Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00149 003820 21722699 na godz. na dobę w sumie
Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych Akty prawne regulujące prawo do wykonywania zawodu - ebook/pdf
Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych Akty prawne regulujące prawo do wykonywania zawodu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 109
Wydawca: Verlag Dashofer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-268-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Tematyka

W poradniku tym znajdą Państwo omówienie nie tylko ogólnych zasad oraz wymogów wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ale także opis przepisów wykonawczych, określających zasady nabywania kwalifikacji zawodowych. Ponadto w publikacji została przedstawiona również ustawa o pracownikach samorządowych.

W publikacji zostały zawarte informacje na temat:
• wymaganych umiejętności
• wykaz przedmiotów i minimalny wymiar zajęć dydaktycznych
• zakres i wymiar praktyk zawodowych
• zakres obowiązków pracownika socjalnego
• kto może prowadzić szkolenie w zakresie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny?
• stażu adaptacyjnego dla pracownika socjalnego z kraju trzeciego
• specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Korzyści

Dzięki publikacji zyskają Państwo:
• wiedzę jakie umiejętności powinien posiadać przyszły pracownik socjalny
• informacje na temat zakresu oraz wymiaru praktyk zawodowych
• odpowiedź, jakie studia pozwalają pełnić role pracownika socjalnego
• wskazówki, kto powinien przystąpić do stażu adaptacyjnego, a kto do testu umiejętności aby móc pełnić funkcję pracownika socjalnego
• wiedzę na temat specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
• omówienie od strony praktycznej ustawy o pracownikach samorządowych

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adam Lisowski Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych Akty prawne regulujące prawo wykonywania zawodu a n z c e ł o p s c o m o P K w a l i j fi k a c e z a w o d o w e p r a c o w n k ó w s o c a n y c h i j l Pozostałe publikacje z serii Pomoc społeczna: Pracownik socjalny Miesięczny serwis informacyjny pracowników placówek i insty tucji pomocy społecznej. Najnowsze informacje o wprowadzo nych i planowanych zmianach w przepisach prawnych, rzeczowe po­ rady specjalistów oraz opisy najnowszych i najpraktyczniejszych rozwiązań w pomocy społecznej. A do tego możliwość zadawa­ nia własnych pytań do naszych ekspertów. Pomoc społeczna w praktyce Jedyny na rynku kompleksowy poradnik dla pracowników socjal­ nych i kierowników placówek pomocy społecznej. Publikacja pełna porad z zakresu prawa, praktyki zawodowej oraz zarzą­ dzania placówką i zespołem personelu. Niezastąpiona pomoc w każdym OPS­ie, DPS­ie i PCPR­ze! Decyzje administracyjne w pomocy społecznej Praktyczny program zawierający bogatą bazę wzorów i formu­ larzy decyzji administracyjnych łatwych do edytowania i goto wych do wydrukowania. W publikacji znajdują się decyzje sta nowiące, zmieniające i uchylające, a także decyzje dotyczące zasiłków, schronienia i świadczeń niepieniężnych. Szczegółowa oferta na stronie internetowej: www.dashofer.pl ISBN 978-83-7537-220-5 Adam Lisowski Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych Akty prawne regulujàce prawo wykonywania zawodu Adam Lisowski – magister prawa. Ukoƒczy∏ studia prawnicze na Uniwer- sytecie Miko∏aja Kopernika w Toruniu w 1999 r. Obecnie konsultant prawny Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Gdaƒsku, wyk∏adowca w Kolegium Pracowników S∏u˝b Spo∏ecznych w Gdaƒsku oraz cz∏onek Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdaƒsku. Specjalizuje si´ w zakresie procedury administracyjnej oraz prawa pomocy spo∏ecznej – wspó∏twórca lokalnych programów dotyczàcych pomocy spo∏ecznej. Copyright © 2013 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. ul. Bie˝anowska 7, 02-655 Warszawa tel.: (22) 559 36 00 do 05, faks: (22) 829 27 00, 829 27 27 www.dashofer.pl Redaktor odpowiedzialny: Agnieszka Zakrzewska-Skrzyd∏o e-mail: zakrzewska@dashofer.pl Opracowanie edytorskie i korekta: Irena Gnioska Sk∏ad: Dariusz Ziach ISBN 978-83-7537-268-7 Wszelkie prawa zastrze˝one, prawo do tytu∏u i licencji jest w∏asnoÊcià Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca∏oÊci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie˝ na noÊnikach magnetycznych i elektronicznych, bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzgl´du na sta∏e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zamieszczone informacje. Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych Spis treÊci Wst´p ...................................................................................... 5 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 182 z póên. zm.) ...... 7 2. Rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalnoÊci przygotowujàcej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szko∏ach wy˝szych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz.158) ................................................................ 19 3. Rozporzàdzenie Ministra Polityki Spo∏ecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kszta∏cenia w kolegiach pracowników s∏u˝b spo∏ecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 555)................................... 23 4. Rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 230, poz.1542).............. 52 5. Rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r., poz. 486)........................................................................... 62 6. Rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 26 wrzeÊnia 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1081) ........................................................ 79 7. Rozporzàdzenie Ministra Polityki Spo∏ecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 74, poz. 658)................................... 85 8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzàdowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z póên. zm.)...................................................................... 89 9. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 z póên. zm.) ............. 101 www.dashofer.pl 3 Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych Wykaz piktogramów uwaga zapami´taj podstawa prawna www.dashofer.pl 4 Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych Wst´p Niniejsze opracowanie ma na celu przybli˝enie tematyki kwa- lifikacji zawodowych pracowników socjalnych. Na wst´pie omówione zostanà ogólne zasady i wymogi wynikajàce z prze- pisów o randze ustawowej, na czele z ustawà o pomocy spo- ∏ecznej oraz zmianami do niej. Nast´pnie omówione zostanà przepisy wykonawcze, okreÊlajàce zasady nabywania kwalifi- kacji zawodowych na uczelniach wy˝szych i w kolegiach pra- cowników s∏u˝b spo∏ecznych, ich podnoszenia poprzez uzyski- wanie kolejnych specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, a tak˝e uznawania zagranicznych dyplomów zawodowych oraz nagradzania pracowników socjalnych. Na zakoƒczenie omówione zostanà przepisy o charakterze ustro- jowym tj. ustawa o pracownikach samorzàdowych, ze szcze- gólnym uwzgl´dnieniem takich zagadnieƒ jak: nawiàzanie sto- sunku pracy pracownika samorzàdowego, jego prawa i obo- wiàzki oraz rozporzàdzanie wykonawcze do ustawy, okreÊlajàce zasady wynagradzania pracowników samorzàdowych. www.dashofer.pl 5 Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 182 z póên. zm.) Zgodnie art. 116 ust. 1 obowiàzujàcej ustawy o pomocy spo- ∏ecznej – pracownikiem socjalnym mo˝e byç osoba, która spe∏nia co najmniej jeden z ni˝ej wymienionych warunków: 1) posiada dyplom ukoƒczenia kolegium pracowników s∏u˝b spo∏ecznych; 2) ukoƒczy∏a studia wy˝sze na kierunku praca socjalna; 3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukoƒczy∏a studia wy˝sze o spe- cjalnoÊci przygotowujàcej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka spo∏eczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, w poro- zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw szkolnictwa wy˝- szego, okreÊli∏ dodatkowo w drodze rozporzàdzenia, wyma- gane umiej´tnoÊci, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zaj´ç dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodo- wych dla specjalnoÊci przygotowujàcej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szko∏ach wy˝szych na kierunkach wy˝ej wymienionych, sugerujàc si´ koniecznoÊcià odpowied- niego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – o czym b´dzie mowa w rozdziale 2. www.dashofer.pl 7 specjalizacja zawodowa Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych Ustawa o pomocy spo∏ecznej ustala nast´pujàce stopnie spe- cjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego: 1) I stopieƒ specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej, majàcy na celu uzupe∏nienie wiedzy i doskonalenie umie- j´tnoÊci zawodowych pracowników socjalnych; 2) II stopieƒ specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej, majàcy na celu pog∏´bienie wiedzy i doskonalenie umiej´t- noÊci pracy z wybranymi grupami osób korzystajàcych z pomocy spo∏ecznej. Szkolenie w zakresie specjalizacji w zawodzie pracownika so- cjalnego mogà realizowaç jednostki prowadzàce kszta∏cenie lub doskonalenie zawodowe po uzyskaniu zgody ministra w∏aÊ- ciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego. Przy ministrze w∏aÊciwym do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego utworzona zosta∏a Centralna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni spe- cjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, której cz∏onków powo∏uje i odwo∏uje ww. minister. W zwiàzku z wykonywa- niem czynnoÊci cz∏onkom Komisji przys∏ugujà diety oraz inne nale˝noÊci za czas podró˝y, na zasadach okreÊlonych w prze- pisach dotyczàcych podró˝y s∏u˝bowych pracowników na obsza- rze kraju. Koszty dzia∏alnoÊci Komisji, w tym wynagrodzenia cz∏onków Komisji, sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa, z cz´Êci, której dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw zabezpie- czenia spo∏ecznego. Do zadaƒ Komisji nale˝y w szczególnoÊci: 1) przeprowadzanie post´powania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegajàcych si´ o II stopieƒ specjalizacji zawo- dowej, w terminie wyznaczonym przez Komisj´, oraz infor- mowanie osób ubiegajàcych si´ o dopuszczenie do egzaminu na II stopieƒ specjalizacji zawodowej o terminie egzaminu; 2) nadawanie II stopnia specjalizacji zawodowej; 3) prowadzenie rejestru wydanych dyplomów; www.dashofer.pl 8 Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych 4) powo∏ywanie i odwo∏ywanie przewodniczàcego i cz∏onków regionalnych komisji egzaminacyjnych do spraw stopni spe- cjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego; 5) kontrolowanie pracy regionalnych komisji egzaminacyjnych i podmiotów prowadzàcych szkolenia; 6) opiniowanie dla ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpiecze- nia spo∏ecznego programów szkoleƒ z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny i przedstawia- nie informacji na temat zasobów jednostek, o których mowa w art. 116 ust. 3 ustawy o pomocy spo∏ecznej; opiniowanie kandydatów na konsultantów prac dyplomowych na II sto- pieƒ specjalizacji, o których mowa w art. 118a pkt 8 ustawy o pomocy spo∏ecznej; 7) przedstawianie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpie- czenia spo∏ecznego informacji dotyczàcych zasi´gu, prze- biegu i poziomu szkoleƒ w zakresie specjalizacji; 8) opiniowanie spraw spornych dotyczàcych pracy komisji regionalnych; 9) nadawanie certyfikatu superwizora pracy socjalnej i prowa- dzenie rejestru wydanych certyfikatów. Za egzamin II stopnia, w tym za egzamin poprawkowy, osoby przyst´pujàce do egzaminu wnoszà op∏at´ w wysokoÊci 10 przeci´tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w po- przednim roku kalendarzowym. Komisja, w zakresie organizacji egzaminów na II stopieƒ specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, wspó∏pracuje z jednostkà organizacyjnà, nad którà nadzór sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego i której zakres dzia∏ania obejmuje prowadzenie dzia- ∏alnoÊci szkoleniowej adresowanej do s∏u˝b spo∏ecznych oraz instytucji dzia∏ajàcych w obszarze polityki spo∏ecznej. Przy urz´dach marsza∏kowskich dzia∏ajà regionalne komisje egzaminacyjne do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracow- ników socjalnych, przy czym decyzjà marsza∏ka województwa regionalne komisje egza- minacyjne www.dashofer.pl 9 Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych regionalna komisja egzaminacyjna mo˝e dzia∏aç przy regional- nym oÊrodku polityki spo∏ecznej lub przy innym podmiocie, którego organem prowadzàcym jest samorzàd województwa. W zwiàzku z wykonywaniem zadaƒ, cz∏onkom regionalnych komisji egzaminacyjnych przys∏ugujà diety oraz inne nale˝- noÊci za czas podró˝y, na zasadach okreÊlonych w przepisach dotyczàcych podró˝y s∏u˝bowych pracowników na obszarze kraju. Koszty dzia∏alnoÊci regionalnych komisji egzaminacyj- nych, w tym wynagrodzenia cz∏onków komisji, pokrywa urzàd marsza∏kowski lub regionalny oÊrodek polityki spo∏ecznej albo podmiot, którego organem prowadzàcym jest samorzàd woje- wództwa. Obs∏ug´ administracyjno-technicznà regionalnej ko- misji egzaminacyjnej zapewnia marsza∏ek danego województwa, lub dyrektor regionalnego oÊrodka polityki spo∏ecznej, albo osoba kierujàca innym podmiotem, którego organem prowadzàcym jest samorzàd województwa. Do zadaƒ regionalnych komisji egzaminacyjnych nale˝y: 1) przeprowadzanie post´powania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników soc- jalnych, ubiegajàcych si´ o I stopieƒ specjalizacji zawodowej; 2) nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej; 3) prowadzenie rejestru wydanych dyplomów; 4) opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczàcych I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla mini- stra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego. Za egzamin I stopnia, w tym za egzamin poprawkowy, osoby przyst´pujàce wnoszà op∏at´ w wysokoÊci 10 przeci´tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊ- li∏, w drodze rozporzàdzenia: www.dashofer.pl 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych Akty prawne regulujące prawo do wykonywania zawodu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: