Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00554 004893 22932572 na godz. na dobę w sumie
LaTeX dla niecierpliwych. Część pierwsza. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione - ebook/pdf
LaTeX dla niecierpliwych. Część pierwsza. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 210
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9180-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop lightroom
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
 Książka będzie przydatna dla studentów kierunków ścisłych przygotowujących swoje prace licencjackie lub magisterskie, a także pracowników naukowych stających przed koniecznością dostarczenia złożonego w LATEX-u artykułu do czasopisma naukowego.
LATEX jest językiem niskiego poziomu, posiada ok. 300 pierwotnych sekwencji sterują-cych, które nie są rozkładalne na prostsze funkcje. Rozumie ok. 900 sekwencji sterują-cych zbudowanych z sekwencji pierwotnych. Są one częścią wbudowanego słownika i możliwe jest budowanie z nich makr i wygodnego interfejsu użytkownika.
Obecnie używany, standardowy format LATEX-a powstał w 1994 r.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zofia Walczak – Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki Katedra Metodyki Nauczania Matematyki, 90-238 Łódź, ul. Banacha 22 RECENZENT Aleksy Tralle PROJEKT TYPOGRAFICZNY, SKŁAD I ŁAMANIE Zofia Walczak PROJEKT OKŁADKI Szymon M. Walczak © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie II (poprawione i uzupełnione). W.06501.14.0.S ISBN (wersja drukowana )978-83-7969-066-4 ISBN (ebook) 978-83-7969-180-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 Spis treści Zamiast wstępu 7 1 Jak zacząć 11 Instalacja systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.1. 1.2. Wybieramy edytor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.3. Przebieg kompilacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2 Podstawowe informacje 19 2.1. Struktura dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.2. Akcenty, znaki specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.3. Tryby pracy LATEX-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.4. Dokument w języku polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.4.1. Dokument wielojęzyczny – pakiet babel . . . . . . . . 29 2.5. Jednostki miary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.6. Fonty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.6.1. Składanie dokumentu innym fontem niż domyślny . . 34 2.6.2. Fonty TEXGyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3 Projektowanie dokumentu 45 3.1. Plan pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.2. Części dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.3. Składanie dużych dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3 3.4. Style strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.5. Numerowanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.6. Pakiet fancyhdr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.7. Klasy extsizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 3.8. Pakiet geometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4 Składanie dokumentu 71 4.1. Formatowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 4.2. Struktury definiowane przez użytkownika . . . . . . . . . . . . 94 4.3. Przypisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 4.4. Odsyłacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 4.5. Tworzenie list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 4.6. Pudełka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4.7. Pakiet listings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 5 Tabele 125 5.1. Ustawienia tabulatora do pisania w kolumnach . . . . . . . . 125 5.2. Składanie tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 5.3. Wstawianie rysunków i tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 5.3.1. Parametry dla środowisk table i figure . . . . . . . . 140 6 Matematyka 145 6.1. Wyrażenia i wzory matematyczne . . . . . . . . . . . . . . . . 145 6.2. Pakiet amsmath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 6.3. Pakiet amsthm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 6.4. Wybrane symbole matematyczne . . . . . . . . . . . . . . . . 177 7 Grafika 181 7.1. Kolory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 7.2. Pakiet graphicx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 7.3. Wstawianie plików graficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 4 8 Dodatek 191 8.1. Typografia, typograf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 8.2. Strona tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 8.3. Pismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Spis tabel Skorowidz Bibliografia 201 203 210 5 Zamiast wstępu TEX powstał ponad 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pół- nocnej, jego autorem jest Donald E. Knuth, matematyk i informatyk, autor między innymi wielotomowego dzieła pt. Sztuka programowania (The Art of Computer Pogramming). TEX tworzy system do elektronicznego składu tekstu razem z: ◦ edytorem, ◦ sterownikami umożliwiającymi wydrukowanie lub wyświetlenie złożo- nego dokumentu, ◦ oraz wieloma programami towarzyszącymi, między innymi: – MetaFont do generowania fontów – MetaPost do tworzenia grafiki wektorowej, – BiBTeX do przetwarzania baz bibliograficznych, – MakeIndex do tworzenia i sortowania skorowidzów. TEX jest językiem niskiego poziomu, posiada ok. 300 pierwotnych se- kwencji sterujących, które nie są rozkładalne na prostsze funkcje. Rozumie około 900 sekwencji sterujących zbudowanych z sekwencji pierwotnych. Są one częścią wbudowanego słownika i możliwe jest budowanie z nich makr i wygodnego interfejsu użytkownika. Donald E. Knuth opracował pierwszy zestaw makr, który nazwał formatem Plain. W połowie lat 80-tych ubiegłe- go stulecia powstały formaty LATEX2.09 (Leslie Lamport) i AMSTEX (M.D. 7 Zamiast wstępu Spivak). Kilka lat później powstaje AMSLATEX, łączący możliwości i udo- godnienia obu formatów. Kolejna wersja, która ukazała się w 1994 roku, nazywa się LATEX2e i jest dzisiaj standardowym formatem LATEX-a. W ciągu kilku lat od powstania system TEX zyskał użytkowników w wie- lu krajach na świecie. Ci z nich, którzy nie posługiwali się językiem angiel- skim chcieli mieć możliwość składania tekstów w swoich językach ojczystych. Dostosowywaniem TEX-a do wymagań różnojęzycznych użytkowników (po- czątkowo tylko używających mniej lub bardziej rozszerzonego alfabetu ła- cińskiego) zajęli się sami jego użytkownicy zrzeszeni w lokalnych grupach użytkowników systemu. Pierwsza taka grupa o nazwie TUG (TEX Users Grup) powstała w USA, polscy użytkownicy utworzyli w 1992 roku GUST (Grupa Użytkowników Systemu TEX). W ostatnich 30 latach nastąpił ogromny postęp technologiczny w infor- matyzacji. Zmienił się nie tylko sprzęt, ale także oprogramowanie, powstały nowe technologie informatyczne. Konieczne więc stało się przystosowanie TEX-a do zmieniających się warunków technologicznych. Pod koniec ubiegłego stulecia powstał ConTeXt, nowy system tworzenia dokumentów oparty na systemie TEX i programie metapost. Jego twórcą jest Hans Hagen. Więcej informacji o tym systemie można znaleźć na stronie http://wiki.contextgarden.net. XeTeX, autorstwa Jonatana Kew, to system składu dokumentów łączą- cy TEX-a Donalda Knutha z Unicodem i nowymi technologiami generowa- nia fontów. Umożliwia korzystanie z fontów komputerowych w formatach OpenType i AAT (Apple Advanced Typography). Jego początki sięgają ro- ku 2004. Więcej informacji o tym systemie jak i przykłady zastosowania w praktyce czytelnik znajdzie na stronie projektu scripts.sil.org/xetex Wszystkie dostępne dzisiaj dystrybucje TEX-a umożliwiają także skła- danie dokumentów we wspomnianych wyżej formatach. Adresatami tej książki są studenci kierunków ścisłych przygotowujący swoje prace licencjackie lub magisterskie, a także pracownicy naukowi sta- 8 Zamiast wstępu jący przed koniecznością dostarczenia złożonego w LATEX-u artykułu do cza- sopisma naukowego. W obecnym, drugim wydaniu rozdział 2 został poszerzony o punkt opi- sujący składanie dokumentów fontem innym niż domyślny. Przedstawiono także obszernie całą rodzinę fontów TEXGyre wraz z przykładami wykorzy- stania w składanym dokumencie. W rozdziale 3 dodano punkt „Składanie dużych dokumentów” zaś w roz- dziale 4 punkt 1 dodano informację o fantomach i sposobie składania notek na marginesie. Rozdział 4 został też uzupełniony o punkt zawierający krót- ką instrukcję używania pakietu listings, pozwalającego na umieszczanie wewnątrz dokumentu fragmentów kodu napisanego w jednym z wielu do- stępnych języków programowania. W rozdziale 5 rozszerzono informacje dotyczące wstawiania tabel i rysun- ków do pliku tex-owego. Zostały obszernie omówione parametry środowisk table i figure i przedstawione przykłady użycia niektórych z nich. Rozdział 6 został poszerzony o zestawienie wybranych symboli matema- tycznych, przydatnych w składaniu prac naukowych. Całość książki zamyka rozdział „Dodatek”, w którym autorka zamieściła garść informacji o typo- grafii, rodzajach pisma i zasadach składania tekstów w języku polskim. W obecnym wydaniu zostały również poprawione wszystkie dostrzeżone błędy. 9 1. Jak zacząć 1.1. Instalacja systemu Pracę z LATEX-em należy zacząć od zainstalowania w komputerze całego systemu TEX. TEX jest dostępny dla wszystkich najczęściej spotykanych systemów operacyjnych a wybór instalacji zależy od posiadanego systemu. Najbardziej znanymi dystrybucjami dla Microsoft Windows są MiKTEX i TEXLive. MiKTEX jest dystrybucją dla Microsoft Windows, dla systemów Linux jest testowana na razie wersja beta. Na MiKTEX-u oparta jest także dystry- bucja TEX-a dla Microsoft Windows o nazwie proTEXt. W przypadku TEXLive istnieją dystrybucje dla wszystkich używanych dzisiaj wersji Windows a także dla następujących systemów operacyjnych: Arch Linux, Fedora, NetBSD, Slackware, Debian, Gentoo, OpenBSD, Ubuntu. Wszystkie dystrybucje zawierają graficzny instalator systemu lub do- kładną informację o sposobie instalacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na proponowany do zainstalowania zestaw pakietów. Najlepiej wybrać opcję „full”, wówczas będziemy mogli korzystać z większości istniejących pakietów i programów wspomagających pracę TEX-a. Jest to ważne szczególnie przy instalowaniu MiKTEX-a, gdyż domyślnie instaluje on tylko pakiety i progra- 11 1. Jak zacząć my podstawowe, pozostałe w razie potrzeby doinstalowuje z repozytorium poprzez internet. Okno instalatora MiKTEX-a Okno instalatora TEXLive Użytkownicy komputerów z systemem MacOS X mogą też zaistalować MacTEX oparty na TEXLive. 1.2. Wybieramy edytor Tekst przeznaczony do złożenia przygotowujemy w dowolnym edytorze zgod- nie z regułami opisanymi w makrach i zapisujemy go w kodzie ASCII jako nazwa.tex, bo tylko pliki z rozszerzeniem .tex są czytane a następnie kompi- lowane przez program. Nazwa którą nadamy swojemu dokumentowi powinna być możliwie krótka, nie powinna zawierać polskich liter (i żadnych innych znaków diakrytycznych) oraz znaków specjalnych TEX-a. Najnowsze dystry- 12 1.2. Wybieramy edytor bucje TEXLive pozwalają na kompilowanie plików o długich nazwach, nawet ze spacjami. Do składania tekstu wygodnie jest używać edytorów specjalnie przysto- sowanych do pracy z TEX-em, zapisują one pliki w odpowiednim formacie, a większość z nich udostępnia także szeroki wachlarz podpowiedzi składni środowisk latexowych oraz oznaczeń matematycznych. Takie edytory ist- nieją dla wszystkich systemów operacyjnych, można korzystać z edytorów darmowych, na licencji share-ware lub komercyjnych. Aby pokazać czytelnikowi różnorodność dostępnych edytorów, umieścili- śmy poniżej przykładowe ekrany darmowych edytorów uruchomionych w sys- temie MS Windows. Wszystkie one są również dostępne w systemach linu- xowych. Każdy z pokazanych edytorów umożliwia sprawdzenie pisowni pod warunkiem doinstalowania słownika języka polskiego. Najprościej jest zain- stalować słownik z pakietu Open Office. LeD WinShell 13 1. Jak zacząć TEXworks TEXmaker TEXnicCenter Każdy edytor dedykowany TEX-owi dostarcza też narzędzi do szybkiego uruchamiania kompilatora. 14 1.2. Wybieramy edytor W zależności od tego w jakim formacie chcemy otrzymać plik końcowy uruchamiamy LaTeX-a lub PDFLaTeX-a. Edytor TEXworks jest powiązany z przeglądarką plików pdf o nazwie psv, różną od Acrobat Readera, która ma dwie bardzo wygodne własności: ◦ po kompilacji do pdf-a zawartość ekranu odświeża się automatycznie, ◦ umożliwia poruszanie się pomiędzy źródłem a dokumentem końcowym. Jest to szczególnie wygodne w przypadku tworzenia dokumentów składają- cych się z wielu rozdziałów, których treść znajduje się w osobnych plikach. Podobną właściwość ma także TeXmaker. Po utworzeniu w wybranym edytorze pliku dokumentu dobrze jest za- pisać go w osobnym katalogu. Podczas kompilacji, oprócz pliku końcowego tworzonych jest kilka plików pomocniczych które, w celu uniknięcia bałaga- nu, powinny być zapisane w tym samym katalogu co plik wyjściowy. Zaleca się, aby nazwa takiego katalogu nie zawierała znaków diakrytycznych ani spacji, gdyż może się zdarzyć, szczególnie w starszych wersjach systemu, że nagle program przestanie działać. Jeśli poprzednia kompilacja przebie- gała pomyślnie i nie dokonaliśmy żadnych istotnych zmian to w sytuacji gdy program „odmawia współpracy” należy sprawdzić, czy katalog lub plik nie zawierają znaków diakrytycznych a następnie usunąć plik z rozszerze- niem .aux. Po wykonaniu tych zabiegów kompilacja powinna zakończyć się pomyślnie. 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

LaTeX dla niecierpliwych. Część pierwsza. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: