Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00196 003834 21523008 na godz. na dobę w sumie
Lean management po polsku. O dobrych i złych praktykach - ebook/pdf
Lean management po polsku. O dobrych i złych praktykach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4295-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

11 i pół powodu, dlaczego lean, six sigma i kaizen nie działają

Każdy przedsiębiorca chciałby, aby jego firma potrafiła działać bardziej elastycznie, nie marnowała zasobów i obniżyła swoje koszty. Odpowiedzią na tę potrzebę jest koncepcja szczupłego zarządzania, która okazała się niezwykle skuteczna w firmach motoryzacyjnych. Po trzydziestu latach od spopularyzowania lean management, six sigma i filozofii kaizen te metody stały się podstawowymi narzędziami usprawniania procesów w firmach produkcyjnych i usługowych.

Niestety, próby adaptowania w przedsiębiorstwach koncepcji zarządzania w duchu lean często kończą się niepowodzeniem. Dlaczego tak się dzieje? Tomasz Król dostrzega jedenaście i pół przyczyny, które wymienia w swojej książce. Autor od piętnastu lat pomaga działającym na polskim rynku przedsiębiorstwom doskonalić się w duchu „szczupłego zarządzania”. W trakcie swojej pracy zetknął się z wieloma przykładami udanych i nieudanych wdrożeń koncepcji lean. Jest współautorem skutecznego systemu wdrażania, który również opisuje w książce.

Skorzystaj z jego doświadczeń i rad przed przystąpieniem do usprawniania własnego biznesu!


Tomasz Król – twórca, a obecnie dyrektor zarządzający Instytutu Doskonalenia Produkcji. Ekspert w dziedzinie wdrażania lean management, konsultant, trener i autor programów szkoleniowych z obszaru zarządzania produkcją. Przeprowadził ponad 100 projektów wdrożeniowych i blisko 1000 szkoleń z różnych obszarów procesów produkcyjnych w niemal wszystkich branżach. Pomysłodawca cyklu konferencji Lean Camp (od 2012 roku). Współtwórca Systemu Trwałej Efektywności Produkcji (STEP). Wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie i w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Autor niezliczonych artykułów i publikacji na temat zarządzania produkcją. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Warszawskiej i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dotychczas współpracował między innymi z: NUTRICIA, KGHM, Cadbury Wedel, Wagony Świdnica SA, PESA, Raben, POCh, TRW, Victaulic, Scania, Porta Drzwi, Stolbud.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Jan Paluch Ilustracje: Robert Tarnowski Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/lemapo Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-4053-4 Copyright © Tomasz Król 2018 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Wstęp ..............................................................................................7 Powód 1. Brak zrozumienia .......................................................13 Przypadek 1– .....................................................................................19 Przypadek 1+ ....................................................................................22 Powód 2. Specyfika firmy ...........................................................25 Przykład 2– ........................................................................................30 Przykład 2+ ......................................................................................33 Powód 3. Cele, mierniki i wskaźniki ........................................37 Przypadek 3– .....................................................................................43 Przypadek 3+ ....................................................................................46 Powód 4. Koncentracja na narzędziach ....................................49 Przykład 4– ........................................................................................54 Przykład 4+ ......................................................................................57 Powód 5. Natychmiastowy efekt ...............................................61 Przykład 5– ........................................................................................66 Przykład 5+ ......................................................................................69 Powód 6. Przypadkowy lider ......................................................73 Przypadek 6– .....................................................................................78 Przypadek 6+ ....................................................................................81 5 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Powód 7. Pospolite ruszenie ......................................................85 Przypadek 7– .....................................................................................90 Przypadek 7+ ....................................................................................93 Powód 8. Wygodne status quo ...................................................97 Przypadek 8– ...................................................................................102 Przypadek 8+ ..................................................................................105 Powód 9. Sztywny plan .............................................................109 Przypadek 9– ...................................................................................114 Przypadek 9+ ..................................................................................117 Powód 10. My – oni ...................................................................121 Przypadek 10– .................................................................................126 Przypadek 10+ ................................................................................129 Powód 11. Zaanga(cid:285)owanie .......................................................133 Przyk(cid:239)ad 11– ....................................................................................138 Przyk(cid:239)ad 11+ ..................................................................................141 Powód 11,5. Konsekwencja ......................................................145 Przyk(cid:239)ad 11,5– .................................................................................150 Przyk(cid:239)ad 11,5+ ................................................................................153 Jak to zrobi(cid:202), (cid:285)eby wysz(cid:239)o? .......................................................158 1. Przegl(cid:200)d .......................................................................................162 2. Zespó(cid:239) ..........................................................................................165 3. Usprawnienie ...............................................................................168 4. Wzmocnienie ...............................................................................172 Zako(cid:241)czenie ...............................................................................177 Podzi(cid:218)kowania ...........................................................................183 Poleć książkęKup książkę WST(cid:125)P 7 Poleć książkęKup książkę LEAN MANAGEMENT PO POLSKU 8 Poleć książkęKup książkę WST(cid:125)P Zmiana nie jest (cid:239)atwa. Ale jest mo(cid:285)liwa i cz(cid:218)sto nieodzowna. Mam to szcz(cid:218)(cid:258)cie, (cid:285)e swoje pierwsze produkcyjne do(cid:258)wiad- czenia zdobywa(cid:239)em w (cid:258)wietnie zorganizowanej firmie, w któ- rej od pocz(cid:200)tku stawiano na dobre przygotowanie kadry i brak z(cid:239)ych nawyków. Potem, gdy zacz(cid:200)(cid:239)em usprawnia(cid:202) firmy z przesz(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200), okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e ludzie potrafi(cid:200) wynajdowa(cid:202) przeszkody nawet tam, gdzie ich nie ma. Zaobserwowa(cid:239)em tak(cid:285)e, (cid:285)e jest to zupe(cid:239)nie niezale(cid:285)ne od kultury, j(cid:218)zyka czy geografii. Na ca(cid:239)ym (cid:258)wiecie bowiem firmy próbuj(cid:200) ró(cid:285)nych metod, aby poprawi(cid:202) swoje wyniki. Nadaj(cid:200) tym metodom nazwy: lean management, six sigma albo kaizen, (cid:285)eby po pew- nym czasie je zmieni(cid:202) — „bo si(cid:218) nie udaje”. W tej ksi(cid:200)(cid:285)ce opisuj(cid:218), dlaczego to si(cid:218) nie udaje. Opieram si(cid:218) na moich ponaddwudziestoletnich obserwacjach tego, jak ludzie reaguj(cid:200) na zmiany. Wymówek i przyczyn niepowo- dzenia us(cid:239)ysza(cid:239)em bardzo wiele. Dla przejrzysto(cid:258)ci pogrupo- wa(cid:239)em je w jedena(cid:258)cie i pó(cid:239) powodu, o których przeczytasz na nast(cid:218)pnych stronach. By(cid:202) mo(cid:285)e znajdziesz w(cid:258)ród nich te, które Tobie przeszkadzaj(cid:200) odnie(cid:258)(cid:202) sukces we wprowadzaniu zmian. Mo(cid:285)e w(cid:258)ród przyk(cid:239)adów, które podaj(cid:218), znajdziesz nawet swoj(cid:200) firm(cid:218), poniewa(cid:285) oprócz opisów powodów w ka(cid:285)- dym rozdziale przedstawiam przyk(cid:239)ad pora(cid:285)ki (–) i sukcesu (+). Moj(cid:200) intencj(cid:200) jest bowiem zainspirowanie Ci(cid:218) do podj(cid:218)- cia próby, by(cid:202) mo(cid:285)e kolejnej. B(cid:218)dzie (cid:239)atwiej, gdy uwierzysz, (cid:285)e wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) nieudanych projektów nie ko(cid:241)czy si(cid:218) pora(cid:285)k(cid:200), a zwyczajnym zaniechaniem. 9 Poleć książkęKup książkę LEAN MANAGEMENT PO POLSKU Oczywi(cid:258)cie spora cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) projektów wdro(cid:285)eniowych ko(cid:241)czy si(cid:218) sukcesem. Bez wzgl(cid:218)du na to, czy przed wdro(cid:285)eniem postawimy konkretne cele, czy nie, na ko(cid:241)cu cz(cid:218)sto poja- wia si(cid:218) poprawa. Widzia(cid:239)em wiele udanych wdro(cid:285)e(cid:241). Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) z nich mo(cid:285)na odnale(cid:283)(cid:202) w przyk(cid:239)adach opisanych w poszcze- gólnych rozdzia(cid:239)ach. Nie chc(cid:218) jednak w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce koncen- trowa(cid:202) si(cid:218) na sukcesach. Chc(cid:218) opisa(cid:202) powody, które zatrzy- muj(cid:200), opó(cid:283)niaj(cid:200) albo prowadz(cid:200) wdro(cid:285)enia w zupe(cid:239)nie innym kierunku. Lean czy kaizen to podej(cid:258)cia uto(cid:285)samiane z pro- cesami produkcyjnymi i administracyjnymi. Powody nieuda- nych wdro(cid:285)e(cid:241) s(cid:200) jednak dosy(cid:202) uniwersalne, mo(cid:285)na je odnie(cid:258)(cid:202) tak(cid:285)e do wdra(cid:285)ania zmian w ogóle. Ró(cid:285)nic(cid:218) mi(cid:218)dzy lean a kaizen (cid:258)wietnie wyja(cid:258)nia w swoich artyku(cid:239)ach i podczas wyst(cid:200)pie(cid:241) na konferencjach Kazuyoshi Tsuyukusa, który sp(cid:218)dzi(cid:239) w Japonii ponad 30 lat i doskonale zna t(cid:218) kultur(cid:218). Wed(cid:239)ug niego lean to po prostu podej(cid:258)cie ameryka(cid:241)skich niedouczonych konsultantów (Tsuyukusa mówi o konsultantach, którzy us(cid:239)yszeli od Japo(cid:241)czyków tylko o narz(cid:218)dziach, a nie zrozumieli kulturowego kontekstu). Lean management koncentruje si(cid:218) na byciu szczup(cid:239)ym i efek- tywnym kosztowo. Nie daje gwarancji, (cid:285)e za(cid:239)oga firmy b(cid:218)dzie wspiera(cid:239)a taki sposób my(cid:258)lenia, a tym bardziej w pe(cid:239)ni zaadaptuje go do w(cid:239)asnego (cid:285)ycia, tak jak to dzieje si(cid:218) w kaizen. My(cid:258)lenie kaizen znacznie wykracza poza bramy fabryki, daj(cid:200)c pracownikom gwarancj(cid:218) zatrudnienia tam, gdzie b(cid:218)d(cid:200) mieli ochot(cid:218) pracowa(cid:202), a nie tylko tam, gdzie b(cid:218)d(cid:200) miejsca pracy. Pracodawcom z kolei zapewnia za(cid:239)og(cid:218) nieustannie zmienia- j(cid:200)c(cid:200) swoje stanowiska po to, by pracowa(cid:202) (cid:239)atwiej, bezpiecz- niej i przyjemniej. Taka praca oznacza tak(cid:285)e wzrost wydaj- no(cid:258)ci, czyli — wymiern(cid:200) korzy(cid:258)(cid:202). 10 Poleć książkęKup książkę WST(cid:125)P Zatem kaizen czy lean? A mo(cid:285)e six sigma? Wszak daje nam ona matematyczne wyliczenia na poparcie tego, co i jak mo(cid:285)na poprawi(cid:202). Mo(cid:285)e nie warto spiera(cid:202) si(cid:218) o nazewnictwo? Nazwijmy to wszystko nieustannym doskonaleniem, czyli czym(cid:258), co jest obecne w naszym (cid:285)yciu codziennie, od zawsze. Po urodzeniu rosn(cid:200) przecie(cid:285) nasze mi(cid:218)(cid:258)nie, ko(cid:258)ci, twardnieje skóra, wyostrza si(cid:218) wzrok, uszy i wargi ucz(cid:200) si(cid:218) komunikacji werbalnej, nabywamy ró(cid:285)nych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, bardziej i mniej potrzebnych (do dzi(cid:258) nie przyda(cid:239)a mi si(cid:218) informacja, (cid:285)e pan- tofelek to pierwotniak, natomiast nieustannie korzystam z tabliczki mno(cid:285)enia i zasad gramatyki). Firma ró(cid:285)ni si(cid:218) od nas tylko tym, (cid:285)e potrafi (cid:285)y(cid:202) d(cid:239)u(cid:285)ej, je(cid:285)eli odpowiednio o ni(cid:200) dbamy. Nie oznacza to wcale sztywnego katalogu produktów ani upierania si(cid:218) przy doskona(cid:239)o(cid:258)ci poszczególnych procesów. Najbardziej efektywne s(cid:200) firmy jednoosobowe. Nie maj(cid:200) skomplikowanej struktury, a pro- cesy komunikacyjne i decyzyjne s(cid:200) w nich bardzo uprosz- czone. Przy wprowadzaniu zmian pos(cid:239)uguj(cid:200) si(cid:218) modelem zero-jedynkowym: je(cid:258)li pracownicy si(cid:218) do czego(cid:258) przekonaj(cid:200), to od razu wszyscy. Problem firm jednoosobowych jest jed- nak taki, (cid:285)e je(cid:258)li s(cid:200) dobre, to brakuje im czasu na realizacj(cid:218) wszystkich zamówie(cid:241). I wtedy rosn(cid:200). I staj(cid:200) si(cid:218) firmami wie- loosobowymi. Procesy komunikacyjne, decyzyjne i logistycz- ne maj(cid:200) wtedy wi(cid:218)ksz(cid:200) bezw(cid:239)adno(cid:258)(cid:202). Niektóre firmy (cid:239)atwiej jest zmieni(cid:202), niektóre — trudniej, a niektóre… upadaj(cid:200). Nokia wielokrotnie stawiana jest za przyk(cid:239)ad zmiany para- dygmatu, ale mo(cid:285)e by(cid:202) tak(cid:285)e przyk(cid:239)adem przegapienia ryn- kowej szansy. Tak jak Kodak, Polaroid, Encyclopedia Britan- nica czy Saab. Tak jak w nied(cid:239)ugiej przysz(cid:239)o(cid:258)ci wypo(cid:285)yczalnie video, taksówkarze czy listonosze. Zmiana jest nieuchronna i nie do ko(cid:241)ca sterowalna. Jednak wystarczaj(cid:200)ca czujno(cid:258)(cid:202), ch(cid:218)(cid:202) 11 Poleć książkęKup książkę LEAN MANAGEMENT PO POLSKU poznania i pozytywna reakcja potrafi(cid:200) sprawi(cid:202), (cid:285)e umiemy odnale(cid:283)(cid:202) si(cid:218) w obliczu zmiany. W ka(cid:285)dym rozdziale ze s(cid:239)o- wem „Powód” w tytule przedstawiam konkretne przypadki w pozytywnych przyk(cid:239)adach. Z ostatniego rozdzia(cid:239)u dowiesz si(cid:218) natomiast, jaki jest mój sposób na sukces. Pracuj(cid:200)c dla klientów z wielu obszarów produkcyjnych i nieprodukcyj- nych, wraz z moimi wspó(cid:239)pracownikami opracowa(cid:239)em sys- tem, który dzia(cid:239)a. Po wielu latach pokonywania barier ludz- kich umys(cid:239)ów wiem, (cid:285)e wprowadzenie zmiany jest mo(cid:285)liwe zawsze. Tyle (cid:285)e nie zawsze ko(cid:241)czy si(cid:218) sukcesem. Z jedenastu i pó(cid:239) powodu. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Lean management po polsku. O dobrych i złych praktykach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: