Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00106 002792 20670673 na godz. na dobę w sumie
Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych - ebook/pdf
Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 557
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6187-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w układzie poszczególnych sprawozdań sporządzanych przez te jednostki. Książka ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2013 r., oraz podczas prowadzeniu ewidencji księgowej w 2014 r.

Zamierzeniem autorów było podanie praktycznych rozwiązań ewidencyjnych, tak by stanowiły pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i w codziennej pracy pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

W książce tej przedstawiamy:

 • Schematy księgowań z wyjaśnieniami
 • Przykłady ujmowania w księgach zdarzeń gospodarczych
 • Opisy kont
 • Wycenę pozycji bilansowych
 • Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi i budżetowymi
 • Dowody księgowe charakterystyczne dla danego zagadnienia oraz przykłady jego ewidencji analitycznej
 • Leksykon z rachunkowości i finansów publicznych

Zakup książka daje dostęp do portalu www.ekspertbeck.pl, na którym znajdą Państwo:

 • Kilkaset schematów księgowań,
 • Opisy do wszystkich kont,
 • Polityka rachunkowości,
 • Objaśnienia do sprawozdań finansowych za 2013 r.,
 • Ponad tysiąc odpowiedzi na pytania, w tym dotyczące księgowań,
 • Ponad tysiąc wzorów dokumentów z wyjaśnieniami.

Publikacja została podzielona na trzy bloki tematyczne. Przedmiotem pierwszej części jest ewidencja wykonania budżetu. Specyfikę rachunkowości budżetu JST odzwierciedla wzór bilansu z wykonania budżetu JST. Rejestruje się w niej przede wszystkim dochody i wydatki budżetowe, środków pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz przychody i rozchody. W ewidencji księgowej budżetu dominuje zasada kasowa, według której dochody uznaje się za uzyskane, a wydatki za poniesione w momencie faktycznej zapłaty. Zasadniczym obszarem rachunkowości budżetu jest zatem ewidencja środków pieniężnych. Ponadto w omawianej części zaprezentowano operacje gospodarcze wpływające na pozycje bilansu z wykonania budżetu, tj.: należności i rozliczenia, zobowiązania, aktywa netto budżetu oraz inne aktywa i pasywa.

W drugiej części opracowania omówiono zasady kwalifikowania operacji gospodarczych na odpowiednie konta syntetyczne (bilansowe), stanowiące źródło danych niezbędnych do sporządzenia bilansu przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe. Szczegółowo przedstawiono księgowania wpływające na stan: wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, zapasów, należności krótkoterminowych, krótkoterminowych aktywów finansowych, funduszu, zobowiązań i rezerw na zobowiązania oraz funduszy specjalnych. Ujęto zasady ustalania i ujmowania w księgach rachunkowych odpisów aktualizujących wartość aktywów jednostki oraz rozliczeń międzyokresowych. Omówiono również zasady ewidencji i ujmowania w księgach rachunkowych różnic wynikających z inwentaryzacji poszczególnych składników majątku.

Ostatnia część publikacji poświęcona jest ewidencji operacji gospodarczych na kontach wynikowych. Stanowią one podstawę do sporządzenia przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe kolejnego sprawozdania, tj. rachunku zysków i strat. W tej części podano sposoby ewidencji przychodów i kosztów kształtujących działalność operacyjną jednostki, pozostałą działalność operacyjną oraz działalność finansową. Uwzględniono wpływ zdarzeń nadzwyczajnych na wynik finansowy. W zakończeniu pokazano zasady przeksięgowań z kont wynikowych dokonywane w celu ustalenia wyniku finansowego jednostki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych Stan prawny: styczeń 2014 Redakcja: Mirosław Typek Korekta: Beata Karaś Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel. 22 33 77 600 faks 22 33 77 601 www.beckinfobiznes.pl Skład i łamanie: DTP Art – Szymon Zaliwski, Warszawa Druk: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-6186-4 ISBN e-book 978-83-255-6187-1 Spis treści Wykaz autorów ............................................................................................................................................. . V Wykaz skrótów .............................................................................................................................................. . VII Wstęp ................................................................................................................................................................. . IX I. Księgowania w układzie bilansu budżetu .................................................................................... . 1 . 1.. Środki.pieniężne..Monika Kaczurak-Kozak................................................................................ . . 3 . 2.. Należności.i.rozliczenia..Monika Kaczurak-Kozak................................................................... . 19 . . 3.. Inne.aktywa..Monika Kaczurak-Kozak......................................................................................... . 45 . . 4.. Zobowiązania..Monika Kaczurak-Kozak..................................................................................... . 53 . . 5.. Aktywa.netto.budżetu.jednostki.samorządu.terytorialnego..Mieczysława Cellary....... . 77 . . 6.. Inne.pasywa..Monika Kaczurak-Kozak........................................................................................ . 95 . II. Księgowania w układzie bilansowym ........................................................................................... . 105 . . 1.. Wartości.niematerialne.i.prawne.w.jednostkach.budżetowych.i.samorządowych. zakładach.budżetowych.Melania Bąk........................................................................................ . 107 . 2.. Aktywa.trwałe.Mieczysława Cellary............................................................................................. . 135 . 3.. Zapasy.(rzeczowe.aktywa.obrotowe).w.jednostkach.budżetowych. i.samorządowych.zakładach.budżetowych.Mieczysława Cellary..................................... . 179 . . . . . . . 4.. Należności.krótkoterminowe.w.jednostkach.budżetowych.i.samorządowych. zakładach.budżetowych.Mieczysława Cellary......................................................................... . 221 . 5.. Krótkoterminowe.aktywa.finansowe.Mieczysława Cellary................................................. . 261 . 6.. Różnice.inwentaryzacyjne.Mieczysława Cellary...................................................................... . 305 . 7.. Odpisy.aktualizujące.w..zakresieaktywów.trwałych.i..obrotowych. Mieczysława Cellary........................................................................................................................... . 339 . 8.. Rozliczenia.międzyokresowe.kosztów.i.przychodów.Bożena Rudnicka........................ . 367 . 9.. Fundusz.Monika Kaczurak-Kozak................................................................................................. . 387 . . . 10.. Zobowiązania.i.rezerwy.na.zobowiązania.w.jednostkach.budżetowych. i.samorządowych.zakładach.budżetowych.Mieczysława Cellary..................................... . 411 . 11.. Fundusz.specjalny.Justyna Kisielewska...................................................................................... . 447 III Spis treści III. Księgowania w układzie rachunku zysków i strat ................................................................. . 461 . 1.. Przychody.i.koszty.z.działalności.operacyjnej.Monika Kaczurak-Kozak........................... . 463 . 2.. Pozostałe.przychody.i..koszty.operacyjne.Monika Kaczurak-Kozak................................... . 497 . 3.. Przychody.i.koszty.finansowe.Monika Kaczurak-Kozak.......................................................... . 511 . 4.. Zyski.i..straty.nadzwyczajne.Monika Kaczurak-Kozak.............................................................. . 521 . 5.. Wynik.finansowy.–.przeksięgowanie.sald.na.konto.860.Mieczysława Cellary............... . 529 IV Wykaz autorów Mieczysława Cellary – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Autorka jest doktorem nauk ekonomicznych. Posiada tytuł biegłego rewidenta. Pracuje w państwo- wej jednostce budżetowej. Współpracuje jako wykładowca ze Stowarzyszeniem Księgo- wym w Polsce Oddział w Poznaniu i z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Autorka znana jest z licznych opracowań w zakresie pod- staw rachunkowości, rachunkowości finansowej i budżetowej, rachunku kosztów, ra- chunkowości menedżerskiej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych. Melania Bąk – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunko- wości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wieloletni członek i wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniają- ce do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Monika Kaczurak-Kozak – doktor nauk ekonomicznych, wykładowca, kierownik Za- kładu Ekonomii i Zarządzania PWSZ, szkoleniowiec, autorka artykułów i publikacji książkowych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości oraz gospodarki finansowej sektora publicznego. Justyna Kisielewska – ekonomista, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności „Bankowość, Finanse publiczne i przedsiębiorstw”, główny specjalista do spraw księgowości i rozliczania projektów europejskich w Urzędzie Mia- sta Sopot. dr Bożena Rudnicka – szkoleniowiec, ekspert z zakresu rachunkowości budżetowej, doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. V Wykaz skrótów DochSamTerU ........ ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu teryto- rialnego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) FinPublU ................. ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) GospFinR ................ rozporządzenie Ministra Finansów z 7.12.2010 r. w sprawie spo- sobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżeto- wych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241, poz. 1616) KC ............................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KlasBudżR ............. rozporządzenie Ministra Finansów z 2.3.2010 r. w sprawie szcze- gółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozcho- dów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) PDOPrU .................. ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PrDew ...................... ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 826) PrBank ..................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) RachU ..................... ustawa z 29.4.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) SamGminU .............. ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) SamPowU ............... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) SamWojU ................ ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) VII Wykaz skrótów SprBudżR ................ rozporządzenie Ministra Finansów z 3.2.2010 r. w sprawie sprawoz- dawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103) SprOperFinR .......... rozporządzenie Ministra Finansów z 4.3.2010 r. w sprawie spra- wozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie opera- cji finansowych (Dz.U. Nr 43 poz. 247 ze zm.) SzczegZasRachR ..... rozporządzenie Ministra Finansów z 5.7.2010 r. w sprawie szcze- gólnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu pań- stwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwo- wych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżeto- wych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289) ZobowDługR .......... rozporządzenie Ministra Finansów z 30.3.2010 r. w sprawie szcze- gółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366). Pozostałe skróty: JST ............................ jednostka samorządu terytorialnego t.j. ............................. tekst jednolity WNiP ....................... wartości niematerialne i prawne ze zm. ...................... ze zmianami VIII Wstęp jednostek sektora finansów publicznych Podstawowym systemem informacyjnym w jednostkach jest rachunkowość. Ogólne za- sady jej prowadzenia określa w Polsce ustawa z 29.9.1994 o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Wśród podmiotów podlegających jej regulacjom znajdują się: gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także państwowe i samorządowe jednost- ki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe. Jednostki te zobowiązane są do prowadzenia rachunkowości zgodnie z jej przepisami z uwzględnieniem zasad szcze- gólnych zawartych w innych przepisach. Nadrzędnym aktem prawnym wywierającym wpływ na rachunkowość jest ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Jednostki te mu- szą stosować się do rozwiązań szczególnych w niej zawartych oraz w rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Uszczegółowienie tych zasad znajduje się przede wszyst- kim w rozporządzeniu Ministra Finansów z 5.7.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorzą- du terytorialnego oraz jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżeto- wych, państwowych funduszy celowych oraz jednostek mających siedzibę poza grani- cami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 289). Prowadzenie rachunkowości obejmuje przede wszystkim ewidencję księgową oraz spo- rządzanie sprawozdań. Jednym z głównych celów ewidencji księgowej jest dostarczenie wiarygodnych informacji niezbędnych do sporządzania sprawozdań. Częścią rachun- kowości jednostek sektora finansów publicznych, która budzi wątpliwości pracowni- ków służb finansowo-księgowych, jest ewidencja rachunkowa operacji gospodarczych. Jej podstawę stanowi zakładowy plan kont. Ustala go kierownik jednostki w polityce (zasadach) rachunkowości danej jednostki, z tym że musi on być zgodny z planem kont (z uwzględnieniem zasad jego modyfikacji) określonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z 5.7.2010 r. w sprawie planów kont. Odpowiednio opracowany za- kładowy plan kont ułatwia sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych. W skład sprawozdania finansowego jednostek budżetowych oraz samorządowych za- kładów budżetowych wchodzą: bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają bilans z wyko- nania budżetu. Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych IX Wstęp zakładach budżetowych, w układzie poszczególnych sprawozdań sporządzanych przez te jednostki. Publikacja została podzielona na trzy bloki tematyczne. Przedmiotem pierwszej części jest ewidencja wykonania budżetu. Specyfikę rachun- kowości budżetu JST odzwierciedla wzór bilansu z wykonania budżetu jednostki JST. Rejestruje się w niej przede wszystkim dochody i wydatki budżetowe, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz przychody i rozchody. W ewidencji księgowej budżetu dominuje zasada kasowa, we- dług której dochody uznaje się za uzyskane, a wydatki za poniesione, w momencie fak- tycznej zapłaty. Zasadniczym obszarem rachunkowości budżetu jest zatem ewidencja środków pieniężnych. Ponadto w omawianej części zaprezentowano operacje gospo- darcze wpływające na pozycje bilansu z wykonania budżetu, tj.: należności i rozliczenia, zobowiązania, aktywa netto budżetu oraz inne aktywa i pasywa. W drugiej części opracowania omówiono zasady kwalifikowania operacji gospodar- czych na odpowiednie konta syntetyczne (bilansowe), stanowiące źródło danych nie- zbędnych do sporządzenia bilansu przez jednostki budżetowe oraz samorządowe za- kłady budżetowe. Szczegółowo przedstawiono księgowania wpływające na stan: wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, zapasów, należ- ności krótkoterminowych, krótkoterminowych aktywów finansowych, funduszu, zobo- wiązań i rezerw na zobowiązania oraz funduszy specjalnych. Ujęto zasady ustalania i ujmowania w księgach rachunkowych odpisów aktualizujących wartość aktywów jed- nostki oraz rozliczeń międzyokresowych. Omówiono również zasady ewidencji i ujmo- wania w księgach rachunkowych różnic wynikających z inwentaryzacji poszczególnych składników majątku. Ostatnia część publikacji poświęcona jest ewidencji operacji gospodarczych na kon- tach wynikowych. Stanowią one podstawę do sporządzenia przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe kolejnego sprawozdania, tj. rachunku zysków i strat. W tej części podano sposoby ewidencji przychodów i kosztów kształtujących działalność operacyjną jednostki, pozostałą działalność operacyjną oraz działalność fi- nansową. Uwzględniono wpływ zdarzeń nadzwyczajnych na wynik finansowy. W za- kończeniu pokazano zasady przeksięgowań z kont wynikowych dokonywane w celu ustalenia wyniku finansowego jednostki. Przedstawiane w opracowaniu każdorazowo treści, poprzedza wprowadzenie w dane zagadnienie, w tym wyjaśnienie charakterystycznych pojęć. Następnie omawiany jest sposób ewidencji księgowej poruszanej tematyki, w tym przy wykorzystaniu licznych schematów ewidencyjnych oraz przykładów praktycznego ich zastosowania. W każdej omawianej problematyce wskazywane są dowody księgowe charakterystyczne dla da- nego zagadnienia oraz przykłady jego ewidencji analitycznej. Poszczególne jednostki redakcyjne kończy umiejscowienie omawianej kwestii w strukturze odpowiedniego sprawozdania finansowego i budżetowego. X Zamierzeniem autorów było podanie praktycznych rozwiązań ewidencyjnych, tak by stanowiły pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i w codziennej pracy pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Wstęp Monika Kaczurak-Kozak XI I. Księgowania w układzie bilansu budżetu 1. Środki pieniężne dr Monika Kaczurak-Kozak 1.1. Wyjaśnienie pojęć Aktywa pieniężne (art. 2 ust. 1 pkt 25 RachU) – to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym w szczególności, naliczone odsetki od aktywów finanso- wych. Krajowe środki płatnicze (art. 2 ust. 1 pkt 6 PrDew) – to waluta polska oraz papiery wartościowe i inne dokumenty, pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w wa- lucie polskiej. Waluta polska (art. 2 ust. 1 pkt 7 PrDew) – to znaki pieniężne (banknoty i monety), bę- dące w kraju prawnym środkiem płatniczym, a także znaki pieniężne wycofane z obie- gu, lecz podlegające wymianie. Waluta obca (art. 2 ust. 1 pkt 10 PrDew) – to znaki pieniężne (banknoty i monety), będą- ce poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także znaki pieniężne wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie. Dewizy (art. 2 ust. 1 pkt 12 PrDew) – to papiery wartościowe i inne dokumenty, pełnią- ce funkcję środka płatniczego, wystawiane w walutach obcych. 1.2. Komentarz 1.2.1. Wprowadzenie Podstawową grupą operacji gospodarczych zachodzących w budżecie państwa i w bu- dżetach JST są operacje pieniężne. Wynikają one z konieczności realizacji przez państwo i JST określonych zadań publicznych, co z kolei wymaga gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. 3 I. Księgowania w układzie bilansu budżetu wiersz I. Środki pieniężne, wiersz II. Należności i rozliczenia, wiersz III. Inne aktywa. Zasady gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych regulują przepisy ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.; dalej: FinPublU) oraz innych uzupełniających ak- tów prawnych. W zakresie ewidencji środków pieniężnych oraz ujęcia ich w sprawoz- dawczości, należy stosować się do rozporządzenia Ministra Finansów z 5.7.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu pań- stwa, budżetów JST, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżeto- wych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289; dalej: SzczegZasRachR). Środki pieniężne zalicza się do aktywów danej jednostki i wykazuje w sporządzanym przez nią bilansie. W przypadku JST, układ informacji bilansu z wykonania budżetu JST, stanowiący załącznik nr 9 do SzczegZasRachR wskazuje, że środki pieniężne są jed- ną z trzech grup składających się na aktywa: − − − Środki pieniężne w bilansie z wykonania budżetu uszczegóławia się, wyodrębniając: − − W przedstawionych wierszach wykazuje się środki pieniężne, zgromadzone na posia- danych przez jednostkę rachunkach bankowych. Każda jednostka, w celu gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, musi posiadać rachunek bankowy. Złożoność zagadnień realizowanych w budżecie państwa i w budżetach JST oraz wymagania wynikające z regulacji prawnych w zakre- sie wyodrębniania części środków publicznych, na oddzielnych rachunkach banko- wych, powodują konieczność posiadania więcej niż jednego rachunku bankowego. Ka- sowa obsługa budżetu odbywa się na poziomie jednostek organizacyjnych wykonujących budżet. W bilansie z wykonania budżetu pozycja 1.1. Środki pieniężne budżetu, przedstawia in- formacje o środkach pieniężnych, zgromadzonych przez JST na podstawowym rachun- ku budżetu i jego subkontach oraz o środkach pieniężnych przeznaczonych na realiza- cję wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Pozostałe środki pieniężne (poz. 1.2.) obejmują przede wszystkim, środki pieniężne w dro- dze oraz środki pieniężne, które nie stanowią środków pieniężnych budżetu JST. poz. 1.1. Środki pieniężne budżetu, poz. 1.2. Pozostałe środki pieniężne. 1.2.2. Zasady bankowej obsługi budżetu państwa oraz budżetów JST W kwestii zasad bankowej obsługi budżetu państwa oraz budżetów JST wypowiada się ustawa o finansach publicznych. 4 1. Środki pieniężne Rachunki bankowe prowadzone do obsługi budżetu państwa • Zgodnie z art. 196 FinPublU, do obsługi budżetu państwa, w zakresie krajowych środ- ków finansowych, prowadzony jest (poza innymi, wymienionymi w art. 196 FinPublU rachunkami bankowymi) centralny rachunek bieżący budżetu państwa, z wyodrębnie- niem rachunków dochodów i wydatków budżetu państwa oraz rachunków środków do sfinansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa. Obsługę bankową centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa prowadzi Narodo- wy Bank Polski. Bank Gospodarstwa Krajowego może podjąć jego obsługę, nie wcześniej niż z dniem przyjęcia przez Rzeczpospolitą Polską waluty euro. Obsługa bankowa ra- chunków budżetu państwa jest prowadzona w ramach umowy rachunku bankowego. Rodzaje i tryb dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla ob- sługi budżetu państwa, w zakresie krajowych środków finansowych, reguluje rozporzą- dzenie Ministra Finansów z 20.12.2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania ope- racji na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz.U. Nr 249, poz. 1667 ze zm.). Centralny rachunek bieżący budżetu państwa obejmuje rachunki bankowe: a) dochodów budżetu państwa, odrębnie dla każdego rodzaju dochodów z tytułu: po- dochodów budżetu państwa, odrębnie dla każdego rodzaju dochodów z tytułu: po- datku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego i podatku od gier, dochodów po- branych przez państwowe jednostki budżetowe, wpływów niewykorzystanych, w ter- minie określonym przez Radę Ministrów, środków na wydatki niewygasające, wpły- wów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (z wyłączeniem środków budżetu środków europejskich) oraz pozostałych dochodów, wydatków budżetu państwa dla obciążeń budżetowych z tytułu przekazywania b) wydatków budżetu państwa dla obciążeń budżetowych z tytułu przekazywania dysponentom części budżetowych środków na dokonywanie wydatków, wydatków niewygasających, c) wydatków niewygasających, środków do sfinansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, na których uj- d) środków do sfinansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, na których uj- mowane są: − − przychody budżetu państwa pochodzące: ▪ ze sprzedaży papierów wartościowych, ▪ z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku JST, ▪ ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, ▪ z otrzymanych pożyczek i kredytów, ▪ z innych operacji finansowych; rozchody budżetu państwa przeznaczone na: ▪ spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, ▪ wykup papierów wartościowych, ▪ udzielone pożyczki i kredyty, ▪ płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością, ▪ 5 I. Księgowania w układzie bilansu budżetu ▪ płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych insty- tucjach finansowych. Wymienione wyżej rachunki bankowe, tworzące centralny rachunek bieżący budżetu państwa, służą między innymi do: gromadzenia dochodów budżetu państwa pobieranych przez organy podatkowe 1) gromadzenia dochodów budżetu państwa pobieranych przez organy podatkowe oraz państwowe jednostki budżetowe; 2) przekazywania środków budżetu państwa na sfinansowanie wydatków budżetu przekazywania środków budżetu państwa na sfinansowanie wydatków budżetu państwa, ujętych w planach finansowych dysponentów części budżetowych i podle- głych im dysponentów drugiego i trzeciego stopnia, oraz przyjmowania środków budżetu państwa zwróconych w danym roku budżetowym przez dysponentów czę- ści budżetowych i podległych im dysponentów niższego stopnia oraz innych rozli- czeń pieniężnych wymienionych enumeratywnie w § 5 rozporządzenia Ministra Fi- nansów z 20.12.2010 r. Rachunki bankowe prowadzone do obsługi budżetów JST • Zasady wykonywania bankowej obsługi rachunków posiadanych przez JST wynikają z art. 264 FinPublU. Bankową obsługę budżetu JST wykonuje bank wybrany na zasa- dach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Zasady wykonywania obsługi bankowej określa umowa, zawarta między bankiem a zarządem JST. Organ stanowiący JST może upoważnić zarząd JST do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Fi- nansów. Zarząd JST może, w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżeto- wej, zaciągać kredyty w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w prze- pisach o zamówieniach publicznych. Ponadto, na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego JST, gromadzone są środki finansowe na nakła- dy ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (opis poniżej). Rachunek bankowy JST służy do gromadzenia środków pochodzących z wpłat z tytułu dochodów i przychodów tej jednostki w tym z tytułu otrzymanych pożyczek i kredy- tów) oraz dokonywania wydatków i rozchodów budżetu danej jednostki (w tym poży- czek i kredytów). Dodatkowo, na wyodrębnionym z rachunku bankowego subkoncie, JST mogą tworzyć lokaty terminowe, z wolnych środków budżetu. Jednostki samorządu terytorialnego, w myśl art. 48 ust. 1 FinPublU, mogą dokonywać lokat wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji, z budżetu: 1) poprzez zakup skarbowych papierów wartościowych, poprzez zakup skarbowych papierów wartościowych, poprzez zakup obligacji emitowanych przez inne JST, 2) poprzez zakup obligacji emitowanych przez inne JST, na rachunkach bankowych, w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypo- 3) na rachunkach bankowych, w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypo- spolitej Polskiej, 4) w formie depozytu u Ministra Finansów. w formie depozytu u Ministra Finansów. Dotyczy to również takich jednostek sektora finansów publicznych, jak: instytucje gospodarki budżetowej, ZUS, KRUS i ich fundusze, samodzielne publiczne ZOZ, uczelnie publiczne, PAN i jej jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe in- 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: