Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00033 002558 22737238 na godz. na dobę w sumie
Leksykon dyplomatyczny - ebook/pdf
Leksykon dyplomatyczny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 530
Wydawca: Elipsa Język publikacji: polski
ISBN: 9788380171510 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Leksykon dyplomatyczny to rodzaj kompendium wiedzy na temat współczesnej dyplomacji, jej historii, instytucji, funkcjonowania, terminologii, sentencji i zwrotów używanych w dyplomacji. W związku z przynależnością Polski do Unii Europejskiej, należna uwaga została poświęcona jej instytucjom i pojęciom, a także innym organizacjom międzynarodowym, zwłaszcza tym, o charakterze powszechnym i regionalnym. Uwzględnione zostały także skrótowo hasła z zakresu prawa i stosunków międzynarodowych, zwłaszcza prawa dyplomatycznego, konsularnego i traktatowego, z którymi dyplomata spotyka się na co dzień. Leksykon ma służyć wszystkim tym, którzy interesują się dyplomacją zarówno dwustronną, jak i wielostronną oraz polityką zagraniczną i stosunkami międzynarodowymi w ogóle. Przy wyborze wielu haseł, m.in. dotyczących zwłaszcza służby dyplomatycznej, konsularnej i dyplomacji na forum organizacji międzynarodowych, autor - ambasador tytularny, dr hab. Julian Sutor - kierował się także własnym, półwiekowym doświadczeniem w pracy w polskiej dyplomacji. Jest to trzecie wydanie publikacji, uaktualnione, uwzględniające stan wiedzy na koniec maja 2017 roku.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SŁOWO WSTĘPNE Od zarania dziejów ludzkich, dyplomacja odgrywa znaczącą, choć nie- kiedy specyfi czną rolę w życiu państw i całych narodów oraz w stosunkach międzynarodowych w ogóle. To przeważnie za stołem, zwyczajowo pokry- tym zielonym suknem, w czasie rokowań dyplomatycznych, a nie na po- lach bitew, w większości rozstrzygają się ostatecznie losy państw i narodów, czego dobitnym przykładem są losy Polski, po zakończeniu drugiej wojny światowej. Sprawia to, że działalność dyplomacji śledzona jest i analizowa- na nie tylko przez ludzi z  kręgu szeroko pojmowanej dyplomacji i służby zagranicznej, lecz także polityków, dziennikarzy, ludzi nauki, studentów i znaczną część społeczeństwa, interesującą się rozwojem sytuacji na świecie. Ponadto, działalność dyplomacji wciąż, przy różnych okazjach, obecna jest w życiu wewnętrznym państw, w tym Polski, znajdując nierzadko, dzięki mass mediom, szeroki rozgłos i wzbudzając emocje, jak to np. miało miejsce w przypadku przystępowania Polski do Unii Europejskiej, czy też ratyfi ka- cji Traktatu Lizbońskiego. Skłania to do stałego odświeżania wiedzy, między innymi z  zakresu najnowszej historii dyplomacji, prawa międzynarodowe- go, zwłaszcza traktatowego, dyplomatycznego i  innych dziedzin, leżących w polu zainteresowania współczesnej dyplomacji. Ponadto, w XX w., oprócz rozwoju dyplomacji dwustronnej, miał miejsce prawdziwy rozkwit dyploma- cji wielostronnej, a to w związku z nienotowanym dotąd w historii ludzkości wzrostem liczby organizacji międzynarodowych. Na gruncie ich działalności zrodziły się nie tylko liczne specyfi czne instytucje, organy i procedury, lecz także specyfi czny leksykon, specjalna terminologia, których znajomość sta- -nowi integralny składnik wiedzy zawodowej współczesnego dyplomaty, tym bardziej, że zakres jego funkcji i zadań uległ w ostatnim stuleciu poważnemu rozszerzeniu, m.in. o sprawy gospodarcze, naukowe i techniczne, kultural- ne, opieki nad obywatelami swego państwa, dyplomacji na forum organizacji międzynarodowych itd. Szczególne uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej zobowiązuje do znajomości nie tylko acquis communautaire, lecz także innej specjalistycznej terminologii i problematyki, zwłaszcza związanej z dyplo- macją UE. Dlatego też problematyka ta znajduje należne odbicie w „Leksy- 5 konie dyplomatycznym”. Uwzględniona została także terminologia, z którą dyplomata styka się lub posługuje na co dzień, bądź biorąc udział w rozmo- wach z przedstawicielami obcych państw, bądź też ofi cjalnych negocjacjach, konferencjach międzynarodowych, spotkaniach itd. W czasie tych spotkań dyplomata spotyka się z wieloma specyfi cznymi obcymi terminami, wywo- dzącymi się z języków obcych, w tym zwłaszcza z języka łacińskiego, których nieznajomość może go stawiać w niedogodnej sytuacji. Dlatego w Leksy- konie uwzględniono zwłaszcza te, najczęściej spotykane maksymy i termi- ny obce. Znaczną część działania dyplomaty stanowi udział w zawieraniu umów międzynarodowych. Aspekt ten znalazł także odpowiednie odbicie w Leksykonie. Główna jednak uwaga została poświęcona terminologii i pro- blematyce par excellence dyplomatycznej. Oczywiście, dyplomacja i polityka zagraniczna żyją w symbiozie. Dyplomacja służy realizacji polityki zagranicz- nej państwa. Dlatego też terminologia współczesnej dyplomacji pokrywa się w znacznej mierze z terminologią z zakresu polityki zagranicznej i polityki międzynarodowej. Fakt ten został szeroko uwzględniony w „Leksykonie”. Przy wyborze wielu haseł, m.in. dotyczących zwłaszcza służby dyploma- tycznej, konsularnej i dyplomacji na forum organizacji międzynarodowych, autor kierował się także własnym, półwiekowym doświadczeniem w pracy w polskiej dyplomacji. Autor, oddając do rąk Czytelnika niniejsze, trzecie wydanie „Leksykonu dyplomatycznego”, pragnie wyrazić przekonanie, że służyć będzie z pożyt- kiem wszystkim tym, którzy interesują się problematyką polityki zagranicz- nej i międzynarodowej, a szczególnie kwestiami i  niuansami współczesnej dyplomacji. 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon dyplomatyczny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: