ciepïo sïoneczne wypuszcza maïy kieïek, skïadajÈcy siÚ z dwóch niewielkich listków, które rozrastajÈ siÚ i przyciÈgajÈ do siebie niezbÚdne skïadniki, aĝeby stworzyÊ mocny dÈb. Nie sïyszano jeszcze o ĝoïÚdziu, który przyciÈgnÈïby do siebie cokolwiek poza komórkami, z których wyrasta dÈb. Nie sïyszano jeszcze o drzewie, które byïoby na wpóï dÚbem, a na wpóï topolÈ. Serce ĝoïÚdzia ïÈczy siÚ wyïÈcznie z tymi czÈsteczkami, które skïadajÈ siÚ na dÈb. Kaĝda myĂl, która znajduje schronienie w ludzkim umyĂle, przyciÈga po- dobne sobie czÈsteczki, destruktywne lub konstruktywne, dobre lub zïe. Nie moĝesz koncentrowaÊ siÚ na nienawiĂci i awersji, i spodziewaÊ siÚ przy tym odmiennych plonów, podobnie jak nie moĝesz spodziewaÊ siÚ, ĝe z ĝoïÚdzia wyroĂnie topola. Nie wspóïgra to po prostu z prawem odwetu. W caïym wszechĂwiecie wszystko, co materialne, dÈĝy do pewnych punk- tów przyciÈgania. Ludzie o zbliĝonym poziomie intelektualnym i o podobnych skïonnoĂciach przyciÈgajÈ siÚ nawzajem. Ludzki umysï tworzy wiÚzi wyïÈcznie z umysïami o podobnych skïonnoĂciach; stÈd teĝ typ osoby, jakÈ do siebie przy- ciÈgniesz, bÚdzie zaleĝaï od skïonnoĂci Twojego wïasnego umysïu. Sam kon- trolujesz owe skïonnoĂci i moĝesz nimi kierowaÊ w dowolnie wybrany sposób, przyciÈgajÈc do siebie takich ludzi, jakich chcesz. Takie jest prawo natury. To niezmienne prawo, które dziaïa bez wzglÚdu na to, czy wykorzystujesz je Ăwiadomie, czy nie. Y Jak powstajÈ wielkie fortuny Odszedï pan Carnegie, który pozostawiï po sobie majÈtek wart kilkaset milio- nów dolarów, choÊ wiele milionów sam zdÈĝyï wydaÊ. IstniejÈ tysiÈce ludzi, którzy zazdroszczÈ Carnegiemu jego majÈtku. O wiele wiÚcej wytÚĝa umysïy, próbujÈc stworzyÊ plan, za pomocÈ którego bÚdÈ mogli zbudowaÊ majÈtek podobny temu, który staï siÚ udziaïem Carnegiego. Pozwól, ĝe opowiem, w jaki sposób Carnegie doszedï do swojej fortuny. Moĝe podsunie Ci to pomysï, jak dojĂÊ do wïasnej. Przede wszystkim dobrze pamiÚtaÊ, ĝe Carnegie nie miaï wcale wiÚkszych zdolnoĂci niĝ przeciÚtny czïo- wiek. Nie byï geniuszem i nie zrobiï nic, czego nie mógïby powtórzyÊ niemal kaĝdy inny czïowiek. K S I } G A M O T Y W A C J I , I N S P I R A C J I I M A G I I N A P O L E O N A H I L L A 7 1 Pan Carnegie zgromadziï swoje miliony poprzez odpowiedni dobór, poïÈ- czenie i kierowanie umysïami innych ludzi! Na wczesnym etapie w ĝyciu zdaï sobie sprawÚ, ĝe wszelkie przedsiÚwziÚcia, takie jak branĝa hutnicza, wymagajÈ wiÚcej umiejÚtnoĂci, niĝ jest w stanie posiÈĂÊ jeden czïowiek. Zdaï sobie rów- nieĝ sprawÚ, ĝe wiÚkszoĂÊ branĝ i rodzajów dziaïalnoĂci wymaga przynajmniej dwóch typów czïowieka — dozorcy i promotora. Carnegie wybraï sobie takich ludzi, jakich chciaï, zorganizowaï ich, pokierowaï nimi i rozbudzaï w nich en- tuzjazm i chÚÊ do dziaïania na najwyĝszym poziomie. Skïoniï ich do wzajemnej wspóïpracy. Nikt nie jest w stanie stworzyÊ takiej fortuny, do jakiej doszedï Carnegie, nie wykorzystujÈc do tego umysïów innych. Jeden ludzki umysï, dziaïajÈc nie- zaleĝnie od innych, jest w stanie wyprodukowaÊ, zgromadziÊ i posiÈĂÊ stosun- kowo niewiele, ale jeden ludzki umysï, wspóïpracujÈcy z innymi wysoce zorgani- zowanymi umysïami, jest w stanie zgromadziÊ i kontrolowaÊ praktycznie wszystko. JeĂli chcesz siÚ wzbogaciÊ, naucz siÚ, jak przyciÈgaÊ do siebie mÚĝczyzn i ko- biety, którzy majÈ to, czego Tobie brak pod wzglÚdem umysïowym. JeĂli jesteĂ typem promotora, dobierz sobie wspóïpracowników tak, aĝeby przynajmniej niektórzy z nich byli typami dozorcy. Dobra wspóïpraca czy organizacja, aĝeby odnieĂÊ sukces, musi skïadaÊ siÚ z ludzi, którzy posiadajÈ wszystkie niezbÚdne cechy determinujÈce sukces. Niektórzy potrafiÈ pozyskiwaÊ Ărodki, ale nie potrafiÈ nimi gospodarowaÊ. Inni potrafiÈ nimi gospodarowaÊ, ale nie potrafiÈ ich pozyskiwaÊ. JeĂli obydwa typy bÚdÈ ze sobÈ harmonijnie wspóïpracowaÊ, mogÈ zarówno skutecznie pozyskiwaÊ, jak i odpowiednio gospodarowaÊ do- stÚpnymi Ărodkami. Wiele firm zaczyna podupadaÊ, a ostatecznie bankrutuje z tej tylko przy- czyny, ĝe sÈ zarzÈdzane przez ludzi, którzy posiadajÈ w nadmiarze jednÈ umie- jÚtnoĂÊ, a drugiej niezbÚdnej umiejÚtnoĂci nie posiadajÈ wcale lub posiadajÈ jÈ tylko w ograniczonym zakresie. Udany biznes wymaga czegoĂ wiÚcej niĝ tylko kapitaïu poczÈtkowego. Wymaga dobrze wywaĝonych umysïów, na które skïa- dajÈ siÚ najróĝniejsze typy i odmiany dozorców i promotorów. Y Najwspanialsza epoka w historii ludzkoĂci To nie czas dla ludzi, którzy wierzÈ tylko w to, co potrafiÈ zrozumieÊ. Nie jest to równieĝ najlepszy czas dla ludzi, którzy wÈtpiÈ, ĝe ludzki umysï jest w stanie zajrzeÊ za kurtynÚ wieków i dostrzec tam pismo natury. 7 2 N A P O L E O N H I L L Natura zdradza swoje sekrety wszystkim, którzy chcÈ je zobaczyÊ. Gromy z jasnego nieba nie przeraĝajÈ juĝ ciemnej, przesÈdnej ludzkoĂci. To siïa, która zostaïa zaprzÚgniÚta do dziaïania. CiÈgnie nasze pociÈgi, gotuje nam jedzenie, wprawia w ruch koïa przemysïu i w uïamku sekundy roznosi nasze szepty po caïej ziemi. ElektrycznoĂÊ jest dziĂ dokïadnie tym samym, czym byïa trzysta lat temu, a przecieĝ wówczas nie wiedzieliĂmy nic na jej temat poza tym, ĝe sieje znisz- czenie! Nie wiedzieliĂmy, ĝe pewnego dnia zamieni siÚ w najwiÚkszego sïugÚ ludzkoĂci, posïusznie wykonujÈc nasze polecenia. Nie rozumieliĂmy elektrycz- noĂci; stÈd teĝ aĝ do niedawna nie podejmowaliĂmy ĝadnych wysiïków, ĝeby jÈ okieïznaÊ. DziĂ wiemy stosunkowo niewiele na jej temat, ale zaczÚliĂmy z niÈ eksperymentowaÊ, a to krok do odkrycia, czym jest i do czego moĝna jÈ zasto- sowaÊ, kiedy juĝ lepiej jÈ poznamy. ElektrycznoĂÊ pozwala nam dziĂ nieĂÊ ludzki gïos po caïej ziemi. Pewnego dnia umoĝliwi przemieszczanie ludzkiego ciaïa do dowolnego miejsca z prÚd- koĂciÈ, o jakiej dziĂ nawet nam siÚ nie Ăni. Obecnie doĂÊ prymitywnie wykorzy- stujemy elektrycznoĂÊ. Ale nauczymy siÚ kierowaÊ, regulowaÊ i kontrolowaÊ tÚ uniwersalnÈ energiÚ za pomocÈ procesu równie prostego jak ten, za pomocÈ którego czerpiemy dziĂ wodÚ z kranu dziÚki grawitacji. Jak moĝemy odkryÊ moĝliwoĂci elektrycznoĂci? Jak moĝemy wykorzystaÊ ów olbrzymi potencjaï energii i wykorzystaÊ go zgodnie z wïasnÈ wolÈ? Moĝemy to zrobiÊ wyïÈcznie poprzez eksperymenty! To zdecydowanie wiek wyobraěni, ciekawoĂci i eksperymentów. Rasa ludzka zaczÚïa zrzucaÊ pÚta strachu i wÈtpliwoĂci, i braÊ do rÚki narzÚdzia postÚpu, które leĝaïy od wieków u naszych stóp. TeraěniejszoĂÊ to najwspanialsza epoka w caïej historii ludzkoĂci — wspa- niaïa nie tylko przez wzglÈd na postÚp technologiczny, ale równieĝ umysïowy. Nie tylko odkryliĂmy, jak lataÊ, pïywaÊ pod wodami oceanów i rozmawiaÊ na odlegïoĂÊ na caïej ziemi, ale równieĝ odkryliĂmy ěródïo tych osiÈgniÚÊ — ludzki umysï! Pod kÈtem odkryÊ naukowych ostatnie piÚÊdziesiÈt lat byïo najbardziej aktywnym okresem w historii ludzkoĂci. Kolejne piÚÊdziesiÈt zabierze nas za- pewne w gïÈb ludzkiego umysïu, podobnie jak minione piÚÊdziesiÈt zabraïo nas w gïÈb praw fizyki i urzÈdzeñ mechanicznych. K S I } G A M O T Y W A C J I , I N S P I R A C J I I M A G I I N A P O L E O N A H I L L A 7 3 Y Przestañ siÚ kïóciÊ Czas i energia, jakie poĂwiÚcamy na rewanĝ wzglÚdem tych, którzy nas zïoszczÈ, uczyniïyby nas niewiarygodnie bogatymi, gdybyĂmy wykorzystali kon- struktywnie ich ogromnÈ siïÚ — budowali, zamiast niszczyÊ! Autor jest przekonany, ĝe przeciÚtny czïowiek spÚdza trzy czwarte swojego ĝycia na rzeczach bezuĝytecznych i destrukcyjnych. Istnieje tylko jeden sïuszny sposób, by ukaraÊ osobÚ, która wyrzÈdziïa Ci krzywdÚ, a mianowicie odpïaciÊ dobrem za zïo. NajwiÚksze baty, jakie mogÈ spaĂÊ na czyjeĂ plecy, to dobroÊ otrzymana w odpowiedzi na okrucieñstwo. Czas poĂwiÚcany nienawiĂci nie tylko siÚ marnuje, ale dïawi jedyne warto- Ăciowe uczucia w ludzkim sercu, sprawiajÈc, ĝe czïowiek staje siÚ niezdolny do ĝadnej konstruktywnej pracy. Nienawistne myĂli nie krzywdzÈ nikogo poza osobÈ je ĝywiÈcÈ. Whiskey i morfina sÈ nie bardziej szkodliwe dla ludzkiego organizmu niĝ nienawiĂÊ i zïoĂÊ. SzczÚĂliwy ten, kto staï siÚ na tyle wielki i mÈdry, ĝe potrafi wznieĂÊ siÚ ponad nietolerancjÚ, samolubstwo, chciwoĂÊ i maïostkowÈ za- zdroĂÊ. To podszepty, które niszczÈ dobre instynkty ludzkiej duszy i otwierajÈ ludzkie serce na przemoc. JeĂli zïoĂÊ przyniosïa komuĂ kiedykolwiek coĂ dobrego, Autorowi nic na ten temat nie wiadomo. Wielkie dusze sÈ zwykle udziaïem tych, którzy nie sÈ skïonni do zïoĂci i którzy rzadko usiïujÈ doprowadziÊ do ruiny innego czïowie- ka lub zaprzepaĂciÊ jego dziaïania. Godny zazdroĂci jest czïowiek, który potrafi przebaczyÊ i naprawdÚ zapo- mnieÊ o krzywdzie doznanej od innych. Dusze takie wznoszÈ siÚ na takie wy- ĝyny szczÚĂcia, o jakich zwykli Ămiertelnicy mogÈ tylko pomarzyÊ. Ile, ach ile jeszcze czasu trzeba, aĝeby ludzkoĂÊ nauczyïa siÚ iĂÊ przez ĝycie ramiÚ w ramiÚ, pomagajÈc sobie nawzajem w duchu miïoĂci, zamiast staraÊ siÚ wyeliminowaÊ siÚ nawzajem? Ile jeszcze czasu trzeba, ĝebyĂmy nauczyli siÚ, ĝe prawdziwy sukces w ĝyciu mierzy siÚ tym, ile damy z siebie ludzkoĂci? Ile jesz- cze czasu trzeba, ĝebyĂmy nauczyli siÚ, ĝe najwiÚksze bïogosïawieñstwa przypa- dajÈ w udziale tym, którzy nie zniĝajÈ siÚ do prób szkodzenia bliěnim? Wiem, ĝe prostota mojej wypowiedzi sprawia, ĝe mnie nienawidzÈ; ale czymĝe jest ta niena- wiĂÊ, jeĂli nie dowodem, ĝe mówiÚ prawdÚ? — to z tej przyczyny mnie szkalujÈ i przekonasz siÚ o tym w przyszïoĂci. — Sokrates
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Księga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: