Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00068 005619 22956078 na godz. na dobę w sumie
LaTeX. Leksykon kieszonkowy - książka
LaTeX. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1216-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> dtp >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-80%), audiobook).

Tajniki składu w pigułce --
jak szybko i fachowo przygotować dokumenty do druku

System LaTeX, profesjonalne narzędzie służące do składania tekstów, jest zbiorem instrukcji stworzonym na potrzeby tych, którym zależy na estetycznym, jednolitym i profesjonalnym wyglądzie ważnych dokumentów. Jego twórcą jest wybitny amerykański matematyk i pionier informatyki, Donald Knuth, który -- zirytowany kiepskim wydrukiem swoich prac -- postanowił opracować standard pozwalający zyskać pewność otrzymania dokumentu o ściśle określonych parametrach. LaTeX umożliwia dokonywanie wszelkich działań na tekście, łącznie z odpowiednim formatowaniem skomplikowanych wzorów matematycznych.

'LaTeX. Leksykon kieszonkowy' został opracowany z myślą o czytelnikach chcących zapoznać się z podstawami działania tego systemu i stosować go we własnych tekstach. Przede wszystkim dowiesz się, jak poprawnie zainstalować program i jak korzystać ze wszystkich najważniejszych instrukcji i poleceń. Przeczytasz o tym, jak profesjonalnie formatować i składać swoje teksty, tworzyć indeksy i bibliografię oraz wprowadzać nawet najbardziej skomplikowane formuły matematyczne. Dzięki tej książce szybko nauczysz się tworzyć eleganckie i spójne dokumenty.

LaTeX umożliwi Ci:

Składaj teksty jak profesjonalista!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

LaTeX. Leksykon kieszonkowy Autor: Pawe‡ £upkowski ISBN: 978-83-246-1216-1 Format: B6, stron: 144 Tajniki sk‡adu w pigu‡ce (cid:150) jak szybko i fachowo przygotowa(cid:230) dokumenty do druku (cid:149) Obs‡uga standardowych klas dokument(cid:243)w (cid:149) Grafiki, tabele, indeksy i przypisy (cid:149) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych System LaTeX, profesjonalne narzŒdzie s‡u¿„ce do sk‡adania tekst(cid:243)w, jest zbiorem instrukcji stworzonym na potrzeby tych, kt(cid:243)rym zale¿y na estetycznym, jednolitym i profesjonalnym wygl„dzie wa¿nych dokument(cid:243)w. Jego tw(cid:243)rc„ jest wybitny amerykaæski matematyk i pionier informatyki, Donald Knuth, kt(cid:243)ry (cid:150) zirytowany kiepskim wydrukiem swoich prac (cid:150) postanowi‡ opracowa(cid:230) standard pozwalaj„cy zyska(cid:230) pewno(cid:156)(cid:230) otrzymania dokumentu o (cid:156)ci(cid:156)le okre(cid:156)lonych parametrach. LaTeX umo¿liwia dokonywanie wszelkich dzia‡aæ na tek(cid:156)cie, ‡„cznie z odpowiednim formatowaniem skomplikowanych wzor(cid:243)w matematycznych. (cid:132)LaTeX. Leksykon kieszonkowy(cid:148) zosta‡ opracowany z my(cid:156)l„ o czytelnikach chc„cych zapozna(cid:230) siŒ z podstawami dzia‡ania tego systemu i stosowa(cid:230) go we w‡asnych tekstach. Przede wszystkim dowiesz siŒ, jak poprawnie zainstalowa(cid:230) program i jak korzysta(cid:230) ze wszystkich najwa¿niejszych instrukcji i poleceæ. Przeczytasz o tym, jak profesjonalnie formatowa(cid:230) i sk‡ada(cid:230) swoje teksty, tworzy(cid:230) indeksy i bibliografiŒ oraz wprowadza(cid:230) nawet najbardziej skomplikowane formu‡y matematyczne. DziŒki tej ksi„¿ce szybko nauczysz siŒ tworzy(cid:230) eleganckie i sp(cid:243)jne dokumenty. LaTeX umo¿liwi Ci: (cid:149) wyznaczenie logicznej struktury dokumentu, (cid:149) okre(cid:156)lenie przeznaczenia tego dokumentu, (cid:149)zaawansowane formatowanie tekstu, (cid:149) wyr(cid:243)¿nianie cytat(cid:243)w, (cid:149) wstawianie wypunktowania i numerowania, (cid:149) tworzenie spis(cid:243)w tre(cid:156)ci, spis(cid:243)w rysunk(cid:243)w i tabel, (cid:149) wskazywanie miejsca wstawienia tabeli lub grafiki, (cid:149) i wiele innych czynno(cid:156)ci zwi„zanych ze sk‡adem tekstu. Sk‡adaj teksty jak profesjonalista! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści 1. Czym jest LATEX? ...........................................................................5 2. Struktura dokumentu ..................................................................14 3. Standardowe klasy dokumentów ...............................................22 4. Niestandardowe klasy dokumentów ......................................... 31 5. Nagłówek strony ........................................................................ 56 6. Formatowanie tekstu ................................................................. 59 7. Cytaty — otoczenie quote ......................................................... 68 8. Przypisy dolne ............................................................................. 69 9. Wypunktowanie i wyliczenie ..................................................... 71 10. Tabele i ilustracje .........................................................................74 11. Otoczenie minipage .................................................................... 85 12. Otoczenie verbatim .....................................................................87 13. Spis treści, spis rysunków i spis tabel ........................................ 88 14. Bibliografia .................................................................................. 90 3 15. Indeks alfabetyczny (skorowidz) .............................................. 96 16. Dokument główny ...................................................................... 98 17. Matematyka ...............................................................................100 18. Uczmy się na błędach ................................................................105 19. Spodobało mi się! Co dalej? ......................................................108 A Słownik poleceń ......................................................................... 110 B Kolory w modelu Named ...........................................................133 Literatura ...................................................................................134 Skorowidz ..................................................................................135 4 | LaTeX. Leksykon kieszonkowy Rozdział 3. Standardowe klasy dokumentów Jak już wcześniej wspomniano, LATEX udostępnia pięć podstawo- wych klas dokumentu: article, report, book, slides, letter. Każda z nich nadaje się do nieco innych celów: • article — artykuły, krótkie opracowania; • report — dłuższe opracowania, prace magisterskie, prace doktorskie; • book — książki; • slides — przezrocza (klasa ta nadaje się również do składa- nia prezentacji wyświetlanych rzutnikiem multimedialnym); • letter — listy (od prywatnych, do jak najbardziej poważ- nych), podania. Omówimy teraz pokrótce cechy charakterystyczne poszczególnych klas dokumentów. Klasa article Ustawienia domyślne (oznacza to, że jeśli nie podamy innych opcji, LATEX traktuje je tak, jakby były one wpisane w opcjach polecenia documentclass) klasy article to: • czcionka 10 pt, • rozmiar papieru letterpaper, • wydruk jednostronny (oneside), • skład tekstu w jednej kolumnie (onecolumn). 22 | LaTeX. Leksykon kieszonkowy Klasa article umożliwia podział dokumentu na następujące części: part section subsection subsubsection paragraph subparagraph Aby umieścić w tekście streszczenie (co robimy na początku lub na końcu tekstu), wykorzystujemy otoczenie abstract. Tekst znaj- dujący się wewnątrz tego otoczenia jest złożony mniejszą czcionką niż tekst główny, jest wyjustowany i ma zmniejszone marginesy (z obu stron). Tytuł „Streszczenie” jest również generowany auto- matycznie. Otoczenie abstract pozwala na przetwarzanie akapi- towe. Przykład streszczenia przedstawiamy na następnej stronie11. Klasa report Domyślne ustawienia klasy report nie różnią się w znaczący spo- sób od ustawień klasy article. Różnica — w domyślnych usta- wieniach oczywiście — sprowadza się do tego, że w klasie report możemy wykorzystać otoczenie generujące stronę tytułową title- page. Treść zawarta w ramach otoczenia titlepage (które powin- no być umieszczone jak najbliżej polecenia egin{document}) 11 Jest to abstrakt wystąpienia członków Koła Nauk o Poznaniu i Komunikacji, pt. Porozmawiaj z nim. Programy dialogowe — przyjazne interfejsy w komu- nikacji człowiek – komputer z konferencji „Nauki społeczne — z teorią w praktykę” (Poznań, 2 czerwca 2006). Rozdział 3. Standardowe klasy dokumentów | 23 Streszczenie Projektowanie przyjaznych interfejsów w komunikacji człowiek – komputer nabiera w dzisiejszych czasach coraz większego znaczenia. Jedną z dyscyplin działających na tym polu jest bo- tyka. W jej ramach projektuje się programy dialogowe (chat- terboty), których zadaniem jest komunikowanie się z użytkow- nikiem w języku naturalnym. Wystąpienie poświęcone będzie omówieniu budowy chatterbotów oraz ich rodzajów, a także cyklicznym konkursom, mającym wyłonić najlepsze programy. Szczególny nacisk położony zostanie na wymiar praktycznych zastosowań chatterbotów (m.in. jako asysten- tów na stronach WWW, pomocników w e-handlu itp.). Na tle tych rozważań zaprezentowany zostanie również chatterbot KNOPIK (projekt zrealizowany przez Koło Nauk o Poznaniu i Komunikacji), który spełniać ma rolę przyjaznego interfej- su kognitywistycznej bazy wiedzy. traktowana jest przez LATEX-a jako strona tytułowa — złożona jest z pustym nagłówkiem i stopką. Najprostszą stronę tytułową wygeneruje zestaw poleceń: egin{titlepage} maketitle end{titlepage} Jeśli chodzi o dostępne polecenia podziału, dysponujemy wszyst- kimi wymienionymi dla klasy article i dodatkowo poleceniem chapter (o stopień niższym niż part). Polecenie chapter wygeneruje nowy (numerowany) nagłówek rozdziału. Każdy rozdział rozpoczyna się od nowej strony. Warto wspomnieć, że klasa report doskonale nadaje się do two- rzenia dokumentów głównych (por. rozdział 16.). 24 | LaTeX. Leksykon kieszonkowy Klasa book Domyślne ustawienia klasy book to: • czcionka 10 pt, • rozmiar papieru letterpaper, • wydruk dwustronny (twoside), • skład tekstu w jednej kolumnie (onecolumn). Automatycznie generowana jest również żywa pagina (por. roz- dział 5). Dysponujemy wszystkimi poleceniami podziału, które dostępne są dla klasy report. Klasa slides Klasa slides charakteryzuje się tym, że tekst składany jest w niej domyślnie przy użyciu czcionki bezszeryfowej ze zwiększonymi odstępami pomiędzy wierszami. Domyślnym rozmiarem strony jest letterpaper. Zabronione jest używanie opcji twocolumn. W klasie slides możemy użyć otoczenia titlepage do wygenerowania strony tytułowej. Do charakterystycznych poleceń klasy slides należą: • Otoczenie slide. Otoczenie to wyznacza granice pojedyncze- go slajdu. Kolejne slajdy numerowane są cyframi arabskimi, począwszy od 1. • Otoczenie overlay. Generuje przezrocze służące do nałożenia na poprzedni slajd. Do numeru slajdu, w ramach którego znajduje się otoczenie overlay, dodawana jest wtedy mała litera alfabetu (począwszy od a), np. 1-a. Rozdział 3. Standardowe klasy dokumentów | 25 • Otoczenie note. Generuje jednostronicową notatkę (do slaj- du). Do numeru slajdu, w ramach którego znajduje się oto- czenie note, dodawana jest wtedy cyfra arabska (począwszy od 1), np. 1-1. • invisible{ }. Tekst wpisany w ramach tego polecenia pozostaje niewidoczny w pliku wynikowym. Klasa slides powstała z myślą o sporządzaniu prezentacji na foliach projekcyjnych. Nadaje się jednak doskonale do two- rzenia prezentacji przeznaczonych na rzutnik multimedialny. W tym celu wystarczy w opcjach polecenia documentclass do- dać landscape (polecenie miałoby więc postać: documentclass [landscape]{slides}), tak aby tekst został złożony na kartce o położeniu poziomym. Należy również pamiętać, aby przygo- tować taką prezentację w formacie PDF. Plik źródłowy kompilu- jemy więc poleceniem pdflatex lub kombinacją poleceń latex i następnie dvipdf. Poniższy tekst źródłowy przedstawia przykład prezentacji w klasie slides (przygotowany dla rzutnika multimedialnego). documentclass[landscape]{slides} usepackage[T1]{fontenc} usepackage[latin2]{inputenc} usepackage[polish]{babel} selectlanguage{polish} author{Grzegorz Brzęczyszczykiewicz} itle{Moja pierwsza prezentacja} date{ oday} egin{document} egin{titlepage} maketitle end{titlepage} egin{slide} Aby przygotować dobrą prezentację, pamiętaj o tym, żeby: 26 | LaTeX. Leksykon kieszonkowy egin{itemize} item używać wypunktowania item {f wyróżniać} najważniejsze punkty end{itemize} egin{overlay} invisible{Tutaj dodaj jakąś zasadę} Oraz o tym, żeby prezentacja była krótka. end{overlay} end{slide} end{document} Polecenie maketitle wygeneruje w klasie slides slajd tytułowy, w którym wykorzystane zostaną argumenty poleceń author, title i date. W przykładzie wykorzystaliśmy otoczenie overlay (które wygeneruje slajd o numerze 1-a, ponieważ znajduje się w otocze- niu pierwszego slajdu) oraz polecenie invisible, które posłużyło do sporządzenia notatek niewidocznych w pliku wynikowym. Cała prezentacja będzie się więc składała z trzech slajdów: jednego tytułowego oraz slajdu 1 i slajdu 1-a. Szczególnie użytecznym poleceniem dostępnym w klasie slides jest polecenie onlyslides{ }, które umieszczamy w preambule dokumentu. W nawiasach klamrowych podajemy (po przecinku) numery slajdów, które mają zostać uwzględnione w pliku wyni- kowym. Możemy podać również ich zakres (używając myślnika). Np. polecenie onlyslides{2,5,11-15} — umieszczone w pre- ambule — sprawi, że po kompilacji pliku źródłowego w pliku wynikowym będziemy mieli tylko slajdy 2 i 5 oraz slajdy od 11 do 15 (pozostałe zostaną przez LATEX-a zignorowane). Klasa letter Klasa letter domyślnie przyjmuje rozmiar czcionki 10 pt i roz- miar papieru letterpaper oraz skład dla wydruku jednostron- nego (oneside). Rozdział 3. Standardowe klasy dokumentów | 27 Zamieszczony poniżej tekst źródłowy zawiera szablon listu, pre- zentujący polecenia charakterystyczne dla klasy letter: otoczenie letter, które znajduje się wewnątrz otoczenia • document. Przy poleceniu otwarcia egin{letter} poda- jemy dodatkowo w nawiasach klamrowych dane odbiorcy listu. • address{ } — Twoje imię i nazwisko oraz adres. • signature{ } — podpis (pojawi się na końcu listu). opening{ } — otwarcie listu, np. „Szanowny Panie”. • • closing{ } — zakończenie (np. z poważaniem). • cc{ } — do wiadomości. ps{ } — dodawanie postscriptum. • • encl{ } — lista załączników. A tak mógłby wyglądać przykładowy list (wykorzystujący omó- wione polecenia): documentclass[12pt,a4paper]{letter} usepackage[latin2]{inputenc} usepackage{polski} address{Jan Kowalski\ ul. Warszawska 18\ Pcim Dln. 28--380} signature{Jan Kowalski} egin{document} egin{letter}{Zbigniew Kubełek\ Wytwórnia Szypułek\ ul. Kwiatowa 19\ Pcim Grn. 28--381} opening{Szanowny Panie,} Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie mi planów konstrukcji szypułek dolnopławnych. 28 | LaTeX. Leksykon kieszonkowy closing{Z poważaniem} cc{Stanisław Burczymucha, Kierownik Techniczny} ps{W miarę możliwości proszę o dostarczenie planów kurierem.} encl{Projekt wykorzystania szypułek dolnopławnych do produkcji szafek nocnych na krążowniki liniowe.} end{letter} end{document}. List wygenerowany z powyższego tekstu źródłowego przedstawia (w pomniejszeniu) rysunek 3.1 (warto nadmienić, że LATEX sam wstawi aktualną datę). Rozdział 3. Standardowe klasy dokumentów | 29 Rysunek 3.1. Przykładowy list 30 | LaTeX. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

LaTeX. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: