Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00063 003295 20998026 na godz. na dobę w sumie
Ku Hipersłownikowi języka rosyjskiego. (II: 7731554) - ebook/pdf
Ku Hipersłownikowi języka rosyjskiego. (II: 7731554) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 784
Wydawca: BEL Studio Język publikacji: polski
ISBN: 9788377985199 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> rosyjski
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Autor przedstawia koncepcję opracowania leksykograficznego nowego typu h i p e r s ł o w n i k to specyficzna, osobista wypowiedź słownikowa autora, prezentująca jego wiedzę o obecności pewnej liczby haseł (wyrażeń hasłowych) danego języka naturalnego w określonym zestawie [1\ słowników ogólnych i specjalnych owego języka oraz haseł [2\ nieobecnych w nich, ale wyekscerpowanych przez niego z określonego zbioru tekstów źródłowych (literackich, naukowych, publicystycznych itp.). Hipersłownik jest rodzajem prywatnego notatnika lektur leksykografa, który wskazuje, gdzie spotkał dane wyrażenie językowe, i przytacza również cytaty - przykłady jego użycia w kontekstach zdaniowych; parametr gdzie obejmuje także metainformację. Jednocześnie hipersłownik odwzorowuje funkcjonowanie pamięci użytkownika języka naturalnego, tworząc informacyjne diady, których korelaty grafemowe w słownikach tradycyjnych, papierowych ulokowane są w różnych, nieraz bardzo odległych alfabetycznie miejscach; por. ajer tatarak, karwa krowa, koleopter pierścieniopłat itp. (problemy wiązania w pamięci takich wyrażeń w pary to np. dla krzyżówkowiczów, praktyków hipertekstualności, codzienność).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

общий словарь - Е. А. Барсукова, Науч- ный термин в общем и терминоло- гическом толковых словарях русского и языков. На материале английского медицинской компьютерной терминологий. АКД, Москва, 2004 общий частотный словарь - Л. и Нелюбин 2003 общий язык - П. Денисов 1965 • ЛЭС 1990 децкий (ред.) 1997: 11 • Н. Арутюнова 1999  лексическая объективация объективизм - Йирачек 1971: 268 • И. М. Кобозева, Лингвистическая семантика, Москва : Эдиториал УРСС, 2000 объективировать - Авилова 1967 объективист - Йирачек 1971: 272 объективистский - А. Киклевич 2007: 61 объективка - Котелова (ред.) 1984 • Waw- община - Бенвенист 1995 • Ю. Степанов rzyńczyk 2001 1997 • Исаев 2003 общность - Г. Максимова, Средства выра- жения категории общности и множе- ственности в русском языке //SOr 33 (1984), 3-4: 451-458 • ЛЭС 1990  межнациональная общность; мета- этническая общность; метаэтнические общности; этносоциальная общность; языковая общность Объебанк - Моченов et al. 2003 объегоринг - A. Czapiga, Z. Czapiga (red.) 2009: 62 объегорить - Л. Ферм 1994 Объедало - Wawrzyńczyk 2001 объединение - Мельчук 1995 • Lehikoinen 1990 объединение множеств - Ревзин 1977 объединение событий - СиИ 30 (1990): 53-74 объединительница - Кульпина, Вавжинчик (ред.) 2006 объездчица - Кульпина, Вавжинчик (ред.) 2006 Актуальное объект - Ю. Сорокин 1965 • Бархударов (ред.) 1966: 99-106 • Чейф 1975 • Е. В. Падучева, членение предложения и структура имен объектов //Mayenowa (red.) 1978: 59-71 • С. Д. Кац- нельсон et al. (ред.), Категория субъекта и объекта в языках различных типов, Ленинград : Наука, 1982 • НЗЛ 12 (1983): 452 • Белошапкова, Милославский (ред.) 1988 • Ф. Джусти-Фичи, Объект и транзитивность (ред.) 1990а: 259-270 • ЛЭС 1990 • Е. Падучева 1996: 448-449 • Бабенко et al. 2002 //Арутюнова конструктивный  внутренний объект; делиберативный объект; объект; косвенный объект; прямой объект; элементарный объект; язык-объект объект обложения - Lehikoinen 1990 объективация - О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, Москва : СЭ, 1966: 280 • Тамарченко, Бройтман, Са- 800 объективно-реальный - Н. А. Тупикова, Формирование категории ин-персональ- ности русского глагола, Волгоград : Изд. Волгоградского гос. ун-та, 1998: 56 объективно-субъективный -  Храпченко (ред.) 1965: 269 объективный - Э. Хэмп, Словарь амери- канской лингвистической терминологии, пер. и дополнения В. В. Иванова, Москва : Прогресс, 1964 • Ю. Сорокин 1965 • Lehikoinen 1990 объективная модальность - СиИ 18 (1982): 52 объективный порядок слов - ЛЭС 1990 объектировать - Авилова 1967 объектно-возвратный - И. Мучник 1971: 94 [объектно-возвратные формы] объектность - Бондарко (ред.) 1987 • ЛЭС 1990 • Бондарко (ред.) 1992 объектный - О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, Москва : СЭ, 1966 объектная валентность - ЛЭС 1990 объектная версия - ЛЭС 1990 объектная конструкция - В. В. Кузь- мин, Проблема синтаксической соот- носительности (на материале объектных конструкций) //ВЯ 1978, 4: 107-114 • ЛЭС 1990 объектное значение - ЛЭС 1990 объектное местоимение - ЛЭС 1990 объектное отношение - О. Винцелер, Синонимика конструкций, выражающих объектное отношение //Ломтев, Ка- мынина (ред.) 1970: 54-67 • ЛЭС 1990 объектное присказуемое - Р. Леч, О не- которых способах выражения объектного присказуемого //SGram 4 (1981): 75-81 объектное спряжение - ЛЭС 1990 объектный инфинитив - А. А. Бойко, Субстантивные сочетания с объектным инфинитивом //SSHung 26 (1980), 3-4: 369-375 • В. Ицкович 1982: 142 • ЛЭС 1990 объектный падеж - R.-D. Keil, Zur Wahl des Objektkasus bei verneinten Verben im modernen Russisch //ZSlPh 35 (1970/1971), 1: 109-133 • A. Fuchs, Zur Wahl des Objektskasus bei Verneinung im Russischen //J. Holthusen et al. (Hrsg.) 1973: 81-91 • ЛЭС 1990 • A. Bogusławski, Nochmals zu Genitiv und Akkusativ russischen in verneinten Verbalphrasen //WSlav 43 (1998): 1-32 объём - ЛЭС 1990 объём значения - ЛЭС 1990 объём понятия - ЛЭС 1990 объём словаря - Супрун (ред.) 1975 объём текста - В. А. Дорофеева, Струк- турно-информационная устойчивость текста к деформациям его объема. АКД, Кемерово, 2004 объёмно-блочный - Котелова (ред.) 1984 объёмно-переставной - Котелова (ред.) 1984 объёмно-планировочный - Котелова (ред.) 1984 объёмно-пространственный - Котелова (ред.) 1984 объёмность - Ревзин 1977 [падежный приз- нак] образуют объёмноцентрированный -  При комнатной температуре атомы кубическую железа решетку, в объемноцентрированную которой атомы занимают места по вершинам и в центре куба. Л. Д. Ландау, Китайгородский, Молекулы, изд. 5-е, испр., Москва : Наука, 1982: 111 А. И. объявка -  М. М. Громыко, Мир русской деревни, Москва : Молодая гвардия, 1991: 120 объявление - Е. В. Падучева, Логическое ударение в текстах реклам и объявлений //НТИ 5, 1963: 31-32 • Mędelska 1984  брачное объявление; газетное объявле- ние; рекламное объявление объявлять - Ю. Апресян 1995 объявляться - Ю. Апресян 1995 объярлычить - Алексеенко, Белоусова, Литвинникова 2003 причины Признаки , объяснение - Ю. Степанов (ред.) 1980 • A. Mustajoki, и объяснения , или разные подходы к истолкованию языковых фактов //RLing 14 (1990), 2: 147-170 • Е. Падучева 1996: 449 • В. А. Пищальникова, И. А. Герман, Развитие понятия динамики языка в современной лингвистике //Т. Григорьева (ред.) 2000: 191-199 объяснение в лингвистике - ЛЭС 1990 • Т. Григорьева (ред.) 2000: 191-199 объяснительный - объяснительная сила модели - ЛЭС 1990 объяснительный перевод - Л. Нелюбин 2003 объяснить - Tošović (Hrsg.) 1999: 215-228 объяснять - Ю. Апресян 1995 объясняемое - ЛЭС 1990 объясняющее - ЛЭС 1990 объятие - Н. Иванова, О. Иванова 2004 [объятия] объять - Котелова (ред.) 1984 [объять необъятное] обыватель - Ю. Сорокин 1965 • Петрищева 1984 обывательщина - Ю. Сорокин 1965 обыгрывание - Wieliczko 1982 обыденный - Ю. Сорокин 1965 • Петрище- ва 1984 обыденная речь - ЛЭС 1990 обыденная риторика - Г. М. Ярмаркина, Обыденная риторика: просьба, приказ, предложение, убеждение, уговоры и способы их выражения в русской разго- ворной речи. АКД, Саратов : Сара- товский гос. ун-т, 2001 обытовить - Котелова (ред.) 1984 [s.v. обытовлять] обытовление - Котелова (ред.) 1984 обытовлять - Котелова (ред.) 1984 обычай - Петров, Берлин (сост.) 1985 • Н. А. Юдина, Энциклопедия русских обы- чаев, Москва : Вече, 2001 обычно - Пеньковский 2004: 281-283 ОБЭП - Скляревская (ред.) 2007 ОБЭРИУ - В. Руднев 2001 • Bobran (red.) 2003: 267-295 обэриутский -  принципы обэриутского театра Ко- жевников, Николаев (ред.) 1987: 257 обэриуты -  Кожевников, Николаев (ред.) 1987: 257 обэхээсовец - Котелова (ред.) 1984 обязаловка - Котелова (ред.) 1984 • Л. Ферм 1994 обязанность - А. Г. Широкова (ред.), Язы- кознание в Чехословакии. Сборник статей, Москва • Арутюнова (ред.) 1991: 14-21 • Цицерон, О старости. О дружбе. Об обязанностях, Москва : Наука, 1993 • А. Шмелев 2002 : Прогресс, 1978 801 обязанный - Арутюнова (ред.) 1991: 169- 175 [обязан] • Ю. Апресян 1995 [обязан] • Н. Арутюнова 1999 [обязан] обязательно - Петрищева 1984 обязательность - Н. В. Перцов, Обязатель- ность в естественном языке и ее типы //Х. Баран, С. И. Гиндин (ред.), Роман Якобсон. документы, исследования, Москва : РГГУ, 1999: 488- 495 Тексты, обязательный - Ю. Апресян 1995 обязательная валентность - ЛЭС 1990 обязательный плеоназм - ЛЭС 1990 обязательный смысл - СиИ 10 (1978): 3-31 обязательство - Ю. Апресян 1995 • Бен- венист 1995 [хозяйственные обяза- тельства] • Е. Падучева 1996: 449 • O. Małysa, От обещания к присяге: русское и польское жанровое сознание //Z. Czapiga (red.) 2006: 113-121 обязывать - Ю. Апресян 1995 обязываться - Ю. Апресян 1995 • O. Małysa, От обещания к присяге: русское и польское жанровое сознание //Z. Czapiga (red.) 2006: 113-121 -ов [fleksja dopełniacza] - Wierzbicka 1988 -ов- [interfiks] - Lehikoinen 1990 -ование - Blicharski M. (red.) 2000: 15-23 • H. Koriakowcewa, Отыменные nomina actionis с терминоэлементами -ование/- owanie в русском и польском языках конца ХХ века //K. Wojtczuk (red.), Moda jako problem lingwistyczny, Siedlce : Wyd. Akademii Podlaskiej, 2002: 253-268 1966, 70-74 семантических -оватый - Н. Ф. Иванова, Прилагательные с суффиксом -оват- (-еват-) в сопоставле- нии с прилагательными на -еньк- (-оньк-) //РЯШ • В. К. 1: Радзиховская, О и морфологических структурных ограни- чениях при образовании отадъективных прилагательных с суффиксом -оват- (- aw-, przy-) в русском и польском языках //УЗ МГПИ им. Ленина 292 (1968): 311- 332 • E. J. Vajda, Semantic constraints on formal patterns in Russian grammar //IJSLP 35-36 (1987): 181-197 • Э. А. Балалыкина, Русское адъективное словообразование на балто-славянском фоне, Казань : Изд. Казанского ун-та, 2007 -овать - Поспелов, Шведова (ред.) 1955: 42-72 • Авилова 1967 • Т. М. Возный, Сравнительно-типологическое изучение структуры словообразовательной 802 глаголов на -ова-ти в белорусском, украинском, русском и польском языках //Тыпалогiя i ўзаемадзеянне славянскiх моў i лiтаратур. Тэзiсы дакладаў и паведамленняў II рэспублiканскай канфе- рэнцыi, Мiнск, 1973: 93-95 • СиИ 7 (1976): 62-78 ОВВЗ - Скляревская (ред.) 2007 овдоветь - Kаrolak et al. 1980: 214 Овен - Скляревская (ред.) 2007 овенизм - Мучник, Панов (ред.) 1964: 77 овердрафт - Бунимович et al. 2000 овертайм - Е. Земская (ред.) 1996 оверхед - Бунимович et al. 2000 оверхед-проектор - Азимов, Щукин 1999 овёс - С. М. Толстая (ред.) 2004 -овец [sufiks] - Калишан 1993 • Lehikoinen 1990 овеществление - Тамарченко, Бройтман, Садецкий (ред.) 1997: 11 овзросление - Котелова (ред.) 1984 овзрослять - Котелова (ред.) 1984 овизичить - Л. Ферм 1994 овилан - Котелова (ред.) 1984 овилановый - Котелова (ред.) 1984 ОВИР - Скляревская (ред.) 2007 -овитый - SFPiS 33 (1996): 174-179 • Э. А. адъективное Балалыкина, словообразование на балто-славянском фоне, Казань : Изд. Казанского ун-та, 2007 Русское -овка - Blicharski M. (red.) 2000: 15-23 овладивосточить - В. П. Григорьев 1986: 236 овнешнение - Тамарченко, Бройтман, Са- децкий (ред.) 1997: 11 оводевилить -  Котелова (ред.) 1984: 441 [s.v. обытовлять (в цитате 1973 г.)] оволчиться - Л. Миронюк 1994 овощ - M. Ivić, Slavic fruit and vegetable na- mes and countability //IJSLP 25-26 (1982): 209-211 • Kakridis 1999 [овощи] овощебаза - Котелова (ред.) 1984 овощеимпортирующий -  овощеимпортирующие страны Internet овощекартофелеводческий - Котелова (ред.) 1984 овощекартофелехранилище - Котелова (ред.) 1984 овоще-молочный - Котелова (ред.) 1984 овощечистка - Wawrzyńczyk 1982: 12 ОВР - Скляревская (ред.) 2007 овсень - А. Байбурин, Л. Беловинский, Ф. Конт, Полузабытые слова слова и значения. Словарь русской культуры XVIII-XIX : Европейский Дом ; Москва : Знак, 2004 вв., Санкт-Петербург овца - Бенвенист 1995 • С. М. Толстая (ред.) 2004 Овца - Скляревская (ред.) 2007 овцеград - Котелова (ред.) 1984 овцекомплекс - Котелова (ред.) 1984 овцепас - К. Логинова 1984 овчарня - «Русский язык» (Воронеж) 6 (1974): 13-16 овчарочий - Котелова (ред.) 1984 овчинно-шубный - Котелова (ред.) 1984 -овщина - Мучник, Панов (ред.) 1964: 83- 84 [образования типа Орловщина] • Isajew, Isajewa, Miedziński (red.) 1997: 148-154 [обломовщина и т. п.] -овый - О. В. Горина, Прилагательные со- временного русского языка на -овый, образованные от одушевленных имен существительных //УЗ Куйбышевского пед. инст. Вып. 40 (1963): 39-64 • Siekierzycki 1985 огамический - огамическое письмо - ЛЭС 1990 огенвар - Lehikoinen 1990 огибной -  огибной мостик Д. С. Лихачев, Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей, Ленинград : Наука, 1982: 270 огимнить - ZSlPh 22 (1953-1954), 2: 352 оглаголивание - О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, Москва : СЭ, 1966 оглан - Бородин, Шайкевич (ред.) 1981 огласить - Арутюнова (ред.) 2000 огласка - Петрищева 1984 огласовка - О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, Москва : СЭ, 1966 • ЛЭС 1990 оглашать - Арутюнова (ред.) 2000 оглобельно-дуговой - Беловинский 2003: s.v. запряжка оглобельно-постромочный - Беловинский 2003: s.v. запряжка оглоед - Петрищева 1984 оглоедка - Кульпина, Вавжинчик (ред.) 2006 оглушение - О. С. Ахманова, Словарь лин- гвистических терминов, Москва : СЭ, 1966 оглушение согласных - Зиндер 1979 • ЛЭС 1990 оглядка - Bogusławski, Karolak 1973: 202- 203 [с оглядкой; без оглядки] оглядываться - Петрищева 1984 огнева - Ю. Сорокин 1965 огневержец - Humesky 1964 огневой - Hill 1972 огнегасящий - Котелова (ред.) 1984 огнедобытчик - Котелова (ред.) 1984 огненно - Котелова (ред.) 1984 огненно-алый -  Она была /.../ в соломенной круглой шляпке с огненно-алым пером. Ф. М. Достоевский, собрание сочинений в тридцати томах. Т. 7, Ленинград : Наука, 1973: 222 Полное – то огненно-красный - Е. Диброва (ред.) 2005 огненно-рыжий - Е. Диброва (ред.) 2005 огненно-темпераментный -  Начинаются нехитрые воскресные раз- влечения деревенской молодежи. В центре красочный, грациозный танец горцев, то огненно- темпераментный капризно- изящный. С. Корев, „Галька“ С. Мо- нюшко, второе изд., Москва : Музгиз, 1961: 60 внимания /.../, огненный - Ю. С. Язикова, Красный цвет в окуровском цикле М. Горького //Н. Ме- щерский (ред.) 1969: 130-137 • Hill 1972 огненосец - Котелова (ред.) 1984 огненосица - Кульпина, Вавжинчик (ред.) 2006 огненосный - Котелова (ред.) 1984 огнерезчик - Котелова (ред.) 1984 огнеструйный - Котелова (ред.) 1984 огнетушитель - М. Копыленко 1976 огнеупорщик - Котелова (ред.) 1984 огнеустойчивый - Котелова (ред.) 1984 огнецветный - РусР 1978, 5: 89 огнисто-рыжий - Е. Диброва (ред.) 2005 огнисто-чёрный - Е. Диброва (ред.) 2005 огнистый - Hill 1972 ого - Bogusławski, Karolak 1973: 423 • Wierzbicka 1991 оговаривать - Ю. Апресян 1995 оговариваться - Стексова 2002 оговор - А. Байбурин, Л. Беловинский, Ф. Конт, Полузабытые слова слова и значения. Словарь русской культуры XVIII-XIX : Европейский Дом ; Москва : Знак, 2004 вв., Санкт-Петербург оговориться - Стексова 2002 оговорка - Э. Хэмп, Словарь американской лингвистической терминологии, пер. и 803 дополнения В. В. Иванова, Москва : Прогресс, 1964 оговорщица - Кульпина, Вавжинчик (ред.) 2006 Между смертью оголовок - Matejka (ed.) 1973: 117-128 оголовье - Matejka (ed.) 1973: 117-128 огонь - Z. Barański, Semantyka wyrazu „ogień” w Annie Kareninie Lwa Tołstoja //SRP 15 (1980, wyd. 1981): 13-20 • И. А. Стернин, Экспрессивное употребление слов тематической группы “огонь” в ли- рике А. Блока //K. Тимофеев (ред.) 1983: 78-83 • Котелова (ред.) 1984 • И. В. Романова, и воскресением: тема огня в романе Б. Л. Пастернака Доктор Живаго //GESLL 8 (1995): 84-91 • Ю. Степанов 1997 • Н. Иванова, О. Иванова 2004 [огни; огонь] • образов. Н. В. Павлович, Язык Парадигмы в русском поэтическом языке, изд. 2-е, испр. и доп., Москва : Азбуковник, 2004 • С. М. Толстая (ред.) 2004 • Т. М. Вахитова, Природные стихии в творчестве Леонида Леонова //РусЛ 2005, 3: 73-90 • Н. В. Ше- пропозитивно- стеркина, Структура концепта ассоциативного ‛огонь’: на материале русских за- говорных текстов и паремий //Дедова, За- харов (сост.) 2009: 299-300 • А. В. Яценко, Концепт ОГОНЬ в русских пословицах и поговорках //Ремнёва, Поликарпов (сост.) 2010: 281-282 образов фрейма огонь – огоньковец - Л. Ферм 1994 огород - РусР 1978, 5: 103- 107 [vs. сад] • Петрищева 1984 [‘изгородь’] • Вендина 1998 огородничать - Kаrolak et al. 1980: 95, 96 огорожа - Петрищева 1984 огорошить - Э. Кузнецова (ред.) 1982: 33- 40 огорчать - Анна А. Зализняк 1992 огорчаться - Zmarzer 1985: 148 • Wierzbic- ka 1988 • Анна А. Зализняк 1992 • Ю. Апресян 1995 огорчен - Анна А. Зализняк 1992 огосударствляться - Л. Ферм 1994 ОГПУ - Lehikoinen 1990 • Е. Диброва (ред.) 2005 ограбление - Убин 1969 ограждать - Ю. Апресян 1995 ограниченец -  С. Смирнов, Сатиричинки, Москва : Ху- дожественная литература, 1987: 163 804 ограничение - Е. Падучева 1996: 449 ограниченность - Бондарко (ред.) 1987 ограниченный - ограниченная дистрибуция - ЛЭС 1990 ограниченная кратность - Barentsen, Groen, Sprenger (eds.) 1994: 1-50 • J. Staw- nicka, Czasowniki „anulowania efektu” w kontekście krotności ograniczonej w języku rosyjskim i polskim //Wierzbiński (red.) 2004: 253-262  обстоятельство ограниченной крат- ности действия ограниченная множественность - ЛЭС 1990 ограниченное - Чейф 1975 ограничитель - Е. Падучева 1996: 449 ограничительно-выделительный - ограничительно-выделительный де- терминант - Е. Н. Клемёнова, Огра- ничительно-выделительные детерминан- ты в современном русском языке. АКД, Ростов-на-Дону : Ростовский гос. пед. ун-т, 2001 (ред.), Вопросы ограничительно-условный - Н. Н. Холо- дов синтаксиса и лексикологии русского языка, Смоленск : Смоленский госпединститут, 1975: 11 [ограничительно-условные предложения] - О. С. Ахманова, терминов, лингвистических ограничительный Словарь Москва : СЭ, 1966 огранщик - Котелова (ред.) 1984 огранщица - Котелова (ред.) 1984 огребать - R. Lewicki 1986 огрех - А. Байбурин, Л. Беловинский, Ф. Конт, Полузабытые слова слова и значения. Словарь русской культуры XVIII-XIX : Европейский Дом ; Москва : Знак, 2004 вв., Санкт-Петербург огромный - Плотников 1979 • Е. Janus 1981: 161 огротан - Беловинский 2003 огрузинивание - Л. Ферм 1994 огрузинивать - Л. Ферм 1994 огубление - Вахек 1964 • ЛЭС 1990 огубленность - ЛЭС 1990 огублённый - О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, Москва : СЭ, 1966 огубленные гласные - ЛЭС 1990 огурбузы - РусР 1978, 5: 71 огурец - Wierzbicka 1988 • Ю. Апресян (ред.) 1995 огуречноуборочный - Котелова (ред.) 1984 огурчик - R. Lewicki 1986 огюстконтист - Йирачек 1971: 227, 275 ода - А. Квятковский 1966 одалживать - Ю. Апресян 1995 одаль - А. Гуревич (ред.) 2003 одарённость - Убин 1969 • Н. Иванова, О. Иванова 2004 одарённый - Убин 1969 одежа - Петрищева 1984 одежда - L. Dacewicz, Zapożyczenia w zakre- sie rosyjskich i polskich nazw odzieży //SOr 35 (1986), 2: 303-310 • К. Богданов, А. Панченко (сост. и ред.) 1999: 81-100 • Н. В. Кулакова, Наименования одежды в языке А. С. Пушкина (лексико- графический и функционально-стили- стический аспекты). АКД, Москва : Московский пед. ун-т, 2000 • Т. А. Кожурина, Принципы формирования семантического поля ОДЕЖДА //A. Pstyga, K. Szcześniak (red.), Słowo z perspektywy tłumacza, Gdańsk : UG, 2002: 215-222 • А. Романик, Названия мотивированные собственными именами //SWschodniosł 2 (2002): 343-348 • С. М. Толстая (ред.) 2004 • В. Андреев, Современный этикет и русские традиции, Москва : Вече, 2005 językoznawcy одежды, i  язык одежды одействотворение - ВЛ 1985, 8: 252 [герце- новое выражение] одеколон - РусР 2004, 4: 104-106 [о названиях одеколонов] одемьянивание - Мучник, Панов (ред.) 1964: 79 одёргивать - Ю. Апресян 1995 одерживать - Ю. Апресян 1995 одессизм - В. Ф. Шишов, А. А. Стецючен- ко, Одессизмы в рассказах И. Э. Бабеля //Ю. Карпенко (ред.) 1991: 28-34 одеть - Убрятова (ред.) 1977: 58-76 • Ю. Апресян 1995 одеяло - Котелова (ред.) 1984 [одеяло- грелка] один - УЗ Московского госпединститута им. Ленина 148, Кафедра русского языка, вып. 10 (1960): 94-112 [о функции частицы, местоимения и числительного] • ВЯ 1964, 4: 80-90 [один из] • Б. И. Блажев, Об одной особенности категории одушевленности-неодушевленности у числительных один, два, три и четыре //РЯШ 1966, 2: 103-105 • УЗ ЛГУ 375 (1973): 188- [с отрицанием, выражение безличности] • Bogusławski, Karolak 1973: 6, 203, 274, 295 • ZN UJ. PJ 21: 233- и значения (1979): 149-152 243 [в не один..., но] • В. И. Кодухов (ред.), Принципы и методы лексико- грамматических исследований. Научные доклады II Межкафедрального семинара аспирантов-языковедов, Ленинград : ЛГПИ, 1973: 162-166 • Е. В. Падучева 1974 [один и тот же] • М. В. Всеволо- дова, Способы выражения временных от- ношений в современном русском языке, Москва : Изд. Московского ун-та, 1975: 114 et passim • W. Birkenmaier, Die Funktion von odin im Russischen //ZSlPh 39 (1976-1977), 1: 43-59 • РусР 1968, 3: 57-59 [в функции артикля] • Т. М. Николаева, Словосочетания с лексемой «один». Форма, их контекстная маркированность //Г. Золо- това (ред.) 1979: 134-152 • Т. М. Ни- колаева (ред.) 1979: 164- • ZN WSP w Opolu. FR 16 [в конструкциях одни..., другие..., третьи...] • M. Turkowska, Polskie rosyjskie leksykalne wykładniki niewyznaczoności //Blicharski • Wawrzyńczyk 1982: 59 [(все) как один] • Wieliczko 1982: 78-79 [один на один] • Colloque 1983: 11-24 • Котелова (ред.) 1984: 445 [на одном дыхании] • Neidle 1988 • Mędelska 1992: 178 • Ю. Апресян 1995 • Мельчук 1995 • Н. Арутюнова 1999 [один; один и тот же; одно и то же] • О. В. Федорова Неопределенное местоимение один в русском языке как показатель интродуктивной референции имени //ВМУ. Сер. 9. Филология 1999, 2: 98-112 • О. В. Гомонова, Семантические, функциональные грамматические особенности «один» со- временном языке. АКД, Таганрог : Таганрогский гос. пед. инст., 2000 • А. Богуславский, Ein и один //Kiklevič (Hrsg.) 2001: 21-35 • А. Р. Гелегаева, Словообразовательный потенциал слова один в современном русском языке //Дедова, Захаров (сост.) 2009: 100-101 • А. Р. Гелегаева, Мор- фолого-семантические особенности слова один в русском языке //Ремнёва, Поликарпов (сост.) 2010: 14 и слова русском 44-70 i (red.) 1980: в одинакий - Бородин, Шайкевич (ред.) 1981 одинаковый - Wawrzyńczyk 1982: 39 • Н. Арутюнова 1999 одинарный - О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, Москва : СЭ, 1966 805 одиннадцатилетка - Wawrzyńczyk 1997: 206 одиннадцатиметровый - Котелова (ред.) 1984 одиннадцатиподъездный - Котелова (ред.) 1984 одиннадцатисложник - А. Квятковский 1966 • А. А. Илюшин, Польский силла- бический одиннадцатисложник и его возможный русский эквивалент //М. Жмигродская et al. (ред.), Польский романтизм и восточнославянские литера- туры, Москва : Наука, 1973: 162-175 • Кожевников, Николаев (ред.) 1987 одиннадцатиэтажный - Котелова (ред.) 1984 один-одинешенек - Mędelska 1992: 178 одиночество - Петров, Берлин (сост.) 1985 • Бабенко 1989: 169-170 • Д. С. Проко- фьева, Одиночество, страдание и смерть в романтической поэзии //И. И. Свирида (ред.), Человек в контексте культуры. Славянский мир, Москва : Индрик, 1995: 122-133 • Д. А. Матеев, Феномен одиночества и проблема нарушения коммуникации: социально-философский аспект. АКД, Новосибирск : СО РАН, 2008 одиночница - Котелова (ред.) 1984 одиночный - Котелова (ред.) 1984 один-разъединственный - Котелова (ред.) 1984 одичать - Л. Миронюк 1994 одический - одическая строфа - Кожевников, Николаев (ред.) 1987 ОДН - Lehikoinen 1990 однажды - Mędelska 1992: 178 однако - SЕЕJ 20 (1976): 167-173 • Ю. Апресян 1995 • Дедова, Захаров (сост.) 2009: 276-277 однаробразный - А. Г. Щепин, О лекси- ческой контаминации //РусР 1978, 5: 66- 69 • РусР 1983, 5: 28 одно - Bogusławski, Karolak 1973: 50 одно- - Wawrzyńczyk 1982: 22 одноактность - Храковский (ред.) 1989 одновалентный - одновалентный глагол - ЛЭС 1990 одновальный - Котелова (ред.) 1984 одноверка - Кульпина, Вавжинчик (ред.) 2006 одновидовой - одновидовой глагол - Е. А. Земская, Типы приставочных глаголов в современном русском языке //Поспелов, Шведова (ред.) 1955: 5-41 одновидовых одновременно - Bogusławski, Karolak 1973: 295 одновременность - Бондарко (ред.) 1987 • Храковский (ред.) 1989 • Е. Падучева 1996: 449 • Н. А. Козинцева, Таксисные конструкции в языке: одновременность //Chrakovskij, Grochowski, Hentschel (eds.) 2001: 225- 240 русском одновременный - Э. Хэмп, Словарь амери- канской лингвистической терминологии, пер. и дополнения В. В. Иванова, Москва : Прогресс, 1964 однографический - Д. Шмелев 1973: 204 одногруппница - Кульпина, Вавжинчик (ред.) 2006 однодворец - С. И. Котков, Из истории тер- мина однодворец //Филин (ред.) 1971а: 161-164 одноделка - Кульпина, Вавжинчик (ред.) 2006 однодеревенский -  Некоторые храмовые праздники со- четались с братчиной (другие названия – канун, свеча) – совместной трапезой полноправных членов однодеревенской общины, устроенной в складчину после молебна. М. М. Громыко, Мир русской деревни, Москва : Молодая гвардия, 1991: 368 однодневник - Т. Н. Свешникова (сост.), Малые формы фольклора. Сборник статей памяти Г. Л. Пермякова, Москва : «Восточная литература» РАН, 1995: 144- 165 однодомка - Кульпина, Вавжинчик (ред.) 2006 однозлотовый -  Покерные автоматы представляют собой два типа, одни – по злотому, другие – по пять злотых /.../. Верхний предел однозлотовых составляет 20 /.../. И. Хмелевская, Азарт. Роман, пер. В. Л. Шибаев, Москва : Фантом Пресс, 2000: 67 ставки на однозначность - ЛЭС 1990 • Е. Падучева 1996: 449 одновершинный - О. С. Ахманова, Сло- варь лингвистических терминов, Москва : СЭ, 1966: 281 однозначный - О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, Москва : СЭ, 1966 806
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ku Hipersłownikowi języka rosyjskiego. (II: 7731554)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: