Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00201 003483 21551601 na godz. na dobę w sumie
Kury ozdobne - ebook/pdf
Kury ozdobne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 193
Wydawca: Wydawnictwo SBM Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7845-842-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kury od wieków przebywały w otoczeniu ludzi. Na początku dostarczały człowiekowi niezwykle pożywnych jaj, mięsa oraz piór. Z czasem jednak zaczęto dostrzegać też ich piękno. Odpowiednia hodowla i selekcja doprowadziła do powstania wielu ras. Książka Kury ozdobne to przegląd siedemdziesięciu ras ptaków, często zaskakujących swoim wyglądem, zwyczajami oraz pochodzeniem. Zebrano również praktyczne informacje na temat biologii kury oraz jej hodowli.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PaWe ł Moszczyński W y b ó r • h o d o W l a • r a s y Kury ozdobne Pawe ł Moszczyński Kury ozdobne 6 SpiS Treści sPis treści Wstęp ............................................................ 9 Mały poradnik hodoWcy kur ............ 10 1. od kury dzikiej do kury domowej ............. 10 2. Zanim zaczniesz hodować kury ................ 11 3. przygotowanie kurnika ............................. 14 4. urządzenia dla kur .................................... 15 5. Transport i aklimatyzacja .......................... 16 6. Żywienie ................................................... 17 7. dodatki witaminowe i mineralne ............... 21 8. kury zaczęły znosić jaja ........................... 25 9. koroną hodowli jest rozmnażanie ........... 28 10. nie lecz sam swoich kur, udaj się po poradę do weterynarza .............. 28 11. polski Związek hodowców Gołębi rasowych i drobnego inwentarza ... 29 rasy kur zarejestrowane w pZhGridi .......... 30 12. Zwyczaje kur ........................................... 33 13. Biologia kury ........................................... 38 pochodzenie ptaków ................................... 38 Budowa ciała kury ....................................... 39 Szkielet kury ................................................ 40 układ mięśniowy ......................................... 41 układ nerwowy ........................................... 41 układ pokarmowy ...................................... 44 układ oddechowy ....................................... 45 układ krwionośny ....................................... 46 układ wydalniczy ........................................ 46 układ rozrodczy .......................................... 46 karłoWaTe WłaściWe ............................. 54 BrodacZ anTWerpSki ............................. 56 chaBo ........................................................ 58 karZełek BelGijSki ................................... 60 karZełek holenderSki ........................... 62 karZełek łapciaSTy ............................... 64 karZełek polSki ....................................... 66 ohiki .......................................................... 68 SeBryTka ................................................... 70 SeraMa ...................................................... 72 BojoWce .................................................... 74 araukana ................................................. 76 BojoWiec aSil ........................................... 78 BojoWiec indyjSki .................................. 80 BojoWiec MalajSki ................................. 82 BojoWiec noWoanGielSki ................... 84 BojoWiec STaroanGielSki ..................... 86 jokohaMa ............................................... 88 ko ShaMo ................................................. 90 orłoWSka ................................................. 92 SuMaTra ................................................... 94 yaMaTo ..................................................... 96 kury cZuBaTe ......................................... 98 appencelSka ........................................... 100 creVe coeur ............................................. 102 cZuBaTka BeZBroda ............................. 104 cZuBaTka BrodaTa ............................... 106 houdan ................................................... 108 jedWaBiSTa ............................................... 110 kury oZdoBne 7 kury lekkie .............................................. 112 Brakla ...................................................... 114 fenikS ........................................................ 116 fryZyjSka ................................................. 118 GalijSka ZłoTa ........................................ 120 haMBurSka ............................................. 122 ToTenko .................................................... 124 kury średnie ........................................... 126 ankona ................................................... 128 BreSSe ....................................................... 130 GołoSZyjka ............................................. 132 leGhorn .................................................. 134 Minorka .................................................. 136 niuheMpSZyr .......................................... 138 Suffolk chequor .................................. 140 kędZierZaWa ........................................... 142 WelSuMSka ............................................. 144 ZielononóŻka polSka ......................... 146 kury cięŻkie ........................................... 148 auSTralorp MiniaTuroWy .................. 150 BrahMa .................................................... 152 dorkinG .................................................. 154 faWerola ................................................ 156 karZełek kochin ................................... 158 kochin ..................................................... 160 lafleSZka ................................................. 162 lanG Shan croada ............................... 164 lincolnShire Buff ................................. 166 Maran ..................................................... 168 nieMiecki lanG Shan ............................ 170 orpinGTon ............................................... 172 plyMuTrok ............................................... 174 rhodeBar ................................................. 176 rodajlend ............................................... 178 SaSekS ...................................................... 180 WajandoTa ............................................ 182 Bibliografia ................................................. 188 indeks ........................................................ 190 8 WSTęp kury oZdoBne 9 wstęP kury od wieków przebywały w otoczeniu ludzi. na początku dostarczały człowiekowi jaj, mięsa i piór. Z czasem zaczęto dostrzegać też ich piękno. odpowiednia hodowla i selekcja doprowadziły do powstania wielu różnorodnych ras. chociaż nie jest to do końca potwierdzone, uważa się, że współ- nym przodkiem kury domowej jest pochodzący z azji kur bankiwa. pierwszy raz został on udomo- wiony w azji południowo-Wschodniej już około Vi tysiąclecia p.n.e. W chinach kury były popularnym ptakiem hodowlanym już przed 1000 r. p.n.e. W europie Grecy hodowali kury od około Vi w. p.n.e., a oko- ło roku 500 p.n.e kura była już znana w egipcie. W tym czasie w chinach istniały już sztuczne wylęgarnie jaj. celtowie natomiast z wielkim za- miłowaniem oddawali się hodowli kur i kogutów, które wystawiali też do walk między sobą. na terenie polski, w Biskupinie, podczas wykopalisk także odnalezione zostały szczątki kury. Ze względu na to, że kury są dosyć łatwym zwierzęciem do przewożenia i mało wymaga- jącym w hodowli, a przy tym dostarczającym smacznego i odżywczego pożywienia, żywe kury podróżowały często wraz dużymi migracjami ludzi. planową hodowlę i selekcję kur rozpoczęto w europie dopiero w drugiej połowie XiX wieku. hodowla kur stała się wtedy bardzo popularna i coraz częściej zaczęto trzymać kury tylko jako ptaki ozdobne. do ii wojny światowej liczba ras kur była bardzo duża. po wojnie zaś rozwój ho- dowli wielkoprzemysłowych doprowadził do znacznego jej zmniejszenia. obecnie wiele ras, na przykład w polsce kura zielononóżka kuro- patwiana, zostaje na nowo odkrywanych i stają się popularne w małych amatorskich hodowlach. dzięki temu nadal istnieje bardzo dużo ras kur, tworzących ogromną paletę barw i charakterów tych interesujących ptaków. 10 Mały poradnik hodoWcy kur Mały Poradnik hodowcy kur kur bankiwa 1. od kury dZikiej do kury doMoWej prawdopodobnie hodowana obecnie na całym świecie kura domowa, pochodzi od kura bankiwa (gallus gallus), żyjącego w stanie dzikim w połu- dniowej azji, głównie w pakistanie, indiach, na półwyspie Syjamskim oraz w indonezji. historia udomowienia kury jest nieznana. Ze starych zapisków wynika, że w chinach i w egip- cie kury były już hodowane w 1400 roku p.n.e. W Starym Testamencie znajduje się przysłowie: „Trzy są istoty, które mają wspaniały krok, ow- szem cztery, które chodzą dostojnie: lew, bohater wśród zwierząt, który przed nikim nie ustępuje, kogut, co dumnie kroczy, kozioł i król, który jak Bóg występuje wśród swojego ludu” (Księga przypowieści 30,29-31). do południowej europy udomowione kury dotarły około 700 roku p.n.e. rozpowszechnione zostały na całym kontynencie europejksim po narodzeniu chrystusa przez za- konników, którzy trzymali je dla mięsa i jaj. Znane jest pięć podgatunków kura bankiwa. różnią się one od siebie głównie barwą piór na grzywie u koguta. Wszystkie one mogły być pro- toplastami naszej kury domowej. przypuszcza się, że kur bankiwa został udomowiony około 4000 lat p.n.e. przez około 6000 lat powstało wiele ras kury domowej, we wszystkich częściach świata, gdzie są hodowane. jednak najwięcej ras i odmian barwnych powstało w ciągu ostatnich trzech stuleci. jedne rasy są bardziej popularne, inne mniej. różnią się wielkością i ubarwieniem, ale także temperamentem i zachowaniem. jed- kury oZdoBne 11 ne są agresywne, inne zdecydowanie spokojne. hodowane są dla uzyskania pożywnego mię- sa i jaj. kiedyś hodowane były także do celów sportowych (walki kogutów). obecnie w europie i ameryce południowej walki są zakazane. 2. ZaniM ZacZnieSZ hodoWać kury na wystawach można zobaczyć wiele ras kur, od bardzo małych (np. sebrytka, bantamka, karze- łek niemiecki, karzełek kochin, chabo i inne) do bardzo dużych (np. kochin, brama, plymutrok, włoszka itp.). na dużych wystawach może być prezentowanych nawet kilka tysięcy kur i kogu- tów. Wszystkie są piękne i jest co podziwiać. jest więc z czego wybierać. Zanim jednak dokonamy wyboru, musimy się zastanowić, czy będziemy mieć odpowiednie warunki do hodowli tej, czy innej rasy. każdy może hodować kury, jednak hodowla niektórych ras wymaga odpowiednich warun- ków. Małe kury nie potrzebują dużego kurnika i wybiegu. niektóre karzełki można hodować na- wet w klatkach. dużym kurom należy zapewnić odpowiedni przestronny kurnik i wybieg. posiadane pomieszczenie można odpowiednio zaadaptować: wydzielić część działki lub ogrodu. należy to jednak zrobić zanim zdecydujemy się na zakup, nawet bardzo małego stadka kur. Za- kupione kury, aby zaoszczędzić im stresu, należy umieścić w pomieszczeniu, w którym pozostaną już na dłużej. kury są wrażliwe na stres. Może on spowodować nie tylko okresowe obniżenie odporności immunologicznej, ale nawet śmierć. początkujący hodowcy często pytają: czy nale- ży także kupić wraz z kurami koguta, a jeśli tak, to ile należy kupić kogutów. jak wielkie powinno być stadko kur? Wielkość stadka zależy od pomiesz- czenia, jakim dysponujemy. kury nie mogą być stłoczone ani w kurniku, ani na wybiegu. koguta warto zakupić, ponieważ zawsze stadko z kogu- tem lepiej się prezentuje. przede wszystkim ko- gut jest czujny, pilnuje stada, zwraca uwagę, czy stadko nie jest zagrożone. na każde zagrożenie natychmiast reaguje. Taka jest jego natura i rola. 14 Mały poradnik hodoWcy kur 3. prZyGoToWanie kurnika na kurnik można zaadaptować różne pomiesz- czenia, a mianowicie część zabudowania gospo- darczego, ogrodowej altany na narzędzia itp., ale nasze kury muszą mięć łatwy dostęp do przygo- towanych dla nich pomieszczeń. kurnik powinien być dostatecznie przestronny, zaopatrzony w dobrą wentylację, powinno być w nim widno i powinien być odpowiednio cie- pły, aby w okresie mrozów hodowane przez nas ptaki nie zmarzły. Można też na terenie naszej działki wybudować dla małego stadka niewielki kurnik, z desek lub płyt, odpowiednio go ocieplić i ogrodzić, najlepiej także okryć go siatką z góry, aby dostępu do środka nie miały drapieżne pta- ki i ssaki, głównie wszędobylskie gryzonie. Takie niewielkie pomieszczenie i niezbyt duży wybieg lub woliera nie nadwyrężą zbytnio naszego bu- dżetu domowego. Zresztą wyłożone nakłady się zwrócą. Zbudowany przez nas samych kurnik i stadko zdrowych, i pięknych kur dostarczy wiele satysfakcji i radości. Małe rasy kur (karzełki) można hodować w klatkach, ale muszą być dość przestronne. Można też do każdej klatki dobudować małą wo- lierę. kurki hodowane w klatkach, znajdujących się np. w ogrodzie, nie mogą pozostać w nich na zimę. późną jesienią powinno się kury przenieść do pomieszczeń zamkniętych i dostatecznie cie- płych. kury nie znoszą przegrzania, ale też zbyt niskiej temperatury, w której mogą im obmarz- nąć grzebienie (szczególnie u minorek, leghornów i włoszek). na działce, na ktorej chcemy hodować nasze kury, powinny się znajdować miejsca zacienio- ne, a więc kilka krzaków lub drzewa. jeśli nie ma na niej jakiegoś drzewa, należy go niezwłocznie zasadzić. Może to być drzewo owocowe, które dodatkowo dostarczać nam będzie w odpowied- nim czasie owoców. pod drzewem warto także zainstalować grzędę, aby na niej mogło odpoczy- kury oZdoBne 15 wać nasze stadko kur. kury nie mogą przez cały dzień być narażone na silne światło słoneczne. potrzebują miejsc zacienionych. ciężko oddycha- jące otwartym dziobem kury to znak, że zaczyna się z nimi dziać coś niebezpiecznego: brakuje im wody w poidle, lub nastąpiło przegrzanie organi- zmu. Wybiegi mogą być trawiaste, ale można też trzymać nasze stadko kur na wybiegu pozbawio- nym trawy. Wtedy najlepiej pokryć go piaskiem, lub czystą ziemią, i grabić co jakiś czas. 4. urZądZenia dla kur W kurniku lub na wybiegu powinny się znajdować odpowiednie urządzenia. dzikie kury noc spędza- ły na drzewach, lub w zaroślach. kury domowe także lubą siadać na niżej położonych konarach drzew. na noc jednak powinny wchodzić do kur- nika. Tu powinny znajdować się grzędy (grzęda to pozioma żerdź służąca kurom do siedzenia), usytuowane około 50 centymetrow nad podło- gą. Można je zrobić z oheblowanych listew, bo powinny być lekko zaokrąglone. pod grzędami umieszcza się ściołkę ze słomy, lub zeschniętych liści, zmieszanych z torfem. ułatwi to utrzymanie czystości w kurniku. Torf doskonale absorbuje wilgoć. usuniętą ściołkę można kompostować i po pewnym czasie można ją wykorzystać jako nawóz. nasze kury kiedyś zaczną znosić jaja, dlate- go powinny mieć w kurniku gniazda wyścielone słomą. Może to być zrobiony przez nas regał lub pojedyncze, drewniane lub plastikowe, skrzynki. powinny być stabilne, aby się nie wywracały i nie dochodziło do tłuczenia zniesionych przez kury jaj. na wybiegu bezwzględnie powinno znajdować się poidło z wodą oraz karmik na ziarno, lub inną paszę. poidła i karmiki można kupić w sklepach z karmą i urządzeniami potrzebnymi do hodowli drobiu i gołębi. Można także – jeśli nasze stad- ko kur jest małe – zakupić pojemniki na karmę i poidła dla psów i kotów. dobrze zdają one eg- zamin, bowiem łatwo utrzymać je w czystości. na wybiegu powinna także znajdować się płaska skrzynka, lub kuweta z suchym, drobnoziarnistym piaskiem. W ciepłe i suche dni kury chętnie za- żywają piaskowej kąpieli. Tarzając się w piasku, pozbywają się zewnętrznych pasożytów. 16 Mały poradnik hodoWcy kur 5. TranSporT i akliMaTyZacja kury najlepiej nabyć od znajomego, lub bardzo znanego hodowcy. przy zakupie należy zwro- cić uwagę na kondycję zwierząt. nie mogą być chore lub zaniedbane. nie warto kupować kur bardzo starych, pięcioletnich i starszych. Bardzo stare kury przestają znosić jaja, ponieważ kura w ciągu swojego życia znosi określoną ilość jaj, a mianowicie tyle, ile komórek jajowych znajduje się w pisklęciu po wykluciu. Zakupione zwierzęta transportujemy do domu w odpowiednich koszach, lub ażurowych skrzyn- kach. przed włożeniem ich do kosza, dobrze jest każdej kurze dać do dzioba tabletkę witaminy B1, ktora działa uspokajająco i antystresowo. nie wolno kur transportować w workach lub szczelnie zamkniętych kartonach. Skrzynkę do transportu kur można kupić, lub zrobić samemu. nie powin- na być zbyt duża, aby w czasie jazdy zakupione ptaki nie obijały się o ściany. przede wszystkim należy uważać, aby w czasie przewozu kur nie doszło do przegrzania zwierząt. po przywiezieniu nabytych ptaków, wypusz- czamy je do kurnika, lub do woliery. Muszą się najpierw przyzwyczaić do swojego miejsca byto- wania, aby do niego wieczorem wracać. dajemy im świeżą wodę i pokarm, najlepiej pszenicę. W kolejnych dniach staramy się oswoić i przy- zwyczaić stadko do naszej obecności. kiedy nasze ptaki wyjdą z kurnika, wtedy dopiero dajemy im jedzenie, aby widziały, od kogo otrzymują po- karm. W kolejnych dniach staramy się podawać im ziarno z ręki, aby nauczyć je zaufania. czyniąc to, możemy je odpowiednio wabić, ale zawsze tak samo i z takim samym natężeniem głosu. nie powinno się w obecności zwierząt wykazywać kury oZdoBne 17 żadnych oznak zdenerwowania. Wskazane jest, aby w okresie adaptacji do kurnika i  woliery nie wchodziły obce osoby. jeśli mamy już kury, a po pewnym czasie na- byliśmy nowe, należy nowo przywiezione ptaki poddać kwarantannie i obserwować ich zacho- wanie. przede wszystkim należy nabywać zwie- rzęta u znanego, dobrego hodowcy kur, o którym wiemy, że posiada kury zdrowe i dobrej jakości. 6. ŻyWienie kury najlepiej karmić dwa razy na dzień, a miano- wicie rano i po południu. nie są wybredne, zjada- ją wszystko, co podamy im do pojemnikow, a jest jadalne. Zjadają także to, co znajdują na wybiegu, a więc trawę, zioła, chwasty, rożnego rodzaju nasiona traw i owady. kurom należy podawać pokarm wartościowy, świeży, wolny od grzybów i rożnego rodzaju szkodliwych zanieczyszczeń. Wszystkie zwierzęta, a więc także kury mu- szą otrzymywać pokarm, w którym znajdować się będą wszystkie potrzebne dla życia i rozwoju składniki, a więc białko, tłuszcze i węglowodany. Białko jest zbudowane z ponad 30 rożnych aminokwasow, z których część nie może być syntetyzowana w organizmie, a jest niezbędna do życia i rozwoju. kury muszą więć otrzymać je w pokarmie, aby ich organizm mogł budować własne białko. niezbędne są arginina, lizyna, metionina, treonina, i tryptofan. Zapotrzebo- wanie na białko uzależnione jest od okresu życia naszych zwierząt. Zwiększone zapotrzebowanie obserwujemy w okresie wzrostu i nieśności. Tłuszcze są mieszaninami rożnych połączeń gliceryny i kwasow tłuszczowych, które w zależ- ności od składu mają konsystencję płynną, pół- płynną oraz stałą. Tłuszcze znajdują się w ziar- nach, głównie roślin oleistych (słonecznik, rzepak, len). czasem kurom należy podawać w pokarmie niewielką ilość oleju rzepakowego, lub słonecz- nikowego. Tłuszcz dostarcza zwierzętom energii
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kury ozdobne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: