Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00165 003036 21539847 na godz. na dobę w sumie
Leasing w praktyce - ebook/pdf
Leasing w praktyce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 118
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2831-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Leasingować można samochody, maszyny, nieruchomości. Każda firma może skorzystać z tego narzędzia finansowego. Zawierając umowę leasingu warto jednak wiedzieć, jakie haczyki i pułapki mogą się w niej znaleźć. Ponadto warto zdawać sobie sprawę z tego, jaki rodzaj leasingu dla jakiej firmy jest najkorzystniejszy. Poradnik odpowiada na wszelkie pytania związane z korzystaniem z tego narzędzia. W książce znajdują się również odpowiedzi ekspertów na najczęściej powtarzające się pytania dotyczące aspektów podatkowych związanych z leasingiem oraz najciekawsze orzeczenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B I B L I O T E K A P R Z E D S I Ę B I O R C Y Zbigniew Biskupski LEASING W PRAKTYCE L e a s i n g w p r a k t y c e UOQ 13 ISBN: 978-83-269-2831-4 83,00 zł brutto UOQ13_okladka.indd 1 3/27/2014 9:21:42 AM LEASING W PRAKTYCE Zbigniew Biskupski UOQ13 srodki.indd 1 UOQ13 srodki.indd 1 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/24/2014 2:44:49 PM 3/24/2014 2:44:49 PM Autor: Zbigniew Biskupski Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Ziętek-Maciejczyk Wydawca: Weronika Wota Redaktor naczelny Grupy Czasopism: Urszula Wróblewska Redaktor prowadzący: Dorota Siudowska-Mieszkowska Korekta: Zespół Skład i łamanie: 6AN Studio Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: 978-83-269-2831-4 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja „Leasing w praktyce” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzy- staniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane w niej wskazówki, pora- dy i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpo- wiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOQ13 srodki.indd 2 UOQ13 srodki.indd 2 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/24/2014 2:45:29 PM 3/24/2014 2:45:29 PM Spis treści Rozdział I Leasing w praktyce ................................................................................................................... 7 I. Dlaczego warto sięgnąć po leasing ....................................................................................................7 1. Korzyści dla fi rm rozwijających się .............................................................................................7 2. Korzyści dla fi rm rozpoczynających działalność .......................................................................8 II. Leasing jako alternatywa lub uzupełnienie kredytu ....................................................................10 1. Kredyt: plusy i minusy .................................................................................................................10 2. Leasing: zalety i wady ...................................................................................................................11 3. Kredyt czy leasing .........................................................................................................................12 III. Leasing w planach fi nansowych ....................................................................................................15 IV. Leasing a dotacje unijne .................................................................................................................16 Rozdział II Rodzaje leasingu ..................................................................................................................... 20 I. Oferta fi rm leasingowych ..................................................................................................................20 II. Leasing operacyjny i fi nansowy .....................................................................................................21 1. Leasing operacyjny .......................................................................................................................21 2. Leasing fi nansowy ........................................................................................................................21 3. Co jest korzystniejsze – leasing operacyjny czy fi nansowy ....................................................22 III. Leasing pośredni i bezpośredni ....................................................................................................22 IV. Leasing rzeczy ruchomych, używanych i nieruchomości .........................................................23 V. Leasing zwrotny i dewizowy ............................................................................................................23 VI. Leasing odnawialny ........................................................................................................................23 1. Co jest korzystniejsze – leasing odnawialny czy tradycyjny ..................................................25 VII. Leasing zwrotny .............................................................................................................................27 VIII. Leasing operacyjny, fi nansowy i zwrotny razem .....................................................................29 IX. Vendor leasing .................................................................................................................................30 X. Leasing konsumencki .......................................................................................................................31 1. Kredyty balonowe .........................................................................................................................31 2. Kredyty 50 na 50 ...........................................................................................................................31 3. Leasing prywatny .........................................................................................................................32 Rozdział III Umowa leasingu ..................................................................................................................... 33 I. Strony umowy ....................................................................................................................................33 UOQ13 srodki.indd 3 UOQ13 srodki.indd 3 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3 3/24/2014 2:45:29 PM 3/24/2014 2:45:29 PM 1. Prawa i obowiązki fi nansującego ................................................................................................33 2. Prawa i obowiązki korzystającego ..............................................................................................34 2.1. Korzystanie z rzeczy .............................................................................................................34 2.2. Płatność rat ............................................................................................................................34 2.3. Utrzymanie rzeczy w należytym stanie .............................................................................34 2.4. Utrata rzeczy .........................................................................................................................35 2.5. Ubezpieczenie ......................................................................................................................35 2.6. Odstąpienie od umowy ........................................................................................................35 II. Ogólne warunki umów leasingu.....................................................................................................36 III. Postanowienia ogólne ....................................................................................................................36 1. Zmiana treści OWUL ..................................................................................................................37 2. Obowiązki przedsiębiorcy ...........................................................................................................37 3. Rozstrzyganie sporów .................................................................................................................38 4. Rozwiązanie umowy ....................................................................................................................38 5. Okres trwania umowy .................................................................................................................38 IV. Przedmiot leasingu ..........................................................................................................................39 1. Obowiązki korzystającego ...........................................................................................................39 2. Dostarczenie przedmiotu leasingu .............................................................................................40 V. Wynagrodzenie fi nansującego .........................................................................................................41 1. Ustalanie wysokości opłat leasingowych ...................................................................................41 2. Zmiana wysokości opłat leasingowych......................................................................................42 3. Terminy płatności ........................................................................................................................43 4. Opóźnienia płatności ...................................................................................................................43 5. Koszty dodatkowe ........................................................................................................................44 VI. Obowiązek ubezpieczenia przedmiotu leasingu .........................................................................44 1. Odpowiedzialność fi nansującego i korzystającego ..................................................................44 2. Warunki ubezpieczenia ...............................................................................................................45 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia ................................................................................................46 4. Obowiązki przedsiębiorcy w razie szkody ................................................................................47 VII. Wypowiedzenie umowy leasingu ................................................................................................48 1. Wada przedmiotu leasingu .........................................................................................................49 2. Niewywiązywanie się z obowiązków ........................................................................................49 3. Opóźnienia w płatnościach .........................................................................................................50 VIII. Wygaśnięcie umowy leasingu z powodu zniszczenia lub utraty przedmiotu leasingu ............................................................................................................50 IX. Wady przedmiotu leasingu, naprawy i konserwacja ..................................................................52 X. Zakończenie umowy leasingu .........................................................................................................53 Rozdział IV Wybór fi rmy leasingowej........................................................................................................ 55 I. Czym się kierować przy wyborze fi rmy leasingowej .....................................................................55 1. Opinia na rynku ...........................................................................................................................55 2. Branża ............................................................................................................................................56 3. Pozycja fi nansującego ..................................................................................................................56 II. Negocjacje warunków fi nansowych ..............................................................................................57 1. Zachowanie w sytuacjach kryzysowych ....................................................................................57 2. Działania w przypadku szkody ...................................................................................................57 4 UOQ13 srodki.indd 4 UOQ13 srodki.indd 4 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/24/2014 2:45:30 PM 3/24/2014 2:45:30 PM III. Leasing w pakiecie ..........................................................................................................................58 IV. Cesja zobowiązania leasingowego .................................................................................................60 V. Specjalizacje na rynku leasingu .......................................................................................................60 VI. Własny plan fi nansowy ..................................................................................................................61 VII. Dedykowany doradca leasingowy ...............................................................................................62 VIII. Pośrednictwo leasingowe ............................................................................................................63 Rozdział V Leasing nieruchomości .......................................................................................................... 65 I. Standardowa oferta rynkowa............................................................................................................65 1. Leasing operacyjny nieruchomości ...........................................................................................66 2. Leasing fi nansowy nieruchomości .............................................................................................66 3. Leasing zwrotny ............................................................................................................................67 II. Ryzyko w leasingu nieruchomości .................................................................................................68 III. Kiedy i dla kogo leasing nieruchomości jest najkorzystniejszy ................................................69 Rozdział VI Leasing samochodów i innych pojazdów ............................................................................... 72 I. Oferta rynkowa ..................................................................................................................................72 II. Leasing samochodów osobowych ..................................................................................................72 1. Leasing odnawialny a operacyjny ..............................................................................................73 3. Leasing z wysokim wykupem .....................................................................................................75 4. Leasing konsumencki ..................................................................................................................75 5. Wynajem długoterminowy .........................................................................................................77 III. Leasing samochodów ciężarowych ...............................................................................................79 IV. Leasing quadów i motocykli ..........................................................................................................81 V. Leasing jachtów i łodzi .....................................................................................................................81 Rozdział VII Leasing maszyn i urządzeń .................................................................................................... 82 I. Jak korzystnie leasingować maszyny oraz urządzenia ..................................................................82 II. Leasing maszyn drogowych i budowlanych .................................................................................83 1. Produkty ubezpieczeniowe .........................................................................................................84 2. Polisy pomocy prawnej ...............................................................................................................84 III. Leasing innych maszyn i urządzeń ...............................................................................................85 1. Maszyny i urządzenia stosowane w branży piekarniczej oraz cukierniczej ...............................................................................................................................85 2. Maszyny i urządzenia poligrafi czne ...........................................................................................86 3. Maszyny do obróbki metalu........................................................................................................86 4. Maszyny do obróbki drewna.......................................................................................................86 IV. Leasing sprzętu komputerowego i biurowego .............................................................................87 Rozdział VIII Ubezpieczenia......................................................................................................................... 88 I. Leasing assistance ..............................................................................................................................88 II. Ubezpieczenia straty fi nansowej GAP ...........................................................................................89 1. Ochrona ubezpieczeniowa ..........................................................................................................89 UOQ13 srodki.indd 5 UOQ13 srodki.indd 5 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5 3/24/2014 2:45:30 PM 3/24/2014 2:45:30 PM 2. Składka ubezpieczeniowa ............................................................................................................90 3. Wyłączenia ....................................................................................................................................90 4. Wypłata odszkodowania ..............................................................................................................90 III. Ubezpieczenie ochrony prawnej dla leasingobiorców ...............................................................91 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia ..............................................................................................91 2. Wyłączenia ....................................................................................................................................92 IV. Ubezpieczenie typu bezpieczna rata .............................................................................................93 Rozdział IX Leasing dla wybranych grup biznesowych ............................................................................. 95 I. Leasing dla małych i średnich fi rm..................................................................................................95 II. Leasing dla prawników i księgowych .............................................................................................96 III. Leasing dla medyków .....................................................................................................................96 IV. Leasing dla rolników .......................................................................................................................97 Rozdział X Leasing w praktyce ................................................................................................................. 99 I. Orzecznictwo sądów i interpretacje organów podatkowych .......................................................99 1. Wycena wartości przedmiotu leasingu należy do biegłego.....................................................99 Stan faktyczny ..............................................................................................................................99 Stanowisko sądu ..........................................................................................................................99 Komentarz eksperta ..................................................................................................................100 2. Pełne odliczenie VAT przy leasingu możliwe przez 6 miesięcy ...........................................100 Stan faktyczny ............................................................................................................................101 Stanowisko sądu ........................................................................................................................101 Komentarz eksperta ..................................................................................................................101 3. Po cesji leasingu nowy korzystający ma prawo zaliczyć raty leasingowe w koszty podatkowe .......................................................................................................................102 Stan faktyczny ............................................................................................................................103 Stanowisko sądu .......................................................................................................................103 4. Wydatki związane z wcześniejszym rozwiązaniem leasingu fi rma zaliczy do kosztów .......................................................................................................................................103 Stan faktyczny ............................................................................................................................103 Stanowisko organu podatkowego ............................................................................................104 5. Opłata wstępna w leasingu jest pośrednim kosztem podatkowym .....................................104 Stan faktyczny ............................................................................................................................104 Stanowisko organu podatkowego ...........................................................................................105 Komentarz eksperta .................................................................................................................105 II. Pytania przedsiębiorców i odpowiedzi ekspertów .....................................................................106 1. Opłata manipulacyjna w leasingu jest kosztem pośrednim .................................................106 2. Samochód wykupiony z leasingu a likwidacja spółki cywilnej ............................................107 3. Wykup mebli z leasingu .............................................................................................................111 4. Opłata manipulacyjna w leasingu jest kosztem pośrednim .................................................113 5. Podnajem samochodów wziętych w leasing ...........................................................................114 6. Auto z leasingu jako koszt uzyskania przychodu ...................................................................115 6 UOQ13 srodki.indd 6 UOQ13 srodki.indd 6 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/24/2014 2:45:30 PM 3/24/2014 2:45:30 PM Leasing w praktyce Rozdział I Leasing w praktyce I. Dlaczego warto sięgnąć po leasing Znalezienie dostatecznych środków na funkcjonowanie fi rmy to dla wielu przedsię- biorców jedno z głównych zadań do rozwiązania. Dotyczy to ich zarówno wtedy, gdy za- czynają stawiać pierwsze kroki w biznesie, jak i wówczas, gdy na rynku stąpają pewnie i nie mają problemów z pozyskaniem nowych zamówień na swoje produkty – towary lub usługi. 1. Korzyści dla fi rm rozwijających się Im bardziej dynamicznie rozwija się fi rma, tym większe ma zapotrzebowanie na środ- ki. Choć wypracowuje duże zyski, to fakt tego powodzenia najlepiej wskazuje na chłon- ność rynku i dowodzi potrzeby zwiększania produkcji. W takiej sytuacji dla podtrzymania dynamiki rozwoju fi rmy warto skorzystać z ob- cych źródeł zasilania, mimo że te cudze środki stanowią dodatkowy koszt. Jeśli bo- wiem zastosuje się tzw. rachunek utraconych korzyści, łatwo się dowiedzie, że takie rozwiązanie jest korzystniejsze – daje mimo wszystko dodatkowe zyski – niż ograni- czenie produkcji do rozmiarów, na jakie pozwala fi nansowanie działalności wyłącznie z własnych kapitałów. Do uwarunkowań ściśle ekonomicznych dochodzi jeszcze cała infrastruktura praw- no-podatkowa, w której działa każda fi rma. Ta zaś sprawia, że w wielu przypadkach ko- rzystniej jest sięgnąć po obce źródła niż fi nansować się z własnych zasobów. Sposób na obniżenie podstawy opodatkowania Koszty obsługi kredytu, leasingu, faktoringu czy innych źródeł ze- wnętrznego fi nansowania, z pozycji fi rmy produkcyjnej lub usługo- wej, w wielu sytuacjach obniżają podstawę opodatkowania, podczas gdy koszt obsługi własnego kapitału często nie. UOQ13 srodki.indd 7 UOQ13 srodki.indd 7 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7 3/24/2014 2:45:30 PM 3/24/2014 2:45:30 PM Rozdział I. Leasing w praktyce 2. Korzyści dla fi rm rozpoczynających działalność Przy podejmowaniu decyzji kredytowych banki zazwyczaj wymagają co najmniej pół- rocznej historii działalności, w przeciwnym razie decyzja o przyznaniu kredytu jest dla nich zbyt ryzykowna. Dlatego też dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają dzia- łalność gospodarczą, a więc nie posiadają historii rachunku bankowego i zazwyczaj nie dysponują własnymi środkami fi nansowymi, leasing jest najbardziej dostępnym źródłem fi nansowania. Wiąże się on także z dużo mniejszą niż w przypadku kredytu ilością formalności do spełnienia i prostszymi procedurami. Wymagane są jedynie dokumenty rejestrowe spół- ki. Nie trzeba natomiast dostarczać dokumentów fi nansowych. Drugim istotnym elementem dającym leasingowi przewagę nad kredytem jest ela- styczny harmonogram spłat. Możliwe jest nawet jego dostosowanie do sezonowych przy- chodów, dzięki czemu przedsiębiorca wysokość miesięcznych obciążeń może kształtować według swoich indywidualnych preferencji. Ważną cechą leasingu jest fakt, że nie wpływa on na bilans płatniczy fi rmy. Ozna- cza to, że podpisana umowa leasingowa nie zmienia jej zdolności kredytowej. To ważne w przypadku start-upów, które w krótkim okresie mogą potrzebować dodatkowego za- strzyku gotówki. Ponadto leasing pozwala na fi nansowanie wszelkich środków trwałych i dóbr niema- terialnych, takich jak np. oprogramowanie. Dlatego też rozpoczynający działalność han- dlowiec w ramach jednej umowy o fi nansowanie może uzyskać kilka niezbędnych do prowadzenia fi rmy rzeczy, np. wyposażenie biura czy sprzęt IT. Wszystko to sprawia, że nie tylko z racji utrudnionego dostępu do kredytu, co np. w przypadku fi rmy dopiero rozpoczynającej działalność jest regułą w każdych warun- kach, ale i z prostego rachunku ekonomicznego, w Polsce, podobnie jak od dawna na ryn- kach dojrzałych, wciąż rośnie zainteresowanie alternatywnymi sposobami fi nansowania działalności. Z kredytem inwestycyjnym doskonale może konkurować leasing. Stosunkowo najtrudniej jest pozyskać fi nansowanie działalności w przypadku fi rm małych. Składa się na to wiele okoliczności. Pierwszą jest fakt, że większość małych fi rm działa w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej osób fi zycznych. Choć taka for- ma daje duże ułatwienia organizacyjne i rachunkowe, to powoduje też poważne kompli- kacje, zwłaszcza na gruncie fi nansowania. Osobie fi zycznej zdecydowanie trudniej jest też korzystać z bardziej rozwiniętych narzędzi rynku kapitałowego, typu capital venture czy emisji własnych obligacji, choć narzędzia te (oprócz emisji akcji w przypadku spółek znajdujących się w publicznym ob- rocie) należą do powszechnych środków, którymi posługiwać się może dyrektor fi nan- sowy każdej większej fi rmy. O ile fi rma średnia lub tym bardziej duża może przy konstruowaniu własnej in- żynierii fi nansowej korzystać ze sztabu fachowców, których zatrudnia, o tyle w małej fi rmie głównym, a często jedynym, moderatorem tego typu przedsięwzięć jest sam jej właściciel. 8 UOQ13 srodki.indd 8 UOQ13 srodki.indd 8 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/24/2014 2:45:30 PM 3/24/2014 2:45:30 PM Leasing w praktyce Kompletujemy środki na sfinansowanie biznesu – 8 najważniejszych kroków Mała fi rma, zwłaszcza o krótkiej historii działalności, ma kłopot z po- zyskaniem środków na bieżącą działalność i dalszy rozwój. Dlatego przedsiębiorca musi wykorzystać wszelkie dostępne źródła fi nanso- wania i odpowiednio je dobrać do zaspokojenia potrzeb określonego rodzaju. Jak to zrobić? Krok 1. Szacujemy potrzeby fi rmy w zakresie bieżącej płynności (ile potrzebujemy na stałe wydatki związane z obrotem) oraz bieżące wpły- wy (ile zyskamy ze sprzedaży towarów i usług). Ustalamy, ile wynosi zdolność kredytowa (zdolność do stałego fi nansowania dodatkowych zobowiązań o charakterze średnio- i długoterminowym). Krok 2. Ustalamy, jakie będziemy mieli niezbędne potrzeby inwesty- cyjne o charakterze odtworzeniowym: wymiana samochodu, maszyn, innych składników majątku trwałego i w jakiej perspektywie czasowej. Krok 3. Określamy cele inwestycyjne (zwiększenie produkcji, urucho- mienie nowej produkcji lub usługi, otworzenie nowego oddziału fi r- my itd., itp.). Wyliczamy wartość tego przedsięwzięcia. Konstruujemy wstępny biznesplan. Krok 4. Oceniamy, w jakim zakresie możemy potrzeby inwestycyjne fi rmy zrealizować poprzez leasing oraz czy zakres naszej działalności pozwala na wsparcie bieżącej płynności z wykorzystaniem faktoringu, kredytu kupieckiego, produktów ubezpieczeniowych itp. Krok 5. Ustalamy, w jakim zakresie potrzeby fi nansowe fi rmy mogą być pokryte jedynie za pomocą kredytu. Krok 6. Sprawdzamy, czy mamy szansę przy planach inwestycyjnych na skorzystanie ze środków pomocowych lub czy możemy skorzystać z pomocy funduszu poręczeniowego. Krok 7. Konfrontujemy nasze potrzeby kredytowe w zakresie kredy- tów obrotowych oraz kredytów inwestycyjnych ze zdolnościami kre- dytowymi. Krok 8. Na podstawie uzyskanego rezultatu rozpoczynamy zabiegi o kredyt, jego ewentualne poręczenie, zawieramy umowy: leasingowe, faktoringu itd., zapewniając fi rmie kapitały na rozwój, przy jednocze- snym zagwarantowaniu jej środków na obsługę bieżących zobowiązań, przy zachowaniu pełnej płynności. Siłą rzeczy znać się on musi na wszystkim, od produkcji po marketing i fi nanse. Ozna- cza to jednak często brak dostatecznie głębokiej wiedzy na temat sposobów fi nansowania działalności czy wręcz świadomości istnienia pewnych narzędzi, które mogą być dosko- nałą alternatywą dla klasycznych narzędzi fi nansowania. UOQ13 srodki.indd 9 UOQ13 srodki.indd 9 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 9 3/24/2014 2:45:30 PM 3/24/2014 2:45:30 PM Rozdział I. Leasing w praktyce II. Leasing jako alternatywa lub uzupełnienie kredytu Najprostszym narzędziem fi nansowania działalności, poza własnymi środkami, jest kredyt bankowy. Praktycznie każdy bank ma w tym zakresie bogatą ofertę dla klientów instytucjonalnych, w tym przedsiębiorstw. Na dodatek usystematyzowaną wedle wielko- ści fi rm, jak też ich potrzeb pożyczkowych. 1. Kredyt: plusy i minusy Zazwyczaj oferta banków podzielona jest na kredyty inwestycyjne – służące fi nansowa- niu wzrostu fi rmy, głównie zakupowi nowych składników majątku, oraz obrotowe – prze- znaczone na bieżące wydatki, od zakupu surowców po wydatki na opłacenie pracowników. Jeśli chodzi o podział potencjalnych kredytobiorców według kryterium podmiotowe- go, to typowe kiedyś rozróżnienie na klientów korporacyjnych i małe fi rmy zastępuje dziś dużo dalej posunięta dywersyfi kacja, która zresztą dotyczy głównie tych drugich. Mamy już nie tylko wyodrębnioną ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale coraz czę- ściej także dla tzw. mikrofi rm. Nie zmienia to jednak faktu, że pozyskanie środków w bankach jest wciąż trudne, zwłaszcza w przypadku osoby fi zycznej, która w relacjach z bankiem lub innym kapita- łodawcą ma dwoistą naturę: jest osobą prywatną i przedsiębiorcą. Jeśli więc nawet ubie- ga się o kredyt związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, bank ma skłonność, by badać jej zdolność kredytową na podstawie wszelkich istniejących już zobowiązań, w tym także dotyczących prywatnej, konsumpcyjnej sfery życia. Nie bez znaczenia jest też fakt, że mała fi rma najczęściej dysponuje małym majątkiem własnym. A to oznacza, że ma małe możliwości zaoferowania potencjalnym wierzycie- lom bezpiecznych sposobów zagwarantowania ich interesów. W przypadku najdynamiczniej rozwijających się małych fi rm ich głównym kapitałem jest pomysł, własne unikalne rozwiązanie, które daje przewagę konkurencyjną na rynku. Co praw- da know-how też ma swoją wartość na rynku i często stanowi przedmiot obrotu na rynku kapitałowym, ale często ów unikalny, dający wysokie zyski pomysł, stanowi przewagę konku- rencyjną tylko w wąskim zakresie i na małym rynku. Dlatego trudno go zarówno spieniężyć, np. w formie licencji, franczyzy itp., jak i wykorzystać do zabezpieczenia pożyczki lub kredytu. Firmie, która rozliczana jest na podstawie podatku dochodowego od osób fi zycznych, trudno jest też tworzyć rezerwy, które z jednej strony mogłyby posłużyć gromadzeniu kapitału na poważniejsze przedsięwzięcie, a z drugiej – dawały możliwość uchronienia przed podatkiem części dochodów, które mogłyby być wykorzystane do spłaty zobowią- zań w sytuacji pogorszenia się płynności. Poprzednio, przy wysokiej infl acji, do kredytowania działalności skutecznie zniechę- cały przede wszystkim wysokie koszty obsługi zadłużenia. Choć w warunkach wysokiego wzrostu gospodarczego rynek był dość chłonny, to jednak wysoka infl acja, a tym samym dwucyfrowe oprocentowanie kredytów sprawiały, że trudno było znaleźć taką dziedzi- nę aktywności gospodarczej, której rentowność była na tyle wysoka, by z osiągniętych przychodów można było pokryć koszty, w tym zadłużenia i jeszcze wygenerować zysk. 10 UOQ13 srodki.indd 10 UOQ13 srodki.indd 10 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/24/2014 2:45:31 PM 3/24/2014 2:45:31 PM Leasing w praktyce Obecnie, gdy niskie są i infl acja, i oprocentowanie kredytów (choć relatywnie wciąż jest ono na poziomie nieadekwatnym do infl acji), o kredyty nadal jest trudno z kilku in- nych przyczyn. Po pierwsze, słabnący wzrost gospodarczy oraz duży udział w portfelach banków tzw. złych kredytów sprawia, że banki zaostrzyły politykę kredytowania fi rm. Poprzeczkę zdol- ności kredytowej ustawiają potencjalnym kredytobiorcom na tyle wysoko, że niewielu z nich taką zdolnością, w pojęciu banków, się wykazuje. Po drugie, wciąż konkurencyjna dla kredytowania jest dla banków oferta papierów skarbowych, w związku z czym ograniczają one pulę środków przeznaczonych na po- życzki dla podmiotów o niższym ratingu (wiarygodności fi nansowej) niż Skarb Państwa. Po trzecie, zasoby pieniędzy, którymi banki dysponują, znacznie się skurczyły. Raz, że w sytuacji kryzysu obywatele mniej oszczędzają, a dwa, że zraziwszy się do depozytów bankowych z racji ich niskiego oprocentowania chętniej lokują środki np. w obligacje i przeznaczają na zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. W tych warunkach każdy, kto planuje fi nanse dla swojej fi rmy, w dłuższej perspekty- wie musi zarówno poważnie brać pod uwagę ofertę leasingową, rozważyć sens skorzysta- nia z produktów faktoringowych, jak i zastanowić się, czy aby przypadkiem opłacalnym sposobem poprawy płynności nie będzie wykupienie którejś z polis z zakresu kredytu kupieckiego czy zastępującej poręczenia albo wadium. W pewnym uproszczeniu można by przyjąć, że leasing może być realną alternatywą dla kredytu inwestycyjnego, zaś faktoring – kredytu obrotowego. 2. Leasing: zalety i wady Leasing jest doskonałym sposobem fi nansowania inwestycji w każdej fi rmie – od spółek giełdowych, po małe przedsiębiorstwa. Warto rozważyć ten sposób fi nansowania inwestycji, chociażby ze względu na korzyści podatkowe czy proste i szybkie procedury. W umowie leasingu formalnie tylko jedna strona określona jest mianem korzystają- cego, ale rzecz polega na tym, by korzystającymi na takiej umowie były obie jej strony. A najlepiej dodatkowo jeszcze ten trzeci – fi skus. Wówczas panuje pełna symbioza, co sprawia, że ta specyfi czna forma fi nansowania biznesu może dynamicznie się rozwijać. Zmiany w Kodeksie cywilnym i w konsekwencji w prawie podatkowym, które nastąpiły w latach 2001–2002, za myśl przewodnią miały określony wcześniej układ. Dlatego od tamtego czasu leasing jest wyraźnie zwyżkującą w notowaniach alternatywą dla kredytu. Składa się na to aspekt kosztowy, zwłaszcza gdy uwzględni się podatkowe rozliczenia w koszty, ale wskazując na alternatywną rolę leasingu wobec kredytu, trzeba też szukać odpowiedzi na pytanie: czy leasing jest bezpieczną formą fi nansowania biznesu, a jeśli tak, to na czym opiera się ta pewność. Przewaga leasingu nad klasycznym kredytem bankowym polega na tym, że przede wszystkim w przypadku leasingu wszystkie związane z nim opłaty stanowią dla korzysta- jącego koszt uzyskania przychodu. Przy kredycie przepisy podatkowe wprowadzają istot- ne ograniczenia. Ponadto przy leasingu naliczony VAT zawsze obniża podatek należny (z ograniczeniem kwotowym w odniesieniu do samochodów osobowych). UOQ13 srodki.indd 11 UOQ13 srodki.indd 11 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 11 3/24/2014 2:45:31 PM 3/24/2014 2:45:31 PM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leasing w praktyce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: