Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00218 022718 24171968 na godz. na dobę w sumie
Leksykon funduszy Unii Europejskiej - ebook/pdf
Leksykon funduszy Unii Europejskiej - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 488
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0672-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> politologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja jest pierwszym w Polsce tak kompleksowym opracowaniem w dziedzinie funduszy Unii Europejskiej. W leksykonie zebrano rozproszone w różnych, mało dostępnych źródłach, informacje na temat instrumentów finansowych Wspólnoty. Zakres przedmiotowy leksykonu wybiega jednak znacznie poza same fundusze unijne, poruszając takie zagadnienia jak projektowanie, ewaluacja czy pomoc publiczna. Do tego należy dodać hasła z zakresu praktyki funduszowej, tj. przygotowania, selekcji i realizacji projektów w okresie programowania 2007-2013.

Leksykon w swojej konstrukcji łączy podejście teoretyczne z aspektami praktycznymi. Dlatego może z powodzeniem służyć nie tylko pracownikom naukowym bądź studentom, ale przede wszystkim tym, którzy poszukują informacji na temat pozyskiwania i rozliczania środków w ramach funduszy UE (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe). Opracowanie zawiera kompletne informacje na temat danego funduszu oraz ukazuje cele, środki i ramy prawne każdego z nich, a opis poszczególnych haseł uzupełnia spis najnowszej literatury dotyczącej danego pojęcia.

Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce działają wyspecjalizowane firmy konsultingowe, które pobierają niekiedy znaczne prowizje za udzielenie porady w zakresie funduszy unijnych, to należy ocenić dostępny teraz szerokiemu ogółowi leksykon nie inaczej jak słowami rzymskiej dewizy pro publico bono. Recenzowane dzieło jest dowodem rzetelności pracy autorów i popisem staranności edytorskiej.

Prof. zw. dr hab. dr h.c. Bogusław Banaszak - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Recenzowanie pracy było dla mnie przyjemnością wynikającą z jej interesującej treści i wysokiego poziomu merytorycznego opisu poszczególnych haseł. Na podkreślenie zasługuje też ogromna ilość informacji praktycznych zawarta w leksykonie. Opracowanie to jest nie tylko bardzo wartościową pomocą naukową, ale co ważniejsze niezwykle pożytecznym vademecum dla praktyki gospodarczej.

Prof. zw. dr hab. Zenon Wiśniewski - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leksykon funduszy Unii Europejskiej Leksykon funduszy Unii Europejskiej Jan Wiktor Tkaczyƒski Rafa∏ Willa Marek Âwistak Warszawa 2009 Wydawca: Anna Chojnacka Redaktor merytoryczny: Jadwiga Witecka Projekt okładki i stron tytułowych: Grażyna Faltyn Ilustracja na okładce: © iStockphoto.com/Patryk Galka © iStockphoto.com/Pavlen Seria: Unia Europejska Recenzenci: prof. zw. dr hab. dr h.c. Bogusław Banaszak prof. zw. dr hab. Zenon Wiśniewski © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00–203 Warszawa, tel. (22) 33 77 600 Skład(cid:561)i(cid:561)łamanie(cid:497)(cid:561)Wydawnictwo(cid:561)C(cid:495)(cid:561)H(cid:495)(cid:561)Beck(cid:561)Sp(cid:495)(cid:561)z(cid:561)o(cid:495)o(cid:495) Druk(cid:561)i(cid:561)oprawa(cid:497)(cid:561)Studio(cid:561)Spartan(cid:496)(cid:561)Gdynia ISBN 978-83-255-0672-8 Autorzy: Jan Wiktor Tkaczyński (1960) studiował politologię, geograię gospodarczą i sla� wistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie w �udwig��a�imilians�Univer� �udwig��a�imilians�Univer� sität w �onachium, gdzie doktoryzował się w 1992 roku. Tam w latach 1993–1994 odbył studia podyplomowe w zakresie ekonomii. Od 1994 do 2001 roku pracownik naukowy Instytutu Ekonomii i Administracji Publicznej w Universität der Bundes� Universität der Bundes� wehr w �onachium. W roku 2000 uzyskał habilitację na Wydziale Prawa i Admini� w �onachium. W roku 2000 uzyskał habilitację na Wydziale Prawa i Admini� stracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2001–2004 profesor europeistyki Uniwersytetu �ikołaja Kopernika. Od roku 2004 profesor europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor nauk humanistycznych (2008). Autor bądź współautor piętnastu książek. Ostatnio opublikował m.in.: Die Fonds der Europäischen Union (2001), Varia europejskie (2002), Business Promotion Activities in Poland and Germa- ny (2003), Existenzgründung in Deutschland (2004), Ustrój federalny Niemiec a system decyzyjny Unii Europejskiej (2005), Unia Europejska. Wybrane aspekty ustrojowe (2007) oraz Fundusze Unii Europejskiej. Cele – Działania – Środki (2008). Rafał Willa (1980) jest absolwentem politologii o specjalności europeistyka Uniwer� sytetu �ikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2005–2008 przygotował pod kierun� kiem Profesora J.W. Tkaczyńskiego pracę doktorską pt. Polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej. Studium przypadku województwa kujawsko-pomorskiego, którą obronił w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków �iędzynarodowych Uniwersy� tetu Jagiellońskiego. Jest współautorem dwóch monograii: Unia Europejska. Wybra- ne aspekty ustrojowe (2007) oraz Fundusze Unii Europejskiej. Cele – Działania – Środki (2008). Marek Świstak (1982) jest absolwentem politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania funduszami Unii Europejskiej Akademii Górniczo�Hutniczej w Krakowie oraz ekonomii społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pod kierunkiem Profesora J.W. Tkaczyńskiego przygotowuje rozprawę doktor� ską na temat wpływu funduszy Unii Europejskiej na rozwój społeczeństwa obywa� telskiego. Jest współautorem monograii Fundusze Unii Europejskiej. Cele – Działania – Środki (2008). Zawodowo zajmuje się wdrażaniem Europejskiego Funduszu Roz� woju Regionalnego.   Wykaz  hase(cid:273)  A ABB (Activity Based Budgeting)  Budżetowanie operacyjne Activity Based Budgeting  Budżetowanie operacyjne Agencja Płatnicza Agencja Restrukturyzacji i �odernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Agencja Wykonawcza Programu Inteligentna Energia Akcje Programu �łodzież w Działaniu A�TENER Analiza interesariuszy ARi�R  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARR  Agencja Rynku Rolnego Audyt zewnętrzny B Badania i rozwój technologiczny Benchmarking Beneicjent Beneicjent ostateczny Biuro Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej Biuro �echanizmów Finansowych Biznesplan B�F  Biuro Mechanizmów Finansowych BRT  Badania i rozwój technologiczny Budżet Unii Europejskiej  Fundusze a polityka budżetowa Unii Europejskiej,  Zasady wykonywania budżetu Unii Europejskiej Budżetowanie Budżetowanie kosztów działania  Budżetowanie operacyjne Budżetowanie na podstawie działań  Budżetowanie operacyjne Budżetowanie oparte na procesach  Budżetowanie operacyjne Budżetowanie operacyjne Budżetowanie w przekroju działań  Budżetowanie operacyjne 7 Cel 1 (cid:339)Konwergencja(cid:338) polityki spójno(cid:295)ci UE C Cel 1 „Konwergencja” polityki spójności UE Cel 2 „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” polityki spójności UE Cel 3 „Europejska współpraca terytorialna” polityki spójności UE Certyikacja wydatków CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme)  Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji Civil Protection Financial Instrument  Instrument inansowy ochrony ludności Cohesion Fund  Fundusz Spójności Cohesion Policy  Polityka spójności Comenius Common Agricultural Policy  Wspólna Polityka Rolna Common Fisheries Policy  Wspólna Polityka Rybacka Community Programme for Employment and Social Solidarity (Progress 2007−2013)  Wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej (Progress 2007–2013) Community Support Framework  Podstawy Wsparcia Wspólnoty Community Tobacco Fund  Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy Competitiveness and Innovation Framework Programme  Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji CPFI (Civil Protection Financial Instrument)  Instrument inansowy ochrony ludności Cross�compliance  Zasada współzależności Cross�inancing CTF (Community Tobacco Fund)  Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy Customs 2008−2013  Program działań dla ceł we Wspólnocie Cykl życia projektu D Daphne III DCI (Financing Instrument for Development Cooperation)  Instrument inansowy współpracy na rzecz rozwoju DG  Dyrekcja Generalna DG�AGRI  Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich DG�ECHO  Biuro Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej Dokumentacja konkursowa Dokumentowanie wydatków Dokumenty programowe Dokumenty strategiczne  Krajowe dokumenty o charakterze strategicznym 8 EIDHR (Financing Instrument... Dotacja rozwojowa Drugi Wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia  Wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia Duży projekt Dyrekcja Generalna Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie w ramach Programów Operacyjnych Dziesiąty Europejski Fundusz Rozwoju  Europejski Fundusz Rozwoju E EACEA (Education, Audiovisual and Culture E�ecutive Agency)  Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EBC  Europejski Bank Centralny EBF (E�ternal Borders Fund)  Fundusz Granic Zewnętrznych EBI  Europejski Bank Inwestycyjny EBOiR  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju eContent + EDB  Ekwiwalent dotacji brutto EDF (European Development Fund)  Europejski Fundusz Rozwoju EDN  Ekwiwalent dotacji netto Education, Audiovisual and Culture E�ecutive Agency  Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Efekt dźwigni Efektywność (wydatkowania środków) EFI  Europejski Fundusz Inwestycyjny EFIT (European Fund for the Integration of Third�country Nationals)  Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich EFOiGR  Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych EFR  Europejski Fundusz Rybacki EFRG  Europejski Fundusz Rolny Gwarancji EFRR  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRROW  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFS  Europejski Fundusz Społeczny EFTA (European Free Trade Association)  Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu EGAF (European Globalisation Adjustment Fund)  Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji EIDHR (Financing Instrument for the Promotion of Democracy and Human Rights Worldwide)  Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka 9 EIP (Entrepreneurship and Innovation Programme) EIP (Entrepreneurship and Innovation Programme)  Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji EKE�S  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Ekwiwalent dotacji brutto Ekwiwalent dotacji netto ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument)  Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa Entrepreneurship and Innovation Programme  Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji EOG  Europejski Obszar Gospodarczy EqUA� Erasmus ERBN  Europejska Rada ds. Badań Naukowych ERF (European Refugee Fund)  Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców ESA 95 (European System of Accounts 1995)  Europejski System Zintegrowanych Rachunków Gospodarczych na poziomie narodowym i regionalnym ESBC  Europejski System Banków Centralnych ESPON II  Europejska Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego – ESPON II ESZ  Europejska Strategia Zatrudnienia Europa dla obywateli Europe for Citizens  Europa dla obywateli European Agricultural Fund for Rural Development  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich European Agricultural Guarantee Fund  Europejski Fundusz Rolny Gwarancji European Agricultural Guidance and Guarantee Fund  Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych European Bank for Reconstruction and Development  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju European Central Bank  Europejski Bank Centralny European Commission Humanitarian Aid Oice  Biuro Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej European Development Fund  Europejski Fundusz Rozwoju European Economic and Social Committee  Europejski Komitet Ekonomiczno- -Społeczny European Economic Area  Europejski Obszar Gospodarczy European Fisheries Fund  Europejski Fundusz Rybacki European Free Trade Association  Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu European Fund for the Integration of Third�country Nationals  Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich 10 Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa European Globalisation Adjustment Fund  Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji European Grouping of Territorial Cooperation  Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej European Investment Bank  Europejski Bank Inwestycyjny European Investment Fund  Europejski Fundusz Inwestycyjny European Neighbourhood and Partnership Instrument  Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa European Refugee Fund  Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców European Regional Development Fund  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego European Social Fund  Europejski Fundusz Społeczny European Spatial Planning Observation Network  Europejska Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego European System of Accounts (1995)  Europejski System Zintegrowanych Rachunków Gospodarczych na poziomie narodowym i regionalnym European System of Central Banks  Europejski System Banków Centralnych European Veterinary Fund  Europejski Fundusz Weterynaryjny European Voluntary Service  Wolontariat Europejski Europejska �łodzieżowa Organizacja Pozarządowa Europejska Rada ds. Badań Naukowych Europejska Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego – ESPON II Europejska Strategia Zatrudnienia Europejski Bank Centralny Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji Europejski Fundusz Inwestycyjny Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów Europejski Fundusz Rolny Gwarancji Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rybacki Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Weterynaryjny Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 11 Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo(cid:273)eczny Europejski Komitet Ekonomiczno�Społeczny Europejski Obszar Gospodarczy Europejski System Banków Centralnych Europejski System Zintegrowanych Rachunków Gospodarczych na poziomie narodowym i regionalnym Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej EUWT  Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej EVF (European Veterinary Fund)  Europejski Fundusz Weterynaryjny EVS (European Voluntary Service)  Wolontariat Europejski Ewaluacja Ewaluacja e��ante Ewaluacja e��post Ewaluacja mid�term Ewaluacja on�going Ewaluacja operacyjna Ewaluacja strategiczna Ewaluator E�ternal Borders Fund  Fundusz Granic Zewnętrznych F Financial Instrument for Fisheries Guidance  Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa Financial �echanism Oice  Biuro Mechanizmów Finansowych Financing Instrument for Cooperation with Industrialised and other High�Income Countries and Territories  Instrument na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi Financing Instrument for Development Cooperation  Instrument inansowy współpracy na rzecz rozwoju Financing Instrument for the Promotion of Democracy and Human Rights Worldwide  Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa Fiscalis 2008−2013  Wspólnotowy program poprawy skuteczności systemów podatkowych na rynku wewnętrznym FIWR  Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa Fle�icurity Framework Programme „Fundamental rights and justice”  Program ramowy „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” Framework Programme on „Security and safeguarding liberties”  Program ramowy „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” 12 ICI (Financing Instrument... Framework Programme „Solidarity and management of migration lows”  Program ramowy „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” FS  Fundusz Spójności Fundusz Fundusz Granic Zewnętrznych Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych Fundusz Poręczeń Unijnych Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Fundusz Spójności Fundusze a polityka budżetowa Unii Europejskiej Fundusze europejskie Fundusze i programy w ramach obszaru sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa Fundusze strukturalne Unii Europejskiej Fundusze unijne Fundusze unijne dla krajów kandydujących oraz państw i regionów partnerskich Fundusze unijne o ukierunkowaniu tematycznym G GDDKiA  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GFEA (Guarantee Fund for E�ternal Actions)  Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych Granty blokowe Granty globalne Grundtvig Grupa docelowa Guarantee Fund for E�ternal Actions  Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych H Harmonogram Gantta  Wykres Gantta Hermin I IA  Instytucja Audytowa IC  Instytucja Certyikująca ICI (Financing Instrument for Cooperation with Industrialised and other High�Income Countries and Territories)  Instrument na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi 13 ICT PSP (Information Communication ICT PSP (Information Communication Technologies Policy Support Programme)  Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych IEE (Intelligent Energy Europe)  Inteligentna energia − program dla Europy IEEA (Inteligent Energy E�ecutive Agency)  Agencja Wykonawcza Programu Inteligentna Energia IfS (Instrument for Stability)  Instrument na rzecz Stabilności IK  Instytucja Koordynująca Indykatywna lista projektów kluczowych Information Communication Technologies Policy Support Programme  Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych Inicjatywy Wspólnotowe Innowacja Innowacja społeczna INSC (Instrument for Nuclear Safety Cooperation)  Instrument współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego Instrument Finansowy Ochrony �udności Instrument inansowy współpracy na rzecz rozwoju Instrument for Nuclear Safety Cooperation  Instrument współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego Instrument for Pre�accession Assistance  Instrument Pomocy Przedakcesyjnej Instrument for Stability  Instrument na rzecz Stabilności Instrument for Structural Policies for Pre�Accession  Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej Instrument na rzecz Stabilności Instrument na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi Instrument Pomocy Przedakcesyjnej Instrument współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego Instytucja Audytowa Instytucja Certyikująca Instytucja Koordynująca Instytucja Pośrednicząca Instytucja Pośrednicząca II stopnia Instytucja Wdrażająca  Instytucja Pośrednicząca II stopnia Instytucja Zarządzająca Inteligentna energia – program dla Europy Intelligent Energy Europe  Inteligentna energia − program dla Europy Intelligent Energy E�ecutive Agency  Agencja Wykonawcza Programu Inteligentna Energia Intensywność pomocy Internetowy System Ewidencji Kart Projektowych 14 Komitet Monitorujący INTERREG IP  Instytucja Pośrednicząca IP II  Instytucja Pośrednicząca II stopnia IP2  Instytucja Pośrednicząca II stopnia IPA (Instrument for Pre�accession Assistance)  Instrument Pomocy Przedakcesyjnej ISEKP  Internetowy System Ewidencji Kart Projektowych ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre�Accession)  Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej IW  Instytucja Wdrażająca IZ  Instytucja Zarządzająca J JASPERS JDP  Jednolity Dokument Programowy Jean �onet Jednolita Płatność na Gospodarstwo Jednolita Płatność Obszarowa Jednolita Płatność Regionalna Jednolity Dokument Programowy Jednostki samorządu terytorialnego JERE�IE JESSICA Joint Research Centre  Wspólnotowe Centrum Badawcze JPG  Jednolita Płatność na Gospodarstwo JPO  Jednolita Płatność Obszarowa JPR  Jednolita Płatność Regionalna JRC  Wspólnotowe Centrum Badawcze JST  Jednostki samorządu terytorialnego K Kategorie interwencji KIK  Krajowa Instytucja Koordynująca KJO  Krajowa Jednostka Oceny KK  Komitet Koordynujący NSRO 2007–2013 K�  Komitet Monitorujący Komisja Oceny Projektów Komitet Koordynacyjny ds. polityki rozwoju Komitet Koordynujący NSRO 2007−2013 Komitet �onitorujący 15 Komitet Regionów Unii Europejskiej Komitet Regionów Unii Europejskiej Komitet Sterujący Kompetencje kluczowe Konkurs otwarty Konkurs zamknięty Kontrakt wojewódzki Kontrola KOP  Komisja Oceny Projektów Korekty inansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych Koszty kwaliikowalne KPK  Krajowy Punkt Kontaktowy KPO  Krajowy Program Operacyjny KPR  Krajowy Program Reform na lata 2005–2008 KPS  Krajowy Plan Strategiczny KR  Komitet Regionów Unii Europejskiej Krajowa Instytucja Koordynująca Krajowa Jednostka Oceny Krajowa Rezerwa Interwencyjna Krajowe dokumenty o charakterze strategicznym Krajowe ramy prawne programowania interwencji w ramach polityki regionalnej Krajowy Plan Strategiczny Krajowy Program Operacyjny  Program Operacyjny Krajowy Program Reform na lata 2005–2008 Krajowy Punkt Kontaktowy Krajowy System Informatyczny Kryteria rekrutacji Kryteria wyboru projektów KS  Komitet Sterujący KSI  Krajowy System Informatyczny Kultura 2007−2013 Kumulacja pomocy publicznej Kwaliikowalność  Koszty kwaliikowalne Kwaliikowalność kosztów  Koszty kwaliikowalne Kwantyikacja Kwestie horyzontalne EFS L �eader+ �eonardo da Vinci �GD  Lokalna Grupa Działania �IFE+ 16 Narodowa Strategia Spójno(cid:295)ci �ifelong �earning Programme  Program Uczenie się przez całe życie �inia demarkacyjna �ista rankingowa projektów ��P (�ifelong �earning Programme)  Program Uczenie się przez całe życie �ogika interwencji �okalna Grupa Działania M �ałe i średnie przedsiębiorstwa �apa pomocy regionalnej �atryca logiczna �echanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego �echanizm modulacji  Zasada modulacji �echanizm wprowadzania korekt �edia 2007 �emorandum inansowe �etoda luki w inansowaniu �F EOG  Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego �IFF (�ulti�Annual Indicative Financial Framework)  Wieloletnie Orientacyjne Ramy Finansowe �inisterstwo Rozwoju Regionalnego �IPD (�ulti�Annual Indicative Planning Document)  Wieloletni Orientacyjny Dokument Planowania �łodzież dla Europy �łodzież w działaniu �łodzież w świecie �odulacja  Zasada modulacji �onitorowanie (postępu realizacji programów/projektów) �onofunduszowość programów operacyjnych �ontaż inansowy projektu �ŚP  Małe i średnie przedsiębiorstwa �ulti�Annual Indicative Financial Framework  Wieloletnie Orientacyjne Ramy Finansowe �ulti�Annual Indicative Planning Document  Wieloletni Orientacyjny Dokument Planowania �yślenie projektowe N Narodowa Strategia Spójności  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 17 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007(cid:332)2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Plan Rozwoju National Contingency Reserve  Krajowa Rezerwa Interwencyjna National Development Plan  Narodowy Plan Rozwoju Nieprawidłowości NFOŚiGW  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej N�F  Norweski Mechanizm Finansowy Nomenclature of Units for Territorial Statistics  Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych Norweski �echanizm Finansowy Notyikacja pomocy publicznej NPR  Narodowy Plan Rozwoju NSRO  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics)  Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych O Obszary wsparcia EFS OECD  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Ocena oddziaływania na środowisko Ocena merytoryczna projektu Odwołanie  Procedura odwoławcza OOŚ  Ocena oddziaływania na środowisko Operational Programme  Program Operacyjny Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Organization for Economic Cooperation and Development  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju P PAIiIZ  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PARP  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Partnerstwo publiczno�prywatne PD  Plan działania PEFS  Podsystem Europejskiego Funduszu Społecznego PFRON  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Perspektywa inansowa 18 Procedura preselekcji PHARE (Poland and Hungary Assistance for Reconstructing of their Economies)  Polska i Węgry − Pomoc w Restrukturyzacji ich Gospodarek Plan ewaluacji Plan działania Płatność okresowa Płatność salda końcowego Płatność zaliczkowa PO  Program Operacyjny Podstawy Wsparcia Wspólnoty Podsystem Europejskiego Funduszu Społecznego PO EWT  Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO IG  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO IiŚ  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko PO K�  Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poland and Hungary Assistance for Reconstructing of their Economies  Polska i Węgry − Pomoc w Restrukturyzacji ich Gospodarek Polityka regionalna Polityka rozwoju Polityka spójności Polityka strukturalna Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska i Węgry – Pomoc w Restrukturyzacji ich Gospodarek Pomoc de minimis Pomoc horyzontalna Pomoc indywidualna  Program pomocowy Pomoc publiczna Pomoc regionalna Pomoc sektorowa PO PT  Program Operacyjny Pomoc Techniczna PO RPW  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej PPP  Partnerstwo publiczno-prywatne PR  Program ramowy Prawa podstawowe i obywatelstwo Preselekcja Prevention and ight against crime  Zapobieganie i walka z przestępczością Prevention, preparedness and consequence management of terrorism and other security risks  Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa Procedura odwoławcza Procedura preselekcji  Preselekcja 19 Pro(cid:383)laktyka narkotykowa i informacja o narkotykach Proilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach Program działań dla ceł we Wspólnocie Program działań Wspólnoty w dziedzinie ochrony konsumentów Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych Program Operacyjny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał �udzki Program Operacyjny Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Współpracy �iędzyregionalnej Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy−Polska Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska−�itwa Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska−Niemcy (I) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska−Niemcy (II) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska−Saksonia Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska−Słowacja 2007−2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007−2013 Program Operacyjny Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa Program Operacyjny Współpracy Transnarodowej Region �orza Bałtyckiego Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007−2013 Program pomocowy Program ramowy Program ramowy „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji Program ramowy „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” Program ramowy „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 Program szczegółowy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony oiar i grup ryzyka  Daphne III Program Uczenie się przez całe życie Program współpracy międzyregionalnej Programme of Community Action in the Field of Consumer Policy  Program działań Wspólnoty w dziedzinie ochrony konsumentów Programme of Community action in the ield of health  Wspólnotowy Program działań w dziedzinie zdrowia Programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programy współpracy transgranicznej 20
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon funduszy Unii Europejskiej
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: