Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00614 010254 21048767 na godz. na dobę w sumie
Leasing dla przedsiębiorcy jak wybrać i rozliczać - ebook/pdf
Leasing dla przedsiębiorcy jak wybrać i rozliczać - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64085-94-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompendium wiedzy na temat finansowanie zewnętrznego w formie leasingu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Patron medialny: Partner główny: Leasing dla przedsiębiorcy jak wybrać i rozliczać ▪ rodzaje leasingu ▪ zalety i wady leasingu ▪ pułapki w umowach ▪ korzyści podatkowe ▪ skutki podatkowe w CIT i PIT ▪ interpretacje organów podatkowych ▪ przykłady ▪ wyjaśnienia eksperta L e a s i n g d l a p r z e d s i ę b i o r c y j a k w y b r a ć i r o z l i c z a ć Ta reklama została dla Ciebie okraszona zdjęciem z najbardziej luksusowej kolekcji zdjęć www.leasingpremium.pl Podana informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy leasingu i jej szczegółowe warunki każdorazowo uzależnione są od wyniku badania zdolności leasingowej (kredytowej) Klienta oraz warunków transakcji. Wszelkie szczegóły, w tym wysokość pobieranych opłat i prowizji oraz warunki uzyskania leasingu, dostępne są u doradców Getin Leasing S.A. oraz na stronie www.leasingpremium.pl Kod dla wydania z książką Numer indeksu 100935 Sprzedaż łącznie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” ISSN 2080-6744 Zostań prenumeratorem - wydania Dziennika Gazety Prawnej Nasi prenumeratorzy otrzymują najwięcej: Bogaty pakiet narzędzi online: • Ponad 2200 aktywnych druków i formularzy • Ponad 1000 aktów prawnych • Pomocne kalkulatory, wskaźniki i stawki Co miesiąc nowy e-book w Bibliotece e-poradników Archiwum e-wydań DGP od 2002 r. – już ponad 3000 wydań Za darmo wyjątkowa publikacja w wersji pdf o zakładaniu i prowadzeniu firmy! Zakładam i prowadzę firmę ▪ gdzie szukać dofinansowania ▪ jak zorganizować firmę ▪ jak płacić niższe podatki ▪ jak optymalizować koszty ▪ kiedy trzeba płacić VAT ▪ jak rozliczać się z ZUS TYLKO DLA CZYTELNIKÓW KSIĄŻKI „LEASING DLA PRZEDSIĘBIORCY”! Praktyczna publikacja, z której dowiesz się: ● gdzie szukać dofinansowania ● jak zorganizować firmę ● jak płacić niższe podatki ● jak optymalizować koszty ● kiedy trzeba płacić VAT ● jak rozliczać się z ZUS TO PROSTE! WEJDŹ! KLIKNIJ! POBIERZ ZA DARMO! www.gazetaprawna.pl/poradniki Biuro Obsługi Klienta: 22 761 31 27, 801 626 666 Dołącz – jest nas blisko 9 tysięcy! edgp.gazetaprawna.pl Więcej informacji: www.edgp.gazetaprawna.pl/oferta | edgp@gazetaprawna.pl | 22 761 31 27 | 801 626 666 ePATRZYMY OBIEKTYWNIE. PISZEMY ODPOWIEDZIALNIE Leasing dla przedsiębiorcy jak wybrać i rozliczać ▪ rodzaje leasingu ▪ zalety i wady leasingu ▪ pułapki w umowach ▪ korzyści podatkowe ▪ skutki podatkowe w CIT i PIT ▪ interpretacje organów podatkowych ▪ przykłady ▪ wyjaśnienia eksperta Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl Autor: Radosław Kowalski Redaktor merytoryczny: Magdalena Sobczak Redaktor prowadzący: Mariusz Łukasik Korekta: Mirosława Jasińska-Nowacka Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3 tel. 22 761 31 27, 22 212 08 27, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2015, kwiecień 2015 r. ISBN 978-83-64085-94-9 Spis treści Wstęp .................................................................................................................................5 Rozdział 1. Co to jest leasing i gdzie jest regulowany .....................................7 Co to jest leasing ........................................................................................................ 7 Umowa leasingu i umowy o podobnym charakterze – zasady kształtowania umowy .......................................................................... 17 Wydanie rzeczy korzystającemu, opłaty leasingowe i inne postanowienia ustawy ...........................................................................................18 Zakończenie umowy leasingu a rozliczenie opłat.........................................22 Najważniejsze rodzaje umowy leasingu ..........................................................27 Strony umowy leasingu ........................................................................................29 Inne niż podatkowe korzyści z leasingu ...........................................................30 Najważniejsze wady leasingu ..............................................................................32 Pułapki w umowie leasingu .................................................................................33 Na co zwracać uwagę, badając i zawierając umowę leasingu ...................38 WZÓR umowy leasingu operacyjnego ..........................................................44 Kilka dobrych rad na koniec rozdziału – czyli lepiej uczyć się na cudzych błędach niż na swoich .........................47 Rozdział 2. Leasing w podatkach ...........................................................................53 Leasing operacyjny ..................................................................................................62 Opłata wstępna w leasingu ..................................................................................69 Wykup przedmiotu leasingu ............................................................................... 73 Inne dysponowanie przedmiotem leasingu po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego ............................................ 77 Cesja umowy leasingu – skutki podatkowe w CIT i PIT ..............................78 Leasing samochodu jako lekarstwo na podatki ............................................ 88 Leasing operacyjny w VAT ................................................................................. 100 Leasing operacyjny a kredyt ...............................................................................103 Leasing finansowy .................................................................................................108 3 Leasing konsumencki ...........................................................................................122 Kilka dobrych rad na koniec rozdziału – czyli lepiej uczyć się na cudzych błędach niż na swoich ....................... 123 Polscy przedsiębiorcy wybierają leasing ......................................................... 127 4 Wstęp Leasing jest jedną z nowoczesnych form finansowania działalności przed- siębiorcy. Pierwotnie umowy leasingu funkcjonowały jako kontrakty nie- nazwane, oparte na ogólnej cywilnoprawnej zasadzie swobody umów, by od 9 grudnia 2000 r. zyskać swoje unormowania cywilnoprawne. Od tego momentu umowy leasingu muszą być tworzone i interpretowane zgodnie z art. 7091 – 70918 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.; dalej kodeks cywilny). W praktyce w znacznej mierze treści kontraktów leasingu determinowane są unormowaniami podatkowymi, gdyż to właśnie prawo podatkowe i korzy- ści przewidziane dla leasingu na tej płaszczyźnie wpłynęły na popularyza- cję takiej formy finansowania. Pamiętając o ogromnym znaczeniu przepisów prawa podatkowego, nie można jednak pomijać regulacji prawa cywilnego, bo to one w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami są najistotniej- sze dla jego zażegnania lub rozwiązania. To na ich podstawie sąd, który musi przyznać rację jednej stronie, ocenia argumentację stron. To wreszcie te prze- pisy zgodnie stosowane pozwolą na to, aby w ogóle nie doszło do sporu. Uwzględniając powyższe aspekty, niniejszy poradnik podzielono na dwie części: ■■ pierwszą dotyczącą prawnych zasad i implikacji korzystania z leasingu (ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów leasingu, reguł kreowania umowy, korzyści, ale także i niebezpieczeństw związanych z leasingiem) – zostały w niej również przedstawione pułapki w umowach, na które musimy uwa- żać, i  ■■ drugą, w której opisane zostały aspekty podatkowe, korzyści i niebezpie- czeństwa. W  niniejszym poradniku próbowałem obalić kilka mitów dotyczących leasingu, ale nie mogło też obyć się bez klasycznego pojedynku leasing vs kre- dyt i wskazania, która forma finansowania, dla kogo i w jakiej sytuacji jest lepsza. Radosław Kowalski doradca podatkowy 5 Rozdział 1. Co to jest leasing i gdzie jest regulowany W opracowaniach naukowych dotyczących leasingu, obok stwierdzenia, że jest on w wysoko rozwiniętych państwach powszechnie stosowaną me- todą finansowania inwestycji, wskazuje się na to, że w pierwszych, prymi- tywnych jeszcze, formach występował już w starożytnym Egipcie i w staro- żytnej Mezopotamii. Mogłoby wydawać się, że stanowi to w pewien sposób zaprzeczenie słuszności użytego przeze mnie we wstępie stwierdzenia, że leasing to nowoczesna forma finansowania, ale tak nie jest. Po pierwsze, wskazałem na nowoczesną, a nie nowatorską formę finansowania. Po dru- gie zaś, chociaż na świece leasing ma swoją dłuższą historię, to w Polsce – z dość oczywistych względów – upowszechnił się dopiero w latach dzie- więćdziesiątych, a regulacje cywilnoprawne są produktem legislacji przeło- mu XX i XXI wieku. Oczywiście niniejszy poradnik ma charakter praktyczny. Dlatego w jego dalszej części nie zajmujemy się historią i genealogią leasingu, lecz jego obec- nym charakterem. Opieramy się na dzisiejszych źródłach prawa, a przede wszystkim odnosimy się do dzisiejszych zasad jego funkcjonowania, proble- mów, pułapek, ale i zalet oraz korzyści związanych z finansowaniem działal- ności przedsiębiorcy poprzez leasing. Warto zauważyć, że pomimo starań o ukształtowanie i upowszechnienie leasingu konsumenckiego (tj. adresowanego do osób niebędących przedsię- biorcami), na razie, o ile w ogóle funkcjonuje, to zajmuje minimalny, niemal niezauważalny, obszar rynku usług leasingowych. Szacuje się, że jego udział w rynku cały czas nie przekracza jednego procenta, co ponad wszelką wątpli- wość jest konsekwencją braku jakichkolwiek zachęt podatkowych skierowa- nych do samych konsumentów. Co to jest leasing Leasing jest specyficzną formą finansowania inwestycji. W praktyce wska- zuje się na to, że w swojej istocie leasing zawiera cechy dzierżawy, kredytu, ale również w pewnych formach leasingu ponad wszelką wątpliwość sprze- daży rzeczy. Należy stwierdzić, że w zależności od zastosowanej wersji (rodzaju) leasin- gu, może on zbliżać się do najmu lub właśnie do zbycia jego przedmiotu. Ponad wszelką wątpliwość, w każdej formule jest to przede wszystkim spo- sób finansowania zewnętrznego. Ze względu na swoją specyfikę cały czas jest ono prezentowane przez przedstawicieli branży leasingowej, i tak też po- strzegane przez klientów, jako łatwiejsze do pozyskania niż obciążony ogra- 7 Leasing dla przedsiębiorcy niczeniami wynikającymi z regulacji prawa bankowego czy rekomendacje KNF kredytu bankowego. Tak jak zostało wskazane wcześniej, obecnie umowa leasingu normowana jest w przepisach kodeksu cywilnego. Inaczej niż na płaszczyźnie np. przepisów prawa podatkowego, a w szcze- gólności w podatku od towarów i usług, ale w nawiązaniu do zasad prawa re- gulujących podatki dochodowe, prawo cywilne kształtuje leasing jako usługę, a nie sprzedaż rzeczy. Usługę, konsekwencją której może być zbycie przed- miotu leasingu, ale która stanowi odrębną czynność. Zgodnie z takimi zasadami w ramach umowy leasingu: ■■ finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach okre- ślonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu (leasingobiorcy) do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, ■■ korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ra- tach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodze- niu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Wobec powyższego nie może budzić wątpliwości, że leasing, inaczej niż np. najem, jest usługą, która musi być wykonywana przez podmiot profesjonalny, tj. przedsiębiorcę, który nie tylko wykonuje działalność gospodarczą, ale jej przed- miotem jest świadczenie usługi leasingu i to w ramach takiej działalności naby- wa określoną rzecz po to, by ją następnie odpłatnie udostępnić korzystającemu. Zaznaczyć przy tym należy, że wykonywana działalność gospodarcza w za- kresie leasingu nie stanowi działalności regulowanej, co oznacza, że każdy przedsiębiorca może taką się parać. Wbrew pojawiającym się w praktyce poglądom, o funkcjonowaniu w pew- nych obszarach gospodarczych i wykonywania działalności w sposób zawo- dowy nie musi przemawiać treść wpisu w KRS czy CEIDG. Aczkolwiek, ponad wszelką wątpliwość, trzeba pamiętać o obowiązkach aktualizacyjnych dotyczą- cych zapisów w takich rejestrach, a wpis określonego przedmiotu w stosownej ewidencji publicznej potwierdza w pewien sposób, iż wykonujemy lub planuje- my podejmować aktywność w danym obszarze działalności gospodarczej. ODPOWIEDŹ EKSPERTA Nasza spółka ma trochę wolnych środków. Jedna z naszych spółek sióstr jest w znacznie gorszej kondycji i poszukuje leasingu, ale w jej sytuacji nie jest to takie łatwe. Jesteśmy firmą produkcyjną, która nie ma wpisanego w umowie spółki jako przedmiotu działalności świadczenia usług finanso- wych. Czy możemy zakupić i oddać w leasing spółce siostrze środki trwałe, których ta potrzebuje w swojej działalności? Nie widzę powodów, dla których przedsiębiorca na co dzień zajmujący się całkiem inną działalnością nie miałby w ramach swojej aktywności gospodarczej świadczyć usługi leasingu. Oczywiście należy wziąć pod uwagę szczególne regulacje dotyczące 8 Rozdział 1. Co to jest leasing i gdzie jest regulowany umowy leasingu i sporządzić ją w taki sposób, by była korzystna dla obu stron, a jed- nocześnie rynkowa. Trzeba pamiętać, że to będzie się wiązało m.in. z konieczno- ścią świadczenia obsługi takiej umowy (czyli wykonywania czynności, do których być może przedsiębiorca nie ma odpowiednich struktur organizacyjnych, procedur etc.). Jednak są to pewne potencjalne niedogodności natury praktycznej, a nie przeszkody formalne. Zatem podatnik może świadczyć takie usługi nawet gdy takiej działalności nie przewiduje umowa spółki, a co za tym idzie i wpis w KRS. ODPOWIEDŹ EKSPERTA Chcielibyśmy świadczyć usługi leasingu, na początek dla spółek z  naszej grupy, a następnie być może dla innych podmiotów. Czy w tym celu musi- my uzyskać jakieś koncesje, certyfikaty itp.? Nie, działalność leasingowa, inaczej niż np. udzielanie kredytów bankowych, nie jest działalnością regulowaną, rozpoczęcie której wymagałoby uzyskania jakichś dodatkowych pozwoleń czy koncesji. Oczywiście jeżeli ma to być przedmiot dzia- łalności spółki, należy zaktualizować umowę spółki, KRS, stworzyć struktury i procedury obsługi umów, ale nie trzeba występować o żadne zezwolenia ani dokonywać żadnych innych zgłoszeń. Co znamienne, i na co warto w tym miejscu zwrócić uwagę, przepisy ko- deksu cywilnego nie przewidują leasingu praw, ograniczając się tylko i wy- łącznie do oddania w leasing rzeczy. Oczywiście nie oznacza to, że niedopuszczalne jest funkcjonowanie w ob- rocie gospodarczym umowy leasingu rzeczy (np. leasing prawa użytkowa- nia wieczystego gruntu), tego rodzaju kontrakty są jak najbardziej legalne, a przepisy prawa podatkowego wprost wskazują na to, że leasing praw będą- cych wartościami niematerialnymi i prawnymi jest na płaszczyźnie prawa podatkowego leasingiem (więcej na ten temat w drugiej części poradnika), jednak z perspektywy prawa cywilnego jest to wówczas umowa nienazwana. Wyjaśnić należy, że umowami nienazwanymi określamy te kontrakty, któ- re nie są normowane na płaszczyźnie prawa cywilnego, a które funkcjonują na podstawie swobody kontraktowania (tak jak przed grudniem 2000 roku funkcjonowała cała umowa leasingu), do których ewentualnie mają odpo- wiednio zastosowanie przepisy cywilnoprawne dotyczące leasingu. Z ORZECZNICTWA n Umowy nienazwane Przepisy kodeksu cywilnego o umowie leasingu należy stosować w drodze ana- logii także do umów zastrzegających możliwość żądania przez korzystającego 9 Leasing dla przedsiębiorcy przeniesienia na niego własności oddanej mu do używania rzeczy za określoną, dodatkową opłatą, jeżeli uzgodnione raty wynagrodzenia wraz z tą dodatkową opłatą odpowiadają cenie nabycia rzeczy. Jest to uzasadnione zasadniczym podo- bieństwem tych umów do kodeksowego modelu umowy leasingu. Opłata leasin- gowa jest w tych umowach skonstruowana w sposób zgodny co do istoty z roz- wiązaniem przewidzianym w art. 7091 k.c. Wyrok Sądu Najwyższego z 15 maja 2008 r., sygn. akt I CSK 548/07 (wpraw- dzie wyrok odnosi się do umów dotyczących rzeczy, jednak wskazuje na odpowiednią właściwość przepisów dotyczących leasingu również przy umowach nienazwanych, które cechują się podobieństwem stosowanych rozwiązań do zasad typowych leasingowi) ODPOWIEDŹ EKSPERTA Chcielibyśmy wziąć w leasing oprogramowanie sterujące procesami pro- dukcyjnymi o bardzo wysokiej wartości. Nasz radca prawny stwierdził jed- nak, że nie jest możliwy leasing praw. Czy to prawda? Tak, przepisy kodeksu cywilnego nie przewidują oddania w leasing innych skład- ników majątku niż rzeczy. To oznacza, że nie jest możliwe zawiązanie umowy leasingu oprogramowania. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie temu (formalnie), aby spółka skorzystała z finansowania takiego zakupu w ramach umowy niena- zwanej, funkcjonującej na zasadzie swobody kontraktowania, do które przepisy i leasingu będą miały odpowiednie zastosowanie. Wracając do normatywnych, cywilnoprawnych zasad leasingu, powinni- śmy doprecyzować, że prawodawca ogranicza leasing na tej płaszczyźnie do stosunków prawnych, w ramach których leasingodawca nabywa i następnie oddaje w używanie, względnie używanie i pobieranie pożytków, korzystają- cemu rzeczy, jednak nie precyzuje, że mają to być wyłącznie rzeczy rucho- me. Jeżeli zatem uwzględnimy fakt, że rzeczami są przedmioty materialne obejmujące zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, to ponad wszelką wąt- pliwość stwierdzimy, że przedmiotem leasingu mogą być zarówno ruchomo- ści, jak i grunty (ale grunty, a nie prawo do ich używania – nawet wieczyste- go), budynki i budowle. Ergo, przedmiotem umowy leasingu mogą więc być zarówno rzeczy rucho- me, jak i nieruchomości. Biorąc pod uwagę to, że budynki mogą być postawione na gruncie będą- cym własnością wznoszącego, ale także „zaledwie” w użytkowaniu wieczy- stym, i ze względu na to, że w tym drugim przypadku (użytkowanie wie- czyste gruntu) nie działa zasada przyrostu budynku do gruntu (superficies solo cedit, według której własność budynku oraz innych rzeczy połączonych 10 Rozdział 1. Co to jest leasing i gdzie jest regulowany z gruntem co do zasady jest częścią składową gruntu), możliwe jest zawią- zanie umowy leasingu budynku i innej umowy (w tym umowy nienazwanej o cechach umowy leasingu albo umowy dzierżawy) dotyczącej gruntu. Pa- miętać należy, że w praktyce co prawda zwykło przyjmować się (słusznie), że budynki wzniesione na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym powin- ny być przedmiotem obrotu wraz z prawem do gruntu, jednak nie wyłącza to możliwego stosowania do takich budynków leasingu (bo jest to umowa z za- kresu zobowiązań). Przy czym trzeba pamiętać o uregulowaniu nie tylko pra- wa do korzystania z użytkowania wieczystego gruntu w okresie leasingu bu- dynku, ale również o unormowaniu zagadnienia zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu w przypadku opcji wykupu budynku zapisanej w umowie jego leasingu. PRZYKŁAD Biurowiec Spółka postanowiła finansować poprzez umowę leasingu nabycie biurowca. Okazało się, że biurowiec został wzniesiony na gruncie, który nie jest własnością podmiotu, który go wybudował, a jest w użytkowaniu wieczystym. W tej sytuacji konieczne było związanie dwóch odrębnych umów: leasingu biurowca i umowy o używanie prawa do użytkowania wieczystego gruntu, na którym ów wieżowiec został wybudowany. Podkreślić należy, że nieodłączną cechą leasingu cywilnoprawnego jest na- bycie przez finansującego rzeczy od oznaczonego zbywcy celem oddania jej w używanie (również używanie i pobieranie pożytków) korzystającemu. Powyższe oznacza, że według prawa cywilnego nie jest leasingiem sensu stricte umowa, w ramach której finansujący nie nabywca rzeczy od ustalone- go z korzystającym, tj. oznaczonego, zbywcy, a oddaje mu w korzystanie rzecz, która już wcześniej była własnością finansującego, w tym rzecz, którą ów fi- nansujący wytworzył we własnym zakresie. Tutaj znowu nie nazwiemy takiej umowy leasingiem w znaczeniu cy- wilnoprawnym, jednak nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby stro- ny zawiązały stosunek cywilnoprawny o  cechach leasingu, do którego – zwłaszcza z odpowiednimi postanowieniami umownymi – będą mia- ły zastosowanie przepisy właściwe dla leasingu (patrz powołany powyżej wyrok Sądu Najwyższego z 15 maja 2008 r., sygn. akt I CSK 548/07), mało tego, który na płaszczyźnie prawa podatkowego będzie implikował skutki właściwe dla leasingu. Kolejną kodeksową cechą leasingu jest oznaczony czas trwania umowy le- asingu. W istocie w praktyce raczej nie spotyka się naruszenia takiej zasady (znów w głównej mierze jest to implikacją regulacji podatkowych, a nie cy- wilnoprawnych). 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leasing dla przedsiębiorcy jak wybrać i rozliczać
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: