Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00094 010522 22974759 na godz. na dobę w sumie
Legalny doping emocjonalny - książka
Legalny doping emocjonalny - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1156-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> perswazja i nlp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Część tej wiedzy już znasz,
część będzie dla Ciebie czymś nowym,
a kolejna -- może Cię zaszokować.

Od czego zacząć?
To pytanie pojawia się pomiędzy pomysłem a podjęciem decyzji. W takich momentach ludzie odnoszący sukces używają pewnych strategii myślenia i zachowania, dzięki którym odnajdują drogę i kroczą po niej jako zwycięzcy.

A jeśli mi się nie uda?
To pytanie często pojawia się pomiędzy podjęciem decyzji a działaniem. Tą strategią kierują się Ci, którzy wybierają wymówki zamiast zmiany. Odkładają marzenia na półkę i w ich życiu nic się nie zmienia.

Jedni i drudzy kierują się swoimi strategiami i podejmują decyzje, które kształtują wartość ich życia. Różnica pomiędzy nimi to jakość kontrolowania emocji na poziomie nieświadomym.

Zacznij działać!
Dzięki tej książce krok po kroku nauczysz się, jak przejąć kontrolę nad emocjami i zacząć właśnie w tym momencie. Pomyśl, ile rzeczy odkładasz na później. Wybierz pierwsze z brzegu wyzwanie i sprawdź, jaka emocja się pojawi. Dowiedz się:

Już po lekturze pierwszych kilku rozdziałów możesz zauważyć nową, potężną dawkę możliwości, których dotąd nie widziałeś. W każdym rozdziale znajdziesz prawdziwe historie oraz strategie skutecznego działania, które możesz wprowadzać w życie natychmiast!

Kiedy inni się zastanawiają, Ty wyjdź przed nich, mówiąc:
'Odsuń się, pokażę Ci, jak to się robi!'

Do książki dołączona została płyta DVD, na której nagrany jest półgodzinny fragment szkolenia prowadzonego przez Mariusza Szubę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Legalny doping emocjonalny Autor: Mariusz Szuba ISBN: 978-83-246-1156-0 Format: A5, stron: 168 UWAGA! Czêœæ tej wiedzy ju¿ znasz, czêœæ bêdzie dla Ciebie czymœ nowym, a kolejna — mo¿e Ciê zaszokowaæ Od czego zacz¹æ? To pytanie pojawia siê pomiêdzy pomys³em a podjêciem decyzji. W takich momentach ludzie odnosz¹cy sukces u¿ywaj¹ pewnych strategii myœlenia i zachowania, dziêki którym odnajduj¹ drogê i krocz¹ po niej jako zwyciêzcy. A jeœli mi siê nie uda? To pytanie czêsto pojawia siê pomiêdzy podjêciem decyzji a dzia³aniem. T¹ strategi¹ kieruj¹ siê Ci, którzy wybieraj¹ wymówki zamiast zmiany. Odk³adaj¹ marzenia na pó³kê i w ich ¿yciu nic siê nie zmienia. Jedni i drudzy kieruj¹ siê swoimi strategiami i podejmuj¹ decyzje, które kszta³tuj¹ wartoœæ ich ¿ycia. Ró¿nica pomiêdzy nimi to jakoœæ kontrolowania emocji na poziomie nieœwiadomym. Zacznij dzia³aæ! Dziêki tej ksi¹¿ce krok po kroku nauczysz siê, jak przej¹æ kontrolê nad emocjami i zacz¹æ w³aœnie w tym momencie. Pomyœl, ile rzeczy odk³adasz na póŸniej. Wybierz pierwsze z brzegu wyzwanie i sprawdŸ, jaka emocja siê pojawi. Dowiedz siê: (cid:129) jak podejmowaæ prawdziwe i silne decyzje, (cid:129) jak b³yskawicznie przej¹æ kontrolê nad emocjami nawet w najtrudniejszych sytuacjach, (cid:129) co wp³ywa na jakoœæ Twoich myœli i decyzji, które podejmujesz, (cid:129) jak znokautowaæ s³omiany zapa³ i nabraæ ochoty na wiêcej. Ju¿ po lekturze pierwszych kilku rozdzia³ów mo¿esz zauwa¿yæ now¹, potê¿n¹ dawkê mo¿liwoœci, których dot¹d nie widzia³eœ. W ka¿dym rozdziale znajdziesz prawdziwe historie oraz strategie skutecznego dzia³ania, które mo¿esz wprowadzaæ w ¿ycie natychmiast! Kiedy inni siê zastanawiaj¹, Ty wyjdŸ przed nich, mówi¹c: „Odsuñ siê, poka¿ê Ci, jak to siê robi!” Spis treści O autorze ............................................................7 Podziękowania ..................................................11 EMOCJE. Jak z nich skorzystać? .......................15 1. O co tutaj tak naprawdę chodzi? ......................19 2. Nieświadome strategie działania ......................35 3. Zmiana totalna czy tylko w myśleniu? .............45 4. Twój umysł jest ciekawy ...................................53 5. Pozwólmy światu poznać Twoją siłę, teraz! .....71 6. To, co lubią Tygryssssy .....................................87 7. Jak przejąć całkowitą kontrolę nad emocjami? Jak z nich wreszcie skorzystać? ....103 8. Nie istnieje ......................................................155 Zakończenie ....................................................159 Pozwólmy światu poznać Twoją siłę, teraz! POZWÓLMY ŚWIATU POZNAĆ TWOJĄ SIŁĘ, TERAZ! 73 Z aczynamy! Teraz jest najlepszy moment. Weź głęboki oddech i zakasaj rękawy. Skup się na każdym słowie tak, jakbyś wiedział, tak na- prawdę wiedział, że zaczyna się dziać! Jakość Twojego zachowania jest wynikiem jakości Twojego stanu emocjonalnego, w jakim znajdujesz się w chwilach, gdy robisz te wszystkie rzeczy w Twoim życiu. Stan emocjonalny, czyli nastrój, w jakim się znaj- dujesz, wynika z kilku podstawowych mechanizmów, które opiszę poniżej. 74 LEGALNY DOPING EMOCJONALNY Jak rzeczywistość (zachowanie, słowa innych) wpływają na Twój model świata? Wyobraź sobie, że spacerujesz ulicami Twojego miasta. Zachwycasz się ładną pogodą. Tutaj widzisz zakochaną parę, tam słyszysz śpiew ptaków. Wszędzie jest zielono i kolorowo. Dzwoni telefon. Odbierasz i dowiadujesz się, że za godzinę masz spotkać się z kimś dla Ciebie waż- nym. To spotkanie może zaważyć na Twojej przyszłości. Nie znasz jeszcze osobiście tej osoby, spotykasz się z nią po raz pierwszy. Wkładasz telefon do kieszeni i idziesz dalej. Czy zauważyłeś już, co się zmieniło w otocze- niu, które widziałeś wcześniej, beztrosko spacerując? Po godzinie. Jesteś już na miejscu i czekasz. Mija 15 minut od umówionego czasu, a jej wciąż nie ma. Mija kolejne 15 minut. To już 30 minut po czasie. Do- piłeś herbatkę i czekasz dalej, patrząc na zegarek. Co myślisz? Co odczuwasz w tej chwili? Większość ludzi będzie odczuwać w takich chwilach Ktoś będzie zły, bo poczuje się zapomniany lub nie- silne emocje. Jakie? ważny. Ktoś się zmartwi, myśląc, że coś mogło się stać. POZWÓLMY ŚWIATU POZNAĆ TWOJĄ SIŁĘ, TERAZ! 75 Ktoś pomyśli sobie „Eee tam. Idę do domu, chrza- nić to!”. A co Ty poczujesz i jak taka sytuacja wpłynie na Twoje zachowanie? W kolejnych rozdziałach przeczytasz o pewnym star- szym panu, który czekał i czekał. AKCJA — REAKCJA 76 LEGALNY DOPING EMOCJONALNY Jak RE-prezentujesz rzeczywistość, która Cię otacza Twój umysł gromadzi mnóstwo informacji z zewnątrz. Każda z tych informacji ma dla Ciebie określone zna- czenie. Jak ktoś się spóźnia — czujesz określony stan, bo nadajesz temu odpowiedniego DLA CIEBIE znacze- nia. Twoje emocje kształtują się na podstawie kilku sił, o których napiszę na dalszych kartkach tej książki. Więk- szość danych dochodzących z zewnątrz jest modyfiko- wana przez system Twoich przekonań, standardów. Jed- nym słowem, Twoje oczy, uszy, skóra, nos odbierają z zewnątrz bodźce, które następnie przyjmuje Twój umysł w taki sposób, w jaki jest zaprogramowany, i reaguje. Odbierasz świat za pomocą zmysłów. • Twoje oczy odbierają otaczające obrazy (teraz czytasz te słowa i widzisz czarne znaki na białym tle). • Twoje uszy odbierają dźwięki, które słyszysz w tej chwili. • Twoje ciało (receptory skóry) odbiera bodźce z ze- wnątrz. Temperaturę otoczenia, ciężkość tej książki w Twoich rękach. • Twój nos odbiera zapachy, jakich doświadczasz wła- śnie teraz. To, w jaki sposób będziesz reprezentował bodźce z zewnątrz (oceniał dane wydarzenia), jest zależne od Twojej własnej, subiektywnej oceny sytuacji. Kiedy widzisz kogoś, kto siedzi w pozycji „podwójnie zam- kniętej” (ma założone ręce i nogę na nodze), możesz POZWÓLMY ŚWIATU POZNAĆ TWOJĄ SIŁĘ, TERAZ! 77 odbierać to jako brak zainteresowania lub stwierdzić, że tej osobie jest tak wygodnie. Idziesz do kina z grupą przyjaciół. Po filmie każdy z Was może mieć swoją własną opinię na temat filmu. Jakość opinii zależy od jakości filtrów, przez jakie prze- puszczacie do mózgu informacje z zewnątrz. Jeśli film zawierał dużo przemocy — nie będzie podo- bał się pacyfistom. Jeśli jest w nim zbyt dużo seksu — nie spodoba się zakonnicom, proste. 78 LEGALNY DOPING EMOCJONALNY Parametry odbieranych bodźców Pomyśl teraz o niemiłym wydarzeniu, jakie miało miej- sce w Twoim życiu. Wybierz jedną z chwil, które od- działują na Ciebie w negatywny sposób (coś, co spra- wia, że na samą myśl o tym czujesz się źle). Moment w Twoim życiu, który chciałbyś wymazać z pamięci. Stosunek, jaki masz do tej chwili, jest bardzo ważny, więc wybierz taką chwilę z Twoje przeszłości, która była dla Ciebie do tej pory niewygodna. Masz? Teraz chciałbym, byś zauważył, w jaki sposób Twój umysł zapamiętał tamten moment. Stwórz w wyobraźni obraz tamtego miejsca. Daj sobie chwilę i oczyma wy- obraźni zobacz, co wtedy widziałeś. To WIZJA — system reprezentacji. Wizja Każda wizja, obraz — ma swoje parametry. Rozglądnij się wokoło i wybierz jedną rzecz z Twojego otoczenia. Ma ona swoją określoną wielkość, jest w pewnej odle- głości od Ciebie itd. Pomyśl w ten sam sposób o Twoim wspomnieniu. Twój umysł potrafi z łatwością „wyświetlać” obrazy jak projektor. POZWÓLMY ŚWIATU POZNAĆ TWOJĄ SIŁĘ, TERAZ! 79 Gdybyś miał opisać ten obraz i zapisać obok odpo- wiedzi, jakbyś to zrobił? • Czy jest to duży, czy mały obraz? Nadaj mu wymiary. ______ × ______ • W jakiej odległości jest od Ciebie, jak to widzisz? ______________ • Czy jest kolorowy, czy czarno-biały? ______________ • Czy jest to zdjęcie, czy może ruchomy obraz (film)? ______________ To, co robimy teraz, jest podstawą zrozumienia działa- nia Twojego umysłu, dlatego jeśli chcesz nauczyć się, jak błyskawicznie przejmować kontrolę nad przeszłością, teraź- niejszością i przyszłością — skoncentruj się i testuj. Masz już zapisane parametry obrazu. Teraz przejdź- my dalej. Dźwięk Wróć do wspomnienia i zauważ, czy towarzyszą mu jakieś dźwięki. Jak to pamiętasz? Możesz na moment zamknąć oczy i przypomnieć sobie, co wtedy słyszałeś? • Jakie jest natężenie tego dźwięku? Słyszysz to głośno czy cicho? ______________ • Z której strony dochodzi? W lewej, z prawej, z tyłu, z przodu? ______________ 80 LEGALNY DOPING EMOCJONALNY • Jeśli towarzyszą temu słowa, jaka jest ich treść? ______________ Odczucie w ciele Twoje ciało odbiera także bodźce z zewnątrz za pomocą receptorów na Twojej skórze, odczuć w ciele itd. Tak jak teraz, kiedy czytając tę książkę, potrafisz zwrócić swoją uwagę na temperaturę, jaka Cię otacza, odczuwasz cięż- kość tej książki w Twoich dłoniach, jej fakturę i twar- dość. Przypomnij sobie, co odczuwałeś wtedy, w Twoim wspomnieniu. Jaki jest pierwszy sygnał w Twoim ciele, który mówi Ci, że wróciłeś do tamtej chwili? Co do- kładnie czułeś? Te trzy parametry w zupełności wystarczą, byś nau- czył się, jak szybko możesz zmienić jakość odczuwania sytuacji minionych. Nauczyłeś się, jak je identyfikować, teraz nadszedł czas, byś nauczył się, jak je intensyfiko- wać lub neutralizować. Do czego Ci się to przyda? Większość ludzi na samą myśl o jakimś wspomnieniu odczuwa emocje. Czasami złe, czasami dobre. Ta tech- nika to prosta recepta na zmianę przeszłości (jej odczu- wania). POZWÓLMY ŚWIATU POZNAĆ TWOJĄ SIŁĘ, TERAZ! 81 Oczywiście będzie Ci ona służyć na dalszych kartach tej książki, dlatego jeśli nie wypełniłeś pól, bo nie mia- łeś czym — zrób to teraz. Już? To teraz trzymaj się mocno! Pomyśl o tym wydarzeniu raz jeszcze. Pamiętając o rozmiarach tego obrazu, chciałbym, byś zaczął go od siebie oddalać. Tak jakbyś widział to na jakimś ekranie (pamiętaj treść), który zaczyna się oddalać i jednocze- śnie zmniejszać. Nadaj mu wymiary pudełka zapałek w odległości 100 m od Ciebie. Pomniejsz ten obraz jeszcze bardziej i oddal jeszcze dalej. Możesz zamknąć oczy, jeśli będzie Ci łatwiej, i zrób to dokładnie. Zatrzymaj go tam, w nowym miejscu. Teraz pomyśl o tym wydarzeniu z nowej perspektywy, jako o malut- kim obrazku, gdzieś tam daleeeko, daleeeko, i sprawdź, jak bardzo zmieniło się Twoje odczuwanie tej sytuacji. Jeśli zrobiłeś dokładnie to proste ćwiczenie, jestem pewien, że zauważyłeś zmianę. Jeśli nie — zrób to raz jeszcze. Na początku może to wydawać się nieco trudne, bo na co dzień być może nie używasz podobnych tech- nik. Ale jestem przekonany, że jeśli konsekwentnie przej- dziesz ten krótki i łatwy proces — zauważysz, jaką moc posiada Twoja wyobraźnia i jak szybko możesz poczuć zmianę jakości emocji. Na zawołanie! 82 LEGALNY DOPING EMOCJONALNY Technikę „zmiany parametrów” możesz stosować za- równo do neutralizowania negatywnych stanów, jak również do intensyfikacji pozytywnych emocji. Pomyśl, jaką emocję chciałbyś zidentyfikować? Najczęściej jest tak, że przybliżanie obrazu do siebie i jego powiększanie wzmacnia określony stan. Dodatko- wo rozjaśnianie i dodanie kolorów, jeśli pojawia się on jako czarno-biały, jest pożądane. Sprawdź. Wybierz jedną z przyjemnych emocji i dokonaj zmian parametrów. Nasze wspomnienia są swojego rodzaju teraźniejszo- ścią tylko w chwili, gdy myślimy o nich w taki właśnie sposób. Ludzie żyjący negatywną przeszłością popadają często w stany depresyjne, bo kierują swoją uwagę na to, co się nie udało, łącząc swoje myśli z bólem i cier- pieniem. Anthony Robbins mówi, że przeszłość nie równa się przyszłości — fakt. Moim zdaniem warto jednak czasami żyć przeszłością. Na przykład duplikując sukcesy, które osiągnęliśmy. Kiedy patrzysz na jakieś wydarzenie z bliska, będziesz odczuwać je inaczej, niż gdybyś patrzył na to samo z daleka. POZWÓLMY ŚWIATU POZNAĆ TWOJĄ SIŁĘ, TERAZ! 83 Wyobraź sobie, jak by to było, gdybyś miał oglądnąć „straszny film” na ekranie telefonu komórkowego, i jaka byłaby różnica w jego odbiorze, gdybyś obejrzał ten sam film, siedząc w pierwszym rzędzie w kinie i patrzył na olbrzymi ekran. To właśnie tworzy różnicę — parametry. Twój umysł jest najlepszym komputerem, jaki istnieje na tej planecie, więc używaj go coraz więcej i więcej. Szukając nowych opcji, poszerzysz pole swoich możli- wości. To tak, jak z kupowaniem nowego sprzętu do domu czy biura. Ciekaw jestem, czy używasz wszystkich funkcji w Twoim telefonie komórkowym czy sprzęcie audio-wideo? Najczęściej nie mamy zielonego pojęcia, do czego słu- ży większość przycisków w naszych komputerach i co kryje się za niezrozumiałymi komendami. Teraz jest nad czym pomyśleć, prawda? Zanim uświadomisz sobie raz na zawsze, że tylko Ty jesteś w stanie poprawić swoje relacje z innymi lub z sa- mym sobą, daj sobie trochę wolnego czasu i czytaj uwa- żnie dalej, a gwarantuję Ci, że w olbrzymim stopniu zmienisz na lepsze coś w swoim myśleniu i zachowaniu. To zależy tylko od Ciebie. Pamiętaj o tym. Sprawdź się właśnie teraz. 84 LEGALNY DOPING EMOCJONALNY Grałeś kiedyś w totolotka? Jeśli tak, dokładnie wiesz, dlaczego to zrobiłeś. Któż z nas nie wierzył w to, że wygra główną nagrodę, skre- ślając cyferki? Znasz to uczucie, gdy czekasz na wyniki i jakaś część Ciebie tak bardzo wierzy, że wygrasz. Czy- tając tą książkę, bądź pewien, że tutaj oczekiwanie na wynik będzie dla Ciebie czymś więcej niż pewność, bo właśnie w tym momencie zwróć szczególną uwagę na fakt, że przejmujesz całkowitą kontrolę. Kilka lat temu, gdy zaczynałem swój pierwszy w ży- ciu biznes, tak jak każdy na początku swojej kariery byłem pewien, że się uda! Całym sobą wierzyłem w sie- bie i w swój sukces. Pomimo kilku upadków, które były wspaniałymi nauczkami, że trzeba coś zrobić inaczej, znajduję się teraz w takiej chwili swojego życia, gdy je- stem z siebie naprawdę dumny! Pewnego dnia, gdy stałem przed swoim sklepem w nowiutkiej kamienicy, gdzie było jeszcze kilka miesz- kań do sprzedania, spojrzałem w górę na rząd okien i pomyślałem sobie po cichutku: „Co muszę zrobić, by zamieszkać właśnie tutaj?”. Miałbym biznes kilka pięter niżej. W tamtym czasie było to tylko marzeniem ze wzglę- du na zawartość mojego portfela, ale zawartość wiary w mojej głowie była warta dużo, dużo więcej… Po kilku miesiącach zakupiłem pierwsze mieszkanie w moim życiu. Dwupoziomowy apartament w tej wła- śnie kamienicy. Zgadnij, który rząd okien był mój? POZWÓLMY ŚWIATU POZNAĆ TWOJĄ SIŁĘ, TERAZ! 85 Gdy spojrzałem przez okno, postanowiłem, że zacznę pragnąć jeszcze więcej, każdego dnia, w każdej minucie będę lepszy w tym, co robię, i uwierzyłem całym sobą, że tak naprawdę wszystko jest możliwe. Nawet to, co dziś wydaje Ci się poza zasięgiem — jutro może być Twoje. Zapragnij dwa razy więcej niż dotychczas, a zo- baczysz, co się stanie.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Legalny doping emocjonalny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: