Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00078 002559 22737399 na godz. na dobę w sumie
Księga pięciu kręgów - książka
Księga pięciu kręgów - książka
Autor: , Liczba stron: 192
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-954-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Japońskie sztuki walki pomagały wojownikom zwyciężać.
Dziś pomogą i Tobie

Sztuka walki mieczem to droga do doskonałości -- umiejętność znalezienia rytmu, zharmonizowania umysłu i ciała. Samuraje doskonalili ją przez całe życie. Jeden z największych wojowników w historii Japonii -- autor tej książki, Miyamoto Musashi -- nigdy nie twierdził, że jest mistrzem. Musashi -- wojownik, ronin, poeta i nauczyciel sztuki walki -- spisał swoje nauki w 'Księdze pięciu kręgów'. Pięć kręgów to uniwersalne prawdy, które znajdują zastosowanie nie tylko na polu bitwy i w pojedynkach, ale także w życiu, pracy i relacjach międzyludzkich.

Sztuka walki i sztuka życia opierają się na harmonii i rytmie, który trzeba umieć znaleźć we wszystkim, co robimy. Droga do zwycięstwa to sztuka odnalezienia rytmu przeciwnika i zachowania wewnętrznego spokoju podczas walki. Jak bardzo te zasady przypominają zasady, które opanowujemy, poznając sztukę negocjacji, zarządzania i komunikacji z innymi ludźmi?

Dzięki tej książce możesz poznać filozofię życia samurajów
i zastosować ją w swoim życiu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ksiêga piêciu krêgów Autorzy: Miyamoto Musashi, Thomas Cleary T³umaczenie: Agnieszka Sobolewska ISBN: 83-7361-954-2 Tytu³ orygina³u: The Book of Five Rings (Shambhala Library) Format: 122×194, stron: 192 Japoñskie sztuki walki pomaga³y wojownikom zwyciê¿aæ. Dziœ pomog¹ i Tobie (cid:129) Opanuj tajniki walki i zwyciê¿ania (cid:129) Poznaj sposób dzia³ania przeciwnika (cid:129) OdnajdŸ harmoniê i rytm we wszystkim, co robisz Sztuka walki mieczem to droga do doskona³oœci — umiejêtnoœæ znalezienia rytmu, zharmonizowania umys³u i cia³a. Samuraje doskonalili j¹ przez ca³e ¿ycie. Jeden z najwiêkszych wojowników w historii Japonii — autor tej ksi¹¿ki, Miyamoto Musashi — nigdy nie twierdzi³, ¿e jest mistrzem. Musashi — wojownik, ronin, poeta i nauczyciel sztuki walki — spisa³ swoje nauki w „Ksiêdze piêciu krêgów”. Piêæ krêgów to uniwersalne prawdy, które znajduj¹ zastosowanie nie tylko na polu bitwy i w pojedynkach, ale tak¿e w ¿yciu, pracy i relacjach miêdzyludzkich. Sztuka walki i sztuka ¿ycia opieraj¹ siê na harmonii i rytmie, który trzeba umieæ znaleŸæ we wszystkim, co robimy. Droga do zwyciêstwa to sztuka odnalezienia rytmu przeciwnika i zachowania wewnêtrznego spokoju podczas walki. Jak bardzo te zasady przypominaj¹ zasady, które opanowujemy, poznaj¹c sztukê negocjacji, zarz¹dzania i komunikacji z innymi ludŸmi? Dziêki tej ksi¹¿ce mo¿esz poznaæ filozofiê ¿ycia samurajów i zastosowaæ j¹ w swoim ¿yciu Przedmowa tłumacza angielskiego .............................11 Wstęp tłumacza angielskiego .....................................13 KSIĘGA PIĘCIU KRĘGÓW Musashi Miyamoto Przedmowa ..............................................................25 Księga Ziemi ...........................................................27 O nauce sztuk walki ..................................................... 28 Porównanie sztuk walki do ciesielstwa ............................ 31 Nauka o sztukach walki ................................................ 32 O kompozycji tego dzieła w pięciu księgach .................... 33 O nazwaniu tej szkoły Dwoma Mieczami ........................ 36 O poznaniu znaczenia słów „sztuki walki” ...................... 38 O znajomości zalet broni w sztukach walki ..................... 39 O rytmie w sztukach walki ............................................ 41 Księga Wody ............................................................45 Stan umysłu w sztukach walki ....................................... 46 Postura ciała w sztukach walki ....................................... 47 Skupianie wzroku w sztukach walki ................................ 48 O S P I S T R E Ś C I O Dzierżenie długiego miecza ........................................... 49 O pracy nóg ................................................................. 49 Pięć rodzajów gardy ...................................................... 50 Droga długiego miecza .................................................. 51 Pięć technik formalnych ............................................... 51 O tym, jak mieć pozycję bez pozycji ............................... 54 Powalenie przeciwnika jednym uderzeniem ..................... 56 Rytm drugiego skoku .................................................... 56 Uderzanie bez zastanowienia ani formy .......................... 57 Cios płynącej wody ....................................................... 57 Cios szansy .................................................................. 57 Cios iskry .................................................................... 58 Cios karmazynowych liści ............................................. 58 Ciało zamiast miecza .................................................... 58 Uderzenie i ugodzenie .................................................. 59 Ciało krótkorękiej małpy ............................................... 59 Lepkie ciało ................................................................. 60 Porównywanie wzrostu .................................................. 60 Przyklejenie miecza ...................................................... 61 Cios ciałem .................................................................. 61 Trzy parady ................................................................. 62 Pchnięcie w twarz ......................................................... 62 Pchnięcie w serce ......................................................... 63 Okrzyk ........................................................................ 63 Parada klepana ............................................................ 64 Walka z wieloma przeciwnikami .................................... 64 Przewaga w pojedynku .................................................. 66 Pojedynczy cios ............................................................ 66 Stan głębokiej przenikliwości ......................................... 66 Epilog ......................................................................... 66 6 O S P I S T R E Ś C I O Księga Ognia ...........................................................69 Warunki fizyczne ......................................................... 71 Trzy sposoby uprzedzenia przeciwnika ............................ 72 Przytrzymywanie poduszki ............................................ 74 Pokonywanie brodu ...................................................... 75 Znajomość stanu rzeczy ................................................ 76 Deptanie miecza ........................................................... 77 Wiedza o dezintegracji .................................................. 78 Stawanie się przeciwnikiem ........................................... 79 Opuszczanie czterech rąk .............................................. 80 Ruchome cienie ........................................................... 80 Nieruchome cienie ....................................................... 81 Zarażanie .................................................................... 82 Zamęt ......................................................................... 82 Zagrożenie ................................................................... 83 Mocne zwarcie ............................................................. 84 Podgryzanie narożników ............................................... 84 Wytrącenie z równowagi ................................................ 85 Trzy okrzyki ................................................................ 85 Mieszanie .................................................................... 86 Miażdżenie .................................................................. 87 Góry i morze ............................................................... 88 Pozbawienie serca ......................................................... 88 Odnowienie ................................................................. 89 Małe i duże .................................................................. 89 Dowódca, który zna żołnierzy ........................................ 90 Puszczanie rękojeści ..................................................... 90 Być jak skalny mur ....................................................... 90 Epilog ......................................................................... 91 7 O S P I S T R E Ś C I O Księga Wiatru ......................................................... 93 O władaniu szczególnie długim mieczem w innych szkołach .................................................... 94 Potężne ciosy w innych szkołach .................................... 96 Zastosowanie krótszych długich mieczy w innych szkołach .................................................... 97 Liczne ciosy miecza w innych szkołach ........................... 98 Pozycje miecza w innych szkołach ................................. 99 Skupianie wzroku w innych szkołach ........................... 101 Praca nóg w innych szkołach ....................................... 102 Wykorzystanie szybkości w innych szkołach .................. 104 Ezoteryczne i egzoteryczne według innych szkół ............ 105 Epilog ....................................................................... 106 Księga Pustki ........................................................ 109 Przypisy ............................................................... 111 KSIĘGA PRZEKAZÓW RODZINNYCH O SZTUCE WOJNY Munenori Yagyū Śmiercionośny miecz ............................................. 115 Wstęp ....................................................................... 115 Wielka nauka ............................................................. 119 Nastrój i wola ............................................................ 122 Pozór i zamiar ........................................................... 122 Bicie trawy, by wypłoszyć węże ..................................... 123 Dogodna chwila ......................................................... 124 Tryb agresywny i pasywny ........................................... 125 Logiczne zasady agresywnych i pasywnych postaw ciała i miecza ............................ 125 Psychiczne i fizyczne tryby agresywne i pasywne ............ 126 8 O S P I S T R E Ś C I O Co trzeba wiedzieć stając przed agresywnym przeciwnikiem .................... 126 Co trzeba wiedzieć przy natarciu w pojedynku ............... 127 Postawy psychiczne w trzech rodzajach finty ................. 128 W odpowiedzi na zmiany ............................................. 128 Podwójne patrzenie .................................................... 129 Bij i bądź bity — jak zwyciężać pozwalając na cięcia ...... 129 Trzy rytmy ................................................................ 130 Mały rytm przy dużym rytmie, duży rytm przy małym rytmie .................................. 131 Wychwycenie tempa ................................................... 132 Techniki I ................................................................. 132 Techniki II ................................................................ 133 Słyszenie dźwięku wiatru i wody ................................... 134 Choroby .................................................................... 136 Podstawowy i wyższy poziom usuwania choroby ............. 137 Normalny umysł ........................................................ 139 Jak drewniana kukła patrząca na kwiaty i ptaki .............. 141 Wolny umysł ............................................................. 142 Życiodajny miecz ...................................................145 Dostrzeganie umiejętności i zamiarów .......................... 145 Rytm istnienia i nieistnienia ....................................... 146 Księżyc w wodzie ........................................................ 148 Spokojny miecz ......................................................... 148 Znaczenie ideogramów dla słowa „spokojny” ................. 149 Krok ......................................................................... 150 Pierwsza zasada .......................................................... 152 Odległość jednej stopy po obu bokach .......................... 153 Oto jest ostateczność. Pierwszy miecz .......................... 153 Analiza księżyca w wodzie, spokojnego miecza, chorób, ciała, dłoni i stóp ........................................ 154 9 O S P I S T R E Ś C I O Cięcia ....................................................................... 155 Bezpieczna odległość .................................................. 155 Ruchy ....................................................................... 156 Dostrzeganie spokojnego miecza — trzy poziomy .......... 156 Umysł jest jak księżyc w wodzie, ciało jest jak odbicie w lustrze .................................. 157 Pochopny atak ........................................................... 158 Powrót umysłu ........................................................... 159 Znaczenie całkowitego usunięcia, pustki i ukazywania umysłu .............................................. 160 Umysł prawdziwy i fałszywy ......................................... 164 Bez miecza ........................................................... 169 Wielkie ciało i wielka funkcja ...................................... 171 Umysł i przedmioty .................................................... 175 Sztuki walki i buddyzm .............................................. 177 Tak i nie ................................................................... 177 Prawda i nieprawda ..................................................... 178 Przypisy ............................................................... 181 Bibliografia ........................................................... 187 10 ZTUKI WALKI są drogą życia wojownika. Prakty- kować je powinni szczególnie dowódcy, lecz i żoł- nierze znać muszą tę drogę. Nie ma dziś wojow- ników, którzy by dogłębnie poznali arkana drogi sztuk walki. Zilustrujmy najpierw pojęcie drogi życia. Buddyzm to droga pomagania innym. Konfucjanizm to droga refor- mowania kultury. Dla lekarza drogą życia jest leczenie; po- eta uczy sztuki poezji. Inni trudnią się wróżbiarstwem, łucz- nictwem i rozmaitymi innymi rodzajami rzemiosła. Ludzie podążają drogą, ku której czują skłonność, rozwijając sobie właściwe upodobania. Niewielu upodobało sobie drogę walki. Przede wszystkim droga wojownika oznacza obeznanie tak ze sztukami walki, jak i z kulturą. Nawet gdy brakuje mu w tym zręczności, każdy wojownik powinien rozwijać swój kunszt walki, na ile okoliczności mu na to pozwalają. Zazwyczaj ludzie uważają, że jedyną myślą wojownika jest gotowość na śmierć. Lecz drogą śmierci podążają nie O KSIĘGA PIĘCIU KRĘGÓW O tylko wojownicy. Żebracy, kobiety, wieśniacy, a nawet ci niżej od nich stojący znają swą powinność, wstydem dla nich byłoby jej zaniechać i godzą się ze śmiercią bez wyjątku. Droga walki, którą podążają wojownicy, polega na prześci- ganiu innych we wszystkim i na każdym kroku. Czy to od- nosząc zwycięstwo w pojedynku, czy też pokonując w bitwie kilku przeciwników, wojownik chce służyć interesom swego chlebodawcy, a także swym własnym, pragnie zyskać sławę i pozycję w społeczeństwie. Wszystko to umożliwia potęga sztuk walki. Jednakże znajdą się i tacy, którzy twierdzić będą, że nawet jeśli nauczysz się sztuk walki, na nic się one zdadzą, gdy nastanie rzeczywista potrzeba. Im odpowiemy: prawdziwa nauka sztuk walki to takie ich ćwiczenie, by były przydatne zawsze i takie ich uczenie, by znalazły zastosowanie we wszystkim. W Chinach i Japonii praktykujących tę naukę zwie się mi- strzami sztuk walki. Wojownicy powinni ją sobie przy- swoić. Tych, którzy trudnią się sztukami walki, zajmuje dziś wyłącznie sztuka władania mieczem. Kapłani świątyń Kas- hima i Kantori w prowincji Hitachi założyli szkoły miecza, twierdząc, że nauki ich od bogów pochodzą, i podróżują po kraju, ludziom swe nauki przekazując. Lecz jest to w isto- cie zjawisko niedawne. 28 O K S I Ę G A Z I E M I O Pośród sztuk i rzemiosł znanych od zamierzchłych cza- sów jest rzemiosło zwane „sztuką przewagi”. A gdy o „sztuce przewagi” mowa, nie można jej ograniczać jedynie do fech- tunku. Nawet samego władania mieczem nie da się zgłębić, ucząc się jedynie, jak samą sztuką miecza zwyciężać. Nie ulega wątpliwości, że w ten sposób nie można osiągnąć mi- strzostwa w sztukach wojennych. W społeczeństwie, tak jak ja to widzę, ludzie ze sztuk uczynili produkty handlowe; sami o sobie myślą jak o to- warach i wytwarzają narzędzia także jako artykuły handlu. Umiejąc odróżnić to, co na powierzchni, od tego, co w głębi, uważam, iż taka postawa mniej jest prawdziwa od dekoracji. W dziedzinie sztuk walki szczególnie szerzy się krzy- kliwa ekstrawagancja na pokaz, komercyjne popularyzator- stwo i kupczenie ze strony zarówno tych, którzy uczą tych sztuk, jak i tych, co nauki te pobierają. W wyniku tego, jak ktoś powiedział, „amatorskie uprawianie sztuk walki jest źródłem poważnych ran”. Ogólnie mówiąc, są cztery drogi życia: droga rycerza, chłopa, rzemieślnika i kupca. Pierwsza jest droga chłopa. Chłopi przygotowują naj- rozmaitsze narzędzia rolnicze i spędzają całe lata, pracując w rytmie zmian czterech pór roku. Oto jest droga chłopa. Druga jest droga kupca. Ci, którzy wytwarzają wino, nabywają wszelkie niezbędnie narzędzia i żyją z zysku, który osiągają według jakości trunku. Kupcy każdej branży żyją z profitów czerpanych wedle swego prestiżu. Oto jest droga kupca. 29 O KSIĘGA PIĘCIU KRĘGÓW O Trzecia droga, rycerza wojownika, wymaga skonstru- owania różnych rodzajów broni i zrozumienia ich rozma- itych właściwości. To dla wojownika konieczność. Jeśli nie posiądzie wiedzy o uzbrojeniu i nie pojmie właściwych każ- dej broni zalet, jako członek klanu wojowników narazi się na podejrzenia o brak ogłady i wykształcenia. Czwarta jest droga rzemieślnika. Gdy za przykład weź- miemy drogę cieśli, obejmuje ona zręczne sporządzanie rozmaitych narzędzi, a także wiedzę, jak każde z nich umie- jętnie stosować, prawidłowe rysowanie planów za pomocą kątownika i liniału i zarabianie na życie dzięki sumiennemu wykonywaniu swego rzemiosła. Oto są cztery drogi życia: rycerzy, chłopów, rzemieśl- ników i kupców. Zilustruję teraz naukę sztuk walki, przy- równując ją do drogi cieśli. Cieśla jest tu metaforą w powiązaniu z pojęciem domu. Mówimy o domach arystokratycznych, domach wojskowych i domach sztuk. Dom może upaść lub trwać. „Domami” nazywamy też taką a taką tradycję czy styl. Skoro używamy w taki sposób słowa „dom”, postanowiłem użyć drogi mi- strza ciesielskiego jako metafory. Słowo „cieśla” pisane jest ideogramami oznaczającymi „wielkie umiejętności” lub „mistrzowski plan”. Ponieważ nauka sztuk walki wymaga wielkich umiejętności i mistrzow- skiego planowania, opiszę ją, porównując do ciesielstwa. Jeśli pragniecie posiąść naukę sztuk walki, medytujcie nad tą księgą. Niechaj nauczyciel będzie igłą, a uczeń nicią i ćwiczcie bez ustanku. 30 O K S I Ę G A Z I E M I O Ponieważ mistrz ciesielski jest głównym organizatorem i za- rządcą cieśli, do jego obowiązków należy zrozumienie przepi- sów kraju, poznanie przepisów miejscowych i przestrzeganie reguł, które sam jako mistrz ustanowił. Mistrz ciesielski, znając się na mierzeniu i projektowa- niu różnych obiektów, zatrudnia ludzi do budowy domów. W tym mistrz ciesielski jest podobny do mistrza sztuk walki. Przy sortowaniu drewna na budowę domu kawałki pro- ste, bez sęków, o ładnym wyglądzie będą przeznaczone na frontowe filary. Drewno z sękami, ale proste i mocne, moż- na zużyć na filary tylne. Drewno słabsze, ale bez sęków i ład- ne spożytkować można na progi, nadproża, drzwi i ścianki. Kawałki sękate i krzywe, lecz mimo to mocne są zapobiegliwie zużywane po uwzględnieniu wytrzymałości różnych ele- mentów domu. Tak zbudowany dom będzie solidny i trwały. Nawet z drewna sękatego, krzywego i słabego wykonać można rusztowanie, a później zużyć je na opał. Mistrz ciesielski, kierując czeladnikami, zna umiejęt- ności każdego z nich i przydziela im odpowiednie zadania. Jednych wyznacza do podłóg, innych do drzwi i ścianek, jeszcze innych do parapetów, nadproży, sufitów itd. Niewy- kwalifikowanym czeladnikom każe układać legary podłogowe, a tym z mniejszymi nawet umiejętnościami — ciosać kliny. Gdy mistrz ciesielski ze znawstwem rozdziela zadania do wy- konania, praca przebiega gładko. 31 O KSIĘGA PIĘCIU KRĘGÓW O Wydajność i praca bez zakłóceń, rozwaga we wszystkim, dostrzeganie prawdziwej odwagi, rozpoznawanie różnych po- ziomów morale, wzbudzanie zaufania i bycie świadomym, czego można, a czego nie można oczekiwać — oto kwestie zaprzątające myśli mistrza ciesielskiego. I takie też są za- sady sztuk walki. Stosując terminy związane z ciesielstwem, rzec można, że wojownicy ostrzą swe narzędzia, wytwarzają rozmaite uży- teczne przybory i trzymają je w swych skrzynkach z narzę- dziami. Poinstruowani przez mistrza ciesielskiego ciosają fi- lary i dźwigary toporami, strugają heblem półki i podłogi czy nawet wycinają ażurowe i płasko rzeźbione ornamenty. Sprawdzają, czy wszystkie pomiary są prawidłowe i spraw- nie wykonują wszelkie niezbędne czynności. Gdy ktoś pozna w praktyce wszystkie umiejętności w tym rzemiośle potrzebne, sam może w końcu zostać mistrzem ciesielskim. Narzędzia cieśli muszą być ostre, a cieśle muszą mieć w zwyczaju pilnowanie, by zawsze były one naostrzone. Jest rzeczą cieśli, by używać tych przyborów z biegłością, nawet przy wykonywaniu maleńkich kapliczek, półek, stołów, pod- stawek do lamp, desek do krojenia czy pokrywek. Bycie wojownikiem też na tym polega. Należy myśl tę głęboko rozważyć. 32 O K S I Ę G A Z I E M I O Do nieodzownych umiejętności cieśli należy unikanie skrzywień, dopasowanie złączeń, sprawne planowanie, uni- kanie otarć i dopilnowanie, by drewno z biegiem czasu się nie wypaczało. Jeśli chcesz nauczyć się sztuk walki, wszystko, o czym piszę, bierz sobie do serca i przemyśl dokładnie. Wyróżniłem pięć kręgów i aby wyjaśnić zasady każdego z nich z osobna, opisałem je w pięciu księgach: Ziemi, Wody, Ognia, Wiatru i Pustki. W Księdze Ziemi zamieszczam zarys nauki o sztukach walki oraz analizę mojej szkoły. Prawdziwego kunsztu nie da się osiągnąć jedynie przez biegłość we władaniu mieczem. Poznając to, co duże, poprzez to, co małe, z płycizny prze- chodzi się na głęboką wodę. Prosta ścieżka wyrównuje kontur Ziemi, zatem pierwszą księgę Księgą Ziemi nazwałem. Druga jest Księga Wody. Gdy weźmiemy wodę za pod- stawowy punkt odniesienia, umysł staje się płynny. Woda dopasowuje się do kształtu naczynia, czy jest ono kwadra- towe, czy okrągłe; woda może być kroplą, ale i oceanem. Woda ma kolor i głębię akwamaryny. Woda to czystość, zatem w księdze tej piszę o mej szkole walki. Gdy wnikliwie poznasz zasady biegłego władania mie- czem, wówczas to, że jeśli tylko zechcesz, możesz pokonać jednego przeciwnika, oznacza, iż jesteś w stanie zwyciężyć 33 O KSIĘGA PIĘCIU KRĘGÓW O każdego. Pokonywanie innych zawsze polega na tym sa- mym, nawet gdy adwersarzy są tysiące czy dziesiątki tysięcy. Kunszt dowódców wojskowych to pojmowanie dużej skali na podstawie małej, jak tworzenie monumentalnego obrazu w oparciu o miniaturowy model. Spraw tych nie da się szcze- gółowo opisać; znać rzeczy bez liku dzięki temu, że zna się jedną tylko — oto zasada sztuki wojskowej. W Księdze Wody piszę o mej indywidualnej szkole sztuki walki. Trzecia jest Księga Ognia. W księdze tej piszę o boju. Ogień może być nieduży lub wielki i odznacza się gwał- townością, a zatem w Księdze Ognia piszę o bitwach. Do boju rusza się jednako, czy walczy ze sobą tylko dwóch lu- dzi, czy też dwie armie. Należy obserwować z rozmysłem, świadomym będąc zarówno szerokiej perspektywy, jak i zwra- cając baczną uwagę na drobne szczegóły. Dużą skalę ujrzeć łatwo; małą skalę dostrzec trudno. Jest zadaniem niemożliwym sprawić, by w licznej grupie ludzi wszyscy naraz zawrócili, małą zaś skalę trudno pojąć, gdyż w przypadku jednego tylko człowieka jedna jest tylko wola i szybsze będą zmiany. Należy dokładnie to rozważyć. Sprawy opisane w Księdze Ognia to rzeczy, które dzieją się błyskawicznie, sztuki walki wymagają zatem, by ćwiczyć co dnia, aby ze zmianami zachodzącymi w okamgnieniu się oswoić, taktować je jak rzeczy zwyczajne, a umysł wtedy pozostanie niezmienionym. W Księdze Ognia piszę więc o rywalizacji w boju. 34 O K S I Ę G A Z I E M I O Czwarta jest Księga Wiatru. Nazwałem księgę tę Księgą Wiatru, gdyż nie mówi ona o mojej szkole walki, lecz o róż- nych szkołach sztuk walki na świecie. Gdy zaś chodzi o użycie słowa wiatr, stosujemy je w znaczeniu „stylu” czy „sposobu”, mówiąc o kwestiach takich jak dawny styl, styl współcze- sny oraz style poszczególnych domów. Piszę zatem w tej księdze o technikach rozmaitych szkół sztuk walki na świecie. Tym jest „wiatr”. Dopóki naprawdę nie zrozumiesz innych, nie zrozumiesz też samego siebie. Na każdej drodze życia i w każdej pracy napotkamy stan umysłu, który nazwać można wykolejonym. Choćbyś dzień po dniu sumiennie i gorliwie podążał wybraną ścieżką, jeśli Twe serce nie jest z nią w zgodzie, wówczas nawet jeśli uważasz, że jesteś na dobrej drodze, z punktu widzenia pra- wych i uczciwych nie jest to Twa prawdziwa droga. Jeżeli nie będziesz podążał prawdziwą drogą aż po jej kres, drobne zwichrowanie umysłu zmieni się później w poważne wypa- czenie. Zastanów się nad tym. Nic w tym dziwnego, że na świecie uważa się, iż na sztuki walki składa się jedynie władanie mieczem. W przy- padku zasad i praktyki mojej sztuki walki sprawy wyglądają inaczej. Opisuję w Księdze Wiatru inne szkoły walki, aby znane stały się różne style sztuk walki spotykane na świecie. Piąta jest Księga Pustki. Księga ta zwie się Księgą Pust- ki dlatego, że gdy mówimy o pustce, nie możemy już okre- ślić wewnętrznej głębi poprzez przejścia na powierzchni. Pojąwszy pewną zasadę, człowiek oddziela się od niej; zatem osiąga samorzutnie niezależność w sztuce walki i w sposób 35 O KSIĘGA PIĘCIU KRĘGÓW O naturalny dokonuje cudów: rozpoznając rytm, gdy czas nadchodzi, odruchowo uderza i naturalnie trafia. Oto jest droga pustki. W Księdze Pustki opisałem, jak spontanicz- nie wkroczyć na prawdziwą Drogę. Mówimy o dwóch mieczach, gdyż obowiązkiem wszystkich wojowników, tak dowódców, jak i żołnierzy, jest nosić dwa miecze. W dawnych czasach zwano je tachi i katana, czyli wielki miecz i miecz; teraz zwą się katana i wakizashi, czyli miecz i broń noszona u boku. Nie ma potrzeby omawiać tu szczegółowo zadania wojowników noszących te dwa miecze. W Japonii wojownicy muszą je nosić u boku, czy wiedzą cokolwiek o posługiwaniu się nimi, czy nie. Aby oddać za- lety tych dwóch mieczy, nazwałem mą szkołę Dwoma Mie- czami w Jednym. Włócznia, halabarda i podobna broń uważane są za ekwipunek dodatkowy; należą do narzędzi wojownika. Dla początkujących adeptów mej szkoły właściwym za- daniem jest ćwiczyć dzierżąc oba miecze, długi miecz w jed- nej, a krótki w drugiej dłoni. Gdy stawką jest Twoje życie, chcesz wykorzystać wszystkie swe narzędzia. Żaden wojownik nie chciałby umierać z mieczami u boku, nie skorzystawszy ze swoich narzędzi. Jednakże trzymając broń w obu rękach, nie można władać nią swobodnie; celem mym jest nauczyć Cię władać długim mieczem jedną ręką. 36 O K S I Ę G A Z I E M I O Broń dużych rozmiarów, jak włócznia i halabarda, nie pozostawia wyboru; lecz zarówno długi, jak i krótki miecz można dzierżyć w jednej dłoni. Kłopot w tym, że dzierżenie długiego miecza oburącz nie sprawdza się przy jeździe konnej, w pełnym biegu, na te- renie podmokłym, na błotnistych polach, kamiennych rów- ninach, stromych ścieżkach ani w dużym tłoku. Dzierżąc łuk lub włócznię czy też inny rodzaj broni lewą ręką, i tak władać będziesz długim mieczem jednorącz. A zatem dzierżenie długiego miecza oburącz nie jest praw- dziwą drogą. Gdy nie da się zadać śmiertelnego ciosu jedną ręką, zrób to oburącz. Nie powinno to wymagać wysiłku. Dwa Miecze to nauka dzierżenia długiego miecza w jednej dłoni, a jej celem na wstępie jest przyzwyczaić wojowników do wła- dania długim mieczem jednorącz. Długi miecz zrazu każdemu wydaje się ciężki i niepo- ręczny, lecz wszystko takim się zdaje, gdy robimy to po raz pierwszy: cięciwę łuku trudno naciągnąć, halabardą trudno obracać. W każdym przypadku, gdy już do broni się przy- zwyczaisz, mocniejszym staniesz się łucznikiem i nauczysz się władać długim mieczem. Więc gdy poznasz moc tej drogi, łatwo będzie Ci władać bronią. Obracanie długim mieczem z dużą szybkością nie jest właściwą drogą, jak zostanie wyjaśnione w części drugiej — w Księdze Wody. Długim mieczem władać należy w miej- scach przestronnych, krótkim zaś w ciasnych przestrzeniach. Oto podstawowa zasada, od której należy rozpocząć naukę. 37 O KSIĘGA PIĘCIU KRĘGÓW O Według mojej szkoły można zwyciężać długim mieczem i można także zwyciężać mieczem krótkim. Dlatego też nie ma ustalonej dokładnie wielkości długiego miecza. Droga mej szkoły to duch zwyciężania wszelkimi metodami. Lepiej jest dzierżyć dwa miecze niż jeden miecz długi, gdy samotnie stawiasz czoła ciżbie całej; dwa miecze będą również korzystniejsze przy pojmaniu jeńców. Kwestii takich jak ta nie trzeba drobiazgowo opisywać; miriady spraw nasuwa na myśl każda krótka uwaga. Gdy osiągniesz mistrzostwo w sztukach walki, nic nie ukryje się przed Twoim wzrokiem. Nad tym należy się dogłębnie za- stanowić. Tego, kto kroczy tą drogą i nauczył się władać długim mieczem, zwie się zazwyczaj w naszym społeczeństwie mi- strzem sztuk walki. W profesji wojennej tego, kto potrafi strzelać z łuku, nazywa się łucznikiem, tego zaś, kto używa strzelby, zwie się strzelcem. Kto nauczył się władać włócz- nią, zwie się lansjerem, a kto włada halabardą, zowie się halabardnikiem. Gdybyśmy mieli kierować się tym wzorem, tego, kto poznał drogę miecza, nazywalibyśmy szermierzem długie- go miecza i zbrojnym w broń przyboczną. Skoro łuk, broń palna, włócznia i halabarda są narzędziami wojowników, wszystkie te rodzaje broni są drogami sztuk walki. Mimo 38 O K S I Ę G A Z I E M I O to logicznym jest odnosić pojęcie sztuk walki wyraźnie do władania długim mieczem. Ponieważ tak społeczeństwem, jak i jednostkami rządzi się mocą długiego miecza, tak więc to długi miecz dał początek sztukom walki. Kto posiadł moc władania długim mieczem, może sam jeden zwyciężyć dziesięciu ludzi. Jeśli można samotnie po- konać dziesięciu, to tysiąc ludzi pokonać może setka, a dzie- sięć tysięcy ulegnie tysiącowi wojowników. Dlatego też moja szkoła sztuk walki dotyczy jednakowo jednego człowieka, jak i dziesięciu tysięcy ludzi; wszystkie nauki wojowników, bez wyjątku, zwie się sztukami walki. Gdy mówimy o ścieżkach życia, mamy wyznawców konfucjanizmu, buddystów, smakoszy herbaty, nauczycieli etykiety, tancerzy itd. Rzeczy te nie istnieją w drodze wo- jownika. Lecz nawet gdy nie są one Twą ścieżką, mając sze- roką wiedzę na temat różnych dróg, napotkasz je wszędzie. W każdym wypadku każdy z nas jako istota ludzka musi doskonalić i szlifować swą indywidualną ścieżkę. Rozważając różne zalety narzędzi wojownika, przekonuje- my się, że dla każdej broni nadejdzie czas i sposobność do okazania się przydatną. Broń noszona u boku, czyli krótki miecz, użyteczna bę- dzie zwłaszcza w ograniczonej przestrzeni lub w bliskich star- ciach, gdy przeciwnika masz tuż przed sobą. Długiego miecza 39 O KSIĘGA PIĘCIU KRĘGÓW O można w zasadzie stosownie używać w każdej sytuacji. Ha- labarda zdaje się gorzej od włóczni sprawdzać na polu bitwy. Włócznia to awangarda, halabarda — straż tylna. Przy takim samym stopniu wyszkolenia wojownik z włócznią jest nieco silniejszy. Użycie tak włóczni, jak i halabardy zależy od okolicz- ności; żadna z tych broni nie przydaje się w dużym tłoku. Nie są nawet odpowiednie przy pojmaniu jeńców; powinny być zarezerwowane do stosowania na polu bitwy. Są nie- odzowne w walce pozycyjnej. Jeśli mimo wszystko nauczysz się używać ich w zamkniętych przestrzeniach, nie okażą się bardzo przydatne, będziesz bowiem musiał skoncentrować się na błahych szczegółach i zejdziesz z prawdziwej drogi. Łuk także jest bronią sprawdzającą się na polu bitwy, odpowiednią do przeprowadzania strategicznych ataków i odwrotów. Strzały z łuku można oddać szybko, bezzwłocz- nie po sygnale z szeregów lansjerów lub innych wojowników, zatem broń ta okazuje się szczególnie przydatna w bitwach na otwartym polu. Nie jest jednakże użyteczna przy oble- ganiu zamków ani w sytuacjach, gdy nieprzyjaciel oddalony jest o więcej niż czterdzieści jardów. W czasach obecnych nie tylko łuk, lecz i inne sztuki więcej mają kwiatów niźli owoców. Są to umiejętności bezu- żyteczne w razie rzeczywistej potrzeby. Wewnątrz murów zamkowych nic nie może się równać z bronią palną. Także na otwartym polu przed rozpoczę- ciem bitwy broń palna ma wiele zalet. Lecz gdy szeregi już zwarły się w boju, broń ta nie jest odpowiednia. 40 O K S I Ę G A Z I E M I O Jedną z zalet łuku jest to, że można śledzić tor strzał, co jest rzeczą korzystną. Niedogodność broni palnej polega na tym, że toru pocisku zobaczyć nie można. Należy to dokładnie rozważyć. Gdy zaś chodzi o konie, nie mogą być narowiste, a muszą być wytrzymałe. Mówiąc ogólnie o narzędziach wojownika, jego koń powi- nien świetnie galopować, jego krótki i długi miecz powinny doskonale ciąć, jego włócznia i halabarda doskonale przeszy- wać, a łuk i strzelba powinny być mocne i precyzyjne. Nie powinieneś mieć słabości do żadnego szczególnego rodzaju broni. Zbyt wiele znaczy to samo, co za mało. Nie naśladuj innych, zgromadź tyle broni, ile Ci odpowiada. Upodobania i uprzedzenia szkodzą zarówno dowódcom, jak i żołnierzom. Konieczne jest myślenie pragmatyczne. Rytm istnieje we wszystkim, lecz rytmy sztuk walki są szcze- gólnie trudne do opanowania bez odpowiedniej praktyki. Rytm przejawia się w świecie w tańcu i muzyce, w pisz- czałkach i strunach. Wszystko to są harmonijne rytmy. W dziedzinie sztuk walki są rytmy i harmonie w łucznic- twie, strzelectwie czy nawet w jeździe konnej. We wszyst- kich naukach i sztukach rytmu lekceważyć nie wolno. Jest nawet rytm w pustce. 41 O KSIĘGA PIĘCIU KRĘGÓW O W życiu wojownika są rytmy obejmowania wysokich urzędów i rytmy ustępowania z nich, rytmy spełnienia i ryt- my rozczarowań. W dziedzinie handlu znajdziemy rytmy wzbogacania się i rytmy utraty fortuny. Harmonia i dysharmonia w rytmie pojawia się na każdej z życiowych dróg. We wszystkim trzeba umieć odróżniać wyraźnie rytmy rozwoju i rozkwitania od rytmów zanika- nia i upadku. Różne są rytmy sztuk walki. Najpierw poznaj rytmy dobre i zrozum złe, a także dostrzeż te właściwe pośród ryt- mów wielkich i małych, wolnych i szybkich. Poznaj rytmy zależności przestrzennych i znaj rytmy odwrócenia. Te kwe- stie są specjalnością nauki wojennej. Dopóki nie pojmiesz rytmów odwrócenia, na Twym kunszcie walki nie będzie można polegać. Sposobem na zwycięstwo w bitwie według sztuki wo- jennej jest poznanie rytmów przeciwnika i użycie rytmów, których nieprzyjaciel się nie spodziewa. Zwyciężaj, tworząc bezkształtne rytmy z rytmów mądrości. Przy sumiennym praktykowaniu dniem i nocą sztuki walki według mej szkoły, którą w zarysie przedstawiłem powyżej, umysł niejako naturalnie się poszerza; przekazując przesła- nie to światu jako tak indywidualną, jak i zbiorową sztukę wojenną, po raz pierwszy rzecz całą spisuję w tych pięciu księgach Ziemi, Wody, Ognia, Wiatru i Pustki. 42 O K S I Ę G A Z I E M I O Dla tych, którzy chcą mej sztuki wojennej się nauczyć, takie oto tej nauki są zasady: 1. Myśl o tym, co jest dobre i prawdziwe. 2. Praktykuj naukę i doskonal się w niej. 3. Zapoznaj się ze sztuką. 4. Poznaj zasady rzemiosł. 5. Zrozum, na czym polega szkoda i korzyść. 6. Naucz się wszystko trafnie postrzegać. 7. Miej świadomość tego, co nie jest oczywiste. 8. Bądź uważny nawet w sprawach drobnych. 9. Nie czyń rzeczy niepotrzebnych. Ogólnie rzecz ujmując, sztuki walki praktykować należy mając te zasady na uwadze. Nikt nie zostanie mistrzem sztuk walki, jeśli nie będzie potrafił dostrzec tego, co naj- bliższe, w szerokim kontekście. Gdy opanujesz tę zasadę, nie zostaniesz pokonany, nawet walcząc samotnie przeciw dwudziestu czy trzydziestu rywalom. Przede wszystkim myśl stale o sztukach walki i pracuj sumiennie i uczciwie. Wówczas będziesz mógł zwyciężać rękami, a także pokonywać ludzi, patrząc swymi oczyma. Co więcej, gdy udoskonalisz swój kunszt do takiego stop- nia, że uwolnisz się od całego ciała, będziesz mógł poko- nywać innych swoim ciałem. A ponieważ i Twój umysł wy- szkolony będzie w tej sztuce, będziesz także mógł pokonywać ludzi siłą swego umysłu. Gdy to osiągniesz, jak ktokolwiek będzie w stanie Cię zwyciężyć? 43 O KSIĘGA PIĘCIU KRĘGÓW O Sztuka wojenna na dużą skalę jest kwestią zwyciężania dzięki dobrym wojownikom, dzięki zatrudnianiu wielu ludzi, dzięki osobistej prawości, dzięki rządzeniu narodami, dzięki zajmowaniu się ludnością, dzięki przestrzeganiu zwyczajo- wych społecznych obrządków. We wszystkich dążeniach wie- dza o tym, jak uniknąć przegranej, jak sobie pomóc i jak umocnić swój honor, jest częścią sztuki wojennej. 44
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Księga pięciu kręgów
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: